Forslag til beslutning - B7-0025/2013Forslag til beslutning
B7-0025/2013

FORSLAG TIL BESLUTNING om gennemførelsen af den foreløbige økonomiske partnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og landene i det østlige og sydlige Afrika i lyset af den nuværende situation i Zimbabwe

14.1.2013 - (2013/2515(RSP))

på baggrund af Kommissionens redegørelse
jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2.

Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Marisa Matias, Alda Sousa, Martina Anderson for GUE/NGL-Gruppen

Procedure : 2013/2515(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B7-0025/2013
Indgivne tekster :
B7-0025/2013
Vedtagne tekster :

B7‑0025/2013

Europa-Parlamentets beslutning om gennemførelsen af den foreløbige økonomiske partnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og landene i det østlige og sydlige Afrika i lyset af den nuværende situation i Zimbabwe

(2013/2515(RSP))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Rådets afgørelse 2012/196/EF af 13. juli 2009 om undertegnelse og om midlertidig anvendelse af den foreløbige aftale om fastlæggelse af en ramme for en økonomisk partnerskabsaftale mellem landene i det østlige og sydlige Afrika på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side[1],

–   der henviser til Cotonou-aftalen, der blev undertegnet i juni 2000, navnlig dennes artikel 96 og 97 om respekt for menneskerettighederne,

–   der henviser til artikel 21 i TEU og artikel 208 i TEUF, der kræver, at EU sikrer sammenhæng i sine politikker, herunder i sin optræden udadtil og sin udviklings- og handelspolitik,

–   der henviser til sin beslutning af 5. februar 2009 om de økonomiske partnerskabsaftalers virkning på udviklingen[2],

–   der henviser til henstilling af 18. december 2012 fra Udvalget om International Handel (A7-0431/2012),

–   der henviser til Udviklingsudvalgets udtalelse af 6. december 2012 (A7-0431/2012),

–   der henviser til sin beslutning af 15. december 2010 om fremtiden for det strategiske partnerskab mellem EU og Afrika efter det tredje topmøde mellem EU og Afrika[3],

–   der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder og andre centrale internationale menneskerettighedsinstrumenter, som Zimbabwe har tiltrådt,

–   der henviser til det afrikanske charter om menneskers og folks rettigheder, som Zimbabwe har ratificeret,

–   der henviser til sine tidligere beslutninger om situationen i Zimbabwe,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

Økonomiske partnerskabsaftaler og forhandlingerne om den ​​foreløbige økonomiske partnerskabsaftale

A. der henviser til, at Madagaskar, Mauritius, Seychellerne og Zimbabwe har undertegnet Cotonou-aftalen; der henviser til, at respekt for menneskerettighederne er tænkt som et væsentligt element i udviklings- og samarbejdsaftalen mellem EU og AVS-landene;

B.  der henviser til, at Madagaskar, Mauritius, Seychellerne og Zimbabwe midlertidigt har anvendt den foreløbige aftale siden maj 2012; der henviser til, at dette er den første foreløbige økonomiske partnerskabsaftale med en afrikansk region, siden forhandlingerne om de økonomiske partnerskabsaftaler begyndte i 2002;

C. der henviser til, at Kommissionen betragter denne foreløbige økonomiske partnerskabsaftale som et springbræt til en fuldstændig økonomisk partnerskabsaftale, som vil være åben for andre lande, der ønsker at tilslutte sig på et senere tidspunkt;

D. der henviser til, at den oprindelige gruppe af lande i det østlige og sydlige Afrika (ESA-lande), som havde indledt forhandlinger om økonomiske partnerskabsaftaler med EU den 7. februar 2004, bestod af 16 lande, herunder nogle øer i Det Indiske Ocean (Comorerne, Madagaskar, Mauritius og Seychellerne), lande fra Afrikas Horn (Djibouti, Etiopien, Eritrea og Sudan), medlemmer af Det Østafrikanske Fællesskab (ØAF) (Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzania og Uganda) og nogle lande i det sydlige Afrika (Malawi, Zambia og Zimbabwe);

