Forslag til beslutning - B7-0058/2013Forslag til beslutning
B7-0058/2013

FORSLAG TIL BESLUTNING om den 22. samling i FN's Menneskerettighedsråd

4.2.2013 - (2013/2533(RSP))

på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2

Charles Tannock for ECR-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B7-0055/2013

Procedure : 2013/2533(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B7-0058/2013
Indgivne tekster :
B7-0058/2013
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B7‑0058/2013

Europa-Parlamentets beslutning om den 22. samling i FN's Menneskerettighedsråd

(2013/2533(RSP))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne og FN's konventioner om menneskerettigheder og valgfrie protokoller hertil,

–   der henviser til FN's Generalforsamlings resolution A/RES/60/251 om oprettelse af Menneskerettighedsrådet (UNHRC),

–   der henviser til de foregående ordinære og ekstraordinære samlinger i UNHRC samt til tidligere runder af den universelle regelmæssige gennemgang (UPR),

–   der henviser til den europæiske menneskerettighedskonvention og EU's charter om grundlæggende rettigheder,

–   der henviser til EU's strategiske ramme for menneskerettigheder og demokrati og EU's handlingsplan vedrørende menneskerettigheder og demokrati, vedtaget under den 3179. samling i Rådet (udenrigsanliggender) den 25. juni 2012,

–   der henviser til sin henstilling af 13. juni 2012 til Rådet om EU's særlige repræsentant for menneskerettigheder[1],

–   der henviser til sine tidligere beslutninger om De Forenede Nationers Menneskerettighedsråd (UNHRC), herunder Parlamentets prioriteter i denne forbindelse; der endvidere henviser til sin beslutning af 16. februar 2012 om Parlamentets holdning med henblik på den 19. samling i FN's Menneskerettighedsråd[2],

–   der henviser til rapport fra delegationen fra sit Underudvalg om Menneskerettigheder om dennes besøg ved den 19. samling i UNHRC og til rapport fra den fælles delegation fra sit Udenrigsudvalg og sit Underudvalg om Menneskerettigheder og sit Underudvalg om Sikkerhed og Forsvar, som deltog i den 67. samling i FN Generalforsamling,

–   der henviser til sine uopsættelige beslutninger om menneskerettighedsspørgsmål,

–   der henviser til sin beslutning af 13. december 2012 om revisionen af EU's menneskerettighedsstrategi[3],

–   der henviser til sin beslutning af 13. december 2012 om årsberetningen om menneskerettigheder og demokrati i verden 2011 og EU's politik om menneskerettigheder og demokrati[4],

–   der henviser til EU-traktatens artikel 2 og artikel 3, stk. 5, samt artikel 18, 21, 27 og 47,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til, at respekt for og fremme og sikring af menneskerettighedernes universelle karakter er en hovedhjørnesten i Den Europæiske Union og en del af Den Europæiske Unions etiske og juridiske grundlag[5];

B.  der henviser til, at en vellykket gennemførelse af den seneste revision af EU's menneskerettighedsstrategi bør styrke EU’s troværdighed i UNHRC ved at øge sammenhængen mellem EU's interne og eksterne politikker;

C. der henviser til, at EU bør stræbe efter at styrke samarbejdet mellem medlemsstaterne på menneskerettighedsområdet;

D. der henviser til, at Rådet for Den Europæiske Union har vedtaget en strategisk ramme for menneskerettigheder og demokrati og en handlingsplan for dens gennemførelse med henblik på at opnå en mere effektiv og sammenhængende EU-politik på dette område;

E.  der henviser til, at der er udpeget en særlig EU-repræsentant for menneskerettigheder, som skal gøre EU 's menneskerettighedspolitik mere effektiv og synlig og bidrage til den praktiske gennemførelse af den strategiske ramme og handlingsplanen for menneskerettighederne;

F.  der henviser til, at en delegation fra Parlamentets Underudvalg om Menneskerettigheder rejser til Genève under den 22. samling i UNHRC som i forbindelse med tidligere års UNHRC's samlinger;

G. der henviser til, at EU bør bruge sine talrige menneskerettighedsværktøjer, herunder EU-Udenrigstjenesten og den højtstående repræsentant samt EU's særlige repræsentant for menneskerettigheder, således at Den Europæiske Union kan imødegå de globale udfordringer i forbindelse med menneskerettighederne på en sammenhængende og effektiv måde;

