Menettely : 2012/2908(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B7-0021/2013

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0021/2013

Keskustelut :

PV 16/01/2013 - 14
CRE 16/01/2013 - 14

Äänestykset :

PV 17/01/2013 - 12.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2013)0027

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 123kWORD 53k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B7-0004/2013
9.1.2013
PE503.530v01-00
 
B7-0021/2013

neuvoston ja komission julkilausumien johdosta

työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti


viimeaikaisista kuolonuhreista tekstiilitehtaiden tulipaloissa erityisesti Bangladeshissa (2012/2908(RSP))


Véronique De Keyser, Bernd Lange, Vital Moreira, Jutta Steinruck, Alejandro Cercas, Pervenche Berès, Richard Howitt, Stephen Hughes S&D-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma viimeaikaisista kuolonuhreista tekstiilitehtaiden tulipaloissa erityisesti Bangladeshissa (2012/2908(RSP))  
B7‑0021/2013

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon 25. marraskuuta 2010 antamansa päätöslauselmat ihmisoikeuksista sekä sosiaali- ja ympäristönormeista kansainvälisissä kauppasopimuksissa(1) ja yritysten yhteiskuntavastuusta kansainvälisissä kauppasopimuksissa(2),

–   ottaa huomioon Kansainvälisen työjärjestön (ILO) raportin "Globalising Social Rights: The International Labour Organisation and beyond",

–   ottaa huomioon ILO:n raportin "Labour in the Global South: Challenges and alternatives for workers",

–   ottaa huomioon ILO:n raportin "Globalisation, Flexibilisation and Working Conditions in Asia and the Pacific",

–   ottaa huomioon 9. maaliskuuta 2011 antamansa päätöslauselman globalisaation aikakauden teollisuuspolitiikasta(3),

–   ottaa huomioon Euroopan parlamentin mietinnön työntekijöille tiedottamisesta ja heidän kuulemisestaan sekä rakennemuutoksen ennakoinnista ja hallitsemisesta (A7-0390/2012),

–   ottaa huomioon ajantasaistetut OECD:n vuonna 2011 julkaistut toimintaohjeet monikansallisille yrityksille,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että ainakin 112 ihmistä kuoli Tazreen Fashions ‑tehtaan tulipalossa Ashulian alueella Dhakassa Bangladeshissa 24. marraskuuta 2012 ja että 289 ihmistä menehtyi tulipalossa Karachissa Pakistanissa syyskuussa 2012;

B.  ottaa huomioon, että Tazreen Fashions ‑tehtaan tulipaloa koskevissa ensimmäisissä tutkimuksissa kuultiin tehtaan johdon estäneen työntekijöitä poistumasta rakennuksesta ja että niissä suositeltiin ryhtymistä toimiin tehtaan omistajaa vastaan tuottamuksen vuoksi;

C. ottaa huomioon, että Bangladeshissa on noin 4 000 tekstiilitehdasta, jotka työllistävät yli kaksi miljoonaa ihmistä, ja että Bangladesh on Kiinan jälkeen maailman toiseksi suurin valmisvaatteiden viejä;

D. ottaa huomioon, että Euroopan markkinat ovat Bangladeshin vaatetus- ja tekstiilituotteiden suurin vientialue ja että nimekkäät länsimaiset yritykset myöntävät tehneensä vaatetoimituksia koskevia sopimuksia Tazreen Fashions ‑tehtaan omistajien kanssa;

E.  ottaa huomioon, että nousevat työvoimakustannukset muualla maailmassa ovat siirtäneet vähäistä ammattitaitoa vaativat tehdastyöpaikat Intiaan, Pakistaniin, Kambodžaan, Vietnamiin ja erityisesti Bangladeshiin, missä vaatteiden osuus viennistä on nyt 75 prosenttia;

F.  ottaa huomioon, ettei välittäjien ketju kauppakadulta työntekijään useinkaan ole selkeä eikä siihen liity vastuiden ketjua, vaan suuria vaate- ja tekstiilitilauksia annetaan alihankintasopimuksina lukuisille valmistajille;

G. ottaa huomioon, että monet tällaisten tehtaiden omistajat ovat jääneet rankaisematta ja näin ollen tehneet tuskin mitään työolojen parantamiseksi;

H. ottaa huomioon, että Euroopassa kustannusten alentamiseen pyrkivissä yrityksissä esiintyy suuntaus ulkoistamisen lisäämiseen ja että tämä johtaa usein alihankintaketjuihin, joissa on hyvin vähän tai ei lainkaan terveys- ja turvallisuusvalvontaa;

1.  ilmaisee surunsa ihmishenkien menetyksen johdosta viimeaikaisissa tehdaspaloissa; esittää osanottonsa sureville perheille ja ilmaisee myötätuntonsa loukkaantuneille; katsoo, että viime vuosina Etelä-Aasian tehdaspaloissa menehtyneiden työntekijöiden määrä ei ole mitenkään hyväksyttävissä;

2.  kehottaa Bangladeshin ja Pakistanin hallituksia jatkamaan viimeaikaisten tapahtumien perusteellista tutkimista ja saattamaan rikollisista toimista vastuussa olevat oikeuden eteen; toivoo näiden viranomaisten toteuttavan toimenpiteitä, joilla murhenäytelmien toistuminen estetään; kehottaa komissiota työskentelemään paikallisten viranomaisten, ILO:n ja kaikkien tekstiilituotannon toimitusketjujen sidosryhmien kanssa työolojen parantamiseksi;

3.  kehottaa komissiota aktiivisesti edistämään pakollista vastuullista yritystoimintaa ulkomailla toimivien EU:n yritysten keskuudessa ja keskittymään varsinkin sen varmistamiseen, että ne täyttävät ehdottomasti kaikki oikeudelliset velvoitteensa, erityisesti noudattavat ihmisoikeuksia, työtä ja ympäristöä koskevia kansainvälisiä normeja ja sääntöjä;

4.  muistuttaa tarpeesta panna ILO:n kahdeksan keskeistä yleissopimusta johdonmukaisesti täytäntöön; korostaa vankkojen työterveys- ja työturvallisuussäännösten merkitystä riippumatta siitä, missä maassa työpaikka sijaitsee;

5.  kehottaa perustamaan monikansallisen oikeudellisen yhteistyöjärjestelmän EU:n ja kahdenväliset kauppasopimukset allekirjoittaneiden kolmansien maiden välille, jotta varmistetaan, että henkilöillä, jotka ovat joutuneet sosiaali- tai ympäristölainsäädännön rikkomisen, yhteiskuntavastuuta koskevien sitoumusten noudattamatta jättämisen tai monikansallisten yritysten ja niiden välittömien tytäryhtiöiden välisten oikeudenmukaisten vaihtokäytäntöjen noudattamatta jättämisen uhreiksi, on todellinen mahdollisuus oikeussuojan saamiseen maassa, jossa rikkomus tapahtui, ja jotta tuetaan sellaisten kansainvälisten oikeudellisten menettelyjen perustamista, joilla tarvittaessa varmistetaan lakia rikkovien yritysten rankaiseminen;

6.  kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa varmistamaan, että unionin kauppavirkamiehet, jos heidän toimipaikkansa on EU:n lähetystöissä, saavat säännöllisesti koulutusta yritysten yhteiskuntavastuuta koskevista aiheista ja erityisesti suojelemista, kunnioittamista ja oikeussuojakeinoja ("Protect, Respect and Remedy") koskevista YK:n periaatteista; kehottaa niin ikään varmistamaan, että EU:n lähetystöt toimivat yhteyspisteinä EU:n yrityksiä ja niiden tytäryrityksiä koskeville valituksille, sillä OECD:n kansallisia yhteyspisteitä on vain OECD:hen kuuluvissa maissa, minkä vuoksi ne eivät käytännössä ole tällaisten yritysten OECD:n ulkopuolisissa maissa työskentelevien työntekijöiden käytettävissä;

7.  kehottaa kuulemaan asianomaisia järjestöjä, myös vapaita ja riippumattomia ammattiyhdistyksiä, ja ottamaan ne täysimääräisesti ja aktiivisesti mukaan yritysten yhteiskuntavastuuta koskevien prosessien ja rakenteiden kehittämiseen, toimintaan ja seurantaan; kehottaa tällaisia edustajajärjestöjä työskentelemään työnantajien kanssa laadukkaan työn ja kunnollisten työolojen edistämiseksi;

8.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, korkealle edustajalle / komission varapuheenjohtajalle ja Pakistanin ja Bangladeshin hallituksille ja parlamenteille.

 

(1)

EUVL C 99 E, 3.4.2012, s. 31.

(2)

EUVL C 99 E, 3.4.2012, s. 101.

(3)

EUVL C 199 E, 7.7.2012, s. 131.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö