Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B7-0049/2013Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B7-0049/2013

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl JT Moterų padėties komisijos 57-osios sesijos. Visų formų smurto prieš moteris ir mergaites prevencija ir panaikinimas

30.1.2013 - (2012/2922(RSP))

pateiktas uždavus klausimą, į kurį atsakoma žodžiu B7‑0111/2013
pagal Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį

Mikael Gustafsson Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto vardu

Procedūra : 2012/2922(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B7-0049/2013

B7‑0049/2013

Europos Parlamento rezoliucija dėl JT Moterų padėties komisijos 57-osios sesijos. Visų formų smurto prieš moteris ir mergaites prevencija ir panaikinimas

(2012/2922 (RSP))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į 1995 m. rugsėjo mėn. Pekine vykusią Ketvirtąją pasaulinę moterų konferenciją, į Pekine priimtą deklaraciją ir veiksmų planą, taip pat į Jungtinių Tautų „Pekino +5“ ir „Pekino +10“ specialiosiose sesijose priimtus kitus baigiamuosius dokumentus dėl tolesnių veiksmų ir iniciatyvų siekiant įgyvendinti Pekino deklaraciją ir veiksmų planą, kurie buvo priimti 2000 m. birželio 9 d. ir 2005 m. kovo 11 d.,

–   atsižvelgdamas į 1979 m. Jungtinių Tautų konvenciją dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims,

–   atsižvelgdamas į 2006 m. kovo 1 d. Komisijos komunikatą „Moterų ir vyrų lygybės gairės 2006–2010“ (COM(2006) 0092),

–   atsižvelgdamas į 2010 m. vasario 25 d. savo rezoliuciją „Pekinas +15 – JT veiksmų programa siekiant lyčių lygybės“[1],

–   atsižvelgdamas į 2010 m. kovo 18 d. savo pranešimą dėl naujos ES kovos su smurtu prieš moteris politikos programos prioritetų ir metmenų[2],

–   atsižvelgdamas į Europos Tarybos konvenciją dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo,

–   atsižvelgdamas į ES gaires dėl smurto prieš moteris ir mergaites ir kovos su visų formų moterų diskriminacija (2008 m. gruodžio 8 d. Bendrųjų reikalų taryba) ir į 2010 m. birželio mėn. priimtų Tarybos (Užsienio reikalų tarybos) išvadų dėl Tūkstantmečio vystymosi tikslų (TVT) priede pateikiamą Lyčių lygybės ir moterų įgalinimo vystomojo bendradarbiavimo srityje veiksmų planą,

–   atsižvelgdamas į 2012 m. rugsėjo 17–20 d. Bankoke vykusiame ekspertų grupės smurto prieš moteris ir mergaites prevencijos klausimais susitikimo pranešimą,

–   atsižvelgdamas į 2012 m. gruodžio 13–14 d. JT būstinėje sušaukto JT suinteresuotųjų subjektų forumo tema „Smurto prieš moteris prevencija ir panaikinimas“ baigiamąją ataskaitą,

–   atsižvelgdamas į klausimą Komisijai dėl JT Moterų padėties komisijos (MPK) 57-osios sesijos: visų formų smurto prieš moteris ir mergaites prevencija ir panaikinimas (O‑000004/2013 – B7‑0111/2013),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį ir 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi smurtas prieš moteris ir mergaites išlieka vienas iš didžiausių visuotinių ir struktūrinių žmogaus teisių pažeidimų ir tai yra reiškinys, apimantis visų amžiaus, išsilavinimo, pajamų ir socialinės padėties grupių aukas ir smurtautojus, taip pat tai yra lyčių nelygybės pasekmė ir priežastis;

B.  kadangi smurtas prieš moteris egzistuoja visose pasaulio šalyse kaip viską persmelkiantis žmogaus teisių pažeidimas ir didžiausia kliūtis, trukdanti siekti lyčių lygybės ir moterų įgalinimo; kadangi smurtas veikia moteris ir mergaites visame pasaulyje nepriklausomai nuo tokių veiksnių, kaip amžius, klasė ar ekonominės sąlygos, ir jis taip pat daro žalą šeimoms ir bendruomenėms, lemia dideles ekonomines ir socialines išlaidas ir riboja bei stabdo ekonomikos augimą ir vystimąsi;

C. kadangi būtina kovoti su visų formų smurtu prieš moteris, t. y., fiziniu, seksualiniu ir psichologiniu smurtu, kaip nurodyta Pekino veiksmų programoje, nes visos šios smurto rūšys riboja moterų galimybę naudotis visomis žmogaus teisėmis ir pagrindinėmis laisvėmis;

D. kadangi priekabiavimas prie moterų ir smurtas prieš jas apima labai įvairius žmogaus teisių pažeidimus, pvz., seksualinį išnaudojimą, prievartavimus, smurtą artimoje aplinkoje, seksualinę prievartą ir priekabiavimą, prostituciją, prekybą moterimis ir mergaitėmis, moterų seksualinių ir reprodukcinių teisių pažeidimus, smurtą prieš moteris darbe, smurtą prieš moteris konfliktinėse situacijose, smurtą prieš kalėjimuose ir globos įstaigose esančias moteris, smurtą prieš lesbietes, savavališką laisvės atėmimą, taip pat įvairią žalingą tradicinę praktiką, kaip lyties organų žalojimą, nusikaltimus dėl garbės ir priverstinę santuoką; kadangi bet kokia iš šių smurto formų gali palikti gilius psichologinius randus ir jos apima fizinę ir seksualinę žalą ar kančias, tokių veiksmų grėsmę ir prievartą, kenkia visai moterų ir mergaičių sveikatai, įskaitant jų reprodukcinę ir seksualinę sveikatą, o kai kuriais atvejais baigiasi mirtimi;

E.  kadangi lyčių nelygybė ir diskriminacija didina smurto, kitų diskriminacijos formų dėl negalios ar priklausymo mažumų grupei pavojų, gali padidinti pavojų moterims patirti smurtą ir išnaudojimą; kadangi dabartiniais veiksmais kovojant su smurtu prieš moteris ir mergaites ir įgyvendinant visas susijusias prevencijos strategijas nepakankamai įtraukiamos įvairių formų diskriminaciją patiriančios moterys ir mergaitės;

F.  kadangi egzistuoja daug smurto prieš moteris struktūrinių formų, įskaitant moters pasirinkimo teisės, teisės į savo kūną ir kūno neliečiamybę, teisės į švietimą ir apsisprendimo teisės ribojimą, ir šios smurto formos neleidžia moterims visiškai naudotis pilietinėmis ir politinėmis teisėmis; primena, kad visuomenė, kurioje moterims ir vyrams neužtikrintos lygios teisės, įtvirtina struktūrinę smurto prieš moteris ir mergaites formą;

G. kadangi vietos ir tarptautinės nevyriausybinės organizacijos, pvz., interesų gynimo grupės ir jų vadovaujamos moterų prieglaudos, skubios pagalbos telefono linijos ir pagalbos struktūros, yra ypač svarbios siekiant pažangos naikinant smurtą prieš moteris ir smurtą dėl lyties;

H. kadangi norint, kad smurto prieš moteris ir smurto dėl lyties stabdymo veikla būtų rezultatyvi, reikia bendradarbiauti ir imtis veiksmų tarptautiniu lygmeniu, politiniai lyderiai turi tvirtai įsipareigoti visais lygmenimis, taip pat reikalingas didesnis finansavimas;

I.   kadangi JT politika ir veiksmai siekiant panaikinti smurtą prieš moteris ir mergaites bei smurtą dėl lyties yra svarbiausi norint atkreipti tarptautinių politikos formuotojų ir veiksmų vykdytojų dėmesį į šiuos klausimus, taip pat siekiant skatinti ES valstybes nares sistematiškiau spręsti smurto prieš moteris problemą;

1.  patvirtina savo įsipareigojimą vykdyti Pekino veiksmų programą ir imtis joje nurodytų įvairių veiksmų lyčių lygybės srityje; pakartoja, kad veiksmai siekiant įgyvendinti smurto prieš moteris ir smurto dėl lyties stabdymo veiksmus reikalingas koordinuotas ir įvairius sektorius apimantis požiūris, kai įtraukiami visi suinteresuotieji subjektai ir naikinamos smurtą sukeliančios priežastys, pvz., tiesioginė ar netiesioginė diskriminacija, lyčių stereotipų vyravimas ir lyčių lygybės trūkumas;

2.  pabrėžia teigiamų 2013 m. kovo 4–15 d. vyksiančios JT Moterų teisių komisijos 57-osios sesijos rezultatų svarbą, įskaitant pažangių suderintų išvadų priėmimą, kurios būtų labai naudingos siekiant sustabdyti smurtą prieš moteris ir mergaites, taip pat neįgalias moteris, čiabuves, migrantes, paaugles ir ŽIV nešiojančias arba AIDS sergančias moteris, taip visame pasaulyje keičiant esamą padėtį;

3.  mano, kad vieni iš pagrindinių tikslų kovojant su smurtu prieš moteris ir mergaites turėtų būti diskriminacinių socialinių ir kultūrinių nuostatų, įtvirtinančių žemesnę moterų vietą visuomenėje ir lemiančių smurto prieš moteris ir mergaites toleravimą asmeninėje ir viešojoje srityje, namuose, darbo vietoje ir švietimo įstaigose, panaikinimas; tikisi spartesnės pažangos kuriant tarptautines teisės normas, standartus ir politiką, kurie padės pagerinti aukoms teikiamas paslaugas ir aukų apsaugą, padidins žinomumą, kad taip būtų galima pakeisti elgesį ir nuostatas, taip pat užtikrinti pakankamą nuoseklų šių normų, standartų ir politikos įgyvendinimą visame pasaulyje;

4.  mano, kad ES ir valstybės narės, norėdamos visame pasaulyje tapti veiksmingesnėmis veikėjomis, privalo dėti daugiau pastangų savo teritorijoje, kad būtų panaikintas smurtas prieš moteris ir smurtas dėl lyties; pakartoja savo raginimą Komisijai pateikti pasiūlymą dėl smurto prieš moteris ES strategijos, įskaitant minimalius standartus nustatančią direktyvą; taip pat ragina ES ir kiekvieną valstybę narę pasirašyti ir ratifikuoti Europos Tarybos konvenciją dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo;

5.  ragina Komisiją ir valstybes nares persvarstyti politiką, programas ir išteklius, kuriais galima naudotis kovojant su smurtu Europos Sąjungoje ir už jos ribų, taip pat ragina patobulinti savo strategijas įtraukiant pagerintas priemones ir plataus masto tikslus;

6.  ragina ES ir valstybes nares skirti daugiau išteklių siekiant sustabdyti smurtą prieš moteris ir mergaites, įskaitant išteklius vietos, nacionaliniu, Europos ir viso pasaulio lygmenimis, ir suteikti paramą subjektams, kurie dirba siekdami sustabdyti smurtą prieš moteris ir smurtą dėl lyties, ypač šioje srityje veikiančioms nevyriausybinėms organizacijoms;

7.  labai pritaria veiklai, kurią vykdo JT padalinys „Moterys“, kuris yra smurto prieš moteris ir mergaites visame pasaulyje panaikinimo JT sistemoje pagrindinis subjektas ir suburia visus susijusius suinteresuotuosius subjektus, siekiant politikos pokyčių ir koordinuojant veiksmus; ragina visas JT valstybes nares, taip pat ES, padidinti finansavimą JT padaliniui „Moterys“;

8.  ragina Europos išorės veiksmų tarnybą dėti daugiau pastangų siekiant užtikrinti moterų ir mergaičių žmogaus teisių apsaugą ir kad būtų skatinama jų laikytis visuose su šiomis teisėmis susijusiuose veiksmuose ir dialoguose, taip pat ragina sparčiau įgyvendinti ES gaires dėl smurto prieš moteris ir mergaites ir kovos su visų formų moterų diskriminacija ir glaudžiau susieti veiksmus, vykdomus kovojant su smurtu prieš moteris ir mergaites ES vystomojo bendradarbiavimo srityje, taip pat remti moterų teisių, žmogaus teisių ir LGBT teisių gynėjus;

9.  ragina tarptautiniu ir regioniniu lygmenimis sukurti programas ir institucinius mechanizmus, siekiant užtikrinti, kad smurto prieš moteris ir mergaites prevencijos strategijos būtų svarbiausia visų tarptautinių veiksmų, kurių imamasi reaguojant į su situacijomis konfliktų metu ir po jų ar gaivalinėmis nelaimėmis susijusias humanitarines krizes, dalis;

10. ragina ES visiškai pritarti ekspertų grupės rekomendacijoms, dėl kurių Moterų padėties komisija tarsis 2013 m., kad būtų sukurtas visuotinis įgyvendinimo planas siekiant sustabdyti smurtą prieš moteris ir mergaites, ypatingą dėmesį skiriant smurto prevencijai ir teikiant su dabartiniais tarptautiniais įsipareigojimais (Jungtinių Tautų konvencija dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims ir Pekino veiksmų programa) susijusias stebėjimo ir veiklos rekomendacijas, kurias patvirtins visos JT valstybės narės ir kurios bus pradėtos įgyvendinti 2015 m.;

11. ragina ES padėti pradėti vykdyti smurto prieš moteris ir mergaites ir smurto dėl lyties prevencijos visuotinę interesų gynimo kampaniją, kad būtų galima imtis kitų veiksmų ir mūsų bendruomenes ir šalis padaryti saugesnes ir visiškai laikytis moterų ir mergaičių žmogaus teisių visame pasaulyje; mano, kad ši kampanija turėtų būti pagrįsta dabartine valstybių ir kitų susijusių subjektų, įskaitant pilietinę visuomenę ir moterų organizacijas, partneryste;

12. ragina ES specialųjį įgaliotinį žmogaus teisių klausimais prisiimti visišką atsakomybę už pranešimus ir pasiūlymus smurto prieš moteris srityje;

13. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Europos Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai ir ES specialiajam įgaliotiniui žmogaus teisių klausimais.