Предложение за резолюция - B7-0058/2013Предложение за резолюция
B7-0058/2013

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно 22-рата сесия на Съвета на ООН по правата на човека

4.2.2013 - (2013/2533 (RSP))

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
внесено съгласно член 110, параграф 2 от Правилника на дейността

Charles Tannock от името на групата ECR

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0055/2013

Процедура : 2013/2533(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0058/2013
Внесени текстове :
B7-0058/2013
Разисквания :
Приети текстове :

B7‑0058/2013

Резолюция на Европейския парламент относно 22-рата сесия на Съвета на ООН по правата на човека

(2013/2533 (RSP))

Европейският парламент,

–   като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека и конвенциите на ООН за правата на човека, както и факултативните протоколи към тях,

–   като взе предвид резолюция A/RES/60/251 на Общото събрание на ООН за създаване на Съвет по правата на човека,

–   като взе предвид предходните редовни и извънредни сесии на Съвета на ООН по правата на човека, както и предходните кръгове на всеобщия периодичен преглед,

–   като взе предвид Европейската конвенция за правата на човека и Хартата на основните права на ЕС,

–   като взе предвид Стратегическата рамка на ЕС относно правата на човека и демокрацията и Плана за действие на ЕС относно правата на човека и демокрацията, приети на 3179-ото заседание на Съвета по външни работи, проведено на 25 юни 2012 г.,

–   като взе предвид своята препоръка до Съвета от 13 юни 2012 г. относно специалния представител на ЕС за правата на човека[1],

–   като взе предвид своите предишни резолюции относно Съвета на ООН по правата на човека, включително приоритетите на Парламента в този контекст; като взе предвид по-специално своята резолюция от 16 февруари 2012 г. относно позицията на Парламента относно деветнадесетата сесия на Съвета на ООН по правата на човека[2],

–   като взе предвид доклада на делегацията от подкомисията на Парламента по правата на човека относно посещението й на 19-ата сесия на Съвета на ООН по правата на човека, както и на съвместната делегация на комисията по външни работи, подкомисията по правата на човека и подкомисията по сигурност и отбрана, присъствала на 67-ата сесия на Общото събрание на ООН,

–   като взе предвид резолюциите си, приети при спешни ситуации, относно правата на човека,

–   като взе предвид своята резолюция от 13 декември 2012 г. относно прегледа на стратегията на ЕС за правата на човека[3],

–   като взе предвид своята резолюция от 13 декември 2012 г. относно годишния доклад за 2011 г. относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази връзка[4],

–   като взе предвид член 2, член 3, параграф 5 и членове 18, 21, 27 и 47 от Договора за Европейския съюз,

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

А. като има предвид, че зачитането, насърчаването и защитата на универсалния характер на правата на човека са от основно значение за Европейския съюз и част от достиженията на Европейския съюз в областта на етиката и правото[5];

Б.  като има предвид, че успешното прилагане на извършеното неотдавна от ЕС преразглеждане на неговата стратегия за правата на човека следва да засили доверието в ЕС в рамките на Съвета на ООН по правата на човека, увеличавайки последователността на вътрешните и външните му политики;

В.  като има предвид, че ЕС следва да се стреми към засилване на сътрудничеството между държавите членки в областта на правата на човека;

Г.  като има предвид, че Европейският съюз прие стратегическа рамка на ЕС относно правата на човека и демокрацията и план за действие за нейното изпълнение с цел да се постигне по-ефективна и последователна политика на ЕС в тази област;

Д. като има предвид назначаването на специален представител на ЕС за правата на човека, чиято роля е да засили ефективността и видимостта на политиката на ЕС за правата на човека и да спомогне за прилагането на практика на стратегическата рамка и плана за действие относно правата на човека и демокрацията;

Е.  като има предвид, че делегация на подкомисията по правата на човека на Европейския парламент ще присъства на 22-рата сесия на Съвета на ООН по правата на човека в Женева, както и през предходните години на сесиите на Съвета на ООН по правата на човека;

Ж. като има предвид, че Европейският съюз следва да използва своите многобройни инструменти в областта на правата на човека, включително службата за външна дейност и специалния представител за правата на човека, за да може Европейският съюз да действа по-ефективно за справяне с глобалните предизвикателства в областта на правата на човека по един последователен и ефикасен начин;

З.  като отбелязва текущия процес за потвърждаване на приоритетите на ЕС за 22-рата сесия на Съвета на ООН по правата на човека; като приветства съсредоточаването на вниманието на ЕС върху положението в Сирия, Бирма/Мианмар, Северна Корея и Мали, както и подкрепата на ЕС за разширяването на мандата на специалния докладчик относно правата на човека в Иран; като подкрепя също така вниманието към тематични въпроси като свободата на религията и убежденията, правата на детето, насилието срещу жени и правата на лесбийките, гейовете, бисексуалните и транссексуалните лица;

Работата на Съвета на ООН по правата на човека

1.  отбелязва, че през септември 2012 г. бяха избрани 18 нови членове на Съвета на ООН по правата на човека, като членството им започна на 1 януари 2013 г., а именно Аржентина, Бразилия, Боливарска република Венецуела, Габон, Германия, Естония, Етиопия, Ирландия, Казахстан, Кения, Република Корея, Кот д'Ивоар, Обединените арабски емирства, Пакистан, Сиера Леоне, Съединените американски щати, Черна гора и Япония; отбелязва също така, че понастоящем девет държави членки на ЕС са членове на Съвета на ООН по правата на човека;

2.  отбелязва избора на нов председател на Съвета на ООН по правата на човека, Ремигиуш А. Хенчел от Полша, и на четирима заместник-председатели за 2013 г., Шейх Ахмед Оулд Захаф (Мавритания), Ирутишам Адам (Малдиви), Луис Галегос Чирибога (Еквадор) и Александр Фазел (Швейцария);

3.  приветства назначаването от Общото събрание на ООН на г-жа Наванетем Пилай за върховен комисар за правата на човека за втори мандат; отново изразява силната си подкрепа за Службата на върховния комисар и за нейната независимост и цялост;

4.  заявява още веднъж, че е важно държавите членки на ЕС да работят за постигането на неделимост и универсалност на правата на човека и да подкрепят дейността на Съвета на ООН по правата на човека за тази цел;

5.  отправя предупреждение срещу политизирането на Съвета на ООН по правата на човека, тъй като то пречи на изпълнението на мандата и на общите цели на този орган;

Страните от „Арабската пролет“

6.  осъжда по най-решителен начин нарастващото и безразборно насилие, използвано от режима на Асад срещу сирийския народ, включително обстрелването с тежка артилерия и бомбардирането на населени райони; осъжда безрезервно продължаващите системни нарушения на правата на човека от страна на режима, неговите сили за сигурност и армията, които могат да достигнат до степен на престъпления срещу човечеството; изразява сериозна загриженост относно непрекъснато влошаващото се положение на цивилното население; осъжда също така нарушенията на правата на човека от страна на опозиционни групи и сили; призовава всички въоръжени лица да прекратят веднага насилието в Сирия, като повтаря своя призив към режима на Асад незабавно да се оттегли от властта;

7.  изразява загриженост относно разпространението на последиците в съседни държави и тяхното въздействие върху сигурността и стабилността в региона; призовава държавите членки да предоставят помощ на страните в региона за опитите им да осигурят хуманитарна помощ за сирийските бежанци;

8.  приветства трайното внимание, което Съветът на ООН по правата на човека отделя на бедственото състояние на правата на човека и хуманитарната ситуация в Сирия, доказано в резолюциите на ООН относно ситуацията в страната, приети на 19-ата, 20-ата и 21-вата сесия на Съвета на ООН по правата на човека и специалната сесия на Съвета на ООН по правата на човека относно Сирия, проведена на 1 юни 2012 г.; отново подчертава значението на това, да се осигури търсене на отговорност за нарушаването на международното право в областта на правата на човека по време на конфликта;

