Πρόταση ψηφίσματος - B7-0059/2013Πρόταση ψηφίσματος
B7-0059/2013

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την 22η σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών

4.2.2013 - (2013/2533(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας
σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen, Tarja Cronberg, Catherine Grèze εξ ονόματος της ομάδας Verts/ALE

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0055/2013

Διαδικασία : 2013/2533(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B7-0059/2013
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B7-0059/2013
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B7‑0059/2013

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την 22η σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών

(2013/2533(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τις συμβάσεις του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα προαιρετικά πρωτόκολλά τους,

–   έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη και τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ,

–   έχοντας υπόψη το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία και το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία που εγκρίθηκε κατά την 3179η συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στις 25 Ιουνίου 2012,

–   έχοντας υπόψη τη σύστασή του στο Συμβούλιο της 13ης Ιουνίου 2012 σχετικά με τον ειδικό εντεταλμένο της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα[1],

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών (UNHRC), συμπεριλαμβανομένων των προτεραιοτήτων του Κοινοβουλίου σε αυτό το πλαίσιο· έχοντας ιδίως υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με τη θέση του Κοινοβουλίου όσον αφορά την 19η Σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών (UNHRC)[2],

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της αντιπροσωπείας της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την επίσκεψή της στη 19η σύνοδο του UNHRC, και την έκθεση της κοινής αντιπροσωπείας του Κοινοβουλίου, αποτελούμενης από εκπροσώπους της Επιτροπής του Εξωτερικών Υποθέσεων, της Υποεπιτροπής του Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Υποεπιτροπής του Ασφάλειας και Άμυνας, η οποία παρευρέθηκε στην 67η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των ΗΕ,

–   έχοντας υπόψη τα επείγοντα ψηφίσματά του σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα που ενέκρινε στις 13 Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με την αναθεώρηση της στρατηγικής της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα[3],

–   έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεσή του για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία ανά τον κόσμο το 2011 και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος, που εγκρίθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2012[4],

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 3 παράγραφος 5, 18, 21, 27 και 47 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη τις προσεχείς συνόδους του UNHRC το 2013, ιδίως δε την 22η τακτική συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί από τις 25 Φεβρουαρίου έως τις 22 Μαρτίου 2013,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός, η προώθηση και η διασφάλιση της οικουμενικότητας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί δεοντολογικό και νομικό κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έναν από τους ακρογωνιαίος λίθους της ευρωπαϊκής ενότητας και ακεραιότητας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιτυχημένη εφαρμογή των πρόσφατων επισκοπήσεων της στρατηγικής ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ΕΕ πρέπει να ενισχύσει την αξιοπιστία της ΕΕ στο UNHRC, αυξάνοντας τη συνέπεια μεταξύ της εσωτερικής και της εξωτερικής πολιτικής της·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει να προσπαθεί να εκφράζεται με ενιαίες κοινές θέσεις κατά των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έτσι ώστε να επιτυγχάνει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα και ότι, στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να εξακολουθήσει να ενισχύει τη συνεργασία και το συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε ένα στρατηγικό πλαίσιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία και ένα σχέδιο δράσης για την εφαρμογή του, με στόχο να επιτευχθεί μια περισσότερο αποτελεσματική και συνεπής πολιτική της ΕΕ σε αυτό τον τομέα·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορίστηκε Ειδικός Εντεταλμένος της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ρόλος του οποίου είναι να ενισχύει την αποτελεσματικότητα και την προβολή της πολιτικής ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ΕΕ και να βοηθά στην υλοποίηση του στρατηγικού πλαισίου και του Προγράμματος Δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια αντιπροσωπεία της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Κοινοβουλίου θα μεταβεί στη Γενεύη κατά τη διάρκεια της 22ης συνόδου του UNHRC, όπως συνέβη και κατά τα παρελθόντα έτη για τις συνόδους του UNHRC·

1.  λαμβάνει υπό σημείωση τις προτεραιότητες της ΕΕ για την 22α σύνοδο του UNHRC όπως εξετέθησαν από την αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας στην ολομέλεια του Κοινοβουλίου στις 6 Φεβρουαρίου 2013· χαιρετίζει την πρόθεση της ΕΕ να εστιάσει την προσοχή της, μεταξύ άλλων, στην κατάσταση στη Συρία, τη Βιρμανία/Μιανμάρ, την Βόρειο Κορέα και το Μάλι, καθώς και την υποστήριξή της στην παράταση της εντολής του Ειδικού Εισηγητή που είναι αρμόδιος για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Ιράν· επιδοκιμάζει επίσης την έμφαση σε θεματικά ζητήματα όπως η ελευθερία θρησκείας και πεποιθήσεων, τα δικαιώματα του παιδιού, η βία κατά των γυναικών, καθώς και τα δικαιώματα των ΛΟΑΔ·

2.  χαιρετίζει το γεγονός ότι στην ημερήσια διάταξη της 22ης τακτικής συνόδου υπάρχουν, μεταξύ άλλων, συζητήσεις επιτροπών για την ενσωμάτωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις άλλες πολιτικές, τον αρνητικό αντίκτυπο της διαφθοράς στην άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και τον εορτασμό της 20ής επετείου της έγκρισης της Διακήρυξης της Βιέννης και του Προγράμματος Δράσης· χαιρετίζει επίσης διαδραστικές συζητήσεις, όπως σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, και επίσης εκτενείς συνεδριάσεις σχετικά με διάφορα ζητήματα, όπως τα δικαιώματα του παιδιού έως την επίτευξη των υψηλότερων δυνατών προτύπων υγείας· καλεί την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και τα κράτη μέλη της ΕΕ να συνεισφέρουν ενεργά στις συζητήσεις αυτές και να δηλώσουν σαφώς ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι οικουμενικά, αδιαίρετα και αλληλένδετα·