H. der noterer sig den igangværende proces med henblik på at bekræfte EU's prioriteter for den 22. samling i UNHRC; glæder sig over EU's fokus på situationen i Syrien, Burma/Myanmar, Nordkorea og Mali samt EU's støtte til udvidelsen af FN's særlige rapportørs mandat vedrørende menneskerettighederne i Iran; støtter også EU's fokus på tematiske spørgsmål såsom religions- og trosfrihed, barnets rettigheder, vold mod kvinder og LGBTI-rettigheder;

Arbejdet i FN's Menneskerettighedsråd

1.  bemærker, at 18 nye medlemmer blev valgt ind i UNHRC i september 2012 og indledte deres medlemskab den 1. januar 2013, nemlig Argentina, Brasilien, Elfenbenskysten, Estland, Etiopien, Gabon, Tyskland, Irland, Japan, Kasakhstan, Kenya, Montenegro, Pakistan, Republikken Korea, Sierra Leone, De Forenede Arabiske Emirater, USA og Den Bolivariske Republik Venezuela; bemærker, at ni EU-medlemsstater nu er medlemmer af UNHRC;

2.  noterer sig valget af en ny formand for UNHRC, Remigiusz A. Henczel, fra Polen, og fire næstformænd for 2013, Cheikh Ahmed Ould Zahaf (Mauretanien), Iruthisham Adam (Maldiverne), Luis Gallegos Chiriboga (Ecuador) og Alexandre Fasel (Schweiz);

3.  glæder sig over, at FN's Generalforsamling har udnævnt Navanethem Pillay til endnu en periode som højkommissær for menneskerettigheder; gentager sin stærke støtte til Kontoret for FN's Højkommissær for Menneskerettigheder og til dets uafhængighed og integritet;

4.  gentager endnu en gang betydningen af, at EU-medlemsstaternes arbejder hen imod virkeliggørelsen af menneskerettighedernes universalitet og udelelighed og støtter arbejdet i UNHRC med henblik herpå;

5.  advarer mod politiseringen af UNHRC, da denne forhindrer, at kommissariatets mandat og overordnede mål kan opfyldes;

Lande berørt af Det arabiske forår

6.  fordømmer på det kraftigste Assad-regimets voksende og vilkårlige anvendelse af vold mod den syriske befolkning, herunder brugen af tungt artilleri og granatbeskydning af befolkede områder; fordømmer utvetydigt regimets, sikkerhedsstyrkernes og hærens fortsatte systematiske krænkelser af menneskerettighederne, som muligvis udgør forbrydelser mod menneskeheden; udtrykker alvorlig bekymring over den fortsatte forværring af situationen for civilbefolkningen; fordømmer ligeledes de krænkelser af menneskerettighederne, der begås af oppositionsgrupper og -styrker; opfordrer alle væbnede aktører til omgående at bringe volden i Syrien til ophør og gentager sin opfordring til Assad-regimet om omgående at træde tilbage;

7.  udtrykker bekymring over konfliktens afsmittende virkning i nabolandene og dens indvirkning på sikkerheden og stabiliteten i regionen; opfordrer medlemsstaterne til at yde bistand til landene i regionen i deres bestræbelser på at yde humanitær hjælp til flygtninge fra Syrien;

8.  glæder sig over den fortsatte opmærksomhed, som UNHRC giver til den frygtelige menneskerettighedssituation og de frygtelige humanitære forhold i Syrien, som det fremgår af de FN-resolutioner om situationen i Syrien, der blev vedtaget på den 19., 20. og 21. samling i UNHRC og på UNHRC’s ekstraordinære samling om Syrien den 1. juni 2012; gentager, at det er vigtigt at sikre klare ansvarsforhold vedrørende de krænkelser af den internationale menneskerettighedslovgivning, der er blevet begået under konflikten;

9.  udtrykker sin fulde støtte til den uafhængige internationale undersøgelseskommission vedrørende Syrien og til UNHRC’s forlængelse af dens mandat;

10. glæder sig over den endelige skriftlige rapport fra den uafhængige undersøgelseskommission vedrørende Libyen, der blev præsenteret på den 19. samling i UNHRC, og som kastede lys over de menneskerettighedskrænkelser, der er blevet begået i Libyen; opfordrer indtrængende UNHRC til fortsat at overvåge situationen i Libyen;

Andre anliggender

11. glæder sig over udvidelsen af mandatet til de særlige rapportører vedrørende menneskerettighedssituationen i Iran og i Myanmar;

12. fordømmer de massehenrettelser, der er blevet gennemført i Iran; opfordrer den iranske regering til at garantere de borgerlige og politiske rettigheder såvel som menneskerettighederne for alle landets borgere, og opfordrer Iran til at acceptere besøg af FN's særlige rapportører;

13. glæder sig over UNHRC's beslutning om at udpege en særlig rapportør vedrørende menneskerettighedssituationen i Hviderusland og noterer sig den tværregionale støtte til resolutionen om etablering af dette mandat, der viser, at stater i hele verden erkender, at menneskerettighedssituation i landet er forfærdelig;

14. glæder sig over resolutionen om udpegelsen af en særlig rapportør vedrørende menneskerettighedssituationen i Eritrea; noterer sig, at det er første gang, UNHRC har behandlet dette spørgsmål, og bifalder, at de afrikanske lande har ført an i dette spørgsmål; glæder sig over forlængelsen af mandatet til de uafhængige eksperter for Elfenbenskysten, Haiti og Somalia; opfordrer disse landes myndigheder til at samarbejde fuldt ud med mandatindehaverne;

15. udtrykker bekymring over situationen i Den Centralafrikanske Republik (CAR), hvor bevæbnede grupper har angrebet og besat adskillige byer i den nordøstlige del af landet; glæder sig over de aftaler, der blev indgået i Libreville den 11. januar 2013, bl.a. om våbenhvileaftalen og den politiske aftale om en løsning på krisen i landet; understreger betydningen af en hurtig implementering af disse aftaler; glæder sig over erklæringen fra Kommissionens næstformand/EU's højtstående repræsentant, hvori alle signatarer opfordres til at overholde disse aftaler; opfordrer medlemsstaterne til at rejse dette spørgsmål i UNHRC med henblik på sikre, at spørgsmålet om situationen i Den Centralafrikanske Republik står højt på den internationale dagsorden;

16. glæder sig over, at situationen i Mali overvåges nøje af UNHRC, og bifalder det lederskab, som blev udvist af de afrikanske stater, som gjorde UNHRC opmærksom på konflikten;

17. konstaterer med tilfredshed vedtagelsen af resolutionen om Den Demokratiske Republik Congo, men er fortsat dybt bekymret over menneskerettighedssituationen i landet, især i Nord Kivo-provinsen i den østlige del af landet; fordømmer på det kraftigste de angreb, som oprørsstyrker i landets østlige del, især M23-gruppen, har forøvet i den østlige del af landet; glæder sig over den indsats, der er gjort af medlemsstaterne i den internationale konference om De Store Søers Område (ICGLR), Den Afrikanske Union og FN, for at finde en fredelig politisk løsning på konflikten; opfordrer på ny til, at der igen udnævnes en uafhængige FN-ekspert vedrørende menneskerettighedssituationen i Den Demokratiske Republik Congo, således at der kan skabes en pålidelig mekanisme med fokus på at forbedre den langvarige alvorlige menneskerettighedssituation i landet;

18. glæder sig over, at mandatet for den særlige rapportør vedrørende menneskerettighedssituationen i Den Demokratiske Folkerepublik Korea (Nordkorea) forlænges med endnu et år; glæder sig over, at resolutionen om Nordkorea blev vedtaget med enstemmighed, hvilket vidner om den store opbakning til mandatet; opfordrer indtrængende regeringen i Nordkorea til fuldt ud at samarbejde med rapportøren og lette hans besøg i landet;

19. glæder sig over UNHRC's resolution om Burma/Myanmar; noterer sig de skridt, den burmesiske regering siden begyndelsen af 2011 har taget for at genindføre borgerlige rettigheder i landet; udtrykker imidlertid alvorlig bekymring over den opblussen af den sekteriske vold, der har været i Rakhine-staten, med det deraf følgende antal døde og sårede samt ødelæggelse af ejendom og fordrivelse af lokalbefolkningen; mener, at baggrunden for denne situation er den langvarige politik med diskrimination af Rohingya-befolkningen; understreger, at det er nødvendigt med mere omfattende bestræbelser på at fjerne den grundliggende årsag til problemet;

