Предложение за резолюция - B7-0005/2013Предложение за резолюция
B7-0005/2013

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно неотдавнашни жертви на пожарите в текстилните фабрики, по-специално в Бангладеш

  9.1.2013 - (2012/2908(RSP))

  за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията
  съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността

  Phil Bennion от името на групата ALDE

  Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0004/2013

  Процедура : 2012/2908(RSP)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  B7-0005/2013
  Внесени текстове :
  B7-0005/2013
  Приети текстове :

  B7‑0005/2013

  Резолюция на Европейския парламент относно неотдавнашни жертви на пожарите в текстилните фабрики, по-специално в Бангладеш

  (2012/2908(RSP))

  Европейският парламент,

  –   като взе предвид Декларацията на МОТ относно основните принципи и права в областта на труда,

  –   като взе предвид Световния пакт на Организацията на обединените нации,

  –   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

  A. като има предвид, че Бангладеш е вторият по големина производител на облекло в света, като около 4500 фабрики разполагат с персонал от над два милиона души;

  B.  като има предвид, че облеклата представляват 80% от годишния износ на Бангладеш в размер на 24 милиарда щ.д. (15 милиарда британски паунда);

  C. като има предвид, че според преценката на кампанията „Clean Clothes“ близо 700 души са загубили живота си при пожарите във фабрики в Бангладеш в периода от 2006 г., много от които биха могли да бъдат предотвратени, или пък загубите биха могли да бъдат смекчени, ако са били прилагани стандарти за безопасност;

  D. като има предвид, че неотдавна 289 души са загинали във фабрика за облекла в Карачи, като пожар във фабрика в Лаоре отне живота на поне 25 души;

  1.  изразява съжаление относно трагичната загуба на човешки живот в пожарите по работните места в Бангладеш, Пакистан и на други места в Южна Азия, в частност при неотдавнашния пожар на 24 ноември 2012 г. в Дака, при който са загинали най-малко 112 души, и пожара във фабрика в Карачи, при който са загинали най-малко 289 души;

  2.  отбелязва, че много от тези трагични смъртни случаи биха могли да бъдат предотвратени, ако фабриките са отговаряли на основните стандарти за безопасност;

  3.  отбелязва констатациите на разследването на комитет на правителството на Бангладеш, който стигна до заключение, че инцидентът в Дака е резултат от саботаж; отбелязва, обаче, възгледите на много НПО в Бангладеш, които изразиха загриженост поради тези констатации;

  4.  изразява съжаление, че някои дружества първоначално се опитаха да отрекат работата си с дружеството, замесено в пожара в Дака, като по-късно признаха, че техните облекла са произведени в същия обект;

  5.  изразява възмущение поради факта, че недостатъчните или несъществуващи съоръжения за евакуация при пожар са налице в много фабрики с висок риск от пожар в Бангладеш и в цяла Южна Азия;

  6.  призовава правителството на Бангладеш, правителството на Пакистан и други да положат много повече усилия за прилагането на правото на работниците на безопасна работна среда и да въведат подходящи проверки на пожарната безопасност в големи индустриални обекти;

  7.  изтъква спешната необходимост от гарантиране на това, че независими проверки се изпълняват от квалифицирани експерти в областта на пожарната безопасност, които не се контролират от марките или фабриките, подлежащи на проверки, като резултатите от всички проверки се оповестяват, а всички идентифицирани опасности подлежат на задължителни поправки и обновявания;

  8.  отбелязва обвинения за ендемична корупция в много южноазиатски държави между инспекторите в областта на здравеопазването и безопасността и собствениците на фабрики и призовава за повече усилия за справяне с такива практики;

  9.  приветства понастоящем осъществяваните инициативи на Европейската комисия, които целят предоставяне на подкрепа за подобряване на безопасността на фабриките в Бангладеш, например чрез проекта за насърчаване на стандартите на труд в сектора на конфекцията, както и съвместната работа с противопожарната служба на Бангладеш и дирекцията по гражданска защита; призовава за засилване на това сътрудничество и за неговото разширяване така, че то да включва съседни страни по целесъобразност;

  10. призовава многонационалните дружества, производители на облекло и продавачи на дребно да се присъединят към споразумението в областта на противопожарната безопасност и строителната безопасност в Бангладеш - като първа стъпка, която своевременно следва да се доразвие, както и към сходни проекти в други страни, които могат да спомогнат за изграждането на рамка от мерки с цел допринасяне за предотвратяването на бъдещи бедствия;

  11. призовава многонационалните дружества, продавачите на дребно, НПО и всички други заинтересовани страни, включително – по целесъобразност – Комисията, да работят заедно с цел развитие на стандарт за обозначаване за гарантиране, че даден продукт е произведен в съответствие с основните условия на труд; отбелязва, че това също би гарантирало това, потребителите да получават повече информация относно производството на даден продукт;

  12. счита, че дружествата от този сектор в цяла Южна Азия и по други места носят отговорност за повишаване на стандартите за безопасност във фабриките, които избират като производители на стоките си;

  13. отбелязва важната роля, която могат да играят работниците и обединенията, например комитетите на работниците за трайно развитие на безопасността във всички фабрики, и значението на достъпа до фабриките за обединенията с цел да обучат работниците относно това, как да защитават правата си и безопасността си, включително относно правото им на отказ на опасен труд;

  14. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Европейската служба за външна дейност, заместник-председателя на Европейската комисия/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, специалния представител на ЕС за правата на човека, правителствата и парламентите на държавите членки, Съвета на ООН по правата на човека и правителството и парламента на Бангладеш.