3.  χαιρετίζει τις εκθέσεις που θα παρουσιαστούν από τους Ειδικούς Εισηγητές, μεταξύ άλλων σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν, τη Βιρμανία/Μιανμάρ και τα παλαιστινιακά κατεχόμενα από το 1967 εδάφη καθώς και μια γραπτή έκθεση της Ύπατης Αρμοστή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μάλι, και ιδίως στο βόρειο τμήμα της χώρας· χαιρετίζει επίσης τις εκθέσεις σχετικά με τη στέγαση ως συνιστώσα του δικαιώματος σε ικανοποιητικό βιοτικό επίπεδο και σχετικά με το δικαίωμα σε μη διακρίσεις από αυτή την άποψη, σχετικά με την ελευθερία της θρησκείας ή των πεποιθήσεων, καθώς και σχετικά με την προώθηση και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών κατά την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας·

Οι εργασίες του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ

4.  παρατηρεί ότι 18 νέα μέλη εξελέγησαν στο UNHRC τον Σεπτέμβριο του 2012, τα οποία ανέλαβαν καθήκοντα την 1η Ιανουαρίου 2013: η Αργεντινή, η Βραζιλία, η Ακτή του Ελεφαντοστού, η Εσθονία, η Αιθιοπία, η Γκαμπόν, η Γερμανία, η Ιρλανδία, η Ιαπωνία, το Καζακστάν, η Κένυα, το Μαυροβούνιο, το Πακιστάν, η Δημοκρατία της Κορέας, η Σιέρρα Λεόνε, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η Βολιβαριανή Δημοκρατία της Βενεζουέλας· και παρατηρεί ότι εννέα κράτη μέλη της ΕΕ είναι πλέον μέλη του UNHRC·

5.  λαμβάνει υπό σημείωση την εκλογή νέου Προέδρου του UNHRC, του Remigiusz A. Henczel από την Πολωνία, και τεσσάρων αντιπροέδρων για το 2013, του Cheikh Ahmed Ould Zahaf (Μαυριτανία), του Iruthisham Adam (Μαλδίβες), του Luis Gallegos Chiriboga (Ισημερινός), και του Alexandre Fasel (Ελβετία)·

6.  τονίζει ότι οι εκλογές για το UNHRC πρέπει να έχουν ανταγωνιστικό χαρακτήρα και εκφράζει την αντίθεσή του στο να συμφωνούνται από τις περιφερειακές ομάδες εκλογές χωρίς ανταγωνιστικό χαρακτήρα· επαναλαμβάνει τη σημασία των προτύπων για τα μέλη του UNHRC, όσον αφορά την προσήλωση και τις επιδόσεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· τονίζει ότι τα μέλη του UNHRC υποχρεούνται να τηρούν τα πλέον υψηλά πρότυπα προαγωγής και προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· επαναλαμβάνει τη σημασία ισχυρών και διαφανών κριτηρίων για την αποκατάσταση μελών που τελούν υπό αναστολή της ιδιότητάς τους·

7.  εκφράζει την λύπη του για το γεγονός ότι οι αρχές του Καζακστάν, το οποίο είναι πρόσφατα εκλεγμένο μέλος του UNHRC, έχουν έως τώρα αρνηθεί να επιτρέψουν την διεξαγωγή διεθνούς και ανεξάρτητης έρευνας για τα γεγονότα στην Zhanaozen, παρά τις εκκλήσεις της Ύπατης Αρμοστείας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

8.  εξακολουθεί να ανησυχεί για το φαινόμενο της «πολιτικής συντεταγμένων παρατάξεων» και τις επιπτώσεις του στην αξιοπιστία του UNHRC και στην αποτελεσματικότητα του έργου του·

9.  χαιρετίζει τον ορισμό, από τη Γενική Συνέλευση των ΗΕ, της κ. Navanethem Pillay για δεύτερη θητεία ως Ύπατης Αρμοστή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων· επαναλαμβάνει την ένθερμη υποστήριξή του στο θεσμό του Ύπατου Αρμοστή, στην ανεξαρτησία και την ακεραιότητά του·

10. συγχαίρει την Ύπατη Αρμοστή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τις προσπάθειές της σχετικά με τη διαδικασία ενίσχυσης των οργάνων που έχουν συσταθεί βάσει συνθηκών και χαιρετίζει την έκθεσή της για το ζήτημα αυτό, που δημοσιεύτηκε στις 22 Ιουνίου 2012· επαναβεβαιώνει τον πολυμερή χαρακτήρα των οργάνων που έχουν συσταθεί βάσει συνθηκών και τονίζει ότι η κοινωνία των πολιτών πρέπει να συμπεριλαμβάνεται διαρκώς σε αυτές τις διαδικασίες· τονίζει επιπλέον ότι πρέπει να διαφυλάσσεται και να ενισχύεται η ανεξαρτησία και η αποτελεσματικότητα των οργάνων που έχουν συσταθεί βάσει συνθηκών· τονίζει ότι πρέπει να εξασφαλισθεί επαρκής χρηματοδότηση ώστε να καλυφθεί ο αυξανόμενος φόρτος εργασίας των οργάνων που έχουν συσταθεί βάσει συνθηκών· ζητεί από την ΕΕ να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην εξασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος των οργάνων που έχουν συσταθεί βάσει συνθηκών, μεταξύ άλλων και ως προς την επαρκή χρηματοδότηση·

Οι χώρες της «Αραβικής Άνοιξης»

11. καταδικάζει κατηγορηματικά την τυφλή χρήση βίας από το καθεστώς της Συρίας εναντίον του πληθυσμού της, μεταξύ άλλων με τη μαζική χρησιμοποίηση βαρέος πυροβολικού και οβίδων εναντίον κατοικημένων περιοχών, τις μαζικές εκτελέσεις και τις αναγκαστικές εξαφανίσεις· καταδικάζει απερίφραστα τις συνεχιζόμενες συστηματικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το καθεστώς, που ενδέχεται να συνιστούν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας· εκφράζει βαθιά ανησυχία για τη συνεχώς επιδεινούμενη κατάσταση του άμαχου πληθυσμού· καταδικάζει τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττονται από ομάδες και δυνάμεις της αντιπολίτευσης· καλεί το καθεστώς της Συρίας να θέσει άμεσα τέλος στις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στις επιθέσεις κατά του άμαχου πληθυσμού, και επαναλαμβάνει την έκκλησή του για άμεση παραίτηση του καθεστώτος Άσαντ και την έναρξη ειρηνικής διαδικασίας πολιτικής μετάβασης·

12. εκφράζει την ανησυχία του για τις επιπτώσεις της κρίσης στη Συρία στην ασφάλεια και τη σταθερότητα της περιοχής· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παράσχουν περαιτέρω βοήθεια στις γειτονικές χώρες στην προσπάθειά τους να προσφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στους πρόσφυγες από τη Συρία·

13. χαιρετίζει τη συνεχιζόμενη προσοχή που δίδει το UNHRC στη δεινή κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ανθρωπιστική κατάσταση στη Συρία, όπως καταδεικνύεται από τα ψηφίσματα του ΟΗΕ για την κατάσταση στη χώρα αυτή, που εγκρίθηκαν κατά τη 19η, 20ή και 21η σύνοδο του UNHRC και την Ειδική Σύνοδο του UNHRC για τη Συρία την 1η Ιουνίου 2012· παροτρύνει την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Βοήθειας και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε η κατάσταση στη Συρία να εξακολουθήσει να αντιμετωπίζεται με απόλυτη προτεραιότητα στο πλαίσιο του ΟΗΕ, και συγκεκριμένα στο UNHCR·

14. επαναλαμβάνει τη σημασία που έχει να εξασφαλιστεί η λογοδοσία για τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του ανθρωπιστικού δικαίου που διεπράχθησαν κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης· εκφράζει την αμέριστη στήριξή του στην Ανεξάρτητη Εξεταστική Επιτροπή για τη Συρία και την παράταση της εντολής της από το UNHRC· χαιρετίζει το διορισμό της Carla del Ponte και του Vitit Muntarbhorn ως νέων μελών, και το διορισμό του Paolo Pinheiro ως Ειδικού Εισηγητή για τη Συρία, ο οποίος θα αρχίσει το έργο του μόλις λήξει η εντολή της Εξεταστικής Επιτροπής· χαιρετίζει την έκθεση της Επιτροπής στην οποία εκτίθενται οι ωμότητες που διαπράττονται στη Συρία·

15. εκφράζει τη λύπη του διότι δεν έχει ακόμη επιτευχθεί συμφωνία ως προς την έγκριση ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ (ΣΑΗΕ) σχετικά με τη κατάσταση στη Συρία, ιδίως δεδομένου ότι αυτό υπονομεύει τη δυνατότητα άσκησης αποτελεσματικής πίεσης για τερματισμό της βίας στη χώρα· καλεί τα μέλη του ΣΑΗΕ να έχουν κατά νου την ευθύνη τους απέναντι στο λαό της Συρίας· συγχαίρει τις διπλωματικές προσπάθειες της ΑΠ/ΥΕ και των κρατών μελών της ΕΕ προκειμένου να επιτύχουν τη δέσμευση της Κίνας και της Ρωσίας στο ζήτημα αυτό και τους καλεί να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους·

16. επιδοκιμάζει την ελβετική πρωτοβουλία για σύνταξη κοινής επιστολής εκ μέρους 58 χωρών, συμπεριλαμβανομένων 26 κρατών μελών της ΕΕ, με την οποία απευθύνεται έκκληση στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για παραπομπή της κατάστασης στην Συρία στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο· εκφράζει την απογοήτευσή του για την έλλειψη ομοφωνίας στην ΕΕ για την στήριξη της πρωτοβουλίας αυτής· παροτρύνει την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και τα κράτη μέλη να παράσχουν ενεργό στήριξη στην παραπομπή της κατάστασης της Συρίας στο ΔΠΔ·

17. χαιρετίζει την έκθεση της Ανεξάρτητης Εξεταστικής Επιτροπής για τη Λιβύη, η οποία παρουσιάστηκε στη 19η σύνοδο του UNHRC και στην οποία αναδεικνύονται οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττονται στην εν λόγω χώρα· παροτρύνει το UNHRC να συνεχίσει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την κατάσταση στη Λιβύη·

18. εκφράζει ανησυχία για την επιδείνωση της κατάστασης στην Αίγυπτο, συμπεριλαμβανομένης κατά την πιο πρόσφατη περίοδο, της υπέρμετρης χρήσης βίας από την αστυνομία κατά των διαδηλωτών με αποτέλεσμα σοβαρές απώλειες σε ανθρώπινες ζωές· εκφράζει την απογοήτευσή του για την ολοένα συχνότερη προσφυγή της αιγυπτιακής δικαιοσύνης στην ποινή του θανάτου, και υπενθυμίζει τη στάση αρχής του κατά της θανατικής ποινής σε κάθε περίπτωση και υπό οιεσδήποτε συνθήκες·

19. εκφράζει την ανησυχία του για την κρίσιμη κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπαχρέιν, συμπεριλαμβανομένης της συνεχιζόμενης καταπίεσης των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ακτιβιστών της αντιπολίτευσης· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τα κράτη μέλη να συνεργασθούν για την έγκριση, κατά την 22α σύνοδο του UNHRC, ψηφίσματος σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπαχρέιν, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει έκκληση για την θέσπιση διεθνούς μηχανισμού για τον έλεγχο της εφαρμογής των συστάσεων της καθολικής περιοδικής επισκόπησης των Ηνωμένων Εθνών (UPR) του Μπαχρέιν και της ανεξάρτητης Εξεταστικής Επιτροπής για το Μπαχρέιν·

20. επιδοκιμάζει το ψήφισμα του UNHRC για την παροχή τεχνικής βοήθειας και δημιουργίας υποδομής για την Υεμένη στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ίδρυση Γραφείου της Ύπατης Αρμοστείας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των ΗΕ στην Υεμένη· παροτρύνει το UNHRC να συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάσταση στην χώρα·

Άλλα θέματα

21. χαιρετίζει την απόφαση που έλαβε το UNHRC να ορίσει Ειδικό Εισηγητή για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λευκορωσία, και επισημαίνει τη διαπεριφερειακή στήριξη που συγκέντρωσε το ψήφισμα με το οποίο ορίστηκε η εν λόγω εντολή, γεγονός που αποδεικνύει ότι η δεινή κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα αυτή αναγνωρίζεται από κράτη όλων των περιοχών του κόσμου·

22. χαιρετίζει την παράταση της εντολής του Ειδικού Εισηγητή για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν και ζητεί την παράταση της εντολής του· χαιρετίζει επίσης την παράταση της εντολής των ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων στην Ακτή Ελεφαντοστού, την Αϊτή και τη Σομαλία· ζητεί επιμόνως από τις αρχές των τεσσάρων αυτών χωρών να συνεργάζονται πλήρως με τους εντεταλμένους·

23. ζητεί να παραταθεί η εντολή του Ειδικού Εισηγητή για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας για άλλον ένα χρόνο· χαιρετίζει το γεγονός ότι το ψήφισμα για τη ΛΔΚ εγκρίθηκε με συναίνεση, κάτι που αποδεικνύει την ισχυρή υποστήριξη της εντολής· παροτρύνει την κυβέρνηση της ΛΔΚ να συνεργαστεί πλήρως με τον εισηγητή και να διευκολύνει τις επισκέψεις του στη χώρα· ζητεί, κατά την προσεχή Σύνοδο του UNHRC, τη συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ΛΔΚ·

24. χαιρετίζει το ψήφισμα σχετικά με τη Βιρμανία/Μιανμάρ στο UNHRC και την παράταση της εντολής του Ειδικού Εισηγητή για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα αυτή· λαμβάνει υπόψη τα βήματα που έκανε η κυβέρνηση της Βιρμανίας από τις αρχές του 2011 για την αποκατάσταση των πολιτικών ελευθεριών στην χώρα· εκφράζει ωστόσο σοβαρή ανησυχία για τις μεγάλες απώλειες σε άμαχο πληθυσμό από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Kashin καθώς και για την αναζωπύρωση της βίας μεταξύ των κοινοτήτων στο Rakhine και τους θανάτους και τραυματισμούς που ακολούθησαν, την καταστροφή ιδιοκτησιών και τον εκτοπισμό των τοπικών πληθυσμών· πιστεύει ότι η βασική αιτία της κατάστασης έγκειται στις μακρόχρονες πολιτικές διακρίσεων σε βάρος των Rohingya· ενθαρρύνει την ταχεία ίδρυση γραφείου της Ύπατης Αρμοστείας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των ΗΕ στην χώρα·

25. χαιρετίζει επίσης το ψήφισμα για την Σρι Λάνκα στο οποίο δίνεται έμφαση στην συμφιλίωση και την λογοδοσία στην χώρα· επαναλαμβάνει τη στήριξή του στη σύσταση της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τη Σρι Λάνκα, σχετικά με την σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής του ΟΗΕ για όλα τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν·

26. χαιρετίζει την απόφαση για το διορισμό Ειδικού Εισηγητή για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ερυθραία· λαμβάνει υπόψη ότι αυτή είναι η πρώτη φορά που το UNHRC εξέτασε το θέμα αυτό, και συγχαίρει τον αφρικανικό πρωταγωνιστικό ρόλο στο εν λόγω θέμα·

27. χαιρετίζει το γεγονός ότι η κατάσταση στο Μάλι παραμένει υπό το στενό έλεγχο του UNHRC, και χαιρετίζει το ηγετικό πνεύμα των αφρικανικών χωρών που έθεσαν το ζήτημα υπόψη του UNHRC·

28. επισημαίνει με ικανοποίηση την έγκριση του ψηφίσματος για τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό αλλά εξακολουθεί να ανησυχεί βαθιά για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα, ιδίως στην επαρχία του Βόρειου Κίβου στο ανατολικό τμήμα της χώρας· καταδικάζει κατηγορηματικά τις επιθέσεις ανταρτικών δυνάμεων στο ανατολικό τμήμα της χώρας, ιδίως εκ μέρους της ομάδας M23· χαιρετίζει τις προσπάθειες για εξεύρεση ειρηνικής πολιτικής λύσης στην κρίση, οι οποίες καταβάλλονται από τα κράτη μέλη της Διεθνούς Διάσκεψης της Περιοχής των Μεγάλων Λιμνών, την Αφρικανική Ένωση και τον ΟΗΕ· ζητεί και πάλι να οριστεί εκ νέου Ανεξάρτητος Εμπειρογνώμονας των ΗΕ για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, έτσι ώστε να υπάρξει ένας αξιόπιστος μηχανισμός που να εστιάζει στην βελτίωση των σοβαρών και χρόνιων προβλημάτων της χώρας στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

29. εκφράζει την ανησυχία του για την κατάσταση στην Κεντρική Αφρικανική Δημοκρατία, όπου ένοπλες ομάδες επιτέθηκαν και κατέλαβαν αρκετές πόλεις στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας· χαιρετίζει τις συμφωνίες που υπογράφτηκαν στη Libreville στις 11 Ιανουαρίου 2013, μεταξύ των οποίων συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και πολιτική συμφωνία για τη διευθέτηση της κρίσης στη χώρα· τονίζει τη σημασία της ταχείας εφαρμογής αυτών των συμφωνιών· χαιρετίζει τη δήλωση της ΑΠ/ΥΕ της ΕΕ της 11ης Ιανουαρίου 2013, με την οποία καλούνται όλα τα συμβαλλόμενα μέρη να τιμήσουν αυτές τις συμφωνίες· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να θέσουν το ζήτημα στο UNHRC, έτσι ώστε η κατάσταση στην Κεντρική Αφρικανική Δημοκρατία να παραμείνει ψηλά στην διεθνή ημερήσια διάταξη·

30. εκφράζει την ανησυχία του για την κατάσταση στο Ισραήλ και τη Λωρίδα της Γάζας μετά την κλιμάκωση της σύγκρουσης στα τέλη του 2012 και καταδικάζει τις πράξεις βίας που διαπράχθηκαν και από τα δύο αντιμαχόμενα μέρη· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για άρση του αποκλεισμού της Λωρίδας της Γάζας, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις θεμιτές ανησυχίες του Ισραήλ για την ασφάλειά του και ζητεί να ληφθούν μέτρα για την ανοικοδόμηση και οικονομική ανάκαμψη της Λωρίδας της Γάζας·

31. καταδικάζει την απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης στις 2 Δεκεμβρίου 2012 για ανέγερση 3000 νέων οικιστικών μονάδων στη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ, ιδίως στην περιοχή E1, η οποία, εάν υλοποιηθεί, θα διαιρέσει στα δύο τη Δυτική Όχθη· τονίζει ότι η πολιτική εποικισμού της ισραηλινής κυβέρνησης υπονομεύει το διεθνές δίκαιο και την βιωσιμότητα της λύσης των δύο κρατών· χαιρετίζει την διεθνή αποστολή έρευνας για τους ισραηλινούς εποικισμούς στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, η οποία συγκροτήθηκε κατά τη 19η σύνοδο του UNHRC, και αναμένει την υποβολή της σχετικής της έκθεσής στην 22α σύνοδο του UNHRC·

32. χαιρετίζει την έγκριση του ψηφίσματος της Γενικής Συνέλευσης των ΗΕ στις 29 Νοεμβρίου 2012, με το οποίο η Παλαιστίνη καθίσταται κράτος μη μέλος του ΟΗΕ με ιδιότητα παρατηρητή· λαμβάνει υπό σημείωση τη συντριπτική πλειοψηφία με την οποία εγκρίθηκε το εν λόγω ψήφισμα, με 138 ψήφους υπέρ, 9 κατά και 41 αποχές· λαμβάνει επίσης υπό σημείωση ότι ένα μόνο κράτος μέλος της ΕΕ ψήφισε κατά· επαναλαμβάνει τη στήριξή του σε αυτό το εγχείρημα· επισημαίνει τη στήριξη που εξέφρασε η ΕΕ στο να αναδειχθεί η Παλαιστίνη σε πλήρες μέλος του ΟΗΕ στο πλαίσιο πολιτικής λύσης στην ισραηλοπαλαιστινιακή διένεξη· επαναβεβαιώνει ότι η ΕΕ δεν πρόκειται να αποδεχθεί αλλαγές των προ του 1967 συνόρων, ούτε και σε ό,τι αφορά την Ιερουσαλήμ, πλην όσων συμφωνηθούν από τα εμπλεκόμενα μέρη·

33. εκφράζει την λύπη του για τις εκτελέσεις που έγιναν στην Ιαπωνία το 2012, μετά το μορατόριουμ για την πρακτική αυτή κατά τη διάρκεια του 2011, καθώς και εκείνες που έγιναν στην Ταιβάν και τη Σαουδική Αραβία· καταδικάζει επίσης στο πλαίσιο αυτό τις ομαδικές εκτελέσεις που έγιναν πρόσφατα στο Ιράν· επιβεβαιώνει την ισχυρή του θέση κατά της θανατικής ποινής, σε κάθε περίπτωση και υπό οιεσδήποτε συνθήκες·

34. υπενθυμίζει την κρίσιμη σημασία που αποδίδει η ΕΕ στον αγώνα κατά των βασανιστηρίων και άλλων μορφών κακής μεταχείρισης· παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιδείξουν την κοινή τους δέσμευση για την εξάλειψη της μάστιγας των βασανιστηρίων και την στήριξη των θυμάτων, κυρίως συνεισφέροντας στο Ταμείο Εθελοντικών Εισφορών των ΗΕ για τα Θύματα Βασανισμού και το Ειδικό Ταμείο που συστάθηκε από το Προαιρετικό Πρωτόκολλο από την Σύμβαση κατά των Βασανιστηρίων·

35. επιδοκιμάζει το έργο του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ για την ελευθερία θρησκείας ή πεποιθήσεων· τονίζει τη σημασία της ανανέωσης της εντολής αυτής κατά την 22α σύνοδο του UNHRC· επισημαίνει με ικανοποίηση την έγκριση του ψηφίσματος του UNHRC για την ελευθερία Θρησκείας ή Πεποιθήσεων· τονίζει την έμφαση που δίδει η ΕΕ στο θέμα αυτό· καλεί τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να εργάζονται για το θέμα αυτό, και προσδοκά τις νέες κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ που αναμένονται αυτό το έτος·

36. χαιρετίζει τη συνεχιζόμενη διαδικασία επακολούθησης της έκθεσης από την Ύπατη Αρμοστή σε σχέση με νόμους και πρακτικές που εισάγουν διακρίσεις και με πράξεις βίας εναντίον ατόμων με βάση τον σεξουαλικό προσανατολισμό τους και την ταυτότητα φύλου τους· ενθαρρύνει περαιτέρω επακολούθηση, μεταξύ άλλων με περιφερειακές συναντήσεις, και ενεργό συμμετοχή των κρατών μελών της ΕΕ, του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης·

37. χαιρετίζει το ηγετικό πνεύμα που επέδειξαν ο Γενικός Γραμματέας και η Ύπατη Αρμοστής, τόσο εντός όσο και εκτός UNHRC σε σχέση με τις διακρίσεις και τη βία εναντίον ατόμων με βάση τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου τους· αποδοκιμάζει τις συνεχιζόμενες προσπάθειες υπονόμευσης του οικουμενικού και αδιαίρετου χαρακτήρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως με ψήφισμα σχετικά με τις «παραδοσιακές αξίες»·

38. λαμβάνει υπό σημείωση το πρώτο ετήσιο Φόρουμ για τις Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα που πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη στις 4-6 Δεκεμβρίου 2012, στο οποίο συμμετείχε ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων για να συζητήσουν την υλοποίηση των κατευθυντήριων αρχών των ΗΕ σε αυτό τον τομέα· υποστηρίζει τις αρχικές διαβουλεύσεις του Φόρουμ σχετικά με το πως κυβερνήσεις και επιχειρήσεις μπορούν να πεισθούν να θεσπίζουν ρυθμιστικά, πολιτικά και εκτελεστικά σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση των σχετικών με την επιχειρηματική δραστηριότητα παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

39. χαιρετίζει το έργο της ανοικτής διακυβερνητικής ομάδας εργασίας η οποία έχει εντολή να εξετάσει τη δυνατότητα θέσπισης διεθνούς ρυθμιστικού πλαισίου για τη ρύθμιση, τη παρακολούθηση και την εποπτεία των δραστηριοτήτων των ιδιωτικών εταιρειών στρατιωτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ασφαλείας (PMSC)· εκφράζει την υποστήριξή του σε ένα τέτοιο νομικά δεσμευτικό ρυθμιστικό πλαίσιο· τονίζει την ανάγκη για μια ισχυρή συνιστώσα λογοδοσίας· καλεί τις υπηρεσίες ασφάλειας που δεν έχουν ακόμη υπογράψει τον Κώδικα Συμπεριφοράς για τους Ιδιωτικούς Παρόχους Υπηρεσιών Ασφαλείας να το πράξουν· αναμένει την παρουσίαση της έκθεσης της ομάδας εργασίας και ζητεί την παράταση της εντολής της·

Παγκόσμια Περιοδική Επισκόπηση

40. υπογραμμίζει τη σημασία του οικουμενικού χαρακτήρα της Καθολικής Περιοδικής Επισκόπησης (UPR) και επαναβεβαιώνει τη σημασία της UPR προκειμένου να γίνεται πλήρως κατανοητή η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων επιτόπου σε όλα τα κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών·

41. εκφράζει την αποδοκιμασία του για την πρόσφατη άρνηση του Ισραήλ να συμμετάσχει στη διαδικασία καθολικής περιοδικής επισκόπησης, γεγονός που δημιουργεί ένα πολύ κακό προηγούμενο και υποσκάπτει τον οικουμενικό χαρακτήρα αυτής της επισκόπησης· παροτρύνει την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν σθεναρά το Ισραήλ να επανεξετάσει την απόφασή του και να επαναλάβει τη συνεργασία του με την Ύπατη Αρμοστεία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των ΗΕ και το UNHRC, μεταξύ άλλων μέσω συμμετοχής στην υποχρεωτική άσκηση της καθολικής περιοδικής επισκόπησης·

42. χαιρετίζει την έναρξη του δεύτερου κύκλου της Καθολικής Περιοδικής Επισκόπησης και την έγκριση των πρώτων αποτελεσμάτων της· επαναλαμβάνει ότι ο δεύτερος κύκλος επιβάλλεται να εστιαστεί στην υλοποίηση των συστάσεων που έγιναν δεκτές κατά τον πρώτο κύκλο· ωστόσο, ζητεί και πάλι όσες συστάσεις δεν έγιναν δεκτές από τα κράτη κατά τον πρώτο κύκλο, να επανεξεταστούν στη συνέχιση της διαδικασίας καθολικής περιοδικής επισκόπησης·

43. πιστεύει ότι η εφαρμογή αποτελεί κεφαλαιώδη πτυχή προκειμένου να πραγματωθεί το δυναμικό της διαδικασίας της καθολικής περιοδικής επισκόπησης (UPR)· κατά συνέπεια, επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό η Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παρέχουν τεχνική βοήθεια ώστε να βοηθήσουν τα υπό εξέταση κράτη να υλοποιήσουν τις συστάσεις· ενθαρρύνει επίσης τα κράτη να παρουσιάζουν ενδιάμεσες επικαιροποιήσεις ώστε να συμβάλλουν στη βελτιωμένη υλοποίηση·

44. συνιστά να συμπεριλαμβάνονται συστηματικά οι συστάσεις UPR στους διαλόγους και τις διαβουλεύσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ΕΕ και στις ανά χώρα στρατηγικές της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η επακολούθηση των αποτελεσμάτων της UPR· συνιστά, παρομοίως, το Κοινοβούλιο να θέτει τα ζητήματα αυτών των συστάσεων κατά τις επισκέψεις αντιπροσωπειών του σε τρίτες χώρες·

45. χαιρετίζει βήματα που επιτρέπουν την πλήρη συμμετοχή ευρέος φάσματος ενδιαφερομένων στη διαδικασία UPR· χαιρετίζει, εν προκειμένω, τις αλλαγές στον κατάλογο ομιλητών, με τις οποίες δίνεται σε όλα τα κράτη που το επιθυμούν η ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους κατά τη διάρκεια της διαδικασίας UPR· επαναλαμβάνει την ικανοποίησή του για τον ισχυρότερο ρόλο που έχουν αποκτήσει τα εθνικά θεσμικά όργανα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σύμφωνα με τις Αρχές των Παρισίων· χαιρετίζει την αυξημένη συμμετοχή από τοπικούς παράγοντες χάρη στην αυξημένη χρήση βιντεοδιασκέψεων·

46. πιστεύει ότι μπορούν να γίνουν περισσότερα για τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία UPR, μεταξύ άλλων, ως προς την εφαρμογή των αποτελεσμάτων της UPR, καθώς και, γενικότερα, στις εργασίες του UNHRC·

Ειδικές Διαδικασίες

47. επαναβεβαιώνει τον καίριο ρόλο που διαδραματίζουν οι ειδικές διαδικασίες σε σχέση με την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα του έργου του UNHRC και την κεντρική του θέση στο μηχανισμό ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ΗΕ· επαναλαμβάνει την αμέριστη στήριξή του στις ειδικές διαδικασίες και τονίζει τη θεμελιώδη σημασία της ανεξαρτησίας αυτών των εντολών·

48. παροτρύνει τα κράτη να συνεργάζονται πλήρως με τις ειδικές διαδικασίες, μεταξύ άλλων με το να υποδέχονται χωρίς καθυστέρηση τους εντεταλμένους σε επισκέψεις στη χώρα, να απαντούν στις επείγουσες ενέργειές τους και στις καταγγελίες παραβιάσεων και να εξασφαλίζουν κατάλληλη επακολούθηση στις συστάσεις που διατυπώνουν οι εντεταλμένοι· παροτρύνει τα μέλη του UNHRC να δώσουν το παράδειγμα στα ζητήματα αυτά·

49. χαιρετίζει την ενέργεια της ΕΕ να απευθύνει μόνιμη πρόσκληση σε όλες τις ειδικές διαδικασίες του ΟΗΕ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δίνοντας έτσι το παράδειγμα στο ζήτημα αυτό· ενθαρρύνει τα άλλα κράτη μέλη των ΗΕ να πράξουν το ίδιο·

50. καταδικάζει όλες τις μορφές αντιποίνων εναντίον ατόμων που συνεργάζονται με τη διαδικασία UPR και τις ειδικές διαδικασίες· τονίζει ότι παρόμοιες ενέργειες υπονομεύουν το σύστημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ συνολικά· ζητεί επιμόνως από όλα τα κράτη να παρέχουν επαρκή προστασία από παρόμοιες ενέργειες εκφοβισμού·

Συμμετοχή της ΕΕ

51. υπογραμμίζει όσο το δυνατόν πιο κατηγορηματικά τη σημασία της ενεργού συμμετοχής της ΕΕ στους μηχανισμούς ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ΗΕ, συμπεριλαμβανομένου του UNHRC· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να συμμετέχουν υποστηρίζοντας από κοινού ψηφίσματα, συμμετέχοντας ενεργά στις συζητήσεις και τους διαδραστικούς διαλόγους και εκδίδοντας δηλώσεις· στηρίζει ανεπιφύλακτα την ολονέν συχνότερη προσφυγή της ΕΕ στις διαπεριφερειακές πρωτοβουλίες, οι οποίες είχαν ορισμένα θετικά αποτελέσματα όπως το ψήφισμα του UNHRC σχετικά με την βία σε βάρος ΛΟΑΔ·

52. υπογραμμίζει την ανάγκη ενσωμάτωσης του έργου που επιτελείται στη Γενεύη στο πλαίσιο του UNHRC στις σχετικές εσωτερικές και εξωτερικές δραστηριότητες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του έργου του ίδιου του Κοινοβουλίου·

53. χαιρετίζει το διορισμό του Ειδικού Εντεταλμένου της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα κ. Σταύρου Λαμπρινίδη· ενθαρρύνει τον Ειδικό Εντεταλμένο να συνεισφέρει στην αποτελεσματικότητα και την προβολή της πολιτικής ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ΕΕ στο πλαίσιο του UNHRC και να αναπτύξει στενή συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τις ειδικές διαδικασίες· αναμένει να συνεργαστεί με τον Ειδικό Εντεταλμένο σε σχέση με τα ζητήματα αυτά· χαιρετίζει τη συμμετοχή του Ειδικού Εντεταλμένου της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Φόρουμ για τις Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα που θα πραγματοποιηθεί στη Γενεύη στις 4 και 5 Δεκεμβρίου 2013·

54. ενθαρρύνει την Ύπατη Εκπρόσωπο/Αντιπρόεδρο της Επιτροπής της ΕΕ και τον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ να είναι παρόντες στο τμήμα υψηλού επιπέδου του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ·

55. επαναλαμβάνει την πεποίθησή του για την αποτελεσματικότητα της δράσης της ΕΕ όταν η Ένωση και τα κράτη μέλη της αξιοποιούν το συλλογικό βάρος τους· τονίζει ότι επιβάλλεται να συνεχιστεί η ενίσχυση του συντονισμού και της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών από την άποψη αυτή ώστε να καταλήγουν σε κοινό έδαφος στα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων· ζητεί και πάλι πιο τολμηρή και φιλόδοξη δράση και όχι να καταφεύγουμε στον ελάχιστο κοινό παρονομαστή·

56. υπογραμμίζει τη σημασία της κύρωσης της Σύμβασης των ΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, δεδομένου ότι πρόκειται για την πρώτη φορά που η ΕΕ κύρωσε σύμβαση των ΗΕ ως νομική οντότητα·

57. επαναλαμβάνει και πάλι την ανάγκη να εργασθούν τα κράτη μέλη της ΕΕ για την υλοποίηση του οικουμενικού και αδιαίρετου χαρακτήρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη στήριξη του έργου του UNHRC στο θέμα αυτό, ιδίως επικυρώνοντας όλες τις διεθνείς συμβάσεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που το όργανο αυτό έχει θεσπίσει, συμπεριλαμβανομένου του πρόσφατου Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στην Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού σχετικά με μια Διαδικασία Επικοινωνίας· επαναλαμβάνει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Σύμβαση για την προστασία των δικαιωμάτων όλων των διακινούμενων εργαζομένων και των μελών των οικογενειών τους δεν έχει επικυρωθεί από κανένα κράτος μέλος της ΕΕ· επαναλαμβάνει επίσης τη λύπη του για το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη δεν έχουν ακόμη εγκρίνει και/ή κυρώσει τη Σύμβαση για την προστασία όλων των ατόμων από βίαιη εξαφάνιση και ότι μόνο δύο κράτη μέλη έχουν κυρώσει το Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Διεθνή Σύμβαση για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά δικαιώματα· τονίζει τη σημασία να υποβάλλουν έγκαιρα τα κράτη μέλη της ΕΕ τις περιοδικές εκθέσεις τους στα όργανα παρακολούθησης του ΟΗΕ·

58. επαναλαμβάνει τη σημασία που έχει να υπερασπίζεται η ΕΕ την ανεξαρτησία της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και να μεριμνά ώστε να δύναται να συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά του το Γραφείο με αμεροληψία· υπενθυμίζει τη σημασία της επαρκούς χρηματοδότησης ώστε να διατηρηθούν ανοικτά τα περιφερειακά γραφεία της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

59. παρατηρεί ότι η προστασία των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί κεφαλαιώδη προτεραιότητα της πολιτικής ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ΕΕ· υπογραμμίζει ότι τα αντίποινα και οι πράξεις εκφοβισμού εναντίον υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που συνεργάζονται με τους μηχανισμούς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ΗΕ απειλούν να υπονομεύσουν αυτό το σύστημα· κατά συνέπεια, εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρακτική και οικονομική στήριξη που διατέθηκε για την επείγουσα προστασία και υποστήριξη των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (EIDHR)·

60. χαιρετίζει την προγραμματιζόμενη συγκρότηση της Ομάδας Εργασίας του Συμβουλίου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (COHOM), η οποία θα εδρεύει στις Βρυξέλλες· χαιρετίζει τις προσπάθειες της COHOM για βελτίωση της προπαρασκευής και του συντονισμού των θέσεων της ΕΕ ενόψει συνόδων του UNHRC, συμπεριλαμβανομένης της οργάνωσης συναντήσεων της COHOM στη Γενεύη· επαναλαμβάνει την προσδοκία του ότι η COHOM θα διαδραματίσει καίριο ρόλο στην αντιμετώπιση του ζητήματος της συνέπειας μεταξύ της εξωτερικής και της εσωτερικής διάστασης της πολιτικής ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ΕΕ·

61. επαναλαμβάνει τη σύστασή του να δημοσιοποιούνται οι ανά χώρα στρατηγικές της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, έτσι ώστε να προβάλλεται η δέσμευση της ΕΕ υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες και να δίνεται η δυνατότητα σε όσους αγωνίζονται για τα ανθρώπινα δικαιώματά τους να βρίσκουν στήριξη στα έγγραφα αυτά·

62. τονίζει ότι είναι σημαντικό να αναδειχθεί το ανησυχητικό ζήτημα του συρρικνούμενου ρόλου των ΜΚΟ στο πλαίσιο του UNHRC· ενθαρρύνει την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη της ΕΕ να καταβάλουν συντονισμένες προσπάθειες για να εγείρουν το ζήτημα αυτό·

63. καλεί και πάλι την Ύπατη Εκπρόσωπο/Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, στο φως νέων αναφορών για ενωσιακές εταιρείες που είναι συνένοχες σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες, να επισύρει την προσοχή σε αυτό το ζήτημα· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει πιο φιλόδοξη πολιτική σχετικά με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη· παροτρύνει την ΕΥΕΔ, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν αποτελεσματικά μέτρα για την διασφάλιση της υποχρέωσης λογοδοσίας των εταιρειών για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· επαναλαμβάνει, εν προκειμένω, ότι επιβάλλεται να αυξηθεί η συνέπεια μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής και να γίνονται πλήρως σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα στις εσωτερικές πολιτικές, έτσι ώστε να αποφεύγονται τα δύο μέτρα και σταθμά·

64. δίνει εντολή στην αντιπροσωπεία του που θα συμμετάσχει στη 22η σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρώπινων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ να εκφράσει τις ανησυχίες και τις απόψεις που διατυπώνονται στο παρόν ψήφισμα· καλεί την αντιπροσωπεία να υποβάλει έκθεση στην Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με την επίσκεψή της· εκτιμά ότι είναι απαραίτητο να συνεχιστεί η πρακτική της αποστολής μιας αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις σχετικές συνόδους του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ·

o

o        o

65. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής και Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας, στον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, στον πρόεδρο της 67ης Γενικής Συνέλευσης των ΗΕ, στον Πρόεδρο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των ΗΕ, στην Ύπατη Αρμοστή των ΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, και στην Ομάδα Εργασίας ΕΕ-ΟΗΕ που έχει συγκροτηθεί από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων.