Päätöslauselmaesitys - B7-0025/2013Päätöslauselmaesitys
B7-0025/2013

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Euroopan yhteisön ja itäisen ja eteläisen Afrikan valtioiden välisen väliaikaisen talouskumppanuussopimuksen täytäntöönpanosta Zimbabwen nykyisen tilanteen perusteella

14.1.2013 - (2013/2515(RSP))

komission julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Marisa Matias, Alda Sousa, Martina Anderson GUE/NGL-ryhmän puolesta

Menettely : 2013/2515(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B7-0025/2013
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B7-0025/2013
Hyväksytyt tekstit :

B7‑0025/2013

Euroopan parlamentin päätöslauselma Euroopan yhteisön ja itäisen ja eteläisen Afrikan valtioiden välisen väliaikaisen talouskumppanuussopimuksen täytäntöönpanosta Zimbabwen nykyisen tilanteen perusteella

(2013/2515(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon 13. heinäkuuta 2009 tehdyn neuvoston päätöksen 2012/196/EY itäisen ja eteläisen Afrikan valtioiden sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen talouskumppanuussopimuksen puitteet muodostavan väliaikaisen sopimuksen allekirjoittamisesta ja väliaikaisesta soveltamisesta[1],

–   ottaa huomioon kesäkuussa 2000 allekirjoitetun Cotonoun sopimuksen ja erityisesti sen 96 ja 97 artiklan, joissa käsitellään ihmisoikeuksien kunnioittamista,

–   ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 21 artiklan ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 208 artiklan, jotka velvoittavat EU:n huolehtimaan politiikkansa johdonmukaisuudesta, mukaan lukien ulkoinen toiminta, kehitysyhteistyöpolitiikka ja kauppapolitiikka,

–   ottaa huomioon 5. helmikuuta 2009 antamansa päätöslauselman talouskumppanuussopimusten vaikutuksesta kehitysyhteistyön alalla[2],

–   ottaa huomioon 18. joulukuuta 2012 annetun kansainvälisen kaupan valiokunnan suosituksen (A7-0431/2012),

–   ottaa huomioon 6. joulukuuta 2012 annetun kehitysyhteistyövaliokunnan lausunnon (A7-0431/2012),

–   ottaa huomioon 15. joulukuuta 2010 antamansa päätöslauselman EU:n ja Afrikan strategisen kumppanuuden tulevaisuudesta kolmannen EU:n ja Afrikan huippukokouksen jälkeen[3],

–   ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen ja muut keskeiset kansainväliset ihmisoikeusasiakirjat, joiden yhtenä sopimusvaltiona Zimbabwe on,

–   ottaa huomioon Afrikan ihmisoikeuksien ja kansojen oikeuksien peruskirjan, jonka Zimbabwe on ratifioinut,

–   ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Zimbabwen tilanteesta,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

Talouskumppanuussopimuksia ja väliaikaista talouskumppanuussopimusta koskevat neuvottelut

A. ottaa huomioon, että Madagaskar, Mauritius, Seychellit ja Zimbabwe ovat allekirjoittaneet Cotonoun sopimuksen; ottaa huomioon, että ihmisoikeuksien kunnioittamisen on tarkoitus olla olennainen osa EU:n ja AKT-maiden välistä kehitys- ja yhteistyösopimusta;

B.  ottaa huomioon, että Madagaskar, Mauritius, Seychellit ja Zimbabwe ovat soveltaneet väliaikaista sopimusta väliaikaisesti toukokuusta 2012 alkaen; ottaa huomioon, että kyseessä on ensimmäinen Afrikan alueen kanssa tehty väliaikainen talouskumppanuussopimus talouskumppanuussopimuksia koskevien neuvottelujen käynnistyttyä vuonna 2002;

C. ottaa huomioon, että komissio pitää tätä väliaikaista talouskumppanuussopimusta astinlautana täydelle talouskumppanuussopimukselle, johon muut maat voivat niin halutessaan liittyä myöhemmässä vaiheessa;

D. ottaa huomioon, että alkuperäinen itäisen ja eteläisen Afrikan ryhmä, joka aloitti 7. helmikuuta 2004 neuvottelut talouskumppanuussopimuksista Euroopan unionin kanssa, koostui kuudestatoista maasta, joihin kuului Intian valtameren saaria (Komorit, Madagaskar, Mauritius ja Seychellit), Afrikan sarven maita (Djibouti, Etiopia, Eritrea ja Sudan), Itä-Afrikan yhteisön jäseniä (Burundi, Kenia, Ruanda, Tansania ja Uganda) sekä eteläisen Afrikan maita (Malawi, Sambia ja Zimbabwe);

E.  ottaa huomioon, että Seychellien ja Mauritiuksen odotetaan vapauttavan kauppaansa ja poistavan yhteensä yli 95 prosenttia EU-tuontiin soveltamistaan tulleista ja että Zimbabwen vastaavan poistamisosuuden odotetaan olevan 79,9 prosenttia; ottaa huomioon, että Madagaskarin oletettiin poistavan 37 prosenttia tulleistaan 1. tammikuuta 2013 mennessä, mikä olisi vähentänyt sen verotuloja 42 prosentin merkittävällä osuudella; ottaa huomioon, että Madagaskarin hallitus on vaatinut sopimuksen täytäntöönpanolle viiden vuoden lykkäystä;

F.  ottaa huomioon, että vuonna 2010 itäisen ja eteläisen Afrikan ryhmän kokonaisviennin arvo EU:hun oli noin 2,88 miljardia euroa eli 0,2 prosenttia EU:n kokonaistuonnista ja että se koostui pääasiassa tonnikalajalosteista, kahvista, ruokosokerista, tekstiilituotteista, tupakasta, leikkokukista ja ferroseoksista;

G. ottaa huomioon, että YK:n Afrikan talouskomission selvityksissä todetaan, että komission tavoittelemat talouskumppanuussopimukset heikentäisivät hyvinvointia, vesittäisivät alueellisen yhdentymisen ja haittaisivat Afrikan teollistumispyrkimyksiä; ottaa huomioon, että 75 prosenttia itäisen ja eteläisen Afrikan alueen väestöstä elää vähiten kehittyneissä maissa;

H. ottaa huomioon, että Euroopan kehityspolitiikkojen hallinnointikeskuksen (ECDPM) mukaan tehtyjen väliaikaisten talouskumppanuussopimusten ja Afrikan alueellisten yhdentymisprosessien välillä ei juurikaan ilmene johdonmukaisuutta;

Zimbabwe

I.   ottaa huomioon, että presidentti Mugabe on hallinnut Zimbabwea 33 vuoden ajan; ottaa huomioon, että koalitiohallitus muodostettiin vuonna 2009, kun ZANU-PF-puolue (Zimbabwe African National Union – Patriotic Front) ja MDC-puolue (Movement for Democratic Change) olivat tehneet vallanjakosopimuksen yrittäessään päästä poliittisesta umpikujasta, johon oli ajauduttu vuoden 2008 parlamenttivaalien ja presidentinvaalien seurauksena;

J.   ottaa huomioon presidentti Mugaben ilmoituksen, jonka mukaan perustuslakia koskeva kansanäänestys ja parlamenttivaalit toimitetaan vuonna 2013;

K. ottaa huomioon kansainvälisten ihmisoikeusjärjestöjen pelon, että ihmisoikeuksien puolesta työskentelevien järjestöjen ja yksittäisten henkilöiden ahdistelu ja pelottelu lisääntyy vuoden 2013 vaalien lähestyessä;

L.  ottaa huomioon, että vuonna 2012 poliisi on ahdistellut jatkuvasti Zimbabwen ammattiyhdistysten kongressia muun muassa siten, että siviilipukuiset poliisit ovat vierailleet kongressin toimitiloissa, poliisi on yrittänyt kieltää kongressin järjestämän vappumarssin, naisten päivän marssin osallistujia on pidätetty ja naisten koulutusohjelma on keskeytetty;

M. ottaa huomioon, että YK:n yleiskokous ja turvallisuusneuvosto loivat Kimberlyn prosessin sertifiointijärjestelmän, jonka tarkoituksena on ehkäistä laittomien timanttien kauppaa ja siihen läheisesti liittyviä itseään ruokkivia aseellisia konflikteja; ottaa huomioon, että järjestelmässä päätettiin vetää pois tarkkailijat Zimbabwessa sijaitsevilta Marangen timanttikentiltä ja sallia esteetön vienti sieltä louhituille timanteille, jotka edustavat viidesosaa maailman timanttivarannosta;

N. ottaa huomioon, että 5. marraskuuta 2012 poliisit pidättivät mielivaltaisesti Fidelis Mudimun, Zachariah Gochin ja Tafadzwa Gezan, jotka työskentelivät johtotehtävissä Hararessa toimivan, järjestäytyneen rikollisuuden ja kidutuksen uhreille lääkinnällistä hoitoa ja neuvontaa tarjoavan virallisen CSU-lääkintäklinikan tiloissa; ottaa huomioon, että pidätettyjä syytettiin maan (kodifioidun ja uudistetun) rikoslain 140 pykälän rikkomisesta omaisuuteen kohdistuneen ilkivallan vuoksi;

O. ottaa huomioon, että Zimbabwen homo- ja biseksuaalit sekä transihmiset (HLBT) ovat raportoineet, että heidän ahdistelunsa, mielivaltaiset pidätyksensä ja pahoinpitelynsä lisääntyivät vuoden 2012 kuluessa radikaalisti valtion myötävaikutuksella;

P.  ottaa huomioon, että elokuussa 2012 presidentti Mugaben mellakkapoliisi teki ratsian Zimbabwen homojen ja lesbojen GALZ-yhdistyksen tiloihin ja pidätti 44 HLBT-aktivistia;

Q. ottaa huomioon, että Zimbabwessa oli marraskuussa 2012 yhteensä 56 kuolemaantuomittua vankia;

R.  ottaa huomioon, että vuodesta 2002 lähtien EU on määrännyt Zimbabwelle kohdennettuja sanktioita ihmisoikeusloukkausten, poliittisen väkivallan ja oikeusvaltioperiaatteen loukkausten vuoksi Cotonoun sopimuksen asianomaisten artiklojen perusteella;

S.  ottaa huomioon EU:n ilmoituksen, jonka mukaan se peruuttaa suurimman osan Zimbabwelle määrätyistä sanktioista sen jälkeen kun maa on toimittanut uskottavan kansanäänestyksen;

T.  ottaa huomioon, että eteläisen Afrikan kehitysyhteisön (SADC) Euroopan ja Yhdysvaltojen valtuuskunta esitti vuonna 2011, että sanktioilla on kielteisiä taloudellisia vaikutuksia Zimbabwen kansalle ja koko SADC-alueelle;

U. ottaa huomioon, että EU on Zimbabwen toiseksi suurin kauppakumppani;

Talouskumppanuussopimuksia ja väliaikaista talouskumppanuussopimusta koskevat neuvottelut

1.  vastustaa jyrkästi EU:n tapaa pyrkiä aggressiivisesti ja toistuvasti tekemään talouskumppanuussopimuksia, joiden on tarkoitus korvata Cotonoun sopimus, vaikka monet AKT-maat ja kansalaisjärjestöt ovat perustellusti ilmaisseet olevansa huolissaan tästä; pitää komission asennetta AKT-maita kohtaan uuskolonialistisena, sillä se vähättelee kyseisten maiden taloudelliseen ja sosiaaliseen kehitykseen liittyviä tarpeita;

2.  kyseenalaistaa mitä painokkaimmin sen, vastaako 14. toukokuuta 2012 alkaen väliaikaisesti sovellettu väliaikainen sopimus tosiaan tavoitteena olevaa alueellisen yhdentymisen lisäämistä, kun otetaan huomioon, että neuvotteluja kävi alun perin kuusitoista itäisen ja eteläisen Afrikan maata ja että sopimusta soveltaa väliaikaisesti niistä vain neljä (Seychellit, Madagaskar, Zimbabwe ja Mauritius);

3.  tähdentää, että väliaikainen sopimus ei ole kyseisten maiden kehitystarpeiden kannalta riittävä; on vakuuttunut, että sama pätee kaikkiin talouskumppanuussopimuksiin ja että se on suurin syy neuvottelujen umpikujaan ajautumiselle;

4.  huomauttaa, että EU:n ja kehitysmaiden välisen reilun kaupan on perustuttava ILO:n työstandardien ja työolojen täydelliseen kunnioittamiseen ja takaamiseen, ja että kaupalla on varmistettava mahdollisimman tiukkojen sosiaalisten normien ja ympäristönormien noudattaminen; katsoo, että tähän kuuluu oikeudenmukaisten hintojen maksaminen kehitysmaiden luonnonvaroista ja maataloustuotteista;

5.  tähdentää, että kehitysmaihin ja vähiten kehittyneisiin maihin sovellettavaa kauppapolitiikan strategiaa määritettäessä on etusijalle ehdottomasti asetettava se, että Euroopan unioni on sitoutunut vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttamiseen; painottaa, että vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttaminen edellyttää, että EU:n ja kyseisten maiden taloudellinen ja sosiaalinen epäsuhta otetaan huomioon; pitää sen vuoksi erittäin tärkeänä, että sovellettava strategia on joustava ja räätälöity työntekijöiden, pienviljelijöiden ja köyhien etujen mukaiseksi; korostaa, että elintarviketurva ja elintarvikepolitiikan itsenäisyys ovat keskeisessä asemassa;

6.  pitää hyvin huolestuttavana, että komissio ja neuvosto suhtautuvat joustamattomasti EU-tuontia koskevaan sovittuun tulleista vapauttamiseen; on sitä mieltä, että tarvitaan selvästi joustavampaa lähestymistapaa, jossa otetaan huomioon yksittäisten kehitysmaiden todellinen kehitysaste tiettynä ajankohtana; kehottaa siksi komissiota pidättymään siitä, että tullien poistamista koskevan lykkäyksen päättymiselle ja muille kysymyksille asetettaisiin tarkkoja aikatauluja;

7.  kannattaa itäisen ja eteläisen Afrikan maiden ehdotusta kehityksen kannalta suotuisten määräysten sisällyttämisestä talouskumppanuussopimuksiin, ja pyytää, että ainakin vähiten kehittyneet maat jätetään talouskumppanuussopimusten tulleista vapauttamista koskevien sitoumusten ulkopuolelle ja että niiden "kaikki paitsi aseet" -järjestelyyn perustuva markkinoille pääsy ei ole näihin sopimuksiin sidottu;

8.  edellyttää, että talouskumppanuussopimuksia koskevaa prosessia uudistetaan ottamalla yhdenvertaisina mukaan kaikki sidosryhmät, myös ammattiyhdistykset ja alan asiantuntemusta omaavat kansalaisjärjestöt, jotta AKT-maihin voidaan soveltaa aidosti kehitykseen painottuvaa ja oikeuksiin perustuvaa talouspolitiikkaa;

9.  toistaa, että EU:lla on velvollisuus huolehtia kehityspolitiikkansa johdonmukaisuudesta ja varmistaa ihmisoikeuksien kunnioittaminen kaiken ulkoisen toimintansa yhteydessä, kansainvälinen kauppa mukaan lukien;

Zimbabwe

10. vastustaa jyrkästi kaikkia EU:n määräämiä sanktioita, joilla on kielteinen vaikutus tavallisten ihmisten sosiaaliseen ja taloudelliseen tilanteeseen Zimbabwessa;

11. on erittäin huolissaan jatkuvista sortotoimista, joihin ZANU-PF-puolueen ja MDC-puolueen johtama hallitus syyllistyy presidentti Mugaben alaisuudessa, ja tuomitsee poliittiseen oppositioon, ihmisoikeuksien ja naisten oikeuksien puolustajiin, journalisteihin ja kansalaisjärjestöjen työntekijöihin kohdistuvat uudelleen alkaneet väkivaltaisuudet;

12. pyytää, että vaalit ja perustuslakia koskeva kansanäänestys toimitetaan vapaalla ja oikeudenmukaisella tavalla, ja vaatii, että kaikkien poliittisten puolueiden on saatava asettaa ehdokkaita näihin vaaleihin ilman ahdistelua ja pelottelua; pyytää sanavapauden ja kokoontumisvapauden kunnioittamista;

13. tuomitsee Zimbabwen ammattiyhdistysten kongressin ja sen jäsenten järjestelmällisen ahdistelun; kannattaa ammattiyhdistysten oikeutta järjestäytyä ja toimia vapaasti ilman valtion sortoa tai toimintaan puuttumista; kehottaa Zimbabwen hallitusta kunnioittamaan ja panemaan täytäntöön kaikki asiaankuuluvat ILO:n yleissopimukset ja erityisesti yleissopimukset 87 ja 98, jotka Zimbabwe on jo ratifioinut;

14. panee merkille Kimberlyn prosessin sertifiointijärjestelmän vuoden 2012 lopulla tekemän päätöksen vetää pois tarkkailijat Zimbabwessa sijaitsevilta Marangen timanttikentiltä ja sallia esteetön vienti sieltä louhituille timanteille; pyytää kuitenkin, että järjestelmää tarkastellaan uudelleen ja arvioidaan kiireellisesti siten, että siihen osallistuvat täysipainoisesti ammattiyhdistykset, ympäristöjärjestöt, kansalaisjärjestöt ja muut järjestöt, jotka edustavat ihmisoikeusloukkausten uhreiksi Marangen timanttikentillä joutuneita, jotta tätä päätöstä voidaan tehokkaasti arvioida;

15. tuomitsee kaikki väkivallanteot ja valtion harjoittaman väkivallan HLBT-aktivisteja ja muita HLBT-ihmisiä kohtaan Zimbabwessa ja kannattaa kiireellistä pyyntöä, joka koskee kaikkien ihmisten – sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolisesta suuntautumisesta riippumatta – tasavertaisuuden ja ihmisoikeuksien sisällyttämistä Zimbabwen uuteen perustuslakiin;

16. kehottaa Zimbabwen hallitusta luopumaan kaikista syytteistä, joita on nostettu Hararessa toimivan CSU-lääkintäklinikan johtoa ja terveydenhuoltohenkilöstöä vastaan;

17. ilmoittaa vastustavansa kuolemanrangaistusta ja vaatii välitöntä kuolemantuomioiden täytäntöönpanosta luopumista, jolloin teloituksia ei enää tehtäisi, mikä olisi ensimmäinen askel koko kuolemanrangaistuksen lopettamiseksi;

18. kehottaa Zimbabwen parlamenttia ja hallitusta kunnioittamaan ihmisoikeuksien yleismaailmallista julistusta ja Afrikan ihmisoikeuksien ja kansojen oikeuksien peruskirjaa;

19. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle, komission puheenjohtajalle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille, Madagaskarin, Mauritiuksen, Seychellien ja Zimbabwen hallituksille sekä AKT-maiden sihteeristölle.