Процедура : 2013/2533(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0059/2013

Внесени текстове :

B7-0059/2013

Разисквания :

Гласувания :

PV 07/02/2013 - 5.6
CRE 07/02/2013 - 5.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0055

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 193kWORD 141k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0055/2013
4.2.2013
PE503.580v01-00
 
B7-0059/2013

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

внесено съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността


относно 22-рата сесия на Съвета на ООН по правата на човека (2013/2533 (RSP))


Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen, Tarja Cronberg, Catherine Grèze от името на групата Verts/ALE

Резолюция на Европейския парламент относно 22-рата сесия на Съвета на ООН по правата на човека (2013/2533 (RSP))  
B7‑0059/2013

Европейският парламент,

–   като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека и конвенциите на ООН за правата на човека и факултативните протоколи към тях,

–   като взе предвид Европейската конвенция за правата на човека, Европейската социална харта и Хартата на основните права на ЕС,

–   като взе предвид Стратегическата рамка на ЕС относно правата на човека и демокрацията и Плана за действие на ЕС относно правата на човека и демокрацията, приети на 3179-ото заседание на Съвета по външни работи, проведено на 25 юни 2012 г.,

–   като взе предвид своята препоръка към Съвета от 13 юни 2012 г. относно специалния представител на ЕС за правата на човека(1),

–   като взе предвид своите предходни резолюции относно Съвета на ООН по правата на човека, съдържащи приоритетите на Парламента в този контекст; като взе предвид по-конкретно своята резолюция от 16 февруари 2012 г. относно позицията на Парламента относно деветнадесетата сесия на Съвета на ООН по правата на човека(2),

–   като взе предвид доклада на делегацията на неговата подкомисия по правата на човека относно нейното посещение на деветнадесетата сесия на Съвета на ООН по правата на човека, както и на съвместната делегация на Европейския парламент, съставена от представители на комисията по външни работи, подкомисията по правата на човека и подкомисията по сигурност и отбрана, на 67-ата сесия на Общото събрание на ООН,

–   като взе предвид резолюциите си, приети в неотложни ситуации, свързани с правата на човека,

–   като взе предвид своята резолюция от 13 декември 2012 г. относно прегледа на стратегията на ЕС за правата на човека(3),

–   като взе предвид своя Годишен доклад за 2011 г. относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на ЕС в тази връзка, приет на 13 декември 2012 г.(4),

–   като взе предвид член 2, член 3, параграф 5 и членове 18, 21, 27 и 47 от Договора за Европейския съюз,

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

–   като взе предвид предстоящите сесии на Съвета на ООН по правата на човека през 2013 г., по-конкретно 22-рата редовна сесия, насрочена за 25 февруари—22 март 2013 г.,

A. като има предвид, че зачитането, насърчаването и защитата на универсалния характер на правата на човека са част от достиженията на правото и етиката на Европейския съюз и представляват крайъгълен камък на европейското единство и цялост;

Б.  като има предвид, че успешното прилагане на извършения неотдавна от ЕС преглед на неговата стратегия за правата на човека следва да засили доверието в ЕС в рамките на Съвета на ООН по правата на човека, като увеличи съгласуваността на вътрешните и външните му политики;

В.  като има предвид, че ЕС следва да се стреми да говори открито и единодушно срещу нарушаването на правата на човека, с цел да се постигат възможно най-ефективните резултати, и следва да продължи в този контекст със засилването на сътрудничеството и координацията между неговите държави членки;

Г.  като има предвид, че Съветът на Европейския съюз прие Стратегическа рамка относно правата на човека и демокрацията и План за действие за нейното изпълнение, с цел да се постигне по-ефективна и последователна политика на ЕС в тази област;

Д.  като има предвид, че беше назначен специален представител на ЕС за правата на човека, чиято роля е да повиши ефективността и видимостта политиката на ЕС в областта на правата на човека и да спомогне за прилагането на практика на Стратегическата рамка и Плана за действие относно правата на човека и демокрацията;

Е.  като има предвид, че делегация на неговата подкомисия по правата на човека ще вземе участие в 22-рата сесия на Съвета на ООН по правата на човека в Женева, каквато беше практиката и за неговите сесии през предходните години;

1.  отбелязва приоритетите на ЕС за 22-рата сесия на Съвета на ООН по правата на човека, както са представени от заместник-председателя на Комисията и върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност на пленарната сесия на Парламента на 6 февруари 2013 г.; приветства намерението на ЕС да акцентира наред с другото върху положението в Сирия, Бирма/Мианмар, Северна Корея и Мали, както и подкрепата му за удължаването на мандата на специалния докладчик за състоянието на правата на човека в Иран; също така подкрепя вниманието, насочено към тематични въпроси като свободата на вероизповеданието и убежденията, правата на детето, насилието срещу жени и правата на ЛГБТИ лицата;

2.  приветства факта, че дневният ред за 22-рата редовна сесия включва наред с другото експертни дискусии относно включването на правата на човека във всички области на политиката, отрицателното въздействие на корупцията върху упражняването на правата на човека, както и отбелязването на 20-ата годишнина от приемането на Виенската декларация и програма за действие; приветства също интерактивните разисквания, например за правата на хората с увреждания, както и пространните заседания по различни въпроси като правото на детето да се ползва с възможно най-високи стандарти в здравеопазването; призовава Европейската служба за външна дейност и държавите—членки на ЕС, да допринесат активно за тези разисквания и ясно да заявят, че правата на човека са универсални, неделими и взаимозависими;

3.  приветства докладите, които ще бъдат представени от специалните докладчици относно, наред с другото, състоянието на правата на човека в Иран, Бирма/Мианмар и окупираните от 1967 г. палестински територии, както и писмения доклад на върховния комисар относно положението с правата на човека в Мали, особено в северната част на страната; приветства също докладите относно жилищното настаняване като съставна част на правото на адекватен стандарт на живот, относно правото на недискриминация в този контекст, относно свободата на вероизповеданието и убежденията, а също така и за насърчаването и защитата на правата на човека и основните свободи при противодействието на тероризма;

Работата на Съвета на ООН по правата на човека

4.  отбелязва, че през септември 2012 г. бяха избрани 18 нови членове на Съвета на ООН по правата на човека, като членството им започна на 1 януари 2013 г., а именно Аржентина, Бразилия, Кот д’Ивоар, Естония, Етиопия, Габон, Германия, Ирландия, Япония, Казахстан, Кения, Черна гора, Пакистан, Република Корея, Сиера Леоне, Обединените арабски емирства, Съединените американски щати и Боливарска република Венецуела; отбелязва, че девет държави—членки на ЕС, са понастоящем членове на Съвета на ООН по правата на човека;

5.  отбелязва избора на нов председател на Съвета на ООН по правата на човека – Ремигиуш А. Хенчел от Полша, и на четирима заместник-председатели за 2013 г. – Шейх Ахмед Оулд Захаф (Мавритания), Ирутишам Адам (Малдивски острови), Луис Гайегос Чирибога (Еквадор) и Александер Фазел (Швейцария);

6.  подчертава, че изборите за Съвета на ООН по правата на човека трябва да бъдат на конкурсен принцип, и изразява възражение срещу уреждането на неоспорвани избори от регионални групи; отново заявява колко са важни стандартите за членство в Съвета на ООН по правата на човека, що се отнася до всеотдайността и постигнатите резултати в областта на правата на човека; изтъква, че към членовете на Съвета на ООН по правата на човека има изискване да поддържат най-високи стандарти при популяризирането и защитата на правата на човека; отново посочва важността на солидните и прозрачни критерии за възстановяването на правата на временно отстранени членове;

7.  изразява съжаление, че органите на Казахстан, новоизбрана държава—членка на Съвета на ООН по правата на човека, продължават да отказват достъп с цел международно и независимо разследване на събитията в Жанаозен въпреки призивите на върховния комисар на ООН по правата на човека и на Европейския парламент;

8.  остава загрижен относно явлението „блокова политика“ и неговото въздействие върху доверието в Съвета на ООН по правата на човека и ефективността на работата му;

9.  приветства назначаването от Общото събрание на ООН на г-жа Наванетем Пилай за върховен комисар за правата на човека за втори мандат; отново изразява силната си подкрепа за Службата на върховния комисар и за нейната независимост и ефективност;

10. поздравява върховния комисар за правата на човека за нейните усилия в процеса на укрепване на органите, създадени съгласно договорите, и приветства доклада й по този въпрос, публикуван на 22 юни 2012 г.; потвърждава многостранния характер на органите, създадени съгласно договорите, и подчертава, че гражданското общество трябва постоянно да участва в тези процеси; освен това подчертава, че независимостта и ефективността на органите, създадени съгласно договорите, трябва да бъдат запазени и подобрени; подчертава, че трябва да бъде осигурено достатъчно финансиране за покриване на нарастващия обем работа на органите, създадени съгласно договорите; призовава ЕС да поеме водеща роля за гарантирането на ефективното функциониране на системата на органите, създадени съгласно договорите, включително по отношение на подходящото финансиране;

Държавите от „Арабската пролет”

11. осъжда по най-решителен начин безразборното насилие, използвано от сирийския режим срещу сирийския народ, включително широкоразпространените практики на обстрелване с тежка артилерия и бомбардиране на населени райони, екзекуции по бързата процедура и принудителни изчезвания; осъжда безрезервно продължаващите системни нарушения на правата на човека от страна на режима, които могат да достигнат до степен на престъпления срещу човечеството; изразява сериозна загриженост относно непрекъснато влошаващото се положение на цивилното население; осъжда нарушенията на правата на човека от страна на опозиционни групи и сили; призовава сирийския режим да сложи незабавно край на всички нарушения на правата на човека и нападения над мирни граждани и отправя отново своя призив към режима на Асад незабавно да предаде властта и да позволи да се постави началото на мирен процес на политически преход;

12. изразява своята загриженост относно отраженията на сирийската криза върху сигурността и стабилността в региона; призовава Комисията и държавите членки да предоставят повече помощ на съседните на Сирия държави за опитите им да осигурят хуманитарна помощ за сирийските бежанци;

13. приветства вниманието, което Съветът на ООН по правата на човека отделя непрекъснато на влошеното състояние на правата на човека и бедствената хуманитарна ситуация в Сирия, за които свидетелстват резолюциите на ООН относно положението в страната, приети на 19-ата, 20-ата и 21-вата сесия и на специалната сесия относно Сирия, проведена на 1 юни 2012 г.; призовава Европейската служба за външна дейност и държавите членки да гарантират, че положението в Сирия продължава да бъде пръв приоритет в рамките на ООН и особено в Съвета на ООН по правата на човека;

14. отново подчертава необходимостта да се осигури подвеждане под отговорност за нарушаването на международното хуманитарно право и международното право в областта на правата на човека по време на конфликта; изразява пълната си подкрепа за Независимата анкетна комисия за Сирия и за удължаването на нейния мандат от страна на Съвета на ООН по правата на човека; приветства назначаването на Карла дел Понте и Витит Мунтарбхорн за нови членове и на Паулу Пинейру — за специален докладчик за Сирия, чиято работа ще започне след приключването на мандата на анкетната комисия; приветства доклада на Комисията, който разкрива зверствата, извършени в Сирия;

15. изразява съжаление, че все още не е постигнато споразумение относно приемането на резолюция в Съвета за сигурност на ООН относно положението в Сирия и по-специално, че това възпрепятства възможността за упражняване на ефективен натиск с цел да се сложи край на насилието в страната; припомня особената отговорност, която носят членовете на Съвета за сигурност на ООН по отношение на сирийския народ; поздравява дипломатическите усилия на заместник-председателя/върховен представител и на държавите — членки на ЕС, да включат Китай и Русия в разрешаването на проблема и призовава да продължат тези усилия;

16. приветства водената от Швейцария инициатива за изпращане на общо писмо от името на 58 страни, в т.ч. 26 държави — членки на ЕС, в което Съветът за сигурност на ООН се призовава да отнесе въпроса за положението в Сирия до Международния наказателен съд; осъжда липсата на единодушие в ЕС в подкрепа на тази инициатива; призовава настоятелно Европейската служба за външна дейност и държавите членки активно да подкрепят тази инициатива;

17. приветства доклада на международната анкетна комисия за Либия, представен на 19-ата сесия на Съвета на ООН по правата на човека, в който се обръща особено внимание на нарушенията на правата на човека в тази държава; настоятелно призовава Съвета на ООН по правата на човека да продължава да следи отблизо положението в Либия;

18. изразява загриженост относно влошаващото се положение в Египет, включително прекомерната употреба на сила от страна на полицията срещу демонстрантите, довела до тежки човешки жертви в последно време; осъжда зачестилото произнасяне на смъртни присъди в египетската съдебна система и припомня принципната си позиция срещу смъртното наказание във всички случаи и при всички обстоятелства;

19. изразява загриженост относно критичното състояние на правата на човека в Бахрейн, включващо и продължаващите репресии над правозащитници и опозиционни активисти; повторно призовава държавите членки да работят за приемането от Съвета на ООН по правата на човека на резолюция на неговата 22-ра сесия относно състоянието на правата на човека в Бахрейн, която да включва призив за създаване на международен механизъм за наблюдение на прилагането на препоръките на всеобщия периодичен преглед на ООН относно Бахрейн и независимата анкетна комисия за Бахрейн;

20. приветства резолюцията на Съвета на ООН по правата на човека относно техническата подкрепа и изграждането на капацитет за Йемен в областта на правата на човека и отварянето на национално бюро на Службата на върховния комисар за правата на човека в Йемен; настоятелно призовава Съвета на ООН по правата на човека да продължава да наблюдава ситуацията в страната;

Други въпроси

21. приветства решението на Съвета на ООН по правата на човека за назначаване на специален докладчик относно ситуацията на правата на човека в Беларус и отбелязва междурегионалната подкрепа за резолюцията, с която се постановява този мандат, която показва, че катастрофалното състояние на правата на човека в страната е признато от държави от цял свят;

22. приветства удължаването на мандата на специалния докладчик по състоянието на правата на човека в Иран и призовава за допълнителното му удължаване; приветства също удължаването на мандатите на независимите експерти за Кот д’Ивоар, Хаити и Сомалия; настоятелно призовава органите на тези четири държави да сътрудничат пълноценно на назначените на тези мандати лица;

23. приветства удължаването на мандата на специалния докладчик за състоянието на правата на човека в Корейската народнодемократична република (КНДР) с още една година; приветства факта, че резолюцията за КНДР беше приета с консенсус, което доказва високото равнище на подкрепа за мандата; настоятелно призовава правителството на КНДР да оказва пълно съдействие на докладчика и да улеснява посещенията му в държавата; призовава за създаването по време на предстоящата сесия на Съвета на ООН по правата на човека на анкетна комисия за нарушенията на правата на човека в КНДР;

24. приветства резолюцията относно Бирма/Мианмар на Съвета на ООН по правата на човека и удължаването на мандата на специалния докладчик за състоянието на правата на човека в тази страна; отчита стъпките, предприети от бирманското правителство от началото на 2011 г., насочени към възстановяване на гражданските свободи в страната; изразява обаче сериозна загриженост във връзка с тежките човешки жертви на военната операция в щата Кашин и ескалирането на междуобщностното насилие в щата Ракхайн и загиналите и ранените вследствие на него, разрушеното имущество и разселването на местното население; счита, че в основата на това положение е залегнала продължителната политика на дискриминация срещу членовете на общността рохингия; насърчава бързото създаване на бюро на Службата на върховния комисар за правата на човека в тази страна;

25. приветства също така резолюцията относно Шри Ланка, в която се набляга на помирението и отчетността в страната; заявява отново своята подкрепа за препоръката на експертната група към генералния секретар на ООН относно Шри Ланка за създаване на анкетна комисия на ООН за всички извършени там престъпления;

26. подкрепя резолюцията за установяването на специален докладчик относно състоянието на правата на човека в Еритрея; отбелязва, че за пръв път Съветът на ООН по правата на човека обръща внимание на този въпрос, и приветства лидерската роля на африканските държави по въпроса;

27. приветства факта, че положението в Мали се следи отблизо от Съвета на ООН по правата на човека и приветства водещата роля на африканските държави, довела въпроса до вниманието на Съвета на ООН по правата на човека;

