Predlog resolucije - B7-0003/2013Predlog resolucije
B7-0003/2013

PREDLOG ODLOČITVE O ZAČETKU IN MANDATU MEDINSTITUCIONALNIH POGAJANJ o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta      o vzpostavitvi instrumenta finančne podpore na področju policijskega sodelovanja, preprečevanja kriminala in boja proti njemu ter kriznega upravljanja v okviru Sklada za notranjo varnost
(COM(2011)0753 – C7-0445/2011 – 2011/0368(COD) – (2013/2505(RSP))

7.1.2013

v skladu s členom 70(2) in členom 70a Poslovnika
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve(*)

(*)  
Pogajalska ekipa: predsednik, poročevalec in poročevalci v senci

Postopek : 2013/2505(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B7-0003/2013
Predložena besedila :
B7-0003/2013
Razprave :
Glasovanja :
Sprejeta besedila :

B7‑0003/2013

Predlog odločitve Evropskega parlamenta o začetku in mandatu medinstitucionalnih pogajanj o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta finančne podpore na področju policijskega sodelovanja, preprečevanja kriminala in boja proti njemu ter kriznega upravljanja v okviru Sklada za notranjo varnost(COM(2011)0753 – C7-0445/2011 – 2011/0368(COD) – (2013/2505(RSP))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve,

–   ob upoštevanju člena 70(2) in člena 70a Poslovnika,

sprejme odločitev o začetku medinstitucionalnih pogajanj na podlagi naslednjega mandata:

 

 

 

MANDAT

Predlog spremembe  1

Osnutek uredbe

Odstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. poudarja, da so finančna sredstva, določena v zakonodajnem predlogu, le okvirne smernice za zakonodajni organ in da ne morejo biti dokončno določena, dokler ne bo dosežen sporazum o predlogu uredbe, ki bo določila večletni finančni okvir za obdobje 2014–2020;

Or. en

 

 

Predlog spremembe  2

Osnutek zakonodajne resolucije

Odstavek 1 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1b. opozarja na svojo resolucijo z dne 8. junija 2011 o vlaganju v prihodnost: novi večletni finančni okvir za konkurenčno, trajnostno in vključujočo Evropo1; opozarja, da je v naslednjem večletnem finančnem okviru potrebnih dovolj dodatnih sredstev, da bo lahko Unija uresničevala sedanje prednostne politične naloge in nove naloge, ki jih ima po Pogodbi o delovanju Evropske unije, ter se odzivala na nepredvidene dogodke; poziva Svet, naj v primeru, da se ne strinja s tem pristopom, jasno opredeli, katere od prednostnih političnih nalog ali projektov je mogoče kljub dokazani dodani vrednosti za Evropsko unijo povsem opustiti; poudarja, da se lahko za doseganje dogovorjenih ciljev in obveznosti Unije ter za načelo solidarnosti Unije nameni le omejen finančni prispevek in to kljub najmanj 5-odstotnemu povečanju ravni sredstev v naslednjem večletnem finančnem okviru v primerjavi z letom 2013;

 

__________________

 

1 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0266.

 

 

Predlog spremembe  3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1) Cilj Unije zagotoviti državljanom visoko stopnjo varnosti na območju svobode, varnosti in pravice (člen 67(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije) je treba med drugim doseči z ukrepi, namenjenimi preprečevanju kriminala in boju proti njemu, ter z ukrepi za usklajevanje in sodelovanje med organi pregona držav članic in zadevnimi tretjimi državami.

(1) Cilj Unije zagotoviti državljanom visoko stopnjo varnosti na območju svobode, varnosti in pravice (člen 67(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije) je treba med drugim doseči z ukrepi, namenjenimi preprečevanju kriminala in boju proti njemu, ter z ukrepi za usklajevanje in sodelovanje med organi pregona držav članic, drugimi nacionalnimi organi in ustreznimi organi Unije ter zadevnimi tretjimi državami in mednarodnimi organizacijami. Ta cilj bi bilo treba doseči ob zagotavljanju spoštovanja človekovih pravic v skladu z določbami Listine o temeljnih pravicah in ob upoštevanju mednarodnih obveznosti Unije.

 

Predlog spremembe  4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2) Za dosego tega cilja je treba uvesti poostrene ukrepe na ravni Unije, s katerimi se zagotovi zaščita ljudi in blaga pred vse bolj nadnacionalnimi grožnjami in podpre delo, ki ga opravljajo pristojni organi držav članic. Terorizem in organizirani kriminal, trgovina s prepovedanimi drogami, korupcija, kibernetski kriminal, trgovina z ljudmi in prekupčevanje z orožjem, med drugim še naprej ogrožajo notranjo varnost Unije.

(2) Za dosego tega cilja je treba uvesti poostrene ukrepe na ravni Unije, s katerimi se zagotovi zaščita ljudi in blaga pred vse bolj nadnacionalnimi grožnjami in podpre delo, ki ga opravljajo pristojni organi držav članic. Terorizem in organizirani kriminal, trgovina s prepovedanimi drogami, korupcija, kibernetski kriminal, kibernetska varnost, trgovina z ljudmi in prekupčevanje z orožjem, med drugim še naprej ogrožajo notranjo varnost Unije.

 

Predlog spremembe  5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4) Solidarnost med državami članicami, jasna razdelitev nalog, spoštovanje temeljnih pravic in zakonitosti ter močna osredotočenost na globalno perspektivo in tesno povezavo z zunanjo varnostjo morajo biti ključna načela pri izvajanju strategije notranje varnosti.

(4) Solidarnost med državami članicami, jasna razdelitev nalog, spoštovanje temeljnih pravic in svoboščin ter pravna država in močna osredotočenost na globalno perspektivo in na povezavo ter potrebno skladnost z zunanjo varnostjo bi morala biti ključna načela pri izvajanju strategije notranje varnosti.

 

Obrazložitev

Evropski parlament je v poročilu o strategiji notranje varnosti že poudaril potrebo po skladnosti ukrepov EU na področju notranje in zunanje varnosti.

 

Predlog spremembe  6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5) Da se pospeši izvajanje strategije notranje varnosti in zagotovi njeno delovanje v praksi, je treba državam članicam zagotoviti dovolj finančne podpore Unije z ustanovitvijo Sklada za notranjo varnost.

(5) Da se pospeši izvajanje strategije notranje varnosti in zagotovi njeno delovanje v praksi, je treba državam članicam zagotoviti dovolj finančne podpore Unije z ustanovitvijo in upravljanjem Sklada za notranjo varnost.

 

 

 

Predlog spremembe  7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7a) Čezmejna kazniva dejanja kriminalnih združb, kot sta trgovina z ljudmi in izkoriščanje nezakonitega priseljevanja, je mogoče učinkovito odpraviti s pravosodnim in policijskim sodelovanjem.

 

Obrazložitev

Vdor kriminala v zakonito gospodarstvo je eden od dejavnikov, ki povzročajo izkrivljanje notranjega trga.

 

 

Predlog spremembe  8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8a) Učinkovito preprečevanje organiziranega kriminala je ključno za zaščito zakonitega gospodarstva pred značilnimi kriminalnimi dejanji, kot je pranje premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem.

 

Obrazložitev

Vdor kriminala v zakonito gospodarstvo je eden od dejavnikov, ki povzročajo izkrivljanje notranjega trga.

 

Predlog spremembe  9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8b) V času politik finančnega varčevanja Unije bi bilo treba gospodarske težave premostiti z novo prilagodljivostjo, inovativnimi organizacijskimi ukrepi, boljšim izkoriščanjem obstoječih struktur ter usklajevanjem med institucijami in agencijami Unije in nacionalnimi organi ter tretjimi državami.

 

Obrazložitev

Gospodarska kriza zahteva prilagodljivost in inovativnost, ki omogočata učinkovit boj proti organiziranemu kriminalu.

 

Predlog spremembe  10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9) Znotraj celovitega okvira Sklada za notranjo varnost se finančna podpora zagotavlja za policijsko sodelovanje, izmenjavo in dostop do informacij, preprečevanje kriminala in boj proti hudim kaznivim dejanjem ter čezmejnemu in organiziranemu kriminalu, vključno s terorizmom, zaščito ljudi in kritično infrastrukturo pred varnostnimi incidenti ter za učinkovito obvladovanje varnostnih tveganj in kriz; ob upoštevanju skupnih politik (strategij, programov in akcijskih načrtov), zakonodaje in praktičnega sodelovanja.

(9) Znotraj celovitega okvira Sklada za notranjo varnost se finančna podpora zagotavlja za policijsko sodelovanje, izmenjavo in dostop do informacij, preprečevanje kriminala in boj proti hudim kaznivim dejanjem ter čezmejnemu in organiziranemu kriminalu, vključno s terorizmom, trgovino z ljudmi in spolnim izkoriščanjem otrok ter razširjanjem podob zlorabe otrok, zaščito ljudi in kritično infrastrukturo pred varnostnimi incidenti ter za učinkovito obvladovanje varnostnih tveganj in kriz; ob upoštevanju skupnih politik (strategij, programov in akcijskih načrtov), zakonodaje in praktičnega sodelovanja.

Obrazložitev

Trgovina z ljudmi in spolno izkoriščanje otrok sodita med najhujše oblike resnega in organiziranega kriminala. Zato ju velja izrecno navesti v tej uvodni izjavi.

 

Predlog spremembe  11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10) Finančna pomoč na teh področjih je namenjena zlasti podpori ukrepov, ki spodbujajo skupne čezmejne aktivnosti, izmenjavo in dostop do informacij, izmenjavo dobrih praks, olajšano in varno komunikacijo ter koordinacijo, usposabljanje in izmenjavo osebja, dejavnosti analize, spremljanja in ocenjevanja, celovite ocene groženj in tveganja, dejavnosti za dvig ozaveščenosti, preskušanje in potrjevanje novih tehnologij, sodnomedicinske preiskave in nakup interoperabilne tehnične opreme.

(10) Finančna pomoč na teh področjih je namenjena zlasti podpori ukrepov, usmerjenih v izboljšanje sodelovanja med državami članicami in Evropskim policijskim uradom (Europolom). Ti ukrepi bi morali spodbujati skupne čezmejne aktivnosti, izmenjavo in dostop do informacij, izmenjavo dobrih praks, olajšano in varno komunikacijo ter koordinacijo, usposabljanje in izmenjavo osebja, dejavnosti analize, spremljanja in ocenjevanja, celovite ocene ogroženosti in tveganja, sodelovanje med državami članicami in zadevnimi organi EU, dejavnosti za dvig ozaveščenosti, preskušanje in potrjevanje novih tehnologij, sodnomedicinske preiskave in nakup interoperabilne tehnične opreme. Finančna pomoč na teh področjih bi morala podpirati le ukrepe, skladne s prednostnimi nalogami in pobudami Unije, ki sta jih podprla Evropski parlament in Svet.

 

Predlog spremembe  12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11) Ukrepe v tretjih državah in v povezavi z njimi, ki jih podpira ta instrument, je treba sprejeti v sinergiji in skladnosti z drugimi ukrepi zunaj Unije, ki se podpirajo prek zunanjih instrumentov pomoči Unije, tako geografskih kot tematskih. Zlasti pri izvajanju takih ukrepov je potrebna popolna skladnost z načeli in splošnimi cilji zunanjega delovanja Unije in zunanjo politiko v zvezi z zadevno državo ali regijo. Ti ukrepi naj ne bi bili neposredno usmerjeni k razvoju in naj bi, kolikor je potrebno, dopolnjevali finančno pomoč, zagotovljeno prek zunanjih instrumentov pomoči Unije. Zagotoviti pa bi bilo treba tudi skladnost s humanitarno politiko Unije, zlasti pri izvajanju ukrepov nujne pomoči.

(11) Ukrepe v tretjih državah in v povezavi z njimi, ki jih podpira ta instrument, je treba sprejeti v sinergiji in skladnosti z drugimi ukrepi zunaj Unije, ki se podpirajo prek zunanjih instrumentov pomoči Unije, tako geografskih kot tematskih. Zlasti pri izvajanju takih ukrepov je potrebna popolna skladnost z načeli in splošnimi cilji zunanjega delovanja Unije in zunanjo politiko v zvezi z zadevno državo ali regijo, demokratičnimi načeli in vrednotami, temeljnimi pravicami in svoboščinami, pravno državo in suverenostjo tretjih držav. Ti ukrepi naj ne bi bili neposredno usmerjeni k razvoju in naj bi, kolikor je potrebno, dopolnjevali finančno pomoč, zagotovljeno prek zunanjih instrumentov pomoči Unije. Zagotoviti pa bi bilo treba tudi skladnost s humanitarno politiko Unije, zlasti pri izvajanju ukrepov nujne pomoči.

 

 

 

Predlog spremembe  13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12a) V skladu s členom 3 Pogodbe o delovanju Evropske unije bi moral biti namen instrumenta zagotoviti varstvo pravic otrok, vključno z varovanjem otrok pred nasiljem, zlorabo, izkoriščanjem in zanemarjanjem.

 

Instrument bi moral zlasti podpirati zaščito in pomoč za otroke, ki so priče in žrtve, ter posebno zaščito in podporo za otroke brez spremstva ali otroke, ki potrebujejo drugačno obliko skrbništva.

 

Z rednim spremljanjem in ocenjevanjem, vključno s spremljanjem odhodkov, bi bilo treba oceniti, kako se varstvo otrok obravnava v okviru dejavnosti instrumenta.

Obrazložitev

EU se je zavezala varstvu pravic otrok. Ta prizadevanja morajo biti pri izvajanju in izvrševanju te uredbe prepoznavna.

 

Predlog spremembe  14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13) Za zagotovitev usklajenega izvajanja Sklada za notranjo varnost se proračun Unije, dodeljen temu finančnemu instrumentu, izvrši z deljenim upravljanjem, razen pri ukrepih, ki so v posebnem interesu Unije (ukrepi Unije), nujni in tehnični pomoči, ki se izvajajo z neposrednim in posrednim upravljanjem.

(13) Za zagotovitev usklajenega izvajanja Sklada za notranjo varnost in učinkovitega upravljanja ukrepov, ki so v posebnem interesu Unije (ukrepi Unije), ter nujne in tehnične pomoči se proračun Unije, namenjen za ta finančni instrument, izvrši z neposrednim in posrednim upravljanjem, razen pri ukrepih, ki zahtevajo upravno prožnost, in pri nacionalnih programih, ki se izvajajo z deljenim upravljanjem.

Obrazložitev

Izvajanje proračuna Unije z deljenim upravljanjem bi moralo biti izjema in ne pravilo (glej člen 55 finančne uredbe).

 

Predlog spremembe  15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(13a) Za sredstva, ki se izvajajo z deljenim upravljanjem, morajo biti nacionalni programi držav članic popolnoma skladni s prednostnimi nalogami in cilji Evropske unije.

Obrazložitev

Spoznanja, pridobljena ob vmesnem pregledu, in posvetovanje z zainteresiranimi stranmi kažejo, da bi bilo treba deljeno upravljanje bolj usmeriti k rezultatom ter vzpostaviti skupen regulativni okvir.

 

 

Predlog spremembe  16

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14) Sredstva, dodeljena državam članicam za izvajanje prek njihovih nacionalnih programov, se razdelijo na podlagi jasnih in objektivnih meril glede javnih dobrin, ki jih morajo države članice zaščititi, in glede na raven njihove finančne zmogljivosti, da zagotovijo visoko stopnjo notranje varnosti, med drugim torej na podlagi števila prebivalcev, velikosti ozemlja, števila potnikov in količine tovora, obravnavane na njihovih mednarodnih letališčih in v pristaniščih, števila evropske kritične infrastrukture ter bruto domačega proizvoda.

(14) Sredstva, dodeljena državam članicam za izvajanje prek njihovih nacionalnih programov, se razdelijo na podlagi jasnih, objektivnih in merljivih meril glede javnih dobrin, ki jih morajo države članice zaščititi, in glede na raven njihove finančne zmogljivosti, da zagotovijo visoko stopnjo notranje varnosti, med drugim torej na podlagi števila prebivalcev, velikosti ozemlja, števila potnikov in količine tovora, obravnavane na njihovih mednarodnih letališčih in v pristaniščih ter bruto domačega proizvoda.

 

Obrazložitev

Spremembe so skladne s predlogi poročevalca k členu 10.

 

 

 

 

Predlog spremembe             17

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16) Zgornja meja sredstev, ki ostanejo na voljo Uniji, mora biti enaka sredstvom, dodeljenim državam članicam za izvajanje njihovih nacionalnih programov. S tem bo zagotovljeno, da bo Unija v določenem proračunskem letu zmogla podpreti ukrepe, ki so v posebnem interesu Unije, na primer raziskave, preskušanje in potrjevanje novih tehnologij, nadnacionalne projekte, mrežno povezovanje in izmenjavo najboljših praks, nadzor izvajanja zadevnih zakonodaje in politik Unije ter ukrepov v tretjih državah in v zvezi z njimi. Podprti ukrepi morajo biti skladni prednostnimi nalogami, določenimi v ustreznih strategijah Unije, njenih projektih, akcijskih načrtih ter ocenah tveganj in nevarnosti.

(16) Zgornja meja sredstev, dodeljenih državam članicam za izvajanje njihovih nacionalnih programov, mora biti višja od sredstev, ki so v Evropski uniji na voljo za izvajanje ukrepov. V ta namen je treba z boljšim usposabljanjem ustreznih organov držav članic povečati zmogljivost uporabe sredstev, ki so na voljo. Vendar je treba Uniji zagotoviti dovolj sredstev, da bo lahko v določenem proračunskem letu podprla ukrepe, ki so v posebnem interesu Unije, na primer raziskave, preskušanje in potrjevanje novih tehnologij, nadnacionalne projekte, mrežno povezovanje in izmenjavo najboljših praks, nadzor izvajanja zadevnih zakonodaje in politik Unije ter ukrepov v tretjih državah in v zvezi z njimi. Podprti ukrepi morajo biti skladni s prednostnimi nalogami, določenimi v ustreznih strategijah Unije, tudi s strategijo za kibernetsko varnost, njenih programih, akcijskih načrtih ter ocenah ogroženosti in tveganja.

 

Predlog spremembe  18

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(18a) Pogodba o delovanju Evropske unije določa, da so delegirani akti le nezakonodajni akti, ki se splošno uporabljajo in zadevajo nebistvene elemente zakonodajnega akta. Vsi bistveni elementi bi morali biti določeni v ustreznem zakonodajnem aktu.

 

 

 

 

Predlog spremembe  19

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(18b) Uporabo sredstev EU in držav članic na tem področju bi bilo treba bolje uskladiti, da se zagotovi njihova dopolnilnost, večja učinkovitost, prepoznavnost in boljše proračunske sinergije.

 

Predlog spremembe  20

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18 c (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(18c) Učinek financiranja EU je treba čim bolj povečati z mobiliziranjem, združevanjem in uporabo javnih finančnih sredstev.

 

Predlog spremembe  21

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18 d (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(18d) Za mehanizme, ki vključujejo proračun EU, bi bilo treba zagotoviti čim večjo preglednost, prevzemanje odgovornosti in demokratični nadzor.

 

Predlog spremembe  22

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18 e (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(18e) Boljše izvajanje in večja kakovost porabe bi morali biti vodilni načeli pri doseganju ciljev programa in optimalni uporabi finančnih virov.

 

Predlog spremembe  23

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18f (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(18f) Kadar Komisija izvršuje proračun Unije z deljenim upravljanjem, bi bilo treba naloge izvrševanja prenesti na države članice. Komisija in države članice bi morale pri upravljanju sredstev Unije upoštevati načela dobrega finančnega poslovodenja, preglednosti in nediskriminacije ter zagotavljati prepoznavnost ukrepov Unije. V ta namen bi morale Komisija in države članice izpolnjevati vsaka svoje revizijske in nadzorne obveznosti ter prevzeti s tem povezane obveznosti, določene v tej uredbi. Dopolnilne določbe bi bilo treba vključiti v pravila za posamezne sektorje.

 

Predlog spremembe  24

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18 g (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(18g) Treba je zagotoviti dobro finančno poslovodenje programa in njegovo izvajanje na kar najbolj učinkovit in uporabnikom prijazen način, obenem pa zagotoviti pravno varnost in dostopnost programa za vse udeležence.

 

Predlog spremembe  25

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18 h (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(18h) Komisija bi morala letno spremljati izvajanje instrumenta s pomočjo ključnih kazalnikov za oceno rezultatov in učinkov. Kazalniki, vključno z ustreznimi osnovnimi načrti, naj bi zagotovili minimalno osnovo za oceno obsega, v katerem so bili cilji programa doseženi.

 

Predlog spremembe  26

Predlog uredbe

Uvodna izjava 23

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(23) izza Islandijo in Norveško ta uredba pomeni razvoj schengenskega pravnega reda, ki sodi na področja iz člena 1(H) Sklepa Sveta 1999/437/ES z dne 17. maja 1999 o nekaterih izvedbenih predpisih za uporabo Sporazuma, sklenjenega med Svetom Evropske unije in Republiko Islandijo ter Kraljevino Norveško, v zvezi s pridružitvijo teh dveh držav k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda.

črtano

 

Obrazložitev

Ta uredba ne pomeni razvoja schengenskega pravnega reda.

 

Predlog spremembe  27

Predlog uredbe

Uvodna izjava 24

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(24) Za Švico ta uredba pomeni razvoj določb schengenskega pravnega reda v smislu Sporazuma med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda, ki spadajo na področje iz člena 1(H) Sklepa Sveta 1999/437/ES v povezavi s členom 3 Sklepa Sveta 2008/146/ES o sklenitvi navedenega sporazuma v imenu Evropske unije.

črtano

 

Obrazložitev

Ta uredba ne pomeni razvoja schengenskega pravnega reda.

 

 

Predlog spremembe  28

Predlog uredbe

Uvodna izjava 25

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(25) Za Lihtenštajn ta uredba pomeni razvoj določb schengenskega pravnega reda v smislu Protokola, sklenjenega med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn, o pristopu Kneževine Lihtenštajn k Sporazumu med Evropsko unijo, Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda, ki spadajo na področje iz člena 1(H) Sklepa Sveta 1999/437/ES v povezavi s členom 3 Sklepa Sveta 2011/349/EU o sklenitvi protokola v imenu Unije.

črtano

 

Obrazložitev

Ta uredba ne pomeni razvoja schengenskega pravnega reda.

 

 

Predlog spremembe  29

Predlog uredbe

Člen 2 – točka (b)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) „izmenjava in dostop do podatkov“ pomeni zbiranje, hrambo, obdelavo, analizo in izmenjavo podatkov, pomembnih za organe pregona pri preprečevanju, odkrivanju, preiskovanju in pregonu kaznivih dejanj, zlasti resnega čezmejnega in organiziranega kriminala;

(b) „izmenjava in dostop do podatkov“ pomeni varno zbiranje, hrambo, obdelavo, analizo in izmenjavo podatkov, pomembnih za organe pregona v Uniji pri preprečevanju, odkrivanju, preiskovanju in pregonu kaznivih dejanj, zlasti čezmejnega, resnega in organiziranega kriminala;

 

Predlog spremembe  30

 

Predlog uredbe

Člen 2 – točka d

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) „organizirani kriminal“ pomeni kaznivo ravnanje strukturirane skupine treh ali več oseb, ki v daljšem časovnem obdobju usklajeno deluje z namenom, da bi neposredno ali posredno pridobila finančne ali druge premoženjske koristi.

(d) „organizirani kriminal“ pomeni ravnanje strukturirane skupine, ki obstaja dovolj dolgo, da je ravnanje več kot le občasno, in je sestavljena iz več kot dveh oseb, ki jih zavezuje partnerska obveza in delujejo usklajeno, da bi storile kazniva dejanja, ki se kaznujejo z odvzemom prostosti ali varnostnim ukrepom z odvzemom prostosti z najdaljšim možnim trajanjem vsaj štirih let ali s še strožjo kaznijo, in ki deluje z namenom, da bi neposredno ali posredno, vključno z ustrahovanjem, pridobila finančne ali druge koristi;

 

 

 

 

Predlog spremembe  31

Predlog uredbe

Člen 2 – točka (f)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f) „obvladovanje tveganj in kriz“ pomeni ukrepe, povezane z ocenjevanjem, preprečevanjem, pripravljenostjo in obvladovanjem posledic terorizma ter drugih tveganj, povezanih z varnostjo.

(f) „obvladovanje tveganj in kriz“ pomeni ukrepe, povezane z ocenjevanjem, preprečevanjem, pripravljenostjo in obvladovanjem posledic terorizma, organiziranega kriminala ter drugih tveganj, povezanih z varnostjo.

 

Predlog spremembe  32

Predlog uredbe

Člen 2 – točka h

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

h) „obvladovanje posledic“ pomeni učinkovito usklajevanje ukrepov, namenjenih odzivanju in zmanjšanju vpliva posledic terorističnih napadov ali drugih incidentov, povezanih z varnostjo, z namenom učinkovitega usklajevanja ukrepov na nacionalni ravni in/ali ravni EU.

h) „obvladovanje posledic“ pomeni učinkovito usklajevanje ukrepov, sprejetih na nacionalni ravni in/ali ravni EU, ki so namenjeni odzivanju in zmanjšanju vpliva posledic terorističnih napadov ali drugih incidentov, povezanih z varnostjo.

 

Obrazložitev

Sprememba je bila predlagana zaradi večje jasnosti besedila.

 

 

Predlog spremembe  33

Predlog uredbe

Člen 2 – točka (i)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

i) „kritična infrastruktura“ pomeni materialne vire, storitve, zmogljivosti informacijske tehnologije, mreže in infrastrukturne zmogljivosti, katerih oviranje ali uničenje bi imelo resne posledice za ključne družbene dejavnosti, vključno z dobavno verigo, zdravjem, varnostjo, varstvom ali gospodarsko blaginjo državljanov, ali za delovanje Unije ali njenih držav članic.

i) „kritična infrastruktura“ pomeni element, omrežje, sistem ali njegov del, ki se nahaja v državah članicah in je bistvenega pomena za ohranitev osnovnih dejavnosti družbe, zdravja, varnosti, zaščite in gospodarske ali družbene blaginje ljudi, katerega oviranje, kršitev ali uničenje bi imelo hude posledice za državo članico ali Unijo zaradi nezmožnosti vzdrževanja teh funkcij;

 

 

 

 

 

Predlog spremembe             34

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka a – odstavek 1

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

a) preprečevanje in boj proti čezmejnemu, resnemu in organiziranemu kriminalu ter terorizmu, ter okrepitev usklajevanja in sodelovanja med organi pregona držav članic in zadevnimi tretjimi državami.

a) preprečevanje in boj proti čezmejnemu, resnemu in organiziranemu kriminalu ter terorizmu, trgovini z ljudmi, izkoriščanju nezakonitega priseljevanja, spolnemu izkoriščanju otrok, razširjanju podob zlorabe otrok, kibernetskemu kriminalu in pranju premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, ter okrepitev usklajevanja in sodelovanja med organi pregona držav članic, zadevnimi organi Unije in zadevnimi tretjimi državami ter mednarodnimi organizacijami.

 

 

 

Predlog spremembe 35

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka a – odstavek 2

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Realizacija tega cilja se meri s kazalniki, kot so med drugim število skupnih čezmejnih aktivnosti in število dokumentov o dobrih praksah ter organiziranih dogodkih;

črtano

 

Obrazložitev

Poročevalec je predlagal posebno spremembo pri opisu kazalnikov za doseganje ciljev.

 

 

 

 

Predlog spremembe 36

 

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka (b a) (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba) izboljšanje zmogljivosti držav članic za sodelovanje z Europolom ter boljše izkoriščanje njegovih proizvodov in storitev.

 

Predlog spremembe 37

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka b – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Realizacija tega cilja se meri s kazalniki, kot so med drugim število orodij, ki so jih države članice vzpostavile in/ali nadalje izpopolnile za olajšanje varstva kritične infrastrukture na vseh področjih gospodarstva in število ocen, ki so bile glede groženj in tveganj predložene na ravni Unije;

črtano

 

Obrazložitev

Poročevalec je predlagal posebno spremembo pri opisu kazalnikov za doseganje ciljev.

 

 

Predlog spremembe  38

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 3 – uvodni del

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Za realizacijo teh ciljev mora instrument prispevati k naslednjim operativnim ciljem, in sicer s spodbujanjem in razvojem:

3. Za dosego teh ciljev instrument prispeva k naslednjim operativnim ciljem:

 

Obrazložitev

Sprememba je skladna z drugimi predlogi sprememb člena 3(3).

 

 

Predlog spremembe  39

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 3 – točka a

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

a) ukrepov (metod, orodij in struktur) za krepitev sposobnosti držav članic glede preprečevanja in boja proti čezmejnemu, resnemu in organiziranemu kriminalu ter terorizmu, zlasti z javno-zasebnimi partnerstvi, izmenjavo informacij in najboljših praks, dostopom do podatkov, interoperabilnimi tehnologijami, primerljivimi statističnimi podatki, praktično kriminologijo ter z obveščanjem in dvigom ozaveščenosti javnosti;

a) spodbujanje in razvoj ukrepov (metod, orodij in struktur) za krepitev sposobnosti držav članic glede preprečevanja in boja proti čezmejnemu, resnemu in organiziranemu kriminalu, kibernetskemu kriminalu ali terorizmu, zlasti z javno-zasebnimi partnerstvi, izmenjavo informacij in najboljših praks, dostopom do podatkov, interoperabilnimi tehnologijami, primerljivimi statističnimi podatki, praktično kriminologijo ter z obveščanjem in dvigom ozaveščenosti javnosti;

 

 

Predlog spremembe  40

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 3 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

b) upravne in operativne koordinacije, sodelovanja, medsebojnega razumevanja in izmenjave informacij med organi pregona, drugimi nacionalnimi organi in zadevnimi organi Unije in po potrebi s tretjimi državami;

b) spodbujanje in razvoj upravne in operativne koordinacije, sodelovanja, medsebojnega razumevanja in izmenjave informacij med organi pregona, drugimi nacionalnimi organi in zadevnimi organi Unije in po potrebi s tretjimi državami ter mednarodnimi organizacijami;

 

 

 

Predlog spremembe 41

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 3 – točka c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) programov usposabljanja na področju izvajanja evropskih politik usposabljanja, tudi s posebnimi programi Unije za izmenjavo osebja organov pregona, da se spodbudi prava evropska kultura pravosodja in kazenskega pregona;

(c) spodbujanje in razvoj programov usposabljanja na področju poznavanja obveznosti v zvezi s spoštovanjem človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter izvajanjem evropskih politik usposabljanja, tudi s posebnimi programi Unije za izmenjavo osebja organov pregona, da se spodbudi prava evropska kultura pravosodja in kazenskega pregona;

 

(Sprememba velja tudi za točke od (d) do (g); če bo potrjena, bo potrebna tehnična prilagoditev teh točk)

 

 

Predlog spremembe  42

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 3 – točka d

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) ukrepov in dobrih praks za zaščito in podporo pričam in žrtvam kaznivih dejanj;

(d) spodbujanje in razvoj ukrepov, mehanizmov in dobrih praks za zgodnje prepoznavanje, zaščito in podporo pričam in žrtvam kaznivih dejanj, zlasti zaščite in pomoči za otroke, ki so priče in žrtve, ter posebne zaščite in podpore za otroke brez spremstva ali otroke, ki potrebujejo drugačno obliko skrbništva;

Obrazložitev

Priče in žrtve kaznivih dejanj ne potrebujejo le zaščite in podpore, temveč jih je treba čim prej tudi prepoznati. EU se je zavezala varstvu pravic otroka. Ta prizadevanja morajo biti pri izvajanju in izvrševanju te uredbe prepoznavna.

 

Predlog spremembe 43

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 3 – točka g

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(g) ukrepov (metod, orodij in struktur) za krepitev upravnih in operativnih zmogljivosti držav članic ter Unije za razvoj celovitega sistema ocenjevanja tveganj in nevarnosti, da se Uniji omogoči razvoj celostnih pristopov na podlagi skupnih in deljenih ocen v kriznih razmerah in za krepitev vzajemnega razumevanja s strani držav članic in partnerskih držav glede različnih ravni groženj.

(g) spodbujanje in razvoj ukrepov (metod, orodij in struktur) za krepitev upravnih in operativnih zmogljivosti držav članic ter Unije za razvoj celovitega sistema ocenjevanja ogroženosti in tveganja, ki temelji na dokazih in je skladen s prednostnimi nalogami in pobudami Unije, ki sta jih podprla Evropski parlament in Svet, da se Uniji omogoči razvoj celostnih pristopov na podlagi skupnih in deljenih ocen v kriznih razmerah in za krepitev vzajemnega razumevanja s strani držav članic in partnerskih držav glede različnih ravni groženj.

Obrazložitev

Sredstva se ne bi smela uporabljati kot obvod za financiranje ukrepov ali praks, ki niso bili poprej odobreni s političnim dogovorom na ravni Evropskega parlamenta in Sveta.

 

 

Predlog spremembe 44

Predlog uredbe

Člen 3 a (novo)

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 3a

 

 

Kazalniki

 

 

Dosega posebnih ciljev iz člena 3 se oceni na podlagi kazalnikov, ki so jasno vnaprej opredeljeni, pregledni in izmerljivi, kot so:

 

a) število skupnih čezmejnih aktivnosti;

 

b) število in delež osebja pristojnih organov iz člena 87 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), ki se je udeležilo usposabljanja, izmenjave osebja, študijskih obiskov, strokovnih posvetov in seminarjev, financiranih iz programa;

 

c) število in kakovost sestavljenih kodeksov dobre prakse in organiziranih prireditev;

 

d) število orodij, ki so jih države članice vzpostavile in/ali izpopolnile za olajšanje varovanja kritične infrastrukture na vseh področjih gospodarstva, in število ocen, ki so bile glede ogroženosti in tveganj predložene na ravni Unije;

e) število prispevkov, poslanih v Europolove zbirke podatkov, in število odprtih zadev.

 

Države članice zagotovijo Komisiji informacije, potrebne za oceno doseganja, ki se meri s kazalniki.

 

 

Predlog spremembe  45

 

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) ukrepe za izboljšanje policijskega sodelovanja in usklajevanja med organi pregona, vključno s skupnimi preiskovalnimi ekipami in drugimi oblikami skupnih čezmejnih aktivnosti, dostopa do informacij in njihove izmenjave ter interoperabilnih tehnologij;

(a) ukrepe za izboljšanje policijskega sodelovanja, usklajevanja med organi pregona in sodelovanja med agencijami, vključno s skupnimi preiskovalnimi ekipami in drugimi oblikami skupnih čezmejnih aktivnosti, dostopa do informacij in njihove izmenjave ter interoperabilnih tehnologij, na primer razširitev orodja Europola za izmenjavo informacij prek varnih povezav (SIENA) ali izvajanje orodij za nalaganje podatkov za informacijski sistem Europola;

 

 

Predlog spremembe  46

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) dejavnosti analize, spremljanja in ocenjevanja, vključno z raziskavami ter ocenami grožnje, tveganja in učinka;

(c) dejavnosti analize, spremljanja in ocenjevanja, vključno z raziskavami ter ocenami ogroženosti, tveganja in učinka, ki temeljijo na dokazih in so skladne s prednostnimi nalogami in pobudami Unije, ki sta jih podprla Evropski parlament in Svet;

Obrazložitev

Sredstva se ne bi smela uporabljati kot obvod za financiranje ukrepov ali praks, ki niso bili poprej odobreni s političnim dogovorom na ravni Evropskega parlamenta in Sveta.

 

 

Predlog spremembe  47

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Usklajevanje ukrepov v tretjih državah in v zvezi s tretjimi državami zagotovijo Komisija in države članice skupaj z Evropsko službo za zunanje delovanje, kot je opredeljeno v členu 3(4a) Uredbe (EU) št. .../2013 [horizontalna uredba].

 

Predlog spremembe  48

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Letna odobrena proračunska sredstva odobri proračunski organ znotraj omejitev finančnega okvira.

2. Letna odobrena proračunska sredstva za sklad odobri proračunski organ brez poseganja v določbe uredbe, ki opredeljuje večletni finančni okvir za obdobje 2014–2020, in medinstitucionalnega sporazuma z dne xxx/201z med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju.

 

 

Predlog spremembe  49

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Proračun, dodeljen v okviru tega instrumenta, se izvaja pod deljenim upravljanjem v skladu s členom 55(1)(b) Uredbe (EU) št. XXXX/2012 [nova finančna uredba] z izjemo ukrepov Unije iz člena 7, tehnične pomoči iz člena 8(1) in ukrepov nujne pomoči iz člena 9.

4. Proračun, dodeljen v okviru tega instrumenta, se izvaja z neposrednim in posrednim upravljanjem (ukrepi Unije iz člena 7, tehnična pomoč iz člena 8(1) in ukrepi nujne pomoči iz člena 9) ali pod deljenim upravljanjem v skladu s členom 55(1)(b) Uredbe (EU) št. XXX/2012 [nova finančna uredba].

Obrazložitev

Izvajanje proračuna Unije z deljenim upravljanjem bi moralo biti izjema in ne pravilo (glej člen 55 finančne uredbe).

 

 

Predlog spremembe  50

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 4 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a. Končno odgovornost za izvrševanje proračuna Unije nosi Komisija v skladu s členom 317 Pogodbe o delovanju Evropske unije.

Obrazložitev

Končno odgovornost za izvrševanje proračuna Unije nosi Evropska komisija v skladu s členom 317 PDEU.

 

 

 

Predlog spremembe  51

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 5

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Skupna sredstva se okvirno uporabijo, kot sledi:

5. Brez poseganja v pristojnosti proračunskega organa se skupna sredstva uporabijo, kot sledi:

a) 564 milijonov EUR za nacionalne programe držav članic;

a) 55 % za nacionalne programe držav članic;

b) 564 EUR se uporabi za ukrepe Unije, ukrepe nujne pomoči in tehnično pomoč na pobudo Komisije.

b) 45 % za ukrepe Unije, nujno pomoč in tehnično pomoč na pobudo Komisije.

 

Predlog spremembe  52

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 7

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7. Države, ki se pridružijo izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda, sodelujejo v instrumentu v skladu s to uredbo.

črtano

 

Obrazložitev

Ta uredba ne pomeni razvoja schengenskega pravnega reda.

 

Predlog spremembe  53

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 8

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

8. Sklenejo se dogovori, ki podrobno opredelijo finančne prispevke teh držav instrumentu in dopolnilna pravila, potrebna za tako sodelovanje, vključno z določbami, ki zagotavljajo zaščito finančnih interesov Unije in pooblastilo Računskemu sodišču, da izvaja revizije.

Finančni prispevki teh držav se dodajo skupnim sredstvom, ki so na voljo v proračunu Unije iz odstavka 1.

črtano

 

Obrazložitev

Ta uredba ne pomeni razvoja schengenskega pravnega reda.

 

Predlog spremembe  54

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Pri nacionalnih programih, ki jih mora v skladu s členom 14 Uredbe (EU) št. XXX/2012 [horizontalna uredba] pregledati in odobriti Komisija, se morajo države članice osredotočiti na projekte, ki obravnavajo strateške prednostne naloge EU, navedene v Prilogi k tej uredbi.

2. Pri nacionalnih programih, ki jih mora v skladu s členom 14 Uredbe (EU) št. XXX/2012 [horizontalna uredba] pregledati in odobriti Komisija, izvajajo države članice projekte, ki obravnavajo strateške prednostne naloge EU, navedene v Prilogi k tej uredbi.

Obrazložitev

Nacionalni programi bi se morali osredotočati na projekte, ki obravnavajo strateške prednostne naloge Unije, navedene v prilogi uredbe.

 

 

Predlog spremembe  55

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Na pobudo Komisije se lahko ta instrument uporabi za financiranje nadnacionalnih ukrepov ali ukrepov v posebnem interesu Unije („ukrepi Unije“), ki zadevajo splošne, posebne in operativne cilje iz člena 3.

1. Na pobudo Komisije se lahko ta instrument uporabi za financiranje nadnacionalnih ukrepov ali ukrepov v posebnem interesu Unije („ukrepi Unije“), ki zadevajo splošne, posebne in operativne cilje iz člena 3. Vsi takšni ukrepi so skladni s pravicami in načeli iz Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, pa tudi s pravnimi predpisi Unije na področju varstva podatkov in zasebnosti. Evropski nadzornik za varstvo podatkov, Agencija za temeljne pravice in druge ustrezne nadzorne agencije ter organi lahko presojajo te ukrepe za zagotavljanje njihove skladnosti.

Obrazložitev

Neodvisni nadzor bi moral zagotavljati, da so vsi ukrepi skladni s temeljnimi pravicami, vključno s pravicami na področju zasebnosti, in izpolnjujejo standarde varstva podatkov.

 

Predlog spremembe  56

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2 – uvodni del

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Da bi bili ukrepi Unije upravičeni do financiranja, morajo biti v skladu s prednostnimi nalogami, določenimi v zadevnih strategijah, programih in ocenah tveganj in nevarnosti za Unijo, ter morajo podpirati zlasti:

2. Da bi bili ukrepi Unije upravičeni do financiranja, morajo biti v skladu s prednostnimi nalogami, ki jih v zadevnih strategijah, programih in ocenah ogroženosti in tveganja za Unijo določita in se o njih sporazumeta Evropski parlament in Svet, ter morajo podpirati zlasti:

Obrazložitev

Sredstva se ne bi smela uporabljati kot obvod za financiranje ukrepov ali praks, ki niso bili poprej odobreni s političnim dogovorom na ravni Evropskega parlamenta in Sveta.

 

Predlog spremembe  57

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2 – točka c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) dejavnosti analize, spremljanja in ocenjevanja, vključno z oceno tveganj, nevarnosti in učinka ter projekti za nadzor nad izvajanjem zakonodaje Unije in političnih ciljev Unije v državah članicah;

(c) dejavnosti analize, spremljanja in ocenjevanja, vključno z oceno ogroženosti, tveganj in učinka, ki temeljijo na dokazih in so skladne s prednostnimi nalogami in pobudami Unije, ki sta jih podprla Evropski parlament in Svet, ter projekti za nadzor nad izvajanjem zakonodaje Unije in političnih ciljev Unije v državah članicah;

Obrazložitev

Sredstva se ne bi smela uporabljati kot obvod za financiranje ukrepov ali praks, ki niso bili poprej odobreni s političnim dogovorom na ravni Evropskega parlamenta in Sveta.

 

Predlog spremembe  58

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2 – točka (f)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f) nakup in/ali nadgradnjo tehnične opreme, zaščitenih objektov, infrastrukture, ustreznih poslopij in sistemov, zlasti sistemov IKT in njihovih sestavnih delov, na ravni Unije, tudi za namen evropskega sodelovanja pri kibernetski kriminaliteti, predvsem z Evropskim centrom za boj proti kibernetski kriminaliteti;

(f) nakup in/ali nadgradnjo tehnične opreme, znanja, zaščitenih objektov, infrastrukture, ustreznih poslopij in sistemov, zlasti sistemov IKT in njihovih sestavnih delov, na ravni Unije, tudi za namen evropskega sodelovanja pri kibernetski kriminaliteti, predvsem z Evropskim centrom za boj proti kibernetski kriminaliteti;

 

Predlog spremembe  59

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 – uvodni del

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Državam članicam se dodeli okvirno 564 milijonov EUR:

1. Sredstva, namenjena za nacionalne programe, se razdelijo, kot sledi:

 

 

Predlog spremembe  60

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 – točka a

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

a) 30 % sorazmerno s številom njihovega celotnega prebivalstva;

a) 35 % sorazmerno s številom njihovega celotnega prebivalstva;

 

 

Predlog spremembe  61

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 – točka c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

c) 10 % sorazmerno s številom potnikov in tonami tovora, obravnavanih na njihovih mednarodnih letališčih in v pristaniščih;

c) 20 % sorazmerno s številom potnikov in tonami tovora, obravnavanih na njihovih mednarodnih letališčih in v pristaniščih;

 

 

Predlog spremembe  62

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 – točka d

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

d) 10 % sorazmerno s količino evropske kritične infrastrukture, določene v skladu z Direktivo 2008/114/ES;

črtano

 

 

Predlog spremembe  63

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 – točka e

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

e) 40 % obratno sorazmerno z njihovim bruto domačim proizvodom (standard kupne moči na prebivalca).

e) 35 % obratno sorazmerno z njihovim bruto domačim proizvodom (standard kupne moči na prebivalca).

 

 

 

 

 

Predlog spremembe  64

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Za prenos pooblastil iz te uredbe je pristojna Komisija, in sicer za sedem let od [datuma začetka veljavnosti te uredbe]. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enaka obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

2. Za prenos pooblastil iz te uredbe je pristojna Komisija, in sicer za sedem let od [datuma začetka veljavnosti te uredbe].

 

 

Predlog spremembe  65

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Delegirani akt, sprejet v skladu s to uredbo, začne veljati samo, če mu Evropski parlament ali Svet v 2 mesecih od uradnega obvestila o aktu ne nasprotujeta ali če sta pred iztekom tega roka oba Komisijo obvestila, da mu ne nasprotujeta. Navedeni rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

5. Delegirani akt, sprejet v skladu s to uredbo, začne veljati samo, če mu Evropski parlament ali Svet v 3 mesecih od uradnega obvestila o aktu ne nasprotujeta ali če sta pred iztekom tega roka oba Komisijo obvestila, da mu ne nasprotujeta. Navedeni rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za tri mesece.

 

Predlog spremembe  66

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.

črtano

 

Obrazložitev

V preostalih členih zadevnega besedila ni nobenega sklicevanja na člen 12(2).

 

Predlog spremembe  67

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Komisija do 31. decembra 2015 predloži Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo o doseženih rezultatih ter o kvalitativnih in kvantitativnih vidikih izvajanja Sklepa Sveta 2007/125/PNZ za obdobje 2011–2013.

5. Komisija do 31. decembra 2015 predloži Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo o doseženih rezultatih ter o kvalitativnih in kvantitativnih vidikih izvajanja Sklepa Sveta 2007/125/PNZ za obdobje 2011–2013. V poročilu Evropska komisija predloži oprijemljive dokaze, če so ti na voljo, o doseženem dopolnjevanju in sinergijah med skladi EU in proračuni držav članic ter o učinkih proračuna EU v državah članicah pri doseganju ciljev, določenih v Sklepu Sveta 2007/125/PNZ.

 

 

Predlog spremembe  68

Predlog uredbe

Člen 15 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 15a

 

Ocena

 

 

Komisija najpozneje do 31. decembra 2017 pošlje Evropskemu parlamentu ocenjevalno poročilo o uresničevanju ciljev, določenih s to uredbo.

Obrazložitev

V okviru pristopa, usmerjenega k rezultatom, bi bilo treba opraviti vmesni pregled učinkovanja te uredbe.

 

 

Predlog spremembe  69

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Evropski parlament in Svet na predlog Komisije pregledata to uredbo najpozneje do 30. junija 2020.

Evropski parlament in Svet na predlog Komisije pregledata to uredbo najpozneje do 1. junija 2020.

 

Predlog spremembe  70

Predlog uredbe

Priloga 1 – točka 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ukrepi za preprečevanje hudih kaznivih dejanj, čezmejnega in organiziranega kriminala ter boj proti njemu, zlasti proti trgovini s prepovedanimi drogami, trgovini z ljudmi in spolnemu izkoriščanju otrok, ter projekti za odkrivanje in uničenje kriminalnih mrež, zaščito gospodarstva pred vdorom kriminala in zmanjševanje finančnih spodbud z zaseganjem, zamrzovanjem in odvzemanjem premoženjske koristi, pridobljene s kaznivimi dejanji.

Ukrepi za preprečevanje hudih kaznivih dejanj, čezmejnega in organiziranega kriminala ter boj proti njemu, zlasti proti trgovini s prepovedanimi drogami, trgovini z ljudmi, spolnemu izkoriščanju otrok in razširjanju podob zlorabe otrok, ter projekti za odkrivanje in uničenje kriminalnih mrež, zaščito gospodarstva pred vdorom kriminala in zmanjševanje finančnih spodbud z zaseganjem, zamrzovanjem in odvzemanjem premoženjske koristi, pridobljene s kaznivimi dejanji.

 

Predlog spremembe  71

Predlog uredbe

Priloga 1 – nova točka za zadnjo točko

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Ukrepi, s katerimi se skuša doseči tesnejše partnerstvo med Unijo in tretjimi državami (zlasti državami ob njenih zunanjih mejah), in sestava ter izvajanje operativnih akcijskih programov za doseganje zgoraj omenjenih strateških prednostnih nalog EU.