Πρόταση ψηφίσματος - B7-0060/2013Πρόταση ψηφίσματος
B7-0060/2013

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την 22η σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των HE

4.2.2013 - (2013/2533(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού

Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0055/2013

Διαδικασία : 2013/2533(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B7-0060/2013
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B7-0060/2013
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B7‑0060/2013

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την 22η σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των HE

(2013/2533(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τις συμβάσεις του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα προαιρετικά πρωτόκολλά τους,

–   έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ,

–   έχοντας υπόψη το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, και το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία που εγκρίθηκε κατά την 3179η συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στις 25 Ιουνίου 2012,

–   έχοντας υπόψη τη σύστασή του στο Συμβούλιο της 13ης Ιουνίου 2012 σχετικά με τον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα[1],

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών (UNHRC), συμπεριλαμβανομένων των προτεραιοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτό το πλαίσιο· έχοντας ιδίως υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με τη θέση του Κοινοβουλίου για τη 19η σύνοδο του UNHRC[2],

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της αντιπροσωπείας της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την επίσκεψή της στη 19η σύνοδο του UNHRC, και την έκθεση της κοινής αντιπροσωπείας της Επιτροπής του Εξωτερικών Υποθέσεων, της Υποεπιτροπής του Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Υποεπιτροπής του Ασφάλειας και Άμυνας, η οποία παρευρέθηκε στην 67η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των ΗΕ,

–   έχοντας υπόψη τα επείγοντα ψηφίσματά του σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με την αναθεώρηση της στρατηγικής της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα[3],

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με την ετήσια έκθεσή του για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία ανά τον κόσμο το 2011 και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος , που εγκρίθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2012[4],

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με τη θέσπιση μιας Στρατηγικής Ψηφιακής Ελευθερίας στην εξωτερική πολιτική της ΕΕ[5],

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 3 παράγραφος 5, 18, 21, 27 και 47 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός, η προαγωγή και η προάσπιση του οικουμενικού και αδιαίρετου χαρακτήρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί μέρος του ηθικού και νομικού κεκτημένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους της ευρωπαϊκής ενότητας και ακεραιότητας[6]·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιτυχημένη εφαρμογή των πρόσφατων επισκοπήσεων της στρατηγικής ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ΕΕ πρέπει να ενισχύσει την αξιοπιστία της ΕΕ στο UNHRC, αυξάνοντας τη συνέπεια μεταξύ της εσωτερικής και της εξωτερικής πολιτικής της·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει να προσπαθεί να εκφράζεται με ενιαίες κοινές θέσεις κατά των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έτσι ώστε να επιτυγχάνει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, και ότι στο πλαίσιο αυτό πρέπει να εξακολουθήσει να ενισχύει το συντονισμό και να βελτιώνει τις οργανωτικές διευθετήσεις μεταξύ των κρατών μελών·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε ένα στρατηγικό πλαίσιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία και ένα σχέδιο δράσης για την εφαρμογή του, με στόχο να επιτευχθεί μια περισσότερο αποτελεσματική, προβεβλημένη και συνεπής πολιτικής της ΕΕ σε αυτό τον τομέα·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορίσθηκε Ειδικός Εντεταλμένος της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ρόλος του οποίου είναι να ενισχύει την αποτελεσματικότητα και την προβολή της πολιτικής ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ΕΕ και να βοηθά στην υλοποίηση του στρατηγικού πλαισίου και του Προγράμματος Δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια αντιπροσωπεία της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων δικαιωμάτων του θα μεταβεί στη Γενεύη κατά τη διάρκεια της 22ης συνόδου του UNHRC, όπως συνέβη και κατά τα παρελθόντα έτη για τις συνόδους του UNHRC·

1.  λαμβάνει γνώση της συνεχιζόμενης διαδικασίας επιβεβαίωσης των προτεραιοτήτων της ΕΕ εν όψει της 22ης συνόδου του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ (UNHRC)· χαιρετίζει την έμφαση που δίνει η ΕΕ στην κατάσταση στη Συρία, τη Βιρμανία/Μιανμάρ, τη Βόρειο Κορέα και το Μάλι, καθώς και την υποστήριξη της ΕΕ στην παράταση της εντολής του Ειδικού Εισηγητή που είναι αρμόδιος για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Ιράν· επιδοκιμάζει επίσης την έμφαση σε θεματικά ζητήματα όπως η ελευθερία σκέψης, θρησκείας και πεποιθήσεων, τα δικαιώματα του παιδιού, η βία κατά των γυναικών, καθώς και τα δικαιώματα των ΛΟΑΔ·

2.  χαιρετίζει το γεγονός ότι στην ημερήσια διάταξη της 22ης τακτικής συνόδου υπάρχουν, μεταξύ άλλων, συζητήσεις επιτροπών για την ένταξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις άλλες πολιτικές, τον αρνητικό αντίκτυπο της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, καθώς και της διαφθοράς, στα ανθρώπινα δικαιώματα, και τον εορτασμό της 20ής επετείου της έγκρισης της Διακήρυξης της Βιέννης και του Προγράμματος Δράσης, διαδραστικές συζητήσεις, όπως σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, και επίσης εκτενείς συνεδριάσεις σχετικά με διάφορα ζητήματα, όπως τα δικαιώματα του παιδιού έως την επίτευξη των υψηλότερων δυνατών προτύπων υγείας· καλεί τα κράτη μέλη να συνεισφέρουν ενεργά στις συζητήσεις αυτές και να δηλώσουν σαφώς ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι οικουμενικά, αδιαίρετα και αλληλένδετα·