28. отбелязва със задоволство приемането на резолюция относно Демократична република Конго (ДРК), но продължава да изразява загриженост поради положението на правата на човека там, особено в провинция Северно Киву в източната част на страната; остро осъжда нападенията на бунтовнически сили в източните части на страната, в частност тези на движението М23; приветства усилията на държавите – членки на Международната конференция за региона на Големите езера, Африканския съюз и ООН за намиране на мирно политическо решение на кризата; отново призовава за възстановяването на независимия експерт на ООН за положението с правата на човека в Демократична република Конго, за да се осигури надежден механизъм, който да поставя акцент върху подобряването на положението по отношение на тежките и дългогодишни проблеми, свързани с правата на човека в тази страна;

29. изразява загрижеността си относно положението в Централноафриканската република, където въоръжени групи са нападнали и окупирали редица градове в североизточната част на страната; приветства споразуменията, подписани в Либревил на 11 януари 2013 г., включително прекратяването на споразумението за примирие и политическото споразумение относно решаването на кризата в страната; подчертава значението на бързото прилагане на тези споразумения; приветства изявлението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност от 11 януари 2013 г., с което призовава всички подписали ги страни да спазват тези споразумения; настоятелно призовава държавите членки да поставят този въпрос пред Съвета на ООН по правата на човека, с цел положението в Централноафриканската република да продължи да заема важно място в международния дневен ред;

30. изразява тревогата си относно положението в Израел и Газа след ескалирането на конфликта в края на 2012 г. и осъжда актовете на насилие, извършени и от двете страни; отново призовава за вдигане на блокадата на ивицата Газа, като отчита легитимните опасения на Израел относно сигурността, и призовава да бъдат предприети стъпки към възстановяването и икономическото съживяване на ивицата Газа;

31. осъжда решението на израелското правителство от 2 декември 2012 г. за изграждането на 3 000 нови жилищни постройки на Западния бряг и в Източен Йерусалим, по-специално в района E1, което, ако бъде осъществено, ще раздели Западния бряг на две; подчертава, че политиката на заселничество на израелското правителство е в нарушение на международното право и застрашава жизнеспособността на решението за две държави; приветства международната проучвателна мисия относно израелските селища в окупираните палестински територии, създадена на 19-тата сесия на Съвета на ООН по правата на човека и очаква доклада ѝ на 22-рата сесия на Съвета;

32. приветства приемането от Общото събрание на ООН на резолюцията от 29 ноември 2012 г. , с която Палестина беше призната за държава със статут на наблюдател, която не е член на ООН; отбелязва огромното мнозинство, с което беше приета резолюцията по този въпрос: 138 гласа „за“, 9 гласа „против“ и 41 -„въздържал се“; отбелязва също, че само една държава —членка на ЕС гласува „против“; отново изразява своята подкрепа за това начинание; отбелязва подкрепата на ЕС Палестина да стане пълноправен член на ООН като част от политическото решение на израело-палестинския конфликт; потвърждава отново, че ЕС няма да признае никакви промени на границите от периода преди 1967 г., включително по отношение на Йерусалим, с изключение на онези, които са договорени между страните;

33. осъжда екзекуциите, извършени в Япония през 2012 г. след наложения върху тази практика мораториум през 2011 г., както и екзекуциите, извършени в Тайван и Саудитска Арабия; в тази връзка осъжда и скорошните масови екзекуции в Иран; потвърждава категоричната си позиция против смъртното наказание във всички случаи и при всякакви обстоятелства;

34. припомня изключителното значение, което ЕС отдава на борбата с изтезанията и други форми на малтретиране; настоятелно призовава Комисията и държавите членки да покажат общия си ангажимент за изкореняване на изтезанията и подкрепа на жертвите, най-вече чрез вноски в Доброволния фонд на ООН за жертвите на изтезания и Специалния фонд, създаден с факултативния протокол към Конвенцията за премахване на изтезанията;

35. изразява одобрението си за работата, извършена от специалния докладчик на ООН относно свободата на религията или убежденията; подчертава важността на подновяването на мандата му по време на 22-рата сесия на Съвета на ООН по правата на човека; отбелязва със задоволство приемането на резолюцията на Съвета на ООН по правата на човека относно свободата на религията или убежденията; подчертава значението, което ЕС отдава на този въпрос; призовава държавите членки да продължат работата си по този въпрос и очаква новите Насоки на ЕС, които би следвало да са готови тази година;

36. приветства продължаващия процес на проследяване на доклада на върховния комисар относно дискриминационни закони и практики и актове на насилие срещу лица поради тяхната сексуална ориентация и полова идентичност; насърчава допълнителни последващи действия, включително посредством регионални срещи и активното участие на държавите— членки на ЕС, Съвета и Европейската служба за външна дейност;

37. приветства лидерството на генералния секретар на ООН и на върховния комисар относно дискриминацията и насилието срещу хора въз основа на сексуалната им ориентация и полова идентичност, както в рамките на Съвета на ООН по правата на човека, така и извън него; изразява съжаление относно продължаващите опити за подкопаване на универсалността и неделимостта на правата на човека, по-специално посредством резолюция относно „традиционни ценности“;

38. отбелязва първия годишен Форум за бизнеса и правата на човека, проведен в Женева от 4 до 6 декември 2012 г., който събра широк кръг заинтересовани лица, за да обсъдят прилагането на Ръководните правила на ООН в тази област; изразява подкрепа за първоначалните консултации, осъществени на Форума, относно това как правителствата и бизнеса могат да приемат регулаторни и политически рамки, както и рамки за изпълнение, за да противодействат на свързаните с бизнеса нарушения на правата на човека;

39. приветства работата на междуправителствената работна група с безсрочен мандат, създадена да разгледа възможността за изготвяне на международна регулаторна рамка относно регулирането, наблюдението и надзора на дейностите на частните военни и охранителни организации; изразява подкрепата си за такава правно обвързваща регулаторна рамка; настоява за силен отчетен компонент; приканва охранителните дружества, които още не са подписали Кодекса за поведение на частните доставчици на охранителни услуги да го направят; очаква представянето на доклада на работната група и призовава за удължаване на мандата ѝ;

Всеобщ периодичен преглед

40. подчертава значението на универсалния характер на всеобщия периодичен преглед и потвърждава наново важността му с оглед постигането на цялостно разбиране на положението с правата на човека на място във всички държави— членки на ООН;

41. осъжда скорошния отказ на Израел да участва в процеса по осъществяване на всеобщия периодичен преглед, което създава достоен за съжаление прецедент и подкопава универсалния характер на тази дейност; настоятелно призовава Европейската служба за външна дейност и държавите членки да насърчат решително Израел да преразгледа решението си и да възобнови сътрудничеството си с върховния комисар на ООН за правата на човека и Съвета на ООН по правата на човека, наред с другото, и посредством участие в задължителната дейност по всеобщия периодичен преглед;

42. приветства началото на втория цикъл от всеобщия периодичен преглед и приемането на първите резултати във връзка с него; подчертава отново значението втория цикъл,да бъде насочен към прилагането на препоръките, приети през първия цикъл; призовава обаче препоръките, които не са били приети от държавите през първия цикъл да бъдат преразгледани в рамките на продължаването на процеса на всеобщия периодичен преглед;

43. счита, че прилагането е от основно значение за осъществяването на потенциала на процеса по всеобщия периодичен преглед; в тази връзка потвърждава отново колко е важно Комисията и държавите членки да осигурят техническо сътрудничество с цел подпомагане на държавите, подложени на прегледа, да приложат препоръките; насърчава освен това държавите да представят средносрочни актуализации, за да допринесат за укрепване на изпълнението;

44. препоръчва системно включване на препоръките от всеобщия универсален преглед в диалозите и консултациите на ЕС по правата на човека и в стратегиите на ЕС за правата на човека по държави с цел да се гарантират последващи действия по резултатите от всеобщия периодичен преглед; препоръчва,че Парламентът следва, по сходен начин, да изтъква тези препоръки по време на собствените посещения на делегациите му в трети държави;

45. приветства стъпки, които позволяват пълното участие на широк кръг заинтересовани лица в процеса по всеобщ универсален преглед; приветства, в тази връзка, промените в списъка с оратори, които предоставят на всички държави, които имат желание да се изкажат по време на процеса на всеобщия универсален преглед, възможност да го направят; потвърждава отново високата си оценка за по-значителната роля, която са си извоювали националните институции за права на човека в съответствие с Парижките принципи; приветства засиленото участие от място благодарение на нарасналото използване на видеоконферентни връзки;

46. счита, че може да бъде направено още за включването на гражданското общество в процеса по всеобщия универсален преглед, в това число при прилагането на резултатите от него, както и в по-общ план, в работата на Съвета на ООН по правата на човека;

Специални процедури

47. потвърждава отново изключително важната роля, която играят специалните процедури за надеждността и ефективността в работата на Съвета на ООН по правата на човека и основното място, което той заема в инструментариума за ООН в областта на правата на човека; изразява повторно силната си подкрепа за специалните процедури и подчертава основното значение на независимостта на тези мандати;

48. настоятелно призовава държавите да си сътрудничат изцяло със специалните процедури, включително чрез своевременно посрещане на упълномощените лица за посещения по държави, отговаряне на спешните им действия и твърдения за нарушения и гарантиране на адекватни последващи действия в резултат от препоръките, направени от носителите на мандат; настоятелно призовава членовете на Съвета на ООН по правата на човека да служат за пример по тези въпроси;

49. приветства действията, предприети от ЕС за съвместно продължаване на постоянната покана за всички специални процедури на ООН относно правата на човека, чрез които той дава пример в тази област; насърчава всички държави—членки на ООН да направят същото;

50. осъжда всички форми на репресии срещу хора, които сътрудничат с процеса по всеобщия универсален преглед и специалните процедури; подчертава, че подобни действия подкопават цялата система на ООН за правата на човека; настоятелно призовава всички държави да осигурят подходяща защита срещу подобни актове на сплашване;

Участие на ЕС

51. не може да изтъкне в достатъчна степен значението на активното участие на ЕС в механизмите на ООН в областта на правата на човека, включително Съвета на ООН по правата на човека; насърчава държавите членки да го направят посредством съвместното предлагане и подкрепяне на резолюции и активното участие в дискусии и интерактивни диалози и правенето на изявления; подкрепя силно нарасналото прибягване от страна на ЕС до междурегионални инициативи, което е довело до редица положителни резултати, като резолюцията на Съвета на ООН по права на човека относно насилието срещу хомосексуалните, бисексуалните, транссексуалните и интерсексуалните лица;

52. подчертава необходимостта да се интегрира извършената в Женева работа в контекста на Съвета на ООН по права на човека в съответните вътрешни и външни дейности на ЕС, включително тези на Парламента;

53. приветства назначаването на специалния представител на ЕС за правата на човека, г-н Ставрос Ламбринидис; насърчава специалния представител да работи за ефективност и видимост на политиката на ЕС в областта на правата на човека в контекста на Съвета на ООН по права на човека и да развива тясно сътрудничество със Службата на върховния комисар на ООН за правата на човека и специалните процедури; очаква сътрудничество със специалния представител на ЕС за правата на човека по тези въпроси; приветства участието на специалния представител във Форума за бизнес и права на човека, който ще се състои в Женева на 4 и 5 декември 2013 г.

54. насърчава заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и специалния представител да присъстват на заседанието на високо равнище на Съвета на ООН по права на човека;

55. отново изразява убедеността си във възможната ефективност на действията на ЕС, когато Съюзът и държавите членки обединят съвместните си усилия; подчертава значимостта от продължаване на укрепването на координацията и сътрудничеството между държавите членки в това отношение с цел постигане на обща позиция относно въпросите за правата на човека; отново призовава за по-смели и амбициозни действия вместо прибягване до приемането на най-малкия общ знаменател;

56. подчертава значението на ратифицирането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, първият случай, в който ЕС ратифицира конвенция на ООН в качеството си на юридическо лице;

57. изтъква още веднъж необходимостта държавите —членки на ЕС да работят за постигане на неделимостта и универсалността на правата на човека и да подкрепят работата на Съвета на ООН по права на човека в това отношение, по-специално чрез ратифицирането на всички международни инструменти за права на човека, които този орган е създал, включително скорошния Факултативен протокол към Конвенцията за правата на детето относно процедура за информиране; отново изтъква съжалението си, че никоя държава—членка на ЕС не е ратифицирала Конвенцията на ООН за защита правата на всички работници-мигранти и членовете на техните семейства; подчертава освен това съжалението си, че редица държави членки все още не са приели и/или ратифицирали Конвенцията за защитата на всички лица срещу насилствено изчезване и че само две държави членки са ратифицирали Факултативния протокол към Международния пакт за икономически, социални и културни права; подчертава колко е важно държавите—членки на ЕС да подават навреме периодичните си доклади до надзорните органи на ООН;

58. отново изтъква, че е жизненоважно ЕС да защитава независимостта на Службата на върховния комисар на ООН за правата на човека и да гарантира, че Службата ще може да продължи да изпълнява задачите си безпристрастно; припомня колко е важно да бъде осигурено достатъчно финансиране, за да могат регионалните офиси на Службата на върховния комисар на ООН за правата на човека да останат отворени;

59. отбелязва, че закрилата на защитниците на правата на човека е основен приоритет в рамките на политиката на ЕС за права на човека; подчертава, че репресиите и опитите за сплашване на защитниците на правата на човека, които сътрудничат на механизмите на ООН за права на човека заплашват да сринат системата; в тази връзка оценява положително практическата и финансова подкрепа, разпределена за целите на спешната защита и подкрепа за защитниците на правата на човека в рамките на Европейския инструмент за демокрация и права на човека;

60. приветства планираното създаване на работна група на Съвета „Права на човека“ (COHOM) със седалище в Брюксел; приветства усилията ѝ за подобряване на подготовката и координирането на позициите на ЕС за сесиите на Съвета на ООН по права на човека, включително организирането на заседания на COHOM в Женева; изразява отново очакванията си, че COHOM ще бъде от голямо значение за справяне с проблема за съгласуваността между външните и вътрешни политики на ЕС в областта на правата на човека;

61. отново изразява препоръката си стратегиите за правата на човека по държави в ЕС да бъдат направени обществено достояние с цел да се осигури видимост на ангажимента на ЕС относно правата на човека в трети държави, така че борещите се за права на човека да могат да получат подкрепа от тези документи;

62. подчертава колко е важно в рамките на Съвета на ООН за права на човека да бъде изтъкнат тревожният въпрос за намаляване на мястото на НПО в редица държави по света; насърчава ЕСВД и държавите членки да положат съгласувани усилия за повдигането на този проблем;

63. призовава отново заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, в светлината на новите доклади относно дружества от ЕС, които са съучастници в нарушенията на правата н човека в трети държави, да привлече внимание към този проблем; призовава Комисията да разработи по-амбициозна политика относно корпоративната социална отговорност; настоятелно призовава ЕСВД, Комисията и държавите членки да предприемат ефективни мерки за гарантиране на корпоративна отчетност за нарушенията на правата на човека; изтъква отново в този контекст колко е важно да се гарантира по-голяма съгласуваност между вътрешните и външните политики и пълно зачитане на правата на човека във вътрешните политики с цел избягване на двойни стандарти;

64. дава правомощия на своята делегация на 22-рата сесия на Съвета на ООН по правата на човека да изрази безпокойството и становищата, изразени в настоящата резолюция; призовава делегацията да докладва на подкомисията по правата на човека за своето посещение; счита за необходимо да продължи практиката на изпращане на делегации на ЕП на съответните заседания на Съвета на ООН по правата на човека и на Общото събрание на ООН;

o

o        o

65. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, специалния представител на ЕС за правата на човека, правителствата и парламентите на държавите членки, Съвета за сигурност на ООН, генералния секретар на ООН, председателя на 67-мото Общо събрание, председателя на Съвета на ООН по правата на човека, Върховния комисар на ООН по правата на човека, както и на работната група на ЕС и ООН, създадена от комисията по външни работи.

(1)

     Приети текстове, P7_TA(2012)0250

(2)

     Приети текстове, P7_TA(2012)0058

(3)

     Приети текстове, P7_TA(2012)0504

(4)

     Приети текстове, P7_TA(2012)0503

Правна информация - Политика за поверителност