Návrh usnesení - B7-0026/2013Návrh usnesení
B7-0026/2013

NÁVRH USNESENÍ o provádění prozatímní dohody o hospodářském partnerství (IEPA) mezi Evropským společenstvím a státy východní a jižní Afriky s ohledem na současnou situaci v Zimbabwe

14. 1. 2013 - (2013/2515(RSP))

předložený na základě prohlášení Komise
v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

Judith Sargentini, Franziska Keller za skupinu Verts/ALE

Postup : 2013/2515(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B7-0026/2013
Předložené texty :
B7-0026/2013
Přijaté texty :

B7‑0026/2013

Usnesení Evropského parlamentu o provádění prozatímní dohody o hospodářském partnerství (IEPA) mezi Evropským společenstvím a státy východní a jižní Afriky s ohledem na současnou situaci v Zimbabwe

(2013/2515(RSP))

Evropský parlament,

–    s ohledem na rozhodnutí Rady ze dne 13. července 2009 o podpisu a prozatímním provádění Prozatímní rámcové dohody o dohodě o hospodářském partnerství mezi státy východní a jižní Afriky na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé (2012/196/ES)[1],

–    s ohledem na dohodu z Cotonou podepsanou v červnu 2000, a zejména na články 96 a 97 této dohody týkající se dodržování lidských práv,

–    s ohledem na článek 21 Smlouvy o EU a článek 208 SFEU, které EU zavazují k dodržování politické soudržnosti také v rámci její vnější činnosti, rozvojové spolupráce a obchodní politiky,

–    s ohledem na svá četná předchozí usnesení o Zimbabwe,

–    s ohledem na své usnesení ze dne 5. února 2009 o dopadu dohod o hospodářském partnerství (EPA) na rozvoj[2],

–    s ohledem na doporučení Výboru pro mezinárodní obchod ze dne 18. prosince 2012 (A7-0431/2012),

–    s ohledem na stanovisko Výboru pro rozvoj ze dne 6. prosince 2012 (A7-0431/2012),

–    s ohledem na své usnesení ze dne 15. prosince 2010 o budoucnosti strategického partnerství Afrika-EU v návaznosti na 3. summit Afrika-EU[3],

–    s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv a další stěžejní mezinárodní dohody v oblasti lidských práv, jejichž smluvní stranou je i Zimbabwe,

–    s ohledem na Africkou chartu lidských práv a práv národů, již Zimbabwe ratifikovala,

–    s ohledem na svá četná usnesení, v nichž vyjadřuje hluboké znepokojení nad situací v Zimbabwe,

–    s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

 

Dohody o hospodářském partnerství a prozatímní dohoda o hospodářském partnerství

A.  vzhledem k tomu, že Madagaskar, Mauricius, Seychely a Zimbabwe jsou stranami dohody z Cotonou; vzhledem k tomu, že dodržování lidských práv je základním prvkem dohody o rozvojové spolupráci mezi EU a zeměmi AKT;

B.   vzhledem k tomu, že ačkoli byly na Madagaskar a Zimbabwe uvaleny sankce za porušování lidských práv, EU tlačí na podepsání dohody o uvolnění obchodu, a to navzdory tomu, že odmítla ratifikovat dohodu o partnerství a spolupráci i prozatímní dohodu, které byly v roce 1995 uzavřeny s Běloruskem;

C.  vzhledem k tomu, že Madagaskar, Mauricius, Seychely a Zimbabwe prozatímní dohodu prozatímně provádějí od května 2012; vzhledem k tomu, že se jedná o první prozatímní dohodu s africkým regionem o hospodářském partnerství (IEPA), která má vstoupit v platnost od zahájení jednání o dohodách o hospodářském partnerství v roce 2012;

D.  vzhledem k tomu, že Komise tuto prozatímní dohodu o hospodářském partnerství vnímá jako odrazový můstek k uzavření plnohodnotné dohody o hospodářském partnerství, která zůstane otevřená ostatním zemím, jež se budou chtít připojit později;

E.   vzhledem k tomu, že původní skupina států východní a jižní Afriky, která dne 7. února 2004 zahájila jednání s Evropskou unií o dohodách o hospodářském partnerství, čítala 16 zemí, tj. ostrovy v Indickém oceánu (Komory, Madagaskar, Mauricius a Seychely), země Afrického rohu (Džibutsko, Etiopii, Eritreu a Súdán), členské státy Východoafrického společenství (Burundi, Keňu, Rwandu, Tanzanii a Ugandu) a jihoafrické země (Malawi, Zambii a Zimbabwe); vzhledem k tomu, že jednání o prozatímní dohodě se státy východní a jižní Afriky o hospodářském partnerství zahájilo pouze šest z uvedených zemí, přičemž pouze dvě z nich (Zambie a Komory) se odhodlaly k  podepsání dohody, dvě (Mauricius a Madagaskar) oznámily její prozatímní plnění a jen dvě země (Zimbabwe a Seychely) dohodu ratifikovaly;

F.   vzhledem k tomu, že země AKT od roku 2007 opakovaně vyjadřují znepokojení ohledně několika ustanovení v prozatímních dohodách o hospodářském partnerství, které neslouží jejich rozvojovým potřebám; vzhledem k tomu, že v posledních pěti letech se jednání z velké části zaměřovala na nalezení vhodnějších formulací pro tato ustanovení; vhledem k tomu, že bylo schváleno několik změn, které však do prozatímních dohod o hospodářském partnerství nebyly zapracovány, neboť Komise tyto dohody odmítla změnit; vzhledem k tomu, že Parlamentu tedy byla předložena původní verze prozatímní dohody se státy východní a jižní Afriky o hospodářském partnerství, která obsahuje neuspokojivá a sporná ustanovení;

G.  vzhledem k tomu, že prozatímní dohoda se státy východní a jižní Afriky o hospodářském partnerství neobsahuje kapitolu o udržitelném rozvoji;

H.  vzhledem k tomu, že se očekává, že Seychely a Mauricius liberalizují a odstraní celkem více než 95 % a Zimbabwe 79,9 % cel, která uvalují na dovoz z EU; vzhledem k tomu, že Madagaskar měl do 1. ledna liberalizovat 37 % svých cel, což představuje ztrátu daňových příjmů ve výši 42 %; vzhledem k tomu, že madagaskarská vláda požádala o pětileté moratorium před provedením dohody;

I.    vzhledem k tomu, že v roce 2010 dosáhl veškerý dovoz EU z celé skupiny států východní a jižní Afriky přibližně 2,88 miliard EUR, což činí 0,2 % celkového dovozu EU, a že se dovážel zejména zpracovaný tuňák, káva, třtinový cukr, textilie, tabák, řezané květiny a feroslitiny;

J.    vzhledem k tomu, že podle studie Hospodářské komise OSN pro Afriku (UNECA) by dohody o hospodářském partnerství v podobě, kterou prosazuje Komise, mohly snížit životní úroveň, oslabit regionální integraci a bránit snahám Afriky o industrializaci; vzhledem k tomu, že 75 % obyvatel východní a jižní Afriky žije v nejméně rozvinutých zemích;

K.  vzhledem k tomu, že podle Evropského centra pro řízení rozvojové politiky (ECDPM) nejsou uzavřené prozatímní dohody o hospodářském partnerství příliš soudržné s procesem regionální integrace v Africe;

L.   vzhledem k tomu, že v důsledku ratifikace a prozatímního uplatňování prozatímní dohody o hospodářském partnerství zeměmi východní a jižní Afriky bude obtížnější tuto dohodu nahradit regionální dohodou o hospodářském partnerství všech tamních zemí AKT;

Zimbabwe

M.  vzhledem k tomu, že posledních 33 let vládne v Zimbabwe prezident Mugabe; vzhledem k tomu, že v roce 2009 byla v návaznosti na dohodu o rozdělení moci mezi Africkým národním svazem Zimbabwe – Vlasteneckou frontou (ZANU-PF) a Hnutím za demokratickou změnu (MDC) vytvořena koaliční vláda ve snaze vyřešit politickou patovou situaci, která byla důsledkem parlamentních a prezidentských voleb v roce 2008;

N.  vzhledem k tomu, že v brzké době má proběhnout referendum o ústavě a poté všeobecné volby, avšak o přesných termínech zatím nebylo rozhodnuto;

O.  vzhledem k tomu, že nebyly provedeny klíčové právní reformy, panují vážné obavy ohledně toho, že budou-li se volby konat v březnu 2013, bude docházet k rozsáhlému porušování lidských práv, a to před, během i po ukončení volebního procesu, a že takové případy ohrozí důvěryhodný, spravedlivý a spravedlivý průběh hlasování;

P.   vzhledem k tomu, že EU v roce 2004 na tuto zemi uvalila sankce za neustálé případy vyhrožování, zastrašování, zatýkání, zabíjení a dalších forem násilí a porušování lidských práv během konfliktů, k nimž v uplynulých letech docházelo kvůli nalezištím diamantů, a že tyto sankce obnovila;

Q.  vzhledem k tomu, že příslušníci policie dne 5. listopadu 2012 svévolně zatkli Fidelise Mudimuha, Zachariaha Godiho a Tafadzwaho Gezu, vedoucí pracovníky v kancelářích Střediska poradenských služeb, což je registrovaná lékařská klinika v Harare, která poskytuje lékařské a poradenské služby obětem organizované trestné činnosti a mučení; vzhledem k tomu, že zadržení byli obviněni z toho, že „svévolně způsobili škodu na majetku v rozporu s oddílem 140 (kodifikovaného a reformovaného) trestního zákoníku“;

R.   vzhledem k tomu, že od listopadu 2012 byl v Zimbabwe nad 56 osobami vynesen rozsudek smrti;

Obecné připomínky

1.   vyzývá EU, aby ve všech svých oblastech politik důsledně uplatňovala strategii soudržnosti politik ve prospěch rozvoje, včetně soudržnosti obchodní politiky s dodržováním lidských práv; nesouhlasí s politikou EU, která se Zimbabwe a Madagaskarem podepsala dohodu o uvolnění obchodu, ačkoli na obě země uvalila sankce za porušování lidských práv;

2.   vyjadřuje politování nad tím, že navzdory vytvoření klíčové koncepce „soudržnosti politik ve prospěch rozvoje“ v roce 2005 a navzdory četným závěrům Rady EU nebyla dosud přijata konkrétní opatření na provázání rozvoje, lidských práv a obchodu;

3.   důrazně odmítá agresivní a trvalý tlak ze strany EU na uzavření dohod o hospodářském partnerství a že i navzdory oprávněným obavám mnoha zemí AKT a organizací občanské společnosti nemění v této záležitosti svůj přístup;

4.   vyjadřuje své nejhlubší pochyby o tom, že by prozatímní dohoda, kterou od 14. května 2012 prozatímně provádějí pouze čtyři (Seychely, Madagaskar, Zimbabwe a Mauricius) z 16 zemí východní a jižní Afriky, které se původně účastnily jednání, mohla přispět k zamýšlené větší regionální integraci;

5.   zdůrazňuje, že tato prozatímní dohoda nebere ohled na rozvojové potřeby dotčených zemí; je přesvědčen o tom, že toto je případ všech dohod o hospodářském partnerství a hlavní důvod souvisejícího zablokování jednání;

6.   zdůrazňuje, že plošná liberalizace (Komise trvá na minimálně 80% liberalizaci cel v průběhu 15 let) není smysluplná, protože hospodářský výzkum prokázal, že uvolnění obchodu nezaručuje pozitivní důsledky pro snižování chudoby a že z liberalizace měly největší prospěch země, které ji provedly výběrově a postupně a které současně poskytovaly klíčovým odvětvím státní pomoc;

7.   zdůrazňuje, že EU musí prosazovat spravedlivý obchod s rozvojovými zeměmi, který se zakládá na plném dodržování a zajišťování pracovních norem a podmínek MOP, a zajistit uplatňování nejvyšších možných sociálních a environmentálních standardů; je toho názoru, že tento přístup zahrnuje platbu spravedlivých cen za zdroje a zemědělské výrobky rozvojových zemí;

8.   zdůrazňuje, že EU musí při definování obchodní politiky vzhledem k rozvojovým a nejméně rozvinutým zemím jednoznačně upřednostňovat svůj závazek k dosažení rozvojových cílů tisíciletí; zdůrazňuje, že těchto cílů je možné dosáhnout jen tehdy, budou-li zohledněna hospodářská a sociální asymetrie mezi EU a příslušnými zeměmi; věří, že nejdůležitější je tedy flexibilní a cílený přístup v zájmu pracovníků, drobných zemědělců a chudého obyvatelstva;

9.   s velkým znepokojením bere na vědomí nepružný přístup Komise a Rady, pokud jde o nejkontroverznější otázky nastolené zeměmi AKT a odsouhlasenou liberalizaci cel na dovoz z EU; trvá na tom, že je potřebný mnohem flexibilnější přístup, který by vždy v daném čase odrážel skutečný stupeň rozvoje jednotlivých rozvojových zemí; naléhavě proto vyzývá Komisi, aby nestanovovala pevné harmonogramy pro uplynutí moratoria na zrušení cel pro další produkty;

10. podporuje návrh zemí východní a jižní Afriky, aby dohody o hospodářském partnerství obsahovaly opatření na podporu rozvoje, a vyzývá k tomu, aby přinejmenším nejméně rozvinuté země byly v dohodách o hospodářském partnerství zproštěny závazků k celní liberalizaci a povinnosti smluvně upravit přístup na trhy EU v rámci její iniciativy „Vše kromě zbraní“;

11. vyzývá k revizi procesu vyjednávání dohod o hospodářském partnerství, jíž by se jako rovnoprávní partneři účastnily i odborové svazy a organizace občanské společnosti, jež mají v této oblasti odborné znalosti, s cílem umožnit, aby byla vůči zemím AKT vedena hospodářská politika skutečně orientovaná na rozvoj a založená na respektování práv;

Zimbabwe

12. vyjadřuje nejhlubší znepokojení nad pokračujícím porušováním lidských práv, a to i na základě sexuální orientace, a utlačováním politických oponentů režimu, ochránců lidských práv, bojovníků za práva žen, novinářů a pracovníků nevládních organizací;

13. vyzývá vládu národní jednoty, aby před všeobecnými volbami novelizovala represivní zákony, jako je zákon o přístupu k informacím a o ochraně soukromí, zákon o bezpečnosti, a (kodifikovaný a reformovaný) trestní zákoník, neboť jsou zneužívány k rozsáhlému omezování základních práv;

14. vyzývá zimbabwskou vládu, aby před uspořádáním voleb zajistila rovné polické podmínky a vytvořila kulturu založenou na dodržování práv, což zahrnuje změnu represivních zákonů a nahrazení velitelů policejních sborů a členů volebních komisí, kteří jsou stoupenci režimu, nezávislými odborníky;

15. vyzývá zimbabwskou vládu, aby v plném rozsahu zprostila obvinění vedoucí a zdravotnické pracovníky Střediska poradenských služeb v Harare, které poskytuje lékařské a poradenské služby obětem organizované trestné činnosti a mučení;

16. opakuje svůj nesouhlas s trestem smrti a vyzývá k bezodkladnému zavedení moratoria na trest smrti, které zastaví všechny popravy, což bude první krok k úplnému zrušení trestu smrti;

17. naléhavě vyzývá zimbabwskou vládu, aby dodržovala Všeobecnou deklaraci lidských práv a Africkou chartu lidských práv a práv národů a aby ve všech hospodářských odvětvích zaručila transparentnost a veřejnou odpovědnost, zejména pak v těžebním průmyslu, neboť z nerostného bohatství země by měli mít prospěch všichni obyvatelé Zimbabwe;

18. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení předsedovi Evropské rady, předsedovi Komise, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám členských států, vládám Madagaskaru, Mauricia, Seychel a Zimbabwe a sekretariátu zemí AKT.