Πρόταση ψηφίσματος - B7-0026/2013Πρόταση ψηφίσματος
B7-0026/2013

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την εφαρμογή της Ενδιάμεσης Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης (ΕΣΟΕΣ) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών της Ανατολικής και Μεσημβρινής Αφρικής, υπό το φως της τρέχουσας κατάστασης στη Ζιμπάμπουε

14.1.2013 - (2013/2515(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Judith Sargentini, Franziska Keller εξ ονόματος της ομάδας Verts/ALE

Διαδικασία : 2013/2515(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B7-0026/2013
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B7-0026/2013
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B7‑0026/2013

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την εφαρμογή της Ενδιάμεσης Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης (ΕΣΟΕΣ) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών της Ανατολικής και Μεσημβρινής Αφρικής, υπό το φως της τρέχουσας κατάστασης στη Ζιμπάμπουε

(2013/2515(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–    έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009. σχετικά με την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή της ενδιάμεσης συμφωνίας που θεσπίζει το πλαίσιο για συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών της Ανατολικής και της Μεσημβρινής Αφρικής, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφετέρου (2012/196/EC)[1],

–   έχοντας υπόψη την υπογραφείσα τον Ιούνιο 2000 Συμφωνία του Κοτονού και ειδικά τα άρθρα 96 και 97 αυτής σχετικά με το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

–    έχοντας υπόψη το άρθρο 21 της ΣΕΕ και το άρθρο 208 της ΣΛΕΕ, που υποχρεώνουν την ΕΕ να τηρεί μια πολιτική συνοχή, ακόμη και στις εξωτερική της δράση και στην αναπτυξιακή και την εμπορική πολιτική της,

–    έχοντας υπόψη τα πολυάριθμα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Ζιμπάμπουε,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά με τον αναπτυξιακό αντίκτυπο των συμφωνιών οικονομικών εταιρικών σχέσεων (ΣΟΕΣ)[2],

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2012 (A7-0431/2012),

–   έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης, της 6ης Δεκεμβρίου 2012 (A7 0431/2012),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Δεκεμβρίου 2010, σχετικά με το μέλλον της στρατηγικής εταιρικής σχέσης Αφρικής–ΕΕ εν συνεχεία της τρίτης Συνόδου Κορυφής Αφρικής–ΕΕ[3],

–   έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη περί Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και άλλα βασικά διεθνή κείμενα για τα ανθρώπινα δικαιώματα στα οποία η Ζιμπάμπουε είναι συμβαλλόμενο μέρος,

–    έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Καταστατικό Χάρτη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και των Λαών, τον οποίο έχει επικυρώσει και η Ζιμπάμπουε,

–    έχοντας υπόψη τα πολυάριθμα προηγούμενα ψηφίσματά του που εκφράζουν τη βαθύτατη ανησυχία του για την κατάσταση στη Ζιμπάμπουε,

–    έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

Οι συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης και οι διαπραγματεύσεις για την Ενδιάμεση Συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Μαδαγασκάρη, ο Μαυρίκιος, οι Σεϋχέλλες και η Ζιμπάμπουε έχουν συνυπογράψει τη Συμφωνία του Κοτονού που προβλέπει ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί ουσιώδες στοιχείο της συμφωνίας ανάπτυξης και συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και των χωρών ΑΚΕ·

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν και η Μαδαγασκάρη και η Ζιμπάμπουε υπέστησαν κυρώσεις για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εντούτοις η ΕΕ πιέζει για την υπογραφή μιας συμφωνίας για την απελευθέρωση του εμπορίου με αυτές τις χώρες, παρά το ότι, με τη Λευκορωσία, αρνήθηκε να επικυρώσει τόσο τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας (PCA) όσο και την Ενδιάμεση Συμφωνία, που συνήφθησαν το 1995·

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Μαδαγασκάρη, ο Μαυρίκιος, οι Σεϋχέλλες και η Ζιμπάμπουε έχουν θέσει από το Μάιο 2012 προσωρινά σε εφαρμογή την Ενδιάμεση Συμφωνία· ότι αυτή είναι η πρώτη ενδιάμεση συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΕΣΟΕΣ=IEPA) που τίθεται σε ισχύ με μια αφρικανική περιφέρεια από το 2002 που ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις για τις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης·

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή θεωρεί την Ενδιάμεση Συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης μεταβατικό στοιχείο εν όψει μιας πλήρους ΣΟΕΣ, που θα παραμείνει ανοικτή σε όσες άλλες χώρες θελήσουν μεταγενέστερα να συμβληθούν·

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχική ομάδα χωρών της Ανατολικής και Μεσημβρινής Αφρικής (ESA) που ξεκίνησε διαπραγματεύσεις στις 7 Φεβρουαρίου 2004 για τις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ) με την ΕΕ απαρτιζόταν από 16 χώρες, στις οποίες συμπεριλαμβάνονταν τα νησιά του Ινδικού Ωκεανού (Κομόρες, Μαδαγασκάρη, Μαυρίκιος και Σεϋχέλλες), χώρες από το Κέρας της Αφρικής (Τζιμπουτί, Αιθιοπία, Ερυθραία και Σουδάν), τα μέλη της Κοινότητας Ανατολικής Αφρικής (EAC) (Μπουρούντι, Κένυα, Ρουάντα, Τανζανία και Ουγκάντα) και χώρες της Μεσημβρινής Αφρικής (Μαλάουι, Ζάμπια και Ζιμπάμπουε)· λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνον έξι από αυτές τις δεκαέξι χώρες μονογράφησαν την ενδιάμεση ΣΟΕΣ Ανατολικής και Μεσημβρινής Αφρικής(ESA), εκ των οποίων δυο (Ζάμπια και Κομόρες) αποφάσισαν να μην υπογράψουν, δυο (Μαυρίκιος και Μαδαγασκάρη) κοινοποίησαν προσωρινή εφαρμογή, και μόνο δυο (Ζιμπάμπουε και Σεϋχέλλες) επικύρωσαν·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώρες ΑΚΕ επανειλημμένα από το 2007 έχουν εκφράσει τις ανησυχίες τους για πολλές διατάξεις των ενδιαμέσων ΣΟΕΣ που δεν καλύπτουν τις αναπτυξιακές τους ανάγκες· ότι οι διαπραγματεύσεις κατά τα πέντε περασμένα έτη αφιερώθηκαν σε μεγάλο βαθμό στην εξεύρεση καλύτερης διατύπωσης για τις διατάξεις αυτές· ότι κάποιες βελτιώσεις συμφωνήθηκαν αλλά δεν ενσωματώθηκαν στην ενδιάμεση ΣΟΕΣ, επειδή η Επιτροπή αρνήθηκε να την τροποποιήσει· ότι η ενδιάμεση ΣΟΕΣ (EPA) Ανατολικής και Μεσημβρινής Αφρικής (ESA) που υποβλήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι η μη τροποποιημένη εκδοχή, που περιέχει τις ανεπαρκείς και αμφισβητούμενες διατάξεις·

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενδιάμεση ΣΟΕΣ (EPA) Ανατολικής και Μεσημβρινής Αφρικής (ESA) δεν περιλαμβάνει κάποιο κεφάλαιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται να απελευθερώσουν και να καταργήσουν συνολικά οι μεν Σεϋχέλλες και ο Μαυρίκιος πάνω από το 95%, η δε Ζιμπάμπουε το 79,9% των δασμών που επιβάλλουν στις εισαγωγές από την ΕΕ· ότι η Μαδαγασκάρη όφειλε να απελευθερώσει το 37% των δασμών της μέχρι 1η Ιανουαρίου 2013, κι ότι τούτο αντιπροσωπεύει μια απώλεια φορολογικών εσόδων ύψους 42%· ότι η Κυβέρνηση της Μαδαγασκάρης ζήτησε πενταετή αναστολή μέχρις ότου θέσει σε εφαρμογή τη Συμφωνία·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2010, οι συνολικές εισαγωγές της ΕΕ από όλα τα κράτη της ομάδας χωρών της Ανατολικής και Μεσημβρινής Αφρικής (ESA) ανήλθαν σε κάπου 2,88 δις ευρώ, ήτοι 0,2% του συνόλου των εισαγωγών της ΕΕ, και περιλάμβαναν κυρίως μεταποιημένο τόνο, καφέ, ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο, κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, καπνό, κομμένα άνθη και σιδηροκράματα·

Ι.    λαμβάνοντας υπόψη ότι μελέτες της Οικονομικής Επιτροπής του ΟΗΕ για την Αφρική (UNECA) δείχνουν ότι η αντίληψη της Επιτροπής για τις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ) θα οδηγούσε σε περιστολή του κράτους πρόνοιας, θα υπέσκαπτε την περιφερειακή ολοκλήρωση και θα παρεμπόδιζε τις προσπάθειες των Αφρικανών να εκβιομηχανισθούν· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 75% του πληθυσμού στην περιοχή της Ανατολικής και Μεσημβρινής Αφρικής ζει σε ΛΑΧ (λιγότερο αναπτυγμένες χώρες)·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Διαχείρισης Αναπτυξιακής Πολιτικής (ECDPM), δεν υπάρχει μεγάλη συνοχή ανάμεσα στη συναφθείσα ενδιάμεση ΣΟΕΣ και στις διεργασίες περιφερειακής ολοκλήρωσης στην Αφρική·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επικύρωση και προσωρινή εφαρμογή της ενδιάμεσης ΣΟΕΣ από τις χώρες της Ανατολικής και Μεσημβρινής Αφρικής θα καταστήσει δυσχερέστερη την αντικατάστασή της από μια περιφερειακή ΣΟΕΣ αποδεκτή από όλες τις χώρες ΑΚΕ της περιφέρειας·

Ζιμπάμπουε

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος Mugabe κυβερνά τη Ζιμπάμπουε τα τελευταία 33 έτη· ότι το 2009 σχηματίσθηκε μια κυβέρνηση συνασπισμού, μετά τη συμφωνία μεταξύ ZANU‑PF και MDC (Κίνημα Δημοκρατικής Αλλαγής) για την από κοινού άσκηση της εξουσίας σε μια προσπάθεια άρσης του πολιτικού αδιεξόδου που προέκυψε από τις βουλευτικές και προεδρικές εκλογές του 2008·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει εξαγγελθεί ένα συνταγματικό δημοψήφισμα, και ακολούθως γενικές εκλογές, χωρίς εντούτοις να έχουν ακόμη αποφασιστεί οι ακριβείς ημερομηνίες·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, εν απουσία βασικών νομικών μεταρρυθμίσεων, υπάρχουν πραγματικές ανησυχίες, σε περίπτωση που οι εκλογές γίνουν το Μάρτιο 2013, ότι θα σημειωθούν εκτεταμένες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πριν, κατά και μετά τις εκλογές, κι ότι οι παραβιάσεις αυτές θα υποσκάψουν τη δυνατότητα διενέργειας αξιόπιστων, ελεύθερων και έντιμων εκλογών·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ επέβαλε το 2004 -και εν συνεχεία ανανέωσε- κυρώσεις κατά της Ζιμπάμπουε για τις ατελείωτες απειλές, πράξεις παρενόχλησης, συλλήψεις, τους φόνους και τις άλλες μορφές βίας και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε διενέξεις κατά τα περασμένα έτη, λόγω των αδαμαντωρυχείων·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 5 Νοεμβρίου 2012, αστυνομικοί συνέλαβαν αυθαίρετα τους Fidelis Mudimu, Zachariah Gochi και Tafadzwa Geza, ανώτερα στελέχη των γραφείων της Counselling Services Unit (CSU), μιας ανεγνωρισμένης ιατρικής κλινικής του Harare, η οποία προσφέρει ιατρικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θύματα οργανωμένου εγκλήματος και βασανιστηρίων· ότι στους συλληφθέντες απαγγέλθηκε η κατηγορία της "πρόκλησης κακόβουλης βλάβης σε ξένη περιουσία, κατά παράβαση του άρθρου 140 του Νόμου περί (Κωδικοποίησης και Μεταρρύθμισης) της Ποινικής Νομοθεσίας"·

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, από το Νοέμβριο 2012, 56 άτομα έχουν καταδικασθεί σε θανατική ποινή στη Ζιμπάμπουε·

Γενικές παρατηρήσεις

1.   καλεί την ΕΕ να επιτύχει μια πολιτική συνοχή με αναπτυξιακό προσανατολισμό σε όλους τους τομείς, μεταξύ άλλων και στην εμπορική πολιτική και στο θέμα του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· αποδοκιμάζει την πολιτική της ΕΕ να υπογράψει μια συμφωνία απελευθέρωσης του εμπορίου με τη Ζιμπάμπουε και τη Μαδαγασκάρη παρά το ότι η ΕΕ έχει επιβάλει στις χώρες αυτές κυρώσεις για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

