Rezolūcijas priekšlikums - B7-0024/2013Rezolūcijas priekšlikums
B7-0024/2013

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par valsts atbalsta modernizāciju

14.1.2013 - (2012/2920(RSP))

iesniegts, pamatojoties uz jautājumu B7‑0102/2013, uz kuru jāsniedz mutiska atbilde,
saskaņā ar Reglamenta 115. panta 5. punktu

Sharon Bowles Ekonomikas un monetārās komitejas vārdā

Procedūra : 2012/2920(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B7-0024/2013
Iesniegtie teksti :
B7-0024/2013
Debates :
Pieņemtie teksti :

B7‑0024/2013

Eiropas Parlamenta rezolūcija par valsts atbalsta modernizāciju

(2012/2920(RSP))

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību (LESD) un jo īpaši tā 109. pantu,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 659/1999, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus EK līguma 93. panta piemērošanai[1],

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Padomes 1998. gada 7. maija Regulu (EK) Nr. 994/98 par to, kā piemērot Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 92. un 93. pantu attiecībā uz dažu kategoriju valsts horizontālo atbalstu, un Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 23. oktobra Regulu (EK) Nr. 1370/2007 par sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumiem, izmantojot dzelzceļu un autoceļus (COM(2012)0730),

–   ņemot vērā Komisijas paziņojumu „ES valsts atbalsta modernizācija (VAM)” (COM(2012)0209),

–   ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu, kurš pieņemts tās 98. plenārsēdē, kas notika 2012. gada 29. novembrī,

–   ņemot vērā Revīzijas palātas Īpašo ziņojumu Nr. 15/2011 „Vai Komisijas procedūras nodrošina valsts atbalsta kontroles efektīvu pārvaldību?”[2],

–   ņemot vērā 2010. gada 20. novembra Pamatnolīgumu par Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas attiecībām[3] (turpmāk — „Pamatnolīgums”) un jo īpaši tā 15. punktu,

–   ņemot vērā jautājumu Komisijai par valsts atbalsta modernizāciju (O‑000213/2012 – B7‑0102/2013),

–   ņemot vērā Reglamenta 115. panta 5. punktu un 110. panta 2. punktu,

A. tā kā Komisija ir iesniegusi divus regulu priekšlikumus valsts atbalsta modernizācijas programmas īstenošanai, par šo priekšlikumu juridisko pamatu izmantojot LESD 109. pantu; tā kā šis juridiskais pamats paredz tikai apspriešanos ar Parlamentu, nevis koplēmuma procedūras izmantošanu;

B.  tā kā priekšlikumu mērķis ir koncentrēt resursus, lai izvērtētu svarīgākus atbalsta gadījumus, un turpmāk nenodarboties ar tādu mazāk nozīmīgu gadījumu un mazsvarīgu sūdzību izskatīšanu, kas nekādi neietekmē tirdzniecību starp dalībvalstīm;

C. tā kā šie priekšlikumi un jo īpaši grozījumi procedūras Regulā (EK) Nr. 659/1999 attiecas uz to, kā Komisija veiks kontroli pār vēlētu valsts un pašvaldības iestāžu pieņemtiem lēmumiem, un tā kā tādēļ ir nepieciešams, lai Parlaments veiktu šo dokumentu demokrātisku pārraudzību;

D. tā kā Parlaments būtu jāiesaista šādu priekšlikumu sagatavošanā, kā paredzēts Parlamenta un Komisijas Pamatnolīguma 15. punktā,

1.  atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu par valsts atbalsta modernizāciju un Komisijas jaunos regulu priekšlikumus; taču aicina Komisiju nodrošināt, lai ekonomikas izaugsmes stimulēšana, kas ir viens no šīs reformas vispārējiem mērķiem, atkal neizraisītu valsts parāda palielināšanos;

2.  uzsver nepieciešamību pēc mazāka, bet mērķtiecīgāk virzīta valsts atbalsta, kam ir vajadzīgi mazāki valsts izdevumi un kas nekropļo konkurenci, taču vienlaikus atbalsta pāreju uz ekonomiku, kas pamatojas uz zināšanām;

3.  uzsver, ka valsts atbalsts ir jāveido tā, lai tas veicinātu pakalpojumu, zināšanu un infrastruktūras attīstību, nevis lai nodrošinātu atbalstu atsevišķiem uzņēmumiem;

4.  uzsver to, ka valsts atbalsta kontroles galvenā loma ir nodrošināt līdzvērtīgus konkurences apstākļus iekšējā tirgū; atzinīgi vērtē valsts atbalsta modernizācijas tiesību aktu paketi, uzskatot to par stūrakmeni pašreizējā konkurences politikas modernizācijas procesā; prasa savlaicīgi īstenot šo reformu paketi;

5.  atzīst krīzes īpašā režīma laikā nodrošinātā valsts atbalsta nozīmi krīzes pārvarēšanā; atzīst arī to, ka valsts atbalsta piemērotai izmantošanai un kontrolei būs svarīga nozīme izaugsmes stratēģijas „Eiropas 2020” mērķu sasniegšanā;

6.  uzsver, ka konkurences politikā jāparedz piemērots valsts atbalsts ekonomikas ekoloģiskajai pārveidei, jo īpaši attiecībā uz atjaunojamiem energoresursiem un energoefektivitāti, kā arī uzsver, ka jaunajām pamatnostādnēm būtu jāpamatojas uz šo priekšnoteikumu;

7.  piekrīt Komisijas viedoklim par to, ka valsts atbalsta procedūras ir jāpaātrina, lai varētu vairāk pievērsties sarežģītiem gadījumiem, kas var negatīvi ietekmēt konkurenci iekšējā tirgū; ņem vērā Komisijas priekšlikumu paplašināt savu rīcības brīvību, lemjot par to, kā izskatīt sūdzības; šajā sakarībā aicina Komisiju izstrādāt detalizētus kritērijus, lai nodalītu svarīgus un ne tik svarīgus gadījumus; norāda, ka piemērots veids, kā panākt šādu nodalījumu, būtu paaugstināt de minimis regulas robežvērtības un paplašināt horizontālās kategorijas pilnvarojuma regulā un vispārējā grupālā atbrīvojuma regulā;

8.  norāda, ka līdz šim šie mērķi ir tikuši noteikti vairākkārt un bijuši par pamatu iepriekšējai valsts palīdzības tiesību aktu pārskatīšanai, tomēr tie nav pilnībā sasniegti, jo šie jaunie priekšlikumi ir nepieciešami pašlaik;

9.  pauž cerību, ka šoreiz ar šiem priekšlikumiem būs iespējams sasniegt noteiktos mērķus, vienlaikus raugoties, lai sūdzību iesniedzēji netiktu atturēti no Komisijas uzmanības pievēršanas nopietniem konkurences izkropļojumiem;

10. norāda, ka Komisijas vispārējais nodoms ir noteikt daudz vairāk pasākumu, kuriem netiks piemērota prasība par paziņošanu; jo īpaši norāda, ka Komisijas priekšlikumā ir paredzēts pilnvarojuma regulā iekļaut kultūrai piešķirto atbalstu un atbalstu, lai segtu dabas katastrofu radītos zaudējumus; tomēr uzsver, ka dalībvalstīm būs jānodrošina ex ante atbilstība ar tiem valsts atbalsta noteikumiem, kas saistīti ar de minimis pasākumiem, un ar grupālā atbrīvojuma shēmām, lai saglabātu pietiekamu kontroles līmeni, kamēr Komisija turpinās veikt šādu gadījumu ex post kontroli; uzsver, ka tam nevajadzētu palielināt valsts atbalsta apjomu; aicina Komisiju nodrošināt, lai ilgtermiņā valsts atbalsts samazinātos;

11. uzsver, ka Komisijai jāuzlabo informācijas apmaiņa ar dalībvalstīm, proti, informācijai jābūt kvalitatīvai un tā jāiesniedz savlaicīgi, kā arī jāuzlabo paziņojumu sagatavošana; uzsver, ka ar iedarbīgu valsts sistēmu starpniecību ir jāpanāk, lai tie valsts atbalsta pasākumi, kas atbrīvoti no ex ante paziņošanas pienākuma, atbilstu ES tiesību aktiem;

12. norāda, ka līdz šim attiecīgo informāciju par gadījumiem, kad tikusi veikta valsts atbalsta kontrole, sniedza tikai dalībvalstis; aicina Komisiju izvērtēt, vai turpmāk būs nepieciešami papildu cilvēkresursi, lai paplašinātu tās informācijas vākšanas līdzekļus un lai tā varētu saņemt tiešu informāciju no tirgus dalībniekiem;

13. pauž dziļas bažas par Revīzijas palātas secinājumiem, proti, par to, ka Komisija sistemātiski necenšas atklāt nepaziņotus atbalsta pasākumus, kā arī necenšas visaptveroši novērtēt valsts atbalsta kontroles ex post ietekmi; lūdz detalizētāku skaidrojumu par 40 % iespējamu problemātisku gadījumu, kad valsts atbalsts ir ticis piešķirts saskaņā ar grupālā atbrīvojuma noteikumiem; uzsver, ka tas īpaši apgrūtina jaunos tirgus dalībniekus un mazos un vidējos uzņēmumus un kropļo konkurenci;

14. valsts atbalsta modernizācijas kontekstā mudina Komisiju risināt iepriekš minētās problēmas un nodrošināt, ka paziņojumu ex ante uzraudzības iespējamā mazināšanās tiek kompensēta ar Komisijas īstenotu efektīvu un stingru ex post kontroli, lai panāktu pienācīgu atbilstību;

15. pauž nožēlu par to, ka jauno priekšlikumu juridiskais pamats, proti, LESD 109. pants, paredz tikai apspriešanos ar Parlamentu, nevis koplēmuma procedūru, kā tas tiek darīts attiecībā uz citām tirgus integrācijas un ekonomikas reglamentēšanas jomām pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā;

16. uzskata, ka ar šo demokrātijas trūkumu nedrīkst samierināties attiecībā uz priekšlikumiem, kas skar valsts un pašvaldību vēlēto iestāžu pieņemto lēmumu un rīcības pārraudzību, ko īsteno Komisija, galvenokārt attiecībā uz vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumiem, kas saistīti ar pamattiesībām;

17. ierosina novērst šo trūkumu, izmantojot iestāžu nolīgumus un veicot turpmākas izmaiņas Līgumā;

18. līdz tam mudina Komisiju un Padomi vislielākajā mērā ņemt vērā priekšlikumus, kurus Parlaments ierosina apspriešanās procedūras laikā;

19. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai