Rezolūcijas priekšlikums - B7-0010/2013Rezolūcijas priekšlikums
B7-0010/2013

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par cilvēku bojāeju nesenajos tekstilrūpnīcu ugunsgrēkos, jo īpaši Bangladešā

9.1.2013 - (2012/2908(RSP))

iesniegts, noslēdzot debates par Padomes un Komisijas paziņojumiem,
saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu

Thomas Mann, Gay Mitchell, Filip Kaczmarek, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Daniel Caspary, Elmar Brok, Michèle Striffler, Santiago Fisas Ayxela, Birgit Schnieber-Jastram, Tokia Saïfi, Ria Oomen-Ruijten, Ivo Belet PPE grupas vārdā

Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B7-0004/2013

Procedūra : 2012/2908(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B7-0010/2013
Iesniegtie teksti :
B7-0010/2013
Pieņemtie teksti :

B7‑0010/2013

Eiropas Parlamenta rezolūcija par cilvēku bojāeju nesenajos tekstilrūpnīcu ugunsgrēkos, jo īpaši Bangladešā

(2012/2908(RSP))

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Bangladešu, jo īpaši tās, ko pieņēma 2007. gada 6. septembrī[1] un 2008. gada 10. jūlijā[2],

–   ņemot vērā Sadarbības nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Bangladešas Tautas Republiku par partnerību un attīstību[3],

–   ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. punktu,

A. tā kā ES un Bangladešai jau sen ir labas attiecības, ņemot vērā arī Sadarbības nolīgumu partnerības un attīstības jomā;

B.  tā kā apģērbu produkcijas eksports Bangladešas ekonomikai ir viens no vissvarīgākajiem ieņēmumu avotiem, kas ik gadu veido aptuveni EUR 15,3 miljardu;

C. tā kā 2012. gada 24. novembra ugunsgrēkā Tazreen apģērbu rūpnīcā, kas atrodas Dakas rūpnieciskajā daļā Ashulia, gāja bojā vismaz 112 cilvēku un ievainojumus guva 200 cilvēku;

D. tā kā, lai gan oficiālā izmeklēšanā tika secināts, ka ugunsgrēka iemesls bija sabotāžas akts, lielo nāves gadījumu skaitu izraisīja nepietiekami drošības pasākumi, tostarp tas, ka telpas bija pārpildītas, trūka avārijas izeju un izejas vārti bija slēgti, kā arī vadības nepareizā rīcība, reaģējot uz ārkārtas situāciju;

E.  tā kā sekoja tekstilrūpnīcu strādnieku protesti saistībā ar viņu darbabiedru nāvi;

F.  tā kā Bangladešas Apģērbu ražotāju un eksportētāju asociācijas priekšsēdētāja vietas izpildītājs Siddiq Ur Rahman ir paziņojis, ka bojāgājušo ģimenes saņems kompensāciju BDT 100 000 (EUR 930) apmērā;

G. tā kā četrās nedēļās kopš Tazreen ugunsgrēka Bangladešas tekstila un apģērbu ražotnēs ir notikuši 17 jauni apjomīgi ugunsgrēki;

H. tā kā Bangladešas rūpnīcās ir ļoti slikti darba apstākļi, jo ļoti mazā mērā tiek ievēroti drošības noteikumi, telpas ir pārpildītas un tiek veikti minimāli aizsardzības pasākumi ugunsgrēku un rūpniecisko negadījumu novēršanai;

I.   tā kā katru gadu līdzīgos negadījumos visā Bangladešā un Dienvidāzijā iet bijā simtiem strādnieku,

1.  pauž skumjas par nesenajos rūpnīcu ugunsgrēkos zaudētajām cilvēku dzīvībām; izsaka līdzjūtību bojāgājušo ģimenēm un cietušajiem;

2.  prasa, lai Bangladešas valdība nekavējoties paredzētu ražotņu drošības noteikumus saskaņā ar SDO standartiem un pēc tam tos īstenotu visās valsts ražotnēs;

3.  aicina visus uzņēmumus, kuriem ir noslēgti līgumi vai apakšlīgumi ar rūpnīcām Bangladešā un citās valstīs, īstenot sociāli atbildīgu ražošanas praksi un nodrošināt, ka to preces tiek ražotas rūpnīcās, kurās ievēro drošības standartus;

4.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Eiropas Ārējās darbības dienestam, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei/ augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, ES īpašajam pārstāvim cilvēktiesību jautājumos, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, ANO Cilvēktiesību padomei un Bangladešas valdībai un parlamentam.