Процедура : 2013/2515(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0027/2013

Внесени текстове :

B7-0027/2013

Разисквания :

PV 16/01/2013 - 17
CRE 16/01/2013 - 17

Гласувания :

PV 17/01/2013 - 12.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0024

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 147kWORD 76k
14.1.2013
PE503.536v01-00
 
B7-0027/2013

за приключване на разисквания по изявления на Комисията

внесено съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността


относно прилагането на временното Споразумение за икономическо партньорство (временно СИП) между Европейската общност и държавите от Източна и Южна Африка в контекста на настоящото положение в Зимбабве (2013/2515(RSP))


Daniel Caspary, Alf Svensson, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Iuliu Winkler, Peter Šťastný, Roberta Angelilli от името на групата PPE
Véronique De Keyser, Bernd Lange, Vital Moreira, Richard Howitt, Ricardo Cortés Lastra, Michael Cashman от името на групата S&D
Niccolò Rinaldi, Louis Michel, Catherine Bearder, Marielle de Sarnez от името на групата ALDE
Robert Sturdy, Geoffrey Van Orden от името на групата ECR

Резолюция на Европейския парламент относно прилагането на временното Споразумение за икономическо партньорство (временно СИП) между Европейската общност и държавите от Източна и Южна Африка в контекста на настоящото положение в Зимбабве (2013/2515(RSP))  
B7‑0027/2013

Европейският парламент,

–   като взе предвид временното Споразумение за икономическо партньорство между Мадагаскар, Мавриций, Сейшелските острови и Зимбабве, от една страна, и Европейската общност, от друга, което се прилага временно от 14 май 2012 г. насам,

–   като взе предвид Споразумението за партньорство между членовете на групата държави от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн (АКТБ), от една страна, и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга страна, подписано в Котону на 23 юни 2000 г. (Споразумението от Котону),

–   като взе предвид Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ), и по-специално член XXIV от него,

–   като взе предвид Декларацията на хилядолетието на ООН от 8 септември 2000 г., която поставя Целите на хилядолетието за развитие (ЦХР),

–   като взе предвид своята резолюция от 25 март 2009 г. относно временното Споразумение за създаване на рамка за Споразумение за икономическо партньорство между държавите от Източна и Южна Африка, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна(1),

–   като взе предвид комюникето от извънредната срещата на високо равнище на Южноафриканската общност за развитие от 1 юни 2012 г.,

–   като взе предвид заключенията на Съвета относно Зимбабве от 23 юли 2012 г., както и Решение за изпълнение 2012/124/ОВППС на Съвета относно ограничителните мерки срещу Зимбабве(2),

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че главата относно сътрудничеството в областта на търговията от Споразумението от Котону, съгласно която ЕС разшири нереципрочните търговски преференции до държавите от АКТБ, изтече на 31 декември 2007 г., откогато ситуацията е в противоречие с правилата на Световната търговска организация;

Б.  като има предвид, че споразуменията за икономическо партньорство (СИП) представляват споразумения, съвместими с правилата на СТО, насочени към подкрепяне на регионалната интеграция посредством развитие на търговията, устойчив растеж и намаляване на бедността, при насърчаване на постепенното интегриране на икономиките на държавите от АКТБ в световната икономика;

В.  като има предвид, че временните Споразумения за икономическо партньорство (временни СИП) могат да бъдат разглеждани като първа стъпка в процеса към пълноценни СИП, благодарение на включването на само на правила за търговията със стоки, но също така и глави относно правилата за произход и защита на зараждащите се отрасли;

Г.  като има предвид, че разпоредбите относно доброто управление, прозрачността при политическите служби и правата на човека, в съответствие с член 8, член 11, параграф б и членове 96 и 97 от Споразумението от Котону, следва да бъдат разглеждани като част от това временно СИП между , Европейската общност, от една страна, и Мадагаскар, Мавриций, Сейшелските острови и Зимбабве, от друга;

Д. като има предвид, че макар и настоящата ситуация в Зимбабве по отношение на правата на човека и демокрацията да показва признаци на подобрение, остават още много предизвикателства пред бъдещото сътрудничество между ЕС и Зимбабве, а именно цялостното прилагане на глобалното политическо споразумение (ГПС), както и изкореняването на всички форми на тормоз и нарушаване на правата на човека;

Е.  като има предвид, че икономическото възстановяване на Зимбабве е все още нестабилно и някои държавни политики представляват заплаха за бъдещите икономически отношения между ЕС и Зимбабве;

1.  изтъква временното влизане в сила на временно СИП като важна стъпка към подобряване на партньорството между ЕС и съответните четири африкански държави, в условията на една стабилна правна рамка; подчертава значение на продължаването на преговорите с оглед постигането на пълно споразумение, имащо за цел насърчаването на засилена отворена и справедлива търговия, инвестиции и регионална интеграция;

2.  счита влизането в сила на закона за комисия по правата на човека в Зимбабве като окуражаваща стъпка от страна на правителството с цел подобряване на ситуацията по отношение на зачитането на правата на човека в тази държава и като стъпка напред в контекста на договорената пътна карта за мирни и законни избори;

3.  при все това изразява загрижеността си по отношение на продължаващите нарушения на правата на човека и на основните свободи в Зимбабве, които подкопават поетите от правителството на националното единство на Зимбабве ангажименти през последните години и по-конкретно относно скорошните случаи на тормоз спрямо защитници на правата на човека, журналисти и членове на гражданското общество на Зимбабве; призовава правителството на Зимбабве да вземе всички необходими мерки, за да гарантира, че никой не бива подлаган на тормоз или сплашване поради третиране на проблеми, свързани с правата на човека;

4.  изтъква, че свободата на събрания, сдружаване и изразяване на мнение представляват основни елементи на демокрацията, към която Зимбабве изрази пълната си ангажираност в рамките на ГПС; обръща внимание на настоящата процедура за одобрение, като изтъква, че ратифицирането на временното СИП с Европейския съюз представлява допълнителна възможност за припомняне на необходимостта за цялостно прилагане на тези ангажименти и задължения;

5.  изтъква, че при създалата се ситуация преустановяването на сътрудничеството за развитие на ЕС (в съответствие с член 96 от Споразумението от Котону) следва да бъде запазено, но ЕС остава верен на ангажимента си за подкрепа на местното население;

6.  подкрепя целевите мерки, взети понастоящем от ЕС, които представляват отговор на политическата ситуация и положението на правата на човека в Зимбабве, с годишни решения, позволяващи на ЕС да държи високопоставените лица в правителството на Зимбабве под постоянно наблюдение; освен това изтъква, че тези мерки няма да бъдат засегнато от временното СИП;

7.  отново потвърждава готовността си да използва всички инструменти, с които разполага, в случай на значително влошаване на положението с правата на човека, включително, наред с другото, обмисляне на прилагането на разпоредбите на член 65 от споразумението (така наречената клауза за неизпълнение);

8.  призовава делегацията на ЕС в Хараре да продължи да предоставя подкрепа на правителството на националното единство на Зимбабве, за да бъде подобрено положението с правата на човека, с цел мирни и законни избори, в съответствие с нормите, които ЕС очаква да бъдат спазвани от всеки от своите търговски партньори;

9.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията, Съвета, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, правителствата и парламентите на държавите членки, Европейската служба за външна дейност, на правителството и парламента на Зимбабве и на правителствата на страните от Южноафриканската общност за развитие.

(1)

OВ C 117 E, 06.05.2010 г., стp. 129.

(2)

ОВ L 54, 28.02.2012 г., стр. 20.

Правна информация - Политика за поверителност