Návrh usnesení - B7-0013/2013Návrh usnesení
B7-0013/2013

NÁVRH USNESENÍ o uvádění země původu u některých výrobků dovážených ze třetích zemí (označení made in)

9. 1. 2013 - (2012/2923(RSP))

předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B7‑0552/2012
v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího řádu

Daniel Caspary, Franck Proust, Jarosław Leszek Wałęsa, Pablo Zalba Bidegain za skupinu PPE
Gianluca Susta, Vital Moreira, Bernd Lange za skupinu S&D
Niccolò Rinaldi, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez za skupinu ALDE

Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0013/2013

Postup : 2012/2923(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B7-0013/2013
Předložené texty :
B7-0013/2013
Rozpravy :
Přijaté texty :

B7‑0013/2013

Usnesení Evropského parlamentu o uvádění země původu u některých výrobků dovážených ze třetích zemí (označení made in)

(2012/2923(RSP))

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o uvádění země původu u některých výrobků dovážených ze třetích zemí (KOM(2005)0661 – C7-0048/2010 – 2005/0254(COD)),

–   s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod (A7-0273/2010),

–   s ohledem na svůj postoj v prvním čtení přijatý dne 21. října 2010[1],

–   s ohledem na přílohu ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů nazvanému „Pracovní program Komise na rok 2013“ ze dne 23. října 2012 (KOM(2012)629),

–   s ohledem na všechna svá předchozí usnesení o označování původu,

–   s ohledem na otázku Komisi týkající se nařízení o povinném značení původu u některých výrobků dovážených ze třetích zemí (O-000217/2012 – B7‑0552/2012),

–   s ohledem na čl. 115 odst. 5 a čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že dne 21. října 2010 přijal Parlament svůj postoj v prvním čtení k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o uvádění země původu u některých výrobků dovážených ze třetích zemí (dále jen „nařízení o označení ‚made in‘“), přičemž pro hlasovalo 525 poslanců, proti 49 poslanců a 44 poslanci se zdrželi hlasování;

B.  vzhledem k tomu, že ačkoli uběhly již více než dva roky, Rada dosud nepřijala svůj společný postoj, takže postup spolurozhodování uvázl na mrtvém bodě;

C. vzhledem k tomu, že Komise ve svém pracovním programu na rok 2013 uvádí, že kromě toho, že Rada ohledně návrhu nedosáhla shody, návrh zastaral vzhledem k nedávnému vývoji právního výkladu pravidel WTO, který podal stálý odvolací orgán této organizace;

D. vzhledem k tomu, že kromě některých případů v zemědělském odvětví neexistují v EU harmonizované předpisy o označování původu dováženého zboží;

E.  vzhledem k tomu, že třetí země, které jsou členy WTO, například Brazílie, Kanada, Čína a USA, zavedly u některých produktů systémy povinného označování původu;

F.  vzhledem k tomu, že ke zvýšení konkurenceschopnosti mezi členskými zeměmi WTO a k zajištění rovných podmínek s výrobci ze zemí, které patří k nejdůležitějším obchodním partnerům EU a které zavedly systémy označování původu, jsou nezbytné společné předpisy;

G. vzhledem k tomu, že informace jsou jedním z ústředních prvků svobody občanů a ochrany spotřebitele;

1.  vyjadřuje politování nad rozhodnutím Komise stáhnout návrh nařízení o uvádění země původu u některých výrobků dovážených ze třetích zemí, který Parlament schválil v prvním čtení, aniž by Parlament včas a řádně informovala a aniž by před přijetím tohoto rozhodnutí poskytla Parlamentu a Radě podrobné vysvětlení, jaký cíl tím sleduje;

2.  vyzývá Komisi, aby své rozhodnutí přehodnotila;

3.  vyzývá Komisi, aby jako alternativní řešení předložila revidovaný a aktualizovaný návrh tohoto nařízení, který by se týkal odvětví již obsažených v předchozím textu;

4.  vyzývá Komisi, aby neprodleně zadala srovnávací studii právních předpisů o označování původu platných a uplatňovaných v jednotlivých zemích WTO s cílem vypracovat analýzu jejich základních principů a posoudit jejich shodu s pravidly WTO;

5.  připomíná, že úspěch otevřeného a spravedlivého obchodu Evropské unie s třetími zeměmi jde ruku v ruce s dodržováním pravidel WTO;

6.  stejně jako dříve připomíná, že je důležité, aby v mezinárodním obchodě nadále platily stejné podmínky pro podniky z EU i pro jejich konkurenty ze třetích zemí a aby byl v zájmu ochrany spotřebitele uplatňován jednotný přístup;

7.  vyzývá Radu, aby v návaznosti na první čtení v Parlamentu formulovala svůj společný postoj a umožnila tak normální institucionální diskusi;

8.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.