Päätöslauselmaesitys - B7-0060/2013Päätöslauselmaesitys
B7-0060/2013

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusneuvoston 22. istunnosta

4.2.2013 - (2013/2533(RSP))

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez ALDE-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B7-0055/2013

Menettely : 2013/2533(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B7-0060/2013
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B7-0060/2013
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B7‑0060/2013

Euroopan parlamentin päätöslauselma Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusneuvoston 22. istunnosta

(2013/2533(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen sekä YK:n ihmisoikeusyleissopimukset ja niiden valinnaiset pöytäkirjat,

–   ottaa huomioon Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja EU:n perusoikeuskirjan,

–   ottaa huomioon ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevan EU:n strategiakehyksen sekä ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevan EU:n toimintasuunnitelman, sellaisina kuin ne hyväksyttiin 25. kesäkuuta 2012 ulkoasiainneuvoston 3179. kokouksessa,

–   ottaa huomioon 13. kesäkuuta 2012 antamansa suosituksen neuvostolle ihmisoikeuksista vastaavasta Euroopan unionin erityisedustajasta[1],

–   ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa YK:n ihmisoikeusneuvostosta (UNHRC) sekä parlamentin ensisijaiset tavoitteet tässä yhteydessä; ottaa huomioon erityisesti 16. helmikuuta 2012 antamansa päätöslauselman parlamentin kannasta YK:n ihmisoikeusneuvoston 19. istuntoa varten[2],

–   ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusneuvoston 19. istuntoon osallistuneen parlamentin ihmisoikeuksien alivaliokunnan kertomuksen valtuuskunnan matkasta ja YK:n yleiskokouksen 67. istuntoon osallistuneen parlamentin ulkoasiainvaliokunnasta, ihmisoikeuksien alivaliokunnasta sekä turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunnasta koostuneen yhteisen valtuuskunnan vastaavan kertomuksen,

–   ottaa huomioon kiireelliset päätöslauselmansa ihmisoikeuskysymyksistä,

–   ottaa huomioon 13. joulukuuta 2012 antamansa päätöslauselman EU:n ihmisoikeusstrategian tarkistamisesta[3],

–   ottaa huomioon 13. joulukuuta 2012 antamansa päätöslauselman EU:n vuosikertomuksesta ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2011 ja Euroopan unionin toiminnasta tällä alalla[4],

–   ottaa huomioon 11. joulukuuta 2012 antamansa päätöslauselman digitaalisen vapauden strategiasta EU:n ulkopolitiikassa[5],

–   ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklan, 3 artiklan 5 kohdan sekä 18, 21, 27 ja 47 artiklan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A. katsoo, että ihmisoikeuksien yleismaailmallisuuden kunnioittaminen, edistäminen ja suojelu ovat osa Euroopan unionin eettistä ja oikeudellista säännöstöä ja yksi Euroopan yhtenäisyyden ja eheyden kulmakivistä[6];

B.  katsoo, että EU:n ihmisoikeusstrategian viimeaikaisten tarkistusten onnistuneen täytäntöönpanon pitäisi lisätä EU:n uskottavuutta YK:n ihmisoikeusneuvostossa, sillä se parantaa unionin sisä- ja ulkopolitiikan johdonmukaisuutta;

C. katsoo, että parhaisiin mahdollisiin tuloksiin pääsemiseksi unionin olisi pyrittävä vastustamaan ihmisoikeusloukkauksia yhtenä yhtenäisenä rintamana; katsoo, että tässä yhteydessä unionin olisi lujitettava edelleen yhteistyötä ja tehostettava jäsenvaltioiden välisiä organisatorisia järjestelyjä;

D. ottaa huomioon, että Euroopan unionin neuvosto on hyväksynyt ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevan EU:n strategiakehyksen sekä ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevan EU:n toimintasuunnitelman, joilla pyritään parantamaan EU:n tällä alalla toteuttamien toimien tehokkuutta ja johdonmukaisuutta;

E.  panee merkille, että on nimitetty ihmisoikeuksista vastaava Euroopan unionin erityisedustaja, jonka tehtävänä on lisätä unionin ihmisoikeuspolitiikan tehokkuutta ja näkyvyyttä sekä auttaa strategiakehyksen ja ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevan EU:n toimintasuunnitelman täytäntöönpanossa;

F.  ottaa huomioon, että parlamentin ihmisoikeuksien alivaliokunta matkustaa Geneveen YK:n ihmisoikeusneuvoston 22. istuntoon samoin kuin aikaisempina vuosina YK:n ihmisoikeusneuvoston istuntoihin;

1.  panee merkille käynnissä olevan prosessin, joka koskee EU:n ensisijaisten tavoitteiden vahvistamista YK:n ihmisoikeusneuvoston 22. istuntoa varten; panee tyytyväisenä merkille, että Syyrian, Burman/Myanmarin, Pohjois-Korean ja Malin tilanne on saanut EU:n päähuomion ja että EU tukee Iranin ihmisoikeustilannetta tarkastelevan erityisraportoijan toimeksiannon jatkamista; kannattaa myös sitä, että keskitytään teemakohtaisiin kysymyksiin, kuten uskonnon- ja uskonvapauteen, lapsen oikeuksiin, naisiin kohdistuvaan väkivaltaan sekä homo- ja biseksuaalien, transihmisten ja intersukupuolisten oikeuksiin;

