Предложение за резолюция - B7-0060/2013Предложение за резолюция
B7-0060/2013

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно позицията на Парламента относно 22-рата сесия на Съвета на ООН по правата на човека

4.2.2013 - (2013/2533(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността

Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez от името на групата ALDE

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0055/2013

Процедура : 2013/2533(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0060/2013
Внесени текстове :
B7-0060/2013
Разисквания :
Приети текстове :

B7‑0060/2013

Резолюция на Европейския парламент относно позицията на Парламента относно 22-рата сесия на Съвета на ООН по правата на човека

(2013/2533(RSP))

Европейският парламент,

–   като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека и всички конвенции на ООН за правата на човека, както и факултативните протоколи към тях,

–   като взе предвид Европейската конвенция за правата на човека и Хартата на основните права на ЕС,

–   като взе предвид Стратегическата рамка на ЕС относно правата на човека и демокрацията и Плана за действие на ЕС относно правата на човека и демокрацията, приети на 3179-то заседание на Съвета по външни работи, проведено на 25 юни 2012 г.,

–   като взе предвид своята препоръка към Съвета от 13 юни 2012 г. относно специалния представител на ЕС за правата на човека[1],

–   като взе предвид своите предходни резолюции относно Съвета на ООН по правата на човека, включително приоритетите на Парламента в този контекст, като взе предвид по-специално своята резолюция от 16 февруари 2012 г. относно позицията на Парламента относно 19-ата сесия на Съвета на ООН по правата на човека[2],

–   като взе предвид доклада на делегацията от неговата подкомисия по правата на човека относно посещението й на 19-ата сесия на Съвета на ООН по правата на човека, както и на съвместната делегация от комисията по външни работи, подкомисията по правата на човека и подкомисията по сигурност и отбрана, присъствала на 67-ата сесия на Общото събрание на ООН,

–   като взе предвид своите резолюции, приети при спешни случаи, относно въпроси, свързани с правата на човека,

–   като взе предвид своята резолюция от 13 декември 2012 г. относно прегледа на стратегията на ЕС за правата на човека[3],

–   като взе предвид своята резолюция от 13 декември 2012 г. относно годишния доклад за 2011 г. относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази връзка[4],

–   като взе предвид своята резолюция от 11 декември 2012 г. относно стратегията за цифрова свобода във външната политика на ЕС[5],

–   като взе предвид член 2, член 3, параграф 5 и членове 18, 21, 27 и 47 от Договора за Европейския съюз,

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че зачитането, насърчаването и защитата на универсалния характер на правата на човека са част от достиженията на правото и етиката на Европейския съюз и представляват крайъгълен камък на европейското единство и цялост[6];

Б.  като има предвид, че успешното прилагане на извършеното неотдавна от ЕС преразглеждане на неговата стратегия за правата на човека следва да засили доверието в ЕС в рамките на Съвета на ООН по правата на човека, като се увеличи последователността на вътрешните и външните му политики;

В.  като има предвид, че ЕС следва да се стреми да говори открито срещу нарушаването на правата на човека в единни общи позиции с цел да се постигат възможно най-добрите резултати, както и да продължи в този контекст със засилването на сътрудничеството и усъвършенстването на организационните договорености между държавите членки;

Г.  като има предвид, че Съветът на Европейския съюз прие Стратегическа рамка относно правата на човека и демокрацията и План за действие за нейното изпълнение, с цел да се постигне по-ефективна и последователна политика на ЕС в тази област;

Д. като има предвид, че беше назначен специален представител на ЕС по правата на човека, чиято роля е да повиши ефективността и видимостта политиката на ЕС в областта на правата на човека и да спомогне за прилагането на практика на Стратегическата рамка и Плана за действие относно правата на човека и демокрацията;

Е.  като има предвид, че на 22-рата сесия на Съвета на ООН по правата на човека в Женева ще бъде изпратена делегация на подкомисията по правата на човека, каквато беше практиката за сесиите на Съвета на ООН по правата на човека в предходните години;

1.  отбелязва протичащия в момента процес на потвърждаване на приоритетите на ЕС за 22-рата сесия на Съвета на ООН по правата на човека; приветства вниманието, което ЕС обръща на положението в Сирия, Бирма/Мианмар, Северна Корея и Мали, както и подкрепата му за удължаването на мандата на специалния докладчик за правата на човека в Иран; също така изразява одобрение за вниманието, насочено към тематични въпроси, като свободата на религията и убежденията, правата на детето, насилието срещу жени и правата на лесбийките, гейовете, бисексуалните и транссексуалните лица;

2.  приветства факта, че дневният ред за 22-рата редовна сесия включва дискусии по групи относно включването на правата на човека във всички области на политиката, отрицателното въздействие на корупцията върху упражняването на правата на човека, както и отбелязването на 20-та годишнина от приемането на Виенската декларация и програма за действие, интерактивни разисквания, например за правата на хората с увреждания, и пространни заседания по различни въпроси, като правото на детето да се ползва от възможно най-високите стандарти в здравеопазването; призовава държавите членки да окажат активен принос за тези разисквания и ясно да заявят, че правата на човека са универсални, неделими и взаимозависими;

3.  приветства докладите, които ще бъдат представени от специалните докладчици, относно, наред с другото, положението с правата на човека в Иран, Мианмар и окупираните от 1967 г. палестински територии; приветства също писмения доклад от върховния комисар относно положението с правата на човека в Мали, особено в северната част на страната, доклада относно подходящото жилищно настаняване, като съставна част на правото на подходящо жизнено равнище, относно правото на недискриминация в този контекст, доклада относно свободата на религията и убежденията, а също така и за насърчаването и защитата на правата на човека и основните свободи, като същевременно се противодейства на тероризма;

Работата на Съвета на ООН по правата на човека

4.  отбелязва, че през септември 2012 г. бяха избрани 18 нови членове на Съвета на ООН по правата на човека, като членството им започна на 1 януари 2013 г., а именно Аржентина, Бразилия, Кот д'Ивоар, Естония, Етиопия, Габон, Германия, Ирландия, Япония, Казахстан, Кения,Черна гора, Пакистан, Република Корея, Сиера Леоне, Обединените арабски емирства, Съединените американски щати, както и Боливарска република Венецуела; и отбелязва, че девет държави членки на ЕС са сега членове на Съвета на ООН по правата на човека;

5.  отбелязва избора на нов председател на Съвета на ООН по правата на човека – Ремигиуш А. Хенчел от Полша, и на четирима заместник-председатели за 2013 г. – Шейх Ахмед Оулд Захаф (Мавритания), Ирутишам Адам (Малдиви), Луис Гайегос Чирибога (Еквадор) и Александър Фазел (Швейцария);

6.  подчертава, че изборите за Съвета на ООН по правата на човека трябва да бъдат на конкурсен принцип, и изразява възражение срещу уреждането на неоспорвани избори от регионални групи; отново заявява колко са важни стандартите за членство в Съвета на ООН по правата на човека, що се отнася до всеотдайността и постигнатите резултати в областта на правата на човека; подчертава, че от членовете на Съвета на ООН по правата на човека се изисква да поддържат най-високи стандарти при популяризирането и защитата на правата на човека; отново посочва важността на солидните и прозрачни критерии за възстановяването на правата на временно отстранени членове;

7.  остава загрижен относно явлението „политика на блокове“ и неговото въздействие върху доверието към Съвета на ООН по правата на човека и ефективността на работата му;

8.  заявява още веднъж, че е важно държавите – членки на ЕС да работят за постигането на неделимост и универсалност на правата на човека и да подкрепят дейността на Съвета на ООН по правата на човека в това отношение, по-специално чрез ратифицирането на международните инструменти в областта на правата на човека, създадени от този орган; отново изразява съжаление, че все още нито една държава – членка на ЕС не е ратифицирала Конвенцията за защита на правата на всички работници-мигранти и членовете на техните семейства; отново изразява своето съжаление, че няколко държави членки все още не са приели и/или ратифицирали Конвенцията за защита на всички лица от насилствено изчезване или Факултативния протокол към Конвенцията против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, и че само две държави членки са ратифицирали Факултативния протокол към Международния пакт за икономически, социални и културни права; повтаря своя призив към всички държави – членки на ЕС да ратифицират тези конвенции и протоколи и насърчава държавите – членки на ЕС да подпишат и ратифицират неотдавна изготвения Факултативен протокол към Конвенцията за правата на детето относно процедура за информиране, който беше открит за подписване в Женева, Швейцария, на 28 февруари 2012 г.;

9.  приветства назначаването от Общото събрание на ООН на г-жа Наванетем Пилай за върховен комисар за правата на човека за втори мандат; отново изразява силната си подкрепа за Службата на върховния комисар и за нейната независимост и цялост;

10. поздравява върховния комисар за правата на човека за нейните усилия в процеса на укрепване на органите, създадени съгласно договорите, и приветства доклада й по този въпрос, публикуван на 22 юни 2012 г.; потвърждава многостранния характер на органите, създадени съгласно договорите, и подчертава, че гражданското общество трябва постоянно да участва в тези процеси; освен това подчертава, че независимостта и ефективността на органите, създадени съгласно договорите, трябва да бъдат запазени и подобрени; подчертава, че трябва да бъде осигурено достатъчно финансиране за покриване на нарастващия обем работа на органите, създадени съгласно договорите; призовава ЕС да поеме водеща роля за гарантирането на ефективното функциониране на системата на органите, създадени съгласно договорите, включително по отношение на подходящото финансиране;

Държави от Арабската пролет

11. осъжда по най-решителен начин нарастващата и безразборна употреба на насилие от режима на Асад срещу сирийския народ, включително обстрелването с тежка артилерия и бомбардирането на населени райони; осъжда недвусмислено продължаващите системни нарушения на правата на човека от страна на режима, неговите сили за сигурност и армията, които могат да достигнат до степен на престъпления срещу човечеството; изразява дълбоко съжаление относно непрекъснато влошаващото се положение на цивилното население; осъжда и нарушенията на правата на човека от страна на опозиционните групи и сили; призовава всички въоръжени участници незабавно да прекратят насилието в Сирия; повтаря своя призив към режима на Асад незабавно да се оттегли от властта; призовава всички страни в конфликта да гарантират пълен и сигурен трансграничен достъп за усилия за предоставяне на международна хуманитарна помощ;

12. изразява загриженост относно разпространението на последиците в съседни държави и тяхното въздействие върху сигурността и стабилността в региона; призовава държавите членки да предоставят помощ на държавите в региона в техните усилия за предоставяне на хуманитарна помощ за бежанците от Сирия;

13. приветства трайното внимание, което Съветът на ООН по правата на човека отделя на бедственото състояние на правата на човека и хуманитарната ситуация в Сирия, за които свидетелстват резолюциите на ООН относно положението в страната, приети на 19-ата, 20-ата и 21-ата сесия на Съвета на ООН по правата на човека и специалната сесия на Съвета на ООН по правата на човека относно Сирия, проведена на 1 юни 2012 г.; отново подчертава колко е важно да се гарантира търсенето на отговорност за нарушаването на международното право в областта на правата на човека по време на конфликта;

14. изразява пълната си подкрепа за Независимата международна анкетна комисия за Сирия и за удължаването на нейния мандат от страна на Съвета на ООН по правата на човека; подчертава значението на допустимостта на цифровите доказателства за престъпления, насилие и нарушения на правата на човека; приветства назначаването на Карла дел Понте и Витит Мунтарбхорн за нови членове и на Паулу Пинейру – за специален докладчик за Сирия, чиято работа ще започне след края на мандата на анкетната комисия; приветства доклада на Комисията, който разкрива зверствата, извършени в Сирия; подчертава колко е важно да се гарантира търсенето на отговорност за зверствата и евентуалните престъпления срещу човечеството, извършени в Сирия; призовава всички държави да работят за сезиране от Съвета за сигурност на ООН на Международния наказателен съд (МНС) относно положението в Сирия;

15. изразява съжаление, че все още не е постигнато споразумение относно приемането на резолюция в Съвета за сигурност на ООН относно положението в Сирия и по-специално, че това възпрепятства възможността за упражняване на ефективен натиск с цел прекратяване на насилието в държавата; призовава членовете на Съвета за сигурност на ООН да имат предвид своята отговорност към сирийския народ; поздравява дипломатическите усилия на заместник-председателя/върховен представител и на държавите − членки на ЕС за включване на Китай и Русия в разрешаването на проблема; призовава ги да продължат с тези усилия;

16. приветства окончателния писмен доклад на независимата анкетна комисия за Либия, представен на 19-ата сесия на Съвета на ООН по правата на човека, който обръща особено внимание на нарушенията на правата на човека, извършени в тази държава; настоятелно призовава Съвета на ООН по правата на човека да наблюдава положението в Либия;

17. изразява загриженост относно положението на защитниците на правата на човека и опозиционните политически активисти в Бахрейн; осъжда употребата на крайно насилие от страна на силите за сигурност срещу мирни демонстранти, включително прекомерното използване на сълзотворен газ и сачми на близко разстояние; повторно призовава държавите – членки на ЕС да работят за приемане в Съвета на ООН по правата на човека на резолюция относно състоянието на правата на човека в Бахрейн;

18. повторно призовава Съвета на ООН по правата на човека да приеме резолюция по време на своята 22-ра сесия, която да създаде международен механизъм за наблюдение на извършването на всеобщ периодичен преглед на Бахрейн и прилагането на препоръките на независимата анкетна комисия за Бахрейн, включително на препоръките, свързани със защитниците на правата на човека;

19. приветства текста относно техническата подкрепа и изграждането на капацитет за Йемен в областта на правата на човека и създаването на национално бюро на Службата на върховния комисар за правата на човека в Йемен; настоятелно призовава Съвета на ООН по правата на човека да наблюдава положението в Йемен;

20. изразява загриженост относно продължаващата политическа нестабилност и насилие в Египет; изцяло подкрепя прехода към демократично общество, основано на принципите на правовата държава и зачитането на правата на човека и основните свободи, по-специално свободата на изразяване, правата на жените и зачитането на малцинствата; настоятелно призовава египетските органи да започнат прозрачно разследване по отношение на употребата на насилие от страна на силите за сигурност и полицията срещу протестиращите, и да гарантират търсене на отговорност за нарушенията на правата на човека;

21. призовава египетското правителство да улесни един отворен за всички национален диалог, да разшири легитимността на новата конституция, както и да улесни свободните и честни парламентарни избори и да приеме предложението на ЕС за изпращане на мисия за наблюдение на изборите;

22. приветства работата и открития процес на Националното учредително събрание на Тунис по проекта за конституция; подчертава значението на избягването на двусмисления език, който би могъл да допусне широко тълкуване и да даде основа за ограничаване на правата и свободите;

Други

23. приветства решението на Съвета на ООН по правата на човека за назначаване на специален докладчик за състоянието на правата на човека в Беларус и отбелязва междурегионалната подкрепа за резолюцията, с която се установява този мандат и която показва, че бедственото положение с правата на човека в страната бива признато от държави от цял свят;

24. приветства резолюцията за създаване на специален докладчик за състоянието на правата на човека в Еритрея; отбелязва, че за пръв път Съветът на ООН по правата на човека обръща внимание на този проблем, и приветства проявеното от африканските държави лидерство по този въпрос;

25. приветства удължаването на мандатите на специалните докладчици за състоянието на правата на човека в Иран и в Мианмар; приветства удължаването на мандатите на независимите експерти по Кот д'Ивоар, Хаити и Сомалия; настоятелно призовава органите на тези държави да сътрудничат изцяло на мандатоносителите;

26. приветства удължаването на мандата на специалния докладчик за състоянието на правата на човека в Корейската народнодемократична република (КНДР) с още една година; приветства факта, че резолюцията за КНДР беше приета с консенсус, което доказва високото равнище на подкрепа за мандата; настоятелно призовава правителството на КНДР да оказва пълно съдействие на докладчика и да улеснява посещенията му в държавата;

27. осъжда екзекуциите, извършени в Япония през 2012 г. след мораториума върху тази практика през 2011 г.; в тази връзка осъжда и неотдавна извършените в Иран масови екзекуции; потвърждава своята твърда позиция срещу смъртното наказание във всички случаи и при всякакви обстоятелства;

28. приветства факта, че положението в Мали се държи под строг контрол от Съвета на ООН по правата на човека и приветства лидерската роля на африканските държави, довела въпроса до вниманието на Съвета на ООН по правата на човека;

29. отбелязва със задоволство приемането на резолюция относно Демократична република Конго (ДРК), но продължава да изразява загриженост поради положението с правата на човека в страната, особено в провинция Нор Киву, в източната част на страната; твърдо осъжда нападенията на бунтовнически сили в източните части на страната, в частност от страна на М23; приветства усилията на държавите – членки на Международната конференция за региона на Големите африкански езера, Африканския съюз и ООН за намиране на мирно политическо решение на кризата; отново призовава за повторно назначаване на независим експерт на ООН за положението с правата на човека в ДРК, за да се предостави надежден механизъм, който да поставя акцент върху подобряване на положението по отношение на тежките и дългогодишни проблеми, свързани с правата на човека в страната;

30. отбеляза със задоволство приемането на резолюцията на Съвета на ООН по правата на човека относно свободата на религия или убеждения; подчертава значението, което ЕС придава на този въпрос; призовава неговите държави членки да продължат да работят по въпроса и очаква новите насоки в началото на тази година; приветства специалния докладчик на ООН относно свободата на религията или убежденията за свършената работа; подчертава важността на подновяването на този мандат на 22-рата сесия на Съвета на ООН по правата на човека;

31. приветства резолюцията относно Бирма/Мианмар, приета от Съвета на ООН по правата на човека; отбелязва мерките, предприети от бирманското правителство от началото на 2011 г., насочени към възстановяване на гражданските свободи в страната; изразява обаче сериозна загриженост във връзка с нарастването на междуобщностното насилие в щата Ракхайн и свързаните с него смъртни случаи и травми, разрушено имущество и разселване на местното население; счита, че в основата на това положение е залегнала продължителната политика на дискриминация срещу членовете на общността рохингия; подчертава, че са нужни по-големи усилия за разрешаване на първопричината на проблема;

32. приветства резолюцията относно Шри Ланка, в която се набляга на помирението и отчетността в страната; заявява отново своята подкрепа за препоръката на експертната група относно Шри Ланка към генералния секретар на ООН за създаване на анкетна комисия на ООН за всички извършени престъпления;

33. приветства също така резолюцията относно насърчаването, защитата и упражняването на правата на човека в интернет; приветства призива към всички държави за насърчаване и улесняване на достъпа до интернет и за международно сътрудничество, насочено към развитие на медиите и информационните и комуникационните съоръжения във всички страни; настоятелно призовава ЕС и държавите членки за включване на цифровите свободи във всичките им усилия и инициативи в рамките на Съвета на ООН по правата на човека;

34. изразява загриженост във връзка с положението в Централноафриканската република (ЦАР), където въоръжени групи са нападнали и окупирали редица градове в североизточната част на страната; приветства споразуменията, подписани в Либервил на 11 януари 2013 г., включително споразумението за прекратяване на огъня и политическото споразумение за разрешаването на кризата в страната; подчертава значението на бързото изпълнение на тези споразумения; приветства изявлението на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност от 11 януари, което призова всички подписали страни да поддържат тези споразумения; настоятелно призовава държавите членки да повдигнат този въпрос в Съвета на ООН по правата на човека, за да се запази високият приоритет в международния политически дневен ред на въпроса за положението в Централноафриканската република;

35. изразява своята загриженост относно положението в Израел и Газа след ескалацията на конфликта в края на 2012 г. и осъжда актовете на насилие, извършени от двете страни по конфликта; подновява своя призив за вдигане на блокадата на ивицата Газа, като същевременно се отчита основателната загриженост на Израел относно сигурността, и призовава за предприемане на мерки за реконструкция и икономическо възстановяване на ивицата Газа;

36. осъжда решението, взето от израелското правителство на 2 декември 2012 г. за изграждане на 3 000 нови жилищни постройки на Западния бряг и в Източен Йерусалим, по-специално в зона E1 — проект, който, ако бъде изпълнен, ще раздели Западния бряг на две; подчертава, че съществува опасност този проект да подкопае решението, основано върху съществуването на две държави; приветства международната мисия за установяване на фактите относно израелските селища в окупираните палестински територии, създадена на 19-тата сесия на Съвета на ООН по правата на човека, и очаква нейния доклад на 22-рата сесия; изразява съжаление във връзка с решението на Израел да се превърне в първата държава, която не сътрудничи с Всеобщия периодичен преглед и изразява загриженост относно евентуалното нарушаване на принципа на универсалност;

37. приветства приемането от Общото събрание на ООН на 29 ноември 2012 г. на резолюцията, с която Палестина се признава за държава със статут на наблюдател, която не е член на ООН; отбелязва убедителното мнозинство, с което беше приета резолюцията по този въпрос, а именно със 138 гласа „за“, 9 „против“ и 41 „въздържали се“; отбелязва също така, че само една държава – членка на ЕС, гласува против резолюцията; отново изразява своята подкрепа за това начинание; отбелязва изразената от ЕС подкрепа за приемането на Палестина за пълноправен член на ООН като част от политическото решение на конфликта между Израел и Палестина; потвърждава, че ЕС няма да признае никакви промени на границите от периода преди 1967 г., включително по отношение на Йерусалим, с изключение на онези, които са договорени между страните;

38. отбелязва първия годишен форум за бизнес и права на човека, състоял се в Женева на 4-6 декември 2012 г., който събра широк кръг от заинтересовани страни, за да обсъдят изпълнението на ръководните принципи на ООН в тази област; подкрепя първоначалните консултации на форума във връзка с това как правителствата и бизнесът могат да бъдат стимулирани да приемат регулаторни, политически и изпълнителни рамки за противопоставяне на предизвиканите от предприемаческата дейност нарушения на правата на човека; подкрепя усилията на Комисията да доразвие новата си политика относно корпоративната социална отговорност; подчертава, че тази политика трябва да бъде още по-амбициозна;

39. приветства работата на отворената междуправителствена работна група за частни военни и охранителни дружества с мандат за разглеждане на възможността за международна регулаторна рамка; признава подробното внимание, отделено на възможността за разработване на правно обвързващ инструмент за регулиране, мониторинг и контрол на дейността на частните военни и охранителни дружества и изразява подкрепата си за такава правно обвързваща регулаторна рамка; подчертава необходимостта от силен компонент на отчетност и приканва частните военни и охранителни дружества, които все още не са подписали Кодекса за поведение на частните доставчици на услуги в областта на сигурността, да се придържат към него; очаква представянето на доклада на работната група;

Всеобщ периодичен преглед

40. подчертава значимостта на универсалния аспект на Всеобщия периодичен преглед и потвърждава значението му за създаването на възможност за пълно разбиране на положението с правата на човека на място във всички страни – членки на ООН;

41. приветства започването на втория цикъл на Всеобщия периодичен преглед и приемането на първите резултати от него; отново подчертава значението на втория цикъл, който се съсредоточава върху изпълнението на препоръките, приети по време на първия цикъл; призовава обаче отново към това онези препоръки, които не са били приети от държавите по време на първия цикъл, да бъдат преразгледани в продължението на Всеобщия периодичен преглед;

42. счита, че изпълнението е ключов аспект за реализиране на потенциала на процеса на Всеобщия периодичен преглед; ето защо подчертава значението на предоставянето от държавите – членки на ЕС, на техническа помощ с цел да се помогне на подложените на преглед държави да изпълнят препоръките; насърчава държавите да представят средносрочните актуализации с цел да допринесат за усъвършенстване на изпълнението;

43. препоръчва систематичното включване на препоръките на Всеобщия периодичен преглед в диалозите и консултациите на ЕС в областта на правата на човека, както и в стратегиите за правата на човека на отделните държави от ЕС, за да се гарантира проследяването на резултатите от Всеобщия периодичен преглед; препоръчва също така Парламентът да повдигне въпроса за тези препоръки по време на посещенията на неговите делегации в трети страни;

44. приветства предприемането на мерки, които позволяват пълноценното участие на широк кръг от заинтересовани страни в процеса на Всеобщия периодичен преглед; приветства във връзка с това промените в списъка на ораторите, с което на всички държави, които желаят да се изкажат по време на процеса на Всеобщия периодичен преглед, се дава възможността да го направят; подчертава отново високата си оценка за по-голямото значение, която са придобили националните институции за защита на правата на човека, в съответствие с Парижките принципи; приветства по-активното участие по места, което се дължи на нарасналото използване на видеоконферентна връзка;

45. счита, че може да бъде направено повече за ангажиране на гражданското общество в процеса на Всеобщия периодичен преглед, включително при последващото изпълнение на резултатите от него; осъжда използването на репресивни мерки срещу лица, които участват и сътрудничат в процеса на Всеобщия периодичен преглед; подчертава, че подобни действия подкопават системата на ООН за правата на човека като цяло; настоятелно призовава всички държави да предоставят адекватна защита срещу подобни действия за сплашване;

Специални процедури

46. потвърждава отново ключовата роля, която играят специалните процедури за достоверността и ефективността на работата на Съвета на ООН по правата на човека и за неговата централна позиция в механизмите на ООН относно правата на човека; изразява силната си подкрепа за специалните процедури и подчертава фундаменталното значение на независимостта на тези мандати;

47. настоятелно призовава държавите да сътрудничат изцяло на специалните процедури, включително като осигурят незабавен прием на лицата с мандат за посещения в страната им, като реагират на техните мерки за спешна намеса и твърдения за нарушения и като гарантират подходящи последващи действия във връзка с препоръките, направени от титулярите на мандата; настоятелно призовава Съвета на ООН по правата на човека да служи за пример по отношение на тези въпроси;

48. приветства действията, предприети от ЕС за съвместно отправяне на постоянна покана до всички специални процедури на ООН за правата на човека, като по този начин служи за пример в тази област; насърчава други държави – членки на ООН да направят същото;

49. осъжда всички форми на репресии срещу лица, които сътрудничат на специалните процедури; подчертава, че подобни действия подкопават системата на ООН за правата на човека като цяло; настоятелно призовава всички държави да предоставят адекватна защита срещу подобни действия за сплашване;

Участие на ЕС

50. отново подчертава възможно най-силно значението на активното участие на ЕС в механизмите на ООН за защита на правата на човека, включително в Съвета на ООН по правата на човека; насърчава държавите членки да правят това чрез съвместно предлагане на резолюции, активно участие в разискванията и интерактивните диалози и публикуване на изявления;

51. приветства назначаването на специален представител на ЕС за правата на човека — г-н Ставрос Ламбринидис; насърчава специалния представител да работи за ефективността и видимостта на политиката на ЕС за правата на човека в рамките на Съвета на ООН по правата на човека и да развива тясно сътрудничество със Службата на върховния комисар за правата на човека (СВКПЧ) и със специалните процедури; очаква сътрудничеството със специалния представител по тези въпроси;

52. приветства участието на специалния представител на ЕС за правата на човека във форума за бизнес и права на човека, проведен в Женева на 4 и 5 декември 2012 г.;

53. отново отбелязва потенциала за ефективност на действията на ЕС, когато Съюзът и неговите държави ​​членки използват колективната си тежест; подчертава значението на по-нататъшното подобряване на координацията и сътрудничеството между държавите членки в това отношение с цел постигане на единна позиция по въпросите, свързани с правата на човека; отново призовава за по-смели и по-амбициозни действия и конкретни ангажименти, вместо да се приема най-малкият общ знаменател;

54. подчертава значението на ратифицирането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, което е първият случай, в който ЕС ратифицира конвенция на ООН в качеството си на правен субект;

55. припомня колко важно е за ЕС да защитава независимостта на СВКПЧ, като се има предвид, че тази служба трябва да изпълнява задачите си безпристрастно; отново подчертава значението на предоставянето на достатъчно финансиране за поддържането на регионалните бюра на СВКПЧ;

56. отбелязва, че закрилата на защитниците на правата на човека е основен приоритет на политиката на ЕС в областта на правата на човека; подчертава, че репресиите срещу защитниците на правата на човека, които си сътрудничат с механизмите на ООН за защита на правата на човека, както и опитите за сплашването им, представляват заплаха за тази система; поради това оценява високо практическата и финансовата подкрепа, предоставена в рамките на Европейския инструмент за демокрация и права на човека (ЕИДПЧ) за спешни действия за закрила на защитниците на правата на човека и за подпомагането им;

57. приветства създаването на работната група на Съвета „Права на човека“ (COHOM) със седалище в Брюксел; приветства усилията на COHOM за подобряване на подготовката и съгласуването на позициите на ЕС за сесиите на Съвета на ООН по правата на човека, включително организирането на срещи на COHOM в Женева; отново изразява очакването си, че COHOM ще способства за решаване на проблема, свързан със съгласуваността между външните и вътрешните измерения на политиката на ЕС в областта на правата на човека;

58. приветства повишените усилия за координиране на позицията на ЕС по по-систематичен и стратегически начин много преди сесиите на Съвета на ООН по правата на човека, включително ефективното и своевременно обединяване на подкрепа от трети държави; изразява надежда, че подобна практика ще бъде продължена и подобрена в бъдеще;

59. очаква разработването на стратегии на ЕС за правата на човека по държави да бъде надлежно координирано с действията на ЕС във форумите на ООН; припомня своята препоръка стратегиите на ЕС за правата на човека по държави да се превърнат в обществено достояние, за да дадат видимост на ангажимента на ЕС във връзка с правата на човека в трети държави и за да могат защитниците на правата на човека да намерят опора в тези документи;

60. изтъква, че е важно да се подчертае проблемът, че на НПО се предоставя все по-малко пространство в Съвета на ООН по правата на човека; насърчава държавите – членки на ЕС, да положат съгласувани усилия за повдигане на този въпрос;

61. в светлината на актуални съобщения относно дружества от ЕС, замесени в нарушения на правата на човека в трети страни, повтаря призива си към заместник-председателя на Комисията/върховен представител на ЕС да обърне внимание на този въпрос; в тази връзка заявява отново важността на това да се увеличи последователността между вътрешните и външните политики и да се спазват изцяло правата на човека във вътрешните политики, така че да се избегне прилагането на двойни стандарти;

62. предоставя мандат на своята делегация на 22-рата сесия на Съвета на ООН по правата на човека да представи загрижеността и становищата, изразени в настоящата резолюция; призовава делегацията да докладва на подкомисията по правата на човека за своето посещение; счита за необходимо практиката на изпращане на делегации на ЕП на съответните заседания на Съвета на ООН по правата на човека и на Общото събрание на ООН да продължи;

o

o o

63. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, специалния представител на ЕС за правата на човека, правителствата и парламентите на държавите членки, Съвета за сигурност на ООН, генералния секретар на ООН, председателя на 67-ото Общо събрание на ООН, председателя на Съвета на ООН по правата на човека, върховния комисар на ООН за правата на човека, както и на работната група на ЕС и ООН, създадена от комисията по външни работи.