Návrh uznesenia - B7-0049/2013Návrh uznesenia
B7-0049/2013

NÁVRH UZNESENIA o 57. zasadnutí Komisie OSN pre postavenie žien: Odstránenie a prevencia všetkých foriem násilia páchaného na ženách a dievčatách

30.1.2013 - (2012/2922(RSP))

predložený na základe otázky na ústne zodpovedanie B7‑0111/2013
predložený v súlade s článkom 115 ods. 5 rokovacieho poriadku

Mikael Gustafsson v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

Postup : 2012/2922(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B7-0049/2013

B7‑0049/2013

Uznesenie Európskeho parlamentu o 57. zasadnutí Komisie OSN pre postavenie žien: Odstránenie a prevencia všetkých foriem násilia páchaného na ženách a dievčatách

(2012/2922(RSP))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na Štvrtú svetovú konferenciu o ženách, ktorá sa konala v septembri 1995 v Pekingu, na deklaráciu a akčnú platformu prijatú v Pekingu a na následné záverečné dokumenty prijaté 9. júna 2000 a 11. marca 2005 na mimoriadnych zasadnutiach OSN Peking + 5 a Peking + 10, ktoré sa týkajú ďalších opatrení a iniciatív na uplatňovanie Pekinskej deklarácie a akčnej platformy,

–   so zreteľom na Dohovor OSN z roku 1979 o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 1. marca 2006 s názvom Plán uplatňovania rovnosti žien a mužov 2006 – 2010 (COM(2006)0092),

–   so zreteľom na uznesenie Európskeho parlamentu z 25. februára 2010 o akčnej platforme OSN v oblasti rodovej rovnosti s názvom „Peking + 15“[1],

–   so zreteľom na svoju správu z 18. marca 2010 o prioritách a náčrte nového politického rámca EÚ zameraného na boj proti násiliu páchanému na ženách[2],

–   so zreteľom na Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu,

–   so zreteľom na usmernenia EÚ pre oblasť násilia páchaného na ženách a dievčatách a boja proti všetkým formám ich diskriminácie, ktoré prijala Rada pre všeobecné záležitosti 8. decembra 2008, a na akčný plán o rodovej rovnosti a posilnení postavenia žien v rámci rozvojovej spolupráce ako súčasť záverov Rady týkajúcich sa miléniových rozvojových cieľov, ktoré prijala Rada pre zahraničné veci v júni 2010;

–   so zreteľom na správu zo schôdze skupiny expertov o prevencii násilia páchaného na ženách a dievčatách, ktorá sa konala v Bangkoku od 17. do 20. septembra 2012,

–   so zreteľom na výslednú správu z fóra zainteresovaných strán v rámci OSN o prevencii a odstránení násilia páchaného na ženách, ktoré sa konalo 13. a 14. decembra 2012 v sídle OSN,

–   so zreteľom na otázku Komisii o 57. zasadnutí Komisie OSN pre postavenie žien: Odstránenie a prevencia všetkých foriem násilia páchaného na ženách a dievčatách (O‑00004/2013 – B7‑0111/2013),

–   so zreteľom na článok 115 ods. 5 a článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže násilie páchané na ženách a dievčatách je aj naďalej jednou z najzávažnejších foriem porušovania ľudských práv celosvetového a štrukturálneho rozmeru, pričom je zároveň aj javom, ktorý sa týka tak obetí, ako aj agresorov bez ohľadu na ich vek, vzdelanie, príjem a spoločenské postavenie, pričom je súčasne dôsledkom aj príčinou nerovností medzi ženami a mužmi;

B.  keďže násilie páchané na ženách pretrváva vo všetkých krajinách na svete, pričom predstavuje závažné porušovanie ľudských práv a naďalej je hlavnou prekážkou v dosiahnutí rodovej rovnosti a posilnení postavenia žien; keďže postihuje ženy a dievčatá vo všetkých častiach sveta bez ohľadu na vek, spoločenskú vrstvu alebo ekonomické zázemie a poškodzuje rodiny a komunity, spôsobuje značné ekonomické a sociálne náklady a obmedzuje a oslabuje hospodársky rast a rozvoj;

C. keďže treba bojovať proti všetkým formám násilia na ženách, t. j. proti fyzickému, sexuálnemu a psychickému násiliu, ako ich vymedzuje Pekinská akčná platforma, pretože každá z týchto foriem násilia obmedzuje možnosti žien v plnej miere využívať svoje ľudské práva a základné slobody;

D. keďže obťažovanie žien a násilie na ženách zahŕňa množstvo foriem porušovania ľudských práv vrátane sexuálneho zneužívania, znásilnenia, domáceho násilia, sexuálneho napadnutia a obťažovania, prostitúcie, obchodovania so ženami a dievčatami, porušovania ženských sexuálnych a reprodukčných práv, násilia voči ženám na pracovisku, násilia voči ženám v situáciách konfliktov, násilia voči ženám vo väzniciach alebo v inštitúciách poskytujúcich starostlivosť, násilie voči lesbičkám, svojvoľného zbavenia slobody a rôznych škodlivých tradičných praktík, ako je mrzačenie pohlavných orgánov, zločiny v mene cti a nútené manželstvá; keďže všetky tieto prípady zneužívania môžu zanechať hlboké stopy v psychike vo forme fyzickej alebo sexuálnej ujmy alebo utrpenia vrátane hrozby vykonania takýchto činov a nátlaku, poškodzujú celkové zdravie žien a dievčat vrátane ich reprodukčného a sexuálneho zdravia a v niektorých prípadoch končia smrťou;

E.  keďže zatiaľ čo rodové nerovnosti a diskriminácia zvyšujú nebezpečenstvo násilia, iné formy diskriminácie, napr. na základe zdravotného postihnutia alebo príslušnosti k menšinovej skupine, môžu zvýšiť riziko vystavenia žien násiliu a vykorisťovaniu; keďže žiadne súčasné riešenia týkajúce sa násilia páchaného na ženách a dievčatách ani sprievodné stratégie na prevenciu tohto násilia nezohľadňujú ženy a dievčatá vystavené viacnásobnej diskriminácii v dostatočnom rozsahu;

F.  keďže existuje množstvo foriem štrukturálneho násilia páchaného na ženách, o. i. obmedzovanie práva žien slobodne sa rozhodovať, ich práva na vlastné telo a telesnú integritu, práva na vzdelanie a sebaurčenie, ako aj zbavenie žien ich plných občianskych a politických práv; pripomína, že spoločnosť, v ktorej ženy a muži nemajú zaručené rovnaké práva, posilňuje formy štrukturálneho násilia páchaného na ženách a dievčatách;

G. keďže pre dosiahnutie pokroku pri odstraňovaní násilia páchaného na ženách a násilia založeného na rodovej príslušnosti majú zásadný význam tak miestne, ako aj medzinárodné MVO, ako sú skupiny presadzujúce záujmy žien, skupiny prevádzkujúce azylové domy pre ženy, linky tiesňového volania a podporné štruktúry;

H. keďže na to, aby mohlo byť úsilie vyvíjané v záujme zastavenia násilia páchaného na ženách a násilia založeného na rodovej príslušnosti zavŕšené úspechom, sú nevyhnutné opatrenia a spolupráca na medzinárodnej úrovni, pevné odhodlanie zo strany politických vodcov na všetkých úrovniach, ako aj vyššia miera financovania;

I.   keďže pre to, aby sa táto tematika v rámci tvorby politík a prijímania opatrení na medzinárodnej úrovni dostala na popredné miesto, ako aj pre to, aby členské štáty boli podporované vo svojom úsilí riešiť problematiku násilia páchaného na ženách systematickejšie, majú najväčší význam politiky a opatrenia OSN zamerané na odstránenie násilia páchaného na ženách a dievčatách a násilia založeného na rodovej príslušnosti;

1.  potvrdzuje svoj záväzok voči Pekinskej akčnej platforme, ako aj voči celému radu opatrení na podporu dosiahnutia rodovej rovnosti, ktoré sú v nej uvedené; pripomína že úsilie vyvíjané v záujme úspešného zastavenia násilia páchaného na ženách a dievčatách si vyžaduje koordinovaný a multisektorový prístup so zapojením všetkých zainteresovaných strán, ktorý bude riešiť aj základné príčiny násilia, ako je priama alebo nepriama diskriminácia, pretrvávajúce rodové stereotypy a nerovnosť žien a mužov;

2.  upozorňuje na to, že je dôležité, aby sa na 57. zasadnutí Komisie OSN pre postavenie žien, ktoré sa má konať 4. až 15. marca 2013, dosiahol pozitívny výsledok, a to vrátane prijatia súboru schválených záverov zameraných na vyhliadky do budúcnosti, ktoré by zásadným spôsobom prispeli k ukončeniu násilia na ženách a dievčatách vrátane žien so zdravotným postihnutím, domorodých žien, migrantiek, dospievajúcich dievčat a žien s HIV/AIDS, čím by sa v tejto oblasti dosiahli zmeny celosvetového rozsahu;

3.  domnieva sa, že jednou z kľúčových priorít pri riešení násilia na ženách a dievčatách by malo byť odstránenie diskriminačných sociálno-kultúrnych postojov, ktoré upevňujú podradené postavenie žien v spoločnosti a vedú k tolerancii násilia páchaného na ženách a dievčatách tak v súkromnej, ako aj vo verejnej sfére, doma aj na pracovisku a vo vzdelávacích inštitúciách; v tejto súvislosti vyjadruje nádej, že dôjde k zrýchleniu pokroku v rámci rozvoja medzinárodných právnych noriem, štandardov a politík, ktoré zabezpečia zlepšenie služieb a ochrany obetí, zvýšenie povedomia s cieľom zmeniť správanie a postoje a najmä zaručiť ich dostatočné a dôsledné uplatňovanie na celom svete;

4.  domnieva sa, že EÚ a členské štáty musia zintenzívniť svoje vnútropolitické úsilie zamerané na odstránenie násilia páchaného na ženách a násilia založeného na rodovej príslušnosti, pokiaľ sa chcú stať vplyvnými hráčmi na celosvetovej úrovni; pripomína preto svoju výzvu, aby Komisia predložila návrh stratégie EÚ na boj proti násiliu páchanému na ženách, ako aj návrh smernice stanovujúcej minimálne normy; v tejto súvislosti tiež vyzýva EÚ a jednotlivé členské štáty, aby podpísali a ratifikovali Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu;

5.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby preskúmali politiky, programy a zdroje, ktoré sú k dispozícii na boj proti násiliu v rámci aj mimo EÚ, a aby posilnili svoju stratégiu prostredníctvom zlepšených nástrojov a ambicióznych cieľov;

6.  vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby zvýšili prideľovanie zdrojov na ukončenie násilia páchaného na ženách a dievčatách, a to tak na miestnej, národnej, európskej, ako aj na celosvetovej úrovni, a aby poskytli podporu aktérom, ktorí prispievajú k ukončeniu násilia páchaného na ženách a násilia založeného na rodovej príslušnosti, najmä medzivládnym organizáciám aktívnym v tejto oblasti;

7.  dôrazne podporuje činnosť orgánu OSN pre rodovú rovnosť a posilnenie postavenia žien (OSN Ženy), ktorý je ústredným aktérom v rámci systému OSN na odstraňovanie násilia páchaného na ženách a dievčatách na celom svete a ktorý umožňuje zjednotenie všetkých zainteresovaných strán s cieľom vyvolať politickú zmenu a koordinovať opatrenia; vyzýva všetky členské štáty OSN, ako aj EÚ, aby navýšili finančné prostriedky pre OSN;

8.  vyzýva Európsku službu pre vonkajšiu činnosť, aby zintenzívnila svoje úsilie s cieľom zabezpečiť ochranu a podporu ľudských práv žien a dievčat v rámci všetkých opatrení a dialógov, na ktorých sa zúčastňuje, aby zrýchlila vykonávanie usmernení EÚ pre oblasť násilia páchaného na ženách a dievčatách a boja proti všetkým formám ich diskriminácie, a aby tiež vytvorila užšie prepojenie s prácou vykonávanou v záujme boja proti násiliu páchanému na ženách a dievčatách v rámci rozvojovej spolupráce EÚ a zároveň podporovala obhajcov práv žien, ľudských práv a práv lesbičiek, homosexuálov, bisexuálov a transrodových osôb (LGBT);

9.  žiada, aby sa na medzinárodnej a regionálnej úrovni vypracovali programy a inštitucionálne mechanizmy s cieľom zabezpečiť, že stratégie na prevenciu násilia páchaného na ženách a dievčatách budú stredobodom všetkých medzinárodných opatrení, ktoré sa uplatňujú pri reagovaní na humanitárne krízy súvisiace so situáciami počas konfliktov a po ich skončení alebo s prírodnými katastrofami;

10. vyzýva EÚ, aby vyjadrila plnú podporu odporúčaniam skupiny expertov, aby Komisia pre postavenie žien 2013 súhlasila s vypracovaním všeobecného realizačného plánu na ukončenie násilia páchaného na ženách a dievčatách s osobitným dôrazom na prevenciu násilia a zabezpečenie monitorovania a praktického poradenstva v súvislosti s existujúcimi medzinárodnými záväzkami (CEDAW a Pekinská akčná platforma), ktorý má byť schválený všetkými členskými štátmi OSN a ktorý sa má začať plniť v roku 2015;

11. vyzýva EÚ, aby podporila otvorenie globálnej kampane na presadzovanie prevencie násilia páchaného na ženách a dievčatách a násilia založeného na rodovej príslušnosti s cieľom uskutočniť ďalšie kroky na dosiahnutie bezpečnosti našich spoločenstiev a krajín a na plné dodržiavanie ľudských práv žien a dievčat na celom svete; domnieva sa, že základom tejto kampane by mali byť existujúce partnerstvá medzi štátmi a ďalšími príslušnými aktérmi vrátane občianskej spoločnosti a ženských organizácií;

12. vyzýva osobitného zástupcu EÚ pre ľudské práva, aby správy a návrhy týkajúce sa násilia páchaného na ženách zohľadnil v plnom rozsahu;

13. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a osobitnému zástupcovi EÚ pre ľudské práva.