Forslag til beslutning - B7-0060/2013Forslag til beslutning
B7-0060/2013

FORSLAG TIL BESLUTNING om den 22. samling i FN's Menneskerettighedsråd

4.2.2013 - (2013/2533(RSP))

på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2

Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez for ALDE-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B7-0055/2013

Procedure : 2013/2533(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B7-0060/2013
Indgivne tekster :
B7-0060/2013
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B7‑0060/2013

Europa-Parlamentets beslutning om den 22. samling i FN's Menneskerettighedsråd

(2013/2533(RSP))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne og FN's konventioner om menneskerettigheder og valgfrie protokoller hertil,

–   der henviser til den europæiske menneskerettighedskonvention og EU's charter om grundlæggende rettigheder,

–   der henviser til EU's strategiske ramme for menneskerettigheder og demokrati og EU's handlingsplan vedrørende menneskerettigheder og demokrati, som vedtaget under den 3179. samling i Rådet (udenrigsanliggender) den 25. juni 2012,

–   der henviser til sin henstilling af 13. juni 2012 til Rådet om EU's særlige repræsentant for menneskerettigheder[1],

–   der henviser til sine tidligere beslutninger om De Forenede Nationers Menneskerettighedsråd (UNHRC), herunder Parlamentets prioriteter i denne forbindelse; der endvidere henviser til sin beslutning af 16. februar 2012 om Parlamentets holdning med henblik på den 19. samling i FN's Menneskerettighedsråd[2],

–   der henviser til rapporten fra delegationen fra Underudvalget om Menneskerettigheder om dennes besøg på den 19. samling i UNHRC og til rapporten fra den fælles delegation fra sit Udenrigsudvalg, Underudvalget om Menneskerettigheder og Underudvalget om Sikkerhed og Forsvar, som deltog i den 67. samling i FN Generalforsamling,

–   der henviser til sine uopsættelige beslutninger om menneskerettighedsspørgsmål,

–   der henviser til sin beslutning af 13. december 2012 om revisionen af EU's menneskerettighedsstrategi[3],

–   der henviser til sin beslutning af 13. december 2012 om årsberetningen om menneskerettigheder og demokrati i verden 2011 og EU's politik om menneskerettigheder og demokrati[4],

–   der henviser til sin beslutning af 11. december 2012 om en strategi for digital frihed i EU's udenrigspolitik[5],

–   der henviser til EU-traktatens artikel 2 og artikel 3, stk. 5, samt artikel 18, 21, 27 og 47,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til, at respekt for samt fremme og sikring af menneskerettighedernes universalitet er en del af Den Europæiske Unions etiske og juridiske regelværk og en af hjørnestenene i europæisk enhed og integritet[6],

B.  der henviser til, at en vellykket gennemførelse af EU’s seneste revision af sin menneskerettighedsstrategi bør styrke EU’s troværdighed i UNHRC ved at øge overensstemmelsen mellem EU’s interne og eksterne politikker;

C. der henviser til, at EU bør stræbe efter at give udtryk for sin afstandstagen fra menneskerettighedskrænkelser i fælles holdninger for at opnå de bedst mulige resultater og i denne sammenhæng fortsat bør styrke samarbejdet og de organisatoriske rammer mellem medlemsstaterne;

D. der henviser til, at Rådet for Den Europæiske Union har vedtaget en strategisk ramme for menneskerettigheder og demokrati og en handlingsplan for dens gennemførelse med henblik på at opnå en mere effektiv og sammenhængende EU-politik på dette område

E.  der henviser til, at der er blevet udnævnt en særlig EU-repræsentant for menneskerettigheder, der har til opgave at gøre EU's menneskerettighedspolitik mere effektiv og øge synligheden af den samt at bidrage til at omsætte den strategiske ramme for menneskerettigheder og handlingsplanen vedrørende menneskerettigheder og demokrati til praksis;

F.  der henviser til, at en delegation fra Parlamentets Underudvalg om Menneskerettigheder rejser til Genève under den 22. samling i UNHRC, ligesom det har været tilfældet med tidligere års UNHRC-samlinger;

1.  noterer sig den igangværende proces til bekræftelse af EU’s prioriteringer for den 22. samling i UNHRC; glæder sig over den opmærksomhed, som EU har givet til situationen i Syrien, Burma/Myanmar, Nordkorea og Mali, samt over EU’s støtte til en forlængelse af den særlige rapportørs mandat vedrørende menneskerettigheder i Iran; støtter ligeledes, at der fokuseres på tematiske spørgsmål såsom religions- og trosfrihed, børns rettigheder, vold mod kvinder samt lesbiskes, bøssers, biseksuelle, transkønnede og interseksuelle personers (LGBTI) rettigheder;

2.  glæder sig over, at dagsordenen for den 22. ordinære samling omfatter paneldiskussioner om integration af menneskerettigheder, den negative virkning af korruption på udøvelsen af menneskerettigheder samt højtideligholdelsen af 20-års-jubilæet for vedtagelsen af Wienerklæringen og -handlingsprogrammet, interaktive debatter om f.eks. handicappedes rettigheder og omfattende møder om diverse spørgsmål såsom børns ret til de bedst mulige sundhedsstandarder; opfordrer medlemsstaterne til at bidrage aktivt til disse debatter og klart gøre opmærksom på, at menneskerettighederne er universelle, udelelige og indbyrdes forbundne;

3.  glæder sig over de rapporter, som de særlige rapportører skal forelægge om bl.a. menneskerettighedssituationen i Iran, Myanmar og i de palæstinensiske områder, som har været besat siden 1967; glæder sig ligeledes over højkommissærens skriftlige rapport om menneskerettighedssituationen i Mali, navnlig i landets nordlige del, rapporten om bolig som en del af retten til en passende levestandard og om retten til ikke-forskelsbehandling i denne forbindelse, rapporten om religions- eller trosfrihed og rapporten om fremme og beskyttelse af menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder i forbindelse med terrorbekæmpelse;

UNHRC's arbejde

4.  bemærker, at 18 nye medlemmer blev valgt til UNHRC i september 2012, og at deres medlemskab trådte i kraft den 1. januar 2013, nemlig Argentina, Brasilien, Elfenbenskysten, Estland, Etiopien, Gabon, Tyskland, Irland, Japan, Kasakhstan, Kenya, Montenegro, Pakistan, Republikken Korea, Sierra Leone, De Forenede Arabiske Emirater, USA og den Bolivariske Republik Venezuela; og bemærker, at ni EU-medlemsstater nu er medlemmer af UNHRC;

5.  noterer sig valget af en ny formand for UNHRC, Remiguiusz A. Henczel fra Polen, og fire næstformænd for 2013, Cheikh Ahmed Ould Zahaf (Mauretanien), Iruthisham Adam (Maldiverne), Luis Gallegos Chiriboga (Ecuador) og Alexandre Fasel (Schweiz);;

6.  understreger, at valg til UNHRC skal være kampvalg, og udtrykker sin modstand mod, at regionale grupper arrangerer fredsvalg; gentager betydningen af ​​standarder for UNHRC-medlemskab, for så vidt angår engagement og arbejdsindsats på menneskerettighedsområdet; betoner, at UNHRC-medlemmer er forpligtet til at opretholde de højeste standarder for fremme og beskyttelse af menneskerettighederne, gentager betydningen af stærke og gennemsigtige kriterier for at optage suspenderede medlemmer igen;

7.  er fortsat bekymret over den blokpolitik, der drives, og dens indvirkning på UNHRC’s troværdighed og effektiviteten af ​​dets arbejde;

8.  gentager endnu en gang betydningen af, at EU-medlemsstaterne arbejder for virkeliggørelsen af menneskerettighedernes udelelighed og universalitet og støtter arbejdet i UNHRC i denne henseende, navnlig ved at ratificere de internationale menneskerettighedsinstrumenter, som dette organ har etableret; gentager sin beklagelse af, at konventionen om sikring af alle vandrende arbejdstageres og deres familiers rettigheder endnu ikke er blevet ratificeret af nogen af EU-medlemsstaterne; gentager ligeledes sin beklagelse af, at adskillige medlemsstater endnu ikke har vedtaget og/eller ratificeret den internationale konvention om beskyttelse af alle personer mod tvungen forsvinding eller den valgfri protokol til FN's konvention mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, og at kun to medlemsstater har ratificeret den valgfri protokol til den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder; gentager sin opfordring til alle EU-medlemsstater til at ratificere disse konventioner og protokoller og opfordrer dem til at undertegne og ratificere den nylige valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder om en kommunikationsprocedure, der blev åbnet for undertegnelse i Genève, Schweiz, den 28. februar 2012;

9.  glæder sig over FN’s Generalforsamlings udnævnelse af Navanethem Pillay til endnu en periode som højkommissær for menneskerettigheder; gentager sin stærke støtte til Kontoret for FN's Højkommissær for Menneskerettigheder og til dets uafhængighed og integritet;

10. lykønsker højkommissæren for menneskerettigheder med hendes indsats i processen for at styrke traktatorganerne og glæder sig over hendes rapport om dette spørgsmål, som blev offentliggjort den 22. juni 2012; fastholder, at traktatorganerne omfatter mange interesser, og understreger, at civilsamfundet til stadighed skal inddrages i disse processer; understreger desuden, at traktatorganernes uafhængighed og effektivitet skal bevares og udvides; understreger, at det er nødvendigt at sikre tilstrækkelig finansiering til at dække traktatorganernes voksende arbejdsbyrde; opfordrer EU til at indtage en førende rolle med hensyn til at sikre, at traktatorgansystemet fungerer effektivt, også med hensyn til passende finansiering;

Lande omfattet af det arabiske forår

11. fordømmer på det kraftigste Assad-regimets voksende og vilkårlige anvendelse af vold mod den syriske befolkning, herunder anvendelse af tungt artilleri og granatbeskydning af befolkede områder; fordømmer utvetydigt de vedvarende systematiske menneskerettighedskrænkelser, der begås af regimet, dets sikkerhedsstyrker og hæren, og som måske må betragtes som forbrydelser mod menneskeheden; udtrykker alvorlig bekymring over civilbefolkningens stadig dårligere og dårligere situation; fordømmer ligeledes de krænkelser af menneskerettighederne, der begås af oppositionsgrupper og -styrker; opfordrer alle væbnede aktører til omgående at bringe volden i Syrien til ophør; gentager sin opfordring til Assad-regimet om straks at træde tilbage; opfordrer indtrængende alle konfliktens parter til at sikre fuldstændig og sikker adgang på tværs af grænserne for internationale humanitære bistandsaktioner;

12. udtrykker bekymring over konfliktens afsmittende virkning i nabolandene og dens indvirkning på sikkerhed og stabilitet i regionen; opfordrer medlemsstaterne til at yde bistand til landene i regionen i deres bestræbelser på at yde humanitær hjælp til flygtninge fra Syrien;

13. glæder sig over den fortsatte opmærksomhed, som UNHRC giver til den frygtelige menneskerettighedssituation og de humanitære forhold i Syrien, som fremgår af de FN-resolutioner om situationen i Syrien, der blev vedtaget den 19., 20. og 21. samling i UNHRC og på UNHRC’s ekstraordinære samling om Syrien den 1. juni 2012; gentager, at det er vigtigt at sikre klare ansvarsforhold vedrørende de krænkelser af den internationale menneskerettighedslovgivning, der er blevet begået under konflikten;

14. udtrykker sin fulde støtte til den uafhængige internationale undersøgelseskommission vedrørende Syrien og til UNHRC’s forlængelse af dens mandat; understreger betydningen af at tillade digitalt bevismateriale i forbindelse med forbrydelser, vold og menneskerettighedskrænkelser; glæder sig over Carla del Pontes og Vitit Muntarbhorns udnævnelse til nye medlemmer og udnævnelsen af Paolo Pinheiro som særlige rapportør for Syrien, der skal starte sit arbejde, når undersøgelseskommissionens mandat udløber; glæder sig over Kommissionens rapport, der afslører de grusomheder, der begås i Syrien; understreger betydningen af at sikre klare ansvarsforhold vedrørende de grusomheder og mulige forbrydelser mod menneskeheden, der er blevet begået i Syrien; opfordrer alle stater til at arbejde på at få FN’s Sikkerhedsråd til at indbringe situationen i Syrien for Den Internationale Straffedomstol (ICC);

15. beklager, at der endnu ikke er opnået enighed om at vedtage en resolution om situationen i FN’s Sikkerhedsråd, og især at dette forhold kvæler muligheden for at udøve et effektivt pres for at få bragt volden i Syrien til ophør; opfordrer medlemmerne af FN’s Sikkerhedsråd til at huske på deres ansvar over for det syriske folk; roser de diplomatiske bestræbelser, der er blevet udfoldet af Kommissionens næstformand/EU’s højtstående repræsentant og EU-medlemsstaterne, for at engagere Kina og Rusland i dette spørgsmål; opfordrer dem til at fortsætte disse bestræbelser;

16. glæder sig over den endelige skriftlige rapport fra den uafhængige undersøgelseskommission vedrørende Libyen, der blev præsenteret på den 19. samling i UNHRC, og som kastede lys over de menneskerettighedskrænkelser, der er blevet begået i Libyen; opfordrer indtrængende UNHRC til fortsat at overvåge situationen i Libyen;

17. udtrykker bekymring over situationen for menneskerettighedsforkæmpere og aktivister fra den politiske opposition i Bahrain; fordømmer sikkerhedskræfternes anvendelse af dødbringende vold mod fredelige demonstranter, herunder den overdrevne anvendelse af tåregas og fuglehagl på tæt hold; gentager sin opfordring til EU-medlemsstaterne om at arbejde på at få UNHRC til at vedtage en resolution om menneskerettighedssituationen i Bahrain;

18. gentager sin opfordring til UNHRC om på sin 22. samling at vedtage en international mekanisme til overvågning af gennemførelsen den universelle regelmæssige gennemgang af Bahrain og henstillingerne fra Bahrains uafhængige undersøgelseskommission, herunder henstillingerne vedrørende menneskerettighedsforkæmpere;

19. glæder sig over teksten om teknisk bistand og kapacitetsopbygning for Yemen på menneskerettighedsområdet og oprettelsen af et FN-menneskerettighedskontor i Yemen; opfordrer indtrængende UNHRC til fortsat at overvåge situationen i Yemen;

20. udtrykker bekymring over den fortsatte politiske ustabilitet og vold i Egypten; støtter fuldt ud overgangen til et demokratisk samfund, der er baseret på retsstatsprincippet og respekterer menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder, navnlig ytringsfrihed, kvinders rettigheder og respekt for mindretal; opfordrer indtrængende de egyptiske myndigheder til at indlede en åben undersøgelse af sikkerhedskræfternes og politiets anvendelse af vold mod demonstranter og om at sikre fuld ansvarliggørelse for menneskerettighedskrænkelser;

21. opfordrer den egyptiske regering til at fremme en inklusiv national dialog for at udvide den nye forfatnings legitimitet samt til at lette vejen for et frit og retfærdigt parlamentsvalg og til at acceptere EU’s tilbud om at sende en valgobservationsmission;

22. glæder sig over arbejdet og den åbne proces i den tunesiske nationale grundlovsforsamling, der skal udarbejde et udkast til forfatning; understreger betydningen af undgå tvetydige formuleringer, der giver mulighed for fortolkning og kan give grundlag for at indskrænke rettigheder og friheder;

Andre lande

23. glæder sig UNHRC's beslutning om at udpege en særlig rapportør vedrørende menneskerettighedssituationen i Hviderusland og noterer sig den tværregionale støtte til resolutionen om etablering af dette mandat, der viser, at stater i hele verden erkender, at menneskerettighedssituation i landet er forfærdelig;

24. glæder sig over resolutionen om udpegelse af en særlig rapportør vedrørende menneskerettighedssituationen i Eritrea; noterer sig, at det er første gang, at UNHRC har behandlet dette spørgsmål og bifalder det lederskab, de afrikanske lande har udvist i den forbindelse;

25. glæder sig over udvidelsen af mandatet til de særlige rapportører vedrørende menneskerettighedssituationen i Iran og i Myanmar; glæder sig over forlængelsen af mandatet til de uafhængige eksperter for Elfenbenskysten, Haiti og Somalia; opfordrer indtrængende myndighederne i disse lande til at samarbejde fuldt ud med mandatindehaverne;

26. glæder sig over, at mandatet for den særlige rapportør vedrørende menneskerettighedssituationen i Den Demokratiske Folkerepublik Korea (Nordkorea) forlænges med endnu et år; glæder sig over, at resolutionen om Nordkorea blev vedtaget ved konsensus, hvilket viser den stærke støtte til mandatet; opfordrer indtrængende regeringen i Nordkorea til fuldt ud at samarbejde med rapportøren og lette hans besøg i landet;

27. beklager de henrettelser, der blev gennemført i Japan i 2012 efter moratoriet for denne praksis i 2011; fordømmer i den forbindelse også de seneste massehenrettelser i Iran; bekræfter, at det tager stærkt afstand fra dødsstraf i alle tilfælde og under alle omstændigheder;

28. glæder sig over, at situationen i Mali overvåges nøje af UNHRC, og bifalder det lederskab, de afrikanske stater har udvist, og som gjorde UNHRC opmærksom på konflikten;

29. konstaterer med tilfredshed vedtagelsen af resolutionen om Den Demokratiske Republik Congo, men er fortsat dybt bekymret over menneskerettighedssituationen i landet, især i Nord Kivo-provinsen i den østlige del af landet; fordømmer på det kraftigste de angreb, som oprørsstyrker i landets østlige del, især M23-gruppen, har forøvet i den østlige del af landet; glæder sig over den indsats, der er gjort af medlemsstaterne i den internationale konference om De Store Søers Område (ICGLR), Den Afrikanske Union og FN, for at finde en fredelig politisk løsning på konflikten; opfordrer på ny til genetablering af en uafhængig FN-ekspert vedrørende menneskerettighedssituationen i Den Demokratiske Republik Congo med henblik på at tilvejebringe en pålidelig mekanisme med fokus på at forbedre situationen, for så vidt angår de alvorlige og vedvarende menneskerettighedsproblemer i landet;

30. konstaterer med tilfredshed vedtagelsen af UNHRC's resolution om religions- og trosfrihed; understreger den vægt, som EU lægger på dette spørgsmål; opfordrer sine medlemsstater til fortsat at arbejde på dette spørgsmål og ser frem til de nye retningslinjer, der forventes i begyndelsen af året; roser det arbejde, FN's særlige rapportør om religions- og trosfrihed har udført; understreger betydningen af, at dette mandat fornyes under den 22. samling i UNHRC;

31. glæder sig over resolutionen om Burma/Myanmar i UNHRC; noterer sig de skridt, den burmesiske regering siden begyndelsen af 2011 har taget for at genindføre borgerlige rettigheder i landet; udtrykker imidlertid alvorlig bekymring over den opblussen af den sekteriske vold, der har været i Rakhine-staten, med det deraf følgende antal døde og sårede samt ødelæggelse af ejendom og fordrivelse af lokalbefokningen; mener, at baggrunden for denne situation er den langvarige politik med diskrimination af Rohingya-befolkningen; understreger, at det er nødvendigt med mere omfattende bestræbelser på at fjerne den grundliggende årsag til problemet;

32. glæder sig over resolutionen om Sri Lanka, der understreger forsoning og ansvarliggørelse i landet; gentager sin støtte til den henstilling, der er blevet givet af FN's generalsekretærs ekspertpanel for Sri Lanka, vedrørende behovet for at oprette en FN-undersøgelseskommission, der skal undersøge alle begåede forbrydelser;

33. glæder sig ligeledes over resolutionen om fremme, beskyttelse og udøvelse af menneskerettigheder på internettet; bifalder opfordringen til alle stater om at fremme og lette adgangen til internettet og til internationalt samarbejde, der har til formål at udvikle medie-, informations- og kommunikationsfaciliteterne i alle lande; opfordrer indtrængende EU og medlemsstaterne til at integrere digitale frihedsrettigheder i alle deres bestræbelser og initiativer inden for rammerne af UNHRC;

34. udtrykker bekymring over situationen i Den Centralafrikanske Republik (CAR), hvor bevæbnede grupper har angrebet og besat adskillige byer i den nordøstlige del af landet; glæder sig over de aftaler, der blev undertegnet i Libreville den 11. januar 2013, herunder våbenhvileaftalen og den politiske aftale om en løsning på krisen i landet; understreger betydningen af, at disse aftaler gennemføres hurtigt; glæder sig over Kommissionens næstformands/EU’s højtstående repræsentants erklæring af 11. januar, hvori alle signatarerne opfordres til at overholde disse aftaler; opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at indbringe dette spørgsmål for UNHRC med henblik på at sikre, at spørgsmålet om situationen i Den Centralafrikanske Republik står højt på den internationale dagsorden;

35. udtrykker bekymring over situationen i Israel og Gaza efter optrapningen af konflikten i slutningen af 2012, og fordømmer de voldshandlinger, der er blevet begået af begge parter i konflikten; gentager sin opfordring til ophævelse af blokaden af Gaza-striben under hensyntagen til Israels legitime sikkerhedsinteresser og opfordrer til, at der tages skridt til genopbygning og økonomisk genopretning af Gaza-striben;

36. fordømmer den israelske regerings beslutning af 2. december 2012 om at opføre 3 000 nye boliger på Vestbredden og i Østjerusalem, navnlig i E1-området, hvilket vil dele Vestbredden i to, hvis det gennemføres; understreger, at denne beslutning truer med at underminere tostatsløsningen; glæder sig over den internationale undersøgelsesmission vedrørende israelske bosættelser i de besatte palæstinensiske områder, der blev etableret under den 19. samling i UNHRC, og ser frem til undersøgelsesmissionens tilbagemelding på den 22. samling; beklager Israels beslutning om at blive den første stat, der ikke samarbejder med UPR (Universal Periodic Review - universel regelmæssig gennemgang), og er bekymret over den eventuelle skade for universalprincippet;

37. glæder sig over, at FN’s generalforsamling den 29. november 2012 vedtog en resolution om at give Palæstina observatørstat uden fuldgyldigt medlemskab; noterer sig det overvældende flertal, som denne resolution blev vedtaget med, nemlig 138 stemmer for, 9 imod og 41 hverken for eller imod; noterer sig endvidere, at kun én EU-medlemsstat stemte imod resolutionen; gentager sin støtte til disse bestræbelser; noterer sig den støtte, som EU har givet udtryk for med hensyn til at give Palæstina fuldt medlemskab af FN som led i en politisk løsning på konflikten mellem Israel og Palæstina; gentager, at EU kun vil acceptere de ændringer af grænserne fra før 1967, herunder med hensyn til Jerusalem, som parterne er enige om;

38. noterer sig det første årlige forum om erhvervslivet og menneskerettigheder i Genève den 4.-6. december 2012, som samlede en bred vifte af interessenter for at drøfte gennemførelsen af ​​FN’s vejledede principper på dette område; støtter forummets indledende høringer om, hvordan regeringer og erhvervslivet kan bringes til at vedtage lovgivningsmæssige, politiske og gennemførelsesmæssige rammer for at imødegå menneskerettighedskrænkelser i forbindelse med erhvervslivet; støtter Kommissionens bestræbelser på at fremme sin nye politik om virksomhedernes sociale ansvar; understreger, at denne politik skal være endnu mere ambitiøs;

39. glæder sig over arbejdet i den stående mellemstatslige arbejdsgruppe om private militær‑ og sikkerhedsselskaber (PMSC’er), som har mandat til at behandle muligheden for at udforme et internationalt regelsæt; anerkender den store vægt, der lægges på muligheden for at udarbejde et retligt bindende instrument om regulering, overvågning af og tilsyn med PMSC’er, og giver udtryk for støtte til et sådant retligt bindende regelsæt; understreger, at der er behov for sikre en stærk ansvarliggørelseskomponent, og opfordrer PMSC’er, der endnu ikke har undertegnet adfærdskodeksen for private udbydere af sikkerhedstjenester, til at gøre det; ser frem til præsentationen ar arbejdsgruppens rapport;

Den universelle regelmæssige gennemgang (Universal Periodic Review - UPR)

40. understreger betydningen af det universelle aspekt ved den universelle regelmæssige gennemgang og bekræfter betydningen af den med hensyn til at gøre det muligt fuldt ud at forstå den generelle menneskerettighedssituation i alle FN-medlemsstater;

41. glæder sig over påbegyndelsen af den anden cyklus i den universelle regelmæssige gennemgang og vedtagelsen af de første resultater heraf; gentager betydningen af den anden cyklus, som fokuserer på gennemførelse af de henstillinger, der er blevet accepteret under den først cyklus; opfordrer imidlertid endnu en gang til, at de henstillinger, som staterne ikke kunne godkende under den første cyklus, bliver taget op til fornyet behandling i løbet af den videre gennemgangsproces;

42. mener, at gennemførelsen er et centralt aspekt i virkeliggørelsen af potentialet i gennemgangsprocessen; gentager derfor betydningen af, at EU-medlemsstaterne yder teknisk bistand for at hjælpe de stater, der gennemgås, med at gennemføre eventuelle henstillinger; tilskynder staterne til at forelægge midtvejsopdateringer for at bidrage til en bedre gennemførelse;

43. anbefaler, at henstillingerne fra gennemgangen systematisk indarbejdes i EU’s menneskerettighedsdialoger og ‑konsultationer og i EU’s landestrategier på menneskerettighedsområdet for at sikre, at der følges op på resultaterne af gennemgangen; anbefaler ligeledes, at Parlamentet tager disse henstillinger op i løbet af sine egne delegationsbesøg til tredjelande;

44. glæder sig over skridt, der giver en bred vifte af interessenter mulighed for fuld deltagelse i gennemgangsprocessen; glæder sig i denne forbindelse over ændringerne til talerlisten, der giver alle stater, som ønsker at tale under gennemgangen, en chance for at gøre det; gentager sin påskønnelse af den stærkere rolle, som de nationale menneskerettighedsinstitutioner i overensstemmelse med Parisprincipperne har opnået; bifalder den øgede deltagelse af personer på stedet takket være den øgede brug af videokonferencer;

45. mener, at der kan gøres mere for at inddrage civilsamfundet i gennemgangsprocessen, herunder i forbindelse med gennemførelsen af gennemgangens resultater; fordømmer anvendelsen af hævnaktioner over for personer, der deltager i og samarbejder med gennemgangsprocessen; understreger, at sådanne handlinger undergraver FN menneskerettighedssystemet som helhed; opfordrer indtrængende alle stater til at yde tilstrækkelig beskyttelse mod denne form for intimidering;

Særlige procedurer

46. bekræfter den afgørende rolle, som de særlige procedurer spiller for troværdigheden og effektiviteten af ​​arbejdet i UNHRC og dets centrale betydning for FN’s menneskerettighedsmaskineri; gentager sin stærke støtte til de særlige procedurer og understreger den grundlæggende betydning af disse mandaters uafhængighed;

47. opfordrer indtrængende staterne til at samarbejde fuldt ud med de særlige procedurer, herunder ved ufortøvet at modtage mandatindehaverne på landebesøg, reagere på deres hasteforanstaltninger og påstande om overtrædelser og ved at sikre en ordentlig opfølgning på mandatindehavernes henstillinger; opfordrer indtrængende medlemmerne af UNHRC til at gå forrest med et godt eksempel i disse spørgsmål;

48. glæder sig over, at EU i fællesskab har udstedt en stående invitation til alle FN’s særlige procedurer på menneskerettighedsområdet, hvorved de går forrest med et godt eksempel i dette spørgsmål; opfordrer andre FN-medlemsstater til at gøre ligeså;

49. fordømmer alle former for repressalier mod personer, der medvirker i de særlige procedurer; understreger, at sådanne handlinger undergraver FN menneskerettighedssystemet som helhed; opfordrer indtrængende alle stater til at yde tilstrækkelig beskyttelse mod denne form for intimidering;

EU's engagement

50. understreger atter på det kraftigste betydningen af EU’s aktive deltagelse i FN's menneskerettighedsmekanismer, herunder UNHRC; tilskynder medlemsstaterne til at deltage aktivt ved at være med til at støtte resolutioner, ved at deltage aktivt i drøftelser og interaktive dialoger og ved at afgive erklæringer;

51. glæder dig over udnævnelsen af EU’s særlige repræsentant for menneskerettigheder, Stavros Lambrinidis; tilskynder den særlige repræsentant til at arbejde for at gøre EU’s menneskerettighedspolitik effektiv og synlig i forbindelse med UNHRC og til at udvikle et tæt samarbejde med FN's Menneskerettighedskontor og i forbindelse med de særlige procedurer; ser frem til at samarbejde med den særlige repræsentant om disse spørgsmål;

52. glæder sig over, at EU’s særlige repræsentant for menneskerettigheder deltog i forummet om erhvervslivet og menneskerettigheder i Genève den 4. og 5. december 2012;

53. understreger atter mulighederne for at gøre EU's indsats effektiv, hvis Unionen og dens medlemsstaterne forener deres fælles kræfter; understreger betydningen af fortsat at styrke koordineringen og samarbejdet mellem medlemsstaterne på dette område med henblik på at finde fælles fodslag på menneskerettighedsområdet; opfordrer atter til en dristigere og mere ambitiøs indsats og til konkrete tilsagn i stedet for blot at acceptere den laveste fællesnævner;

54. understreger betydningen af ratifikationen af FN's konvention om rettigheder for personer med handicap, hvilket var første gang, at EU ratificerede en FN-konvention som juridisk person;

55. gentager, hvor vigtigt det er for EU at forsvare FN's Menneskerettighedskontors uafhængighed, eftersom kontoret har behov for at udføre sine opgave på upartisk måde; og erindrer om betydningen af at sikre tilstrækkelig finansiering til at holde kontorets regionale afdelinger i drift;

56. bemærker, at beskyttelsen af menneskeretsforkæmpere er en afgørende prioritet i EU’s menneskeretspolitik; fremhæver, at hævnaktioner og intimidering af menneskeretsforkæmpere, der samarbejder med FN’s menneskerettighedsmekanismer, truer med at undergrave dette system; sætter derfor pris på den praktiske og finansielle støtte, som ydes til omgående beskyttelse af og støtte til menneskeretsforkæmpere inden for rammerne af Det Europæiske Instrument for Demokrati og Menneskerettigheder (EIDHR);

57. glæder sig over den planlagte oprettelse af Rådets Menneskerettighedsgruppe (COHOM) med sæde i Bruxelles; glæder sig over COHOM's bestræbelser på at forbedre udarbejdelsen og samordningen af EU’s holdninger på UNHRC-samlingerne, herunder tilrettelæggelsen af COHOM-møder i Genève; gentager sin forventning om, at COHOM vil blive opdrejningspunktet i håndteringen af spørgsmålet om sammenhængen mellem EU’s eksterne og interne menneskerettighedspolitikker;

58. glæder sig over de udvidede bestræbelser på at koordinere EU’s holdning på en mere systematisk og strategisk måde forud for samlingerne i UNHRC, herunder at sikre støtte fra tredjelande på en effektiv måde og i god tid; giver udtryk for sit håb om, at en sådan praksis vil blive videreført og styrket i fremtiden;

59. forventer, at udviklingen af EU's landestrategier på menneskerettighedsområdet vil blive behørigt koordineret med EU's indsats i FN-fora; gentager sin henstilling om, at EU's landestrategier på menneskerettighedsområdet bør offentliggøres med henblik på at synliggøre EU's engagement i menneskerettighederne i tredjelande og gøre det muligt for menneskerettighedsforkæmpere og -aktivister at finde støtte i disse dokumenter;

60. understreger betydningen af at gøre opmærksom på ngo'ernes svindende betydning i UNHRC; opfordrer EU-medlemsstaterne til at gøre en fælles indsats for at tage dette spørgsmål op;

61. opfordrer igen i lyset af nye rapporter om, at EU-virksomheder er medskyldige i menneskerettighedskrænkelser i tredjelande, næstformanden i Kommissionen/den højtstående repræsentant til at henlede opmærksomheden på dette emne; gentager i den forbindelse betydningen af øget sammenhæng mellem interne og eksterne politikker og fuld respekt for menneskerettighederne i interne politikker med henblik på at undgå anvendelse af dobbelte standarder;

62. giver sin delegation mandat til at fremføre de bekymringer og de holdninger, der er kommet til udtryk i denne beslutning, på den 22. UNHRC-samling; opfordrer delegationen til at aflægge rapport om sit besøg til Underudvalget om Menneskerettigheder; mener, at det er absolut nødvendigt fortsat at sende en delegation fra Europa-Parlamentet til de relevante samlinger i UNHRC og UNGA;

o

o o

63. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, EU’s særlige repræsentant for menneskerettigheder, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, FN's Sikkerhedsråd, FN's generalsekretær, formanden for FN's 67. Generalforsamling, formanden for FN's Menneskerettighedsråd, FN's højkommissær for menneskerettigheder samt EU-FN-Arbejdsgruppen, der er nedsat af Udenrigsudvalget.