Návrh usnesení - B7-0016/2013Návrh usnesení
B7-0016/2013

NÁVRH USNESENÍ o uvádění země původu u některých výrobků dovážených ze třetích zemí (označení „made in“)

9. 1. 2013 - (2012/2923(RSP))

předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B7‑0552/2012
v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího řádu

Yannick Jadot za skupinu Verts/ALE

Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0013/2013

Postup : 2012/2923(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B7-0016/2013
Předložené texty :
B7-0016/2013
Rozpravy :
Přijaté texty :

B7‑0016/2013

Usnesení Evropského parlamentu o uvádění země původu u některých výrobků dovážených ze třetích zemí (označení „made in“)

(2012/2923(RSP))

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o uvádění země původu u některých výrobků dovážených ze třetích zemí (COM(2005)0661 – C7-0048/2010 – 2005/0254(COD)) předložený Komisí,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod (A7-0273/2010),

–   s ohledem na své stanovisko v prvním čtení ze dne 21. října 2010[1],

–   s ohledem na přílohu sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů nazvané „Pracovní program Komise na rok 2013“ ze dne 23. října 2012 (COM(2012)0629),

–   s ohledem na otázku položenou Komisi ohledně povinného uvádění země původu u některých výrobků dovážených ze třetích zemí (označení „made in“)(O-000217/2012 – B7-0552/2012),

–   s ohledem na čl. 115 odst. 5 a čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že Parlament dne 21. října 2010 přijal svůj postoj v prvním čtení k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o uvádění země původu u některých výrobků dovážených ze třetích zemí (dále jen „nařízení o označení ,made in‘“), přičemž 525 hlasů bylo pro, 49 hlasů bylo proti a 44 členů se zdrželo hlasování;

B.  vzhledem k tomu, že ačkoli již od té doby uplynuly více než dva roky, Rada dosud nepřijala svůj společný postoj, v důsledku čehož postup spolurozhodování zůstává na mrtvém bodě;

C. vzhledem ke skutečnosti, že se v pracovním programu Komise na rok 2013 uvádí, že kromě toho, že Rada ohledně návrhu nedosáhla shody, návrh zastaral v důsledku nedávného vývoje právního výkladu pravidel WTO;

D. vzhledem k tomu, že v EU neexistují platná harmonizovaná pravidla týkající se označování původu dováženého zboží (kromě určitých případů v zemědělském odvětví), a vzhledem k tomu, že v důsledku toho jsou mezi systémy uplatňovanými v jednotlivých členských státech nesrovnalosti, a v celkovém měřítku se pak situace v EU vyznačuje nekonzistentností;

E.  vzhledem k tomu, že jiné členské země WTO, jako jsou například Brazílie, Kanada, Čína a USA, povinné označování původu u některých výrobků zavedly;

F.  vzhledem k tomu, že společná opatření jsou nezbytná k zajištění větší konkurenceschopnosti a rovných podmínek mezi obchodními partnery, což je přínosné zejména pro malé a střední podniky;

G. vzhledem k tomu, že informace a transparentnost jsou základními pilíři ochrany spotřebitelů;

H. vzhledem k tomu, že evropští spotřebitelé uvádějí, že označení původu je významným ukazatelem z hlediska bezpečnosti a z hlediska environmentálního a sociálního;

1.  vyjadřuje politování nad skutečností, že Komise se rozhodla návrh nařízení o uvádění země původu u některých výrobků dovážených ze třetích zemí, které mezitím Parlament schválil v prvním čtení, stáhnout, aniž by o tom řádně a včas informovala nebo spolutvůrcům právních předpisů předem poskytla zevrubné odůvodnění svého rozhodnutí;

2.  vyzývá Komisi, aby své rozhodnutí znovu uvážila;

3.  případně Komisi naléhavě žádá, aby předložila revidovaný návrh tohoto nařízení, který by zahrnoval nezbytné změny;

4.  vyzývá Komisi, aby Parlament informovala o tom, v jakém časovém rámci budou následně přijímána opatření nezbytná pro opětovné zahájení legislativního procesu a překonání stávající patové situace;

5.  vyzývá Komisi, aby Parlamentu poskytla celkový přehled systémů označování původu uplatňovaných hlavními obchodními partnery EU; tyto systémy by EU mohly případně sloužit jako předloha při navrhování vlastního systému a podnítit otevřenou interinstitucionální diskusi o tom, který přístup by byl nejvhodnější;

6.  připomíná, že vzhledem ke stávající celosvětové konkurenci je důležité zachovávat rovné podmínky, díky nimž se mohou prosadit kvalitní výrobky a environmentální a sociální standardy, což je obzvláště důležité pro malé a střední podniky, ale také z hlediska ochrany spotřebitelů;

7.  vyzývá Radu, aby v návaznosti na ukončené první čtení v Parlamentu přijala společný postoj, a umožnila tak obvyklou institucionální konfrontaci;

8.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.