9.  изразява пълната си подкрепа за Независимата международна анкетна комисия за Сирия и за удължаването на нейния мандат от страна на Съвета на ООН по правата на човека;

10. приветства окончателния писмен доклад на международната анкетна комисия за Либия, представен на 19-ата сесия на Съвета на ООН по правата на човека, който обръща особено внимание на нарушенията на правата на човека в тази държава; настоятелно призовава Съвета на ООН по правата на човека да наблюдава ситуацията в Либия;

Други въпроси

11. приветства удължаването на мандатите на специалните докладчици за състоянието на правата на човека в Иран и Мианмар;

12. осъжда масови екзекуции, извършени в Иран; призовава правителството на Иран да гарантира гражданските и политическите права и правата на човека за всички свои граждани и призовава Иран да приеме посещения от специалните докладчици на ООН;

13. приветства решението на Съвета на ООН по правата на човека за назначаване на специален докладчик относно състоянието на правата на човека в Беларус и отбелязва междурегионалната подкрепа за резолюцията, с която се постановява този мандат и която показва, че катастрофалното състояние на правата на човека в страната бива признато от държави от цял свят;

14. приветства резолюцията за създаване на специален докладчик за състоянието на правата на човека в Еритрея; отбелязва, че за пръв път Съветът на ООН по правата на човека обръща внимание на този въпрос, и приветства лидерската роля на африканските държави по въпроса; приветства удължаването на мандатите на независимите експерти по Кот д'Ивоар, Хаити и Сомалия; настоятелно призовава органите на тези държави да сътрудничат изцяло на мандатоносителите;

15. изразява загриженост във връзка с положението в Централноафриканската република (ЦАР), където въоръжени групи са нападнали и окупирали редица градове в североизточната част на страната; приветства споразуменията, подписани в Либервил на 11 януари 2013 г., включително споразумението за прекратяване на огъня и политическото споразумение за разрешаването на кризата в страната; подчертава значението на бързото прилагане на тези споразумения; приветства изявлението на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност от 11 януари, което призова всички подписали страни да поддържат тези споразумения; настоятелно призовава държавите членки да повдигнат този въпрос в Съвета на ООН по правата на човека, за да се запази високият приоритет в международния политически дневен ред на въпроса за положението в Централноафриканската република;

16. приветства факта, че положението в Мали се следи отблизо от Съвета на ООН по правата на човека и приветства лидерската роля на африканските държави, довела въпроса до вниманието на Съвета на ООН по правата на човека;

17. отбелязва със задоволство приемането на резолюция относно Демократична република Конго (ДРК), но продължава да изразява загриженост поради състоянието на правата на човека в страната, особено в провинция Северно Киву в източната част на страната; остро осъжда нападенията на бунтовнически сили в източните части на страната, в частност тези на движението М23; приветства усилията на държавите – членки на Международната конференция за региона на Големите африкански езера, Африканския съюз и ООН за намиране на мирно политическо решение на кризата; отново призовава за възстановяването на независимия експерт на ООН за състоянието на правата на човека в Демократична република Конго, за да се предостави надежден механизъм, който да набляга на подобряване на положението по отношение на тежките и дългогодишни проблеми, свързани с правата на човека в страната;

18. приветства удължаването на мандата на специалния докладчик за състоянието на правата на човека в Корейската народнодемократична република (КНДР) с още една година; приветства факта, че резолюцията за КНДР беше приета с консенсус, което доказва високото равнище на подкрепа за мандата; настоятелно призовава правителството на КНДР да оказва пълно съдействие на докладчика и да улеснява посещенията му в държавата;

19. приветства резолюцията относно Бирма/Мианмар, приета от Съвета на ООН по правата на човека; отбелязва стъпките, предприети от бирманското правителство от началото на 2011 г., насочени към възстановяване на гражданските свободи в страната; изразява обаче сериозна загриженост във връзка с нарастването на междуобщностното насилие в щата Ракхайн, довело до случаи на загинали и ранени, на разрушено имущество и разселване на местното население; счита, че основната причина за това положение е продължителната политика на дискриминация срещу членовете на общността рохингия; подчертава, че са нужни по-големи усилия за разрешаване на първопричината на проблема;

20. приветства работата на Службата на ООН за равенство между половете и овластяване на жените (ООН – Жени) и УНИЦЕФ; подчертава, че жени и деца все още са подложени на дискриминация, насилие и експлоатация по цял свят, особено в зоните на конфликт, и че следва да се направи повече, за да се гарантира сигурност и подкрепа и да се спомогне за преодоляване на социалното неравенство и неравенството пред закона, на които те са подложени;

21. приветства продължаващите усилия на върховния комисар за прекратяване на дискриминационните закони и практики и актовете на насилие срещу отделни лица въз основа на тяхната сексуална ориентация и полова идентичност; насърчава по-нататъшните последващи действия, включително чрез регионални срещи, както и активното участие на държавите членки, Съвета и Службата за външна дейност; във връзка с това категорично осъжда използването на смъртно наказание, лишаване от свобода и присъди по наказателни дела въз основа на сексуалната ориентация в някои страни и призовава за незабавното му прекратяване;

22. приветства лидерството на генералния секретар и върховния комисар по отношение на дискриминацията и насилието срещу хора въз основа на тяхната сексуална ориентация и полова идентичност както в рамките на Съвета на ООН по правата на човека, така и извън него;

Свобода на религията и защитници на правата на човека

23. подчертава, че свободата на религията и свободата на мисълта, съвестта и словото следва да бъдат от основно значение за всяка демокрация и общество, и счита това за постоянен приоритет за работата на Съвета на ООН по правата на човека;

24. решително приветства приемането на резолюцията на Съвета на ООН по правата на човека относно свободата на религия или убеждения; подчертава значението, което ЕС придава на този въпрос; призовава държавите членки да продължат да работят по въпроса и очаква новите насоки, предвидени за началото на тази година; приветства специалния докладчик на ООН относно свободата на религията или убежденията за свършената работа; подчертава важността на подновяването на този мандат на 22-рата сесия на Съвета на ООН по правата на човека;

25. подчертава настойчиво продължаващата необходимост от цялостно преодоляване на проблема с дискриминацията на религиозните малцинства по света; заявява отново, че свободата на мисълта, на съвестта и на религията, включително свободата на всеки да променя или да се отказва от своята религия или убеждения, е основно право на човека; изразява съжалението си поради факта, че това право се отказва на много лица и общности по света, например на тибетската общност;

26. отбелязва, че закрилата на защитниците на правата на човека е основен приоритет на политиката на ЕС в областта на правата на човека; подчертава, че репресиите срещу защитниците на правата на човека, които си сътрудничат с механизмите на ООН за защита правата на човека, както и опитите за сплашването им, представляват заплаха за тази система; поради това оценява високо практическата и финансовата подкрепа, предоставена в рамките на Европейския инструмент за демокрация и права на човека (ЕИДПЧ) за спешна защита на защитниците на правата на човека и за подпомагането им;

27. подчертава, че полето за действие на защитниците на правата на човека намалява и че разширяването му трябва да бъде ключов приоритет в работата на Съвета на ООН по правата на човека и Европейския съюз;

Всеобщ периодичен преглед

28. подчертава значимостта на универсалния аспект на всеобщия периодичен преглед и потвърждава значението му за създаването на възможност за пълно разбиране на състоянието на правата на човека на място във всички страни – членки на ООН;

29. приветства започването на втория цикъл на всеобщия периодичен преглед и приемането на първите резултати от него; отново подчертава значението на втория цикъл, който се съсредоточава върху изпълнението на препоръките, приети по време на първия цикъл; призовава обаче отново към това, онези препоръки, които не са били приети от държавите по време на първия цикъл, да бъдат преразгледани в продължението на всеобщия периодичен преглед;

30. счита, че изпълнението е ключов аспект за реализиране на потенциала на процеса на всеобщия периодичен преглед; ето защо подчертава значението на предоставянето на техническа помощ от страна на държавите – членки на ЕС, с цел да се помогне на подложените на преглед държави да изпълнят препоръките; насърчава държавите да представят междинни актуализации с цел да допринесат за подобряване на изпълнението;

31. препоръчва систематичното включване на препоръките на всеобщия периодичен преглед в диалозите и консултациите на ЕС в областта на правата на човека, както и в стратегиите за правата на човека на отделните държави в ЕС, за да се гарантира проследяването на резултатите от всеобщия периодичен преглед; препоръчва също така Парламентът да повдигне въпроса за тези препоръки по време на посещенията на неговите делегации в трети страни;

Специални процедури

32. потвърждава ключовата роля, която играят специалните процедури за достоверността и ефективността на работата на Съвета на ООН по правата на човека, както и основната им позиция в механизмите на ООН относно правата на човека; отново изразява силната си подкрепа за специалните процедури и подчертава фундаменталното значение на независимостта на тези мандати;

33. настоятелно призовава държавите да сътрудничат изцяло със специалните процедури, включително чрез незабавно приемане на мандатоносителите за посещения в отделните страни, реагиране на техните спешни действия и твърдения за нарушения и осигуряване на подходящи последващи действия във връзка с препоръките, направени от мандатоносителите; настоятелно призовава Съвета на ООН по правата на човека да служи за пример по отношение на тези въпроси;

34. приветства предприетите от ЕС действия за съвместно отправяне на постоянна покана до всички специални процедури на ООН за правата на човека, с което дава водещ пример по отношение на тези въпроси; насърчава останалите държави – членки на ООН да направят същото;

35. осъжда всички форми на репресии срещу лица, които сътрудничат на специалните процедури; подчертава, че такива действия подкопават системата на ООН за правата на човека като цяло; настоятелно призовава всички държави да предоставят адекватна защита срещу подобни действия за сплашване;

Участие на ЕС

36. подчертава най-енергично значението на активното участие от страна на ЕС в механизмите на ООН за защита на правата на човека, включително в Съвета на ООН по правата на човека; насърчава държавите членки да направят това чрез съвместно предлагане на резолюции, активно участие в дебатите и интерактивните диалози и приемането на изявления;

37. подчертава важността на това, извършената в Женева дейност в рамките на Съвета на ООН по правата на човека да бъде интегрирана в дейността на ЕС като цяло, включително в дейността на Парламента;

38. отбелязва назначаването на специалния представител на ЕС по правата на човека, г-н Ставрос Ламбринидис; насърчава специалния представител да работи целенасочено за ефективността и видимостта на политиката на ЕС в областта на правата на човека в рамките на Съвета на ООН по правата на човека и да развива тясно сътрудничество със Службата на върховния комисар по правата на човека и със специалните процедури; очаква сътрудничеството със специалния представител по тези въпроси;

39. отново отбелязва потенциала на ефективността на действията на ЕС, когато Съюзът и неговите държави ​​членки използват колективната си тежест; подчертава значението на по-нататъшното подобряване на координацията и сътрудничеството между държавите членки в това отношение с цел постигане на единна позиция по въпросите, свързани с правата на човека;

40. припомня важността на защитата от страна на ЕС на независимостта на СВКПЧ, като се има предвид необходимостта тази служба да изпълнява задачите си безпристрастно;

41. призовава делегацията да докладва на подкомисията по правата на човека за своето посещение;

******

42. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, специалния представител на ЕС за правата на човека, правителствата и парламентите на държавите членки, Съвета за сигурност на ООН, генералния секретар на ООН, председателя на 67-ото Общо събрание на ООН, председателя на Съвета на ООН по правата на човека, върховния комисар на ООН по правата на човека, както и на работната група на ЕС и ООН, създадена от комисията по външни работи.