Resolutsiooni ettepanek - B7-0010/2013Resolutsiooni ettepanek
B7-0010/2013

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK Hiljutised tekstiilivabrikute põlengute inimohvrid, eelkõige Bangladeshis

9.1.2013 - (2012/2908(RSP))

nõukogu ja komisjoni avalduste alusel
vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2

Thomas Mann, Gay Mitchell, Filip Kaczmarek, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Daniel Caspary, Elmar Brok, Michèle Striffler, Santiago Fisas Ayxela, Birgit Schnieber-Jastram, Tokia Saïfi, Ria Oomen-Ruijten, Ivo Belet fraktsiooni PPE nimel

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B7-0004/2013

Menetlus : 2012/2908(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B7-0010/2013
Esitatud tekstid :
B7-0010/2013
Vastuvõetud tekstid :

B7‑0010/2013

Euroopa Parlamendi resolutsioon hiljutiste tekstiilivabrikute põlengute inimohvrite kohta, eelkõige Bangladeshis

(2012/2908(RSP))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse oma eelmisi resolutsioone Bangladeshi kohta, eelkõige 6. septembri 2007. aasta resolutsiooni[1] ja 10. juuli 2008. aasta resolutsiooni[2],

–   võttes arvesse Euroopa Ühenduse ja Bangladeshi Rahvavabariigi vahel sõlmitud partnerlus- ja arengualast koostöölepingut[3],

–   võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et ELil on Bangladeshiga head, pikaajalised suhted, sealhulgas partnerlus- ja arengualase koostöölepingu kaudu;

B.  arvestades, et rõivatoodete eksport on Bangladeshi majanduse üks olulisemaid tuluallikaid, mis moodustab iga aasta ligi 15,3 miljardit eurot;

C. arvestades, et 24. novembril 2012 Dhaka tööstuspiirkonnas Ashulias asuvas rõivavabrikus puhkenud tulekahjus hukkus vähemalt 112 inimest ning õnnetuses sai viga 200 inimest;

D. arvestades, et kuigi ametlikus uurimises järeldati, et tulekahju põhjuseks oli sabotaaž, põhjustasid suure hukkunute arvu ebapiisavad turvameetmed, sealhulgas ülerahvastatus, vähesed avariiväljapääsud ning olemasolevate avariiväljapääsude lukusolek, samuti juhtkonna puudulik reageering hädaolukorrale;

E.  arvestades, et sellele järgnesid tekstiilitöötajate meeleavaldused protestiks nende kolleegide hukkumise vastu;

F.  arvestades, et Bangladeshi rõivatootjate ja eksportijate ühingu tegevesimees Siddiq Ur Rahman teatas, et hukkunute pered saavad hüvitiseks 100 000 takat (930 eurot);

G. arvestades, et Tazreeni tulekahjule järgnenud nelja nädala jooksul süttis Bangladeshi tekstiili- ja rõivavabrikutes veel 17 põlengut;

H. arvestades, et Bangladeshi vabrikute töötingimused on sageli väga kehvad, seal ei jõustata ohutusalaseid eeskirju, vabrikud on ülerahvastatud ning minimaalselt kaitstud tulekahju ja tööstusõnnetuste eest;

I.   arvestades, et sarnastes õnnetustes hukkub kogu Bangladeshis ja Lõuna-Aasias iga aasta sadu töötajaid;

1.  väljendab kurbust hiljuti toimunud vabrikupõlengutes kaotatud elude pärast; avaldab kaastunnet leinavatele peredele ja vigastatuile;

2.  nõuab tungivalt, et Bangladeshi valitsus kehtestataks viivitamata vabrikutes ohutusalased eeskirjad vastavalt Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni standarditele ning seejärel jõustaks neid kohalike tootjate seas;

3.  kutsub üles kõiki neid äriühinguid, kes sõlmivad Bangladeshis ja muudes riikides asuvate vabrikutega lepinguid või tellivad allhanget, toetuma sotsiaalselt vastutustundliku tootmise tavadele ning tagama, et nende kaubad toodetakse vabrikutes, kus järgitakse ohutusnõudeid;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, Euroopa välisteenistusele, liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ja komisjoni asepresidendile, ELi inimõiguste eriesindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, ÜRO inimõiguste nõukogule ning Bangladeshi valitsusele ja parlamendile.