Návrh uznesenia - B7-0026/2013Návrh uznesenia
B7-0026/2013

NÁVRH UZNESENIA o vykonávaní dočasnej dohody o hospodárskom partnerstve medzi Európskym spoločenstvom a štátmi východnej a južnej Afriky s ohľadom na súčasnú situáciu v Zimbabwe

14.1.2013 - (2013/2515 (RSP)).

predložený na základe vyhlásenia Komisie
v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku

Judith Sargentini, Franziska Keller v mene Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancia

Postup : 2013/2515(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B7-0026/2013
Predkladané texty :
B7-0026/2013
Prijaté texty :

B7‑0026/2013

Uznesenie Európskeho parlamentu o vykonávaní dočasnej dohody o hospodárskom partnerstve medzi Európskym spoločenstvom a štátmi východnej a južnej Afriky s ohľadom na súčasnú situáciu v Zimbabwe

(2013/2515 (RSP)).

Európsky parlament,

–    so zreteľom na rozhodnutie Rady z 13. júla 2009 o podpise a predbežnom vykonávaní Dočasnej dohody, ktorou sa ustanovuje rámec pre Dohodu o hospodárskom partnerstve medzi štátmi východnej a južnej Afriky na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na druhej strane (2012/196/EC)[1],

–    so zreteľom na dohodu z Cotonou podpísanú v júni 2000, a najmä na jej články 96 a 97 týkajúce sa dodržiavania ľudských práv,

–    so zreteľom na článok 21 Zmluvy o EÚ a článok 208 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktoré ustanovujú povinnosť, aby EÚ rešpektovala politickú konzistentnosť, a to aj v rámci politiky v oblasti vonkajšej činnosti a rozvojovej a obchodnej politiky,

–    so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Zimbabwe,

–    so zreteľom na svoje uznesenie z 5. februára 2009 o vplyve dohôd o hospodárskom partnerstve (DHP) na rozvoj[2],

–    so zreteľom na odporúčanie Výboru pre medzinárodný obchod z 18. decembra 2012 (A7-0431/2012),

–    so zreteľom na odporúčanie Výboru pre rozvoj zo 6. decembra 2012 (A7-0431/2012),

–    so zreteľom na svoje uznesenie z 15. decembra 2010 o budúcnosti strategického partnerstva medzi EÚ a Afrikou po treťom samite EÚ – Afrika[3],

–    so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv a ďalšie kľúčové medzinárodné dohody v oblasti ľudských práv, ktorých zmluvnými stranami je Zimbabwe,

–    so zreteľom na Africkú chartu ľudských práv a práv národov, ktorú Zimbabwe ratifikovalo,

–    so zreteľom na početné uznesenia, v ktorých Parlament vyjadril hlboké znepokojenie nad situáciou v Zimbabwe;

–    so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

 

Dohody o hospodárskom partnerstve a dočasná dohoda o hospodárskom partnerstve

A.  keďže Madagaskar, Maurícius, Seychely a Zimbabwe sú signatármi Dohody z Cotonou; keďže dodržiavanie ľudských práv je základným prvkom dohody o rozvojovej spolupráci medzi EÚ a krajinami AKT;

B.   keďže hoci boli na Madagaskar a Zimbabwe uvalené sankcie za porušovanie ľudských práv, EÚ tlačí na podpísanie dohody o liberalizácii obchodu, a to napriek tomu, že odmietla ratifikovať dohodu o partnerstve a spolupráci aj dočasnú dohodu, ktoré boli v roku 1995 uzavreté s Bieloruskom;

C.  keďže Madagaskar, Maurícius, Seychely a Zimbabwe dočasnú dohodu predbežne vykonávajú od mája 2012; keďže ide o prvú dočasnú dohodu o hospodárskom partnerstve (IEPA) s africkým regiónom, ktorá má nadobudnúť platnosť, od začiatku rokovaní o dohodách o hospodárskom partnerstve v roku 2002;

D.  keďže Komisia vníma túto dočasnú dohodu o hospodárskom partnerstve ako základný predpoklad na dosiahnutie plnohodnotnej dohody o hospodárskom partnerstve, ktorá zostane otvorená pre ostatné krajiny, ktoré sa budú chcieť pripojiť neskôr;

E.   keďže pôvodná skupina krajín východnej a južnej Afriky (ESA), ktorá začala s EÚ rokovať o dohodách o hospodárskom partnerstve (DHP) 7. februára 2004, zahŕňala týchto 16 krajín: ostrovy v Indickom oceáne (Komory, Madagaskar, Maurícius a Seychely), krajiny Afrického rohu (Džibutsko, Etiópia, Eritrea a Sudán), krajiny Východoafrického spoločenstva (EAC) (Burundi, Keňa, Rwanda, Tanzánia a Uganda) a juhoafrické štáty (Malawi, Zambia a Zimbabwe); keďže do rokovaní o dočasnej dohode so štátmi východnej a južnej Afriky o hospodárskom partnerstve sa zapojilo iba šesť z týchto krajín, z ktorých dve (Zambia a Komory) sa rozhodli dohodu nepodpísať, dve (Maurícius a Madagaskar) oznámili predbežné plnenie dohody a len dve krajiny (Zimbabwe a Seychely) dohodu ratifikovali;

F.   keďže krajiny AKT od roku 2007 opakovane vyjadrujú znepokojenie nad niekoľkými ustanoveniami v dočasných dohodách o hospodárskom partnerstve, ktoré neslúžia ich rozvojovým potrebám; keďže v posledných piatich rokoch sa rokovania z veľkej časti zameriavali na nájdenie vhodnejších formulácií pre tieto ustanovenia; keďže sa schválilo niekoľko zmien, ktoré však neboli zapracované do dočasných dohôd o hospodárskom partnerstve, pretože Komisia tieto dohody odmietla zmeniť a doplniť; keďže pôvodná verzia dočasnej dohody so štátmi východnej a južnej Afriky o hospodárskom partnerstve, ktorá bola predložená Parlamentu, predstavuje stále verziu, ktorá nebola zmenená a doplnená, a obsahuje neuspokojivé a sporné ustanovenia;

G.  keďže dočasná dohoda so štátmi východnej a južnej Afriky o hospodárskom partnerstve neobsahuje kapitolu o trvalo udržateľnom rozvoji;

H.  keďže sa očakáva, že Seychely a Maurícius zliberalizujú a odstránia celkovo viac ako 95 % a Zimbabwe 79,9 % ciel, ktoré vyrubujú na dovoz EÚ; vzhľadom na skutočnosť, že Madagaskar mal do 1. januára liberalizovať 37 % svojich ciel, čo predstavuje stratu daňových príjmov vo výške 42 %; keďže madagaskarská vláda požiadala o päťročné moratórium pred vykonávaním dohody;

I.    keďže v roku 2010 dosiahol celkový dovoz EÚ z celej skupiny krajín východnej a južnej Afriky približne 2,88 mld. EUR, resp. 0,2 % celkového dovozu EÚ, a dovážaný tovar tvoril prevažne spracovaný tuniak, káva, trstinový cukor, textil, tabak, rezané kvety a ferozliatiny;

J.    keďže v štúdii Hospodárskej komisie OSN pre Afriku (UNECE) sa uvádza, že dohody o hospodárskom partnerstve v podobe, ktorú presadzuje Komisia, by mohli znížiť životnú úroveň, oslabiť regionálnu integráciu a brániť snahám Afriky o industrializáciu; keďže 75 % obyvateľov východnej a južnej Afriky žije v najmenej rozvinutých krajinách;

K.  keďže podľa Európskeho centra pre riadenie rozvojovej politiky (ECDPM) existuje iba nízka konzistentnosť medzi uzavretými dočasnými dohodami o hospodárskom partnerstve a procesom regionálnej integrácie v Afrike;

L.   keďže v prípade, že by krajiny východnej a južnej Afriky ratifikovali a predbežne uplatňovali dočasnú dohodu o hospodárskom partnerstve, by bolo ťažšie nahradiť ju regionálnymi dohodami o hospodárskom partnerstve, s ktorými by sa stotožnili všetky krajiny AKT tohto regiónu;

Zimbabwe

M.  keďže posledných 33 rokov vládol Zimbabwe prezident Mugabe; keďže v roku 2009 v nadväznosti na dohodu o rozdelení moci bola vytvorená medzi ZANU-PF a MDC (Hnutím za demokratickú zmenu) koaličná vláda, a to v snahe vyriešiť patovú politickú situáciu, ktorá bola dôsledkom parlamentných a prezidentských volieb z roku 2008;

N.  keďže v blízkej dobe sa má uskutočniť referendum o ústave nasledované všeobecnými voľbami, ale o presných dátumoch zatiaľ nebolo rozhodnuté;

O.  keďže neboli uskutočnené kľúčové právne reformy a prevládajú skutočné obavy, že ak sa budú voľby konať v marci 2013, bude dochádzať k rozsiahlemu porušovaniu ľudských práv, a to pred, počas aj po skončení volebného procesu, a že takéto prípady ohrozia dôveryhodný, slobodný a spravodlivý priebeh volieb;

P.   keďže EÚ v roku 2004 na túto krajinu uvalila sankcie za neustále prípady vyhrážok, zastrašovania, zatýkania, zabíjania a ďalšie formy násilia a porušovania ľudských práv počas konfliktov, ku ktorým v uplynulých rokoch dochádzalo pre náleziská diamantov, a tieto sankcie obnovila;

Q.  keďže 5. novembra 2012 príslušníci polície svojvoľne zatkli Fidelisa Mudima, Zachariáša Godiho a Tafadzwu Gezu, vysokopostavených pracovníkov kancelárií Strediska poradenských služieb (CSU) – registrovanej lekárskej kliniky v Harare, ktorá poskytuje lekárske a poradenské služby obetiam organizovanej trestnej činnosti a mučenia; keďže zadržaní boli obvinení z toho, že „spôsobili závažnú škodu na majetku v rozpore s oddielom 140 (Kodifikácia a reforma) trestného zákonníka“;

R.   keďže podľa údajov z novembra 2012 bol v Zimbabwe vynesený rozsudok smrti nad 56 osobami;

Všeobecné pripomienky

1.   vyzýva EÚ, aby uplatňovala politickú konzistentnosť vo všetkých oblastiach politík vrátane konzistentnosti medzi obchodnou politikou a dodržiavaním ľudských práv; vyjadruje nesúhlas s politikou EÚ, v rámci ktorej bola so Zimbabwe a Madagaskarom podpísaná dohoda o liberalizácii obchodu napriek tomu, že na obe krajiny uvalila EÚ sankcie za porušovanie ľudských práv;

2.   vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že napriek vytvoreniu kľúčovej koncepcie konzistentnosti politík v záujme rozvoja v roku 2005 a napriek mnohým záverom Rady EÚ neboli doteraz prijaté konkrétne opatrenia na prepojenie rozvoja, ľudských práv a obchodu;

3.   dôrazne sa stavia proti agresívnemu a nepretržitému tlaku zo strany EÚ a nekompromisnému prístupu vo vzťahu k uzatvoreniu dohody o hospodárskom partnerstve, ku ktorému dochádza napriek oprávneným obavám krajín AKT a organizácií občianskej spoločnosti;

4.   vyjadruje silné pochybnosti, že by dočasná dohoda, ktorú od 14. mája 2012 dočasne uplatňujú iba štyri krajiny (Seychely, Madagaskar, Zimbabwe a Maurícius) zo šestnástich krajín východnej a južnej Afriky, ktoré sa pôvodne zúčastňovali rokovaní, mohla prispieť k splneniu cieľa väčšej regionálnej integrácie;

5.   zdôrazňuje, že táto dočasná dohoda nerieši rozvojové potreby dotknutých krajín; je presvedčený, že sa to týka všetkých dohôd o hospodárskom partnerstve a že ide o hlavný dôvod súvisiaceho zablokovania rokovaní;

6.   zdôrazňuje, že plošná liberalizácia (Komisia trvá na minimálne 80 percentnej liberalizácii ciel v priebehu 15 rokov) nie je zmysluplná, pretože ekonomický výskum preukázal, že liberalizácia obchodu nezaručuje pozitívny vplyv na znižovanie chudoby a že z liberalizácie mali najväčší prospech krajiny, ktoré ju uskutočňovali selektívne a postupne a ktoré súčasne poskytovali štátnu pomoc kľúčovým odvetviam;

7.   zdôrazňuje, že EÚ musí podporovať spravodlivý obchod medzi EÚ a rozvojovými krajinami založený na úplnom dodržiavaní a zaručení pracovných noriem a podmienok MOP a musí zaisťovať vykonávanie najvyšších možných štandardov v sociálnej oblasti a v oblasti životného prostredia; domnieva sa, že tento prístup zahŕňa platbu spravodlivých cien za zdroje a poľnohospodárske výrobky rozvojových krajín;

8.   zdôrazňuje, že pri vymedzovaní prístupu obchodnej politiky vzhľadom k rozvojovým a najmenej rozvinutým krajinám musí Európska únia jednoznačne uprednostňovať svoj záväzok dosiahnuť miléniové rozvojové ciele; zdôrazňuje, že miléniové rozvojové ciele je možné dosiahnuť len vtedy, ak budú zohľadnené ekonomické a sociálne asymetrie medzi EÚ a príslušnými krajinami; domnieva sa, že úplne zásadný je preto flexibilný a cielený prístup v záujme pracovníkov, drobných poľnohospodárov a chudobného obyvateľstva;

9.   s veľkým znepokojením berie na vedomie nepružný prístup Komisie a Rady, pokiaľ ide o najproblematickejšie otázky vznesené krajinami AKT a o schválenú liberalizáciu ciel na dovoz EÚ; trvá na skutočnosti, že je potrebný oveľa flexibilnejší prístup, ktorý by v danom čase zodpovedal aktuálnemu stupňu rozvoja jednotlivých rozvojových krajín; naliehavo preto žiada Komisiu, aby sa zdržala stanovenia pevných harmonogramov na uplynutie moratória na odstránenie ciel a ďalších položiek;

10. podporuje návrh krajín východnej a južnej Afriky týkajúci sa ustanovení na podporu rozvoja v dohodách o hospodárskom partnerstve a vyzýva, aby aspoň najmenej rozvinuté krajiny boli oslobodené od záväzkov colnej liberalizácie v dohodách o hospodárskom partnerstve a povinnosti zmluvne upraviť prístup na svoje trhy prostredníctvom systému EÚ „Všetko okrem zbraní“;

11. vyzýva na revíziu procesu dohôd o hospodárskom partnerstve, na ktorej by sa ako rovnoprávni partneri podieľali všetky zúčastnené strany vrátane odborových organizácií a organizácií občianskej spoločnosti, ktoré disponujú odbornými znalosťami z tejto oblasti, s cieľom umožniť, aby sa vo vzťahu ku krajinám AKT vykonávali hospodárske politiky, ktoré sú skutočne orientované na rozvoj a založené na právach;

Zimbabwe

12. vyjadruje maximálne znepokojenie nad pokračujúcim porušovaním ľudských práv, a to aj na základe sexuálnej orientácie, a potláčaním politických oponentov režimu, obhajcov ľudských práv, bojovníkov za práva žien, novinárov a pracovníkov mimovládnych organizácií;

13. vyzýva vládu národnej jednoty, aby pred všeobecnými voľbami novelizovala represívne zákony, ako napr. zákon o prístupe k informáciám a o ochrane súkromia, zákon o bezpečnosti a (kodifikovaný a novelizovaný) trestný zákonník, pretože sú zneužívané na rozsiahle obmedzovanie základných práv;

14. vyzýva vládu Zimbabwe, aby pred zorganizovaním volieb zabezpečila rovnaké politické podmienky a vytvorila prostredie založené na dodržiavaní práv, čo zahŕňa zmenu represívnych zákonov a nahradenie veliteľov policajných zborov a členov volebných komisií, ktorí sú stúpencami režimu, nezávislými odborníkmi;

15. vyzýva vládu Zimbabwe, aby v plnom rozsahu oslobodila spod obžaloby vysokopostavených pracovníkov a zdravotníckych pracovníkov Strediska poradenských služieb (CSU) v Harare, ktoré poskytuje lekárske a poradenské služby obetiam organizovanej trestnej činnosti a mučenia;

16. opakovane vyjadruje svoj nesúhlas s trestom smrti a vyzýva na bezodkladné uplatňovanie moratória na trest smrti, ktoré zastaví všetky popravy, čo bude prvý krok k úplnému zrušeniu trestu smrti;

17. naliehavo vyzýva vládu Zimbabwe, aby dodržiavala Všeobecnú deklaráciu ľudských práv a Africkú chartu ľudských práv a práv národov a aby vo všetkých hospodárskych odvetviach zabezpečila transparentnosť a zodpovednosť, najmä v ťažobnom priemysle, pretože z nerastného bohatstva krajiny by mali mať prospech všetci obyvatelia Zimbabwe;

18. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie predsedovi Európskej rady, predsedovi Komisie, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam členských štátov, vládam Madagaskaru, Maurícia, Seychel a Zimbabwe a sekretariátu AKT.