3.  χαιρετίζει τις εκθέσεις που πρόκειται να παρουσιαστούν από τους Ειδικούς Εισηγητές, μεταξύ άλλων σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν, τη Μιανμάρ και τα κατεχόμενα από το 1967 παλαιστινιακά εδάφη· χαιρετίζει επίσης τη γραπτή έκθεση της Ύπατης Αρμόστριας Ανθρωπίνων δικαιωμάτων σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μάλι, και ιδίως στο βόρειο τμήμα της χώρας καθώς και σχετικά με τη στέγαση ως συνιστώσα του δικαιώματος σε ικανοποιητικό βιοτικό επίπεδο και σχετικά με το δικαίωμα σε μη διακρίσεις από αυτή την άποψη, την έκθεση σχετικά με την ελευθερία της θρησκείας ή των πεποιθήσεων, και την έκθεση σχετικά με την προώθηση και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών κατά την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας·

Οι εργασίες του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ

4.  παρατηρεί ότι 18 νέα μέλη εξελέγησαν στο UNHRC τον Σεπτέμβριο του 2012, τα οποία ανέλαβαν καθήκοντα την 1η Ιανουαρίου 2013: η Αργεντινή, η Βραζιλία, η Ακτή του Ελεφαντοστού, η Εσθονία, η Αιθιοπία, η Γκαμπόν, η Γερμανία, η Ιρλανδία, η Ιαπωνία, το Καζακστάν, η Κένυα, το Μαυροβούνιο, το Πακιστάν, η Δημοκρατία της Κορέας, η Σιέρρα Λεόνε, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η Βολιβαριανή Δημοκρατία της Βενεζουέλας· παρατηρεί ότι εννέα κράτη μέλη της ΕΕ είναι πλέον μέλη του UNHRC·

5.  λαμβάνει υπό σημείωση την εκλογή νέου Προέδρου του UNHRC, του Remigiusz A. Henczel από την Πολωνία, και τεσσάρων αντιπροέδρων για το 2013, του Cheikh Ahmed Ould Zahaf (Μαυριτανία), του Iruthisham Adam (Μαλδίβες), του Luis Gallegos Chiriboga (Ισημερινός), και του Alexandre Fasel (Ελβετία)·

6. τονίζει ότι οι εκλογές για το UNHRC πρέπει να έχουν ανταγωνιστικό χαρακτήρα και εκφράζει την αντίθεσή του στο να συμφωνούνται από τις περιφερειακές ομάδες εκλογές χωρίς ανταγωνιστικό χαρακτήρα· επαναλαμβάνει τη σημασία των προτύπων για τα μέλη του UNHRC, όσον αφορά την προσήλωση και τις επιδόσεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· τονίζει ότι τα μέλη του UNHRC υποχρεούνται να τηρούν τα πλέον υψηλά πρότυπα προαγωγής και προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· επαναλαμβάνει τη σημασία ισχυρών και διαφανών κριτηρίων για την αποκατάσταση μελών που τελούν υπό αναστολή της ιδιότητάς τους·

7.  παραμένει ανήσυχο για το φαινόμενο της "πολιτικής συντεταγμένων παρατάξεων" και τις επιπτώσεις του στην αξιοπιστία του UNHRC και στην αποτελεσματικότητα της εργασίας του·

8.  επαναλαμβάνει για μια ακόμη φορά ότι είναι σημαντικό τα κράτη μέλη της ΕΕ να καταβάλουν προσπάθειες για την υλοποίηση του αδιαίρετου και της οικουμενικότητας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να στηρίξουν το έργο του UNHRC από την άποψη αυτή, ιδίως κυρώνοντας τις διεθνείς πράξεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχει θεσπίσει το σώμα αυτό· επαναλαμβάνει τη λύπη του διότι ακόμη κανένα κράτος της ΕΕ δεν έχει κυρώσει τη Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων όλων των Διακινούμενων Εργαζομένων και των Μελών της Οικογενείας τους· εκφράζει επίσης εκ νέου τη λύπη του διότι ορισμένα κράτη μέλη δεν έχουν ακόμη εγκρίνει και/ή κυρώσει τη Σύμβαση για την Προστασία Όλων των Ατόμων από Βίαιη Εξαφάνιση και διότι μόνο δύο κράτη μέλη έχουν κυρώσει το Προαιρετικό Πρωτόκολλο του Διεθνούς Συμφώνου για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να υπογράψουν και να κυρώσουν το πρόσφατο Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, σχετικά με μια Διαδικασία Επικοινωνίας, το οποίο άνοιξε προς υπογραφή στη Γενεύη (Ελβετία) στις 28 Φεβρουαρίου 2012·

9.  χαιρετίζει τον ορισμό, από τη Γενική Συνέλευση των ΗΕ, της κ. Navanethem Pillay για δεύτερη θητεία ως Ύπατης Αρμόστριας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων· επαναλαμβάνει την ένθερμη υποστήριξή του στο θεσμό του Ύπατου Αρμοστή, στην ανεξαρτησία και την ακεραιότητά του·

10. συγχαίρει την Ύπατη Αρμόστρια Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τις προσπάθειές της σχετικά με τη διαδικασία ενίσχυσης των οργάνων που έχουν συσταθεί βάσει συνθηκών και χαιρετίζει την έκθεσή της για το ζήτημα αυτό, που δημοσιεύτηκε στις 22 Ιουνίου 2012· επαναβεβαιώνει τον πολυμερή χαρακτήρα των οργάνων που έχουν συσταθεί βάσει συνθηκών και τονίζει ότι η κοινωνία των πολιτών πρέπει να συμπεριλαμβάνεται διαρκώς σε αυτές τις διαδικασίες· τονίζει επιπλέον ότι πρέπει να διαφυλάσσεται και να ενισχύεται η ανεξαρτησία και η αποτελεσματικότητα των οργάνων που έχουν συσταθεί βάσει συνθηκών· τονίζει ότι πρέπει να εξασφαλισθεί επαρκής χρηματοδότηση ώστε να καλυφθεί ο αυξανόμενος φόρτος εργασίας των οργάνων που έχουν συσταθεί βάσει συνθηκών· ζητεί από την ΕΕ να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην εξασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος των οργάνων που έχουν συσταθεί βάσει συνθηκών, μεταξύ άλλων και ως προς την επαρκή χρηματοδότηση·

Οι χώρες της "Αραβικής Άνοιξης"

11. καταδικάζει κατηγορηματικά την αυξανόμενη και τυφλή χρήση βίας από το καθεστώς Assad εναντίον του συριακού πληθυσμού, μεταξύ άλλων με τη χρήση βαρέος πυροβολικού και οβίδων εναντίον κατοικημένων περιοχών· καταδικάζει απερίφραστα τις συνεχιζόμενες συστηματικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το καθεστώς, τις δυνάμεις ασφαλείας του και τον στρατό του, που ενδέχεται να αντιπροσωπεύει εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας· εκφράζει βαθιά ανησυχία για τη συνεχώς επιδεινούμενη κατάσταση του άμαχου πληθυσμού· καταδικάζει επίσης τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττονται από ομάδες και δυνάμεις της αντιπολίτευσης· καλεί όλους τους ένοπλους παράγοντες να τερματίσουν αμέσως τη βία στη Συρία· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς το καθεστώς Assad να παραδώσει αμέσως την εξουσία· ζητεί επιμόνως από όλα τα αντιμαχόμενα μέρη να εξασφαλίσουν πλήρη και ασφαλή διασυνοριακή πρόσβαση σε διεθνείς προσπάθειες ανθρωπιστικής βοήθειας·

12. εκφράζει την ανησυχία του για το ενδεχόμενο διάχυσης σε γειτονικές χώρες και τις επιπτώσεις του στην ασφάλεια και τη σταθερότητα της περιοχής· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να παράσχουν βοήθεια στις χώρες της περιοχής οι οποίες προσπαθούν να προσφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στους πρόσφυγες από τη Συρία·

13. χαιρετίζει τη συνεχιζόμενη προσοχή που δίδει το UNHRC στη δεινή κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη δεινή ανθρωπιστική κατάσταση στη Συρία, όπως καταδεικνύεται από τα ψηφίσματα των ΗΕ για την κατάσταση στη χώρα, που εγκρίθηκαν κατά τη 19η, 20ή και 21η σύνοδο του UNHRC και την Ειδική Σύνοδο του UNHRC για τη Συρία την 1η Ιουνίου 2012· επαναλαμβάνει ότι επιβάλλεται να εξασφαλιστεί η λογοδοσία για παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διεπράχθησαν κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης·

14. εκφράζει την αμέριστη στήριξή του στην Ανεξάρτητη Εξεταστική Επιτροπή για τη Συρία και την παράταση της εντολής της από το UNHRC· τονίζει ότι είναι σημαντικό να γίνονται αποδεκτά τα ψηφιακά τεκμήρια της διάπραξης εγκλημάτων, πράξεων βίας και παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· χαιρετίζει το διορισμό της Carla del Ponte και του Vitit Muntarbhorn ως νέων μελών και το διορισμό του Paolo Pinheiro ως Ειδικού Εισηγητή για τη Συρία, ο οποίος θα αρχίσει το έργο του μόλις λήξει η εντολή της Εξεταστικής Επιτροπής· χαιρετίζει την έκθεση της Επιτροπής στην οποία εκτίθενται οι ωμότητες που διαπράττονται στη Συρία· υπογραμμίζει ότι επιβάλλεται να εξασφαλιστεί λογοδοσία για τις ωμότητες και τα ενδεχόμενα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, που διαπράττονται στη Συρία· καλεί όλα τα κράτη να προσπαθήσουν προκειμένου το Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΕ να παραπέμψει την κατάσταση στη Συρία στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ)·

15. εκφράζει τη λύπη του διότι δεν έχει ακόμη επιτευχθεί συμφωνία ως προς την έγκριση απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ (ΣΑΗΕ) σχετικά με τη κατάσταση στη Συρία, ιδίως δεδομένου ότι αυτό υπονομεύει τη δυνατότητα άσκησης αποτελεσματικής πίεσης για τερματισμό της βίας στη χώρα· καλεί τα μέλη του ΣΑΗΕ να έχουν κατά νου την ευθύνη τους απέναντι στο λαό της Συρίας· συγχαίρει τις διπλωματικές προσπάθειες της ΑΠ/ΥΕ και των κρατών μελών της ΕΕ προκειμένου να επιτύχουν τη δέσμευση της Κίνας και της Ρωσίας στο ζήτημα αυτό· τους καλεί να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους·

16. χαιρετίζει την τελική γραπτή έκθεση της Ανεξάρτητης Εξεταστικής Επιτροπής για τη Λιβύη, η οποία παρουσιάστηκε στη 19η σύνοδο του UNHRC και στην οποία αναδεικνύονται οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττονται στη χώρα· ζητεί επιμόνως από το UNHRC να συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάσταση στη Λιβύη·

17. εκφράζει ανησυχία για την κατάσταση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ακτιβιστών της πολιτικής αντιπολίτευσης στο Μπαχρέιν· καταδικάζει τη χρήση θανατηφόρας βίας από τις δυνάμεις ασφαλείας εναντίον ειρηνικών διαδηλωτών, μεταξύ άλλων και την υπέρμετρη χρήση δακρυγόνων αερίων και τους πυροβολισμούς με σκάγια από μικρή απόσταση· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τα κράτη μέλη να προσπαθήσουν για την έγκριση ψηφίσματος του UNHRC σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπαχρέιν·

18. επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς το UNHRC να εγκρίνει ψήφισμα κατά την 22η σύνοδό του για τη συγκρότηση διεθνούς μηχανισμού ο οποίος θα παρακολουθεί την υλοποίηση της Παγκόσμιας Περιοδικής Επισκόπησης για το Μπαχρέιν και των συστάσεων της BICI, συμπεριλαμβανομένων όσων αφορούν τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

19. χαιρετίζει το ψήφισμα για την τεχνική βοήθεια και την οικοδόμηση δυνατοτήτων για την Υεμένη στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που εγκρίθηκε τον Οκτώβριο του 2012, καθώς και την ίδρυση Γραφείου της Ύπατης Αρμοστείας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των ΗΕ στην Υεμένη· παροτρύνει την Ύπατη Αρμοστεία να εξακολουθήσει να παρακολουθεί την κατάσταση στη χώρα·

20. εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για την τρέχουσα αναζωπύρωση της βίας στην Αίγυπτο· υποστηρίζει πλήρως τη μετάβαση σε μια δημοκρατική κοινωνία, που θα βασίζεται στο κράτος δικαίου και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, ιδιαίτερα της ελευθερίας της έκφρασης, των δικαιωμάτων των γυναικών και του σεβασμού των μειονοτήτων· παροτρύνει τις αιγυπτιακές αρχές να δρομολογήσουν διαφανή έρευνα της χρήσης βίας από τις δυνάμεις ασφαλείας και την αστυνομία εναντίον διαδηλωτών και να διασφαλίσουν τη λογοδοσία για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

21. καλεί την αιγυπτιακή κυβέρνηση να διευκολύνει έναν χωρίς αποκλεισμούς εθμικό διάλογο, να διευρύνει τη νομιμότητα του νέου συντάγματος, και επίσης να διευκολύνει τις ελεύθερες και δίκαιες βουλευτικές εκλογές και να αποδεχτεί την προσφορά της ΕΕ για αποστολή παρατηρητών στις εκλογές·

22. χαιρετίζει το έργο και την ανοικτή διαδικασία της Τυνησιακής Εθνικής Συντακτικής Συνέλευσης για το σχέδιο συντάγματος· τονίζει ότι είναι σημαντικό να αποφευχθούν αμφισημίες που θα ήταν επιδεκτικές ερμηνείας και θα πρόσφεραν τη βάση για περιστολή των δικαιωμάτων και των ελευθεριών·

Άλλα θέματα

23. χαιρετίζει την απόφαση που έλαβε το UNHRC κατά την 20ή σύνοδό του να ορίσει Ειδικό Εισηγητή για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λευκορωσία και επισημαίνει τη διαπεριφερειακή στήριξη που συγκέντρωσε το ψήφισμα με το οποίο ορίστηκε η εν λόγω εντολή, κάτι που αποδεικνύει ότι η δεινή κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα αναγνωρίζεται από κράτη όλων των περιοχών του κόσμου·

24. χαιρετίζει το ψήφισμα με το οποίο ορίζεται Ειδικός Εισηγητής για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ερυθραία· επισημαίνει ότι είναι η πρώτη φορά που το UNHRC ασχολείται με αυτό το θέμα και συγχαίρει το ηγετικό πνεύμα που επέδειξαν οι αφρικανικές χώρες σε αυτό το θέμα·

25. χαιρετίζει την παράταση της εντολής των ειδικών εισηγητών για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν και τη Μιανμάρ· χαιρετίζει την παράταση της εντολής των ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων στην Ακτή Ελεφαντοστού, την Αϊτή και τη Σομαλία· ζητεί επιμόνως από τις αρχές των εν λόγω χωρών να συνεργάζονται πλήρως με τους εντεταλμένους·

26. ζητεί να παραταθεί η εντολή του ειδικού εισηγητή για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας (ΛΔΚ) για άλλον ένα χρόνο· χαιρετίζει το γεγονός ότι το ψήφισμα για τη ΛΔΚ εγκρίθηκε με συναίνεση, κάτι που αποδεικνύει την ισχυρή υποστήριξη της εντολής· παροτρύνει την κυβέρνηση της ΛΔΚ να συνεργαστεί πλήρως με τον εισηγητή και να διευκολύνει τις επισκέψεις του στη χώρα·

27. αποδοκιμάζει τις εκτελέσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Ιαπωνία κατά το 2012, μετά το μορατόριουμ που ίσχυε κατά το 2011· στο πλαίσιο αυτό, καταδικάζει επίσης τις πρόσφατες μαζικές εκτελέσεις στο Ιράν· επαναβεβαιώνει τη σθεναρή στάση του κατά της θανατικής ποινής σε κάθε περίπτωση και σε οποιεσδήποτε συνθήκες·

28. χαιρετίζει το γεγονός ότι η κατάσταση στο Μάλι παραμένει υπό το στενό έλεγχο του UNHRC, και χαιρετίζει το ηγετικό πνεύμα των αφρικανικών χωρών που έθεσαν το ζήτημα υπόψη του UNHRC·

29. επισημαίνει με ικανοποίηση την έγκριση του ψηφίσματος για τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, αλλά εξακολουθεί να ανησυχεί βαθιά για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα, ιδίως στην επαρχία του Βόρειου Κίβου στο ανατολικό τμήμα της χώρας· καταδικάζει κατηγορηματικά τις επιθέσεις ανταρτικών δυνάμεων στο ανατολικό τμήμα της χώρας εναντίον του αμάχου πληθυσμού, ιδίως εκ μέρους της ομάδας M23· χαιρετίζει τις προσπάθειες για εξεύρεση πολιτικής λύσης στην κρίση, οι οποίες καταβάλλονται από την Διεθνή Διάσκεψη της Περιοχής των Μεγάλων Λιμνών, την Αφρικανική Ένωση και τον ΟΗΕ· ζητεί και πάλι να οριστεί εκ νέου Ανεξάρτητος Εμπειρογνώμονας των ΗΕ για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη ΛΔΚ, έτσι ώστε να υπάρξει ένας αξιόπιστος μηχανισμός που να εστιάζεται στη βελτίωση των σοβαρών και χρόνιων προβλημάτων της χώρας στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

30. παρατηρεί με ικανοποίηση την έγκριση ψηφίσματος του UNHRC για την ελευθερία της θρησκείας ή των πεποιθήσεων· υπογραμμίζει την έμφαση που δίνει η ΕΕ σε αυτό το ζήτημα· καλεί τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να εργάζονται για αυτό το ζήτημα και αναμένει τις νέες κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες προβλέπονται για τις αρχές του τρέχοντος έτους· επαινεί το έργο του Ειδικού Εισηγητή των ΗΕ για την ελευθερία της θρησκείας ή των πεποιθήσεων· τονίζει ότι είναι σημαντικό να ανανεωθεί η εντολή αυτή κατά την 22η σύνοδο του UNHRC·

31. χαιρετίζει το ψήφισμα σχετικά με τη Βιρμανία/Μιανμάρ· λαμβάνει υπό σημείωση τα μέτρα που έχει λάβει η βιρμανική κυβέρνηση από τις αρχές του 2011 για την αποκατάσταση των πολιτικών ελευθεριών στη χώρα· εκφράζει ωστόσο βαθιά ανησυχία για την έξαρση της διακοινοτικής βίας στην πολιτεία Rakhine, η οποία προκάλεσε θανάτους και τραυματισμούς, καταστροφή περιουσιών και εκτοπισμό πληθυσμών· πιστεύει ότι η βαθύτερη αιτία της κατάστασης βρίσκεται στις από μακρού πολιτικές διακρίσεων κατά των Rohingya· τονίζει ότι απαιτούνται εντονότερες προσπάθειες για να επιλυθεί η βαθύτερη αιτία του προβλήματος·

32. χαιρετίζει επίσης το ψήφισμα για τη Σρι Λάνκα, στο οποίο τονίζεται η συμφιλίωση και η λογοδοσία στη χώρα· επαναλαμβάνει τη στήριξή του στη σύσταση που διατύπωσε η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για τη Σρι Λάνκα του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ, σε σχέση με την ανάγκη συγκρότησης Εξεταστικής Επιτροπής των ΗΕ για όλα τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν·

33. χαιρετίζει επίσης το ψήφισμα για την προώθηση, προστασία και άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Διαδίκτυο· συγχαίρει την έκκληση προς όλα τα κράτη να προωθήσουν και να διευκολύνουν την πρόσβαση στο Διαδίκτυο, και τη διεθνή συνεργασία που αποβλέπει στην ανάπτυξη υποδομής μέσων ενημέρωσης, πληροφοριών και επικοινωνιών σε όλες τις χώρες· παροτρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη να ενσωματώνουν τη διάσταση των ψηφιακών ελευθεριών σε όλες τις προσπάθειες και πρωτοβουλίες τους στο πλαίσιο του UNHRC;

34. εκφράζει την ανησυχία του για την κατάσταση στην Κεντρική Αφρικανική Δημοκρατία, όπου ένοπλες ομάδες επιτέθηκαν και κατέλαβαν αρκετές πόλεις στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας· χαιρετίζει τις συμφωνίες που υπογράφτηκαν στη Libreville στις 11 Ιανουαρίου 2013, μεταξύ των οποίων συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και πολιτική συμφωνία για τη διευθέτηση της κρίσης στη χώρα· τονίζει τη σημασία της ταχείας εφαρμογής αυτών των συμφωνιών· χαιρετίζει τη δήλωση της ΑΠ/ΥΕ της ΕΕ της 11ης Ιανουαρίου, με την οποία καλούνται όλα τα συμβαλλόμενα μέρη να τιμήσουν αυτές τις συμφωνίες· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να θέσουν το ζήτημα στο UNHRC, έτσι ώστε η κατάσταση στην Κεντρική Αφρικανική Δημοκρατία να παραμείνει ψηλά στην διεθνή ημερήσια διάταξη·

35. εκφράζει την ανησυχία του για την κατάσταση στο Ισραήλ και τη Λωρίδα της Γάζας μετά την κλιμάκωση της σύγκρουσης στα τέλη του 2012 και καταδικάζει τις πράξεις βίας που διαπράχθηκαν και από τα δύο αντιμαχόμενα μέρη· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για άρση του αποκλεισμού της Λωρίδας της Γάζας, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις θεμιτές ανησυχίες του Ισραήλ για την ασφάλειά του και ζητεί να ληφθούν μέτρα για την ανοικοδόμηση και οικονομική ανάκαμψη της Λωρίδας της Γάζας·

36. καταδικάζει την απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης στις 2 Δεκεμβρίου 2012 για ανέγερση 3000 νέων οικιστικών μονάδων στη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ, ιδίως στην περιοχή E1, η οποία, εάν υλοποιηθεί, θα διαιρέσει στα δύο τη Δυτική Όχθη· τονίζει ότι η απόφαση αυτή απειλεί να υπονομεύσει τη λύση δύο κρατών· χαιρετίζει την διεθνή διερευνητική αποστολή για τους ισραηλινούς οικισμούς στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, η οποία συγκροτήθηκε κατά τη 19η σύνοδο του UNHRC και αναμένει την έκθεση που πρόκειται αυτή να υποβάλει κατά την 22η σύνοδο· αποδοκιμάζει την απόφαση του Ισραήλ να γίνει το πρώτο κράτος που δεν συνεργάζεται με την Παγκόσμια Περιοδική Επισκόπηση και εκφράζει την ανησυχία του για την ενδεχόμενη ζημία στην αρχή της οικουμενικότητας·

37. χαιρετίζει την έγκριση του ψηφίσματος της Γενικής Συνέλευσης των ΗΕ της 29ης Νοεμβρίου 2012, με το οποίο η Παλαιστίνη καθίσταται κράτος μη μέλος του ΟΗΕ με ιδιότητα παρατηρητή· λαμβάνει υπό σημείωση τη συντριπτική πλειοψηφία με την οποία εγκρίθηκε το εν λόγω ψήφισμα, με 138 ψήφους υπέρ, 9 κατά και 41 αποχές· λαμβάνει επίσης υπό σημείωση ότι ένα μόνο κράτος μέλος της ΕΕ ψήφισε κατά· επαναλαμβάνει τη στήριξή του σε αυτό το εγχείρημα· επισημαίνει τη στήριξη που εξέφρασε η ΕΕ στο να αναδειχθεί η Παλαιστίνη σε πλήρες μέλος του ΟΗΕ στο πλαίσιο πολιτικής λύσης στην ισραηλοπαλαιστινιακή σύγκρουση· επαναβεβαιώνει ότι η ΕΕ δεν πρόκειται να αποδεχθεί αλλαγές των προ του 1967 συνόρων, ούτε και σε ό,τι αφορά την Ιερουσαλήμ, πλην όσων συμφωνηθούν από τα εμπλεκόμενα μέρη·

38. λαμβάνει υπό σημείωση το πρώτο ετήσιο Φόρουμ για τις Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα που πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη στις 4-6 Δεκεμβρίου 2012, στο οποίο συμμετείχε ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων για να συζητήσουν την υλοποίηση των κατευθυντήριων αρχών των ΗΕ σε αυτό τον τομέα· υποστηρίζει τις αρχικές διαβουλεύσεις του Φόρουμ σχετικά με το πως κυβερνήσεις και επιχειρήσεις μπορούν να πεισθούν να θεσπίζουν ρυθμιστικά, πολιτικά και εκτελεστικά σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση των σχετικών με την επιχειρηματική δραστηριότητα παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· υποστηρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής να διευρύνει τη νέα πολιτική της "σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη"· τονίζει ότι η πολιτική αυτή πρέπει να γίνει ακόμη πιο φιλόδοξη·

39. χαιρετίζει το έργο της ανοικτής διακυβερνητικής ομάδας εργασίας για τις ιδιωτικές εταιρείες στρατιωτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ασφαλείας (PMSC) η οποία έχει εντολή να εξετάσει τη δυνατότητα θέσπισης διεθνούς ρυθμιστικού πλαισίου· αναγνωρίζει την ενδελεχή προσοχή που έχει δοθεί στην επιλογή της εκπόνησης ενός νομικά δεσμευτικού μέσου για τη ρύθμιση, τη παρακολούθηση και την εποπτεία των δραστηριοτήτων των PMSC και εκφράζει την υποστήριξή του σε ένα τέτοιο νομικά δεσμευτικό ρυθμιστικό πλαίσιο· τονίζει την ανάγκη για μια ισχυρή συνιστώσα λογοδοσίας και καλεί τις PMSC που δεν έχουν ακόμη υπογράψει τον Κώδικα Συμπεριφοράς για τους Ιδιωτικούς Παρόχους Υπηρεσιών Ασφαλείας (ICoC) να το πράξουν· αναμένει την παρουσίαση της έκθεσης της ομάδας εργασίας·

Παγκόσμια Περιοδική Επισκόπηση

40. υπογραμμίζει τη σημασία του οικουμενικού χαρακτήρα της Παγκόσμιας Περιοδικής Επισκόπησης (UPR) και επαναβεβαιώνει τη σημασία της UPR προκειμένου να γίνεται πλήρως κατανοητή και να αξιολογείται η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων επιτόπου σε όλα τα κράτη μέλη των ΗΕ·

41. χαιρετίζει την έναρξη του δεύτερου κύκλου της Παγκόσμιας Περιοδικής Επισκόπησης και την έγκριση των πρώτων αποτελεσμάτων της· επαναλαμβάνει ότι ο δεύτερος κύκλος επιβάλλεται να εστιαστεί στην υλοποίηση των συστάσεων που έγιναν δεκτές κατά τον πρώτο κύκλο· ωστόσο, ζητεί και πάλι όσες συστάσεις δεν έγιναν δεκτές από τα κράτη κατά τον πρώτο κύκλο, να επανεξεταστούν στη συνέχιση της διαδικασίας UPR·

42. πιστεύει ότι η εφαρμογή αποτελεί κεφαλαιώδη πτυχή προκειμένου να πραγματωθεί το δυναμικό της διαδικασίας UPR· κατά συνέπεια, επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό τα κράτη μέλη της ΕΕ να παρέχουν τεχνική βοήθεια ώστε να βοηθήσουν τα υπό εξέταση κράτη να υλοποιήσουν τις συστάσεις· ενθαρρύνει τα κράτη να παρουσιάζουν ενδιάμεσες επικαιροποιήσεις ώστε να συμβάλλουν στη βελτιωμένη υλοποίηση·

43. συνιστά να συμπεριλαμβάνονται συστηματικά οι συστάσεις UPR στους διαλόγους και τις διαβουλεύσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ΕΕ και στις ανά χώρα στρατηγικές της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η επακολούθηση των αποτελεσμάτων της UPR· ζητεί παρομοίως το Κοινοβούλιο να θέτει τα ζητήματα αυτών των συστάσεων κατά τις επισκέψεις αντιπροσωπειών του σε τρίτες χώρες·

44. χαιρετίζει βήματα που επιτρέπουν την πλήρη συμμετοχή ευρέος φάσματος ενδιαφερομένων στη διαδικασία UPR· χαιρετίζει από την άποψη αυτή τις αλλαγές στον κατάλογο ομιλητών, με τις οποίες δίνεται σε όλα τα κράτη που το επιθυμούν η ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους κατά τη διάρκεια της διαδικασίας UPR· επαναλαμβάνει την ικανοποίησή του για τον ισχυρότερο ρόλο που έχουν αποκτήσει τα εθνικά θεσμικά όργανα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σύμφωνα με τις Αρχές των Παρισίων· χαιρετίζει την αυξημένη συμμετοχή από τοπικούς παράγοντες χάρη στην αυξημένη χρήση βιντεοδιασκέψεων·

45. πιστεύει ότι μπορούν να γίνουν περισσότερα για τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία UPR, μεταξύ άλλων ως προς την εφαρμογή των αποτελεσμάτων της UPR· καταδικάζει τη χρήση αντιποίνων εναντίον ατόμων που συμμετέχουν και συνεργάζονται με τη διαδικασία UPR· τονίζει ότι παρόμοιες ενέργειες υπονομεύουν το σύστημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ συνολικά· ζητεί επιμόνως από όλα τα κράτη να παρέχουν επαρκή προστασία από παρόμοιες ενέργειες εκφοβισμού·

Ειδικές διαδικασίες

46. επαναβεβαιώνει τον καίριο ρόλο που διαδραματίζουν οι ειδικές διαδικασίες σε σχέση με την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα του έργου του UNHRC και την κεντρική του θέση στο μηχανισμό ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ΗΕ· επαναλαμβάνει την αμέριστη στήριξή του στις ειδικές διαδικασίες και τονίζει τη θεμελιώδη σημασία της ανεξαρτησίας αυτών των εντολών·

47. παροτρύνει τα κράτη να συνεργάζονται πλήρως με τις ειδικές διαδικασίες, μεταξύ άλλων με το να υποδέχονται χωρίς καθυστέρηση τους εντεταλμένους σε επισκέψεις στη χώρα, να απαντούν στις επείγουσες ενέργειές τους και στις καταγγελίες παραβιάσεων και να εξασφαλίζουν κατάλληλη επακολούθηση στις συστάσεις που διατυπώνουν οι εντεταλμένοι· παροτρύνει τα μέλη του UNHRC να δώσουν το παράδειγμα στα ζητήματα αυτά·

48. χαιρετίζει την ενέργεια της ΕΕ να απευθύνει μόνιμη πρόσκληση σε όλες τις ειδικές διαδικασίες του ΟΗΕ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δίνοντας έτσι το παράδειγμα στο ζήτημα αυτό· ενθαρρύνει τα άλλα κράτη μέλη των ΗΕ να κάνουν το ίδιο·

49. καταδικάζει όλες τις μορφές αντιποίνων εναντίον ατόμων που συνεργάζονται με τις ειδικές διαδικασίες· τονίζει ότι παρόμοιες ενέργειες υπονομεύουν το σύστημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ συνολικά· ζητεί επιμόνως από όλα τα κράτη να παρέχουν επαρκή προστασία από παρόμοιες ενέργειες εκφοβισμού·

Συμμετοχή της ΕΕ

50. υπογραμμίζει όσο το δυνατόν πιο κατηγορηματικά τη σημασία της ενεργού συμμετοχής της ΕΕ στους μηχανισμούς ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ΗΕ, συμπεριλαμβανομένου του UNHRC· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να συμμετέχουν υποστηρίζοντας από κοινού ψηφίσματα, συμμετέχοντας ενεργά στις συζητήσεις και τους διαδραστικούς διαλόγους και εκδίδοντας δηλώσεις·

51. χαιρετίζει το διορισμό του Ειδικού Εντεταλμένου της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα κ. Σταύρου Λαμπρινίδη· ενθαρρύνει τον Ειδικό Εντεταλμένο να συνεισφέρει στην αποτελεσματικότητα, τη συνεκτικότητα και την προβολή της πολιτικής ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ΕΕ στο πλαίσιο του UNHRC και να αναπτύξει στενή συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία και τις ειδικές διαδικασίες· αναμένει να συνεργαστεί με τον Ειδικό Εντεταλμένο σε σχέση με τα ζητήματα αυτά·

52. χαιρετίζει τη συμμετοχή του Ειδικού Εντεταλμένου της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Φόρουμ για τις Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στη Γενεύη στις 4 και 5 Δεκεμβρίου 2012·

53. επαναλαμβάνει τη δυνητική αποτελεσματικότητα της δράσης της ΕΕ όταν η Ένωση και τα κράτη μέλη της αξιοποιούν το συλλογικό βάρος τους· τονίζει ότι επιβάλλεται να συνεχιστεί η ενίσχυση του συντονισμού και της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών από την άποψη αυτή ώστε να καταλήγουν σε κοινό έδαφος στα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων· ζητεί και πάλι πιο τολμηρή και φιλόδοξη δράση και όχι να καταφεύγουμε στον ελάχιστο κοινό παρονομαστή·

54. υπογραμμίζει τη σημασία της κύρωσης της Σύμβασης των ΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, δεδομένου ότι πρόκειται για την πρώτη φορά που η ΕΕ κύρωσε σύμβαση των ΗΕ ως νομική οντότητα·

55. επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό να προασπίζει η ΕΕ την ανεξαρτησία της Ύπατης Αρμοστείας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, δεδομένης της ανάγκης να εκτελεί τα καθήκοντά του αμερόληπτα· υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να παρέχεται επαρκής χρηματοδότηση ώστε να διατηρηθούν ανοικτά τα περιφερειακά γραφεία της Ύπατης Αρμοστείας·

56. παρατηρεί ότι η προστασία των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί κεφαλαιώδη προτεραιότητα της πολιτικής ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ΕΕ· υπογραμμίζει ότι τα αντίποινα και οι πράξεις εκφοβισμού εναντίον υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που συνεργάζονται με τους μηχανισμούς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ΗΕ απειλούν να υπονομεύσουν αυτό το σύστημα· κατά συνέπεια, εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρακτική και οικονομική στήριξη που διατέθηκε για την επείγουσα προστασία και υποστήριξη των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (EIDHR)·

 

57. χαιρετίζει τη συγκρότηση της Ομάδας Εργασίας του Συμβουλίου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (COHOM), η οποία εδρεύει στις Βρυξέλλες· χαιρετίζει τις προσπάθειες της COHOM για βελτίωση της προπαρασκευής και του συντονισμού των θέσεων της ΕΕ ενόψει συνόδων του UNHRC, συμπεριλαμβανομένης της οργάνωσης συναντήσεων της COHOM στη Γενεύη· επαναλαμβάνει την προσδοκία του ότι η COHOM θα διαδραματίσει καίριο ρόλο στην αντιμετώπιση του ζητήματος της συνέπειας μεταξύ της εξωτερικής και της εσωτερικής διάστασης της πολιτικής ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ΕΕ·

58. χαιρετίζει τις αυξημένες προσπάθειες για συντονισμό της θέσης της ΕΕ κατά περισσότερο συστηματικό και στρατηγικό τρόπο ενόψει των συνόδων του UNHRC, συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικής και έγκαιρης άντλησης υποστήριξης από τρίτες χώρες· εκφράζει την ελπίδα ότι παρόμοιες πρακτικές θα συνεχιστούν και θα ενισχυθούν στο μέλλον·

59. αναμένει ότι η εκπόνηση ανά χώρα στρατηγικών της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα θα συντονίζεται δεόντως με την ενωσιακή δράση στα φόρουμ των ΗΕ· επαναλαμβάνει τη σύστασή του να δημοσιοποιούνται οι ανά χώρα στρατηγικές της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, έτσι ώστε να προβάλλεται η δέσμευση της ΕΕ υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες και να δίνεται η δυνατότητα σε όσους αγωνίζονται για τα ανθρώπινα δικαιώματά τους να βρίσκουν στήριξη στα έγγραφα αυτά·

60. τονίζει ότι είναι σημαντικό να αναδειχθεί το ζήτημα του συρρικνούμενου ρόλου των ΜΚΟ στο πλαίσιο του UNHRC· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη της ΕΕ να καταβάλουν συντονισμένες προσπάθειες για να θέσουν το ζήτημα αυτό·

 

61. καλεί και πάλι την ΑΠ/ΥΕ, στο φως νέων αναφορών για ενωσιακές εταιρείες που είναι συνένοχες σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες, να επισύρει την προσοχή σε αυτό το ζήτημα· από την άποψη αυτή, επαναλαμβάνει ότι επιβάλλεται να αυξηθεί η συνέπεια μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής και να γίνονται πλήρως σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα στις εσωτερικές πολιτικές, έτσι ώστε να αποφεύγονται τα δύο μέτρα και σταθμά·

 

62. δίνει εντολή στην αντιπροσωπεία του που θα συμμετάσχει στη 22η σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρώπινων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ να εκφράσει τις ανησυχίες και τις απόψεις που διατυπώνονται στο παρόν ψήφισμα· καλεί την αντιπροσωπεία να υποβάλει έκθεση στην Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με την επίσκεψή της· εκτιμά ότι είναι απαραίτητο να συνεχιστεί η πρακτική της αποστολής αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις σχετικές συνόδους του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ·

o

o o

63. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας, τον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον πρόεδρο της 67ης Γενικής Συνέλευσης των ΗΕ, τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των ΗΕ, την Ύπατη Αρμόστρια των ΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, και την Ομάδα Εργασίας ΕΕ-ΟΗΕ που έχει συγκροτηθεί από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων.