Állásfoglalásra irányuló indítvány - B7-0016/2013Állásfoglalásra irányuló indítvány
B7-0016/2013

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY a harmadik országból behozott egyes termékek származási országának jelöléséről („Made in”)

9.1.2013 - (2012/2923(RSP))

a B7‑0552/2012. számú szóbeli választ igénylő kérdéshez
az eljárási szabályzat 115. cikkének (5) bekezdése alapján

Yannick Jadot a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B7-0013/2013

Eljárás : 2012/2923(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B7-0016/2013
Előterjesztett szövegek :
B7-0016/2013
Viták :
Elfogadott szövegek :

B7‑0016/2013

Az Európai Parlament állásfoglalása a harmadik országból behozott egyes termékek származási országának jelöléséről („Made in”)

(2012/2923(RSP))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a harmadik országból behozott egyes termékek származási országának jelöléséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló bizottsági javaslatra (COM(2005)661) – C7 0048/2010 – 2005/0254(COD)),

–   tekintettel Nemzetközi Kereskedelmi Bizottsága jelentésére (A7-0273/2010),

–   tekintettel 2010. október 21-én első olvasatban elfogadott álláspontjára[1],

–   tekintettel az Európai Parlamenthez, a Tanácshoz, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsághoz és a Régiók Bizottságához intézett, „Az Európai Bizottság 2013. évi munkaprogramja” című, 2012. október 23-i bizottsági közlemény (COM(2012)0629) mellékletére,

–   tekintettel a Bizottsághoz intézett, a harmadik országból behozott egyes termékek származási országának jelölésével kapcsolatban feltett kérdésre („Made in”) (O-000217/2012 – B7 0552/2012),

–   tekintettel eljárási szabályzata 115. cikkének (5) bekezdésére és 110. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel a harmadik országból behozott egyes termékek származási országának jelöléséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (a továbbiakban: „Made in” rendelet) irányuló javaslatról 2010. október 10-én első olvasatban 525 szavazattal és 49 ellenében, 44 tartózkodással elfogadta álláspontját;

B.  mivel, bár már több mint két év eltelt, a Tanács még nem fogadta el közös álláspontját, holtpontra juttatva ezzel az együttdöntési folyamatot;

C. mivel a Bizottság 2013. évi munkaprogramjában jelezte, hogy a Tanácson belüli megegyezés hiányán túl a WTO joggyakorlatának közelmúltbeli módosulása következtében javaslata elvesztette időszerűségét;

D. mivel az EU a mezőgazdasági ágazat egyes területeit kivéve nem rendelkezik hatályos, összehangolt szabályokkal az importált árucikkek származási országának megjelölésére vonatkozóan, és mivel emiatt a tagállamokban érvényben lévő rendszerek közti egyenlőtlenségek következetlenségekkel terhelt helyzet kialakulását eredményezték az Európai Unióban;

E.  mivel más WTO-tagországok – így Brazília, Kanada, Kína és az Egyesült Államok – bizonyos termékek vonatkozásában a származási ország kötelező megjelölését előíró rendszereket alkalmaznak;

F.  mivel közös rendelkezésekre van szükség a versenyképesség fokozása és a kereskedelmi partnerek közti egyenlő versenyfeltételek biztosítása érdekében, mivel ez különösen a kkv-k számára járna előnyökkel;

G. mivel az információ és az átláthatóság a fogyasztóvédelem alappillérei;

H. mivel az európai fogyasztók jelezték, hogy a származási ország feltüntetése fontos indikátor a biztonsági, környezeti és a társadalmi kérdések vonatkozásában;

1.  sajnálatának ad hangot a Bizottság azon döntésével kapcsolatban, miszerint visszavonja a harmadik országból behozott egyes termékek származási országának jelöléséről szóló, a Parlament által időközben első olvasatban jóváhagyott rendelettervezetet, anélkül, hogy a Parlamentet erről kellő időben megfelelően tájékoztatta volna, és a visszavonásról szóló döntés meghozatala előtt azt részletesen indokolta volna a társjogalkotók számára;

2.  felhívja a Bizottságot, hogy vizsgálja felül döntését;

3.  ezzel egy időben sürgeti a Bizottságot, hogy nyújtson be a szükséges változtatásokat magában foglaló, felülvizsgált javaslatot a rendelet vonatkozásában;

4.  felhívja a Bizottságot, hogy tájékoztassa a Parlamentet a jogalkotási folyamat újraindításához és a jelenlegi patthelyzet feloldásához szükséges jövőbeli intézkedések ütemtervéről;

5.  felhívja a Bizottságot, hogy bocsássa a Parlament rendelkezésére az EU fő kereskedelmi partnereinél hatályban lévő, a származási országok feltüntetésére szolgáló rendszerek alapos áttekintését, hogy az EU ezeket lehetséges mintáknak használhassa saját rendszere kialakításához, valamint hogy a legjobb megközelítésre vonatkozó nyílt, intézményközi eszmecsere alapjául szolgáljanak;

6.  megismétli, hogy a jelenlegi globális verseny közepette valamint fogyasztóvédelmi szempontból is fontos az egyenlő versenyfeltételek megőrzése, amely értékkel ruházza fel a minőségi termelést és a környezeti és szociális előírásokat, ami különösen fontos a kkv-k számára;

7.  felhívja a Tanácsot, hogy fogadjon el közös álláspontot a Parlament első olvasatának elkészültét követően a rendes intézményi vita lehetővé tétele érdekében;

8.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, továbbá a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.