Predlog resolucije - B7-0060/2013Predlog resolucije
B7-0060/2013

  PREDLOG RESOLUCIJE o 22. zasedanju Sveta Združenih narodov za človekove pravice

  4.2.2013 - (2013/2533(RSP))

  ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
  v skladu s členom 110(2) Poslovnika

  Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez v imenu skupine ALDE

  Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B7-0055/2013

  Postopek : 2013/2533(RSP)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  B7-0060/2013
  Predložena besedila :
  B7-0060/2013
  Razprave :
  Sprejeta besedila :

  B7‑0060/2013

  Resolucija Evropskega parlamenta o 22. zasedanju Sveta Združenih narodov za človekove pravice

  (2013/2533(RSP)(RSP))

  Evropski parlament,

  –   ob upoštevanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah ter vseh konvencij Združenih narodov in pripadajočih izbirnih protokolov,

  –   ob upoštevanju Evropske konvencije o človekovih pravicah ter Listine EU o temeljnih pravicah,

  –   ob upoštevanju strateškega okvira EU za človekove pravice in demokracijo ter akcijskega načrta EU za človekove pravice in demokracijo, kot sta bila sprejeta na 3179. zasedanju Sveta za zunanje zadeve dne 25. junija 2012,

  –   ob upoštevanju svojega priporočila Svetu z dne 13. junija 2012 o posebnem predstavniku EU za človekove pravice[1],

  –   ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Svetu Združenih narodov za človekove pravice, vključno s prednostnimi nalogami Parlamenta v tem okviru; ob upoštevanju zlasti resolucije Evropskega parlamenta z dne 16. februarja 2012 k stališču Parlamenta o 19. zasedanju Sveta Združenih narodov za človekove pravice[2],

  –   ob upoštevanju poročila delegacije pododbora Parlamenta za človekove pravice o obisku 19. zasedanja Sveta Združenih narodov za človekove pravice in poročila skupne delegacije Odbora za zunanje zadeve, Pododbora za človekove pravice ter Pododbora za varnost in obrambo, ki je prisostvovala 67. zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov,

  –   ob upoštevanju svojih nujnih resolucij o človekovih pravicah,

  –   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. decembra 2012 o pregledu strategije EU o človekovih pravicah[3],

  –   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. decembra 2012 o letnem poročilu o človekovih pravicah in demokraciji v svetu za leto 2011 in politiki Evropske unije na tem področju[4],

  –   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 11. decembra 2012 o strategiji digitalne svobode v zunanji politiki EU[5],

  –   ob upoštevanju členov 2, 3(5), 18, 21, 27 in 47 Pogodbe o Evropski uniji,

  –   ob upoštevanju člena 110(2) Poslovnika,

  A. ker so spoštovanje, spodbujanje in varstvo univerzalnosti človekovih pravic del etičnega in pravnega reda Evropske unije ter eden od temeljev evropske enotnosti in celovitosti[6],

  B.  ker bi morala uspešna uporaba nedavnega pregleda strategije EU o človekovih pravicah povečati verodostojnost EU pri Svetu ZN za človekove pravice, tako da bi povečala skladnost med notranjo in zunanjo politiko EU;

  C. ker bi si EU morala prizadevati, da se zoperstavi kršitvam človekovih pravic v enotnih skupnih stališčih, da bi se dosegli najboljši možni rezultati, in bi v zvezi s tem morala še naprej krepiti sodelovanje in organizacijske dogovore med državami članicami;

  D. ker je Svet Evropske unije sprejel strateški okvir EU za človekove pravice in demokracijo ter akcijski načrt EU za njegovo izvedbo, da bi se dosegla učinkovitejša in doslednejša politika EU na tem področju;

  E.  ker je bil imenovan posebni predstavnik EU za človekove pravice, njegova vloga pa je povečati učinkovitost in prepoznavnost politike EU o človekovih pravicah ter prispevati k uresničitvi strateškega okvira in akcijskega načrta o človekovih pravicah in demokraciji;

  F.  ker bo na 22. zasedanje Sveta ZN za človekove pravice v Ženevi odpotovala tudi delegacija Pododbora za človekove pravice, kot je bilo tudi ob zasedanjih tega sveta v preteklih letih;

  1.  je seznanjen s potekajočim postopkom za potrditev prednostnih nalog EU na 22. zasedanju Sveta ZN za človekove pravice; pozdravlja, da se je EU osredotočila na razmere v Siriji, Burmi/Mjanmaru, Severni Koreji in Maliju ter da je podprla podaljšanje mandata posebnega poročevalca v zvezi s človekovimi pravicami v Iranu; ker želi podpreti tudi osredotočenost na tematska vprašanja, kot so verska svoboda in svoboda prepričanja, otrokove pravice, nasilje nad ženskami ter pravice lezbijk, gejev, biseksualcev, transseksualcev in interseksualcev;

  2.  pozdravlja, da so na dnevnem redu 22. rednega zasedanja okrogle mize o vključevanju človekovih pravic, negativni vpliv korupcije na uživanje človekovih pravic ter slovesnost ob 20. obletnici sprejetja Dunajske deklaracije in akcijskega programa, interaktivne razprave, kot je razprava o pravicah invalidov, in obširna srečanja o različnih vprašanjih, kot so otrokove pravice do uživanja najvišjih možnih zdravstvenih standardov; poziva države članice, naj dejavno prispevajo k tem razpravam in jasno izjavijo, da so človekove pravice splošne, nedeljive in medsebojno odvisne;

  3.  pozdravlja poročila, ki jih bodo posebni poročevalci predstavili med drugim o človekovih pravicah v Iranu, Mjanmaru, Demokratični ljudski republiki Koreji in palestinskih ozemljih, zasedenih od leta 1967; pozdravlja pisno poročilo Visoke komisarke za človekove pravice o stanju na področju človekovih pravic v Maliju, zlasti v severnem delu države, poročilo o primernem bivališču kot sestavini pravice do ustreznega življenjskega standarda in o pravici do nediskriminacije v zvezi s tem, o verski svobodi in svobodi prepričanja ter o spodbujanju in varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin v boju proti terorizmu;

  Delo Sveta ZN za človekove pravice

  4.  ugotavlja, da je bilo septembra 2012 v Svet ZN za človekove pravice izvoljenih 18 novih članic, ki so postale članice 1. januarja 2013; to so Argentina, Brazilija, Slonokoščena obala, Estonija, Etiopija, Gabon, Nemčija, Irska, Japonska, Kazahstan, Kenija, Črna gora, Pakistan, Republika Koreja, Sierra Leone, Združeni arabski emirati, Združene države Amerike in Bolivarska republika Venezuela; ugotavlja, da je zdaj devet držav članic EU članic Sveta ZN za človekove pravice;

  5.  je seznanjen z izvolitvijo novega predsednika Sveta ZN za človekove pravice Remigiusza A. Henczela iz Poljske in štirih novih podpredsednikov za leto 2013: Cheikha Ahmeda Oulda Zahafa (Mavretanija), Irutišama Adama (Maldivi), Luisa Gallegosa Chiriboge (Ekvador) in Alexandra Fasela (Švica);

  6.  poudarja, da morajo volitve v Svet ZN za človekove pravice temeljiti na konkurenci, in izraža nasprotovanje ravnanju regionalnih skupin, ki prirejajo volitve brez protikandidatov; ponovno poudarja pomembnost standardov za članstvo v Svetu ZN za človekove pravice v zvezi z zavezanostjo in uspešnostjo na področju človekovih pravic; poudarja, da se od članov tega sveta pričakuje, da bodo zagovarjali najvišje standarde glede spodbujanja in varstva človekovih pravic; poudarja pomembnost strogih in preglednih meril za ponovno sprejetje izključenih članic;

  7.  je še vedno zaskrbljen zaradi pojava blokovske politike in njegovega učinka na verodostojnost Sveta ZN za človekove pravice in učinkovitost njegovega dela;

  8.  še enkrat poudarja, da je za države članice pomembno, da si skupaj prizadevajo za doseganje nedeljivosti in univerzalnosti človekovih pravic in podpirajo delo Sveta za človekove pravice v zvezi s tem, zlasti z ratifikacijo vseh mednarodnih instrumentov za človekove pravice, ki jih je vzpostavil; ponovno izraža obžalovanje, da ni še nobena država članica EU ratificirala Mednarodne konvencije o varstvu pravic vseh delavcev migrantov in članov njihovih družin; ponovno izraža tudi obžalovanje, da več držav članic še vedno ni sprejelo in/ali ratificiralo Konvencije o zaščiti vseh oseb pred prisilnim izginotjem ali izbirnega protokola Konvencije proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju ter da sta samo dve državi članici ratificirali izbirni protokol Mednarodnega pakta o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah; ponovno poziva vse države članice EU, naj ratificirajo te konvencije in protokole, države članice EU pa spodbuja k podpisu in ratifikaciji nedavnega izbirnega protokola h Konvenciji o otrokovih pravicah v zvezi s postopkom obveščanja, ki je bil 28. februarja 2012 dan v Ženevi (Švica) na voljo za podpis;

  9.  pozdravlja dejstvo, da je Generalna skupščina ZN ponovno imenovala Navanethem Pillay za Visoko komisarko za človekove pravice; ponovno izraža svojo odločno podporo Uradu visoke predstavnice ter njegovi neodvisnosti in integriteti;

  10. izraža pohvalo Visoki komisarki za človekove pravice v zvezi z njenimi prizadevanji v procesu krepitve organov za spremljanje pogodb in pozdravlja njeno poročilo o tej zadevi, objavljeno 22. junija 2012; ponovno potrjuje, da je za organe za spremljanje pogodb značilna vključenost številnih zainteresiranih strani in da mora biti civilna družba v te procese stalno vključena; poudarja tudi, da se morata neodvisnost in učinkovitost organov za spremljanje pogodb ohraniti in povečati; poudarja, da je treba zagotoviti zadostno financiranje za kritje vse večjega obsega dela organov za spremljanje pogodb; poziva EU, naj prevzame vodilno vlogo pri zagotavljanju učinkovitega delovanja sistema organov za spremljanje pogodb, vključno v zvezi z ustreznim financiranjem;

  Države arabske pomladi

  11. najstrožje obsoja naraščajočo in neselektivno uporabo nasilja Asadovega režima nad sirskim prebivalstvom, vključno z uporabo težke artilerije in obstreljevanjem poseljenih območij; odkrito obsoja nenehne sistematske kršitve človekovih pravic, ki jih izvajajo režim, njegove varnostne sile in vojska, ki bi lahko pomenile zločin proti človečnosti; izraža globoko zaskrbljenost zaradi nenehnega slabšanja razmer za civilno prebivalstvo; obsoja tudi kršitve človekovih pravic, ki so jih zagrešile opozicijske skupine in sile; poziva vse oborožene akterje, naj nemudoma prenehajo z nasiljem v Siriji; ponavlja svoj poziv Asadovemu režimu, naj nemudoma odstopi; poziva vse sprte strani, naj zagotovijo popoln in varen čezmejni dostop mednarodnim prizadevanjem za humanitarno pomoč;

  12. izraža zaskrbljenost zaradi učinka prelivanja v sosednje države in njegovega vpliva na varnost in stabilnost v regiji; poziva države članice, naj zagotovijo pomoč državam v regiji pri njihovem prizadevanju za zagotavljanje humanitarne pomoči beguncem iz Sirije;

  13. pozdravlja stalno pozornost, ki jo Svet ZN za človekove pravice namenja izredno hudim razmeram na področju človekovih pravic in humanitarnim razmeram v Siriji, kot je razvidno iz resolucij ZN o razmerah v tej državi, sprejetih na 19., 20. in 21. zasedanju tega sveta ter njegovem izrednem zasedanju o Siriji 1. junija 2012; ponavlja, da je pomembno zagotoviti odgovornost za kršitve mednarodnega prava s področja človekovih pravic, ki so bile storjene med konfliktom;

  14. izraža svojo polno podporo neodvisni mednarodni preiskovalni komisiji za Sirijo in temu, da je Svet ZN za človekove pravice podaljšal njen mandat; poudarja, kako pomembna je dopustnost digitalnih dokazov za kazniva dejanja, nasilje in kršitve človekovih pravic; pozdravlja imenovanje Carle del Ponte in Vitita Muntarbhorna kot novih članov ter imenovanje Paola Pinheira kot posebnega poročevalca za Sirijo, ki bo začel delo takrat, ko bo se bo iztekel mandat preiskovalni komisiji; pozdravlja poročilo Komisije, ki razgalja grozodejstva, zagrešena v Siriji; poudarja pomembnost zagotavljanja odgovornosti za grozodejstva in morebitne zločine proti človečnosti, storjene v Siriji; poziva vse države, naj si prizadevajo, da bo varnostni svet Združenih narodov predložil zadevo o razmerah v Siriji Mednarodnemu kazenskemu sodišču;

  15. obžaluje, da še ni bil dosežen sporazum o sprejetju resolucije v Varnostnem svetu ZN o razmerah v Siriji, zlasti pa, da to hromi zmožnost izvajanja učinkovitega pritiska, da bi prekinili nasilje v državi; poziva članice Varnostnega sveta ZN, naj upoštevajo svojo odgovornost do sirskega ljudstva; izreka pohvalo diplomatskim prizadevanjem podpredsednice/visoke predstavnice in držav članic EU pri vključevanju Kitajske in Rusije v to vprašanje; poziva jih, naj s prizadevanji nadaljujejo;

  16. pozdravlja končno pisno poročilo neodvisne preiskovalne komisije za Libijo, predstavljeno na 19. zasedanju Sveta ZN za človekove pravice, ki izpostavlja kršitve človekovih pravic, storjene v tej državi; poziva Svet ZN za človekove pravice, naj še naprej spremlja razmere v Libiji;

  17. izraža zaskrbljenost zaradi razmer, v katerih so zagovorniki človekovih pravic in aktivisti politične opozicije v Bahrajnu; obsoja dejstvo, da so varnostne sile uporabile smrtonosno nasilje proti mirnim protestnikom, tudi prekomerno uporabo solzivca in šiber na kratke razdalje; ponavlja poziv državam članicam EU, naj si v Svetu ZN za človekove pravice prizadevajo za sprejetje resolucije o razmerah na področju človekovih pravic v Bahrajnu;

  18. ponavlja poziv Svetu ZN za človekove pravice, naj sprejme resolucijo na svojem 22. zasedanju o uvedbi mednarodnega mehanizma za spremljanje izvajanja splošnega rednega pregleda Bahrajna in priporočil neodvisne preiskovalne Komisije Bahrajna, vključno s tistimi, ki zadevajo zagovornike človekovih pravic;

  19. pozdravlja besedilo o tehnični pomoči in krepitvi zmogljivosti za Jemen na področju človekovih pravic in ustanovitvi državne pisarne Urada visoke komisarke za človekove pravice v Jemnu; poziva Svet ZN za človekove pravice, naj še naprej spremlja razmere v Jemnu;

  20. izraža zaskrbljenost zaradi stalne politične nestabilnosti in nasilja v Egiptu; v celoti podpira prehod v demokratično družbo na podlagi pravne države in spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin, zlasti svobode izražanja, pravic žensk in spoštovanja manjšin; poziva egiptovske organe oblasti, naj sprožijo pregledno preiskavo uporabe nasilja s strani varnostnih sil in policije proti protestnikom in zagotovijo odgovornost za kršitve človekovih pravic;

  21. poziva egiptovsko vlado, naj olajša vključujoč nacionalni dialog, razširi legitimnost nove ustave in olajša svobodne in poštene parlamentarne volitve ter sprejme ponudbo EU, da ta pošlje misijo za spremljanje volitev;

  22. pozdravlja delo in odprt postopek tunizijske nacionalne ustavodajne skupščine pri oblikovanju osnutka ustave; poudarja, kako pomembno je preprečiti dvoumen jezik, ki bi bil odprt za različna tolmačenja, in omogočil temelje za omejevanje pravic in svoboščin;

  Drugi

  23. pozdravlja odločitev Sveta ZN o človekovih pravicah o imenovanju posebnega poročevalca o razmerah na področju človekovih pravic v Belorusiji in je seznanjen z vseregijsko podporo resoluciji o uvedbi tega mandata, ki dokazuje, da so izredno hude razmere na področju človekovih pravic v tej državi priznale države po vsem svetu;

  24. pozdravlja resolucijo o imenovanju posebnega poročevalca o razmerah na področju človekovih pravic v Eritreji; ugotavlja, da je Svet ZN za človekove pravice tokrat prvič obravnaval to vprašanje in odobrava voditeljsko vlogo, ki so jo izkazale afriške države na tem področju;

  25. pozdravlja podaljšanje mandatov posebnih poročevalcev o razmerah na področju človekovih pravic v Iranu in Mjanmaru; pozdravlja podaljšanje mandatov neodvisnih strokovnjakov o Slonokoščeni obali, Haitiju in Somaliji; poziva organe oblasti teh držav, naj polno sodelujejo z nosilci mandatov;

  26. pozdravlja podaljšanje mandata posebnega poročevalca o razmerah na področju človekovih pravic v Demokratični ljudski republiki Koreji za še eno leto; pozdravlja dejstvo, da je bila resolucija o Demokratični ljudski republiki Koreji sprejeta soglasno, kar dokazuje visoko raven podpore mandata; poziva vlado Demokratične ljudske republike Koreje, naj polno sodeluje s poročevalcem in olajša njegove obiske svoje države;

  27. obžaluje usmrtitve, izvršene na Japonskem leta 2012 po moratoriju te prakse v letu 2011, v zvezi s tem obsoja tudi nedavne množične usmrtitve, ki so bile izvršene v Iranu; potrjuje svojo strogo držo proti smrtni kazni v vseh primerih in vseh okoliščinah;

  28. pozdravlja dejstvo, da Svet ZN za človekove pravice pozorno spremlja razmere v Maliju, in odobrava voditeljsko vlogo, ki so jo izkazale afriške države, ki so Svet ZN za človekove pravice opozorile na to vprašanje;

  29. se je razveselil sprejetja resolucije o Demokratični republiki Kongo, a je še vedno zaskrbljen zaradi razmer na področju človekovih pravic v tej državi, zlasti v provinci Severni Kivu v njenem vzhodnem delu; ostro obsoja napade, ki so jih na vzhodu države izvedle uporniške sile, zlasti skupina M23; pozdravlja prizadevanja držav članic na mednarodni konferenci o območju Velikih jezer, Afriške unije in ZN, da poiščejo mirno politično rešitev krize; znova poziva k ponovni vzpostavitvi neodvisnega strokovnjaka ZN za razmere na področju človekovih pravic v Demokratični republiki Kongo, da bi zagotovili zanesljiv mehanizem, ki bi bil osredotočen na izboljšanje razmer v zvezi s hudo in dolgotrajno zaskrbljenostjo zaradi človekovih pravic v tej državi;

  30. se je z zadovoljstvom seznanil s sprejetjem resolucije Sveta ZN za človekove pravice o verski svobodi in svobodi prepričanja; poudarja, da EU temu vprašanju namenja velik poudarek; poziva države članice, naj nadaljujejo z delom v zvezi s tem vprašanjem, in se veseli novih smernic, ki se pričakujejo v začetku letošnjega leta; izreka pohvalo posebnemu poročevalcu ZN za versko svobodo in svobodo prepričanja za njegovo delo; poudarja pomen obnove tega mandata na 22. zasedanju Sveta ZN za človekove pravice;

  31. pozdravlja resolucijo o Burmi/Mjanmaru v Svetu ZN o človekovih pravicah; je seznanjen z ukrepi, ki jih je od začetka leta 2011 sprejela vlada Burme, da bi obnovila državljanske svoboščine v tej državi; vseeno izraža močno zaskrbljenost zaradi porasta nasilja med skupnostma v državi Rakhine in posledičnih smrti in poškodb, uničenja premoženja in razseljenega lokalnega prebivalstva; je prepričan, da je temeljni vzrok za razmere dolgoročna diskriminatorna politika do ljudstva Rohingja; poudarja, da je potrebno okrepljeno prizadevanje za razrešitev osnovnega vzroka tega problema;

  32. pozdravlja resolucijo o Šrilanki, v kateri je poudarek na spravi in odgovornosti v državi; ponovno izraža podporo priporočilom skupine izvedencev generalnega sekretarja ZN o Šrilanki v zvezi s potrebo po ustanovitvi preiskovalne komisije ZN za preiskavo vseh kriminalnih dejanj;

  33. pozdravlja tudi resolucijo o spodbujanju, varstvu in uživanju človekovih pravic na spletu; odobrava poziv vsem državam, naj spodbujajo in pospešujejo dostop do spleta in mednarodno sodelovanje, usmerjenih v razvoj medijev ter informacijskih in komunikacijskih zmogljivosti v vseh državah; poziva EU in države članice, naj vključujejo vprašanje digitalnih svoboščin v vsa svoja prizadevanja in pobude v Svetu ZN za človekove pravice;

  34. izraža zaskrbljenost nad razmerami v Srednjeafriški republiki, kjer so oborožene skupine napadle in zasedle več mest na severovzhodu države; pozdravlja sporazume, podpisane v Librevillu 11. januarja 2013, vključno s sporazumom o premirju in političnim sporazumom o razrešitvi krize v državi; poudarja pomen hitrega izvajanja teh sporazumov; pozdravlja izjavo podpredsednice/visoke predstavnice z dne 11. januarja, v kateri poziva vse podpisnice, naj te sporazume upoštevajo; poziva države članice, naj sprožijo razpravo o tej zadevi na Svetu ZN za človekove pravice, da bi ohranile vprašanje razmer v Srednjeafriški republiki na vrhu mednarodne agende;

  35. izraža zaskrbljenost zaradi razmer v Izraelu in Gazi po stopnjevanju konflikta konec leta 2012 in obsoja nasilna dejanja, ki sta jih zagrešili obe sprti strani; ponavlja poziv k preklicu zapore Gaze ob hkratnem upoštevanju legitimnih varnostnih pomislekov Izraela ter poziva k sprejetju ukrepov za obnovo in gospodarsko oživitev Gaze;

  36. obsoja odločitev, ki jo je sprejela izraelska vlada 2. decembra 2012, da zgradi 3000 novih naselbinskih enot na Zahodnem bregu in v vzhodnem Jeruzalemu, zlasti na območju E1, ki bodo na pol presekale Zahodni breg, če bodo zgrajene; poudarja, da ta odločitev ogroža rešitev na podlagi soobstoja dveh držav; pozdravlja mednarodno misijo za ugotavljanje dejstev o izraelskih naselbinah na zasedenem palestinskem ozemlju, ustanovljeno ob 19. zasedanju Sveta ZN o človekovih pravicah, ter z zanimanjem pričakuje njeno poročanje med 22. zasedanjem; obžaluje odločitev Izraela, da postane prva država, ki ne sodeluje pri splošnem rednem pregledu, in je zaskrbljen zaradi možne škode za načelo univerzalnosti;

  37. odobrava, da je Generalna skupščina ZN 29. novembra 2012 sprejela resolucijo, s katero je Palestina dobila status države nečlanice opazovalke v ZN; je seznanjen s prevladujočo večino, s katero je bila sprejeta resolucija o tej zadevi, to je s 138 glasovi za, devetimi proti in 41 vzdržanimi; ugotavlja tudi, da je samo ena država članica EU glasovala proti; ponovno izraža podporo tem prizadevanjem; je seznanjen s podporo, ki jo je izrazila EU, da bi Palestina postala polnopravna članica ZN kot del politične rešitve izraelsko-palestinskega konflikta; potrjuje, da EU ne bo sprejela nobenih sprememb mej, zarisanih pred letom 1967, tudi v zvezi z Jeruzalemom, razen tistih, o katerih se bosta pogodbenici dogovorili;

  38. je seznanjen s prvim letnim forumom za podjetništvo in človekove pravice v Ženevi od 4. do 6. decembra 2012, ki je združil široko paleto zainteresiranih strani v razpravi o izvajanju vodilnih načel ZN na tem področju; podpira uvodna posvetovanja foruma o tem, kako bi pripravili vlade in podjetja k sprejetju regulativnih, političnih in izvajalskih okvirov za spoprijem z zlorabami človekovih pravic, povezanimi s podjetji; podpira prizadevanja Komisije, da pospeši svojo „novo politiko o družbeni odgovornosti gospodarskih družb“; poudarja, da mora biti ta politika celo bolj ambiciozna;

  39. pozdravlja delo začasne odprte medvladne delovne skupine za zasebne vojaške družbe in varnostne službe z mandatom preučitve možnosti mednarodnega regulativnega okvira; priznava posebno pozornost, namenjeno možnosti izdelave pravno zavezujočega instrumenta za reguliranje, spremljanje in pregled dejavnosti zasebnih vojaških družb in varnostnih služb ter izraža podporo takemu pravno zavezujočemu regulativnemu okviru; poudarja, da je potrebna stroga odgovornost, in poziva zasebne vojaške družbe in varnostne službe, ki še niso podpisale kodeksa ravnanja za zasebne varnostne službe, naj ga upoštevajo; z zanimanjem pričakuje poročilo delovne skupine;

  Splošni redni pregled

  40. poudarja pomen vidika splošnosti splošnega rednega pregleda in ponovno potrjuje njegov pomen za to, da bi omogočili celovito razumevanje razmer na področju človekovih pravic na terenu v vseh državah članicah ZN;

  41. pozdravlja začetek drugega cikla splošnega rednega pregleda in sprejetje prvih zaključkov tega cikla; ponavlja, kako pomembno je, da se drugi cikel osredotoča na izvajanje priporočil, sprejetih v prvem ciklu; vendar znova poziva, naj se v nadaljevanju procesa splošnega rednega pregleda ponovno preučijo priporočila, ki jih države niso sprejele v prvem ciklu;

  42. meni, da je izvajanje ključni vidik uresničenja potenciala procesa splošnega rednega pregleda; zato ponavlja, kako pomembno je, da države članice EU zagotovijo tehnično pomoč državam v procesu pregleda, da bodo priporočila lahko izvajale; spodbuja države, da predstavijo vmesne posodobitve, da bi prispevale k izboljšanemu izvajanju;

  43. priporoča, da se priporočila splošnega rednega pregleda sistematično vključijo v dialoge in posvetovanja EU o človekovih pravicah in državne strategije EU o človekovih pravicah, da se zagotovi nadaljnje ukrepanje po izidih splošnega rednega pregleda; podobno priporoča, naj Parlament razpravlja o teh priporočilih pri obiskih svojih delegacij v tretjih državah;

  44. pozdravlja ukrepe, ki omogočajo polno sodelovanje široke palete zainteresiranih strani v procesu splošnega rednega pregleda; v zvezi s tem pozdravlja spremembe seznama govornikov, ki daje možnost vsem državam, ki želijo v tem procesu govoriti, da to storijo; ponavlja, kako ceni pomembnejšo vlogo, ki so jo v skladu s pariškimi načeli pridobile nacionalne institucije za človekove pravice; pozdravlja okrepljeno sodelovanje s terena zaradi večje uporabe videokonferenc;

  45. je prepričan, da bi lahko naredili več, da bi civilno družbo pritegnili k sodelovanju v procesu splošnega rednega pregleda, tudi pri izvajanju rezultatov procesa; obsoja vse vrste povračilnih ukrepov proti ljudem, ki so udeleženi v procesu splošnega rednega pregleda in pri njem sodelujejo; poudarja, da taki ukrepi ogrožajo sistem človekovih pravic ZN kot celoto; spodbuja vse države, naj zagotovijo ustrezno varstvo pred takimi zastraševalnimi ukrepi;

  Posebni postopki

  46. ponovno poudarja bistveno vlogo posebnih postopkov pri verodostojnosti in učinkovitosti dela Sveta ZN za človekove pravice in njegovega osrednjega položaja v mehanizmih ZN za področje človekovih pravic; ponavlja svojo močno podporo posebnim postopkom in poudarja, kako temeljnega pomena je neodvisnost teh mandatov;

  47. poziva države, naj polno sodelujejo v posebnih postopkih, tudi tako, da nemudoma imenujejo nosilce mandatov za obiske v državah, se odzovejo na njihove nujne ukrepe in obtožbe o kršitvah ter zagotovijo ustrezno nadaljnje ukrepanje na podlagi priporočil nosilcev mandatov; nujno poziva Svet ZN za človekove pravice, naj prevzame vodilno vlogo pri teh vprašanjih;

  48. pozdravlja ukrepe, ki jih je sprejela EU, da skupaj razširi veljavno povabilo vsem posebnim postopkom ZN za človekove pravice in tako postane vzor na tem področju; spodbuja države članice ZN, naj ravnajo enako;

  49. obsoja vse vrste povračilnih ukrepov proti ljudem, ki sodelujejo v posebnih postopkih; poudarja, da taki ukrepi ogrožajo sistem človekovih pravic ZN kot celoto; spodbuja vse države, naj zagotovijo ustrezno varstvo pred takimi zastraševalnimi ukrepi;

  Udeležba EU

  50. kar najmočneje poudarja, kako pomembna je dejavno sodelovanje EU v mehanizmih ZN za človekove pravice, tudi v Svetu ZN za človekove pravice; spodbuja države članice, naj to storijo s skupnim sprejemanjem resolucij in dejavnim sodelovanjem v razpravah ter interaktivnem dialogu ter objavljanjem izjav;

  51. pozdravlja imenovanje posebnega predstavnika EU za človekove pravice Stavrosa Lambrinidisa; spodbuja posebnega predstavnika, naj si prizadeva za učinkovitost in vidnost politike EU o človekovih pravicah v okviru Sveta ZN za človekove pravice in vzpostavi tesno sodelovanje z uradom visoke komisarke za človekove pravice in posebne postopke; nestrpno pričakuje sodelovanje s posebnim predstavnikom v zvezi s temi vprašanji;

  52. pozdravlja sodelovanje posebnega predstavnika EU za človekove pravice na forumu o podjetjih in človekovih pravicah v Ženevi 4. in 5. decembra 2012;

  53. ponavlja poudarja potencialno učinkovitosti ukrepov EU, ko Unija in njene države članice izkoristijo skupno moč; poudarja, kako pomembno je še naprej krepiti usklajevanje in sodelovanje med državami članicami v zvezi s tem, da bi dosegli skupno izhodišče o vprašanju človekovih pravic; poziva k drznejšemu in bolj ambicioznemu ukrepanju in konkretnim zavezam namesto zgolj sprejemanja najmanjšega skupnega imenovalca;

  54. poudarja, kako pomembna je ratifikacija Konvencije ZN o pravicah invalidov; gre za prvo priložnost, ko je EU kot pravni subjekt ratificirala kako konvencijo ZN;

  55. ponavlja, kako izredno pomembno za EU je braniti neodvisnost Urada visoke komisarke za človekove pravice glede na to, da mora ta urad svoje naloge opravljati nepristransko; opozarja tudi, kako pomembno je zadostno financiranje za to, da ostanejo regionalne pisarne tega urada odprte;

  56. ugotavlja, da je varstvo zagovornikov človekovih pravic temeljna prednostna naloga politike EU na področju človekovih pravic; poudarja, da zastraševanje zagovornikov človekovih pravic, ki sodelujejo z mehanizmi ZN za človekove pravice in povračilni ukrepi proti njim, ogrožajo ta sistem; zato ceni praktično in finančno pomoč, namenjeno nujnemu varstvu in podpori teh zagovornikov v okviru evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice;

  57. pozdravlja ustanovitev delovne skupine Sveta za človekove pravice (skupina COHOM); pozdravlja prizadevanja te skupine za izboljšanje pripravljenosti in usklajevanja stališč EU za zasedanja Sveta ZN za človekove pravice, vključno z organizacijo sej skupine COHOM v Ženevi; ponavlja, kako pričakuje, da bo COHOM bistveno prispeval k reševanju vprašanja skladnosti med zunanjo in notranjo razsežnostjo politike EU na področju človekovih pravic;

  58. pozdravlja povečana prizadevanja za bolj sistematično in strateško usklajevanje stališča EU pred zasedanji Sveta ZN za človekove pravice, vključno z učinkovitim in pravočasnim zbiranjem podpore tretjih držav; izraža upanje, da se bo ta praksa v prihodnje nadaljevala in krepila;

  59. pričakuje, da bo razvoj državnih strategij EU za človekove pravice ustrezno usklajen z delovanjem EU na forumih Združenih narodov; ponavlja priporočilo, da bi bilo treba objaviti državne strategije EU za človekove pravice, da bi zagotovili vidnost zavzetosti EU za človekove pravice v tretjih državah, zagovornikom človekovih pravic in aktivistom pa podporo v teh dokumentih;

  60. poudarja, kako pomembno je poudariti vprašanje o oženju prostora, namenjenega nevladnim organizacijam, v Svetu ZN za človekove pravice; države članice EU spodbuja k usklajenim prizadevanjem pri opozarjanju na to problematiko;

  61. glede na najnovejša poročila, da so podjetja EU sokriva zlorab človekovih pravic v tretjih državah, znova poziva podpredsednico/visoko predstavnico, naj opozarja na to vprašanje; v zvezi s tem ponavlja, kako pomembno je povečati skladnost med notranjo in zunanjo politiko ter v celoti spoštovati človekove pravice v notranjih politikah, da bi se izognili uporabi dvojnih meril;

  62. pooblašča svojo delegacijo na 22. zasedanju Sveta ZN za človekove pravice, naj posreduje pomisleke in mnenja iz te resolucije; poziva delegacijo, naj Pododboru za človekove pravice poroča o svoji udeležbi na zasedanju; meni, da je nujno treba nadaljevati prakso pošiljanja delegacij EU na zadevna zasedanja Sveta ZN za človekove pravice in Generalne skupščine ZN;

  o

  o o

  63. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, posebnemu predstavniku EU za človekove pravice, vladam in parlamentom držav članic, Varnostnemu svetu ZN, generalnemu sekretarju ZN, predsedujočemu 67. generalne skupščine ZN, predsedniku Sveta ZN za človekove pravice, visoki komisarki ZN za človekove pravice ter delovni skupini EU–ZN, ki jo je ustanovil odbor za zunanje zadeve.