Förslag till resolution - B7-0010/2013Förslag till resolution
B7-0010/2013

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om offren i den senaste tidens bränder i textilfabriker, framför allt i Bangladesh

9.1.2013 - (2012/2908(RSP))

till följd av uttalandena av rådet och kommissionen
i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen

Thomas Mann, Gay Mitchell, Filip Kaczmarek, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Daniel Caspary, Elmar Brok, Michèle Striffler, Santiago Fisas Ayxela, Birgit Schnieber-Jastram, Tokia Saïfi, Ria Oomen-Ruijten, Ivo Belet för PPE-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0004/2013

Förfarande : 2012/2908(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B7-0010/2013
Ingivna texter :
B7-0010/2013
Antagna texter :

B7‑0010/2013

Europaparlamentets resolution om offren i den senaste tidens bränder i textilfabriker, framför allt i Bangladesh

(2012/2908(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om Bangladesh, särskilt resolutionerna av den 6 september 2007[1] och den 10 juli 2008[2],

–   med beaktande av samarbetsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Folkrepubliken Bangladesh om partnerskap och utveckling[3],

–   med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. EU har goda och långvariga förbindelser med Bangladesh, bland annat genom samarbetsavtalet om partnerskap och utveckling.

B.  Klädexport är en av de viktigaste inkomstkällorna för Bangladeshs ekonomi och uppgår till cirka 15,3 miljarder euro per år.

C.  Den 24 november 2012 omkom minst 112 människor i en brand i klädfabriken Tazreen i industriområdet Ashulia i Dhaka, och 200 människor skadades.

D.  Enligt en officiell utredning orsakades branden visserligen av sabotage, men den höga dödssiffran berodde dels på otillräckliga säkerhetsåtgärder, bland annat en överfull fabrik, nödutgångar som saknades och låsta utgångar, dels på ledningens felaktiga åtgärder i nödsituationer.

E.  Efter branden marscherade textilarbetare i protest mot att deras kollegor omkommit.

F.  Enligt Siddiq Ur Rahman, tillförordnad ordförande för Bangladeshs förening för klädtillverkare och -exportörer (Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association, BGMEA), kommer de omkomnas familjer att få 100 000 taka (930 euro) i ersättning.

G. Efter branden i Tazreen för fyra veckor sedan har ytterligare 17 bränder brutit ut i textil- och klädfabriker i Bangladesh.

H. Arbetsvillkoren i Bangladeshs fabriker är ofta mycket dåliga, med säkerhetsbestämmelser som sällan följs, överfyllda fabriker och minimala skyddsåtgärder mot brand och arbetsolyckor.

I.   Varje år omkommer hundratals människor i liknande olyckor i hela Bangladesh och södra Asien.

1.  Europaparlamentet uttrycker sin sorg över dem som omkommit i den senaste tidens fabriksbränder. Parlamentet uttrycker också sitt deltagande med de familjer som förlorat sina anhöriga och med de skadade.

2.  Europaparlamentet uppmanar med kraft Bangladeshs regering att omedelbart införa säkerhetsbestämmelser för fabriker i enlighet med ILO:s normer och att därefter se till att de lokala tillverkarna följer dem.

3.  Europaparlamentet uppmanar alla företag som anförtror huvud- eller underleverantörer i Bangladesh och andra länder att använda socialt ansvarsfulla produktionsmetoder och se till att deras varor tillverkas i fabriker som följer säkerhetsnormer.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, Europeiska utrikestjänsten, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, EU:s särskilda representant för mänskliga rättigheter, medlemsstaternas regeringar och parlament, FN:s råd för mänskliga rättigheter samt Bangladeshs regering och parlament.