Förfarande : 2012/2911(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0571/2012

Ingivna texter :

B7-0571/2012

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/12/2012 - 11.6

Antagna texter :

P7_TA(2012)0506

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 127kWORD 57k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0561/2012
10.12.2012
PE502.568v01-00
 
B7-0571/2012

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen


om den israeliska regeringens beslut att utöka bosättningarna på Västbanken (2012/2911(RSP))


Véronique De Keyser, Ana Gomes, Emer Costello, Pino Arlacchi, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza för S&D-gruppen

Europaparlamentets resolution om den israeliska regeringens beslut att utöka bosättningarna på Västbanken (2012/2911(RSP))  
B7‑0571/2012

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner, särskilt de av den 22 november 2012 om situationen i Gaza(1), den 5 juli 2012 om EU:s politik på Västbanken och i östra Jerusalem(2) och den 16 februari 2012 om utkastet till rådets beslut om ingående av den regionala konventionen om Europa–Medelhavstäckande regler om förmånsursprung(3),

–   med beaktande av FN:s generalförsamlings beslut av den 29 november 2012 att bevilja Palestina observatörsstatus som icke-medlem,

–   med beaktande av rådets slutsatser av den 10 december 2012 och den 14 maj 2012 om fredsprocessen i Mellanöstern,

–   med beaktande av uttalandet av den 2 december 2012 från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Catherine Ashton, om uppgifter som ger uttryck för den israeliska regeringens avsikt att utöka bosättningarna,

–   med beaktande av FN-stadgan,

–   med beaktande av den fjärde Genèvekonventionen från 1949 om skydd av civilbefolkningen i krigstid,

–   med beaktande av avtalsförbindelserna mellan EU och Israel, särskilt Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Staten Israel, å andra sidan,

–   med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Med en överväldigande majoritet – 138 röster för, 9 röster emot och 41 nedlagda röster – beslutade FN:s generalförsamling den 29 november 2012 att bevilja Palestina observatörsstatus som icke-medlem i FN.

B.  FN:s generalförsamlings beslut borde ge ny skjuts åt det fredsarbete som går ut på att få till stånd en tvåstatslösning baserad på 1967 års gränsdragning. Denna lösning omfattar att Jerusalem ska bli huvudstad för de båda staterna och att staten Israel och en självständig, demokratisk, sammanhängande och livsduglig palestinsk stat ska leva sida vid sida i fred och säkerhet.

C. Flera israeliska politiker och intellektuella uttryckte sitt stöd för den palestinska ansökan, men Israels representant röstade emot den i FN:s generalförsamling. Den 29 november 2012 höll politiska partier och organisationer från civilsamhället ett möte i Tel Aviv till stöd för tvåstatslösningen och den palestinska ansökan.

D. Den 2 december 2012 meddelade den israeliska regeringen att 3 000 nya bostäder kommer att uppföras på Västbanken och i östra Jerusalem. Om de genomförs kommer de utlysta planerna att undergräva möjligheten att genomföra tvåstatslösningen, särskilt i E1‑området, där bosättarbyggen skulle dela Västbanken i två delar och därmed göra det omöjligt att skapa den livsdugliga, sammanhängande och självständiga palestinska stat som FN:s generalförsamling stöder. För omkring 2 300 palestinska beduiner som bor i bergen öster om Jerusalem, av vilka många är flyktingar, kvinnor och barn, är risken stor att de kommer att tvångsförflyttas.

E.  Den 2 december 2012 meddelade den israeliska regeringen att den håller inne 100 miljoner US-dollar i palestinska skatteintäkter. De månatliga skatteöverföringarna är en viktig del av den palestinska myndighetens budget. Israels finansminister Yuval Steinitz sade att skatteintäkterna hölls inne för att betala av palestinska skulder till Israels elbolag.

F.  De israeliska bosättningarna är folkrättsvidriga och utgör ett stort hinder för fredsarbetet eftersom de erhåller stöd från den israeliska regeringen i fråga om beskattning, bostäder, infrastruktur, vägar, vattentillgång, utbildning, hälso- och sjukvård m.m. I sitt domslut av den 25 februari 2010 ansåg Europeiska unionens domstol att produkter som framställts på platser som varit under israelisk kontroll sedan 1967 inte var berättigade till förmånsbehandling enligt associeringsavtalet mellan EU och Israel och att de israeliska myndigheterna var tvungna att tillhandahålla den information som krävs enligt detta avtal för att produkternas verkliga ursprung ska kunna fastställas.

G. Eftersom det saknas en effektiv EU-kontrollmekanism, fortsätter israeliska produkter från bosättningarna att nå EU:s marknad inom ramen för ordningen med förmånstullar. I sin resolution av den 5 juli 2012 efterlyste Europaparlamentet ett ”fullständigt och effektivt genomförande av befintlig EU-lagstiftning och de bilaterala avtalen mellan EU och Israel för att säkerställa att EU:s kontrollmekanism – den ’tekniska överenskommelsen’ – inte gör det möjligt för israeliska produkter från bosättningarna att importeras till EU:s marknad enligt de förmånstullar som fastställs i associeringsavtalet mellan EU och Israel”.

H. I sin resolution av den 5 juli 2012 fördömde Europaparlamentet med kraft alla typer av extremism, våld och trakasserier som bosättarna gör sig skyldiga till gentemot palestinska civila och uppmanade Israels regering och myndigheter att lagföra och ställa gärningsmännen till svars, eftersom bristande ansvarsskyldighet ger upphov till straffrihet.

I.   Till följd av den pågående utökningen av bosättningarna fortsätter den palestinska befolkningen på Västbanken och i östra Jerusalem att vara utsatt för markanvändningsrestriktioner, rivningar av bostäder, avhysningar och fördrivningar, beslagtagande av mark, försvårad tillgång till naturresurser etc., vilket inverkar mycket negativt på deras levnadsförhållanden.

J.   EU är den palestinska myndighetens största biståndsgivare. Det humanitära bistånd och det utvecklingsbistånd som det internationella samfundet, särskilt EU och dess medlemsstater, beviljar palestinierna befriar inte ockupationsmakten Israel från dess skyldigheter enligt internationell rätt. Många av de projekt som Europeiska unionen finansierar på det ockuperade palestinska området, bl.a. solcellspaneler, vattentankar och ekonomibyggnader, har förstörts av israeliska styrkor och många EU-projekt existerar under hot om rivning.

1.  Europaparlamentet välkomnar FN:s generalförsamlings beslut av den 29 november 2012 om att bevilja Palestina observatörsstatus som icke-medlem i FN, något som borde ge ny skjuts åt fredsansträngningarna mellan israeler och palestinier.

2.  Europaparlamentet är mycket djupt oroat över att den israeliska regeringen efter FN‑beslutet tillkännagav att 3 000 nya bostäder kommer att uppföras på Västbanken och i östra Jerusalem. Parlamentet uppmanar den israeliska regeringen att inte verkställa detta beslut och att omedelbart sätta stopp för alla bosättningar och utvidgningar på det ockuperade palestinska området samt att avveckla alla bosättarutposter som uppförts sedan mars 2011.

3.  Europaparlamentet fördömer den israeliska regeringens beslut att hålla inne 100 miljoner US-dollar i palestinska skatteintäkter, vilket underminerar den palestinska myndighetens budget, och begär att dessa intäkter omedelbart ska överföras.

4.  Europaparlamentet noterar att israeliska politiker och organisationer från civilsamhället uttryckte stöd för den palestinska ansökan i FN, vilket visar att det inom det israeliska samhället förekommer olika åsikter om konflikten, och konstaterar att den sittande israeliska regeringens politik strider mot fredsandan och undergräver utsikterna för en tvåstatslösning. Parlamentet upprepar samtidigt sitt starka engagemang för staten Israels säkerhet.

5.  Europaparlamentet efterlyser på nytt ett fullständigt och effektivt genomförande av befintlig EU-lagstiftning och de bilaterala avtalen mellan EU respektive mellan EU:s medlemsstater och Israel för att säkerställa att EU:s kontrollmekanism – den ”tekniska överenskommelsen” – inte gör det möjligt för israeliska produkter från bosättningarna att importeras till EU:s marknad enligt de förmånstullar som fastställs i associeringsavtalet mellan EU och Israel eller enligt EU:s avtal med andra handelspartner som omfattas av de Europa–Medelhavstäckande reglerna.

6.  Europaparlamentet efterlyser konkreta och effektiva EU-insatser inom ramen för de bilaterala avtalen mellan EU och Israel för att sätta stopp för bosättarnas våld mot den palestinska civilbefolkningen och säkerställa att gärningsmännen lagförs och ställs till svars.

7.  Europaparlamentet upprepar sitt starka stöd för tvåstatslösningen, baserad på gränserna från 1967 och med Jerusalem som huvudstad för båda stater, där staten Israel och en självständig, demokratisk, sammanhängande och livsduglig palestinsk stat lever sida vid sida i fred och säkerhet. Parlamentet betonar än en gång att en rättvis och varaktig fred mellan Israel och Palestina endast kan åstadkommas med fredliga medel där man tar avstånd från våld, och efterlyser i detta sammanhang återupptagandet av direkta fredssamtal mellan de två parterna. Parlamentet uppmanar samtliga parter att avhålla sig från ensidiga åtgärder som skulle kunna undergräva eller hindra fredsarbetet och utsikterna att förhandlingsvägen nå ett fredsavtal.

8.  Europaparlamentet fortsätter i samma anda att vädja om palestinsk försoning, vilket är lösningen för att återförena palestinier på Västbanken, i Gazaremsan och i östra Jerusalem som alla tillhör samma palestinska folk.

9.  Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att fortsätta att behandla frågorna om bosättningar, produkter från bosättningarna och våldshandlingar från bosättarnas sida på alla nivåer av EU:s bilaterala förbindelser med Israel. Parlamentet betonar att den israeliska regeringens åtagande att fullgöra sina skyldigheter enligt internationell människorättslagstiftning och humanitär rätt gentemot den palestinska befolkningen, inbegripet gentemot de beduiner som bor i områden där israeliska bosättningar uppförs, måste beaktas till fullo i EU:s bilaterala förbindelser med Israel.

10. Europaparlamentet riktar än en gång en stark uppmaning till EU och dess medlemsstater att spela en mer aktiv politisk roll i arbetet med att få till stånd en rättvis och varaktig fred mellan israeler och palestinier. Parlamentet stöder vice ordföranden/den höga representanten i hennes arbete med att skapa trovärdiga utsikter för ett återupptagande av fredsprocessen.

11. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, EU:s särskilda representant för fredsprocessen i Mellanöstern, medlemsstaternas regeringar och parlament, FN:s generalsekreterare, Mellanösternkvartettens sändebud, Knesset och Israels regering, den palestinska myndighetens president samt det palestinska lagstiftande rådet.

(1)

Antagna texter, P7_TA(2012)0454.

(2)

Antagna texter, P7_TA(2012)0298.

(3)

Antagna texter, P7_TA(2012)0060.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy