Förfarande : 2012/2908(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0021/2013

Ingivna texter :

B7-0021/2013

Debatter :

PV 16/01/2013 - 14
CRE 16/01/2013 - 14

Omröstningar :

PV 17/01/2013 - 12.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0027

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 130kWORD 54k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0004/2013
9.1.2013
PE503.530v01-00
 
B7-0021/2013

till följd av uttalanden av rådet och kommissionen

i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen


om offren för den senaste tidens bränder i textilfabriker, framför allt i Bangladesh (2012/2908(RSP))


Véronique De Keyser, Bernd Lange, Vital Moreira, Jutta Steinruck, Alejandro Cercas, Pervenche Berès, Richard Howitt, Stephen Hughes för S&D-gruppen

Europaparlamentets resolution om offren för den senaste tidens bränder i textilfabriker, framför allt i Bangladesh (2012/2908(RSP))  
B7‑0021/2013

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av sina resolutioner av den 25 november 2010 om mänskliga rättigheter samt sociala normer och miljönormer i internationella handelsavtal(1) och om företagens sociala ansvar och miljöansvar vid internationella handelsavtal(2),

–   med beaktande av Internationella arbetsorganisationens (ILO) rapport Globalising Social Rights: The International Labour Organisation and beyond,

–   med beaktande av ILO:s rapport Labour in the Global South: Challenges and alternatives for workers,

–   med beaktande av ILO:s rapport Globalisation, Flexibilisation and Working Conditions in Asia and the Pacific,

–   med beaktande av sin resolution av den 9 mars 2011 om en industripolitik för en globaliserad tid(3),

–   med beaktande av Europaparlamentets betänkande om information till och samråd med anställda, planering och hantering av omstruktureringar (A7-0390/2012),

–   med beaktande av OECD:s uppdaterade riktlinjer för multinationella företag från 2011,

‑–  med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Minst 112 personer omkom i branden i Tazreenfabriken i Ashuliadistriktet utanför Dhaka i Bangladesh den 24 november 2012, medan 189 personer miste livet i en brand i Karachi i Pakistan i september 2012.

B.  I den inledande undersökningen av Tazreenbranden kom det fram att fabrikscheferna hade hindrat arbetarna från att komma ut, och man rekommenderade att åtala fabriksägaren för försummelse.

C. Det finns cirka 4 000 textilfabriker med över två miljoner anställda i Bangladesh, och landet är värdens näst största exportör av konfektionskläder efter Kina.

D. Den europeiska marknaden är den största exportdestinationen för kläder och textiler från Bangladesh, och välkända företag från väst har medgett att de hade avtal om leverans av kläder med Tazreenfabrikens ägare.

E.  Stigande arbetskostnader i övriga världen har medfört att en stor del av den tillverkning som endast kräver lågutbildad arbetskraft har flyttats till Indien, Pakistan, Kambodja, Vietnam och framför allt Bangladesh, där kläder numera utgör 75 procent av exporterna.

F.  Kedjan med mellanhänder från arbetarna till butikerna är ofta otydlig, vilket medför att det är svårt att avgöra vem som är ansvarig eftersom stora order med kläder och textiler ofta läggs ut på många olika tillverkare.

G. Många ägare av sådana fabriker har klarat sig undan straff och har därför gjort väldigt lite för att förbättra arbetsförhållandena.

H. I Europa har det blivit vanligt att företag som försöker sänka kostnader anlitar underleverantörer, vilket ofta medför underleverantörskedjor med endast ett fåtal eller inga hälso- och säkerhetskontroller.

1.  Europaparlamentet uttrycker sin sorg över de liv som gick till spillo i fabriksbränderna nyligen. Parlamentet uttrycker sitt deltagande med de familjer som förlorat sina nära och kära och med dem som skadats. Parlamentet anser att det är helt oacceptabelt att så många arbetare har omkommit i fabriksbränder i södra Asien under de senaste åren.

2.  Europaparlamentet uppmanar myndigheterna i Bangladesh och Pakistan att fortsätta med sina djupgående utredningar av den senaste tidens händelser och ställa de som har gjort sig skyldiga till brott inför rätta. Parlamentet förväntar sig att dessa myndigheter vidtar åtgärder för att förhindra liknande tragedier i framtiden. Parlamentet uppmanar kommissionen att samarbeta med de lokala myndigheterna, ILO och alla intressenter inom textilproduktionskedjan för att förbättra arbetsförhållandena.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att aktivt främja ett obligatoriskt, ansvarstagande affärstänkande bland EU-företag som verkar utomlands, och då ha särskilt fokus på att säkerställa strikt överensstämmelse med alla deras juridiska åtaganden, i synnerhet med internationella standarder och regler på människorätts-, arbetsmarknads- och miljöområdena.

4.  Europaparlamentet upprepar behovet av att konsekvent införa ILO:s åtta grundläggande konventioner och understryker betydelsen av att ha tydliga hälso- och säkerhetsbestämmelser för arbetare, oberoende av vilket land de arbetar i.

5.  Europaparlamentet kräver ett system med transnationellt juridiskt samarbete mellan EU och tredjeländer som undertecknar bilaterala handelsavtal, i syfte att garantera en effektiv tillgång till rättssystemet i det land där brottet ägde rum för offer för brott mot social- och miljölagstiftningen och personer som lider skada av att multinationella företag och deras direkta dotterbolag inte lever upp till företagens sociala ansvar eller bedriver en rättvis handel. Systemet bör även ge stöd till upprättandet av internationella juridiska processer för att vid behov se till att företag som bryter mot lagen bestraffas.

6.  Europaparlamentet uppmanar utrikestjänsten att se till att EU:s handelsansvariga, om de är stationerade vid europeiska ambassader, ges regelbunden utbildning i frågor om företagens sociala ansvar (CSR), i synnerhet när det rör genomförandet av FN:s program Protect, Respect and Remedy, och att EU:s ambassader fungerar som EU:s kontaktpunkter för klagomål rörande EU-företag och deras dotterbolag, eftersom OECD:s nationella kontaktpunkter endast finns i OECD-länder och i praktiken därför inte finns tillgängliga för arbetstagare i sådana företag som är stationerade utanför OECD-länderna.

7.  Europaparlamentet vill se att organisationer som representerar arbetstagarna, såsom fria och oberoende fackföreningar, fullständigt och aktivt rådfrågas och deltar i utvecklingen, genomförandet och övervakningen av företagens CSR-processer och CSR-strukturer. Dessa arbetstagarorganisationer bör samarbeta med arbetsgivarna för att främja kvalitativa arbetstillfällen och rimliga arbetsförhållanden.

8.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och regeringarna och parlamenten i Pakistan och Bangladesh.

(1)

EUT C 99 E, 3.4.2012, s. 31.

(2)

EUT C 99 E, 3.4.2012, s. 101.

(3)

EUT C 199 E, 7.7.2012, s. 131.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy