Päätöslauselmaesitys - B7-0027/2013Päätöslauselmaesitys
B7-0027/2013

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Euroopan yhteisön ja itäisen ja eteläisen Afrikan valtioiden välisen väliaikaisen talouskumppanuussopimuksen täytäntöönpanosta Zimbabwen nykyisen tilanteen perusteella

14.1.2013 - (2013/2515(RSP))

komission julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Daniel Caspary, Alf Svensson, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Iuliu Winkler, Peter Šťastný, Roberta Angelilli PPE-ryhmän puolesta
Véronique De Keyser, Bernd Lange, Vital Moreira, Richard Howitt, Ricardo Cortés Lastra, Michael Cashman S&D-ryhmän puolesta
Niccolò Rinaldi, Louis Michel, Catherine Bearder, Marielle de Sarnez ALDE-ryhmän puolesta
Robert Sturdy, Geoffrey Van Orden ECR-ryhmän puolesta


Menettely : 2013/2515(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B7-0027/2013
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B7-0027/2013
Hyväksytyt tekstit :

B7‑0027/2013

Euroopan parlamentin päätöslauselma Euroopan yhteisön ja itäisen ja eteläisen Afrikan valtioiden välisen väliaikaisen talouskumppanuussopimuksen täytäntöönpanosta Zimbabwen nykyisen tilanteen perusteella

(2013/2515(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon väliaikaisen talouskumppanuussopimuksen Madagaskarin, Mauritiuksen, Seychellien ja Zimbabwen sekä Euroopan yhteisön välillä, jota on sovellettu väliaikaisesti 14. toukokuuta 2012 lähtien,

–   ottaa huomioon Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren (AKT) valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen Cotonoussa 23. kesäkuuta 2000 allekirjoitetun kumppanuussopimuksen (Cotonoun sopimus),

–   ottaa huomioon tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) ja erityisesti sen XXIV artiklan,

–   ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien 8. syyskuuta 2000 antaman vuosituhannen vaihteen julistuksen, jossa asetetaan vuosituhannen kehitystavoitteet,

–   ottaa huomioon 25. maaliskuuta 2009 antamansa päätöslauselman itäisen ja eteläisen Afrikan valtioiden sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden talouskumppanuussopimuksen puitteet muodostavan väliaikaisen sopimuksen tekemisestä[1],

–   ottaa huomioon eteläisen Afrikan kehitysyhteisön ylimääräisessä kokouksessa 1. kesäkuuta 2012 annetun tiedonannon,

–   ottaa huomioon 23. heinäkuuta 2012 annetut neuvoston päätelmät Zimbabwesta sekä neuvoston täytäntöönpanopäätöksen 2012/124/YUTP Zimbabween kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä[2],

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että kaupallista yhteistyötä koskeva Cotonoun sopimuksen luku, jonka perusteella Euroopan unioni ulotti ei-vastavuoroiset kauppaedut AKT-valtioihin, umpeutui 31. joulukuuta 2007, jonka jälkeen tilanne ei ole ollut Maailman kauppajärjestön sääntöjen mukainen;

B.  katsoo, että talouskumppanuussopimukset ovat WTO:n sääntöjen mukaisia sopimuksia, joilla pyritään tukemaan alueellista yhdentymistä kehittämällä kauppaa, edistämällä kestävää kasvua ja vähentämällä köyhyyttä ja helpottamaan samalla AKT-maiden talouksien asteittaista yhdentymistä maailmantalouteen;

C. katsoo, että väliaikaisia talouskumppanuussopimuksia voidaan pitää ensimmäisenä askeleena kohti varsinaisia talouskumppanuussopimuksia, koska niihin sisältyy tavarakauppaa koskevien sääntöjen lisäksi myös lukuja alkuperäsäännöistä sekä orastavien teollisuudenalojen suojelusta;

D. katsoo, että tähän väliaikaiseen talouskumppanuussopimukseen Euroopan yhteisön ja Seychellien, Madagaskarin, Mauritiuksen ja Zimbabwen välillä on sisällytettävä hyvää hallintotapaa, poliittisten virkojen avoimuutta ja ihmisoikeuksia koskevia määräyksiä Cotonoun sopimuksen 8, 11 b, 96 ja 97 artiklan mukaisesti;

E.  panee merkille, että ihmisoikeuksien ja demokratian yleinen tilanne Zimbabwessa on kohentumassa, mutta huomauttaa, että unionin ja Zimbabwen yhteistyö on haasteellista myös tulevaisuudessa pantaessa poliittista kokonaissopimusta täysimääräisesti täytäntöön ja pyrittäessä lopettamaan kaikenlainen ahdistelu ja ihmisoikeusloukkaukset;

F.  huomauttaa, että Zimbabwen talouden elpyminen on vielä hyvin herkässä vaiheessa ja valtion tietyt toimintalinjat uhkaavat unionin ja Zimbabwen välisiä tulevia taloussuhteita;

1.  korostaa, että väliaikaisen talouskumppanuussopimuksen väliaikainen voimaantulo on tärkeä välivaihe lujitettaessa Euroopan unionin ja kyseisen neljän Afrikan maan välistä kumppanuutta vakaan oikeuskehyksen sisällä; pitää tärkeänä jatkaa neuvotteluja varsinaisesta sopimuksesta, jolla edistetään avointa ja oikeudenmukaista kauppaa, investointeja sekä alueellista yhdentymistä;

2.  pitää rohkaisevana sitä, että Zimbabwessa astui voimaan laki ihmisoikeuskomissiosta, koska tällainen laki sisältyi hyväksyttyyn suunnitelmaan rauhanomaisten ja uskottavien vaalien järjestämisestä ja sen avulla hallitus voi kohentaa maan ihmisoikeustilannetta;

3.  on kuitenkin huolissaan Zimbabwessa jatkuvista ihmisoikeuksien ja perusvapauksien loukkauksista, jotka vaarantavat Zimbabwen kansallisen yhtenäisyyden hallituksen viime vuosien sitoumukset, ja on erityisen huolissaan Zimbabwessa viime aikoina ihmisoikeuksien puolustajiin, toimittajiin ja kansalaisyhteiskunnan edustajiin kohdistetusta häirinnästä; kehottaa Zimbabwen hallitusta varmistamaan kaikin tarvittavin toimenpitein, ettei ihmisoikeuksien puolustajia häiritä tai pelotella;

4.  korostaa, että kokoontumis-, yhdistymis- ja ilmaisunvapaus on olennainen osa demokratiaa, johon Zimbabwe on poliittisessa kokonaissopimuksessa täysin sitoutunut; kehottaa kiinnittämään huomiota nykyiseen hyväksyntämenettelyyn ja korostaa, että Euroopan unionin kanssa tehtävän väliaikaisen talouskumppanuussopimuksen ratifiointi on uusi tilaisuus toistaa, että nämä sitoumukset ja velvoitteet on pantava täysin täytäntöön;

5.  tähdentää, että Euroopan unionin kehitysyhteistyön keskeytystä olisi tässä tilanteessa jatkettava (Cotonoun sopimuksen 96 artiklan mukaisesti), mutta huomauttaa, että Euroopan unioni on edelleen sitoutunut tukemaan paikallista väestöä;

6.  tukee EU:n tämänhetkisiä kohdennettuja toimenpiteitä, jotka ovat vastaus Zimbabwen poliittiseen ja ihmisoikeustilanteeseen, sekä vuotuisia päätöksiä, jotka antavat EU:lle mahdollisuuden pitää Zimbabwen hallituksen vastuuhenkilöitä jatkuvasti silmällä; korostaa myös, että väliaikainen talouskumppanuussopimus ei vaikuta näihin toimenpiteisiin;

7.  muistuttaa haluavansa hyödyntää kaikkia käytössään olevia välineitä, jos ihmisoikeustilanne pahenee merkittävästi, ja harkitsevansa myös muun muassa sopimuksen 65 artiklan määräysten käyttöä (ns. sopimuksen täyttämättä jättämistä koskeva lauseke);

8.  kehottaa unionin Hararen-edustustoa avustamaan edelleen Zimbabwen kansallisen yhtenäisyyden hallitusta ihmisoikeustilanteen parantamisessa, jotta voitaisiin järjestää rauhanomaiset ja uskottavat vaalit tavalla, joka vastaa unionin kaikille kauppakumppaneilleen asettamia vaatimuksia;

9.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle, neuvostolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Euroopan ulkosuhdehallinnolle, Zimbabwen hallitukselle ja parlamentille sekä eteläisen Afrikan kehitysyhteisön jäsenvaltioiden hallituksille.