Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B7-0025/2013Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B7-0025/2013

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl Europos bendrijos ir Rytų ir Pietų Afrikos valstybių laikinojo ekonominės partnerystės susitarimo (LEPS) įgyvendinimo atsižvelgiant į dabartinę padėtį Zimbabvėje

14.1.2013 - (2013/2515(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį

Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Marisa Matias, Alda Sousa, Martina Anderson GUE/NGL frakcijos vardu

Procedūra : 2013/2515(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B7-0025/2013
Pateikti tekstai :
B7-0025/2013
Priimti tekstai :

B7‑0025/2012

Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos bendrijos ir Rytų ir Pietų Afrikos valstybių laikinojo ekonominės partnerystės susitarimo (LEPS) įgyvendinimo atsižvelgiant į dabartinę padėtį Zimbabvėje

(2013/2515(RSP))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į 2009 m. liepos 13 d. Tarybos sprendimą dėl laikinojo susitarimo, nustatančio Rytų ir Pietų Afrikos valstybių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių ekonominės partnerystės susitarimo pagrindą, pasirašymo ir laikino taikymo (2012/196/EB) [1],

–   atsižvelgdamas į 2000 m. birželio mėn. pasirašytą Kotonu susitarimą, ypač į jo 96 ir 97 straipsnius dėl žmogaus teisių gerbimo,

–   atsižvelgdamas į ES sutarties 21 straipsnį ir SESV 208 straipsnį, kuriais reikalaujama, kad ES laikytųsi nuoseklios politikos, taip pat vykdydama išorės veiksmus, vystymąsi ir prekybos politiką,

–   atsižvelgdamas į savo 2009 m. vasario 5 d. rezoliuciją dėl ekonominės partnerystės susitarimų (EPS) poveikio vystymuisi[2],

–   atsižvelgdamas į 2012 m. gruodžio 18 d. Tarptautinės prekybos komiteto rekomendaciją (A7-0431/2012),

–   atsižvelgdamas į 2012 m. gruodžio 6 d. Vystimosi komiteto nuomonę (A7‑0431/2012),

–   atsižvelgdamas į savo 2010 m. gruodžio 15 d. rezoliuciją dėl Afrikos ir ES strateginės partnerystės ateities po trečiojo Afrikos ir ES aukščiausiojo lygio susitikimo[3],

–   atsižvelgdamas į Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją ir kitus pagrindinius tarptautinius žmogaus teisių dokumentus, prie kurių Zimbabvė yra prisijungusi,

–   atsižvelgdamas į Afrikos Chartiją dėl žmogaus ir tautų teisių, kurią Zimbabvė yra ratifikavusi,

–   atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl padėties Zimbabvėje,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

Ekonominės partnerystės susitarimai ir derybos dėl laikinojo ekonominės partnerystės susitarimo

A. kadangi Madagaskaras, Mauricijus, Seišeliai ir Zimbabvė pasirašė Kotonu susitarimą; kadangi pagarba žmogaus teisėms yra ES ir AKR šalių susitarimo dėl vystymosi ir bendradarbiavimo esminis elementas;

B.  kadangi Madagaskaras, Mauricijus, Seišeliai ir Zimbabvė laikinąjį susitarimą laikinai taiko nuo 2012 m. gegužės mėn.; kadangi tai yra pirmasis laikinasis ekonominės partnerystės susitarimas Afrikos regione, taikomas nuo tada, kai 2002 m. prasidėjo derybos dėl ekonominės partnerystės susitarimų;

C. kadangi Komisija į šį laikinąjį ekonominės partnerystės susitarimą žiūri kaip į tarpinį susitarimą siekiant sukurti galutinį EPS, jis išliks atviras ir kitoms šalims, norinčioms prie susitarimo prisijungti vėlesniame etape;

D. kadangi pradinę Rytų ir Pietų Afrikos šalių grupę (angl. ESA), kuri 2004 m. vasario 7 d. pradėjo derybas dėl ekonominės partnerystės susitarimų su ES sudarė 16 narių, t.y. Indijos vandenyno salos (Komorai, Madagaskaras, Mauricijus ir Seišeliai), Afrikos Kyšulio šalys (Džibutis, Etiopija, Eritrėja ir Sudanas), Rytų Afrikos bendrijos narės (Burundis, Kenija, Ruanda, Tanzanija ir Uganda) ir Pietų Afrikos šalys (Malavis, Zambija, Zimbabvė).

E.  kadangi tikimasi, kad Seišeliai ir Mauricijus liberalizuos ir panaikins daugiau kaip 95 proc. ES importui taikomų tarifų, o Zimbabvė − 79,9 proc.; kadangi iki 2013 m. sausio 1 d. Madagaskaras planavo liberalizuoti 37 proc. tarifų ir kadangi dėl to fiskalinės pajamos sumažės didele 42 proc. dalimi; kadangi Madagaskaro vyriausybė, prieš įgyvendindama susitarimą, paprašė nustatyti penkerių metų moratoriumą;

F.  kadangi 2010 m. bendras ES importas iš visos Rytų ir Pietų Afrikos valstybių grupės siekė apie 2,88 mlrd. EUR arba 0,2 proc. viso ES importo, daugiausia įskaitant apdorotus tunus, kavą, cukranendrių cukrų, tekstilės gaminius, tabaką, nuskintas gėles ir geležies lydinius;

G. kadangi JT Afrikos ekonomikos komisija nurodo, kad Komisijos vizija dėl ekonominės partnerystės susitarimų sumažins gerovę, pakenks regioninei integracijai ir apsunkins Afrikos industrializacijos pastangas; kadangi 75 proc. Rytų ir Pietų Afrikos regiono gyventojų gyvena mažiausiai išsivysčiusiose šalyse;

H. kadangi Europos vystymosi politikos valdymo centro duomenimis tarp sudarytų laikinųjų EPS ir regioninės integracijos procesų Afrikoje yra maža nuoseklumo;

Zimbabvė

I.   kadangi Zimbabvę prezidentas R. Mugabe valdė pastaruosius 33 metus; kadangi koalicinė vyriausybė buvo suformuota 2009 m. Zimbabvės Afrikos nacionalinei sąjungai (Patriotinis frontui) ir Judėjimui už demokratinę pertvarką pasirašius susitarimą dėl valdžios pasidalijimo siekiant išbristi iš politinės aklavietės, atsiradusios dėl 2008 m. vykusių įstatymų leidžiamosios valdžios ir prezidento rinkimų;

J.   kadangi prezidentas R. Mugabe pranešė, kad referendumas dėl konstitucijos ir visuotiniai rinkimai vyks 2013 m.;

K. kadangi žmogaus teisių organizacijos nuogąstauja, kad pagausės prieš organizacijas ir asmenis, dirbančius su žmogaus teisėmis, nukreiptų persekiojimo ir bauginimo veiksmų, kadangi šalyje 2013 m. vyks rinkimai;

L.  kadangi 2012 m. Zimbabvės profesinių sąjungų kongresas susidūrė su nuolatine policijos persekiojimo problema, įskaitant civiliais drabužiais apsirengusių policininkų vizitus į jų biurus, policija mėgino uždrausti Zimbabvės profesinių sąjungų kongreso rengiamus gegužės pirmosios eitynes, buvo sulaikyti Moters dienos eitynių dalyviai ir buvo sužlugdyta moterų švietimo programa;

M. JT Generalinės Asamblėjos ir Saugumo Taryba sudarė Kimberley proceso sertifikavimo schemą, kuri buvo sukurta siekiant užkirsti kelią neteisėtai deimantų prekybai ir su ja glaudžiai susijusiems nesibaigiantiems ginkluotiems konfliktams; kadangi taikant Kimberley proceso sertifikavimo schemą buvo priimtas sprendimas panaikinti kontrolės prietaisus ir leisti netrukdomą deimantų eksportą iš Marange regiono deimantų laukų Zimbabvėje, kuriuose sukaupta vienas penktadalis pasaulio deimantų atsargų;

N. kadangi 2012 m. lapkričio 5 d. policijos pareigūnai savavališkai sulaikė Hararės registruotos medicinos klinikos, teikiančios medicinos ir konsultavimo paslaugas organizuotų nusikaltimų ir kankinimų aukoms, Konsultacinių paslaugų skyriaus aukštas pareigas užimančius darbuotojus Fidelį Mudimu, Zachariahą Gochį ir Tafadzwą Gezą; kadangi sulaikytieji buvo apkaltinti padarę tyčinę žalą turtui ir pažeidę Baudžiamosios teisės (kodifikuotos ir reformuotos redakcijos) kodekso140 skirsnį;

O. kadangi per 2012 m. LGBT aktyvistai Zimbabvėje pranešė, kad labai padidėjo valstybės remiamų bauginimų, savavališkų suėmimų ir LGBT žmonių mušimų;

P.   kadangi 2012 m. rugpjūtį Zimbabvės gėjų ir lesbiečių organizacijos pastate buvo atliktas policijos reidas ir prezidento R. Mugabe‘io riaušių policija suėmė 44 LGBT aktyvistus;

Q. kadangi 2012 m. lapkričio mėn. Zimbabvėje 56 žmonės buvo nuteisti mirties bausme;

R.  kadangi nuo 2012 m. remiantis Kotonu susitarimo atitinkamais straipsniais ES Zimbabvei pritaikė tikslingas sankcijas dėl žmogaus teisių pažeidimų, politinio smurto ir teisinės valstybės principų pažeidimų;

S.  kadangi ES pranešė, kad panaikins visas prieš Zimbabvę taikomas sankcijas, kai Zimbabvė surengs patikimą referendumą;

T.  Pietų Afrikos vystymosi bendrijos (PAVB) misija į Europą ir JAV įrodinėjo, kad sankcijos turėjo žalingų ekonominių pasekmių Zimbabvės žmonėms ir visam PAVB regionui;

U. kadangi ES yra antra didžiausia Zimbabvės prekybos partnerė;

Ekonominės partnerystės susitarimai ir derybos dėl laikinojo ekonominės partnerystės susitarimo

1.  1.  griežtai smerkia ES agresyvų ir nuolatinį skatinimą sudaryti ekonominės partnerystės susitarimus, kuriais ketinama pakeisti Kotonu susitarimą, nepaisant pagrįstų AKR šalių ir pilietinių organizacijų nuogąstavimų; mano, kad Komisijos dabartinis elgesys su AKR šalimis yra neokolonistinio pobūdžio, kadangi jis šių šalių ekonomikos ir socialinio vystymosi poreikių požiūriu laikomas nesvarbiu;

2.  išreiškia labai stiprų susirūpinimą, ar laikinas susitarimas, nuo 2012 m. gegužės 14 d. laikinai taikomas tik 4 iš 16 iš pradžių į derybas įtrauktų Rytų bei Pietų Afrikos regiono valstybių (Seišeliuose, Madagaskare, Zimbabvėje ir Mauricijuje), pateisins didesnės regioninės integracijos siekį;

3.  pabrėžia, kad šis laikinasis susitarimas nepateisina minimų šalių vystymosi poreikių; yra įsitikinęs, kad tai taikytina visiems ekonominės partnerystės susitarimams ir tai yra pagrindinė priežastis, kodėl vykdant derybas atsidurta aklavietėje;

4.  pažymi, kad sąžininga ES ir besivystančių šalių prekyba privalo būti pagrįsta visapusiška pagarba ir TDO darbo standartų ir darbo sąlygų užtikrinimu, ir privalo užtikrinti, kad bus taikomi kiek įmanoma aukštesni socialiniai ir aplinkos standartai; laikosi nuomonės, kad tai susiję ir su sąžiningos kainos už išteklius ir žemės ūkio produktus iš besivystančių šalių mokėjimo klausimu;

5.  pabrėžia, kad visiška pirmenybė turi būti teikiama Europos Sąjungos įsipareigojimui apibrėžiant prekybos politikos požiūrį, taikytiną besivystančiom ir mažiausiai išsivysčiusioms šalims, pasiekti Tūkstantmečio vystymosi tikslus; pabrėžia, kad Tūkstantmečio vystymosi tikslai gali būti pasiekti tik tuo atveju, jei bus atsižvelgta į ekonomines ir socialines ES ir susijusių šalių asimetrijas; mano, kad yra labai svarbus lankstus ir pritaikytas požiūris, atitinkantis darbuotojų, smulkių ūkininkų ir vargingų žmonių interesus; atkakliai tvirtina, kad šiuo atžvilgiu yra būtina ir maisto sauga bei apsirūpinimo maistu savarankiškumas;

6.  su giliu susirūpinimu pažymi griežtą Komisijos ir Tarybos požiūrį, susijusį su sutartų tarifų liberalizavimu, taikomu ES eksportui; primygtinai teigia, kad lankstus požiūris yra reikalingas norint parodyti atskirų besivystančių šalių dabartinę padėtį bet kuriuo momentu; taigi, ragina Komisiją susilaikyti nuo moratoriumo dėl tarifų panaikinimo ir kitų klausimų terminų tvarkaraščių nustatymo;

7.  remia Rytų ir Pietų Afrikos šalių pasiūlymą EPS nustatyti vystymuisi palankias nuostatas ir ragina bent mažiausiai išsivysčiusioms šalims netaikyti tarifų liberalizavimo įpareigojimų ekonominės partnerystės susitarimuose ir neįtraukti sutartinių nuostatų dėl jų rinkos prieigos pagal ES programą "Viskas, išskyrus ginklus";

8.  ragina peržiūrėti EPS procesus, į kuriuos vienodomis sąlygomis įtraukti visi suinteresuoti subjektai, įskaitant prekybos sąjungos organizacijas ir šioje srityje patirties turinčias NVO, kad būtų AKR šalims taikoma tikrai į plėtrą orientuota ir taisyklėmis pagrįsta ekonominė politika;

9.  dar kartą pakartoja ES įsipareigojimą taikyti vystymosi darnos politiką ir užtikrinti, kad visose išorės politikos srityse, įskaitant tarptautinę prekybą, būtų gerbiamos žmogaus teisės;

Zimbabvė

10. išreiškia griežtą nepritarimą bet kokios formos ES taikomoms sankcijoms, kurios daro neigiamą poveikį paprastų Zimbabvės žmonių socialinei ir ekonominei padėčiai;

11. yra labai susirūpinęs dėl Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos ir prezidento Roberto Mugabės vadovaujamos Zimbabvės vyriausybės vykdomo judėjimo už demokratinę pertvarką ir smerkia atsinaujinusį smurtą prieš politinius oponentus, žmogaus teisių gynėjus, kovotojus už moterų teises, žurnalistus ir NVO darbuotojus;

12. ragina laisvu ir sąžiningu būdu surengti rinkimus ir referendumą dėl konstitucijos, primygtinai reikalauja, kad politinės partijos, norinčios pasiūlyti kandidatus į šiuos rinkimus galėtų tai padaryti nebijodamos persekiojimo ir bauginimo; ragina, kad būtų gerbiama žodžio ir susirinkimų laisvė;

13. smerkia Zimbabvės profesinių sąjungų kongreso ir jo narių sistemines represijas; remia prekybos sąjungų teisę organizuoti ir laisvai veikti be valstybės vykdomos represijos ar įsikišimų; ragina Zimbabvės vyriausybę taikyti visas atitinkamas TDO konvencijas, ypač konvencijas Nr. 87 ir Nr. 98, kurias Zimbabvė jau ratifikavo, ir jų laikytis;

14. atkreipia dėmesį į 2012 m. pabaigoje sudarytą Kimberley proceso sertifikavimo schemą, kuria siekiama panaikinti kontrolės prietaisus ir leisti netrukdomą deimantų eksportą iš Marange regiono deimantų laukų Zimbabvėje; be to, ragina skubiai peržiūrėti ir įvertinti Kimberley proceso sertifikavimo schemą, pagal kurią būtų visapusiškai įtrauktos prekybos sąjungos, aplinkos organizacijos, NVO ir kitos organizacijos, kurios nukentėjo dėl piktnaudžiavimo žmogaus teisėmis Marange regiono deimantų laukuose, kad būtų veiksmingai įvertintas šis sprendimas;

15. smerkia visus smurto aktus ir valstybės vykdomą smurtą, ypač smurtą prieš LGBT aktyvistus ir LGBT asmenis Zimbabvėje, taip pat skubos tvarka remia prašymą, kad pagal Zimbabvės naują konstituciją būtų gerbiama visų žmonių, nepriklausomai nuo lyties tapatumo ar seksualinės orientacijos, lygybė ir žmogaus teisės;

16. ragina Zimbabvės vyriausybę atšaukti visus Konsultacinių paslaugų skyriaus aukštas pareigas užimantiems darbuotojams pateiktus kaltinimus;

17. pakartoja savo poziciją mirties bausmės klausimu ir ragina nedelsiant įgyvendinti moratoriumą dėl mirties bausmės, kuris sustabdys egzekucijas ir tai bus pirmasis žingsnis visiškai panaikinti mirties bausmę;

18. ragina Zimbabvės parlamentą ir vyriausybę laikytis Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos ir Afrikos žmogaus ir tautų teisių chartijos nuostatų;

19. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Europos Vadovų Tarybos pirmininkui, Komisijos pirmininkui, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms, Madagaskaro, Mauricijaus, Seišelių ir Zimbabvės vyriausybėms bei AKR sekretoriatui.