E.  der henviser til, at Seychellerne og Mauritius forventes at liberalisere og i alt fjerne over 95 % – og Zimbabwe 79,9 % – af de toldsatser, de anvender på varer importeret fra EU; der henviser til, at Madagaskar skulle liberalisere 37 % af sine toldsatser senest den 1. januar 2013, og at dette udgør et betydeligt tab af skatteindtægter på 42 %; der henviser til, at Madagaskars regering har opfordret til et femårigt moratorium før iværksættelse af aftalen;

F.  der henviser til, at den samlede EU-import fra hele ESA-gruppen i 2010 nåede op på omkring 2,88 mia. EUR, dvs. 0,2 % af al EU-import, herunder især forarbejdet tun, kaffe, rørsukker, tekstiler, tobak, afskårne blomster og jernlegeringer;

G. der henviser til, at undersøgelser fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Afrika (UNECA) tyder på, at Kommissionens vision for økonomiske partnerskabsaftaler (EPA'er) vil mindske velfærd, undergrave regional integration og hindre afrikanske industrialiseringsbestræbelser; der henviser til, at 75 % af ESA-regionens befolkning bor i de mindst udviklede lande;

H. der henviser til, at der ifølge Det Europæiske Center for Forvaltning af Udviklingspolitik (ECDPM) ikke er megen sammenhæng mellem de foreløbige økonomiske partnerskabsaftaler, der er indgået, og de ​​regionale integrationsprocesser i Afrika;

Zimbabwe

I.   der henviser til, at præsident Mugabe har styret Zimbabwe i de sidste 33 år; der henviser til, at en koalitionsregering blev dannet i 2009 efter en magtdelingsaftale mellem ZANU-PF (Zimbabwe African National Union – Patriotic Front) og MDC (Bevægelsen for Demokratisk Forandring) i et forsøg på at løse den politiske hårdknude, der fulgte af det parlaments- og præsidentvalg, der fandt sted i 2008;

J.   der henviser til, at præsident Mugabe har bebudet, at en folkeafstemning om forfatningen og almindelige valg vil blive afholdt i 2013;

K. der henviser til, at internationale menneskerettighedsorganisationer frygter, at chikane og trusler mod organisationer og enkeltpersoner, der arbejder for menneskerettigheder, vil stige, efterhånden som landet nærmer sig valget i 2013;

L.  der henviser til, at fagforeningsorganisationen Zimbabwe Congress of Trade Unions (ZCTU) i 2012 har været udsat for vedvarende politichikane, herunder et besøg af civilklædt politi på deres kontorer, et forsøg fra politiets side på at forbyde ZCTU's 1. maj-optog, anholdelse af ​​deltagerne i et optog på kvindedagen samt forstyrrelse af ​​et kvindeuddannelsesprogram;

M. henviser til, at FN's Generalforsamling og Sikkerhedsrådet har oprettet Kimberley-processens certificeringsordning (KPCS), der er designet til at forhindre handel med ulovlige diamanter og dets nære forbindelser til selvforstærkende væbnede konflikter; der henviser til, at KPCS besluttede at trække sine observatører tilbage og tillade uhindret eksport af diamanter fra Marange-diamantminen i Zimbabwe, der indeholder op til en femtedel af verdens diamantforekomster;

N. der henviser til, at politifolk den 5. november 2012 foretog en vilkårlig anholdelse af Fidelis Mudimu, Zachariah Gochi og Tafadzwa Geza, ledende medarbejdere i Counselling Services Unit, en registreret medicinsk klinik i Harare, der giver lægebehandling og rådgivning til ofre for organiseret kriminalitet og tortur; der henviser til, at de anholdte blev sigtet for "at have forårsaget hærværk på ejendom i strid med straffelovens § 140 (Criminal Law (Codification and Reform) Act)";

O. der henviser til, at LGBT-aktivister i Zimbabwe gennem hele 2012 har rapporteret om en chokerende stigning i statsstøttet intimidering, vilkårlige anholdelser og prygl af LGBT-personer;

P.  der henviser til, at en bygning tilhørende GALZ (Gays and Lesbians Zimbabwe – Bøsser og Lesbiske i Zimbabwe) i august 2012 blev ransaget, og 44 LGBT-aktivister blev anholdt af præsident Mugabes uropoliti;

Q. der henviser til, at pr. november 2012 sidder 56 mennesker på dødsgangen i Zimbabwe;

R.  der henviser til, at siden 2002 har EU, på grundlag af de relevante artikler i Cotonou-aftalen, indført målrettede sanktioner mod Zimbabwe på grund af menneskerettighedskrænkelser, politisk vold og overtrædelser af retsstatsprincippet;

S.  der henviser til, at EU har meddelt, at den vil suspendere de fleste af sanktionerne mod Zimbabwe, så snart landet har afholdt en "troværdig" folkeafstemning;

T.  der henviser til, at en delegation fra SADC (Southern African Development Community) til Europa og USA i 2011 hævdede, at sanktionerne havde skadelige økonomiske virkninger for befolkningen i Zimbabwe og SADC-regionen som helhed;

U. der henviser til, at EU er Zimbabwes næststørste handelspartner;

Økonomiske partnerskabsaftaler og forhandlingerne om den ​​foreløbige økonomiske partnerskabsaftale

1.  afviser på det kraftigste EU's aggressive og kontinuerlige pres for indgåelse af økonomiske partnerskabsaftaler, som har til formål at erstatte Cotonou-aftalen, på trods af mange AVS-landes og civilsamfundsorganisationers berettigede bekymringer; anser Kommissionens nuværende holdning over for AVS-landene for at være af neokolonial karakter, da den er afvisende over for de økonomiske og sociale udviklingsbehov i de pågældende lande;

2.  giver udtryk for sin stærkeste tvivl om, hvorvidt den foreløbige aftale, der har fundet midlertidig anvendelse siden den 14. maj 2012 af blot fire (Seychellerne, Madagaskar, Zimbabwe og Mauritius) ud af de 16 lande i det østlige og sydlige Afrika, der oprindeligt blev involveret i forhandlingerne, vil tjene til øget regional integration;

3.  understreger, at denne foreløbige aftale ikke lever op til udviklingsbehovene i de pågældende lande; er overbevist om, at dette er tilfældet for alle økonomiske partnerskabsaftaler, og at dette er den væsentligste årsag til det relative dødvande i forhandlingerne;

4.  påpeger, at fair handel mellem EU og udviklingslandene skal være baseret på fuld respekt og en garanti for ILO-arbejdsstandarder og -arbejdsvilkår og skal sikre anvendelse af ​​de højest mulige sociale og miljømæssige standarder; er af den holdning, at dette omfatter at betale en rimelig pris for ressourcer og landbrugsprodukter fra udviklingslandene;

5.  understreger, at Den Europæiske Unions forpligtelse til at nå 2015-målene skal have førsteprioritet ved fastsættelsen den ​​handelspolitiske tilgang til udviklingslandene og de mindst udviklede lande; understreger, at 2015-målene kun kan opnås, hvis de økonomiske og sociale skævheder mellem EU og de ​​pågældende lande tages i betragtning; mener, at en fleksibel og skræddersyet tilgang til gavn for arbejdstagere, mindre landbrugere og fattige derfor er af største betydning; insisterer på, at fødevaresikkerhed og fødevaresuverænitet er afgørende i denne henseende;

6.  noterer sig med stor bekymring Kommissionens og Rådets ufleksible tilgang til den aftalte toldliberalisering for import fra EU; insisterer på, at en langt mere fleksibel tilgang er påkrævet, som afspejler de enkelte udviklingslandes faktiske udviklingsfase på et givet tidspunkt; opfordrer derfor indtrængende Kommissionen til at afstå fra at fastsætte faste tidsplaner for udløbet af moratoriet for afskaffelse af told og andet;

7.  støtter ESA-landenes forslag til udviklingsfremmende bestemmelser i de økonomiske partnerskabsaftaler og opfordrer til, at i hvert fald de mindst udviklede lande fritages fra toldliberaliseringsforpligtelserne i de økonomiske partnerskabsaftaler, og fra at gøre deres markedsadgang under EU's "alt undtagen våben"-ordning kontraktmæssig forpligtende;

8.  opfordrer til en revision af EPA-processen, der involverer alle interessenter, herunder fagforeninger og ngo'er med ekspertise på dette område, på lige fod, således at en egentlig udviklingsorienteret og rettighedsbaseret økonomisk politik over for AVS-landene;

9.  gentager EU's forpligtelse til at anvende udviklingsvenlig politikkohærens og sikre respekt for menneskerettighederne i alle sine eksterne politikker, herunder international handel;

Zimbabwe

10. udtrykker sin stærke modstand mod enhver form for sanktioner pålagt af EU, der har en negativ indvirkning på den sociale og økonomiske situation for almindelige mennesker i Zimbabwe;

11. er meget bekymret over den fortsatte undertrykkelse, som den zimbabwiske ZANU-PF/MDC-regering under ledelse af præsident Robert Mugabe står bag, og fordømmer den genopblussen, der er sket, af ​​volden mod politiske modstandere, menneskerettighedsforkæmpere, kvinderettighedsdemonstranter, journalister og ngo-arbejdere;

12. opfordrer til, at valget og folkeafstemningen om forfatningen gennemføres på fri og retfærdig vis, og insisterer på, at alle de politiske partier, der ønsker at opstille kandidater til dette valg, skal have ret til at gøre dette uden frygt for chikane og trusler; opfordrer til, at retten til ytringsfrihed og forsamlingsfrihed respekteres;

13. fordømmer den systematiske undertrykkelse af den zimbabwiske faglige hovedorganisation ZCTU og dens medlemmer; støtter fagforeningers ret til at organisere sig og handle frit uden statslig undertrykkelse eller indblanding; opfordrer indtrængende den zimbabwiske regering til at respektere og gennemføre alle de relevante ILO-konventioner, navnlig konvention 87 og 98, som Zimbabwe allerede har ratificeret;

14. noterer sig afgørelsen fra Kimberly-processens certificeringsordning (KPCS) i slutningen af ​​2012 om at trække sine observatører tilbage og tillade uhindret eksport af diamanter fra Marange-diamantminen i Zimbabwe; opfordrer imidlertid til, at der hurtigst muligt foretages en revidering og evaluering af KPCS-ordningen, der tillader fuld inddragelse af fagforeninger, miljøorganisationer, ngo'er og andre organisationer, som repræsenterer ofrene for menneskerettighedskrænkelser i Marange-diamantminen, med henblik på effektivt at vurdere denne afgørelse;

15. fordømmer alle former for vold, navnlig vold fra statens side, mod LGBT-aktivister samt andre LGBT-personer i Zimbabwe og støtter på det kraftigste opfordringen til at optage respekt for lighed og menneskerettigheder for alle mennesker, uanset kønsidentitet eller seksuel orientering, i Zimbabwes nye forfatning;

16. opfordrer Zimbabwes regering til at frafalde alle anklager mod de ledende medarbejdere og sundhedspersonalet på Counselling Services Unit i Harare;

17. gentager sin modstand imod dødsstraf og opfordrer til en øjeblikkelig indførelse af et moratorium for dødsstraf, som ville standse alle henrettelser som et første skridt hen imod fuldstændig afskaffelse af dødsstraf;

18. opfordrer indtrængende Zimbabwes parlament og regering til at respektere verdenserklæringen om menneskerettigheder og det afrikanske charter om menneskers og folks rettigheder;

19. pålægger sin formand at sende denne beslutning til formanden for Det Europæiske Råd, formanden for Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer, regeringerne i Madagaskar, Mauritius, Seychellerne og Zimbabwe samt til AVS-sekretariatet.