Päätöslauselmaesitys - B7-0005/2013Päätöslauselmaesitys
B7-0005/2013

  PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS viimeaikaisista kuolonuhreista tekstiilitehtaiden tulipaloissa erityisesti Bangladeshissa

  9.1.2013 - (2012/2908(RSP))

  neuvoston ja komission julkilausumien johdosta
  työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti

  Phil Bennion ALDE-ryhmän puolesta

  Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B7-0004/2013

  Menettely : 2012/2908(RSP)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  B7-0005/2013
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  B7-0005/2013
  Hyväksytyt tekstit :

  B7‑0005/2013

  Euroopan parlamentin päätöslauselma viimeaikaisista kuolonuhreista tekstiilitehtaiden tulipaloissa erityisesti Bangladeshissa

  (2012/2908(RSP))

  Euroopan parlamentti, joka

  –   ottaa huomioon ILO:n julistuksen työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista,

  –   ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien Global Compact -aloitteen,

  –   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

  A. ottaa huomioon, että Bangladesh on maailman toiseksi suurin vaatevalmistaja ja että maassa on noin 4 500 tehdasta, jotka työllistävät yli kaksi miljoonaa ihmistä;

  B.  ottaa huomioon, että Bangladeshin 24 miljardin Yhdysvaltain dollarin (15 miljardia Englannin puntaa) suuruisesta viennistä vaatteiden osuus on 80 prosenttia;

  C. ottaa huomioon, että Clean Clothes Campaign on arvioinut, että sitten vuoden 2006 jopa 700 ihmistä on kuollut Bangladeshin tehdaspaloissa, joista monet olisi voitu estää tai kuolemantapauksia vähentää, jos turvallisuusnormeja olisi sovellettu;

  D. ottaa huomioon, että äskettäin kuoli 289 ihmistä vaatetehtaassa Karachissa ja että Lahoressa tehdaspalo vaati ainakin 25 ihmisen hengen;

  1.  pitää valitettavana traagisia ihmishenkien menetyksiä työpaikoilla syttyneissä tulipaloissa Bangladeshissa, Pakistanissa ja muualla Etelä-Aasiassa ja pahoittelee ihmishenkien menetyksiä varsinkin äskettäin Dhakassa 24. marraskuussa 2012 syttyneessä tulipalossa, joka tappoi ainakin 112 ihmistä, ja ainakin 289 ihmistä tappaneessa Karachin tehdaspalossa;

  2.  panee merkille, että monet näistä traagisista kuolemantapauksista olisi voitu estää, jos tehtaat olisivat noudattaneet perusturvallisuusnormeja;

  3.  panee merkille Bagladeshin hallituksen tutkintapaneelin havainnot, joiden mukaan Dhakan tapaus johtui sabotaasista; panee kuitenkin merkille, että Bangladeshissa monet kansalaisjärjestöt ovat ilmaisseet huolensa näistä havainnoista;

  4.  pitää valitettavana, että jotkin yritykset pyrkivät alun perin kieltämään työskennelleensä Dhakan tulipaloyrityksen kanssa ja myönsivät vasta myöhemmin, että niiden vaatteet oli valmistettu kyseisessä tehtaassa;

  5.  pitää kammottavana, että surkeat tai olemattomat evakuointikeinot tulipalon sattuessa näyttävät olevan arkipäivää korkean riskitason tehtaissa Bangladeshissa ja kaikkialla Etelä-Aasiassa;

  6.  kehottaa Bangladeshin hallitusta, Pakistanin hallitusta ja muita hallituksia toteuttamaan huomattavasti enemmän toimenpiteitä, jotta työntekijöiden oikeus turvalliseen työympäristöön pannaan täytäntöön, ja toteuttamaan riittäviä tarkastuksia paloturvallisuuden varmistamiseksi suurissa teollisuusyksiköissä;

  7.  korostaa, että on pikaisesti varmistettava, että koulutetut paloturvallisuusasiantuntijat toteuttavat tarkastuksia riippumattomina yritysten tai tarkastettavien tehtaiden valvonnasta ja että kaikkien tarkastusten tulokset sekä pakolliset korjaukset ja uudistukset kaikkien havaittujen riskien poistamiseksi julkistetaan;

  8.  panee merkille väitteet laajalle levinneestä korruptiosta terveys- ja turvallisuustarkastajien ja tehtaanomistajien välillä monissa Etelä-Aasian maissa ja kehottaa toteuttamaan enemmän toimia tällaisten käytäntöjen torjumiseksi;

  9.  pitää tervetulleena komission parhaillaan toteuttamia aloitteita, joiden tavoitteena on tukea tehtaiden turvallisuuden parantamista Bangladeshissa esimerkiksi hankkeella, jolla pyritään edistämään työelämän normien noudattamista valmisvaatealalla, ja panee tyytyväisenä merkille yhteistyön Bangladeshin palo- ja pelastustoimesta ja väestönsuojelusta vastaavan viranomaisen kanssa; kehottaa vahvistamaan tätä yhteistyötä ja laajentamaan sitä tarvittaessa naapurimaihin;

  10. kehottaa monikansallisia yrityksiä, vaatemerkkejä ja vähittäismyyjiä liittymään Bangladeshin palo- ja rakennusturvallisuussopimukseen ensimmäisenä askeleena, jota olisi kehitettävä asiamukaisesti edelleen, ja osallistumaan muissa maissa vastaaviin hankkeisiin, jotka voivat auttaa tulevien katastrofien estämiseen tähtäävän toimenpidekehyksen luomisessa;

  11. kehottaa monikansallisia yrityksiä, vähittäiskauppiaita, kansalaisjärjestöjä ja kaikkia muita asiaankuuluvia toimijoita, tarvittaessa myös komissiota, työskentelemään yhdessä sellaisen merkintästandardin kehittämiseksi, jolla varmistetaan, että tuote on valmistettu perustyöolojen mukaisesti; panee merkille, että tällä varmistettaisiin myös, että kuluttajille annetaan enemmän tietoa tuotteen valmistuksesta;

  12. uskoo, että kaikkialla Etelä-Aasiassa ja muualla tällä alalla toimivilla yrityksillä on vastuu auttaa turvallisuustason nostamisessa tehtaissa, jotka ne valitsevat valmistamaan tuotteitansa;

  13. panee merkille tärkeän roolin, joka työntekijöillä ja liitoilla voi olla esimerkiksi työntekijöiden johtamien turvallisuustoimikuntien jatkuvassa kehittämisessä kaikissa tehtaissa, ja huomauttaa, että on tärkeää, että liitot pääsevät tehtaisiin antamaan koulutusta työntekijöille siitä, miten nämä voivat suojella oikeuksiaan ja turvallisuuttaan, mukaan luettuna työntekijöiden oikeus kieltäytyä vaarallisesta työstä;

  14. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, Euroopan ulkosuhdehallinnolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, ihmisoikeuksia käsittelevälle EU:n erityisedustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, YK:n ihmisoikeusneuvostolle sekä Bangladeshin hallitukselle ja parlamentille.