Mozzjoni għal riżoluzzjoni - B7-0053/2013Mozzjoni għal riżoluzzjoni
B7-0053/2013

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI dwar it-taħriġ ġudizzjarju – koordinaturi tal-qrati

6.11.2012 - (2012/0000(RSP))

imressqa wara l-mistoqsija għal tweġiba orali B7‑0000/2012
skont l-Artikolu 115(5) tar-Regoli ta' Proċedura

Klaus-Heiner Lehne, f'isem il-Kumitat għall-Affarijiet Legali
Luigi Berlinguer, f'isem il-Grupp S&D
Cecilia Wikström, f'isem il-Grupp ALDE
Eva Lichtenberger, f'isem il-Grupp Verts/ALE
Francesco Enrico Speroni, f'isem il-Grupp EFD

Proċedura : 2012/2864(RSP)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument :  
B7-0053/2013
Testi mressqa :
B7-0053/2013
Dibattiti :
Testi adottati :

B7‑0000/2012

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar it-taħriġ ġudizzjarju – koordinaturi tal-qrati

(2012/0000(RSP))

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-Artikoli 81 u 82 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, li jipprevedu l-adozzjoni permezz tal-proċedura leġiżlattiva ordinarja ta' miżuri li jkollhom l-għan li jiżguraw "appoġġ fit-taħriġ tal-ġudikatura u l-persunal ġudizzjarju",

–   wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-10 ta' Settembru 1991 dwar l-istabbiliment ta' Akkademja tal-Liġi Ewropea[1], il-pożizzjoni tiegħu tal-24 ta' Settembru 2002 dwar l-adozzjoni ta’ deċiżjoni tal-Kunsill li tistabbilixxi Netwerk Ewropew għat-Taħriġ Ġudizzjarju[2], ir-riżoluzzjoni tiegħu tad-9 ta' Lulju 2008 dwar l-irwol tal-imħallef nazzjonali fis-sistema ġudizzjarja Ewropea[3], u r-rakkomandazzjoni tiegħu tas-7 ta' Mejju 2009 lill-Kunsill dwar l-iżvilupp ta’ żona tal-UE għall-ġustizzja kriminali[4],

–   wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni dwar Pjan ta' Azzjoni li Jimplimenta l-Programm ta' Stokkolma[5],

–   wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta' Novembru 2009 dwar il-Programm ta' Stokkolma[6],

–   wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tat-13 ta’ Settembru 2011, "Inkattru l-Fiduċja f'Ġustizzja Ewropea - Dimensjoni Ġdida Għat-Taħriġ Ġudizzjarju Ewropew"[7],

–   wara li kkunsidra l-proġett pilota dwar it-taħriġ ġudizzjarju propost mill-Parlament fl-2011,

–   wara li kkunsidra l-istudju kumparattiv dwar it-taħriġ ġudizzjarju fl-Istati Membri mill-Akkademja tal-Liġi Ewropea f'kollaborazzjoni man-Netwerk Ewropew tat-Taħriġ Ġudizzjarju, ikkummissjonat mill-Parlament[8],

–   wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tiegħu tas-17 ta' Ġunju 2010 u tal-14 ta' Marzu 2012 dwar it-taħriġ ġudizzjarju,

–   wara li kkunsidra l-esperjenza fil-Pajjiżi l-Baxxi b'Eurinfra u n-netwerk tagħha ta' koordinaturi tal-qrati għad-dritt Ewropew, kif qed tibda tkun imitata fi Stati Membri oħra, b'mod partikolari l-Italja bil-proġett Ewropew tagħha Gaius, id-Danimarka, ir-Rumanija u l-Bulgarija, imfassla madwar it-tliet pilastri (a) tat-titjib tal-aċċessibbiltà tar-riżorsi ta' informazzjoni dwar id-dritt Ewropew bl-użu tat-teknoloġija tal-web, (b) tat-titjib tal-għarfien tad-dritt Ewropew fost il-ġudikatura u (c) tat-twaqqif u ż-żamma ta' netwerk ta' koordinaturi tal-qrati għad-dritt Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-passi kbar 'il quddiem li qed tieħu t-teknoloġija tal-informazzjoni, li permezz tagħha, pereżempju, it-tagħlim elettroniku jista' jintuża dejjem aktar bħala għodda flessibbli biex jintlaħqu aktar utenti finali, indipendentament mill-ħin u mill-post, filwaqt li t-teknoloġija avvanzata - b'mod partikolari magni ta' tiftix sofistikati - jistgħu jintużaw biex jiġbru informazzjoni biex tittejjeb l-aċċessibbiltà tad-dritt,

–   wara li kkunsidra l-Artikoli 115(5) u 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A. billi l-oriġini tas-sistemi ġudizzjarji tagħna huma kumplessi b'tali mod li, skont studju akkademiku riċenti[9], id-dritt Ruman għandu jitqies aktar bħala proġett multikulturali aktar milli evoluzzjoni speċifika ta' kultura waħda, u l-common law (filwaqt li tiġi injorata l-oħt pretorjana tagħha, l-ekwità, u l-influenza tad-dritt kanoniku) tista' tkun magħrufa aħjar bħala d-dritt "Anglo-Normann"; billi l-istat ta' dritt huwa ħaġa waħda li nikkondividu u wieħed mill-valuri li d-dritt Ewropew ta lid-dinja; billi dak li hu meħtieġ huwa approċċ olistiku min-naħa kemm tal-prattikanti kif ukoll tal-ġudikatura;

B.  billi m'hemmx skuża għal nuqqas ta' għarfien tad-dritt Ewropew min-naħa tal-imħallfin nazzjonali, li huma u għandhom ikunu mħallfin Ewropej, li huma mitluba jiżvolġu rwol fundamentali f'sitwazzjoni li fiha se jkun meħtieġ rwol akbar għall-Ewropa; billi dan ma jipprekludix it-trawwim ta' kultura ġudizzjarja Ewropea fejn id-diversità tkun iċċelebrata bħala ġid komuni;

C. billi kull qorti nazzjonali hija qorti tad-dritt Ewropew;

D. billi ż-żieda fl-għadd ta' Stati Membri u l-piż li qed jiżdied fuq il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja jfissru li l-qrati nazzjonali għandhom jużaw kull mezz għad-dispożizzjoni tagħhom biex jiffaċilitaw aċċess effikaċi u rapidu għall-ġustizzja;

E.  billi dak li hu meħtieġ huwa mezzi kosteffikaċi kif jittejjeb it-taħriġ tal-imħallfin u l-aċċess tagħhom għad-dritt;

F.  billi jkun siewi ħafna li tiġi promossa l-idea ta' koordinaturi tal-qrati nazzjonali għad-dritt Ewropew u l-interkonnessjoni tagħhom fil-livell Ewropew; billi l-funzjoni ewlenija ta' netwerk interkonnessa ta' koordinaturi tal-qrati tkun li tippermetti lill-imħallfin jikkonsultaw faċilment fil-ħidma tagħhom ta' kuljum mal-kontropartijiet tagħhom fi Stati Membri oħrajn fuq kwistjonijiet bħall-interpretazzjoni ta' kliem partikolari fil-liġi Ewropea applikabbli (direttiva jew regolament) f'ambjent diġitali sikur (permezz ta' medium soċjali maħluq apposta jew permezz tal-portal e-justice); billi dawn iċ-"ċirki ta' koerenza" iwasslu għal uniformità akbar fl-applikazzjoni tad-dritt tal-UE filwaqt li jnaqqsu l-għadd ta' rinviji għal deċiżjonijiet preliminari, mingħajr ma jnaqqsu mir-rwol tal-Qorti tal-Ġustizzja;

G. billi, kif il-Parlament iddetermina diġà, mod wieħed kif jiġu solvuti l-problemi (spejjeż, taħriġ lingwistiku, kosteffikaċja) ikun li tintuża t-teknoloġija moderna u jiġi ffinanzjat il-ħolqien ta' "Apps" (applikazzjonijiet ibbażati fuq il-kompjuters għal użu fuq il-PCs, it-telefons mobbli, it-tablets, eċċ.);

H. billi wieħed jista' jibda bil-parti ġenerali tad-dritt tal-Unjoni, peress li l-ġestjoni elettronika tal-għarfien tippermetti aċċes dettaljat għall-aktar informazzjoni aġġornata;

I.   billi sitwazzjoni li fiha kull Stat Membru jibda jiżviluppa t-teknoloġija u l-istrutturi diġitali tiegħu stess biex jippermetti l-provvista ta' għodda diġitali tkun ħela ta' enerġija u riżorsi finanzjarji, speċjalment f'dawn iż-żminijiet ta' trażżin ekonomiku;

J.   billi l-isforzi doppji għandhom ikunu evitati u l-użu mill-ġdid ta' proġetti ta' taħriġ ta' kwalità għandu jiġi promoss; billi dan jitlob interkonnessjoni akbar bejn l-Istati Membri fil-ġestjoni tal-għarfien tad-dritt tal-UE;

K. billi b'mod partikolari fl-iżvilupp ta' magni tat-tiftix għat-tiftix tas-sentenzi, tal-opinjonijiet u tad-dritt tal-UE b'mod ġenerali, l-Istati Membri għandhom jikkunsidraw jekk din it-teknoloġija tistax tkun ta' benefiċċju għall-ġudikatura fi Stati Membri oħrajn ukoll, f'liema każ it-teknoloġija tista' tinġabar, tiġi kkoordinata u żviluppata b'mod komuni;

L.  billi għandna tiġi mnedija skema għall-użu mill-ġdid tal-prodotti tat-taħriġ, permezz pereżempju tar-reġistrazzjoni u t-traduzzjoni/l-iddoppjar/ l-issottotitolar ta' lekċers fuq bażi ta' kofinanzjament;

M. billi dan kollu għandu jinġabar flimkien fi pjan ewlieni għall-ġestjoni tal-għarfien għall-ġudikatura, bl-użu tal-portal e-justice skont kif ikun xieraq;

N. Billi d-Dritt Komuni Ewropew tal-Bejgħ, meta jiġi adottat, se jipprovdi spazju ta' sperimentazzjoni għan-netwerk ta' koordinaturi tal-qrati tad-dritt Ewropew billi jipprovdi opportunità biex tinkiseb koerenza orizzontali bejn l-imħallfin nazzjonali f'oqsma fejn teżisti ftit jew xejn ġurisprudenza tal-Qorti Ewropea, mingħajr, ovvjament, ma jiġu rduppjati n-netwerks speċjalizzati f'dan il-qasam;

O. billi l-kurżità dwar is-sistemi l-oħra, il-mentalitajiet miftuħa - anke għall-użu ta' teknoloġiji u metodi ġodda - u d-djalogu għandhom ikunu kliem muftieħ f'Ewropa - u f'dinja - fejn id-dritt u l-prattikanti tiegħu se jkollhom ikunu aktar innovattivi fl-approċċ tagħhom għall-ġestjoni tal-għarfien;

P.  billi dan jista' jkollu impatt pożittiv fuq il-perċezzjonijiet pubbliċi tal-Unjoni Ewropea - iktar ma jkun hemm disponibbli informazzjoni bbażata fuq il-fatti, inqas jitwemmnu l-miti u l-qerq dwar l-Unjoni nnifisha, dwar id-dritt tagħha u dwar il-mod kif taħdem, u aktar ikun hemm spazju għal dibattitu u diskussjoni politiċi onesti[10];

Q. billi dan huwa aspett ieħor tal-bini ta' kultura ġudizzjarja Ewropea, iżda mhuwiex l-istorja kollha; billi jeħtieġ li jiġu estiżi għall-universitajiet u għall-iskejjel tad-dritt metodi ġodda ta' taħriġ u curricula ġodda li jenfasizzaw it-tagħlim tal-lingwi u li jippromwovu l-istudju tad-dritt kumparattiv u tad-dritt internazzjonali - ERASMUS (għall-istudenti tad-dritt u għall-imħallfin) kien biss bidu;

R.  billi wasal iż-żmien li wieħed imur lil hinn qabel kollox b'diskussjoni mingħajr kundizzjonijiet tat-taħriġ legali - għall-imħallfin u għall-prattikanti - u tal-edukazzjoni legali f'forum li jinvolvi l-parteċipazzjoni ta' membri tal-ġudikatura, l-awtoritajiet nazzjonali rilevanti inklużi l-kunsilli tal-ġudikatura u l-iskejjel tat-taħriġ ġudizzjarju u l-Akkademja tal-Liġi Ewropea, in-Netwerk Ewropew għat-Taħriġ Ġudizzjarju, in-Netwerk Ewropew tal-Kunsilli għall-Ġudikatura u l-Istitut tad-Dritt Ewropew;

1.  Itenni u jerġa' jafferma r-riżoluzzjonijiet tiegħu tas-17 ta' Ġunju 2010 u tal-14 ta' Marzu 2012 dwar it-taħriġ ġudizzjarju;

2.  Jistieden lill-Kummissjoni tħaffef l-aġġudikazzjoni tal-appalti tal-proġett pilota;

3.  Jistieden lill-Kummissjoni trawwem u tisponsorja l-koordinaturi tal-qrati nazzjonali tad-dritt Ewropew u l-interkonnessjoni li qed titfaċċa bejn in-netwerks nazzjonali tal-koordinaturi tal-qrati, filwaqt li tinkoraġġixxi u tippromwovi l-ideat stabbiliti fil-premessi ta' din ir-riżoluzzjoni u fir-riżoluzzjonijiet tal-Parlament tas-17 ta' Ġunju 2010 u tal-14 ta' Marzu 2012;

4.  Jiġbed l-attenzjoni għall-benefiċċji pożittivi potenzjali għall-ekonomija, b'mod partikolari għall-impriżi żgħar u ta' daqs medju, tal-iżvilupp u l-isfruttament tat-tagħlim elettroniku u t-teknoloġiji l-ġodda, speċjalment il-magni tat-tiftix;

5.  Iqis li l-iżvilupp professjonali tal-avukati għandu jenfasizza l-ħtieġa ta' standards komuni ta' etika professjonali, il-ħtieġa li l-ġudikatura tkun indipendenti u imparzjali u approċċ għar-regolamentazzjoni Ewropea li jkun jirrispetta d-diversità, peress li huwa biss b'dan il-mod li tkun tista' tinkiseb fiduċja reċiproka ġenwina;

6.  Jinnota li s-sistema legali tal-Istati Membri, minkejja d-diversità tagħhom, huma bbażati fuq prinċipji komuni u għandhom l-istess oriġini komuni; ifakkar li, sa ftit sekli ilu, il-professjonijiet legali fl-Ewropa kienu meqjusa li huma korp unifikat ta' prattikanti, li huma kapaċi jagħtu pariri, jħejju dokumenti legali u jittrattaw quddiem il-qrati fi kwalunkwe parti tal-Ewropa; iqis li l-politika ta' taħriġ legali tal-Unjoni Ewropea għandha tkun ispirata minn dan il-fatt, li juri li l-mobbiltà sħiħa tal-prattikanti legali hija fattibbli;

7.  Jipproponi, fl-aħħar nett, li l-Kummissjoni torganizza forum fis-sajf tal-2013 - "Kungress ta' Messina għall-bini ta' kultura ġudizzjarja Ewropea" - fejn imħallfin tal-livelli kollha ta' anzjanità jkunu jistgħu jiltaqgħu u jkollhom diskussjonijiet dwar qasam jew oqsma riċenti ta' kontroversja jew diffikultà legali, biex tkun inkoraġġita d-diskussjoni, jinbnew il-kuntatti, jinħolqu kanali ta' komunikazzjoni u tinbena l-fiduċja u l-fehim reċiproċi; forum ta' dan it-tip jista' jkun ukoll opportunità storika għall-awtoritajiet kompetenti u għall-esperti, inklużi l-universitajiet u l-korpi professjonali, biex jiddiskutu l-politika tat-taħriġ ġudizzjarju u l-ġejjieni tal-edukazzjoni legali fl-Ewropa;

8.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kummissjoni.