Návrh uznesenia - B7-0569/2012Návrh uznesenia
B7-0569/2012

NÁVRH UZNESENIA o rozhodnutí izraelskej vlády o rozšírení osád v Predjordánsku

10.12.2012 - (2012/2911 (RSP)).

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
predložený v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, Roberta Angelilli, Tokia Saïfi, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Dominique Vlasto v mene poslaneckého klubu PPE

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0561/2012

Postup : 2012/2911(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B7-0569/2012
Predkladané texty :
B7-0569/2012
Rozpravy :
Prijaté texty :

B7‑0569/2012

Uznesenie Európskeho parlamentu o rozhodnutí izraelskej vlády o rozšírení osád v Predjordánsku

(2012/2911 (RSP)).

Európsky parlament,

–   so zreteľom na príslušné rezolúcie OSN, najmä rezolúciu Valného zhromaždenia OSN č. 181 (1947), a rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č.242 (1967), 252 (1968), 338 (1973), 476 (1980), 478 (1980), 1397 (2002), 1515 (2003), a 1850 (2008),

–   so zreteľom na dohody z Osla (Deklarácia zásad týkajúcich sa dohôd o dočasnej samospráve) z 13. septembra 1993,

–   so zreteľom na vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Catherine Ashtonovej z 8. júna 2012 a 2. decembra 2012,

–   so zreteľom na závery Rady z 10. decembra 2012 o mierovom procese na Blízkom východe,

–   so zreteľom na Chartu OSN,

–   so zreteľom na Dočasnú dohodu o Predjordánsku a pásme Gazy z 28. septembra 1995,

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže Izrael oznámil plány na výstavbu približne 3 000 nových bytových jednotiek v Predjordánsku a vo východnom Jeruzaleme;

B.  keďže podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostné politiku a niekoľko členských štátov formálne protestovali proti oznámenému rozširovanie osád a predvolali si izraelských veľvyslancov;

C. keďže 29. novembra 2012 bola prijatá rezolúcia Valného zhromaždenia OSN, ktorá Palestíne udeľuje status nečlenského pozorovateľského štátu v OSN;

D. keďže EÚ opakovane potvrdila svoju podporu riešeniu založenému na existencii dvoch štátov, štátu Izrael a nezávislého, demokratického, celistvého a životaschopného palestínskeho štátu, ktorých občania by vedľa seba žili v mieri a bezpečí;

E.  keďže dohodami z Osla z roku 1993 sa územie Predjordánska rozdelilo na tri oblasti: A, B a C; keďže oblasť C pod izraelskou civilnou a bezpečnostnou kontrolou tvorí 62 % územia Predjordánska a je jedinou súvislou oblasťou, v ktorej sa nachádza najväčšia časť úrodnej pôdy a prírodných zdrojov ; keďže v dočasnej dohode o Predjordánsku a pásme Gazy z roku 1995 sa uvádza, že zóna C sa postupne prevedie pod palestínsku jurisdikciu;

F.  keďže východný Jeruzalem je čoraz viac izolovaný od Predjordánska, zatiaľ čo historická časť Jeruzalema je stále izolovanejšia od zvyšku východného Jeruzalema;

G. keďže Parlament opakovane vyjadril svoju podporu úsiliu budovania štátu, ktoré vynaložili prezident Mahmúd Abbás a premiér Salám Fajjád, a uznal a privítal úspech dvojročného plánu premiéra Fajjáda v oblasti budovania štátu;

1.  je hlboko znepokojený správami, že izraelská vláda oznámila plány na výstavbu približne 3 000 nových bytových jednotiek v Predjordánsku a vo východnom Jeruzaleme;

2.  zdôrazňuje, že takáto expanzia môže byť krokom oslabujúcim vyhliadky na životaschopnú Palestínu;

3.  víta závery Rady z 10. decembra 2012 o mierovom procese na Blízkom východe;

4.  potvrdzuje svoju pevnú podporu riešeniu na princípe dvoch štátov, ktorého podstatou sú hranice z roku 1967 a Jeruzalem ako hlavné mesto oboch štátov, izraelského štátu a s ním susediaceho nezávislého, demokratického a životaschopného palestínskeho štátu, ktorých občania by vedľa seba žili v mieri a bezpečí; v plnej miere podporuje závery Rady o mierovom procese na Blízkom východe zo 14. mája 2012 a opakuje, že EÚ neuzná žiadne zmeny hraníc spred roka 1967, ani pokiaľ ide o Jeruzalem, na ktorých sa strany vzájomne nedohodnú;

5.  zdôrazňuje dôležitosť ochrany palestínskeho obyvateľstva a jeho práv v oblasti C a vo východnom Jeruzaleme, čo má zásadný význam z hľadiska zachovania funkčnosti riešenia na princípe existencie dvoch štátov;

6.  zdôrazňuje, že izraelské osady v Predjordánsku a vo východnom Jeruzaleme sú podľa medzinárodného práva nelegálne; žiada okamžité, úplné a trvalé zastavenie celej výstavby izraelských osád a ich rozširovania;

7.  naliehavo vyzýva EÚ a členské štáty, aby zohrávali aktívnejšiu politickú úlohu v úsilí o dosiahnutie spravodlivého a trvalého mieru medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi, a to aj v rámci kvarteta; podporuje vysokú predstaviteľku v jej úsilí o vytvorenie dôveryhodných vyhliadok na opätovné otvorenie mierového procesu;

8.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, osobitnému predstaviteľovi EÚ pre mierový proces na Blízkom východe, generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov, predsedovi Valného zhromaždenia OSN, vládam a parlamentom členov Bezpečnostnej rady OSN, vyslancovi Kvarteta pre Blízky východ, Knesetu a vláde Izraela, predsedovi Palestínskej samosprávy a Palestínskej zákonodarnej rade.