20. glæder sig over arbejdet i FN-Enheden for Ligestilling mellem Kønnene og Empowerment af Kvinder (UN Women) og UNICEF; understreger, at kvinder og børn stadig udsættes for diskrimination, vold og udnyttelse rundt om i verden, især i konfliktområder, og at der bør gøres mere for at skabe sikkerhed og støtte og for at hjælpe dem med at takle de sociale og juridiske uligheder, de udsættes for;

21. glæder sig over højkommissærens igangværende bestræbelser på at sætte en stopper for diskriminerende love og praksis og voldshandlinger mod personer på grund af deres seksuelle orientering og kønsidentitet; tilskynder til yderligere opfølgning, bl.a. gennem regionale møder og aktiv inddragelse af medlemsstaterne, Rådet og EU-Udenrigstjenesten; beklager i denne forbindelse absolut brugen af dødsstraf, fængsling eller strafferetlige domme på grund af seksuel orientering i nogle lande og kræver en øjeblikkelig indstilling heraf;

22. glæder sig over det lederskab, som FN’s generalsekretær og højkommissæren har udvist både i og uden for UNHRC-regi vedrørende forskelsbehandling og vold mod personer på grund af deres seksuelle observans og kønsidentitet;

Religionsfrihed og menneskerettighedsforkæmpere

23. understreger, at religionsfrihed og tanke-, samvittigheds- og ytringsfrihed bør udgøre et centralt element i ethvert demokrati og samfund, og betragter dette som en fast prioritet for arbejdet i UNHRC;

24. glæder sig meget over, at vedtagelsen af UNHRC's resolution om religions- og trosfrihed; understreger, hvor stor betydning EU tillægger dette spørgsmål; opfordrer sine medlemsstater til fortsat at arbejde på dette spørgsmål og ser frem til de nye retningslinjer, der forventes i begyndelsen af året; roser det arbejde, som FN 's særlige rapportør om religions- og trosfrihed har udført; understreger betydningen af, at dette mandat fornyes på den 22. UNHRC-samling;

25. understreger kraftigt det fortsatte behov for en fuldstændig løsning af problemet med forskelsbehandling af religiøse mindretal rundt om i verden; gentager, at tanke-, samvittigheds- og religionsfrihed, herunder frihed til at ændre eller opgive sin religion eller tro, er en grundlæggende menneskerettighed; beklager, at mange enkeltpersoner og samfund verden over er blevet nægtet denne ret, f.eks. det tibetanske samfund;

26. bemærker, at beskyttelsen af menneskerettighedsforkæmpere er en afgørende prioritet i EU’s menneskerettighedspolitik; fremhæver, at hævnaktioner mod og intimidering af menneskerettighedsforkæmpere, der samarbejder med FN’s menneskerettighedsmekanismer, truer med at undergrave dette system; sætter derfor pris på den praktiske og finansielle støtte, som ydes til omgående beskyttelse af og støtte til menneskerettighedsforkæmpere inden for rammerne af Det Europæiske Instrument for Demokrati og Menneskerettigheder (EIDHR);

27. Understreger, at menneskerettighedsforkæmpernes råderum bliver mindre, og at en udvidelse heraf bør udgøre en central prioritet for arbejdet i UNHRC og EU;

Den universelle regelmæssige gennemgang

28. understreger betydningen af det universelle aspekt ved den universelle regelmæssige gennemgang og bekræfter betydningen af den med hensyn til at gøre det muligt fuldt ud at forstå den generelle menneskerettighedssituation i alle FN-medlemsstater;

29. glæder sig over påbegyndelsen af den universelle regelmæssige gennemgangs anden cyklus og vedtagelsen af de første resultater heraf; gentager betydningen af den anden cyklus, der er koncentreret om gennemførelsen af de henstillinger, der blev godtaget under første cyklus; opfordrer dog atter til, at de henstillinger, der ikke blev godtaget af staterne under første cyklus, genovervejes i forbindelse med videreførelsen af gennemgangsprocessen;

30. mener, at gennemførelsen af henstillingerne er et nøgleaspekt i virkeliggørelsen af gennemgangsprocessens potentiale; gentager derfor betydningen af, at EU-medlemsstaterne yder teknisk bistand for at hjælpe de stater, der gennemgås, med at gennemføre eventuelle henstillinger; tilskynder staterne til at forelægge midtvejsopdateringer for at bidrage til en bedre gennemførelse;

31. anbefaler, at henstillingerne fra gennemgangen systematisk indarbejdes i EU’s menneskerettighedsdialoger og ‑konsultationer og i EU’s landestrategier på menneskerettighedsområdet for at sikre, at der følges op på resultaterne af gennemgangen; anbefaler ligeledes, at Parlamentet tager disse henstillinger op i løbet af sine egne delegationsbesøg til tredjelande;

 

Special Procedures

32. bekræfter den afgørende rolle, som Special Procedures spiller for troværdigheden og effektiviteten af arbejdet i UNHRC og deres centrale betydning for FN’s menneskerettighedsmaskineri; gentager sin stærke støtte til Special Procedures og understreger den grundlæggende betydning af disse mandaters uafhængighed;

33. opfordrer indtrængende staterne til at samarbejde fuldt ud med Special Procedures, herunder ved at straks at tage imod mandatindehaverne på landebesøg, reagere på deres hasteforanstaltninger og påstande om overtrædelser og sikre en ordentlig opfølgning på mandatindehavernes henstillinger; opfordrer indtrængende medlemmerne af UNHRC til at gå forrest med et godt eksempel i disse spørgsmål;

34. glæder sig over, at EU i fællesskab har givet en stående invitation til alle FN’s Special Procedures på menneskerettighedsområdet og dermed er foregået med et godt eksempel i dette spørgsmål; opfordrer andre FN-medlemsstater til at gøre det samme;

35. fordømmer alle former for repressalier mod personer, der samarbejder med Special Procedures; understreger, at sådanne handlinger undergraver hele FN-menneskerettighedssystemet; opfordrer indtrængende alle stater til at yde tilstrækkelig beskyttelse mod denne form for intimidering;

EU's engagement

36. understreger på det kraftigste betydningen af aktiv deltagelse fra EU's side i FN's menneskerettighedsmekanismer, herunder i UNHRC; opfordrer medlemsstaterne til at gøre dette ved at støtte resolutioner, ved at deltage aktivt i drøftelser og interaktive dialoger og ved at afgive erklæringer;

37. understreger vigtigheden af at sikre, at det arbejde, der udføres i Geneve i forbindelse med UNHRC, integreres i EU's arbejde, herunder i Parlamentets eget arbejde;

38. glæder dig over udnævnelsen af EU’s særlige repræsentant for menneskerettigheder, Stavros Lambrinidis; tilskynder den særlige repræsentant til at arbejde for at gøre EU’s menneskerettighedspolitik effektiv og synlig i forbindelse med UNHRC og til at udvikle et tæt samarbejde med FN's Menneskerettighedskontor og i forbindelse med Special Procedures; ser frem til at samarbejde med den særlige repræsentant om disse spørgsmål;

39. understreger endnu en gang den potentielle effektivitet af EU's indsats, når Unionen og dens medlemsstater gør deres fælles vægt gældende; understreger betydningen af fortsat at udvide koordineringen og samarbejdet mellem medlemsstaterne på dette område med henblik på at finde fælles fodslag på menneskerettighedsområdet;

40. gentager, hvor vigtigt det er for EU at forsvare FN's Menneskerettighedskontors uafhængighed, eftersom kontoret har behov for at udføre sine opgaver upartisk;

41. opfordrer delegationen til at aflægge rapport om sit besøg til Underudvalget om Menneskerettigheder;

******

42. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, EU’s særlige repræsentant for menneskerettigheder, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, FN's Sikkerhedsråd, FN's generalsekretær, formanden for FN's 67. Generalforsamling, formanden for FN's Menneskerettighedsråd, FN's højkommissær for menneskerettigheder og den af Udenrigsudvalget nedsatte EU-FN-Arbejdsgruppe.