Διαδικασία : 2012/2908(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0021/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0021/2013

Συζήτηση :

PV 16/01/2013 - 14
CRE 16/01/2013 - 14

Ψηφοφορία :

PV 17/01/2013 - 12.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0027

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 134kWORD 75k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0004/2013
9.1.2013
PE503.530v01-00
 
B7-0021/2013

εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με τα θύματα πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν πρόσφατα σε βιοτεχνίες κλωστοϋφαντουργίας, κυρίως στο Μπαγκλαντές  (2012/2908(RSP))


Véronique De Keyser, Bernd Lange, Vital Moreira, Jutta Steinruck, Alejandro Cercas, Pervenche Berès, Richard Howitt, Stephen Hughes εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα θύματα πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν πρόσφατα σε βιοτεχνίες κλωστοϋφαντουργίας, κυρίως στο Μπαγκλαντές (2012/2908(RSP))  
B7‑0021/2013

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του, της 25ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα σε διεθνείς εμπορικές συμφωνίες(1) και την εταιρική κοινωνική ευθύνη σε διεθνείς εμπορικές συμφωνίες(2),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) «Παγκοσμιοποιώντας τα κοινωνικά δικαιώματα: Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας, και το μέλλον»,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της ΔΟΕ «Εργασία στο Νότιο Ημισφαίριο: Προκλήσεις και εναλλακτικές λύσεις για τους εργαζόμενους»,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της ΔΟΕ «Παγκοσμιοποίηση, Ευελιξία και Συνθήκες Εργασίας στην Ασία και τον Ειρηνικό»,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Μαρτίου 2011 σχετικά με μια βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης(3),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ενημέρωση και τη διαβούλευση με τους εργαζομένους, την πρόβλεψη και τη διαχείριση των αναδιαρθρώσεων ((A7-0390/2012),

–   έχοντας υπόψη τις ενημερωμένες κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ του 2011 σχετικά με τις πολυεθνικές επιχειρήσεις,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι τουλάχιστον 112 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε βιοτεχνία στην πόλη Ταζρήν, της περιοχής Ασούλια στην Ντάκα του Μπαγκλαντές, στις 24 Νοεμβρίου 2012 και 289 άνθρωποι χάθηκαν σε πυρκαγιά στο Καράτσι του Πακιστάν το Σεπτέμβριο 2012·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχικές έρευνες για την πυρκαγιά στην Ταζρήν έδειξαν το πώς στελέχη της επιχείρησης εμπόδισαν τους εργάτες να εγκαταλείψουν το κτίριο, και συνέστησαν να ασκηθεί δίωξη κατά του ιδιοκτήτη της βιοτεχνίας για αμέλεια·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υφίστανται περίπου 4000 βιοτεχνίες κλωστοϋφαντουργίας στο Μπαγκλαντές, οι οποίες απασχολούν άνω των δύο εκατομμυρίων ατόμων, με το Μπαγκλαντές να είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας έτοιμων ενδυμάτων, ακριβώς μετά την Κίνα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή αγορά είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγικός προορισμός για ενδύματα και κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα του Μπαγκλαντές, με επιφανείς δυτικές εταιρείες να έχουν παραδεχθεί ότι είχαν συνάψει συμβόλαια με τους ιδιοκτήτες της βιοτεχνίας της Ταρζήν για την προμήθεια ειδών ένδυσης·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η άνοδος του κόστους εργασίας σε άλλα μέρη του κόσμου έχουν προωθήσει τις θέσεις απασχόλησης με χαμηλή εξειδίκευση στον τομέα της μεταποίησης στην Ινδία, το Πακιστάν, την Καμπότζη, το Βιετνάμ και, ιδιαίτερα στο Μπαγκλαντές, όπου τα ενδύματα καλύπτουν το 75% των εξαγωγών·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλυσίδα μεσαζόντων από το κατάστημα στον εργαζόμενο είναι συχνά αδιαφανής και δεν υφίσταται αλυσίδα απόδοσης ευθυνών, με μεγάλες παραγγελίες ενδυμάτων και κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων να δίδονται με υπεργολαβία σε πολλές βιοτεχνίες·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί ιδιοκτήτες τέτοιων βιοτεχνιών έχουν παραμείνει ατιμώρητοι και ως εκ τούτου έχουν κάνει ελάχιστα για την βελτίωση των συνθηκών εργασίας·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Ευρώπη υπάρχει τάση ανάθεσης σε τρίτους από εταιρίες που επιδιώκουν χαμηλότερο κόστος, ενώ συχνά αυτό οδηγεί σε αλυσίδες υπεργολαβίας με ελάχιστους έως καθόλου ελέγχους υγιεινής και ασφάλειας·

