Πρόταση ψηφίσματος - B7-0010/2013Πρόταση ψηφίσματος
B7-0010/2013

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τους θανάτους που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές σε υφαντουργικά εργοστάσια στο Μπαγκλαντές

9.1.2013 - (2012/2908(RSP))

εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Thomas Mann, Gay Mitchell, Filip Kaczmarek, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Daniel Caspary, Elmar Brok, Michèle Striffler, Santiago Fisas Ayxela, Birgit Schnieber-Jastram, Tokia Saïfi, Ria Oomen-Ruijten, Ivo Belet εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0004/2013

Διαδικασία : 2012/2908(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B7-0010/2013
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B7-0010/2013
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B7‑0010/2013

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τους θανάτους που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές σε υφαντουργικά εργοστάσια στο Μπαγκλαντές

(2012/2908(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα παλαιότερα ψηφίσματά του για το Μπαγκλαντές και ειδικότερα εκείνα της 6ης Σεπτεμβρίου 2007[1] και της 10ης Ιουλίου 2008[2],

–   έχοντας υπόψη τη συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Μπανγκλαντές για την εταιρική σχέση και την ανάπτυξη[3],

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ διατηρεί καλές, μακροχρόνιες σχέσεις με το Μπαγκλαντές, μεταξύ άλλων και μέσω της συμφωνίας συνεργασίας για την εταιρική σχέση και την ανάπτυξη,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξαγωγή ειδών ένδυσης συνιστά μία από τις σημαντικότερες πηγές εσόδων για την οικονομία του Μπαγκλαντές, η οποία αντιστοιχεί σε 15,3 δισεκατομμύρια ευρώ,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 24 Νοεμβρίου 2012 βρήκαν τον θάνατο τουλάχιστον 112 άνθρωποι ενώ 200 τραυματίστηκαν σε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη βιοτεχνία ενδυμάτων Tazreen στη βιομηχανική ζώνη της Ashulia στην Ντάκα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο που σύμφωνα με την επίσημη έρευνα η πυρκαγιά αποδίδεται σε δολιοφθορά, ο βαρύς φόρος αίματος οφείλεται στα ανεπαρκή μέτρα ασφαλείας, και πιο συγκεκριμένα στον συνωστισμό, στις ανύπαρκτες ή κλειδωμένες εξόδους κινδύνου, καθώς και στην ελλιπή αντίδραση της διοίκησης όσον αφορά την παροχή έκτακτης βοήθειας·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ακολούθησαν διαδηλώσεις εργαζομένων στον κλάδο της υφαντουργίας ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τον θάνατο των συναδέλφων τους·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κ. Sidοdiq Ur Rahman, εκτελών χρέη προέδρου της Ένωσης Βιοτεχνών Ετοίμων Ενδυμάτων και Εξαγωγέων του Μπαγκλαντές, δήλωσε ότι οι οικογένειες των νεκρών θα λάβουν αποζημίωση 100.000 τάκα (930 ευρώ)·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μέσα σε τέσσερις εβδομάδες μετά από την πυρκαγιά στη βιοτεχνία Tazreen εκδηλώθηκαν άλλες 17 σε βιοτεχνίες υφαντουργίας και ενδυμάτων στο Μπαγκλαντές·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνθήκες εργασίας στα εργοστάσια στο Μπαγκλαντές είναι συχνά πολύ άσχημες, λόγω της ανεπαρκούς εφαρμογής της νομοθεσίας για την ασφάλεια και λόγω του συνωστισμού και των ανεπαρκών μέτρων ασφαλείας για την πρόληψη πυρκαγιάς ή εργατικών ατυχημάτων·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι εκατοντάδες εργάτες χάνουν κάθε χρόνο τη ζωή τους σε παρόμοια ατυχήματα στο Μπαγκλαντές και τη Νότιο Ασία·

1.  εκφράζει τη λύπη του για τις ζωές που χάθηκαν στις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν πρόσφατα στις βιοτεχνίες· εκφράζει τα συλλυπητήριά του στις πενθούσες οικογένειες και σε όσους τραυματίστηκαν·

2.  ζητεί από την κυβέρνηση του Μπαγκλαντές να θεσπίσει αμέσως κανόνες ασφαλείας για εργοστασιακές εγκαταστάσεις σύμφωνα με τα πρότυπα της ΔΟΕ και να τους επιβάλει στον τομέα της μεταποίησης·

3.  ζητεί από όλες τις επιχειρήσεις που αναθέτουν είτε άμεσα είτε με υπεργολαβία την παραγωγή ενδυμάτων σε εργοστάσια στο Μπαγκλαντές και άλλες χώρες να χρησιμοποιούν κοινωνικά υπεύθυνες πρακτικές παραγωγής και να διασφαλίζουν ότι τα εργοστάσια στα οποία παράγονται τα προϊόντα τους τηρούν τα πρότυπα ασφαλείας·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/ Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας, στον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στο Συμβούλιο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο του Μπαγκλαντές.