2.  panee tyytyväisenä merkille, että sääntömääräisen 22. istunnon asialistalla on muun muassa paneelikeskusteluja ihmisoikeuksien valtavirtaistamisesta, korruption kielteisistä vaikutuksista ihmisoikeuksien toteutumiseen, Wienin julistuksen ja toimintaohjelman 20. vuosipäivän juhlatilaisuus, vuorovaikutteisia keskusteluja esimerkiksi vammaisten oikeuksista sekä laajoja kokouksia, joissa käsitellään erilaisia kysymyksiä, kuten lapsen oikeutta nauttia parhaasta mahdollisesta terveydentilasta; kehottaa jäsenvaltioita antamaan aktiivisen panoksen näihin keskusteluihin ja ilmoittamaan selvästi, että ihmisoikeudet ovat yleismaailmallisia, jakamattomia ja toisistaan riippuvia;

3.  panee tyytyväisenä merkille kertomukset, jotka erityisraportoijien on määrä esitellä muun muassa ihmisoikeustilanteista Iranissa, Myanmarissa ja vuonna 1967 miehitetyillä palestiinalaisalueilla, panee myös tyytyväisenä merkille YK:n ihmisoikeusvaltuutetun kirjallisen raportin Malin ja erityisesti maan pohjoisosien ihmisoikeustilanteesta, raportin asianmukaisista asuinoloista osana oikeutta riittävään elintasoon ja oikeudesta syrjimättömyyteen tässä yhteydessä, raportin uskonnon- tai uskonvapaudesta sekä raportin ihmisoikeuksien ja perusvapauksien edistämisestä ja suojelusta terrorismia torjuttaessa;

YK:n ihmisoikeusneuvoston työskentely

4.  panee merkille, että YK:n ihmisoikeusneuvoston 18 uutta jäsentä valittiin syyskuussa 2012 ja että uudet jäsenet eli Argentiina, Brasilia, Norsunluurannikko, Viro, Etiopia, Gabon, Saksa, Irlanti, Japani, Kazakstan, Kenia, Montenegro, Pakistan, Etelä-Korea, Sierra Leone, Yhdistyneet arabiemiirikunnat, Yhdysvallat ja Venezuela ottivat tehtävänsä vastaan 1. tammikuuta 2013; toteaa, että ihmisoikeusneuvostossa on nyt yhdeksän EU:n jäsenvaltiota;

5.  panee merkille, että ihmisoikeusneuvoston puheenjohtajaksi valittiin Remigiusz A. Henczel (Puola) ja neljäksi varapuheenjohtajaksi vuonna 2013 šeikki Ahmed Ould Zahaf (Mauritania), Iruthisham Adam (Malediivit), Luis Gallegos Chiriboga (Ecuador) ja Alexandre Fasel (Sveitsi);

6.  korostaa, että ihmisoikeusneuvoston vaalien olisi perustuttava kilpailuun, ja vastustaa sitä, että alueelliset ryhmät sopivat vaaleista etukäteen; korostaa, että ihmisoikeusneuvoston jäsenyysvaatimuksena olisi oltava sitoutuminen ihmisoikeuksien toteuttamiseen ja siinä saavutetut tulokset; korostaa, että ihmisoikeusneuvoston jäsenten on taattava ihmisoikeuksien edistämistä ja suojelua koskevat tiukimmat vaatimukset; muistuttaa, että erotettujen jäsenmaiden uudelleen hyväksymisen yhteydessä on tärkeää soveltaa lujia ja avoimia kriteerejä;

7.  on edelleen huolissaan niin sanotusta blokkipolitiikasta ja siitä, miten se vaikuttaa ihmisoikeusneuvoston uskottavuuteen ja sen työskentelyn tehokkuuteen;

8.  toistaa jälleen kerran, että EU:n jäsenvaltioiden on tärkeää tehdä työtä sen eteen, että ihmisoikeuksien jakamattomuus ja yleismaailmallisuus toteutuu, sekä tukea ihmisoikeusneuvoston tässä yhteydessä tekemää työtä erityisesti siten, että ne ratifioivat ihmisoikeusneuvoston luomat kansainväliset ihmisoikeusvälineet; muistuttaa pitävänsä valitettavana, että yksikään EU:n jäsenvaltio ei ole edelleenkään ratifioinut kansainvälistä yleissopimusta siirtotyöläisten ja heidän perheenjäsentensä oikeuksista; muistuttaa niin ikään pitävänsä valitettavana sitä, että useat jäsenvaltiot eivät vielä ole hyväksyneet ja/tai ratifioineet kansainvälistä yleissopimusta kaikkien henkilöiden suojelemiseksi tahdonvastaiselta katoamiselta eikä kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun vastaisen yleissopimuksen valinnaista pöytäkirjaa ja että ainoastaan kaksi jäsenvaltiota on ratifioinut taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan; toistaa kaikille EU:n jäsenvaltioille antamansa kehotuksen ratifioida nämä yleissopimukset ja pöytäkirjat ja kannustaa niitä allekirjoittamaan ja ratifioimaan lapsen oikeuksien yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan valitusoikeudesta; toteaa, että tämä pöytäkirja avattiin allekirjoitettavaksi Genevessä Sveitsissä 28. helmikuuta 2012;

9.  suhtautuu myönteisesti siihen, että YK:n yleiskokous on nimittänyt Navanethem Pillayn YK:n ihmisoikeusvaltuutetuksi toiselle kaudelle; tukee voimakkaasti YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimistoa sekä sen riippumattomuutta ja koskemattomuutta;

10. antaa YK:n ihmisoikeusvaltuutetulle kiitosta hänen työstään yleissopimuksen mukaisen elimen vahvistamiseksi ja panee tyytyväisenä merkille ihmisoikeusvaltuutetun tästä aiheesta 22. kesäkuuta 2012 julkaiseman raportin; vahvistaa sopimuselinten monenvälisen luonteen ja korostaa, että kansalaisyhteiskunta on otettava jatkuvasti mukaan näihin prosesseihin; korostaa niin ikään, että sopimuselinten riippumattomuus ja tehokkuus on säilytettävä ja niitä on lisättävä; korostaa, että sopimuselimille on varmistettava riittävä rahoitus, jotta ne voivat selviytyä lisääntyvästä työmäärästään; kehottaa EU:ta ottamaan johtavan aseman sopimuselinjärjestelmän tehokkaan toiminnan varmistamisessa, mihin kuuluu myös riittävä rahoitus;

Arabikevään maat

11. tuomitsee jyrkästi Syyrian väestöön kohdistuvan Assadin hallinnon lisääntyneen ja summittaisen väkivallan käytön, myös raskaan tykistön käytön ja asuinalueiden pommittamisen kranaateilla; tuomitsee yksiselitteisesti jatkuvat järjestelmälliset ihmisoikeusloukkaukset, joihin hallinto, sen turvallisuusjoukot ja armeija syyllistyvät ja jotka saattavat merkitä rikoksia ihmisyyttä vastaan; ilmaisee syvän huolensa siviiliväestön aseman jatkuvasta huonontumisesta; tuomitsee myös ihmisoikeusloukkaukset, joihin oppositioryhmät ja -joukot ovat syyllistyneet; kehottaa kaikkia aseellisia toimijoita lopettamaan välittömästi väkivallan Syyriassa; toistaa Assadin hallinnolle osoittamansa kehotuksen luopua välittömästi vallasta; kehottaa kaikkia konfliktin osapuolia varmistamaan kansainväliselle humanitaariselle avulle täysimääräisen ja turvallisen pääsyn rajan ylitse;

12. on huolestunut vaikutusten leviämisestä naapurimaihin ja siitä, mitä seurauksia tästä on alueen turvallisuudelle ja vakaudelle; kehottaa jäsenvaltioita avustamaan alueen valtioita humanitaarisen avun toimittamisessa Syyriasta tuleville pakolaisille;

13. pitää tervetulleena sitä jatkuvaa huomiota, jota YK:n ihmisoikeusneuvosto osoittaa Syyrian äärimmäisen vakavalle humanitaariselle ja ihmisoikeustilanteelle, kuten ilmenee ihmisoikeusneuvoston 19., 20. ja 21. istunnossa sekä 1. kesäkuuta 2012 pidetyssä Syyriaa koskeneessa ihmisoikeusneuvoston erityistunnossa hyväksytyistä, maan tilannetta koskevista YK:n päätöslauselmista; muistuttaa vastuuvelvollisuuden varmistamisen merkityksestä, kun kyseessä ovat konfliktin aikana tehdyt kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön loukkaukset;

14. esittää varauksettoman tukensa Syyriaa käsittelevälle riippumattomalle kansainväliselle tutkintakomissiolle ja sille, että YK:n ihmisoikeusneuvosto jatkaa sen toimeksiantoa; korostaa, että on tärkeää hyväksyä digitaalista todistusaineistoa rikoksista, väkivaltaisuuksista ja ihmisoikeusrikkomuksista; on tyytyväinen Carla del Ponten ja Vitit Muntarbhornin nimittämiseen uusiksi jäseniksi sekä Paolo Pinheiron nimittämiseen Syyrian erityisraportoijaksi ja toteaa, että hän aloittaa työnsä, kun tutkintakomission toimeksianto päättyy; suhtautuu myönteisesti komission kertomukseen, jossa paljastetaan Syyriassa tehtyjä julmuuksia; korostaa, että on tärkeää varmistaa syyllisten saattaminen vastuuseen Syyriassa tehdyistä julmuuksista ja mahdollisista rikoksista ihmisyyttä vastaan; kehottaa kaikkia valtioita toimimaan siten, että YK:n turvallisuusneuvosto saattaa Syyrian tilanteen Kansainväliseen rikostuomioistuimen käsiteltäväksi;

15. pitää valitettavana, että vielä ei ole päästy sopimukseen Syyrian tilannetta koskevasta YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmasta, ja katsoo erityisesti, että tämä estää tehokkaan painostuksen maassa vallitsevan väkivallan lopettamiseksi; kehottaa turvallisuusneuvoston jäseniä muistamaan velvollisuutensa Syyrian kansaa kohtaan; antaa kiitosta korkean edustajan / varapuheenjohtajan ja EU:n jäsenvaltioiden diplomaattisille pyrkimyksille saada Kiina ja Venäjä mukaan ratkaisemaan tätä asiaa; kehottaa niitä jatkamaan näitä pyrkimyksiä;

16. on tyytyväinen Libyaa käsittelevän riippumattoman tutkintakomission kirjalliseen loppuraporttiin, joka esitettiin YK:n ihmisoikeusneuvoston 19. istunnossa ja jossa korostettiin maassa tehtyjä ihmisoikeusloukkauksia; kehottaa ihmisoikeusneuvostoa seuraamaan Libyan tilannetta edelleen;

17. on huolestunut ihmisoikeuksien puolustajien ja poliittisen opposition aktivistien tilanteesta Bahrainissa; tuomitsee tappavan väkivallan, jota turvallisuusjoukot ovat käyttäneet rauhanomaisia mielenosoittajia vastaan, samoin kyynelkaasun liiallisen käytön ja lintuhaulien käytön lähietäisyydeltä; toistaa EU:n jäsenvaltioille osoittamansa kehotuksen pyrkiä siihen, että YK:n ihmisoikeusneuvosto hyväksyy päätöslauselman Bahrainin ihmisoikeustilanteesta;

18. toistaa ihmisoikeusneuvostolle osoittamansa pyynnön, että sen olisi hyväksyttävä 22. istunnossaan päätöslauselma kansainvälisen mekanismin luomisesta seuraamaan Bahrainin yleisen määräaikaisarvioinnin toteuttamista ja Bahrainia käsittelevän riippumattoman tutkintakomission suositusten täytäntöönpanoa, mukaan lukien ihmisoikeuksien puolustajia koskevat suositukset;

19. suhtautuu myönteisesti tekstiin, joka koskee teknistä apua ja valmiuksien kehittämistä ihmisoikeusalalla Jemenissä sekä YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston alueellisen toimiston perustamista Jemeniin; kehottaa ihmisoikeusneuvostoa seuraamaan Libyan tilannetta edelleen;

20. on huolissaan Egyptin poliittisesta epävakaudesta ja väkivaltaisuuksista; tukee täysimääräisesti siirtymistä demokraattiseen yhteiskuntaan, joka perustuu oikeusvaltioon, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien, erityisesti ilmaisunvapauden, kunnioittamiseen sekä naisten oikeuksien ja vähemmistöjen kunnioittamiseen; kehottaa Egyptin viranomaisia käynnistämään avoimen tutkinnan turvallisuusjoukkojen ja poliisin mielenosoittajiin kohdistamasta väkivallasta ja varmistamaan, että ihmisoikeusrikkomuksiin syyllistyneet saatetaan vastuuseen;

21. kehottaa Egyptin hallitusta edistämään osallistavaa kansallista vuoropuhelua, lisäämään uuden perustuslain legitiimiyttä sekä toteuttamaan vapaat ja oikeudenmukaiset parlamenttivaalit ja hyväksymään EU:n tarjouksen vaalitarkkailuvaltuuskunnan lähettämisestä;

22. on tyytyväinen Tunisian perustuslakia säätävän kokouksen perustuslakiluonnosta koskevaan työhön ja tämän menettelyn avoimuuteen; korostaa, että on tärkeää välttää epäselvää kielenkäyttöä, jota voitaisiin tulkita eri tavoin ja jonka perusteella voitaisiin rajoittaa oikeuksia ja vapauksia;

Muut asiat

23. pitää myönteisenä YK:n ihmisoikeusneuvoston päätöstä nimittää Valko-Venäjän ihmisoikeustilannetta käsittelevä erityisraportoija ja panee merkille, että nämä toimivaltuudet perustavaa päätöslauselmaa on tuettu yli alueiden rajojen, mikä osoittaa, että kaikkialla maailmassa valtiot pitävät Valko-Venäjän ihmisoikeustilannetta äärimmäisen vakavana;

24. pitää myönteisenä päätöslauselmaa, jolla perustetaan Eritrean ihmisoikeustilannetta käsittelevän erityisraportoijan virka; panee merkille, että tämä on ensimmäinen kerta, kun ihmisoikeusneuvosto on käsitellyt tätä kysymystä, ja arvostaa Afrikan maiden tässä asiassa omaksumaa johtavaa roolia;

25. pitää myönteisenä Iranin ja Myanmarin ihmisoikeustilannetta käsittelevien erityisraportoijien toimeksiantojen jatkamista; on tyytyväinen siihen, että Norsunluurannikkoa, Haitia ja Somaliaa käsittelevien riippumattomien asiantuntijoiden toimeksiantoja on jatkettu; kehottaa näiden maiden viranomaisia tekemään täysipainoista yhteistyötä toimeksisaajien kanssa;

26. pitää myönteisenä Korean demokraattisen kansantasavallan ihmisoikeustilannetta käsittelevän erityisraportoijan toimeksiannon jatkamista vuodella; pitää myönteisenä sitä, että päätöslauselma Korean demokraattisesta tasavallasta hyväksyttiin yksimielisesti, mikä osoittaa, että toimeksiannolla on laaja tuki; kehottaa Korean demokraattisen tasavallan hallitusta tekemään täysipainoista yhteistyötä erityisraportoijan kanssa ja helpottamaan hänen vierailuaan maassa;

27. pitää valitettavana Japanissa vuonna 2012 toimeenpantuja teloituksia sen jälkeen kun kuolemanrangaistusten täytäntöönpanoa oli lykätty vuonna 2011; tuomitsee myös tässä yhteydessä Iranissa äskettäin toimeenpannut joukkoteloitukset; vahvistaa vastustavansa jyrkästi kuolemanrangaistusta kaikissa tapauksissa ja kaikissa olosuhteissa;

28. pitää myönteisenä sitä, että YK:n ihmisoikeusneuvosto seuraa tarkoin Malin tilannetta, ja antaa ihmisoikeusneuvoston huomion tähän kysymykseen kiinnittäneille Afrikan valtioille tunnustusta niiden osoittamasta johtajuudesta;

29. oli tyytyväinen pannessaan merkille Kongon demokraattista tasavaltaa koskevan päätöslauselman hyväksymisen, mutta on edelleen huolissaan maan ihmisoikeustilanteesta, erityisesti Pohjois-Kivun maakunnassa maan itäosassa; tuomitsee jyrkästi kapinallisjoukkojen, erityisesti M23-kapinallisten, hyökkäykset maan itäosissa; pitää myönteisinä Suurten järvien alueen kansainvälisen konferenssin, Afrikan unionin ja YK:n jäsenvaltioiden toimia rauhanomaisen poliittisen ratkaisun löytämiseksi kriisille; kehottaa toistamiseen perustamaan uudelleen YK:n Kongon demokraattisen tasavallan ihmisoikeustilanteen riippumattoman asiantuntijan viran sellaisen luotettavan mekanismin tarjoamiseksi, jossa keskitytään maan vakavia ja pitkällisiä ihmisoikeusongelmia koskevan tilanteen parantamiseen;

30. panee tyytyväisenä merkille, että ihmisoikeusneuvosto hyväksyi päätöslauselman uskonnon- ja uskonvapaudesta; korostaa, että aihe on EU:lle tärkeä; kehottaa EU:n jäsenvaltioita jatkamaan työtä aiheen parissa ja odottaa uusia toimintaohjeita, joiden on määrä valmistua alkuvuodesta; antaa kiitosta uskonnon- ja uskonvapautta käsittelevän YK:n erityisraportoijan tekemälle työlle; korostaa, että tämän toimeksiannon jatkaminen ihmisoikeusneuvoston 22. istunnossa oli tärkeää;

31. panee tyytyväisenä merkille ihmisoikeusneuvostossa Burmasta/Myanmarista annetun päätöslauselman; panee merkille Burman hallituksen alkuvuodesta 2011 alkaen toteuttamat toimet kansalaisoikeuksien palauttamiseksi maahan; on kuitenkin hyvin huolestunut Rakhinen osavaltiossa puhjenneesta yhteisöjen välisestä väkivallasta ja sen aiheuttamista kuolonuhreista ja loukkaantumisista, omaisuuden tuhoutumisesta ja paikallisen väestön siirtymisestä asuinsijoiltaan; katsoo, että tilanteen perimmäinen syy on se, että rohingya-väestöä kohtaan on pitkään harjoitettu syrjivää politiikkaa; korostaa, että tarvitaan tehokkaampia toimia ongelman perimmäisen syyn poistamiseksi;

32. suhtautuu myönteisesti Sri Lankasta annettuun päätöslauselmaan, jossa korostetaan sovintoa ja vastuuvelvollisuutta; tukee Sri Lankaa käsitelleen YK:n pääsihteerin asiantuntijapaneelin suositusta, jonka mukaan olisi perustettava YK:n tutkintakomissio tutkimaan kaikkia tehtyjä rikoksia;

33. suhtautuu lisäksi myönteisesti päätöslauselmaan internetiin liittyvien ihmisoikeuksien edistämisestä, suojelusta ja käyttämisestä; arvostaa kaikille valtioille esitettyä kehotusta edistää ja helpottaa internetin käyttöä ja kansainvälistä yhteistyötä, jolla pyritään kehittämään viestintävälineitä sekä tiedotus- ja viestintämahdollisuuksia kaikissa maissa; kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita valtavirtaistamaan digitaaliset vapaudet kaikissa pyrkimyksissään ja aloitteissaan YK:n ihmisoikeusneuvoston puitteissa;

34. on huolestunut tilanteesta Keski-Afrikan tasavallassa, jossa aseelliset ryhmät ovat hyökänneet maan koillisosassa useisiin kaupunkeihin ja pitävät niitä hallussaan; pitää myönteisinä Librevillessä 11. tammikuuta 2013 allekirjoitettuja sopimuksia, tulitaukosopimus ja maassa vallitsevan kriisin ratkaisua koskeva poliittinen sopimus mukaan luettuina; korostaa näiden sopimusten nopean täytäntöönpanon merkitystä; suhtautuu myönteisesti korkean edustajan / varapuheenjohtajan 11. tammikuuta antamaan lausuntoon, jossa kehotettiin kaikkia allekirjoittajia noudattamaan näitä sopimuksia; kehottaa jäsenvaltioita ottamaan tämän asian esiin YK:n ihmisoikeusneuvostossa, jotta Keski-Afrikan tasavallan tilanne pidettäisiin korkealla kansainvälisellä asialistalla;

35. on huolestunut Israelin ja Gazan tilanteesta konfliktin pahennuttua vuoden 2012 lopulla ja tuomitsee väkivaltaisuudet, joihin konfliktin molemmat osapuolet ovat syyllistyneet; kehottaa lopettamaan Gazan alueen saarron ja ottamaan samalla huomioon Israelin legitiimit turvallisuutta koskevat huolenaiheet, kehottaa toteuttamaan toimia Gazan alueen jälleenrakentamisen ja taloudellisen elvyttämisen edistämiseksi;

36. tuomitsee Israelin hallituksen 2. joulukuuta 2012 tekemän päätöksen rakentaa 3 000 uutta asuntoa siirtokuntiin Länsirannalle ja Itä-Jerusalemiin, erityisesti E1-alueelle, joka toteutuessaan leikkaisi Länsirannan kahtia; korostaa, että kyseinen päätös uhkaa vaarantaa kahden valtion ratkaisun; suhtautuu myönteisesti Israelin siirtokuntia miehitetyllä palestiinalaisalueella käsittelevään kansainväliseen selvitysvaltuuskuntaan, joka perustettiin YK:n ihmisoikeusneuvoston 19. istunnon aikana, ja odottaa sen raporttia ihmisoikeusneuvoston 22. istunnon aikana; pitää valitettavana Israelin päätöstä, jonka mukaan siitä tulee ensimmäinen valtio, joka ei osallistu yleiseen määräaikaisarviointiin, ja on huolissaan universaaliperiaatteelle aiheutuvasta mahdollisesta vahingosta;

37. panee tyytyväisenä merkille, että YK:n yleiskokous hyväksyi 29. marraskuuta 2012 päätöslauselman, jolla Palestiinasta tuli YK:n tarkkailijavaltio; ottaa huomioon, että Palestiinan tarkkailijavaltion asemasta annettu päätöslauselma hyväksyttiin ylivoimaisella ääntenenemmistöllä äänin 138 puolesta, 9 vastaan ja 41 poissa; panee niin ikään merkille, että ainoastaan yksi EU:n jäsenvaltio äänesti päätöslauselmaa vastaan; pitää Palestiinan statuksen nostamista edelleen kannatettavana; panee merkille, että EU on ilmaissut tukevansa Palestiinan pyrkimyksiä YK:n täysjäsenyydestä osana Israelin ja Palestiinan konfliktin poliittista ratkaisua; vahvistaa, että EU ei hyväksy muutoksia ennen vuotta 1967 määriteltyihin rajoihin, ei myöskään Jerusalemin osalta, paitsi jos niistä on sovittu osapuolten kesken;

38. panee merkille Genevessä 4.–6. joulukuuta 2012 pidetyn liike-elämän ja ihmisoikeuksien perusperiaatteita käsittelevän foorumin ensimmäisen istunnon, joka keräsi yhteen laajan joukon sidosryhmiä keskustelemaan YK:n perusperiaatteiden toteutumisesta tällä alalla; tukee foorumin ensimmäisiä neuvotteluja siitä, millä tavoin hallitukset ja yritykset voidaan saada hyväksymään sääntely-, toiminta- ja täytäntöönpanokehys, jotta voidaan torjua liiketoimintaan liittyviä ihmisoikeusloukkauksia; tukee komission pyrkimyksiä edistää uutta politiikkaansa yritysten yhteiskuntavastuusta; korostaa, että kyseisen politiikan on oltava vielä kunnianhimoisempaa;

39. panee tyytyväisenä merkille yksityisiä sotilas- ja turvallisuusalan yrityksiä käsittelevän avoimen hallitustenvälisen työryhmän työn; toteaa, että sen tehtävänä on pohtia mahdollisuutta laatia kansainvälinen sääntelykehys; antaa tunnustusta sille, että työryhmä pohti perusteellisesti mahdollisuutta kehittää oikeudellisesti sitova väline, jolla säänneltäisiin, seurattaisiin ja valvottaisiin yksityisten sotilas- ja turvallisuusalan yritysten toimintaa, ja ilmaisee tukevansa tällaista oikeudellisesti sitovaa sääntelykehystä; korostaa, että vastuuvelvollisuudesta on tehtävä keskeinen tekijä, ja kehottaa niitä yksityisiä sotilas- ja turvallisuusalan yrityksiä, jotka eivät vielä ole allekirjoittaneet yksityisten turvallisuuspalvelujen tarjoajien kansainvälistä käytännesäännöstöä (ICoC), liittymään käytännesääntöihin; odottaa työryhmän raportin esittämistä;

Yleinen määräaikaisarviointi

40. korostaa yleisen määräaikaisarvioinnin (UPR) yleispätevien näkökohtien merkitystä ja painottaa tämän arvioinnin tärkeyttä, koska sen ansiosta on mahdollista täysipainoisesti ymmärtää ihmisoikeustilanne paikan päällä kaikissa YK:n jäsenvaltioissa;

41. on tyytyväinen yleisen määräaikaisarvioinnin toisen kierroksen alkamiseen ja sen ensimmäisten tulosten hyväksymiseen; muistuttaa, kuinka tärkeää on, että toisella kierroksella keskitytään ensimmäisellä kierroksella hyväksyttyjen suositusten täytäntöönpanoon; vaatii kuitenkin, että niitä suosituksia, joita valtiot eivät hyväksyneet ensimmäisellä kierroksella, käsitellään uudelleen UPR-prosessin jatkuessa;

42. uskoo, että täytäntöönpano on keskeinen tekijä UPR-prosessin potentiaalin toteuttamisessa; toistaa näin ollen, kuinka tärkeää on, että EU:n jäsenvaltiot antavat teknistä apua auttaakseen arvioitavana olevia valtioita panemaan suositukset täytäntöön; kannustaa valtioita esittämään puolivälin päivityksiä, jotta ne voivat osaltaan parantaa täytäntöönpanoa;

43. suosittaa, että yleisen määräaikaisarvioinnin suositukset sisällytetään järjestelmällisesti EU:n ihmisoikeusvuoropuheluihin ja -neuvotteluihin sekä EU:n maakohtaisiin ihmisoikeusstrategioihin, jotta varmistetaan yleisen määräaikaisarvioinnin tulosten seuranta; suosittaa samaten, että parlamentti ottaa nämä suositukset esille, kun sen valtuuskunnat vierailevat kolmansissa maissa;

44. suhtautuu myönteisesti toimiin, joilla mahdollistetaan monien eri sidosryhmien osallistuminen UPR-prosessiin; ilmaisee tässä yhteydessä tyytyväisyytensä puhujaluetteloon tehtyihin muutoksiin, sillä kaikille UPR-prosessissa puheenvuoron haluaville valtioille annetaan siihen tilaisuus; muistuttaa arvostavansa Pariisin periaatteiden mukaisesti kansallisten ihmisoikeusinstituuttien saamaa vahvempaa asemaa; suhtautuu myönteisesti alan toimijoiden mukanaolon lisääntymiseen sen jälkeen kun videokonferenssien käyttö on lisääntynyt;

45. uskoo, että kansalaisyhteiskunta voidaan saada paremmin mukaan UPR-prosessiin ja sen tulosten täytäntöönpanoon; tuomitsee UPR-prosessiin osallistuviin ja UPR-prosessissa yhteistyötä tekeviin henkilöihin kohdistuvat kostotoimet; korostaa, että kyseiset toimet heikentävät YK:n koko ihmisoikeusjärjestelmää; vaatii kaikkia valtioita huolehtimaan asianmukaisesta suojelusta kyseisiä pelottelutoimia vastaan;

Erityismenettelyt

46. vahvistaa, että erityismenettelyillä on ratkaiseva merkitys ihmisoikeusneuvoston tekemän työn uskottavuuden ja tehokkuuden ylläpitämisessä ja että ne muodostavat YK:n ihmisoikeusjärjestelmän ytimen; toistaa antavansa vahvan tukensa erityismenettelyille ja korostaa näiden toimeksiantojen riippumattomuuden keskeistä merkitystä;

47. vaatii valtioita tekemään täysipainoista yhteistyötä erityismenettelyjen toimeksisaajien kanssa esimerkiksi ottamalla toimeksisaajia viipymättä vastaan maavierailuille, vastaamalla heidän esittämiinsä kiireellisiin väitteisiin ja syytteisiin rikkomuksista ja varmistamalla toimeksisaajien antamien suositusten asianmukaisen seurannan; kehottaa ihmisoikeusneuvoston jäseniä näyttämään esimerkkiä näissä asioissa;

48. panee tyytyväisenä merkille, että unioni esitti yhdessä pysyvän vierailukutsun kaikille YK:n ihmisoikeusalan erityismenettelyjen toimeksisaajille ja tätä kautta näytti esimerkkiä tässä asiassa; kehottaa muita YK:n jäsenvaltioita tekemään samoin;

49. tuomitsee kaikenlaiset kostotoimet niitä henkilöitä vastaan, jotka toimivat yhteistyössä erityismenettelyjen toimeksisaajien kanssa; korostaa, että kyseiset toimet heikentävät YK:n ihmisoikeusjärjestelmää kokonaisuudessaan; kehottaa kaikkia valtioita järjestämään riittävän suojelun tällaisia pelottelutoimia vastaan;

EU:n osallistuminen

50. vahvistaa erittäin painokkaasti, että EU:n aktiivinen osallistuminen YK:n ihmisoikeusjärjestelmään, YK:n ihmisoikeusneuvosto mukaan lukien, on tärkeää; kannustaa jäsenvaltioita tukemaan päätöslauselmia, osallistumaan aktiivisesti keskusteluihin ja vuorovaikutteisiin vuoropuheluihin ja antamaan lausuntoja;

51. suhtautuu myönteisesti ihmisoikeuksista vastaavan Euroopan unionin erityisedustajan Stavros Lambrinidisin nimitykseen; kannustaa erityisedustajaa toimimaan unionin ihmisoikeuspolitiikan tehokkuuden ja näkyvyyden puolesta YK:n ihmisoikeusneuvoston yhteydessä ja kehittämään läheistä yhteistyötä YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston kanssa ja erityismenettelyjen yhteydessä; toivoo voivansa tehdä yhteistyötä erityisedustajan kanssa näissä asioissa;

52. pitää myönteisenä ihmisoikeuksista vastaavan Euroopan unionin erityisedustajan osallistumista Genevessä 4. ja 5. joulukuuta 2012 järjestettyyn liike-elämän ja ihmisoikeuksien perusperiaatteita käsitelleeseen foorumiin;

53. vahvistaa, että unionin toiminnasta tulee tehokasta, kun unioni ja sen jäsenvaltiot valjastavat kollektiiviset voimansa; korostaa, että tässä yhteydessä on tehostettava edelleen jäsenvaltioiden välistä koordinointia ja yhteistyötä, jotta päästään yhteisymmärrykseen ihmisoikeuskysymyksistä; vaatii uudelleen rohkeampaa ja kunnianhimoisempaa toimintaa ja konkreettista sitoutumista sen sijaan että turvaudutaan pienimmän yhteisen nimittäjän hyväksymiseen;

54. korostaa vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen ratifioinnin merkitystä, sillä kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun unioni ratifioi YK:n yleissopimuksen oikeushenkilönä;

55. vahvistaa, että unionille on erittäin tärkeää puolustaa YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston riippumattomuutta, koska toimiston on suoritettava tehtävänsä puolueettomasti; muistuttaa, että ihmisoikeusvaltuutetun toimistolle on turvattava riittävä rahoitus, jotta se voi pitää alueelliset toimistonsa avoinna;

56. toteaa, että ihmisoikeuksien puolustajien suojelu on unionin ihmisoikeuspolitiikan keskeinen tavoite; korostaa, että YK:n ihmisoikeusmekanismissa yhteistyötä tekeviin ihmisoikeuksien puolustajiin kohdistuvat kostotoimet ja pelottelu uhkaavat heikentää järjestelmää; arvostaa sen vuoksi käytännön tukea ja rahoitusapua, jota demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevasta eurooppalaisesta rahoitusvälineestä annetaan ihmisoikeuksien puolustajien kiireelliseen suojeluun ja tukemiseen;

57. pitää myönteisenä Brysselissä toimivan neuvoston ihmisoikeustyöryhmän (COHOM) perustamista; suhtautuu myönteisesti neuvoston ihmisoikeustyöryhmän pyrkimyksiin parantaa EU:n kantojen valmistelua ja koordiointia YK:n ihmisoikeusneuvoston istuntoja varten samoin kuin Genevessä järjestettyyn neuvoston ihmisoikeustyöryhmän kokoukseen; toistaa odottavansa, että neuvoston ihmisoikeustyöryhmä vaikuttaa keskeisesti unionin ihmisoikeuspolitiikan ulkoisten ja sisäisten ulottuvuuksien johdonmukaisuuteen;

58. on tyytyväinen lisääntyneisiin pyrkimyksiin koordinoida unionin kantaa järjestelmällisemmin ja strategisemmin ennen YK:n ihmisoikeusneuvoston istuntoja sekä pyrkimyksiin saada tukea kolmansilta mailta tehokkaasti ja hyvissä ajoin; ilmaisee toiveensa, että tällaista käytäntöä jatketaan ja lujitetaan tulevaisuudessa;

59. odottaa, että EU:n maakohtaisten ihmisoikeusstrategioiden kehittäminen koordinoidaan asianmukaisesti unionin toiminnan kanssa YK:n foorumeilla; toistaa suosituksensa, että EU:n maakohtaiset ihmisoikeusstrategiat olisi julkistettava, jotta saadaan näkyvyyttä EU:n sitoutumiselle ihmisoikeuksiin kolmansissa maissa ja jotta ihmisoikeuksien puolustajat ja ihmisoikeusaktivistit voivat tukeutua näihin asiakirjoihin;

60. korostaa, että on tärkeää tuoda esiin kysymys siitä, että kansalaisjärjestöjen liikkumatila YK:n ihmisoikeusneuvostossa kapenee; kannustaa EU:n jäsenvaltioita pyrkimään yhdessä nostamaan kysymyksen esiin;

61. kehottaa jälleen korkeaa edustajaa / varapuheenjohtajaa kiinnittämään huomiota ihmisoikeusloukkauksiin, joihin EU:n yritykset tuoreiden raporttien mukaan syyllistyvät kolmansissa maissa; toistaa tässä yhteydessä, että on tärkeää lisätä sisä- ja ulkopolitiikan johdonmukaisuutta ja varmistaa ihmisoikeuksien täysimääräinen noudattaminen sisäpolitiikassa, jotta ei syyllistytä kaksinaismoraaliin;

62. valtuuttaa valtuuskuntansa YK:n ihmisoikeusneuvoston 22. istunnossa tuomaan esille tässä päätöslauselmassa ilmaistut huolenaiheet; kehottaa valtuuskuntaa raportoimaan vierailustaan ihmisoikeuksien alivaliokunnalle; pitää välttämättömänä sen käytännön jatkamista, jonka mukaisesti Euroopan parlamentti lähettää valtuuskunnan asianomaisiin YK:n ihmisoikeusneuvoston istuntoihin ja YK:n yleiskokoukseen;

o

o o

63. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, ihmisoikeuksista vastaavalle Euroopan unionin erityisedustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, YK:n turvallisuusneuvostolle, YK:n pääsihteerille, YK:n yleiskokouksen 67. istunnon puheenjohtajalle, YK:n ihmisoikeusneuvoston puheenjohtajalle, YK:n ihmisoikeusvaltuutetulle sekä ulkoasiainvaliokunnan perustamalle EU:n ja YK:n väliselle työryhmälle.