1.  εκφράζει τη λύπη του για τις ζωές που χάθηκαν στις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν πρόσφατα σε βιοτεχνίες· εκφράζει τα συλλυπητήριά του στις πενθούσες οικογένειες και σε όσους τραυματίστηκαν· θεωρεί εντελώς απαράδεκτο τον αριθμό των εργαζομένων που χάθηκε σε πυρκαγιές οι οποίες εκδηλώθηκαν κατά τα τελευταία χρόνια στην Νότιο Ασία·

2.  καλεί τις κυβερνήσεις του Μπαγκλαντές και του Πακιστάν να συνεχίσουν τη διεξαγωγή εμπεριστατωμένων ερευνών για τα πρόσφατα γεγονότα και να οδηγήσουν τους υπεύθυνους εγκληματικής δραστηριότητας ενώπιον της δικαιοσύνης· αναμένει από τις αρχές αυτές να θεσπίσουν μέτρα προκειμένου να αποτρέψουν την επανάληψη των τραγωδιών· καλεί την Επιτροπή να συνεργασθεί με τις τοπικές αρχές, τη ΔΟΕ και όλους τους ενδιαφερόμενους στις αλυσίδες εφοδιασμού κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων να βελτιώσουν τις συνθήκες εργασίας·

3.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει με δυναμισμό την υποχρεωτική υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά μεταξύ των εταιριών της ΕΕ που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό, με επίκεντρο την εξασφάλιση της αυστηρής συμμόρφωσης προς όλες τις νομικές τους υποχρεώσεις, ιδιαίτερα τα διεθνή πρότυπα και κανόνες στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της εργασίας και του περιβάλλοντος·

4.  υπενθυμίζει την ανάγκη για συνεπή εφαρμογή των οκτώ βασικών συμβάσεων της ΔΟΕ· υπογραμμίζει την σημασία αυστηρών διατάξεων υγιεινής και ασφάλειας για τους εργαζομένους, ανεξάρτητα από την χώρα στην οποία ευρίσκεται ο τόπος εργασίας·

5.  ζητεί την θέσπιση συστήματος διακρατικής νομικής συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και των τρίτων χωρών που συνήψαν διμερείς εμπορικές συμφωνίες προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι τα θύματα παραβιάσεων της κοινωνικής ή περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ή μη εκπλήρωσης της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης από εταιρίες ή αθέτησης πρακτικών δίκαιων ανταλλαγών από πολυεθνικές επιχειρήσεις και τις άμεσες θυγατρικές τους, να έχουν πραγματική πρόσβαση στην δικαιοσύνη της χώρας στην οποία σημειώθηκε η παραβίαση, και προς υποστήριξη της καθιέρωσης διεθνών δικαστικών διαδικασιών προκειμένου να εξασφαλισθεί, όπου είναι αναγκαίο, ότι οι παραβιάσεις της νομοθεσίας από εταιρείες θα τιμωρούνται·

6.  ζητεί από την ΕΥΕΔ να διασφαλίσει ότι οι εμπορικοί ακόλουθοι της ΕΕ, εφόσον έχουν την έδρα τους σε πρεσβείες της ΕΕ, να επιμορφώνονται τακτικά σχετικά με θέματα ΕΚΕ, ιδίως όσον αφορά την εφαρμογή των αρχών του ΟΗΕ «προστασία, σεβασμός και αποκατάσταση», και ζητεί επίσης οι πρεσβείες της ΕΕ να λειτουργούν ως σημεία επαφής για την υποβολή καταγγελιών όσον αφορά εταιρίες της ΕΕ και τις θυγατρικές τους, δεδομένου ότι τα Εθνικά Σημεία επαφής του ΟΟΣΑ υπάρχουν μόνο στις χώρες του ΟΟΣΑ και, συνεπώς, δεν έχουν στην πράξη πρόσβαση σε αυτά οι εργαζόμενοι τέτοιων εταιριών που έχουν έδρα σε χώρες εκτός ΟΟΣΑ·

7.  ζητεί την πλήρη και ενεργό διαβούλευση με αντιπροσωπευτικές οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων των ελεύθερων και ανεξάρτητων συνδικαλιστικών οργανώσεων, και αντίστοιχη συμμετοχή τους στην ανάπτυξη, εφαρμογή και παρακολούθηση των διαδικασιών και διαρθρώσεων ΕΚΕ των εταιριών· καλεί τις εν λόγω αντιπροσωπευτικές οργανώσεις να συνεργασθούν με τους εργοδότες για την προώθηση της ποιοτικής απασχόλησης και των αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας·

8.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, την Ύπατη Εκπρόσωπο/Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια του Πακιστάν και του Μπαγκλαντές.

(1)

ΕΕ C 99 E, 3.4.2012, σ. 31.

(2)

ΕΕ C 99 E, 3.4.2012, σ. 101.

(3)

ΕΕ C 199 E, 7.7.2012, σ. 131.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου