Процедура : 2012/2908(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0021/2013

Внесени текстове :

B7-0021/2013

Разисквания :

PV 16/01/2013 - 14
CRE 16/01/2013 - 14

Гласувания :

PV 17/01/2013 - 12.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0027

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 141kWORD 61k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0004/2013
9.1.2013
PE503.530v01-00
 
B7-0021/2013

за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията

съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността


относно последните жертви на пожари в текстилни фабрики, по-специално в Бангладеш (2012/2908(RSP))


Véronique De Keyser, Bernd Lange, Vital Moreira, Jutta Steinruck, Alejandro Cercas, Pervenche Berès, Richard Howitt, Stephen Hughes от името на групата S&D

Резолюция на Европейския парламент относно последните жертви на пожари в текстилни фабрики, по-специално в Бангладеш (2012/2908(RSP))  
B7‑0021/2013

Европейският парламент,

–   като взе предвид своите резолюции от 25 ноември 2010 г. относно правата на човека и социалните и екологичните стандарти в международните търговски споразумения(1) и относно корпоративната социална отговорност в международните търговски споразумения(2),

–   като взе предвид доклада на Международната организация по труда (МОТ), озаглавен „Глобализиране на социалните права: Международната организация по труда и отвъд нея“,

–   като взе предвид доклада на МОТ, озаглавен „Трудът в глобализирания Юг: предизвикателства и алтернативи за работниците“,

–   като взе предвид доклада на МОТ, озаглавен „Глобализация, придаване на по-голяма гъвкавост и условия на труд в Азия и Тихоокеанския регион“,

–   като взе предвид своята резолюция от 9 март 2011 г. относно промишлената политика в ерата на глобализацията(3),

–   като взе предвид доклада на Европейския парламент относно информиране и консултиране на работниците, прогнозиране и управление на преструктурирането (A7-0390/2012),

–   като взе предвид актуализираните „Ръководни насоки на ОИСР за мултинационалните предприятия“ от 2011 г.,

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че най-малко 112 души са загинали вследствие на пожара във фабриката „Tazreen“ в района Ашулия, Дака, Бангладеш на 24 ноември 2012 г. и 289 души — вследствие на пожара в Карачи, Пакистан през септември 2012 г.;

Б.  като има предвид, че при първоначалното разследване на пожара във фабриката на „Tazreen“ са събрани сведения, че управителите на фабриката са попречили на работниците да избягат, и че в рамките на това разследване са отправени препоръки за предприемане на действия срещу собственика на фабриката за небрежност;

В.  като има предвид, че в Бангладеш има приблизително 4000 текстилни фабрики, в които работят над два милиона души, като Бангладеш е вторият по големина износител на облекла в света след Китай;

Г.  като има предвид, че Европа е най-големият пазар за износа от Бангладеш на облекло и текстилни изделия, като водещи западни дружества признават, че са имали договори със собствениците на фабриката „Tazreen“ за доставката на облекло;

Д. като има предвид, че увеличаването на цената на труда в други части на света е причина нискоквалифицираните работни места в производствения сектор да се прехвърлят в Индия, Пакистан, Камбоджа, Виетнам и по-специално в Бангладеш, където облеклото представлява понастоящем 75 % от износа;

Е.  като има предвид, че веригата на посредниците между магазините и работниците в много случаи не е прозрачна и в нея липсва отчетност, като големите поръчки за производство на облекло и текстил се възлагат на множество подизпълнители;

Ж. като има предвид, че в много случаи собствениците на такива фабрики не са понесли наказания и поради това не са положили достатъчно усилия, за да подобрят условията на труд;

З.  като има предвид, че в Европа се наблюдава тенденция дружествата, които се стремят към намаляване на разходите, да възлагат поръчки на подизпълнители и това често води до образуването на вериги от подизпълнители, при които контролът върху наличието на здравословни и безопасни условия на труд е недостатъчен или изобщо липсва;

1.  изразява своята скръб във връзка със загубата на човешки живот вследствие на неотдавнашните пожари във фабрики; изразява своето съболезнование към семействата на загиналите лица и към ранените; счита, че броят на работниците, загинали вследствие на пожари във фабрики през последните години в Южна Азия, е напълно недопустим;

2.  призовава правителствата на Бангладеш и Пакистан да проведат обстойни разследвания на неотдавнашните събития и да изправят пред съда лицата, отговорни за престъпни деяния; очаква, че тези органи ще въведат мерки за предотвратяване на повторни трагедии; призовава Комисията да си сътрудничи с местните органи, МОТ и всички заинтересовани страни в рамките на веригите за доставка на изделия на текстилната промишленост с оглед на подобряването на условията на труд;

3.  призовава Комисията да насърчава активно сред дружествата от ЕС, извършващи дейност извън Европа, задължителното отговорно стопанско поведение, с особено силен акцент върху гарантирането на стриктното спазване на всички техни правни задължения, по-специално на международните стандарти в областта на правата на човека, труда и околната среда;

4.  припомня необходимостта от последователно прилагане на осемте основни конвенции на МОТ; подчертава значението на наличието на надеждни разпоредби за здравословни и безопасни условия на труд за работниците независимо от това, в коя страна се намира работното им място;

5.  призовава да се създаде система за транснационално правно сътрудничество между ЕС и трети държави, подписали двустранни търговски споразумения, с цел да се гарантира, че лицата, които са жертва на нарушения на законодателството в областта на социалните или екологичните норми или на неспазване на ангажиментите за корпоративна социална отговорност или практиките за справедлива търговия от страна на мултинационалните предприятия и техните дъщерни дружества, имат ефективен достъп до правосъдие в страната, в която е извършено нарушението, като тази система е в подкрепа на установяването на международни съдебни процедури, за да се гарантира при необходимост, че нарушенията на закона от страната на предприятията се наказват;

6.  призовава ЕСВД да гарантира, че служителите на ЕС, които отговарят по търговските въпроси и които работят в посолствата на ЕС, получават редовно обучение по въпросите на корпоративната социална отговорност, по-специално по отношение на прилагането на рамката на ООН „Защита, спазване и коригиране“, и че посолствата на ЕС функционират като центрове за контакт във връзка с жалби по отношение на дружества от ЕС и техни дъщерни предприятия, тъй като звената за контакт на ОИСР съществуват единствено в страните, членуващи в ОИСР, и поради това на практика не са достъпни за служителите на такива дружества, установени в страни извън ОИСР;

7.  призовава за провеждането на всеобхватни и активни консултации с представителните организации, включително свободните и независими профсъюзи, и за тяхното пълноценно участие в разработването, функционирането и наблюдението на процесите и структурите за корпоративна социална отговорност на дружествата; призовава тези представителни организации да работят съвместно с работодателите, за да насърчават качествените работни места и достойните условия на труд;

8.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите членки, върховния представител/заместник-председател на Европейската комисия и правителствата и парламентите на Пакистан и Бангладеш.

(1)

ОВ С 99 Е, 3.4.2012 г., стр. 31.

(2)

ОВ С 99 Е, 3.4.2012 г., стр.101.

(3)

ОВ С 199 Е, 7.7.2012 г., стр. 131.

Правна информация - Политика за поверителност