Procedure : 2012/2908(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B7-0005/2013

Indgivne tekster :

B7-0005/2013

Forhandlinger :

PV 16/01/2013 - 14
CRE 16/01/2013 - 14

Afstemninger :

PV 17/01/2013 - 12.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0027

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 107kWORD 62k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B7-0004/2013
9.1.2013
PE503.510v01-00
 
B7-0005/2013

på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser

jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2


om den seneste tids dødsfald i forbindelse med brande på tekstilfabrikker, navnlig i Bangladesh (2012/2908(RSP))


Phil Bennion for ALDE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om den seneste tids dødsfald i forbindelse med brande på tekstilfabrikker, navnlig i Bangladesh (2012/2908(RSP))  
B7‑0005/2013

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til ILO-erklæringen om fundamentale principper og rettigheder i arbejdslivet,

–   der henviser til FN's Global Compact-initiativ,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til, at Bangladesh er verdens næststørste tekstilproducent med omkring 4 500 fabrikker, der beskæftiger mere end to millioner mennesker;

B.  der henviser til, at tøj udgør op til 80 % af Bangladeshs årlige eksport på 24 mia. USD (15 mia. GBP);

C. der henviser til, at Clean Clothes-kampagnen skønner, at op imod 700 mennesker er døde i fabriksbrande i Bangladesh siden 2006, hvoraf mange kunne have været undgået eller have medført færre tab, hvis sikkerhedsstandarderne var blevet overholdt;

D. henviser til, at 289 mennesker for nylig døde på en tekstilfabrik i Karachi, og at en brand på en fabrik i Lahore kostede mindst 25 mennesker livet;

1.  beklager det tragiske tab af menneskeliv som følge af brande på arbejdspladsen i Bangladesh, Pakistan og andre steder i Sydasien, især den seneste brand den 24. november 2012 i Dhaka, der dræbte mindst 112 mennesker, og en fabriksbrand i Karachi, som dræbte mindst 289 mennesker;

2.  bemærker, at mange af disse tragiske dødsfald kunne have været undgået, hvis fabrikkerne havde overholdt grundlæggende sikkerhedsstandarder;

3.  noterer sig resultaterne af Bangladeshs regerings kommissionsundersøgelse, hvori det konkluderes, at hændelsen i Dhaka skyldtes sabotage; henviser dog til udtalelser fra adskillelige ngo'er i Bangladesh, som har givet udtryk for bekymring i relation til de pågældende konklusioner;

4.  beklager, at nogle virksomheder i første omgang forsøgte at benægte deres samarbejde med den virksomhed, der var involveret i branden i Dhaka, og først senere har erkendt, at deres tøj er blevet produceret på det pågældende sted;

5.  finder det afskyeligt, at elendige eller ikke-eksisterende brandevakueringsfaciliteter synes at være hverdagskost på højrisiko-fabrikker i Bangladesh og i hele Sydasien;

6.  opfordrer regeringen i Bangladesh, regeringen i Pakistan og andre til at gøre meget mere for at håndhæve arbejdstagernes ret til et sikkert arbejdsmiljø og indføre passende inspektioner for at kontrollere brandsikkerheden i store industrivirksomheder;

7.  understreger det presserende behov for at sikre, at der gennemføres uafhængige inspektioner af uddannede brandsikkerhedseksperter, der ikke kontrolleres af de mærker eller fabrikker, der bliver inspiceret, med offentlige rapporter om resultaterne af alle inspektioner og de obligatoriske reparationer og renoveringer til imødegåelse af alle identificerede farer;

8.  noterer sig påstandene om udbredt korruption i mange sydasiatiske lande mellem sundheds- og sikkerhedsinspektører og fabriksejere og opfordrer til, at der gøres mere for at bekæmpe denne praksis;

9.  glæder sig over Europa-Kommissionens aktuelle initiativer henblik på at yde støtte til forbedring af sikkerheden på fabrikkerne i Bangladesh, f.eks. gennem projektet til fremme af arbejdsvilkårene i konfektionstøjssektoren og samarbejdet med direktoratet for brandvæsen og civilforsvar i Bangladesh; opfordrer til, at dette samarbejde styrkes og udvides til at omfatte nabolandene, hvor det er relevant;

10. opfordrer multinationale selskaber, tøjmærker og forhandlere til at tilslutte sig aftalen om brand- og bygningssikkerhed i Bangladesh som et første skridt, der med tiden bør udvikles yderligere, og lignende projekter i andre lande, som kan være med til at med at skabe en ramme af foranstaltninger til afværgelse af katastrofer fremover;

11. opfordrer multinationale selskaber, forhandlere, ngo'er og alle andre involverede aktører, herunder eventuelt Kommissionen, til at arbejde sammen om udvikling af ​​en mærkningsstandard, der skal sikre, at et produkt er fremstillet i overensstemmelse med grundlæggende arbejdsvilkår; bemærker, at dette også vil sikre, at forbrugerne får mere information angående fremstillingen af ​​et produkt;

12. mener, at de virksomheder, der opererer inden for denne sektor i hele Sydasien og andre steder, har et ansvar for at bidrage til at hæve sikkerhedsstandarderne på de fabrikker, de vælger til at producere deres varer;

13. gør opmærksom på den vigtige rolle, som arbejdstagere og fagforeninger kan spille, f.eks. fortsat udvikling af sikkerhedsudvalg ledet af arbejdstagerne på alle fabrikker og vigtigheden af, at fagforeningerne får ​​adgang til fabrikkerne for at forklare arbejdstagerne, hvordan de kan beskytte deres rettigheder og deres sikkerhed, herunder deres ret til at nægte at udføre usikkert arbejde;

14. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, EU-Udenrigstjenesten, Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik/næstformanden i Kommissionen, EU's særlige repræsentant for menneskerettigheder, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, FN's Menneskerettighedsråd samt Bangladeshs regering og parlament.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik