Förslag till resolution - B7-0025/2013Förslag till resolution
B7-0025/2013

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om genomförandet av interimsavtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Europeiska gemenskapen och stater i östra och södra Afrika mot bakgrund av den nuvarande situationen i Zimbabwe

14.1.2013 - (2013/2515(RSP))

till följd av ett uttalande av kommissionen
i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen

Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Marisa Matias, Alda Sousa, Martina Anderson för GUE/NGL-gruppen

Förfarande : 2013/2515(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B7-0025/2013
Ingivna texter :
B7-0025/2013
Antagna texter :

B7‑0025/2013

Europaparlamentets resolution genomförandet av interimsavtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Europeiska gemenskapen och stater i östra och södra Afrika mot bakgrund av den nuvarande situationen i Zimbabwe

(2013/2515(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av rådets beslut av den 13 juli 2009 om undertecknande och provisorisk tillämpning av interimsavtalet om upprättande av en ram för ett avtal om ekonomiskt partnerskap mellan stater i östra och södra Afrika, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan (2012/196/EC)[1],

–   med beaktande av Cotonouavtalet, undertecknat i juni 2000, särskilt artiklarna 96 och 97 om respekt för mänskliga rättigheter,

–   med beaktande av artikel 21 i fördraget om Europeiska unionen och artikel 208 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, enligt vilka EU är skyldigt att se till att det råder politisk enhetlighet mellan dess yttre åtgärder, utvecklingspolitik och handelspolitik,

–   med beaktande av sin resolution av den 5 februari 2009 om de ekonomiska partnerskapsavtalens (EPA) effekter på utvecklingen[2],

–   med beaktande av rekommendationen från utskottet för internationell handel av den 18 december 2012 (A7-0431/2012),

–   med beaktande av yttrandet från utskottet för utveckling av den 6 december 2012 (A7‑0431/2012),

–   med beaktande av sin resolution av den 15 december 2010 om framtiden för det strategiska partnerskapet EU–Afrika efter det tredje toppmötet mellan EU och Afrika[3],

–   med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och andra centrala människorättsinstrument som Zimbabwe är part i,

–   med beaktande av Afrikanska stadgan om mänskliga rättigheter och folkens rättigheter, som Zimbabwe har ratificerat,

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om situationen i Zimbabwe,

–   med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

Avtal om ekonomiskt partnerskap och förhandlingarna om interimsavtalet om ekonomiskt partnerskap

A. Madagaskar, Mauritius, Seychellerna och Zimbabwe har undertecknat Cotonouavtalet. Det är tänkt att respekt för mänskliga rättigheter ska ingå som en viktig del i utvecklings- och samarbetsavtalet mellan EU och AVS-länderna.

B.  Madagaskar, Mauritius, Seychellerna och Zimbabwe har provisoriskt tillämpat interimsavtalet sedan maj 2012. Detta är det första interimsavtalet om ekonomiskt partnerskap med en afrikansk region sedan förhandlingarna om avtal om ekonomiskt partnerskap (nedan ekonomiska partnerskapsavtal) inleddes 2002.

C.  Kommissionen anser att detta interimsavtal är en milstolpe på vägen mot ett komplett ekonomiskt partnerskapsavtal, som andra länder kommer att kunna ansluta sig till i ett senare skede om de så önskar.

D.  Den ursprungliga grupp av länder i östra och södra Afrika som inledde förhandlingar om ekonomiska partnerskapsavtal med Europeiska unionen den 7 februari 2004 bestod av sexton länder: östater i Indiska oceanen (Komorerna, Madagaskar, Mauritius och Seychellerna), länder på Afrikas horn (Djibouti, Etiopien, Eritrea och Sudan), medlemmar i Östafrikanska gemenskapen (Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzania och Uganda) samt några länder i södra Afrika (Malawi, Zambia och Zimbabwe).

E.  Seychellerna och Mauritius förväntas liberalisera handeln och avskaffa sammanlagt över 95 % av de tullsatser de tillämpar på import från EU. Motsvarande siffra för Zimbabwe är 79,9 %. Madagaskar förväntades liberalisera 37 % av sina tullsatser senast den 1 januari 2013, vilket motsvarar en skatteinkomstförlust på avsevärda 42 %. Madagaskars regering har ansökt om ett anstånd på fem år innan landet behöver genomföra avtalet.

F.  EU:s totala import från hela gruppen av länder i östra och södra Afrika uppgick 2010 till ca 2,88 miljarder euro (0,2 % av all import till EU) och utgjordes till största del av beredd tonfisk, kaffe, rörsocker, textilier, tobak, snittblommor och ferrolegeringar.

G. Enligt studier som har genomförts av FN:s ekonomiska kommission för Afrika (ECA) skulle Europeiska kommissionens vision för de ekonomiska partnerskapsavtalen minska välståndet, undergräva den regionala integrationen och lägga hinder i vägen för de afrikanska industrialiseringssträvandena. Av befolkningen i östra och södra Afrika lever 75 % i länder som klassas som minst utvecklade länder.

H. Enligt European Centre for Development Policy Management (ECDPM) är diskrepansen stor mellan de ingångna interimsavtalen om ekonomiskt partnerskap och de regionala integrationsprocesserna i Afrika.

Zimbabwe

I.   President Mugabe har styrt Zimbabwe i 33 år. En koalitionsregering bildades 2009 efter att ZANU-PF (Zimbabwe African National Union – Patriotic Front) och MDC (Rörelsen för demokratisk förändring) kommit överens om att dela på makten i ett försök att lösa det politiska dödläge som rått sedan parlaments- och presidentvalen 2008.

J.   President Mugabe har meddelat att en konstitutionell folkomröstning och allmänna val kommer att hållas 2013.

K. Internationella människorättsorganisationer är rädda att trakasserierna och hoten mot organisationer och enskilda som arbetar med mänskliga rättigheter kommer att öka inför valen i landet 2013.

L.  Under 2012 utsattes Zimbabwes fackföreningskongress för fortlöpande trakasserier från polisens sida, vilket bl.a. omfattade ett besök till deras lokaler av civilklädda poliser, ett försök från polisens sida att förbjuda kongressens förstamajdemonstrationer, gripandet av deltagare i en kvinnodagsdemonstration och upplösningen av ett utbildningsprogram för kvinnor.

M. FN:s generalförsamling och säkerhetsråd har inrättat Kimberleyprocessens certifieringssystem som utformats för att förhindra den olagliga diamanthandeln och dess nära kopplingar till väpnade konflikter som fortsätter av sig själva. Kimberleyprocessens certifieringssystem har beslutat att dra tillbaka inspektörer och att tillåta obehindrad export av diamanter från Marange-diamantfälten i Zimbabwe, som innehåller så mycket som en femtedel av världens diamantreserver.

N. Den 5 november 2012 grep polisen på godtyckliga grunder Fidelis Mudimu, Zachariah Gochi och Tafadzwa Geza, som alla tre är verksamma vid Counselling Services Unit (CSU), en registrerad vårdcentral i Harare som erbjuder sjukvård och rådgivning till människor som drabbats av organiserad brottslighet eller utsatts för tortyr. De gripna anklagades för att medvetet ha förorsakat skada på egendom, i strid med avsnitt 140 i straffrättslagen (kodifiering och reform).

O. Under hela 2012 har hbt-aktivister i Zimbabwe rapporterat om en chockartad ökning av antalet fall av statligt understödda hot, godtyckliga gripanden och fysiska övergrepp mot hbt-personer.

P.  I augusti 2012 gjordes en raid mot GALZ (Zimbabwes homosexuella och lesbiska) lokaler, och 44 hbt-aktivister greps av president Mugabes kravallpolis.

Q. I november 2012 fanns det 56 människor med dödsdomar hängande över sig i Zimbabwe.

R.  På grundval av relevanta artiklar i Cotonouavtalet har EU sedan 2002 upprätthållit riktade sanktioner mot Zimbabwe till följd av människorättskränkningar, politiskt sanktionerat våld och brott mot rättsstatsprincipen.

S.  EU har meddelat att det kommer att häva de flesta av sanktionerna mot Zimbabwe så snart det har hållits en “trovärdig” folkomröstning i landet.

T.  En delegation från Södra Afrikas utvecklingsgemenskap till Europa och USA hävdade 2011 att sanktionerna har negativa ekonomiska följder för befolkningen i Zimbabwe och södra Afrika som helhet.

U. EU är Zimbabwes näst största handelspartner.

Avtal om ekonomiskt partnerskap och förhandlingarna om interimsavtalet om ekonomiskt partnerskap

1.  Europaparlamentet förkastar kraftigt EU:s aggressiva och fortgående strävan efter att ingå ekonomiska partnerskapsavtal, som ska ersätta Cotonouavtalet, trots de befogade invändningarna från många AVS-länder och organisationer i det civila samhället. Parlamentet anser att kommissionens nuvarande inställning till AVS-länderna är nykolonialistisk till sin natur, eftersom den avfärdar de ekonomiska och sociala utvecklingsbehoven i dessa länder.

2.  Europaparlamentet är mycket tveksamt till att interimsavtalet, som sedan den 14 maj 2012 tillämpas provisoriskt av endast fyra (Seychellerna, Madagaskar, Zimbabwe och Mauritius) av de sexton länder i östra och södra Afrika som ursprungligen deltog i förhandlingarna, kommer att leda till ökad regional integration.

3.  Europaparlamentet understryker att detta interimsavtal inte tillmötesgår utvecklingsbehoven i länderna i fråga. Parlamentet är övertygat om att detta gäller för samtliga ekonomiska partnerskapsavtal och att detta är den huvudsakliga orsaken till dödläget i förhandlingarna.

4.  Europaparlamentet påpekar att en rättvis handel mellan EU och utvecklingsländerna måste bygga på full respekt och garantier för ILO:s arbetsrättsliga normer och arbetsförhållanden och dessutom säkerställa att striktast möjliga sociala och miljömässiga normer tillämpas. Parlamentet anser att detta bl.a. omfattar att betala rättvisa priser för utvecklingsländernas resurser och jordbruksprodukter.

5.  Europaparlamentet betonar att EU:s åtagande för att uppnå millennieutvecklingsmålen måste få absolut företräde vid fastställandet av EU:s handelspolitik gentemot utvecklingsländerna och de minst utvecklade länderna. Parlamentet understryker att millennieutvecklingsmålen endast kan uppnås om man tar hänsyn till de ekonomiska och sociala asymmetrierna mellan EU och de berörda länderna. Parlamentet anser att det därför är mycket viktigt att det fastställs ett flexibelt och skräddarsytt tillvägagångssätt som gynnar arbetstagare, småjordbrukare och fattiga människor. Parlamentet framhärdar att livsmedelstrygghet och livsmedelssuveränitet är viktiga faktorer i detta sammanhang.

6.  Europaparlamentet noterar bekymrat kommissionens och rådets stelbenta inställning till den överenskomna liberaliseringen av tullsatserna för import från EU. Parlamentet hävdar att det krävs ett mycket flexiblare tillvägagångssätt som i alla lägen speglar de enskilda utvecklingsländernas faktiska utvecklingsnivå. Parlamentet uppmanar därför med kraft kommissionen att inte bestämma några fasta tidtabeller för när anståndet med avskaffandet av tullsatser ska löpa ut liksom för andra frågor.

7.  Europaparlamentet stöder förslagen från länderna i östra och södra Afrika om att utvecklingsfrämjande bestämmelser ska införas i de ekonomiska partnerskapsavtalen. Som ett absolut minimum förespråkar parlamentet att de minst utvecklade länderna ska undantas från de ekonomiska partnerskapsavtalens krav på liberalisering av tullsatser och att deras marknadstillträde enligt EU:s initiativ ”Allt utom vapen” inte ska formaliseras.

8.  Europaparlamentet förespråkar att den process som tillämpas för de ekonomiska partnerskapsavtalen ska ses över med deltagande av alla aktörer på lika villkor, bl.a. fackföreningar och icke-statliga organisationer med kunskaper på detta område, för att möjliggöra en verkligt utvecklingsorienterad och rättighetsbaserad ekonomisk politik gentemot AVS-länderna.

9.  Europaparlamentet upprepar EU:s skyldighet att tillämpa en konsekvent politik för utveckling och att säkerställa att de mänskliga rättigheterna respekteras i alla dess yttre åtgärder, inbegripet inom den internationella handeln.

Zimbabwe

10. Europaparlamentet motsätter sig kraftfullt alla typer av EU-sanktioner som verkar menligt på vanliga människors sociala och ekonomiska situation i Zimbabwe.

11. Europaparlamentet är mycket oroat över att den ZANU–PF- och MDC-ledda regeringen i Zimbabwe fortsätter att utöva förtryck under president Robert Mugabes ledning, och fördömer att våld på nytt tillgrips mot politiska motståndare, människorättsförsvarare, kvinnorättsaktivister, journalister och personer som är verksamma inom icke-statliga organisationer.

12. Europaparlamentet begär att valen och den konstitutionella folkomröstningen ska vara fria och rättvisa, och insisterar på att alla politiska partier som vill ställa upp med kandidater i dessa val ska kunna göra så utan att behöva vara rädda för att utsättas för trakasserier och hot. Parlamentet begär att yttrandefriheten och mötesfriheten ska respekteras.

13. Europaparlamentet fördömer det systematiska förtrycket av Zimbabwes fackföreningskongress och dess medlemmar. Parlamentet stöder fackföreningars rätt att organisera sig och agera fritt utan att staten förtrycker dem eller blandar sig i. Parlamentet uppmanar med kraft Zimbabwes regering att respektera och genomföra alla relevanta ILO-konventioner, särskilt konventionerna 87 och 98 som Zimbabwe redan har ratificerat.

14. Europaparlamentet noterar det beslut som Kimberlyprocessens certifieringssystem fattade i slutet av 2012 om att dra tillbaka inspektörer och tillåta obehindrad export av diamanter från Marange-diamantfälten i Zimbabwe. Parlamentet begär emellertid att man snarast ska se över och utvärdera detta certifieringssystem, med fullt deltagande av fackföreningar, miljöorganisationer, icke-statliga organisationer och andra organisationer som företräder offer för människorättskränkningar i Marange-diamantfälten, i syfte att effektivt granska detta beslut.

15. Europaparlamentet fördömer alla våldshandlingar, särskilt statsunderstött våld, mot hbt-aktivister och andra hbt-personer i Zimbabwe, och stöder det omedelbara kravet på att respekt för jämställdhet och mänskliga rättigheter för alla människor, oberoende av könsidentitet eller sexuell läggning, ska skrivas in i Zimbabwes nya författning.

16. Europaparlamentet uppmanar Zimbabwes regering att dra tillbaka alla anklagelser mot personalen vid vårdcentralen Counselling Services Unit (CSU) i Harare.

17. Europaparlamentet upprepar sitt motstånd mot dödsstraffet och efterlyser ett omedelbart genomförande av moratoriet mot dödsstraff vilket skulle sätta stopp för alla avrättningar som ett första steg mot ett allmänt avskaffande av dödsstraffet.

18. Europaparlamentet uppmanar Zimbabwes regering att respektera den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och Afrikanska stadgan om mänskliga rättigheter och folkens rättigheter.

19. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till Europeiska rådets ordförande, kommissionens ordförande, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar, Madagaskars, Mauritius, Seychellernas och Zimbabwes regeringar samt AVS-sekretariatet.