Предложение за резолюция - B7-0010/2013Предложение за резолюция
B7-0010/2013

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно последните жертви на пожари в текстилни фабрики, по-специално в Бангладеш

9.1.2013 - (2012/2908(RSP))

за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията
съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността

Thomas Mann, Gay Mitchell, Filip Kaczmarek, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Daniel Caspary, Elmar Brok, Michèle Striffler, Santiago Fisas Ayxela, Birgit Schnieber-Jastram, Tokia Saïfi, Ria Oomen-Ruijten, Ivo Belet от името на групата PPE

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0004/2013

Процедура : 2012/2908(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0010/2013
Внесени текстове :
B7-0010/2013
Приети текстове :

B7‑0010/2013

Резолюция на Европейския парламент относно последните жертви на пожари в текстилни фабрики, по-специално в Бангладеш

(2012/2908(RSP))

Европейският парламент,

–   като взе предвид предишните си резолюции относно Бангладеш и по-специално резолюциите си от 6 септември 2007 г.[1] и 10 юли 2008 г.[2],

–   като взе предвид Споразумението за сътрудничество между Европейската общност и Народна Република Бангладеш за партньорство и развитие [3],

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че ЕС има добри, дълготрайни отношения с Бангладеш, в това число чрез Споразумението за сътрудничество за партньорство и развитие;

Б.  като има предвид, че износът на облекло е един от най-важните източници на приходи за икономиката на Бангладеш, като годишната му стойност възлиза на около 15,3 млрд. EUR годишно;

В.  като има предвид, че на 24 ноември 2012 г. пожар във фабриката „Tazreen“ за производство на облекло в индустриалната зона Ашулия край Дака предизвика смъртта на най-малко 112 души, а 200 души бяха ранени по време на инцидента;

Г.  като има предвид, че въпреки че официалното разследване е заключило, че пожарът е предизвикан от саботажно действие, големият брой на загиналите се дължи на неадекватните мерки за безопасност, включително прекалено голямата концентрация на хора в помещенията, липсата на аварийни изходи и заключването на вратите на съществуващите изходи, както и на погрешната реакция по време на аварията от страна на ръководните кадри;

Д. като има предвид, че след пожара бяха проведени шествия на текстилни работници в израз на протест срещу смъртта на техните колеги;

Е.  като има предвид, че Сидик Ур Рахман, изпълняващ дейността председател на бангладешката асоциация на производителите и износителите на облекло, е заявил, че семействата на загиналите ще получат обезщетение в размер на 100 000 BDT (930 EUR);

Ж. като има предвид, че през четирите седмици, последвали пожара във фабриката „Tazreen“, в Бангладеш е имало нови 17 пожара във фабрики за текстил и облекло;

З.  като има предвид, че условията на труд във фабриките в Бангладеш в много случаи са незадоволителни, като законите относно безопасността не се прилагат в достатъчна степен, концентрацията на хора в помещенията е прекалено висока, а мерките срещу пожари и промишлени аварии са минимални;

И. като има предвид, че стотици работници загиват всяка година при подобни инциденти на територията на Бангладеш и в Южна Азия;

1.  изразява своята скръб във връзка със загубата на човешки живот вследствие на неотдавнашните пожари във фабрики; изразява своето съболезнование към семействата на загиналите лица и към ранените;

2.  настоятелно призовава правителството на Бангладеш незабавно да въведе правила за безопасност за фабриките в съответствие със стандартите на МОТ и впоследствие да се следи за тяхното прилагане от местните производители;

3.  призовава всички предприятия, които сключват договори с фабрики в Бангладеш и други страни или им възлагат поръчки като на подизпълнители, да прилагат практики за социално отговорно производство и да гарантират, че техните стоки са произведени във фабрики, в които се спазват стандартите за безопасност;

4.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Европейската служба за външна дейност, върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност/заместник-председател на Европейската комисия, специалния представител на ЕС за правата на човека, правителствата и парламентите на държавите членки, Съвета на ООН по правата на човека и правителството и парламента на Бангладеш.