Rezolūcijas priekšlikums - B7-0003/2013Rezolūcijas priekšlikums
B7-0003/2013

PRIEKŠLIKUMS LĒMUMAM PAR IESTĀŽU SARUNU SĀKŠANU UN SARUNU MANDĀTU par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Iekšējās drošības fonda ietvaros izveido finansiālā atbalsta instrumentu policijas sadarbībai, noziedzības novēršanai un apkarošanai un krīžu pārvarēšanai

7.1.2013 - (COM(2011)0753 – C7‑0445/2011 – 2011/0368(COD)(COD))

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 70. panta 2. punktu un 70.a pantu
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja (*)

(*) Sarunu grupa: priekšsēdētājs, referents un ēnu referenti

Procedūra : 2013/2505(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B7-0003/2013
Iesniegtie teksti :
B7-0003/2013
Debates :
Balsojumi :
Pieņemtie teksti :

B7‑0003/2013

Priekšlikums Eiropas Parlamenta lēmumam par iestāžu sarunu sākšanu un sarunu mandātu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Iekšējās drošības fonda ietvaros izveido finansiāla atbalsta instrumentu policijas sadarbībai, noziedzības novēršanai un apkarošanai un krīžu pārvarēšanai

(COM(2011)0753 – C7‑0445/2011 – 2011/0368(COD)(COD))
 

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas un Juridiskā komitejas priekšlikumu,

–   ņemot vērā Reglamenta 70. panta 2. punktu un 70.a pantu,

nolemj sākt iestāžu sarunas, pamatojoties uz šādu mandātu:

MANDĀTS

Grozījums  1

Regulas priekšlikums

1.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Modification

 

1.a vērš uzmanību uz to, ka finansējuma apjoms likumdošanas priekšlikumā ir norādīts tikai likumdevējas iestādes zināšanai un ka to nevar precīzi noteikt, kamēr nav panākta vienošanās par priekšlikumu regulai, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam;

 

Grozījums  2

Regulas priekšlikums

1.b punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.b atgādina par 2011. gada 8. jūnija rezolūciju par ieguldījumu nākotnē — jaunu daudzgadu finanšu shēmu (DFS) konkurētspējīgai, ilgtspējīgai un iekļaujošai Eiropai1; vēlreiz uzsver, ka nākamajā DFS ir jānodrošina pietiekami daudz papildu resursu, lai Savienība varētu īstenot esošās politiskās prioritātes un veikt LESD noteiktos jaunos uzdevumus, kā arī reaģēt uz neparedzamiem notikumiem; ja Padome nepiekrīt šai pieejai, aicina to precīzi norādīt tās politikas prioritātes vai projektus, no kuru īstenošanas tā varētu atteikties, pat ja nav šaubu, ka tie patiesi spēj nodrošināt Eiropas pievienoto vērtību; uzsver, ka pat tad, ja nākamās DFS resursu apjoms tiek palielināts vismaz par 5 % salīdzinājumā ar 2013. gada līmeni, tas nenodrošina Savienībai iespēju pilnībā īstenot noteiktos mērķus un saistības un Savienības solidaritātes principu;

 

__________________

 

1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0266.

Or. en

 

Grozījums  3

Regulas priekšlikums

1. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1) Savienības mērķi nodrošināt augsta līmeņa drošību brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (Līguma par Eiropas Savienības darbību 67. panta 3. punkts) būtu jāsasniedz inter alia, veicot pasākumus noziedzības novēršanai un apkarošanai, kā arī veicot pasākumus dalībvalstu tiesībaizsardzības iestāžu koordinācijai un sadarbībai, un ar attiecīgām trešām valstīm.

(1) Savienības mērķi nodrošināt augsta līmeņa drošību brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (Līguma par Eiropas Savienības darbību 67. panta 3. punkts) būtu jāsasniedz inter alia, veicot pasākumus noziedzības novēršanai un apkarošanai, kā arī veicot pasākumus dalībvalstu tiesībaizsardzības iestāžu, citu valsts iestāžu un attiecīgo Savienības kompetento iestāžu koordinācijai un sadarbībai, un koordinācijai un sadarbībai ar attiecīgām trešām valstīm un starptautiskām organizācijām. Šis mērķis būtu jāsasniedz, nodrošinot cilvēktiesību ievērošanu saskaņā ar Pamattiesību hartas noteikumiem un Savienības starptautiskajām saistībām.

 

Grozījums Nr.  4

Regulas priekšlikums

2. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2) Lai sasniegtu šo mērķi, Savienības līmenī būtu jāveic pastiprinātas darbības, lai aizsargātu cilvēkus un preces no augošajiem transnacionālajiem draudiem un atbalstītu darbu, ko veic dalībvalstu kompetentās iestādes. Terorisms un organizētā noziedzība, narkotiku pārvadāšana, korupcija, kibernoziegumi, cilvēku un ieroču tirdzniecība inter alia turpina apdraudēt Savienības iekšējo drošību.

(2) Lai sasniegtu šo mērķi, Savienības līmenī būtu jāveic pastiprinātas darbības, lai aizsargātu cilvēkus un preces no augošajiem transnacionālajiem draudiem un atbalstītu darbu, ko veic dalībvalstu kompetentās iestādes. Terorisms un organizētā noziedzība, narkotiku pārvadāšana, korupcija, kibernoziegumi, kiberdrošības pārkāpumi, cilvēku un ieroču tirdzniecība inter alia turpina apdraudēt Savienības iekšējo drošību.

 

Grozījums Nr.  5

Regulas priekšlikums

4. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4) un uzlabot Eiropas izturētspēju krīzes un katastrofu gadījumos. Dalībvalstu solidaritātei, skaidrībai par uzdevumu sadali, pamattiesību ievērošanai un tiesiskumam, kā arī stingrai virzībai uz globālo perspektīvu un nesaraujamajai saiknei ar ārējo drošību vajadzētu būt galvenajiem principiem, kas dod ievirzi Iekšējās drošības stratēģijas īstenošanā.

(4) Dalībvalstu solidaritātei, skaidrībai par uzdevumu sadali, pamattiesību un brīvību ievērošanai un tiesiskumam, kā arī stingrai virzībai uz globālo perspektīvu un saiknei, un nepieciešamajai saskaņošanai ar ārējo drošību vajadzētu būt galvenajiem principiem, kas dod ievirzi Iekšējās drošības stratēģijas īstenošanā.

 

Pamatojums

Saskaņošanu ar ES darbībām iekšējās un ārējās drošības jomā jau ir minējis Parlaments ziņojumā par iekšējās drošības stratēģiju.

 

Grozījums Nr.  6

Regulas priekšlikums

5. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5) Lai veicinātu Iekšējās drošības stratēģijas īstenošanu un nodrošinātu, ka tā kļūst par ikdienas darba realitāti, dalībvalstīm būtu jānodrošina atbilstīgs Savienības finansiālais atbalsts, izveidojot Iekšējās drošības fondu.

(5) Lai veicinātu iekšējās drošības stratēģijas īstenošanu un garantētu, ka tā kļūst par ikdienas darba realitāti, Savienībai dalībvalstīm būtu jāsniedz atbilstīgs finansiālais atbalsts, izveidojot Iekšējās drošības fondu un pārvaldot to.

 

 

 

Grozījums Nr.  7

Regulas priekšlikums

7.a apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(7a) Pārrobežu noziegumus, piemēram, cilvēku tirdzniecību un kriminālo organizāciju īstenotu nelegālās imigrācijas ļaunprātīgu izmantošanu, var efektīvi apkarot ar tiesu iestāžu un policijas sadarbību.

 

Pamatojums

Noziedzības iefiltrēšanās likumīgajā ekonomikā ir viens no iekšējā tirgus izkropļošanas iemesliem.

 

 

Grozījums Nr.  8

Regulas priekšlikums

8.a apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(8a) Efektīva organizētās noziedzības apkarošana ir īpaši būtiska, lai aizsargātu likumīgo ekonomiku no tipiskām kriminālām darbībām, piemēram, noziedzīgā ceļā iegūtu līdzekļu legalizēšanas.

 

Pamatojums

Noziedzības iefiltrēšanās likumīgajā ekonomikā ir viens no iekšējā tirgus izkropļošanas iemesliem.

 

Grozījums Nr.  9

Regulas priekšlikums

8.b apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(8b) Taupības apstākļos attiecībā uz Savienības politikas virzieniem ekonomisko problēmu pārvarēšana prasa atjaunot elastīgumu, veikt novatoriskus organizatoriskos pasākumus, labāk izmantot pašreizējās struktūras un īstenot koordināciju starp Savienības iestādēm, aģentūrām un valstu iestādēm un trešām valstīm.

 

Pamatojums

Ekonomiskā krīze prasa elastīgu un inovatīvu reakciju, kas ļauj tikpat efektīvi cīnīties ar organizēto noziedzību.

 

Grozījums Nr.  10

Regulas priekšlikums

9. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9) Iekšējās drošības fonda vispārējā sistēmā finansiālajai palīdzībai, ko sniedz saskaņā ar šo Instrumentu, būtu jāatbalsta policijas sadarbība, informācijas apmaiņa un piekļuve informācijai, kas vajadzīga noziedzības novēršanai, pārrobežu noziegumu un smagu noziegumu, tostarp terorisma apkarošanai, un cilvēku un kritiskās infrastruktūras aizsardzībai pret negadījumiem, kas saistīti ar drošību, kā arī efektīvai ar drošību saistītu risku un krīžu pārvaldībai, ņemot vērā kopīgās Savienības politikas (stratēģijas, programmas un rīcības plānus), tiesību aktus un praktisko sadarbību.

(9) Iekšējās drošības fonda vispārējā sistēmā finansiālajai palīdzībai, ko sniedz saskaņā ar šo Instrumentu, būtu jāatbalsta policijas sadarbība, informācijas apmaiņa un piekļuve informācijai, kas vajadzīga noziedzības novēršanai, pārrobežu noziegumu un smagu noziegumu, tostarp terorisma, cilvēku tirdzniecības, bērnu seksuālas izmantošanas un attēlu ar bērnu seksuālu izmantošanu izplatīšanas apkarošanai, un cilvēku un kritiskās infrastruktūras aizsardzībai pret negadījumiem, kas saistīti ar drošību, kā arī efektīvai ar drošību saistītu risku un krīžu pārvaldībai, ņemot vērā kopīgās Savienības politikas (stratēģijas, programmas un rīcības plānus), tiesību aktus un praktisko sadarbību.

Pamatojums

Cilvēku tirdzniecība un bērnu seksuālā izmantošana ir daži no smagākajiem organizētās noziedzības veidiem. Tie būtu jānorāda atsevišķi šajā apsvērumā.

 

Grozījums Nr.  11

Regulas priekšlikums

10. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10) Finanšu palīdzībai šajās jomās jo īpaši būtu jāatbalsta pasākumi, kas veicina kopīgas pārrobežu operācijas, piekļuvi informācijai un informācijas apmaiņu, paraugprakses apmaiņu, vieglāku un drošu saziņu un koordināciju, darbinieku mācības un apmaiņas, analītiskas, uzraudzības un novērtēšanas darbības, vispusīgus draudu un riska novērtējumus, informētības paaugstināšanas darbības, jaunu tehnoloģiju testēšanu un validāciju, kriminālistikas pētījumus, kā arī savstarpēji savietojama aprīkojuma iegādi.

(10) Finanšu palīdzībai šajās jomās jo īpaši būtu jāatbalsta pasākumi ar mērķi uzlabot sadarbību starp dalībvalstīm un Eiropas Policijas biroju (Eiropolu). Šiem pasākumiem būtu jāveicina kopīgas pārrobežu operācijas, piekļuve informācijai un informācijas apmaiņa, paraugprakses apmaiņa, vieglāka un droša saziņa un koordinācija, darbinieku mācības un apmaiņas, analītiskas, uzraudzības un novērtēšanas darbības, vispusīgi draudu un riska novērtējumi, sadarbība starp dalībvalstīm un attiecīgajām ES struktūrām, informētības paaugstināšanas darbības, jaunu tehnoloģiju testēšana un validācija, kriminālistikas pētījumi, kā arī savstarpēji savietojama aprīkojuma iegāde. Ar finanšu palīdzību šajās jomās būtu jāatbalsta vienīgi tādi pasākumi, kas atbilst Savienības prioritātēm un iniciatīvām, kuras ir atbalstījis Eiropas Parlaments un Padome.

 

Grozījums Nr.  12

Regulas priekšlikums

11. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11) Pasākumi trešās valstīs un saistībā ar tām, kurus atbalsta no šā Instrumenta, būtu jāveic sinerģijā un saskaņā ar citām darbībām ārpus Savienības, kuras atbalsta no Savienības ģeogrāfiskajiem un tematiskajiem ārējās palīdzības instrumentiem. Īstenojot šādas darbības, jo īpaši būtu jācenšas panākt pilnīgu atbilstību Savienības ārējās darbības un ārlietu politikas principiem un vispārīgajiem mērķiem saistībā ar attiecīgo valsti vai reģionu. Tie nedrīkstētu būt paredzēti, lai atbalstītu darbības, kas orientētas tieši uz attīstību, un vajadzības gadījumā tiem būtu jāpapildina finansiālā palīdzība, kas sniegta no ārējās palīdzības instrumentiem. Tiks mēģināts rast sakanīgumu arī ar Savienības humānās palīdzības politiku, jo īpaši saistībā ar ārkārtas pasākumu īstenošanu.

(11) Pasākumi trešās valstīs un saistībā ar tām, kurus atbalsta no šā Instrumenta, būtu jāveic sinerģijā un saskaņā ar citām darbībām ārpus Savienības, kuras atbalsta no Savienības ģeogrāfiskajiem un tematiskajiem ārējās palīdzības instrumentiem. Īstenojot šādas darbības, jo īpaši būtu jācenšas panākt pilnīgu atbilstību Savienības ārējās darbības un ārlietu politikas principiem un vispārīgajiem mērķiem saistībā ar attiecīgo valsti vai reģionu, demokrātiskajiem principiem un vērtībām, pamatbrīvībām un tiesībām, ievērojot tiesiskumu un trešo valstu suverenitāti. Tie nedrīkstētu būt paredzēti, lai atbalstītu darbības, kas orientētas tieši uz attīstību, un vajadzības gadījumā tiem būtu jāpapildina finansiālā palīdzība, kas sniegta no ārējās palīdzības instrumentiem. Tiks mēģināts rast sakanīgumu arī ar Savienības humānās palīdzības politiku, jo īpaši saistībā ar ārkārtas pasākumu īstenošanu.

 

 

 

Grozījums Nr.  13

Regulas priekšlikums

12.a apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(12a) Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 3. pantu ar šo Instrumentu būtu jānodrošina bērna tiesību aizsardzība, tostarp bērnu aizsardzība pret vardarbību, sliktu izturēšanos, izmantošanu un nevērību.

 

Ar šo Instrumentu jo īpaši būtu jāatbalsta aizsardzības pasākumi un palīdzība bērniem lieciniekiem un cietušajiem, kā arī jānodrošina īpaša aizsardzība un atbalsts nepavadītiem bērniem vai bērniem, kam citādi vajadzīga aizbildnība.

 

Būtu regulāri jāveic uzraudzīšana un novērtēšana, tostarp jāuzrauga izdevumi, lai novērtētu to, kā Instrumenta darbībās tiek risināts bērnu aizsardzības jautājums.

Pamatojums

ES ir apņēmusies aizsargāt bērna tiesības. Šie centieni ir jāpadara redzami šīs regulas īstenošanā un izpildē.

 

Grozījums Nr.  14

Regulas priekšlikums

13. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(13) Lai garantētu iekšējās drošības fonda vienotu īstenošanu, Savienības budžeta līdzekļi, kas piešķirti šim finanšu instrumentam, būtu jāizmanto dalītā pārvaldībā, izņemot pasākumus, kas Savienībai ir īpaši svarīgi (Savienības pasākumus), ārkārtas palīdzību un tehnisko palīdzību, ko īsteno tiešā un netiešā pārvaldībā.

(13) Lai garantētu Iekšējās drošības fonda vienotu darbību un Savienībai īpaši svarīgu pasākumu (Savienības pasākumu), ārkārtas palīdzības un tehniskās palīdzības efektīvu pārvaldību, Savienības budžeta līdzekļi, kas piešķirti šim finanšu instrumentam, būtu jāizmanto tiešas vai netiešas pārvaldības režīmā, izņemot pasākumus, kuriem vajadzīga administratīvi elastīga pieeja, un dalībvalstu programmas, kas tiek īstenotas dalītas pārvaldības režīmā.

Pamatojums

Savienības budžeta izpilde dalītas pārvaldības režīmā nedrīkst būt ierasta kārtība — tā pieļaujama tikai izņēmuma gadījumos (skat. Finanšu regulas 55. pantu).

 

Grozījums Nr.  15

Regulas priekšlikums

13.a apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(13a) Ja līdzekļi tiek izmantoti dalītas pārvaldības režīmā, ir jānodrošina, lai dalībvalstu programmas tiktu pilnībā saskaņotas ar prioritātēm un mērķiem, kas noteikti Eiropas Savienības līmenī.

Pamatojums

Pieredze, kas gūta, veicot pārskatīšanu termiņa vidusposmā un apspriežoties ar ieinteresētajām personām, liecina — dalīta pārvaldība jāveic, vairāk orientējoties tieši uz konkrētu rezultātu sasniegšanu, un ir jāizveido kopīgs regulējums.

 

 

Grozījums Nr.  16

Regulas priekšlikums

14. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(14) Resursi, kas piešķirti dalībvalstīm izmantošanai valstu programmu ietvaros, būtu jāsadala, pamatojoties uz skaidriem un objektīviem kritērijiem, kuri attiecas uz sabiedrisko labumu, kas dalībvalstīm jāizsargā, un valstu finansiālo spēju līmeni, lai varētu nodrošināt augsta līmeņa iekšējo drošību, piemēram, tādiem kritērijiem kā iedzīvotāju skaits valstī, teritorijas lielums, caur starptautiskām lidostām un ostām pārvadāto pasažieru skaits un kravas apjoms, Eiropas kritiskās infrastruktūras daudzums, un šo valstu iekšzemes kopprodukts.

(14) Resursi, kas piešķirti dalībvalstīm izmantošanai valstu programmu ietvaros, būtu jāsadala, pamatojoties uz skaidriem, objektīviem un izmērāmiem kritērijiem, kuri attiecas uz sabiedrisko labumu, kas dalībvalstīm jāizsargā, un valstu finansiālo spēju līmeni, lai varētu nodrošināt augsta līmeņa iekšējo drošību, piemēram, tādiem kritērijiem kā iedzīvotāju skaits valstī, teritorijas lielums, caur starptautiskām lidostām un ostām pārvadāto pasažieru skaits un kravas apjoms un šo valstu iekšzemes kopprodukts.

 

Pamatojums

Grozījumi saskaņā ar ieteikumu 10. pantā.

 

 

 

 

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums

16. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(16) Maksimālajam resursu apjomam, kas paliek Savienības rīcībā, vajadzētu būt vienādam ar to resursu apjomu, kas piešķirti dalībvalstīm valsts programmu īstenošanai. Tas nodrošinātu to, ka Savienība attiecīgajā budžeta gadā varētu atbalstīt pasākumus, kas Savienībai ir īpaši svarīgi, piemēram, pētījumus, jaunu tehnoloģiju testēšanu un validēšanu, transnacionālus projektus, tīklu veidošanu un paraugprakses apmaiņu, attiecīgo Savienības tiesību aktu un Savienības politiku īstenošanas uzraudzību, kā arī pasākumus trešās valstīs un saistībā ar tām. Atbalstītajiem pasākumiem būtu jāatbilst prioritātēm, kas noteiktas attiecīgās Savienības stratēģijās, programmās, rīcības plānos un riska un apdraudējuma novērtējumos.

(16) Maksimālajam resursu apjomam, kas piešķirti dalībvalstīm valsts programmu īstenošanai, vajadzētu būt lielākam par resursu apjomu Eiropas Savienības darbībām. Tādēļ jānodrošina labākas pieejamo līdzekļu izmantošanas spējas ar dalībvalstu kompetento iestāžu labāku apmācību. Tomēr būtu jānodrošina atbilstoši resursi Savienības rīcībā, lai garantētu to, ka tā attiecīgajā budžeta gadā varētu atbalstīt pasākumus, kas Savienībai ir īpaši svarīgi, piemēram, pētījumus, jaunu tehnoloģiju testēšanu un validēšanu, transnacionālus projektus, tīklu veidošanu un paraugprakses apmaiņu, attiecīgo Savienības tiesību aktu un Savienības politiku īstenošanas uzraudzību, kā arī pasākumus trešās valstīs un saistībā ar tām. Atbalstītajiem pasākumiem būtu jāatbilst prioritātēm, kas noteiktas attiecīgās Savienības stratēģijās, tostarp kiberdrošības stratēģijās, programmās, rīcības plānos un riska un apdraudējuma novērtējumos.

 

Grozījums Nr.  18

Regulas priekšlikums

18.a apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(18a) LESD ir paredzēts, ka deleģētie akti ir tikai neleģislatīvi akti vispārējai piemērošanai attiecībā uz nebūtiskiem tiesību aktu elementiem. Visi būtiskie elementi būtu jānosaka attiecīgajā tiesību aktā.

 

 

Grozījums Nr.  19

Regulas priekšlikums

18.b apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(18b) ES un dalībvalstu līdzekļu izmantošanu šajā jomā vajadzētu labāk koordinēt, lai garantētu papildināmību, lielāku efektivitāti un atpazīstamību, kā arī panāktu labāku sinerģiju starp budžetiem.

 

Grozījums Nr.  20

Regulas priekšlikums

18.c apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(18c) Līdzsvaroti izmantojot un apvienojot publiskos finanšu resursus, ir maksimāli jāpalielina ES finansējuma ietekme.

 

Grozījums Nr.  21

Regulas priekšlikums

18.d apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(18d) Būtu jānodrošina maksimāla pārredzamība, atbildība un demokrātiska kontrole attiecībā uz mehānismiem, kas saistīti ar ES budžetu.

 

Grozījums Nr.  22

Regulas priekšlikums

18.e apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(18e) Sekmīgāka īstenošana un kvalitatīvāka līdzekļu izmantošana būtu jānosaka par programmas mērķu sasniegšanas pamatprincipiem, vienlaikus nodrošinot finanšu resursu optimālu izmantojumu.

 

Grozījums Nr.  23

Regulas priekšlikums

18.f apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(18f) Ja Komisija Savienības budžeta izpildi nodrošina, īstenojot dalītu pārvaldību, budžeta izpildes funkcijas būtu jādeleģē dalībvalstīm. Komisijai un dalībvalstīm, pārvaldot Savienības līdzekļus, būtu jāievēro pareizas finanšu pārvaldības, pārredzamības un nediskriminācijas principi un jānodrošina Savienības darbības redzamība. Šim nolūkam Komisijai un dalībvalstīm būtu jāizpilda katrai savi kontroles un revīzijas pienākumi un jāuzņemas izrietošie pienākumi, kas noteikti šajā regulā. Papildu noteikumi būtu jānosaka nozaru noteikumos.

 

Grozījums Nr.  24

Regulas priekšlikums

18.g apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(18g) Ir jānodrošina pareiza programmas finanšu pārvaldība, kā arī pēc iespējas efektīvāka un lietotājam draudzīgāka programmas īstenošana, vienlaikus nodrošinot arī juridisko noteiktību un to, ka programma ir pieejama visiem dalībniekiem.

 

Grozījums Nr.  25

Regulas priekšlikums

18.h apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(18h) Komisijai ik gadu būtu jāuzrauga šā Instrumenta īstenošana, izmantojot pamatrādītājus rezultātu un ietekmes vērtēšanai. Šiem rādītājiem, tostarp attiecīgajai bāzes situācijai, vajadzētu būt obligātam pamatam, pēc kura tiek vērtēts, kādā apjomā ir sasniegti programmas mērķi.

 

Grozījums Nr.  26

Regulas priekšlikums

23. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(23) Attiecībā uz Islandi un Norvēģiju – saskaņā ar Nolīgumu, kas noslēgts starp Eiropas Savienības Padomi un Islandes Republiku un Norvēģijas Karalisti par šo valstu asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā, šī regula ir to Šengenas acquis noteikumu pilnveidošana, kuri attiecas uz jomu, kas minēta 1. panta H punktā Padomes 1999. gada 17. maija Lēmumā 1999/437/EK par dažiem pasākumiem minētā nolīguma piemērošanai.

svītrots

 

Pamatojums

Šajā regulā nav ietverta Šengenas acquis pilnveidošana.

 

Grozījums Nr.  27

Regulas priekšlikums

24. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(24) Attiecībā uz Šveici – saskaņā ar Nolīgumu starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā, šī regula ir to Šengenas acquis noteikumu pilnveidošana, kuri attiecas uz jomu, kas minēta Padomes Lēmumā 1999/437/EK 1. panta H punktā, to lasot saistībā ar Padomes Lēmuma 2008/146/EK 3. pantu.

svītrots

 

Pamatojums

Šajā regulā nav ietverta Šengenas acquis pilnveidošana.

 

 

Grozījums Nr.  28

Regulas priekšlikums

25. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(25) Attiecībā uz Lihtenšteinu - saskaņā ar Protokolu starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu, Šveices Konfederāciju un Lihtenšteinas Firstisti par Lihtenšteinas Firstistes pievienošanos Nolīgumam starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā šī regula ir to Šengenas acquis noteikumu pilnveidošana, kuri attiecas uz jomu, kas minēta Padomes Lēmuma 1999/437/EK 1. panta H punktā, to lasot saistībā ar Padomes Lēmuma 2011/349/ES 3. pantu.

svītrots

 

Pamatojums

Šajā regulā nav ietverta Šengenas acquis pilnveidošana.

 

 

Grozījums Nr.  29

Regulas priekšlikums

2. pants – b) apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b) „piekļuve informācijai un informācijas apmaiņa” ir tādas informācijas vākšana, glabāšana, apstrāde, analīze un apmaiņa, kas ir svarīga tiesībaizsardzības iestādēm noziedzīgu nodarījumu, jo īpaši pārrobežu un smagu noziegumu un organizētās noziedzības novēršanai, atklāšanai, izmeklēšanai un saukšanai pie atbildības par tiem;

b) „piekļuve informācijai un informācijas apmaiņa” ir tādas informācijas droša vākšana, glabāšana, apstrāde, analīze un apmaiņa, kas tiesībaizsardzības iestādēm ir svarīga Savienībā noziedzīgu nodarījumu, jo īpaši pārrobežu un smagu noziegumu un organizētās noziedzības novēršanai, atklāšanai, izmeklēšanai un saukšanai pie atbildības par tiem;

 

Grozījums Nr.  30

 

Regulas priekšlikums

2. pants – d) apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

d) „organizētā noziedzība” ir sodāma darbība, ko izdarījusi strukturēta grupa, kurā apvienojušās trīs vai vairāk personas un kura kādu laiku pastāv un darbojas kopā ar mērķi tieši vai netieši gūt finansiālu vai citu mantisku labumu;

d) organizētā noziedzība” ir darbība, ko izdarījusi strukturēta grupa, kura pastāv laikposmā, kas ir pietiekams, lai šādai rīcībai nebūtu tikai gadījuma raksturs, kurā ir vairāk par divām personām, kam ir saistoši partnerības pienākumi, un kura rīkojas saskaņoti ar mērķi veikt noziegumus, par ko ir paredzēts sods — brīvības atņemšana vai apcietināšana ne ilgāk par četriem gadiem — vai smagāks sods, un ja šādas rīcības mērķis ir tieši vai netieši, tostarp ar iebiedēšanu, gūt finansiālu vai citu labumu;

 

 

 

 

Grozījums Nr.  31

Regulas priekšlikums

2. pants – f) apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

f) „riska un krīzes pārvaldība” ir jebkurš pasākums, kas attiecas uz terorisma un citu ar drošību saistītu risku novērtēšanu un novēršanu, gatavību tiem un seku pārvaldību;

f) „riska un krīzes pārvaldība” ir jebkurš pasākums, kas attiecas uz terorisma, organizētās noziedzības un citu ar drošību saistītu risku novērtēšanu un novēršanu, gatavību tiem un seku pārvaldību;

 

Grozījums Nr.  32

Regulas priekšlikums

2. pants – h) apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

h) „seku pārvaldība” ir pasākumu efektīva koordinācija, reaģējot uz teroristu uzbrukumiem vai citiem ar drošību saistītiem negadījumiem vai mazinot seku radīto ietekmi, lai nodrošinātu pasākumu efektīvu koordināciju valsts un/vai ES līmenī;

h) "seku pārvaldība" ir valsts un/vai ES līmenī veiktu darbību efektīva koordinācija, reaģējot uz teroristu uzbrukumiem vai citiem ar drošību saistītiem negadījumiem vai mazinot seku radīto ietekmi;

 

Pamatojums

Ieteiktā formulējuma maiņa nepieciešama, lai teksts būtu pēc iespējas saprotamāks.

 

 

Grozījums Nr.  33

Regulas priekšlikums

2. pants – i) apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

i) „kritiskā infrastruktūra” ir jebkuri fiziskie resursi, pakalpojumi, informācijas tehnoloģiju iekārtas, tīkli un infrastruktūras objekti, kuru sagraušana vai iznīcināšana smagi ietekmētu būtiskas sabiedriskās funkcijas, tostarp apgādes ķēdi, cilvēku veselības aizsardzību, drošību, ekonomisko vai sociālo labklājību vai Savienības vai dalībvalstu funkciju izpildi;

i) "kritiskā infrastruktūra" ir dalībvalstīs izvietoti objekti, tīkls, sistēmas vai to daļas, kuras ir būtiskas, lai nodrošinātu svarīgu sabiedrības funkciju darbību, cilvēku veselības aizsardzību, drošumu, drošību, cilvēku ekonomisko vai sociālo labklājību, un kuru darbības traucējumi, pārkāpumi vai iznīcināšana būtiski ietekmētu attiecīgo dalībvalsti vai Savienību, jo tās nespētu turpmāk nodrošināt šo funkciju īstenošanu;

 

 

 

 

 

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums

3. pants – 2. punkts – a) apakšpunkts – 1. daļa

 

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a) novērst un apkarot pārrobežu un smagus noziegumus un organizēto noziedzību, tostarp terorismu, un pastiprināt koordināciju un sadarbību starp dalībvalstu tiesībaizsardzības iestādēm un ar attiecīgām trešām valstīm.

a) novērst noziedzību un apkarot pārrobežu un smagus noziegumus un organizēto noziedzību, tostarp terorismu, cilvēku tirdzniecību, bērnu seksuālo izmantošanu, bērnu seksuālas izmantošanas attēlu izplatīšanu, kibernoziegumus un noziedzīgā ceļā iegūtu līdzekļu legalizēšanu, un pastiprināt koordināciju un sadarbību starp dalībvalstu tiesībaizsardzības iestādēm, Savienības kompetentajām iestādēm un ar attiecīgām trešām valstīm un starptautiskām organizācijām.

 

 

 

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums

3. pants – 2. punkts – a) apakšpunkts – 2. daļa

 

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šā mērķa sasniegšanu novērtē, izmantojot tādus rādītājus kā, piemēram, kopīgu pārrobežu operāciju skaits un paraugprakses dokumentu un organizēto pasākumu skaits;

svītrots

 

Pamatojums

Īpašs grozījums, lai aprakstītu rādītājus, ar ko novērtē ierosināto mērķu sasniegšanu.

 

 

 

 

Grozījums Nr. 36

 

Regulas priekšlikums

3. pants – 2. punkts – ba) apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ba) pastiprināt dalībvalstu spējas sadarboties ar Eiropolu un labāk izmantot Eiropola produktus un pakalpojumus.

 

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums

3. pants – 2. punkts – b) apakšpunkts – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šā mērķa sasniegšanu novērtē, izmantojot tādus rādītājus kā, piemēram, rīku skaits, ko dalībvalstis ieviesušas un/vai uzlabojušas, lai sekmētu kritiskās infrastruktūras aizsardzību visās ekonomikas nozarēs, un Savienības līmenī veikto apdraudējuma vai riska novērtējumu skaits.

svītrots

 

Pamatojums

Īpašs grozījums, lai aprakstītu rādītājus, ar ko novērtē ierosināto mērķu sasniegšanu.

 

 

Grozījums Nr.  38

Regulas priekšlikums

3. pants – 3. punkts – ievaddaļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Lai sasniegtu šos mērķus, ar Instrumentu palīdz īstenot šādus darbības mērķus, veicinot un attīstot:

3. Lai sasniegtu šos mērķus, ar Instrumentu palīdz īstenot šādus darbības mērķus:

 

Pamatojums

Grozījums saskaņā ar citiem grozījumiem 3. panta 3. punktā.

 

 

Grozījums Nr.  39

Regulas priekšlikums

3. pants – 3. punkts – a) apakšpunkts

 

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a) pasākumus (metodikas, rīkus un struktūras), kas palielina dalībvalstu spēju novērst un apkarot pārrobežu un smagus noziegumus un organizēto noziedzību, tostarp terorismu, jo īpaši, izmantojot publiskā un privātā sektora partnerības, informācijas un paraugprakses apmaiņu, piekļuvi informācijai, savstarpēji savietojamas tehnoloģijas, salīdzināmu statistiku, lietišķo kriminālistiku, saziņu ar sabiedrību un informētības palielināšanu;

a) veicināt un attīstīt pasākumus (metodikas, rīkus un struktūras), kas palielina dalībvalstu spēju novērst un apkarot pārrobežu un smagus noziegumus un organizēto noziedzību, kibernoziedzību vai terorismu, jo īpaši, izmantojot publiskā un privātā sektora partnerības, informācijas un paraugprakses apmaiņu, piekļuvi informācijai, savstarpēji savietojamas tehnoloģijas, salīdzināmu statistiku, lietišķo kriminālistiku, saziņu ar sabiedrību un informētības palielināšanu;

 

 

Grozījums Nr.  40

Regulas priekšlikums

3. pants – 3. punkts – b) apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b) administratīvo un operatīvo koordināciju, sadarbību, savstarpēju sapratni un informācijas apmaiņu starp dalībvalstu tiesībaizsardzības iestādēm, citām valsts iestādēm, attiecīgām Savienības iestādēm un vajadzības gadījumā ar trešām valstīm;

b) veicināt un attīstīt administratīvo un operatīvo koordināciju, sadarbību, savstarpēju sapratni un informācijas apmaiņu starp dalībvalstu tiesībaizsardzības iestādēm, citām valsts iestādēm, attiecīgām Savienības iestādēm un vajadzības gadījumā ar trešām valstīm un starptautiskām organizācijām;

 

 

 

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums

3. pants – 3. punkts – c) apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

c) mācību programmas, lai īstenotu Eiropas izglītības un mācību politiku, tostarp, izmantojot īpašas Savienības apmaiņas programmas tiesību aizsardzības jomā, lai veicinātu patiesu Eiropas juridisko un tiesībaizsardzības iestāžu kultūru;

c) veicināt un attīstīt mācību programmas attiecībā uz zināšanām par pienākumiem cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanas jomā un Eiropas mācību politikas virzienu īstenošanu, tostarp, izmantojot īpašas Savienības apmaiņas programmas tiesību aizsardzības jomā, lai veicinātu patiesu Eiropas juridisko un tiesībaizsardzības iestāžu kultūru;

 

(Šis grozījums arī attiecas uz d)–g) apakšpunktiem; būtu jāveic tehniski pielāgojumi minētajos punktos.)

 

 

Grozījums Nr.  42

Regulas priekšlikums

3. pants – 3. punkts d) apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

d) pasākumus un paraugprakses noziedzīgu nodarījumu liecinieku un cietušo aizsardzībai un atbalstam;

d) veicināt un attīstīt pasākumus, mehānismus un paraugpraksi noziedzīgu nodarījumu laicīgai atklāšanai, liecinieku un cietušo aizsardzībai un atbalstam, jo īpaši aizsardzības pasākumus un palīdzību bērniem lieciniekiem un cietušajiem, kā arī īpašu aizsardzību un atbalstu nepavadītiem bērniem vai bērniem, kam citādi vajadzīga aizbildnība;

Pamatojums

Noziegumu lieciniekiem un tajos cietušajiem ne vien ir vajadzīga aizsardzība un atbalsts, bet arī pēc iespējas ātrāka noziegumu atklāšana. ES ir apņēmusies aizsargāt bērna tiesības. Šie centieni ir jāpadara redzami šīs regulas īstenošanā un izpildē.

 

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums

3. pants – 3. punkts – g) apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

g) pasākumus (metodikas, rīkus un struktūras), kas stiprina dalībvalstu un Savienības administratīvo un operatīvo spēju sagatavot visaptverošus apdraudējuma un riska novērtējumus, lai Savienība varētu izstrādāt integrētas metodes, pamatojoties uz kopīgiem un vienādiem novērtējumiem krīzes situācijās un sekmētu savstarpēju izpratni par dalībvalstu un partnervalstu dažādām apdraudējuma līmeņu definīcijām.

g) veicināt un attīstīt pasākumus (metodikas, rīkus un struktūras), kas stiprina dalībvalstu un Savienības administratīvo un operatīvo spēju sagatavot visaptverošus apdraudējuma un riska novērtējumus, kas ir uz pierādījumiem balstīti un atbilst Savienības prioritātēm un iniciatīvām, kurus atbalstījis Eiropas Parlaments un Padome, lai Savienība varētu izstrādāt integrētas metodes, pamatojoties uz kopīgiem un vienādiem novērtējumiem krīzes situācijās un sekmētu savstarpēju izpratni par dalībvalstu un partnervalstu dažādām apdraudējuma līmeņu definīcijām.

Pamatojums

Finansējumu nevajadzētu izmantot kā veicināšanas līdzekli tādu pasākumu vai prakses finansēšanai, kas nav apstiprināti ar politisku vienošanos Eiropas Parlamenta un Padomes līmenī.

 

 

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums

3.a pants (jauns)

 

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a pants

 

 

Rādītāji

 

 

3. pantā minēto konkrēto mērķu īstenošanu novērtē, izmantojot iepriekš skaidri noteiktus, pārredzamus un kvantificējamus veiktspējas rādītājus, jo īpaši šādus:

 

a) pabeigto pārrobežu operāciju skaits;

 

b) Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 87. pantā minēto kompetento iestāžu darbinieku skaits un procentuālā daļa, kas ir piedalījušies programmas finansētās apmācībās, personāla apmaiņā, mācību vizītēs, kongresos un semināros;

 

c) izstrādāto labas prakses kodeksu un organizēto notikumu skaits un kvalitāte;

 

d) ieviesto un/vai uzlaboto instrumentu skaits, lai veicinātu kritiskās infrastruktūras aizsardzību dalībvalstīs visās ekonomikas nozarēs, un draudu un riska novērtējumu skaits, kuri sagatavoti Savienības līmenī;

e) ieguldījumu skaits, kuri nosūtīti Eiropola datu bāzei, un uzsākto lietu skaits.

 

Dalībvalstis nodrošina Komisiju ar nepieciešamo informāciju, lai novērtētu sasniegto atbilstīgi rādītājiem.

 

 

Grozījums Nr.  45

 

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. punkts – a) apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a) darbības, kas uzlabo policijas sadarbību un koordināciju starp tiesībaizsardzības iestādēm, tostarp kopīgas izmeklēšanas grupas un jebkura cita veida kopīgas pārrobežu darbības, piekļuvi pie informācijai un informācijas apmaiņu, un savietojamas tehnoloģijas;

a) darbības, kas uzlabo policijas sadarbību, koordināciju starp tiesībaizsardzības iestādēm un sadarbību starp aģentūrām, tostarp kopīgas izmeklēšanas grupas un jebkura cita veida kopīgas pārrobežu darbības, piekļuvi pie informācijai un informācijas apmaiņu, un savietojamas tehnoloģijas, piemēram, plašāk izmantojot Eiropola drošas informācijas apmaiņas tīkla lietojumprogrammu (SIENA) vai īstenojot datu ielādes risinājumus Eiropola informācijas sistēmā;

 

 

Grozījums Nr.  46

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. punkts – c) apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

c) analītiskas, uzraudzības un novērtēšanas darbības, tostarp pētījumus un apdraudējuma, riska un ietekmes novērtējumus;

c) analītiskas, uzraudzības un novērtēšanas darbības, tostarp pētījumus un apdraudējuma, riska un ietekmes novērtējumus, kas ir uz pierādījumiem balstīti un atbilst Savienības prioritātēm un iniciatīvām, kurus atbalstījis Eiropas Parlaments un Padome;

Pamatojums

Finansējumu nevajadzētu izmantot kā veicināšanas līdzekli tādu pasākumu vai prakses finansēšanai, kas nav apstiprināti ar politisku vienošanos Eiropas Parlamenta un Padomes līmenī.

 

 

Grozījums Nr.  47

Regulas priekšlikums

4. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

 

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Koordināciju attiecībā uz darbībām un saistībā ar trešām valstīm nodrošina Komisija un dalībvalstis kopā ar Eiropas Ārējās darbības dienestu, kā noteikts Regulas (ES) Nr. .../2013 [Horizontālās regulas] 3. panta 4a) punktā.

 

Grozījums Nr.  48

Regulas priekšlikums

5. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Gada apropriācijas apstiprina budžeta lēmējinstitūcija, ņemot vērā finanšu shēmas ierobežojumus.

2. Fondam piešķiramās gada apropriācijas apstiprina budžeta lēmējinstitūcija, neskarot noteikumus, kuri paredzēti regulā, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam, un Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 201z. gada xxx Iestāžu nolīgumā par sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību.

 

 

Grozījums Nr.  49

Regulas priekšlikums

5. pants – 4. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Instrumentam piešķirtā budžeta izpildi pārvalda dalīti saskaņā ar Regulas (ES) Nr. XXX/2012 [jaunā Finanšu regula] 55. panta 1. punkta b) apakšpunktu, izņemot Savienības pasākumus, kas minēti 7. pantā, tehnisko palīdzību, kas minēta 8. panta 1. punktā, un ārkārtas palīdzību, kas minēta 9. pantā.

4. Instrumentam piešķirtā budžeta izpildi nodrošina, īstenojot tiešu vai netiešu pārvaldību (ja tie ir 7. pantā minētie Savienības pasākumi, 8. panta 1. punktā minētā tehniskā palīdzība un 9. pantā minētā ārkārtas palīdzība) vai dalītu pārvaldību saskaņā ar Regulas (ES) Nr. XXX/2012 [jaunā Finanšu regula] 55. panta 1. punkta b) apakšpunktu.

Pamatojums

Savienības budžeta izpilde dalītas pārvaldības režīmā nedrīkst būt ierasta kārtība — tā pieļaujama tikai izņēmuma gadījumos (skat. Finanšu regulas 55. pantu).

 

 

Grozījums Nr.  50

Regulas priekšlikums

5. pants – 4.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a Komisija joprojām ir pilnībā atbildīga par Savienības budžeta izpildi saskaņā ar LESD 317. pantu.

Pamatojums

Saskaņā ar LESD 317. pantu tieši Komisija ir pilnībā atbildīga par Savienības budžeta izpildi.

 

 

 

Grozījums Nr.  51

Regulas priekšlikums

5. pants – 5. punkts

 

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. Kopējos resursus orientējoši izmanto šādi:

5. Neskarot budžeta lēmējinstitūcijas prerogatīvas, kopējos resursus izmanto šādi:

a) 564 miljoni euro valstu programmām dalībvalstīs;

a) 55 % valstu programmām dalībvalstīs;

b) 564 miljoni euro Savienības pasākumiem, ārkārtas palīdzībai un tehniskajai palīdzībai pēc Komisijas iniciatīvas.

b) 45 % Savienības pasākumiem, ārkārtas palīdzībai un tehniskajai palīdzībai pēc Komisijas iniciatīvas.

 

Grozījums Nr.  52

Regulas priekšlikums

5. pants – 7. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7. Valstis, kas iesaistītas Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā, piedalās Instrumentā saskaņā ar šo regulu.

svītrots

 

Pamatojums

Šajā regulā nav ietverta Šengenas acquis pilnveidošana.

 

Grozījums Nr.  53

Regulas priekšlikums

5. pants – 8. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

8. Noslēdz vienošanās par minēto valstu finansiālajām iemaksām šajā Instrumentā un papildu noteikumiem, kas nepieciešami šādai līdzdalībai, tostarp par noteikumiem, kas nodrošina Savienības finanšu interešu aizsardzību un Revīzijas palātas tiesības veikt revīziju.

Minēto valstu finansiālās iemaksas pievieno kopējiem resursiem, kas pieejami no Savienības budžeta, kā norādīts 1. punktā.

svītrots

 

Pamatojums

Šajā regulā nav ietverta Šengenas acquis pilnveidošana.

 

Grozījums Nr.  54

Regulas priekšlikums

6. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Valstu programmās, kuras jāizvērtē un jāapstiprina Komisijai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. XXX/2012 [horizontālā regula] 14. pantu, dalībvalstis īpaši koncentrējas uz projektiem, kas atbilst šīs regulas pielikumā uzskaitītajām Savienības stratēģiskajām prioritātēm.

2. Valstu programmās, kuras jāizvērtē un jāapstiprina Komisijai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. XXX/2012 [horizontālā regula] 14. pantu, dalībvalstis īsteno projektus, kas atbilst šīs regulas pielikumā uzskaitītajām Savienības stratēģiskajām prioritātēm.

Pamatojums

Izstrādājot valsts programmas, uzsvars būtu liekams uz projektiem, kas atbilst šīs regulas pielikumā uzskaitītajām Savienības stratēģiskajām prioritātēm.

 

 

Grozījums Nr.  55

Regulas priekšlikums

7. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Pēc Komisijas iniciatīvas Instrumentu var izmantot, lai finansētu transnacionālus pasākumus vai tādus pasākumus, kas īpaši interesē Savienību („Savienības pasākumus”) saistībā ar vispārīgajiem, konkrētajiem un darbības mērķiem, kas minēti 3. pantā.

1. Pēc Komisijas iniciatīvas Instrumentu var izmantot, lai finansētu transnacionālus pasākumus vai tādus pasākumus, kas īpaši interesē Savienību („Savienības pasākumus”) saistībā ar vispārīgajiem, konkrētajiem un darbības mērķiem, kas minēti 3. pantā. Jebkuras šādas darbības atbilst tiesībām un principiem, kas ietverti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, kā arī Savienības tiesību normām datu aizsardzības un privātuma jomā. Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs, Pamattiesību aģentūra un citas attiecīgās uzraudzības aģentūras un struktūras var novērtēt šīs darbības, lai nodrošinātu atbilstību.

Pamatojums

Neatkarīgai uzraudzībai būtu jānodrošina visu darbību atbilsme pamattiesībām, tostarp tiesībām uz privātumu, kā arī atbilsme datu aizsardzības standartiem.

 

Grozījums Nr.  56

Regulas priekšlikums

7. pants – 2. punkts – ievaddaļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Lai Savienības pasākumi būtu atbilstīgi finansēšanai, tiem ir jāsaskan ar prioritātēm, kas norādītas attiecīgās Savienības stratēģijās, programmās, apdraudējuma un riska novērtējumos, un jo īpaši jāatbalsta:

2. Lai Savienības pasākumi būtu atbilstīgi finansēšanai, tiem ir jāsaskan ar prioritātēm, kas norādītas un par ko Eiropas Parlaments un Padome panākuši vienošanos attiecīgās Savienības stratēģijās, programmās, apdraudējuma un riska novērtējumos, un jo īpaši jāatbalsta:

Pamatojums

Finansējumu nevajadzētu izmantot kā veicināšanas līdzekli tādu pasākumu vai prakses finansēšanai, kas nav apstiprināti ar politisku vienošanos Eiropas Parlamenta un Padomes līmenī.

 

Grozījums Nr.  57

Regulas priekšlikums

7. pants – 2. punkts – c) apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

c) analītiskas, uzraudzības un novērtēšanas darbības, tostarp apdraudējuma, riska un ietekmes novērtējumi un projekti, kas paredz uzraudzīt Savienības tiesību aktu un Savienības politisko mērķu īstenošanu dalībvalstīs;

c) analītiskas, uzraudzības un novērtēšanas darbības, tostarp apdraudējuma, riska un ietekmes novērtējumi, kas ir uz pierādījumiem balstīti un atbilst Savienības prioritātēm un iniciatīvām, kurus atbalstījis Eiropas Parlaments un Padome, un projekti, kas paredz uzraudzīt Savienības tiesību aktu un Savienības politisko mērķu īstenošanu dalībvalstīs;

Pamatojums

Finansējumu nevajadzētu izmantot kā veicināšanas līdzekli tādu pasākumu vai prakses finansēšanai, kas nav apstiprināti ar politisku vienošanos Eiropas Parlamenta un Padomes līmenī.

 

Grozījums Nr.  58

Regulas priekšlikums

7. pants – 2. punkts – f) apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

f) tehniskā aprīkojuma iegāde un/vai turpmāka atjaunināšana, drošas iekārtas, infrastruktūras, ar tām saistītas ēkas un sistēmas, jo īpaši IST sistēmas un to komponentes Savienības līmenī, tostarp Eiropas līmeņa sadarbībai kibernoziedzības jomā jo īpaši ar Eiropas kibernoziegumu centru;

f) tehniskā aprīkojuma iegāde un/vai turpmāka atjaunināšana, zinātība, drošas iekārtas, infrastruktūras, ar tām saistītas ēkas un sistēmas, jo īpaši IST sistēmas un to komponentes Savienības līmenī, tostarp Eiropas līmeņa sadarbībai kibernoziedzības jomā jo īpaši ar Eiropas kibernoziegumu centru;

 

Grozījums Nr.  59

Regulas priekšlikums

10. pants – 1. punkts – ievaddaļa

 

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. 564 miljonus euro dalībvalstīm orientējoši piešķir šādi:

1. Valstu programmām paredzētos resursus piešķir šādi:

 

 

Grozījums Nr.  60

Regulas priekšlikums

10. pants – 1. punkts – a) apakšpunkts

 

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a) 30 % proporcionāli valsts kopējam iedzīvotāju skaitam;

a) 35  % proporcionāli valsts kopējam iedzīvotāju skaitam;

 

 

Grozījums Nr.  61

Regulas priekšlikums

10. pants – 1. punkts – c) apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

c) 10% proporcionāli pasažieru skaitam un kravas tonnām, kas pārvadātas caur valsts starptautiskajām lidostām un ostām;

c) 20 % proporcionāli pasažieru skaitam un kravas tonnām, kas pārvadātas caur valsts starptautiskajām lidostām un ostām;

 

 

Grozījums Nr.  62

Regulas priekšlikums

10. pants – 1. punkts – d) apakšpunkts

 

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

d) 10 % proporcionāli Eiropas kritiskās infrastruktūras daudzumam valstī, kas noteikts saskaņā ar Direktīvu 2008/114/EK;

svītrots

 

 

Grozījums Nr.  63

Regulas priekšlikums

10. pants – 1. punkts – e) apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

e) 40 % apgriezti proporcionāli valsts iekšzemes kopproduktam (pirktspējas standartam uz vienu iedzīvotāju).

e) 35 % apgriezti proporcionāli valsts iekšzemes kopproduktam (pirktspējas standartam uz vienu iedzīvotāju).

 

 

 

 

 

Grozījums Nr.  64

Regulas priekšlikums

11. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Šajā regulā minētās deleģēšanas pilnvaras Komisijai piešķir uz septiņiem gadiem, sākot [no regulas spēkā stāšanās dienas]. Pilnvaru deleģējumu automātiski pagarina par tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome vēlākais trīs mēnešus pirms attiecīgā laikposma beigām neiebilst pret šādu pagarināšanu.

2. Šajā regulā minētās deleģēšanas pilnvaras Komisijai piešķir uz septiņiem gadiem, sākot [no regulas spēkā stāšanās dienas].

 

 

Grozījums Nr.  65

Regulas priekšlikums

11. pants – 5. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. Deleģēts tiesību akts, kas pieņemts saskaņā ar šo regulu, stājas spēkā tikai tad, ja Eiropas Parlaments vai Padome neizsaka pret to iebildumus divu mēnešu laikā pēc minētā akta paziņošanas Eiropas Parlamentam un Padomei vai ja Eiropas Parlaments un Padome pirms šā laikposma beigām abi ir informējuši Komisiju, ka tiem nav iebildumu. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu var pagarināt vēl uz diviem mēnešiem.

5. Deleģēts tiesību akts, kas pieņemts saskaņā ar šo regulu, stājas spēkā tikai tad, ja Eiropas Parlaments vai Padome neizsaka pret to iebildumus divu mēnešu laikā pēc minētā akta paziņošanas Eiropas Parlamentam un Padomei vai ja Eiropas Parlaments un Padome pirms šā laikposma beigām abi ir informējuši Komisiju, ka tiem nav iebildumu. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu var pagarināt vēl uz trijiem mēnešiem.

 

Grozījums Nr.  66

Regulas priekšlikums

12. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Ja ir norāde uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu.

svītrots

 

Pamatojums

Šā dokumenta pārējos pantos nav nevienas atsauces uz 12. panta 2. punktu.

 

Grozījums Nr.  67

Regulas priekšlikums

15. pants – 5. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. Komisija līdz 2015. gada 31. decembrim iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par Padomes Lēmuma 2007/125/TI īstenošanas rezultātiem laika posmā no 2011. līdz 2013. gadam, kā arī par kvalitatīvajiem un kvantitatīvajiem aspektiem.

5. Komisija līdz 2015. gada 31. decembrim iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par Padomes Lēmuma 2007/125/TI īstenošanas rezultātiem laika posmā no 2011. līdz 2013. gadam, kā arī par kvalitatīvajiem un kvantitatīvajiem aspektiem. Ja, sagatavojot minēto ziņojumu, Eiropas Komisijai ir pieejami konkrēti dati, kuri apliecina ES fondu un dalībvalstu budžetu savstarpējo papildināmību un sinerģiju, kas starp tiem panākta, kā arī ES budžeta stimulējošo ietekmi uz Padomes Lēmumā 2007/125/TI izklāstīto mērķu sasniegšanu dalībvalstīs, tad tā šos datus iekļauj ziņojumā.

 

 

Grozījums Nr.  68

Regulas priekšlikums

15.a pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

15.a pants

 

Izvērtēšana

 

 

Ne vēlāk kā 2017. gada 31. decembrī Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei novērtējuma ziņojumu par to, kādā apjomā ir sasniegti šajā regulā noteiktie mērķi.

Pamatojums

Īstenojot uz rezultātiem vērstu pieeju, būtu jāveic šīs regulas darbības vidusposma pārskats.

 

 

Grozījums Nr.  69

Regulas priekšlikums

16. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pēc Komisijas priekšlikuma Eiropas Parlaments un Padome šo regulu pārskata vēlākais līdz 2020. gada 30. jūnijam.

Pamatojoties uz Komisijas priekšlikumu, Eiropas Parlaments un Padome pārskata šo regulu vēlākais līdz 2020. gada 1. jūnijam.

 

Grozījums Nr.  70

Regulas priekšlikums

1. pielikums – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pasākumi, kas paredzēti pārrobežu un smagu noziegumu un organizētās noziedzības, jo īpaši narkotiku nelikumīgas tirdzniecības, cilvēku tirdzniecības, bērnu seksuālas izmantošanas novēršanai un apkarošanai, un projekti, kas apzina un likvidē noziedznieku tīklus, aizsargā ekonomiku pret noziedznieku iefiltrēšanos un samazina finansiālos stimulus, arestējot, iesaldējot un konfiscējot noziedzīgi iegūtus līdzekļus.

Pasākumi, kas paredzēti pārrobežu un smagu noziegumu un organizētās noziedzības, jo īpaši narkotiku nelikumīgas tirdzniecības, cilvēku tirdzniecības, bērnu seksuālas izmantošanas un bērnu seksuālas izmantošanas attēlu izplatīšanas novēršanai un apkarošanai, un projekti, kas apzina un likvidē noziedznieku tīklus, aizsargā ekonomiku pret noziedznieku iefiltrēšanos un samazina finansiālos stimulus, arestējot, iesaldējot un konfiscējot noziedzīgi iegūtus līdzekļus.

 

Grozījums Nr.  71

Regulas priekšlikums

1. pielikums – jauns punkts pēc pēdējā punkta

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Pasākumi, lai panāktu ciešākas partnerattiecības starp Savienību un trešām valstīm (jo īpaši valstīm pie tās ārējām robežām), un darbības programmu izstrāde un īstenošana, lai īstenotu iepriekš minētās ES stratēģiskās prioritātes.