2.   θεωρεί λυπηρό που, αν και από το 2005 και σε πολλά συμπεράσματα του Συμβουλίου της ΕΕ καθιερώθηκε μια πολιτική συνοχή με αναπτυξιακό προσανατολισμό ως βασικό στοιχείο, δεν έχουν ακόμη ληφθεί συγκεκριμένα μέτρα που θα συσχετίζουν ανάπτυξη, σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εμπόριο·

3.   αντιτίθεται κατηγορηματικά στις επιθετικές και διαρκείς πιέσεις που ασκεί η ΕΕ για τη σύναψη συμφωνιών οικονομικής εταιρικής σχέσης και στην άκαμπτη αντίληψή της σε σχέση με αυτές, παρά τις δικαιολογημένες ανησυχίες πολλών χωρών ΑΚΕ και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών τους·

4.   εκφράζει έντονες αμφιβολίες ως προς το εάν η Ενδιάμεση Συμφωνία, που από 14 Μαΐου 2012 έθεσαν προσωρινώς σε εφαρμογή μόνο τέσσερα (Σεϋχέλλες, Μαδαγασκάρη, Ζιμπάμπουε και Μαυρίκιος) από τα 16 κράτη της Ανατολικής και Μεσημβρινής Αφρικής που αρχικά συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις, θα εξυπηρετήσει το σκοπό της μεγαλύτερης περιφερειακής ολοκλήρωσης·

5.   τονίζει ότι η Ενδιάμεση Συμφωνία αδυνατεί να ανταποκριθεί στις αναπτυξιακές ανάγκες των χωρών αυτών· είναι πεπεισμένο ότι τούτο ισχύει για όλες τις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης και είναι η κύρια αιτία του σχετικού αδιεξόδου στις διαπραγματεύσεις·

6.   τονίζει ότι μια ευρύτατη απελευθέρωση (τουλάχιστον σε ποσοστό 80% μέσα σε 15 έτη, όπως απαιτεί η Επιτροπή) δεν έχει νόημα, εφόσον οι οικονομικές μελέτες δείχνουν ότι δεν μπορούμε να θεωρούμε εγγυημένη την θετική επίπτωση της απελευθέρωσης του εμπορίου σε ό,τι αφορά τη μείωση της φτώχειας κι ότι οι χώρες που ωφελήθηκαν περισσότερο είναι εκείνες που εφάρμοσαν επιλεκτική και βαθμιαία απελευθέρωση σε συνδυασμό με κρατική υποστήριξη προς βασικούς τομείς·

7.   επισημαίνει ότι η ΕΕ οφείλει να προάγει το δίκαιο εμπόριο μεταξύ αυτής της ίδιας και των αναπτυσσομένων χωρών που πρέπει να θεμελιώνεται στον πλήρη σεβασμό και τη διασφάλιση των κανόνων και συνθηκών εργασίας που ορίζει η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας, και να διασφαλίζει την εφαρμογή των υψηλότερων δυνατών κοινωνικών και περιβαλλοντικών προδιαγραφών· εκτιμά πως τούτο περιλαμβάνει την καταβολή ενός δίκαιου αντιτίμου για τους φυσικούς πόρους και τα γεωργικά προϊόντα που προέρχονται από τις αναπτυσσόμενες χώρες·

8.   τονίζει ότι η δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέρ της επίτευξης των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας πρέπει να έχει την απόλυτη προτεραιότητα κατά τον καθορισμό της εμπορικής πολιτικής έναντι των αναπτυσσόμενων και των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών· τονίζει ότι οι Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας μπορούν να επιτευχθούν μόνον εφόσον ληφθούν υπόψη οι οικονομικές και κοινωνικές ασυμμετρίες μεταξύ της ΕΕ και των συγκεκριμένων χωρών· εκτιμά πως είναι κατά συνέπεια εξαιρετικά σημαντικό να υπάρξει μια ευέλικτη και προσαρμοσμένη προσέγγιση, προς το συμφέρον των εργατών, των μικρών γεωργών και των φτωχών·

9.   διαπιστώνει με μεγάλη ανησυχία την άκαμπτη στάση της Επιτροπής και του Συμβουλίου σχετικά με τα πιο αμφισβητούμενα από τις χώρες ΑΚΕ ζητήματα και τη συμφωνηθείσα δασμολογική απελευθέρωση των εισαγωγών ευρωπαϊκών προϊόντων· τονίζει την ανάγκη μιας πιο ευέλικτης προσέγγισης που θα απηχεί την πραγματική πορεία της κάθε αναπτυσσόμενης χώρας σε οποιαδήποτε δεδομένη στιγμή· καλεί κατά συνέπεια την Επιτροπή να μην ορίζει σταθερές προθεσμίες για τη διάρκεια αναστολής των δασμολογικών καταργήσεων και άλλων ζητημάτων·

10. στηρίζει την πρόταση των χωρών της Ανατολικής και Μεσημβρινής Αφρικής να υπάρχουν στις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης ευνοϊκές αναπτυξιακές διατάξεις και ζητεί, ως ελάχιστη πρόβλεψη, να εξαιρεθούν οι λιγότερο αναπτυγμένες χώρες από την υποχρέωση δασμολογικής απελευθέρωσης που προβλέπεται στις ΣΟΕΣ και από την υποχρέωση μετατροπής σε συμβατική της πρόσβασής τους στην ευρωπαϊκή αγορά στο πλαίσιο του μηχανισμού "Όλα εκτός από Όπλα"·

11. ζητεί την αναθεώρηση της διαδικασίας των ΣΟΕΣ για να συμπεριληφθούν επί ίσοις όροις όλοι οι κύκλοι ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων των συνδικαλιστικών οργανώσεων και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών με εμπειρία στον τομέα αυτό, και να καταστεί έτσι δυνατή μια οικονομική πολιτική απέναντι στις χώρες ΑΚΕ βασισμένη πραγματικά σε αναπτυξιακούς στόχους και δικαιώματα·

Ζιμπάμπουε

12. εκφράζει την εντονότατη ανησυχία του για τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων και για λόγους γενετήσιου προσανατολισμού, καθώς και για την καταπίεση σε βάρος αντιπολιτευομένων, υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμμετεχόντων σε εκστρατείες για τα δικαιώματα των γυναικών, δημοσιογράφων και συνεργατών των ΜΚΟ·

13. καλεί την Κυβέρνηση ενότητας να τροποποιήσει διάφορους κατασταλτικούς νόμους σαν τον Νόμο περί Πρόσβασης σε Πληροφορίες και Προστασίας του Ιδιωτικού Απορρήτου, τον Νόμο περί Δημόσιας Τάξης και Ασφάλειας, και τον Νόμο περί (Κωδικοποίησης και Μεταρρύθμισης) της Ποινικής Νομοθεσίας, πριν από τη διενέργεια των γενικών εκλογών, δεδομένου ότι οι νόμοι αυτοί έχουν χρησιμοποιηθεί για τον αυστηρό περιορισμό βασικών δικαιωμάτων·

14. καλεί την Κυβέρνηση της Ζιμπάμπουε να επανεξισορροπήσει το πολιτικό πεδίο και να δημιουργήσει ένα κλίμα σεβασμού των δικαιωμάτων προτού οργανώσει εκλογές, πράγμα που απαιτεί την τροποποίηση των κατασταλτικών νόμων και την αντικατάσταση των κομματικών αστυνομικών προϊσταμένων και εκλογικών αντιπροσώπων από αμερόληπτους επαγγελματίες·

15. καλεί την Κυβέρνηση της Ζιμπάμπουε να άρει όλες τις κατηγορίες σε βάρος των ανώτερων στελεχών και των ιατρικών συνεργατών της Counselling Services Unit (CSU) στο Harare η οποία προσφέρει ιατρικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θύματα οργανωμένου εγκλήματος και βασανιστηρίων·

16. επαναλαμβάνει την αντίθεσή του στη θανατική ποινή και ζητεί την άμεση εφαρμογή αναστολής στις θανατικές ποινές, ώστε να σταματήσουν όλες οι εκτελέσεις σαν μια πρώτη φάση εν όψει της πλήρους κατάργησης της θανατικής ποινής·

17. καλεί την Κυβέρνηση της Ζιμπάμπουε να σεβασθούν την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τον Αφρικανικό Καταστατικό Χάρτη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και των Λαών, και να διασφαλίσει διαφάνεια και λογοδοσία σε όλους τους τομείς της οικονομίας, και ειδικά στην εξορυκτική βιομηχανία, ώστε ο ορυκτός πλούτος της χώρας να ωφελεί όλους τους πολίτες της Ζιμπάμπουε·

18. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στον Πρόεδρο της Επιτροπής, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στις κυβερνήσεις των κρατών μελών, στις κυβερνήσεις της Μαδαγασκάρης, του Μαυρικίου, των Σεϋχελλών και της Ζιμπάμπουε και στην Γραμματεία ΑΚΕ.