Πρόταση ψηφίσματος - B7-0058/2013Πρόταση ψηφίσματος
B7-0058/2013

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την 22η Σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών

4.2.2013 - (2013/2533(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού

Charles Tannock εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0055/2013

Διαδικασία : 2013/2533(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B7-0058/2013
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B7-0058/2013
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B7‑0058/2013

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την 22η Σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών

(2013/2533(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–    έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, καθώς και τις περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων συμβάσεις του ΟΗΕ και τα προαιρετικά τους πρωτόκολλα,

–    έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών A/RES/60/251 για την ίδρυση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (UNHRC),

–    έχοντας υπόψη τις προηγούμενες τακτικές και ειδικές συνεδριάσεις του UNHRC, καθώς και τους προηγούμενους γύρους της Καθολικής Περιοδικής Εξέτασης (UPR),

–    έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ,

–    έχοντας υπόψη το Στρατηγικό Πλαίσιο της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Δημοκρατία και το Σχέδιο Δράσης της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Δημοκρατία, που ενέκρινε η 3179η συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στις 25 Ιουνίου 2012,

–    έχοντας υπόψη τη σύστασή του προς το Συμβούλιο, της 13ης Ιουνίου 2012, σχετικά με τον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα[1],

–    έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών (UNHRC), συμπεριλαμβανομένων των προτεραιοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο πλαίσιο αυτό· έχοντας, ειδικότερα, υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με τη θέση του Κοινοβουλίου για τη 19η σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών[2],

–    έχοντας υπόψη την έκθεση της αντιπροσωπείας της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την επίσκεψή της στη 19η σύνοδο του UNHRC, καθώς και αυτήν της κοινής αντιπροσωπείας της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Υποεπιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία παρευρέθη στην 67η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ,

–    έχοντας υπόψη τα επείγοντα ψηφίσματά του για ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

–    έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με την αναθεώρηση της στρατηγικής της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα[3],

–    έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με την ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία ανά τον κόσμο το 2011 και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος[4],

–    έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 3(5), 18, 21, 27 και 47 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–    έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός, η προαγωγή και η προάσπιση της οικουμενικότητας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τμήμα του ηθικού και νομικού κεκτημένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης[5]·

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιτυχής εφαρμογή της πρόσφατης αναθεώρησης της στρατηγικής της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα αναμένεται να ενισχύσει την αξιοπιστία της ΕΕ στο UNHRC, αυξάνοντας τη συνεκτικότητα ανάμεσα στις εσωτερικές και εξωτερικές της πολιτικές·

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα πρέπει να εργασθεί για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει εγκρίνει ένα Στρατηγικό Πλαίσιο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Δημοκρατία και ένα σχέδιο δράσης για την εφαρμογή του, με στόχο την επίτευξη μιας πιο αποτελεσματικής και συνεπούς πολιτικής της ΕΕ στο συγκεκριμένο θέμα·

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη τον διορισμό Ειδικού Εντεταλμένου της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ο ρόλος του οποίου είναι να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα και την προβολή της πολιτικής ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ΕΕ και να βοηθήσει στην πρακτική εφαρμογή του Στρατηγικού Πλαισίου και του Σχεδίου Δράσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Δημοκρατία·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια αντιπροσωπεία της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα μεταβεί στη Γενεύη κατά την 22η σύνοδο του UNHRC, όπως έγινε και κατά τα προηγούμενα έτη για τις συνόδους του UNHRC·

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τα πολλά εργαλεία που διαθέτει στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και του Ύπατου Εκπροσώπου και του Ειδικού Εντεταλμένου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, προκειμένου να συμβάλει στην αποτελεσματικότερη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα κατά τρόπο συνεπή και αποτελεσματικό·

Η.  σημειώνοντας την εν εξελίξει διαδικασία με στόχο την επιβεβαίωση των προτεραιοτήτων της ΕΕ για την 22η σύνοδο του UNHRC· χαιρετίζοντας την έμφαση που δίδει η ΕΕ στην κατάσταση στη Συρία, τη Βιρμανία/Μιανμάρ, τη Βόρειο Κορέα και το Μάλι, καθώς και τη στήριξη της ΕΕ στην παράταση της Εντολής του Ειδικού Εισηγητή όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Ιράν· συνυπογράφοντας επίσης την έμφαση που δίδεται σε θεματικά ζητήματα όπως η ελευθερία της θρησκείας και της πίστης, τα δικαιώματα του παιδιού, η βία εις βάρος των γυναικών και τα δικαιώματα των λεσβιών, ομοφυλόφιλων, αμφιφυλόφιλων, διεμφυλικών και μεσόφυλων (LGBTI)·

 

Το έργο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ

 

1.   σημειώνει ότι εξελέγησαν τα 18 νέα μέλη του UNHRC τον Σεπτέμβριο του 2012 και ανέλαβαν τα καθήκοντά τους την 1η Ιανουαρίου 2013, ήτοι η Αργεντινή, η Βραζιλία, η Ακτή του Ελεφαντοστού, η Εσθονία, η Αιθιοπία, η Γκαμπόν, η Γερμανία, η Ιρλανδία, η Ιαπωνία, το Καζακστάν, η Κένυα, το Μαυροβούνιο, το Πακιστάν, η Δημοκρατία της Κορέας, η Σιέρα Λεόνε, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η Μπολιβαριανή Δημοκρατία της Βενεζουέλας, και σημειώνει ότι εννέα κράτη μέλη της ΕΕ είναι πλέον και μέλη του UNHRC·

 

2.   σημειώνει την εκλογή νέου Προέδρου του UNHRC, του Remigiusz A. Henczel από την Πολωνία, και τεσσάρων Αντιπροέδρων για το 2013, των Cheikh Ahmed Ould Zahaf (Μαυριτανία), Iruthisham Adam (Μαλδίβες), Luis Gallegos Chiriboga (Ισημερινός) και Alexandre Fasel (Ελβετία)·

 

3.   χαιρετίζει τον διορισμό, από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, της κ. Navanethem Pillay για μια δεύτερη θητεία ως Ύπατης Αρμοστού για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα· επαναλαμβάνει τη σθεναρή του στήριξη στην Ύπατη Αρμοστεία και στην ανεξαρτησία και την ακεραιότητά της·

 

4.   επαναλαμβάνει για μία ακόμη φορά τη σημασία που έχει για τα κράτη μέλη της ΕΕ να εργασθούν προς την κατεύθυνση της εκπλήρωσης του αδιαιρέτου και της οικουμενικότητας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να στηρίξουν το έργο του UNHRC στο πλαίσιο αυτό·

 

5.   απευθύνει προειδοποίηση κατά της πολιτικοποίησης του UNHRC, καθώς κάτι τέτοιο εμποδίζει την εκπλήρωση της αποστολής και των γενικών στόχων του οργάνου·

 

Χώρες της Αραβικής Άνοιξης

 

6.   καταδικάζει απερίφραστα την αυξανόμενη και αδιάκριτη βία που χρησιμοποιεί το καθεστώς Άσαντ κατά του συριακού πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης βαρέος πυροβολικού και βομβαρδισμών κατά κατοικημένων περιοχών· καταδικάζει απερίφραστα τις συνεχιζόμενες συστηματικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το καθεστώς, τις δυνάμεις ασφαλείας και τον στρατό του, που θα μπορούσαν να εξομοιωθούν με εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας· εκφράζει τη σοβαρή του ανησυχία για την ολοένα επιδεινούμενη κατάσταση του άμαχου πληθυσμού· καταδικάζει επίσης τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττουν ομάδες και δυνάμεις της αντιπολίτευσης· καλεί όλα τα ένοπλα μέρη να θέσουν άμεσα τέρμα στη βία στη Συρία, και επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς το καθεστώς Άσαντ να εγκαταλείψει άμεσα την εξουσία·

 

7.   εκφράζει την ανησυχία του για τη μετάδοση των συνεπειών στις γειτονικές χώρες και για τον αντίκτυπό της στην ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να συνδράμουν τις χώρες της περιοχής στις προσπάθειές τους για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στους πρόσφυγες από τη Συρία·

 

8.   χαιρετίζει τη συνεχιζόμενη προσοχή που δίδει το UNHRC στη δεινή κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στη δεινή ανθρωπιστική κατάσταση στη Συρία, όπως καταδεικνύουν τα ψηφίσματα του ΟΗΕ για την κατάσταση στη χώρα, τα οποία εγκρίθηκαν από τη 19η, την 20ή και την 21η σύνοδο του UNHRC και την ειδική σύνοδο του UNHRC για τη Συρία της 1ης Ιουνίου 2012· επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό να διασφαλισθεί λογοδοσία για τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι οποίες διεπράχθησαν κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης·

 

9.   εκφράζει την πλήρη στήριξή του στην Ανεξάρτητη Διερευνητική Επιτροπή για τη Συρία και στην παράταση της εντολής της από το UNHRC·

 

10. χαιρετίζει την τελική γραπτή έκθεση της Ανεξάρτητης Διερευνητικής Επιτροπής για τη Λιβύη, η οποία παρουσιάστηκε στην 19η σύνοδο του UNHRC και επισημαίνει τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράχθηκαν στη χώρα· ζητεί από το UNHRC να συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάσταση στη Λιβύη·

 

Άλλα ζητήματα

 

11. χαιρετίζει την παράταση των εντολών των Ειδικών Εισηγητών για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν και τη Μιανμάρ·

 

12. καταδικάζει τις μαζικές εκτελέσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Ιράν· καλεί την Κυβέρνηση του Ιράν να διασφαλίσει τα αστικά, πολιτικά και ανθρώπινα δικαιώματα όλων των πολιτών και καλεί το Ιράν να αποδεχθεί επισκέψεις από τους Ειδικούς Εισηγητές των Ηνωμένων Εθνών·

 

13. χαιρετίζει την απόφαση του UNHRC να διορισθεί Ειδικός Εισηγητής για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λευκορωσία, και σημειώνει τη διαπεριφερειακή στήριξη του ψηφίσματος θέσπισης αυτής της εντολής, γεγονός που δείχνει ότι η δεινή κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα αναγνωρίζεται από κράτη σε ολόκληρο τον κόσμο·

 

14. χαιρετίζει το ψήφισμα για την εγκατάσταση Ειδικού Εισηγητή για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ερυθραία· σημειώνει ότι είναι η πρώτη φορά που το UNHRC αντιμετώπισε αυτό το ζήτημα και χαιρετίζει τον ηγετικό ρόλο της Αφρικής στο θέμα αυτό· χαιρετίζει τις παρατάσεις των εντολών των ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων στην Ακτή Ελεφαντοστού, την Αϊτή και τη Σομαλία· ζητεί από τις αρχές των χωρών αυτών να συνεργασθούν πλήρως με τους κατόχους των εντολών·

 

15. εκφράζει την ανησυχία του για την κατάσταση στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, όπου ένοπλες ομάδες επιτέθηκαν και κατέλαβαν διάφορες πόλεις στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας· χαιρετίζει τις συμφωνίες που υπεγράφησαν στη Λιμπρεβίλ στις 11 Ιανουαρίου 2013, συμπεριλαμβανομένης της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και της πολιτικής συμφωνίας για την επίλυση της κρίσης στη χώρα· τονίζει τη σημασία της ταχείας εφαρμογής των συμφωνιών αυτών· χαιρετίζει τη δήλωση της Ύπατης Εκπροσώπου / Αντιπροέδρου της Επιτροπής της ΕΕ της 11ης Ιανουαρίου, η οποία καλούσε όλα τα συμβαλλόμενα μέρη να τηρήσουν τις συμφωνίες αυτές· ζητεί από τα κράτη μέλη να θέσουν το θέμα στο UNHRC, προκειμένου το θέμα της κατάστασης στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία να παραμείνει ψηλά στη διεθνή ατζέντα·

 

16. χαιρετίζει το γεγονός ότι η κατάσταση στο Μάλι βρίσκεται υπό στενή παρακολούθηση από το UNHRC, και επικροτεί τον ηγετικό ρόλο που διαδραμάτισαν τα αφρικανικά κράτη, τα οποία επέστησαν την προσοχή του UNHRC στο συγκεκριμένο θέμα·

 

17. σημειώνει με ικανοποίηση την έγκριση του ψηφίσματος για τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, εξακολουθεί όμως να ανησυχεί σε ό,τι αφορά την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα, ιδίως στην επαρχία του Βόρειου Κιβού, στο ανατολικό τμήμα της χώρας· καταδικάζει σθεναρά τις επιθέσεις ανταρτικών δυνάμεων στο ανατολικό τμήμα της χώρας, ιδίως από την M23· χαιρετίζει τις προσπάθειες των κρατών μελών της Διεθνούς Διάσκεψης για την Περιοχή των Μεγάλων Λιμνών (ICGRL), της Αφρικανικής Ένωσης και των Ηνωμένων Εθνών για την εξεύρεση ειρηνικής πολιτικής λύσης στην κρίση· ζητεί για μία ακόμη φορά την επανεγκατάσταση ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα του ΟΗΕ για την κατάσταση των ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, προκειμένου να υπάρξει ένας αξιόπιστος μηχανισμός που να εστιάζεται στη βελτίωση της κατάστασης όσον αφορά τις σοβαρές και μακροχρόνιες ανησυχίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα·

 

18. χαιρετίζει την παράταση της εντολής του Ειδικού Εισηγητή για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας για ένα ακόμη έτος· χαιρετίζει το γεγονός ότι το ψήφισμα για τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας εγκρίθηκε με συναίνεση, κάτι που καταδεικνύει το ισχυρό επίπεδο στήριξης της εντολής· ζητεί από την Κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας να συνεργασθεί πλήρως με τον Εισηγητή και να διευκολύνει τις επισκέψεις του στη χώρα·

 

19. χαιρετίζει το ψήφισμα για τη Βιρμανία/Μιανμάρ στο UNHRC· σημειώνει τα μέτρα που έχει λάβει η Βιρμανική Κυβέρνηση από τις αρχές του 2011 για την αποκατάσταση των πολιτικών ελευθεριών στη χώρα· εκφράζει, ωστόσο, τη σοβαρή του ανησυχία για την αναζωπύρωση της κοινοτικής βίας στην Πολιτεία Rakhine και για τους επακόλουθους θανάτους, τραυματισμούς, καταστροφές περιουσιών και εκτοπισμούς τοπικών πληθυσμών· πιστεύει ότι η βαθύτερη αιτία αυτής της κατάστασης συνίσταται στις από καιρό ακολουθούμενες πολιτικές διακρίσεων εις βάρος του πληθυσμού των Rohingya· τονίζει ότι χρειάζονται πιο ενισχυμένες προσπάθειες για να εξαλειφθούν οι ρίζες του προβλήματος·

 

20. χαιρετίζει το έργο του οργάνου των Ηνωμένων Εθνών για την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών, καθώς και το έργο της UNICEF· τονίζει ότι οι γυναίκες και τα παιδιά εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διακρίσεις, βία και εκμετάλλευση σε ολόκληρο τον κόσμο, ιδίως στις ζώνες συγκρούσεων, και ότι θα πρέπει να γίνουν περισσότερα για την παροχή ασφάλειας και στήριξης και για την αντιμετώπιση των κοινωνικών και νομικών ανισοτήτων τις οποίες υφίστανται·

 

21. χαιρετίζει τις συνεχιζόμενες προσπάθειες του Ύπατου Αρμοστή να θέσει τέρμα στους νόμους και τις πρακτικές διακρίσεων και στις πράξεις βίας κατά ατόμων με βάση το γενετήσιο προσανατολισμό τους και την ταυτότητα φύλου τους· ενθαρρύνει την περαιτέρω παρακολούθηση του θέματος,, μεταξύ άλλων μέσω περιφερειακών συναντήσεων και με την ενεργό συμμετοχή των κρατών μελών, του Συμβουλίου και της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης· στο πλαίσιο αυτό, εκφράζει την απόλυτη αντίθεσή του στη χρήση της θανατικής ποινής, της φυλάκισης ή της ποινικής καταδίκης λόγω γενετήσιου προσανατολισμού σε ορισμένες χώρες, και ζητεί τον άμεσο τερματισμό των πρακτικών αυτών·

 

22. χαιρετίζει τον ηγετικό ρόλο του Γενικού Γραμματέα και του Ύπατου Αρμοστή στο θέμα των διακρίσεων και της βίας εις βάρος ατόμων λόγω του γενετήσιου προσανατολισμού τους και της ταυτότητας φύλου τους, τόσο εντός όσο και εκτός του πλαισίου του UNHRC·

 

Θρησκευτική ελευθερία και υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

 

23. τονίζει ότι η θρησκευτική ελευθερία και η ελευθερία της σκέψης, της συνείδησης και της έκφρασης θα πρέπει να αποτελούν κεντρικά στοιχεία κάθε δημοκρατίας και κοινωνίας, και θεωρεί το θέμα αυτό συνεχιζόμενη προτεραιότητα για το έργο του UNHRC·

 

24. χαιρετίζει ένθερμα την έγκριση του ψηφίσματος του UNHRC για την ελευθερία θρησκείας ή πίστης· τονίζει την έμφαση που δίδει η ΕΕ στο θέμα αυτό· καλεί τα κράτη μέλη της να εξακολουθήσουν να εργάζονται επί του ζητήματος, και προσβλέπει στις νέες κατευθυντήριες γραμμές που αναμένονται στις αρχές του έτους· επικροτεί το έργο που πραγματοποιεί ο Ειδικός Εισηγητής του ΟΗΕ για την ελευθερία της θρησκείας ή πίστης· τονίζει τη σημασία που έχει η ανανέωση της εντολής αυτής κατά τη 22η σύνοδο του UNHRC·

 

25. τονίζει με έμφαση τη συνεχιζόμενη ανάγκη πλήρους αντιμετώπισης του προβλήματος των διακρίσεων εις βάρος θρησκευτικών μειονοτήτων ανά τον κόσμο· επαναλαμβάνει ότι η ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας αλλαγής ή εγκατάλειψης μιας θρησκείας ή πίστης, αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα· εκφράζει τη λύπη του διότι πολλά άτομα και κοινότητες ανά τον κόσμο δεν επιτρέπεται να ασκούν αυτό το δικαίωμα, όπως για παράδειγμα η θιβετιανή κοινότητα·

 

26. σημειώνει ότι η προστασία των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί βασική προτεραιότητα της πολιτικής ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ΕΕ· τονίζει ότι τα αντίποινα και οι εκφοβισμοί κατά υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που συνεργάζονται με τους μηχανισμούς ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ απειλούν να υπονομεύσουν αυτό το σύστημα· εκτιμά, συνεπώς, την πρακτική και οικονομική στήριξη που παρέχεται στην επείγουσα προστασία και στήριξη των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μέσου για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (EIDHR)·

 

27. τονίζει ότι τα περιθώρια κινήσεων των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συρρικνώνονται και ότι μια από τις βασικές προτεραιότητες του UNHRC και της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να καταβάλουν προσπάθειες για τη διεύρυνσή αυτών των περιθωρίων·

 

Καθολική Περιοδική Εξέταση

 

28. τονίζει τη σημασία της καθολικής πτυχής της Καθολικής Περιοδικής Εξέτασης, και επαναλαμβάνει πόσο σημαντική είναι η Καθολική Περιοδική Εξέταση προκειμένου να καταστεί δυνατή η πλήρης επιτόπια κατανόηση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ·

 

29. χαιρετίζει την έναρξη του δεύτερου κύκλου της Καθολικής Περιοδικής Εξέτασης και την έγκριση των πρώτων αποτελεσμάτων του κύκλου αυτού· επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό να επικεντρωθεί ο δεύτερος κύκλος στην εφαρμογή των συστάσεων του πρώτου κύκλου που έγιναν αποδεκτές· ζητεί, ωστόσο, κατά τη συνέχιση της διαδικασίας της Καθολικής Περιοδικής Εξέτασης, να επανεξετασθούν οι συστάσεις που δεν έγιναν αποδεκτές από τα κράτη κατά τον πρώτο κύκλο·

 

30. θεωρεί ότι η εφαρμογή αποτελεί βασική πτυχή για την πραγμάτωση του δυναμικού της διαδικασίας της Καθολικής Περιοδικής Εξέτασης· επαναλαμβάνει, συνεπώς, ότι είναι σημαντικό να παράσχουν τα κράτη μέλη της ΕΕ τεχνική βοήθεια ώστε να βοηθήσουν τα υπό εξέταση κράτη να εφαρμόσουν τις συστάσεις· ενθαρρύνει τα κράτη να υποβάλουν ενδιάμεσες επικαιροποιήσεις ώστε να συμβάλουν στην ενίσχυση της εφαρμογής·

 

31. συνιστά τη συστηματική ενσωμάτωση των συστάσεων της Καθολικής Περιοδικής Εξέτασης στους διαλόγους και τις διαβουλεύσεις της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και στις ανά χώρα στρατηγικές της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, προκειμένου να διασφαλισθεί η εφαρμογή των αποτελεσμάτων της Καθολικής Περιοδικής Εξέτασης· συνιστά, στο ίδιο πνεύμα, όπως το Κοινοβούλιο κάνει αναφορά στις συστάσεις αυτές κατά τις επισκέψεις αντιπροσωπειών του σε τρίτες χώρες·

 

Ειδικές διαδικασίες

 

32. επαναβεβαιώνει τον καίριο ρόλο που διαδραματίζουν οι ειδικές διαδικασίες στην αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα του έργου του UNHRC και την κεντρική τους θέση στον μηχανισμό ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ· επαναλαμβάνει τη σθεναρή του στήριξη στις ειδικές διαδικασίες και τονίζει τη θεμελιώδη σημασία της ανεξαρτησίας των εντολών αυτών·

 

33. ζητεί από τα κράτη να συνεργάζονται πλήρως με τις ειδικές διαδικασίες, μεταξύ άλλων υποδεχόμενα χωρίς καθυστέρηση τους κατόχους εντολών για επισκέψεις στις χώρες, απαντώντας στις επείγουσες δράσεις τους και στους ισχυρισμούς περί παραβιάσεων, και διασφαλίζοντας ότι δίδεται η κατάλληλη συνέχεια στις συστάσεις στις οποίες προβαίνουν οι κάτοχοι των εντολών· ζητεί από τα μέλη του UNHRC να δώσουν εκείνα πρώτα το παράδειγμα στα ζητήματα αυτά·

 

34. χαιρετίζει τη δράση που ανέλαβε η ΕΕ να απευθύνει μια από κοινού μόνιμη πρόσκληση σε όλες τις ειδικές διαδικασίες του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, δίνοντας έτσι πρώτη το παράδειγμα στο συγκεκριμένο ζήτημα· ενθαρρύνει τα άλλα κράτη μέλη του ΟΗΕ να πράξουν το ίδιο·

 

35. καταδικάζει κάθε μορφή αντιποίνων κατά προσώπων που συνεργάζονται με τις ειδικές διαδικασίες· τονίζει ότι τέτοιες ενέργειες υπονομεύουν ολόκληρο το σύστημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ· ζητεί από όλα τα κράτη να παρέχουν την κατάλληλη προστασία από τέτοιες ενέργειες εκφοβισμού·

 

Συμμετοχή της ΕΕ

 

36. τονίζει με μεγάλη έμφαση τη σημασία ενεργού συμμετοχής της ΕΕ στους μηχανισμούς ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένου του UNHRC· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να πράξουν το ίδιο συνυπογράφοντας ψηφίσματα, συμμετέχοντας ενεργά σε συζητήσεις και διαδραστικούς διαλόγους και εκδίδοντας δηλώσεις·

 

37. τονίζει ότι είναι σημαντικό, το έργο που επιτελείται στη Γενεύη στο πλαίσιο του UNHRC να ενσωματώνεται στο έργο της ΕΕ, περιλαμβανομένου του έργου του Κοινοβουλίου·

 

38. σημειώνει τον διορισμό του Ειδικού Εντεταλμένου της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα κ. Σταύρου Λαμπρινίδη· ενθαρρύνει τον Ειδικό Εντεταλμένο να εργασθεί προς την κατεύθυνση της αποτελεσματικότητας και προβολής της πολιτικής ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ΕΕ στο πλαίσιο του UNHRC και να αναπτύξει στενή συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (OHCHR) και με τις ειδικές διαδικασίες· προσβλέπει σε συνεργασία με τον Ειδικό Εντεταλμένο στα ζητήματα αυτά·

 

39. επαναλαμβάνει το δυναμικό αποτελεσματικότητας της δράσης της ΕΕ, όταν η Ένωση και τα κράτη μέλη της δρουν συλλογικά· τονίζει ότι είναι σημαντικό να εξακολουθήσουν να βελτιώνονται ο συντονισμός και η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών στο θέμα αυτό, προκειμένου να υπάρξει μια κοινή βάση στο ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

 

40. επαναλαμβάνει πόσο σημαντικό είναι για την ΕΕ να προασπίσει την ανεξαρτησία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (OHCHR) δεδομένης της ανάγκης να ασκεί το όργανο αυτό τα καθήκοντά του με αμερόληπτο τρόπο·

 

41. καλεί την αντιπροσωπεία να υποβάλει έκθεση στην Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με την επίσκεψή της·

 

******

 

42. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας, τον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον Πρόεδρο της 67ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, τον Ύπατο Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την Ομάδα Εργασίας ΕΕ-ΟΗΕ που συγκρότησε η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων.