Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B7-0026/2013Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B7-0026/2013

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl Europos bendrijos ir Rytų ir Pietų Afrikos valstybių laikinojo ekonominės partnerystės susitarimo (LEPS) įgyvendinimo atsižvelgiant į dabartinę padėtį Zimbabvėje

14.1.2013 - (2013/2515(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį

Judith Sargentini, Franziska Keller Verts/ALE frakcijos vardu

Procedūra : 2013/2515(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B7-0026/2013
Pateikti tekstai :
B7-0026/2013
Priimti tekstai :

B7‑0026/2013

Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos bendrijos ir Rytų ir Pietų Afrikos valstybių laikinojo ekonominės partnerystės susitarimo (LEPS) įgyvendinimo atsižvelgiant į dabartinę padėtį Zimbabvėje

(2013/2515(RSP))

Europos Parlamentas,

–    atsižvelgdamas į 2009 m. liepos 13 d. Tarybos sprendimą dėl laikinojo susitarimo, nustatančio Rytų ir Pietų Afrikos valstybių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių ekonominės partnerystės susitarimo pagrindą, pasirašymo ir laikino taikymo (2012/196/EB) [1]

–    atsižvelgdamas į 2000 m. birželio mėn. pasirašytą Kotonu susitarimą, ypač į jo 96 ir 97 straipsnius dėl žmogaus teisių gerbimo,

–    atsižvelgdamas į ES sutarties 21 straipsnį ir SESV 208 straipsnį, kuriais reikalaujama, kad ES laikytųsi nuoseklios politikos, taip pat vykdydama išorės veiksmus, vystymąsi ir prekybos politiką,

–    atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl padėties Zimbabvėje,

–    atsižvelgdamas į savo 2009 m. vasario 5 d. rezoliuciją dėl ekonominės partnerystės susitarimų (EPS) poveikio vystymuisi[2],

–    atsižvelgdamas į 2012 m. gruodžio 18 d. Tarptautinės prekybos komiteto rekomendaciją (A7-0431/2012),

–    atsižvelgdamas į 2012 m. gruodžio 6 d. Vystimosi komiteto nuomonę (A7‑0431/2012),

–    atsižvelgdamas į savo 2010 m. gruodžio 15 d. rezoliuciją dėl Afrikos ir ES strateginės partnerystės ateities po trečiojo Afrikos ir ES aukščiausiojo lygio susitikimo[3],

–    atsižvelgdamas į Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją ir kitus pagrindinius tarptautinius žmogaus teisių dokumentus, prie kurių Zimbabvė yra prisijungusi,

–   atsižvelgdamas į Afrikos Chartiją dėl žmogaus ir tautų teisių, kurią Zimbabvė yra ratifikavusi,

–   atsižvelgdamas į daugelį savo rezoliucijų, kuriose išreiškiamas gilus susirūpinimas dėl padėties Zimbabvėje,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

Ekonominės partnerystės susitarimai ir laikinasis ekonominės partnerystės susitarimas

A.  kadangi Madagaskaras, Mauricijus, Seišeliai ir Zimbabvė pasirašė Kotonu susitarimą; kadangi pagarba žmogaus teisėms yra ES ir AKR šalių susitarimo dėl vystymosi ir bendradarbiavimo esminis elementas;

B.   kadangi nors Madagaskarui ir Zimbabvei buvo taikomos sankcijos dėl žmogaus teisių pažeidimų, ES reikalauja, kad su šiomis šalimis būtų pasirašytas prekybos liberalizavimo susitarimas, nepaisant to, kad ji 1995 m. atsisakė ratifikuoti tiek partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą (PBS), tiek laikinąjį susitarimą su Baltarusija;

C.  kadangi Madagaskaras, Mauricijus, Seišeliai ir Zimbabvė laikinąjį susitarimą laikinai taiko nuo 2012 m. gegužės mėn.; kadangi tai yra pirmasis laikinasis ekonominės partnerystės susitarimas Afrikos regione, kuris turėtų būti taikomas nuo tada, kai 2002 m. prasidėjo derybos dėl ekonominės partnerystės susitarimų;

D.  kadangi Komisija į šį laikinąjį ekonominės partnerystės susitarimą žiūri kaip į tarpinį susitarimą siekiant sukurti galutinį EPS, jis išliks atviras ir kitoms šalims, norinčioms prie susitarimo prisijungti vėlesniame etape;

E.   kadangi pradinę Rytų ir Pietų Afrikos šalių grupę (angl. ESA), kuri 2004 m. vasario 7 d. pradėjo derybas dėl ekonominės partnerystės susitarimų su ES sudarė 16 narių, t. y. Indijos vandenyno salos (Komorai, Madagaskaras, Mauricijus ir Seišeliai), Afrikos Kyšulio šalys (Džibutis, Etiopija, Eritrėja ir Sudanas), Rytų Afrikos bendrijos narės (Burundis, Kenija, Ruanda, Tanzanija ir Uganda) ir Pietų Afrikos šalys (Malavis, Zambija, Zimbabvė); kadangi tik 6 iš 16 šalių parafavo Rytų ir Pietų Afrikos valstybių laikinąjį EPS, dvi iš jų nusprendė nepasirašyti (Zambija ir Komorai), dvi pranešė apie laikiną susitarimo taikymą (Mauricijus ir Madagaskaras) ir tik dvi ratifikavo susitarimą (Zimbabvė ir Seišeliai);

F.   kadangi AKR šalys nuo 2007 m. nuolat reiškia susirūpinimą dėl kelių laikinojo EPS nuostatų, kurios nepateisina jų plėtros poreikių; kadangi pastarosiomis penkerius metus trukusiomis derybomis daugiausia buvo siekiama kuo geriau suformuluoti šias nuostatas; kadangi dėl kai kurių patobulinimų buvo susitarta, bet jie nebuvo įtraukti į laikinąjį EPS, kadangi Komisija atsisakė daryti pakeitimus; kadangi Parlamentui pateikta vis dar nepakeista Rytų ir Pietų Afrikos valstybių laikinojo EPS versija, kurioje yra netinkamų ir ginčijamų nuostatų;

G.  kadangi Rytų ir Pietų Afrikos valstybių laikinajame EPS nėra skyriaus dėl tvarios plėtros;

H.  kadangi tikimasi, kad Seišeliai ir Mauricijus liberalizuos ir panaikins daugiau kaip 95 proc. ES importui taikomų tarifų, o Zimbabvė − 79,9 proc.; kadangi iki sausio 1 d. Madagaskaras planavo liberalizuoti 37 proc. tarifų ir kadangi dėl to fiskalinės pajamos sumažės 42 proc. dalimi; kadangi Madagaskaro vyriausybė, prieš įgyvendindama susitarimą, paprašė nustatyti penkerių metų moratoriumą;

I.    kadangi 2010 m. bendras ES importas iš visos Rytų ir Pietų Afrikos šalių grupės siekė apie 2,88 mlrd. EUR arba 0,2 proc. viso ES importo, daugiausia įskaitant apdorotus tunus, kavą, cukranendrių cukrų, tekstilės gaminius, tabaką, nuskintas gėles ir geležies lydinius.

J.    kadangi JT Afrikos ekonomikos komisija nurodo, kad Komisijos vizija dėl ekonominės partnerystės susitarimų sumažins gerovę, pakenks regioninei integracijai ir apsunkins Afrikos industrializacijos pastangas; kadangi 75 proc. Rytų ir Pietų Afrikos regiono gyventojų gyvena mažiausiai išsivysčiusiose šalyse;

K.  kadangi Europos vystymosi politikos valdymo centro duomenimis tarp sudarytų laikinųjų EPS ir regioninės integracijos procesų Afrikoje yra maža nuoseklumo;

L.   kadangi dėl Rytų ir Pietų Afrikos šalių laikinojo EPS laikino ratifikavimo ir taikymo, bus sunkiau jį pakeisti regioniniu EPS, kurį taikytų visos regiono AKR šalys;

Zimbabvė

M.  kadangi prezidentas R. Mugabe Zimbabvę valdė pastaruosius 33 metus; kadangi koalicinė vyriausybė buvo suformuota 2009 m. Zimbabvės Afrikos nacionalinei sąjungai (Patriotinis frontui) ir Judėjimui už demokratinę pertvarką pasirašius susitarimą dėl valdžios pasidalijimo siekiant išbristi iš politinės aklavietės, atsiradusios dėl 2008 m. vykusių įstatymų leidžiamosios valdžios ir prezidento rinkimų;

N.  kadangi referendumas dėl konstitucijos ir vėliau vyksiantys visuotiniai rinkimai yra ruošiami, bet tikslios datos dar nenustatytos;

O.  kadangi trūksta pagrindinių teisinių reformų, kyla didelis susirūpinimas, kad tuo atveju, jei rinkimai vyks 2013 m. kovo mėn., prieš rinkimus, jų metu ir po rinkimų gali būti plačiu mastu pažeidinėjamos žmogaus teisės, o tokie pažeidimai pakenks patikimam, laisvam ir sąžiningam balsavimui;

P.   kadangi 2004 m. ES įvedė šiai šaliai sankcijas ir nuo to laiko jas taikė dėl paskutiniaisiais metais nesiliaujančių grasinimų, užpuldinėjimų, suėmimų, nužudymų ir kitų formų smurto bei žmogaus teisių pažeidimų deimantų laukuose kilusių konfliktų metu;

Q.  kadangi 2012 m. lapkričio 5 d. policijos pareigūnai savavališkai sulaikė Hararės registruotos medicinos klinikos, teikiančios medicinos ir konsultavimo paslaugas organizuotų nusikaltimų ir kankinimų aukoms, Konsultacinių paslaugų skyriaus aukštas pareigas užimančius darbuotojus Fidelį Mudimu, Zachariahą Gochį ir Tafadzwą Gezą; kadangi sulaikytieji buvo apkaltinti padarę tyčinę žalą turtui ir pažeidę Baudžiamosios teisės (kodifikuotos ir reformuotos redakcijos) kodekso140 skirsnį;

R.   kadangi 2012 m. lapkričio mėn. Zimbabvėje 56 žmonės buvo nuteisti mirties bausme;

1.   Bendrosios pastabos

1.   ragina ES visose politikos srityse įgyvendinti politikos suderinamumą vystymosi labui, įskaitant prekybos politikos ir pagarbos žmogaus teisėms suderinamumą; nepritaria ES politikai, kuria siekiama pasirašyti prekybos liberalizavimo susitarimą su Zimbabve ir Madagaskaru, nors šioms šalims taikomos ES sankcijos dėl žmogaus teisių pažeidimų;

2.   apgailestauja, kad nors 2005 m. patvirtinus politikos suderinamumą vystymosi labui kaip pagrindinę koncepciją ir ją įtraukus į daugelį ES Tarybos išvadų, nebuvo imtasi jokių priemonių suderinti vystimąsi, pagarbą žmogaus teisėms ir prekybą;

3.   griežtai smerkia ES agresyvų ir nuolatinį skatinimą ir nelankstų požiūrį į ekonominės partnerystės susitarimų sudarymą, nepaisant pagrįstų daugelio AKR šalių ir pilietinės visuomenės organizacijų nuogąstavimų;

4.   išreiškia labai stiprų susirūpinimą, ar laikinas susitarimas, nuo 2012 m. gegužės 14 d. laikinai taikomas tik 4 iš 16 iš pradžių į derybas įtrauktų Rytų bei Pietų Afrikos regiono valstybių (Seišeliuose, Madagaskare, Zimbabvėje ir Mauricijuje), pateisins didesnės regioninės integracijos siekį;

5.   pabrėžia, kad šis laikinasis susitarimas nepateisina minimų šalių vystymosi poreikių; yra įsitikinęs, kad tai taikytina visiems ekonominės partnerystės susitarimams ir tai yra pagrindinė priežastis, kodėl vykdant derybas atsidurta aklavietėje;

6.   pabrėžia, kad visapusiškas liberalizavimas (Komisijos primygtinai reikalaujama per 15 metų liberalizuoti ne mažiau kaip 80 proc. muitų tarifų) neturi prasmės, nes pasak ekonominių tyrimų, negalime savaime tikėtis teigiamo prekybos liberalizavimo poveikio mažinant skurdą ir kad tos šalys, kurios geriausiai šiuo liberalizavimu pasinaudojo šalys, kurios liberalizavimą vykdė palaipsniui ir pasirinktai, derindamos su valstybės parama pagrindiniams sektoriams;

7.   pažymi, kad sąžininga ES ir besivystančių šalių prekyba privalo būti pagrįsta visapusišku TDO darbo standartų laikymusi ir šių standartų ir darbo sąlygų užtikrinimu, ir privalo užtikrinti, kad bus taikomi kiek įmanoma aukštesni socialiniai ir aplinkos standartai; laikosi nuomonės, kad tai susiję ir su sąžiningos kainos už išteklius ir žemės ūkio produktus iš besivystančių šalių mokėjimo klausimu;

8.   pabrėžia, kad visiška pirmenybė turi būti teikiama Europos Sąjungos įsipareigojimui pasiekti Tūkstantmečio vystymosi tikslus, apibrėžiant prekybos politikos požiūrį, taikytiną besivystančiom ir mažiausiai išsivysčiusioms šalims; pabrėžia, kad Tūkstantmečio vystymosi tikslai gali būti pasiekti tik tuo atveju, jei bus atsižvelgta į ekonominius ir socialinius ES ir atitinkamų šalių skirtumus; mano, kad yra labai svarbus lankstus ir pritaikytas požiūris, atitinkantis darbuotojų, smulkių ūkininkų ir vargingų žmonių interesus;

9.   su giliu susirūpinimu pabrėžia griežtą Komisijos ir Tarybos požiūrį į daugelį prieštaringų klausimų, susijusių su AKR šalimis ir su sutartų tarifų liberalizavimu, taikomu ES eksportui; primygtinai teigia, kad lankstus požiūris yra reikalingas norint parodyti atskirų besivystančių šalių dabartinę padėtį bet kuriuo momentu; taigi, ragina Komisiją susilaikyti nuo moratoriumo dėl tarifų panaikinimo ir kitų klausimų terminų tvarkaraščių nustatymo;

10. remia Rytų ir Pietų Afrikos šalių pasiūlymą EPS nustatyti vystymuisi palankias nuostatas ir ragina bent mažiausiai išsivysčiusioms šalims netaikyti tarifų liberalizavimo įpareigojimų ekonominės partnerystės susitarimuose ir neįtraukti sutartinių nuostatų dėl jų rinkos prieigos pagal ES programą "Viskas, išskyrus ginklus";

11. ragina peržiūrėti EPS procesus, į kuriuos vienodomis sąlygomis įtraukti visi suinteresuoti subjektai, įskaitant prekybos sąjungos organizacijas ir šioje srityje patirties turinčias pilietinės visuomenės organizacijas, kad būtų AKR šalims taikoma tikrai į plėtrą orientuota ir taisyklėmis pagrįsta ekonominė politika;

Zimbabvė

12. yra labai susirūpinęs dėl nuolatinių žmogaus teisių pažeidimų, įskaitant dėl seksualinės orientacijos, ir dėl smurto prieš politinius rėžimo oponentus, žmogaus teisių gynėjus, kovotojus už moterų teises, žurnalistus ir NVO darbuotojus;

13. ragina Vienybės vyriausybę iki visuotinių rinkimų pradžios pakeisti represinius įstatymus, pvz., Prieigos prie informacijos ir privatumo apsaugos įstatymą, Viešosios tvarkos ir saugumo įstatymą ir Baudžiamosios teisės (kodifikavimo ir reformos) įstatymą, nes šių įstatymų nuostatos buvo panaudotos apriboti pagrindines teise;

14. ragina Zimbabvės vyriausybę iki visuotinių rinkimų surengimo sudaryti vienodas sąlygas ir sukurti teises gerbiančią aplinką, o dėl to būtina pakeisti represinius įstatymus ir pakeisti nešališkais profesionalais pakeisti fanatiškus policijos vadovus ir rinkimų pareigūnus;

15. ragina Zimbabvės vyriausybę atšaukti visus Hararės konsultacinių paslaugų skyriaus, kuris organizuoto nusikalstamumo ir kankinimų aukoms teikia medicinos ir konsultavimo paslaugas, aukštas pareigas užimantiems darbuotojams pateiktus kaltinimus;

16. pakartoja savo poziciją mirties bausmės klausimu ir ragina nedelsiant įgyvendinti moratoriumą dėl mirties bausmės, kuris sustabdys egzekucijas ir tai bus pirmasis žingsnis visiškai panaikinti mirties bausmę;

17. ragina Zimbabvės vyriausybę laikytis Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos ir Afrikos žmogaus ir tautų teisių chartijos nuostatų ir užtikrinti visų ekonomikos sektorių šakų, ypač gavybos pramonės, skaidrumą ir atskaitomybę ir sudaryti sąlygas, kad visi Zimbabvės piliečiai galėtų pasinaudoti šalies mineralinių iškasenų turtais;

18. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Europos Vadovų Tarybos pirmininkui, Komisijos pirmininkui, Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai, valstybių narių vyriausybėms, Madagaskaro, Mauricijaus, Seišelių ir Zimbabvės vyriausybėms ir AKR šalių sekretoriatui.