Procedūra : 2012/2911(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B7-0571/2012

Iesniegtie teksti :

B7-0571/2012

Debates :

Balsojumi :

PV 13/12/2012 - 11.6

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2012)0506

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 152kWORD 68k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B7-0561/2012
10.12.2012
PE502.568v01-00
 
B7-0571/2012

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu


par Izraēlas valdības lēmumu paplašināt apmetnes Rietumkrastā (2012/2911(RSP))


Véronique De Keyser, Ana Gomes, Emer Costello, Pino Arlacchi, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza S&D grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Izraēlas valdības lēmumu paplašināt apmetnes Rietumkrastā (2012/2911(RSP))  
B7‑0571/2012

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā iepriekš pieņemtās Parlamenta rezolūcijas, jo īpaši 2012. gada 22. novembra rezolūciju par stāvokli Gazā(1), 2012. gada 5. jūlija rezolūciju par ES politiku attiecībā uz Jordānas Rietumkrastu un Austrumjeruzalemi(2) un 2012. gada 16. februāra rezolūciju par priekšlikumu Padomes Lēmumam par to, lai noslēgtu reģionālu konvenciju par Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu preferenciāliem izcelsmes noteikumiem(3),

–   ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās asamblejas 2012. gada 29. novembra lēmumu piešķirt Palestīnai tādas novērotājvalsts statusu, kas nav ANO dalībvalsts,

–   ņemot vērā Padomes 2012. gada 10. decembra un 2012. gada 14. maija secinājumus par Tuvo Austrumu miera procesu,

–   ņemot vērā Savienības augstās pārstāves Catherine Ashton 2012. gada 2. decembra paziņojumu par ziņojumiem, kas liecina par Izraēlas valdības nodomu paplašināt apmetnes,

–   ņemot vērā ANO Statūtus,

–   ņemot vērā 1949. gada Ceturto Ženēvas konvenciju par civilpersonu aizsardzību kara laikā,

–   ņemot vērā ES un Izraēlas līgumattiecības, jo īpaši Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumu, ar kuru izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Izraēlas Valsti, no otras puses,

–   ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. punktu,

A. tā kā 2012. gada 29. novembrī ANO Ģenerālā asambleja ar lielu balsu pārsvaru — 138 balsis „par”, 9 balsis „pret” un 41 pārstāvim atturoties — nolēma piešķirt Palestīnai tādas novērotājvalsts statusu, kas nav ANO dalībvalsts;

B.  tā kā šim ANO Ģenerālās asamblejas lēmumam vajadzētu dot jaunu impulsu centieniem rast risinājumu divu valstu mierīgai līdzāspastāvēšanai, ievērojot 1967. gada robežas un nosakot, ka Jeruzaleme ir abu šo valstu galvaspilsēta, Izraēlas Valstij mierā un drošībā pastāvot blakus neatkarīgai, demokrātiskai un dzīvotspējīgai Palestīnas Valstij;

C. tā kā vairāki Izraēlas politiķi un intelektuāļi pauduši atbalstu šim Palestīnas iesniegumam, kamēr Izraēlas pārstāvis ANO Ģenerālajā asamblejā nobalsoja pret to; tā kā 2012. gada 29. novembrī Telavivā notika politisko partiju un pilsoniskās sabiedrības rīkota manifestācija divu valstu risinājuma un Palestīnas iesnieguma atbalstam;

D. tā kā Izraēlas valdība 2012. gada 2. decembrī paziņoja par 3000 jaunu mājokļu celtniecību Rietumkrastā un Austrumjeruzalemē; tā kā izziņoto plānu īstenošana apdraudētu divu valstu risinājuma dzīvotspēju, it sevišķi ņemot vērā E1 teritoriju, jo apmetņu ierīkošana tajā sadalīs Rietumkrastu divās daļās, padarot neiespējamu dzīvotspējīgas un suverēnas Palestīnas Valsts izveidi blakus Izraēlai, ko atbalstījusi ANO Ģenerālā asambleja; tā kā pastāv reāli draudi, ka piespiedu kārtā tiks pārvietoti ap 2300 Palestīnas beduīnu, kas apdzīvo kalnaino apvidu uz austrumiem no Jeruzalemes un kuru vidū ir daudz bēgļu, sieviešu un bērnu;

E.  tā kā 2012. gada 2. decembrī Izraēlas valdība paziņoja par palestīniešu nodokļu ieņēmumu aizturēšanu USD 100 miljonu apmērā; tā kā nodokļu pārskaitījumi ik mēnesi veido ievērojamu Palestīniešu pašpārvaldes budžeta daļu; tā kā Izraēlas finanšu ministrs Yuval Steinitz norādīja, ka šie nodokļu ieņēmumi ir aizturēti, lai atmaksātu palestīniešu parādu uzņēmumam Israeli Electric Corporation;

F.  tā kā saskaņā ar starptautiskajām tiesībām Izraēlas apmetnes ir nelikumīgas un tās ir galvenais šķērslis miera centieniem, jo tās subsidē Izraēlas valdība, radot būtiskus atvieglojumus nodokļu, mājokļu, infrastruktūras, ceļu, ūdens apgādes, izglītības, veselības aprūpes u.c. jomās; tā kā Eiropas Savienības Tiesa 2010. gada 25. februāra spriedumā noteica, ka preferenciālais režīms, kas paredzēts ES un Izraēlas asociācijas nolīgumā, neattiecas uz precēm, kuras ražotas vietās, kas atrodas Izraēlas kopš 1967. gada pārvaldītajās teritorijās, un ka Izraēlas iestādēm saskaņā ar šo nolīgumu ir jāsniedz pietiekama informācija, lai būtu iespējams noteikt ražojumu patieso izcelsmi;

G. tā kā, nepastāvot efektīvam ES kontroles mehānismam, Izraēlas apmetnēs ražotām precēm, kas nonāk Eiropas tirgū, joprojām piemēro preferenciālu režīmu; tā kā Eiropas Parlaments 2012. gada 5. jūlija rezolūcijā prasīja „pilnībā un efektīvi piemērot spēkā esošos ES tiesību aktus un ES un Izraēlas divpusējos nolīgumus, lai ar ES kontroles mehānismu, kas ir tehniskās vienošanās, nepieļautu, ka Izraēlas apmetņu produkti tiek importēti Eiropas tirgū, piemērojot ES un Izraēlas asociācijas nolīgumā paredzēto preferenciālo režīmu”;

H. tā kā Eiropas Parlaments 2012. gada 5. jūlija rezolūcijā asi nosodīja visas apmetnēs dzīvojošo kolonistu ekstrēmisma, vardarbības un agresijas izpausmes pret palestīniešu civiliedzīvotājiem un aicināja Izraēlas valdību saukt pie atbildības tos, kas vainojami šādos nodarījumos, jo atbildības trūkums rada visatļautību;

I.   tā kā pašlaik notiekošās apmetņu paplašināšanas dēļ Rietumkrastā un Austrumjeruzalemē dzīvojošie palestīnieši turpina piedzīvot projektēšanas ierobežojumus, mājokļu nojaukšanu, izlikšanu no mājām un pārvietošanu, zemes atsavināšanu, apgrūtinātu piekļuvi ūdenim un citiem dabas resursiem utt., kas ļoti nelabvēlīgi ietekmē palestīniešu dzīves apstākļus;

J.   tā kā Eiropas Savienība ir lielākais līdzekļu devējs Palestīniešu pašpārvaldei; tā kā starptautiskās sabiedrības un jo īpaši ES un dalībvalstu sniegtā humānā palīdzība un attīstības palīdzība palestīniešiem neatbrīvo Izraēlu kā okupācijas varu no pienākumiem, ko tai uzliek starptautiskie tiesību akti; tā kā Izraēlas spēki ir iznīcinājuši daudzus Eiropas Savienības finansētus objektus okupētajā Palestīnas teritorijā, tostarp saules kolektorus, ūdens tvertnes un lauksaimniecības ēkas, un daudziem ES finansētiem objektiem joprojām draud iznīcība,

1.  atzinīgi vērtē ANO Ģenerālās asamblejas 2012. gada 29. novembra lēmumu piešķirt Palestīnai tādas novērotājvalsts statusu, kura nav ANO dalībvalsts, kas varētu dot jaunu impulsu izraēliešu un palestīniešu miera centieniem;

2.  pauž dziļas bažas saistībā ar Izraēlas valdības paziņojumu, ko tā sniedza pēc ANO lēmuma pasludināšanas, par 3000 jaunu kolonistu mājokļu būvniecību Rietumkrastā un Austrumjeruzalemē; aicina Izraēlas valdību neīstenot šo lēmumu un nekavējoties izbeigt visus apmetņu celtniecības un paplašināšanas darbus okupētajā Palestīnas teritorijā, kā arī nojaukt visus priekšposteņus, kas uzcelti kopš 2011. gada marta;

3.  nosoda Izraēlas valdības lēmumu aizturēt palestīniešu nodokļu ieņēmumus USD 100 miljonu apmērā, kas būtiski ietekmē Palestīniešu pašpārvaldes budžetu, un prasa šos ieņēmumus nekavējoties pārskaitīt;

4.  norāda uz to, ka Izraēlas politiķi un pilsoniskās sabiedrības organizācijas paudušas atbalstu Palestīnas iesniegumam Apvienoto Nāciju Organizācijā, kas liecina par to, ka Izraēlas sabiedrībā pastāv atšķirīgi viedokļi saistībā ar šo konfliktu un pašreizējo Izraēlas valdības politiku, kas ir vērsta pret mieru un iespējamo divu valstu risinājumu; vienlaikus atkārtoti pauž stingru apņemšanos veicināt Izraēlas Valsts drošību;

5.  vēlreiz aicina ES un tās dalībvalstis pilnībā un efektīvi īstenot spēkā esošos ES tiesību aktus un ES un Izraēlas divpusējos nolīgumus, lai iedarbinātu ES kontroles mehānismu, proti, tehniskās vienošanās, nolūkā nepieļaut, ka Izraēlas apmetnēs ražotas preces ieved Eiropas tirgū, piemērojot tām ES un Izraēlas asociācijas nolīgumā vai ES nolīgumos, kas noslēgti ar citiem Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu tirdzniecības partneriem, paredzētos preferenciālos nosacījumus;

6.  pieprasa konkrētu un efektīvu ES rīcību ES un Izraēlas divpusējās attiecībās, lai izbeigtu kolonistu vardarbību pret palestīniešu teritoriju civiliedzīvotājiem un panāktu, ka personas, kas vainojamas šādos nodarījumos, tiek sauktas pie atbildības un nodotas tiesai;

7.  atkārtoti pauž stingru atbalstu divu valstu risinājumam, kura pamatā būtu 1967. gada robežas un nosacījums, ka Jeruzaleme ir abu šo valstu galvaspilsēta, Izraēlas Valstij mierā un drošībā pastāvot blakus neatkarīgai, demokrātiskai un dzīvotspējīgai Palestīnas Valstij; vēlreiz uzsver, ka miermīlīgi un nevardarbīgi līdzekļi ir vienīgais veids, kā panākt taisnīgu un ilgstošu mieru starp izraēliešiem un palestīniešiem, un šajā sakarā pieprasa atsākt tiešas miera sarunas starp abām pusēm; aicina abas puses atturēties no jebkādas vienpusējas rīcības, kas var traucēt vai kavēt miera centienus un izredzes panākt izlīgumu miera sarunās;

8.  joprojām prasa tādā pašā garā samierināt palestīniešus, jo tas ir veids, kā no jauna apvienot palestīniešus, kas dzīvo Rietumkrastā, Austrumjeruzalemē un Gazas joslā, jo viņi ir piederīgi tai pašai palestīniešu tautai;

9.  aicina Padomi un Komisiju arī turpmāk risināt jautājumus saistībā ar apmetnēm, tajās ražotām precēm un kolonistu vardarbību visos ES un Izraēlas divpusējo attiecību līmeņos; uzsver, ka ES divpusējās attiecībās ar Izraēlu pilnībā jāņem vērā Izraēlas valdības saistības ievērot pienākumus, kurus tai uzliek starptautiskās cilvēktiesības un humanitārās tiesības attiecībā pret palestīniešu teritoriju iedzīvotājiem, tostarp beduīniem, kas dzīvo teritorijās, kur notiek Izraēlas apmetņu celtniecība;

10. vēlreiz mudina ES un dalībvalstis uzņemties aktīvāku politisko lomu centienos panākt taisnīgu un ilgstošu mieru starp izraēliešiem un palestīniešiem; atbalsta augstās pārstāves centienus radīt reālas izredzes miera procesa atsākšanai;

11. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, ES īpašajam pārstāvim Tuvo Austrumu miera procesā, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, ANO ģenerālsekretāram, Tuvo Austrumu Kvarteta sūtnim, Knesetam un Izraēlas valdībai, Palestīniešu pašpārvaldes prezidentam un Palestīniešu likumdošanas padomei.

(1)

Pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0454.

(2)

Pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0298.

(3)

Pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0060.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika