Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B7-0062/2013Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B7-0062/2013

  PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl 22-osios Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos sesijos

  4.2.2013 - (2013/2533(RSP))

  pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo
  pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį

  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Filip Kaczmarek, Elena Băsescu, Roberta Angelilli, Elisabeth Jeggle, Jacek Protasiewicz, Jean Roatta, Kinga Gál, Francisco José Millán Mon PPE frakcijos vardu

  Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B7-0055/2013

  Procedūra : 2013/2533(RSP)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  B7-0062/2013
  Pateikti tekstai :
  B7-0062/2013
  Debatai :
  Priimti tekstai :

  B7‑0062/2013

  Europos Parlamento rezoliucija dėl 22-osios Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos sesijos

  (2013/2533(RSP))

  Europos Parlamentas,

  –   atsižvelgdamas į Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją ir JT žmogaus teisių konvencijas ir jų fakultatyvius protokolus,

  –   atsižvelgdamas į Europos žmogaus teisių konvenciją ir ES pagrindinių teisių chartiją,

  –   atsižvelgdamas į ES strateginę programą žmogaus teisių ir demokratijos srityje ir ES veiksmų planą žmogaus teisių ir demokratijos srityje, kuriuos per 2012 m. birželio 25 d. vykusį 3179-ąjį posėdį priėmė Užsienio reikalų taryba,

  –   atsižvelgdamas į 2012 m. birželio 13 d. savo rekomendaciją Tarybai dėl ES specialiojo įgaliotinio žmogaus teisių klausimais[1],

  –   atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos (JTŽTT), įskaitant Parlamento prioritetus šioje srityje; ypač atsižvelgdamas į 2012 m. vasario 16 d. savo rezoliuciją dėl Parlamento pozicijos dėl JT Žmogaus teisių tarybos 19-osios sesijos[2],

  –   atsižvelgdamas į savo Žmogaus teisių pakomitečio delegacijos vizito į 19-ąją JTŽTT sesiją ataskaitą ir į savo jungtinės Užsienio reikalų komiteto, Žmogaus teisių pakomitečio ir Saugumo ir gynybos pakomitečio delegacijos, dalyvavusios 67-ojoje JT Generalinės Asamblėjos sesijoje, ataskaitą,

  –   atsižvelgdamas į savo skubias rezoliucijas dėl žmogaus teisių,

  –   atsižvelgdamas į 2012 m. gruodžio 13 d. savo rezoliuciją dėl ES žmogaus teisių strategijos peržiūros[3],

  –   atsižvelgdamas į 2012 m. gruodžio 13 d. savo rezoliuciją dėl Metinės ataskaitos dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2011 m. ir Europos Sąjungos politikos šioje srityje[4],

  –   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

  A. kadangi žmogaus teisių paisymas, jų skatinimas, išsaugojimas ir visuotinumas yra Europos Sąjungos etinio ir teisinio acquis dalis ir vienas iš Europos vienybės ir vientisumo ramsčių[5];

  B.  kadangi sėkmingai įgyvendinus ES neseniai persvarstytą žmogaus teisių strategiją turėtų būti užtikrintas didesnis ES vidaus ir užsienio politikos nuoseklumas ir taip sustiprintas jos patikimumas JTŽTT;

  C. kadangi ES turėtų stengtis, laikydamasi vieningos bendros pozicijos, atvirai pasisakyti prieš žmogaus teisių pažeidimus, kad būtų pasiekti kuo geresni rezultatai, ir atsižvelgdama į tai turėtų toliau stiprinti valstybių narių bendradarbiavimą ir gerinti jo organizacinę struktūrą;

  D. kadangi Europos Sąjungos Taryba priėmė Strateginę programą žmogaus teisių ir demokratijos srityje ir jai įgyvendinti skirtą veiksmų planą, siekdama užtikrinti veiksmingesnę ir nuoseklesnę ES politiką šioje srityje;

  E.  kadangi 2012 m. liepos 25 d. buvo paskirtas Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai pavaldus ES specialusis įgaliotinis žmogaus teisių klausimais, kurio vaidmuo – didinti ES žmogaus teisių politikos veiksmingumą ir matomumą ir padėti įgyvendinti strateginę programą ir veiksmų planą žmogaus teisių ir demokratijos srityje;

  F.  kadangi Parlamento Žmogaus teisių pakomitečio delegacija vyks į 22-ąją JTŽTT sesiją Ženevoje, kaip ir ankstesniais metais vykdavo į JTŽTT sesijas;

  1.  atkreipia dėmesį į vystantį procesą, skirtą ES prioritetams, susijusiems su 22-ąja JTŽTT sesija, patvirtinti; teigiamai vertina dėmesį, kurį ES skyrė padėčiai Sirijoje, Birmoje (Mianmare), Korėjos Liaudies Demokratinėje Respublikoje (KLDR) ir Malyje, taip pat ES paramą sprendimui pratęsti specialiojo pranešėjo žmogaus teisių Irane klausimais įgaliojimus; taip pat pritaria tam, kad būtų skirta dėmesio tokiems temoms, kaip religijos ir tikėjimo laisvė, vaiko teisės, smurtas prieš moteris ir vystymosi po 2015 m. darbotvarkė, dėmesį atkreipiant į teisę į mokslą;

  2.  teigiamai vertina tai, kad į 22-osios eilinės sesijos darbotvarkę įtrauktos viešos diskusijos žmogaus teisių integravimo, neigiamo korupcijos poveikio galimybei naudotis žmogaus teisėmis klausimais ir 20-ųjų Vienos deklaracijos ir veiksmų programos priėmimo metinių minėjimas, interaktyvios diskusijos tokiais klausimais, kaip neįgaliųjų teisės, taip pat išsamūs posėdžiai įvairiais klausimais, pvz., dėl vaiko teisės į aukščiausius pasiekiamus sveikatos standartus; ragina valstybes nares aktyviai dalyvauti šiose diskusijose ir aiškiai pažymėti, kad žmogaus teisės yra visuotinės, nedalomos ir tarpusavyje susijusios;

  3.  teigiamai vertina ataskaitas, kurias ketina pateikti specialieji pranešėjai, inter alia, žmogaus teisių Irane, Mianmare, KLDR ir nuo 1967 m. okupuotoje Palestinos Teritorijoje klausimais, taip pat Vyriausiosios žmogaus teisių komisarės rašytinę ataskaitą žmogaus teisių padėties Malyje, ypač šiaurinėje šalies dalyje, klausimais, taip pat būsto, kaip teisės į tinkamą gyvenimo lygį elemento, ir teisės į nediskriminavimą šioje srityje, religijos ir tikėjimo laisvės, žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių skatinimo ir apsaugos kovojant su terorizmu klausimais;

  JT Žmogaus teisių tarybos veikla

  4.  atkreipia dėmesį į tai, kad 2012 m. rugsėjo mėn. į JTŽTT išrinkta 18 naujų narių ir jos su naryste susijusią veiklą vykdo nuo 2013 m. sausio 1 d. – tai Argentina, Brazilija, Dramblio Kaulo Krantas, Estija, Etiopija, Gabonas, Vokietija, Airija, Japonija, Kazachstanas, Kenija, Juodkalnija, Pakistanas, Korėjos Respublika, Siera Leonė, Jungtiniai Arabų Emyratai, Jungtinės Amerikos Valstijos ir Venesuelos Bolivaro Respublika; taip pat pažymi, kad šiuo metu devynios ES valstybės narės yra JTŽTT narės;

  5.  atkreipia dėmesį į tai, kad naujuoju JTŽTT pirmininku išrinktas Remigiusz A. Henczel (Lenkija) ir kad 2013 m. laikotarpiui išrinkti keturi pirmininko pavaduotojai – Cheikh Ahmed Ould Zahaf (Mauritanija), Iruthisham Adam (Maldyvai), Luis Gallegos Chiriboga (Ekvadoras) ir Alexandre Fasel (Šveicarija);

  6.  pabrėžia, kad rinkimai į JTŽTT turi būti pagrįsti konkurencija, ir nepritaria regioninių grupių rengiamiems rinkimams, kuriuose nėra konkurencijos; pakartoja narystei JTŽTT keliamų standartų, susijusių su įsipareigojimais ir veikla žmogaus teisių srityje, svarbą; pabrėžia, kad iš JTŽTT narių reikalaujama laikytis aukščiausių su žmogaus teisių skatinimu ir apsauga susijusių standartų; pakartoja, kad panaikinant narystės sustabdymą svarbu vadovautis griežtais ir skaidriais kriterijais;

  7.  toliau reiškia susirūpinimą dėl vadinamosios blokų politikos reiškinio ir jos poveikio JTŽTT patikimumui ir jos darbo veiksmingumui;

  8.  dar kartą pakartoja, kad svarbu, jog ES valstybės narės dėtų pastangas siekdamos užtikrinti žmogaus teisių nedalumą ir visuotinumą ir remtų JTŽTT veiklą šiuo klausimu, ypač ratifikuodamos šio organo parengtas tarptautines žmogaus teisių priemones; pažymi, kad iki šiol nė viena ES valstybė narė nėra ratifikavusi Konvencijos dėl visų migruojančių darbuotojų ir jų šeimų narių teisių apsaugos; taip pat pažymi, kad kai kurios valstybės narės dar nėra priėmusios ir (arba) ratifikavusios Konvencijos dėl visų asmenų apsaugos nuo prievartinio dingimo ir kad tik dvi valstybės narės yra ratifikavusios Tarptautinio ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių pakto fakultatyvų protokolą; pakartoja savo raginimą visoms ES valstybėms narėms ratifikuoti šias konvencijas ir protokolus ir ragina ES valstybes nares pasirašyti ir ratifikuoti naujausią Vaiko teisių konvencijos fakultatyvų protokolą dėl pranešimų teikimo ir nagrinėjimo procedūros, kuris pateiktas pasirašyti Ženevoje (Šveicarija) 2012 m. vasario 28 d.;

  9.  teigiamai vertina tai, kad JT Generalinė Asamblėja paskyrė Navanethem Pillay Vyriausiąja žmogaus teisių komisare antrai kadencijai; pakartoja tvirtai remiąs Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biurą, jo nepriklausomumą ir vientisumą;

  10. teigiamai vertina Vyriausiąją žmogaus teisių komisarę už jos pastangas stiprinti pagal sutartis įsteigtus organus ir 2012 m. birželio 22 d. paskelbtą jos ataskaitą šiuo klausimu; pakartoja, kad pagal sutartis įsteigtų organų pobūdis pasižymi tuo, kad jie susiję su įvairiomis suinteresuotosiomis šalimis, ir pabrėžia būtinybę į šiuos procesus nuolat įtraukti pilietinę visuomenę; be to, pabrėžia, kad turi būti saugomas ir skatinamas pagal sutartis įsteigtų organų savarankiškumas ir veiksmingumas; pabrėžia, kad norint įveikti didėjantį pagal sutartis įsteigtų organų darbo krūvį būtina užtikrinti pakankamą finansavimą; ragina ES imtis vadovaujamojo vaidmens užtikrinant veiksmingą pagal sutartis įsteigtų organų sistemos veiklą, be kita ko, ir pakankamo finansavimo klausimu;

  Arabų pavasario šalys

  11. kuo griežčiausiai smerkia didėjantį ir aukų nesirenkantį Asado režimo smurtą prieš Sirijos gyventojus, įskaitant sunkiosios artilerijos naudojimą ir gyvenamų vietovių apšaudymą; vienareikšmiškai smerkia režimo, jo saugumo pajėgų ir armijos toliau daromus sistemingus žmogaus teisių pažeidimus, kurie gali būti nusikaltimais žmoniškumui; reiškia didžiulį susirūpinimą dėl nuolat blogėjančios civilių gyventojų padėties; taip pat smerkia opozicijos grupių ir pajėgų vykdomus žmogaus teisių pažeidimus; ragina visus ginkluotus konflikto dalyvius nedelsiant nutraukti smurtą Sirijoje ir pakartoja savo raginimą B. Assado režimui nedelsiant pasitraukti;

  12. reiškia susirūpinimą dėl šalutinio poveikio kaimyninėms šalims ir jo padarinių regiono saugumui ir stabilumui; ragina valstybes nares teikti pagalbą regiono šalims, kurios teikia humanitarinę pagalbą pabėgėliams iš Sirijos;

  13. teigiamai vertina nuolatinį dėmesį, kurį JTŽTT skiria labai blogai žmogaus teisių ir humanitarinei padėčiai Sirijoje, kaip matyti iš JT rezoliucijų dėl padėties šalyje, priimtų per 19-ąją, 20-ąją ir 21-ąją JTŽTT sesijas ir per 2012 m. birželio 1 d. vykusią JTŽTT specialiąją sesiją dėl Sirijos; pakartoja, jog labai svarbu užtikrinti atsakomybę už tarptautinių žmogaus teisių aktų pažeidimus, padarytus per konfliktą;

  14. reiškia savo visapusišką paramą Nepriklausomai tyrimų komisijai Sirijai ir pritaria tam, kad JTŽTT pratęstų jos įgaliojimus; teigiamai vertina Carlos del Ponte ir Vitito Muntarbhorno paskyrimą naujais nariais, taip pat Paolo Pinheiro paskyrimą specialiuoju pranešėju Sirijos klausimais – jis pradės savo darbą pasibaigus Tyrimų komisijos įgaliojimams; teigiamai vertina Komisijos ataskaitą, kurioje informuojama apie žiaurumus Sirijoje;

  15. apgailestauja, kad JT Saugumo Taryboje (JT ST) dar nepasiektas susitarimas dėl rezoliucijos dėl padėties Sirijoje priėmimo ir ypač kad dėl to slopinama galimybė veiksmingai daryti spaudimą siekiant nutraukti smurtą šalyje; ragina JT ST nares atsižvelgti į tai, kad jie atsakingi prieš Sirijos žmones; teigiamai vertina Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės ir ES valstybių narių diplomatines pastangas siekiant į šio klausimo sprendimą įtraukti Kiniją ir Rusiją; ragina jas tęsti šias pastangas;

  16. teigiamai vertina 19-ojoje JTŽTT sesijoje pateiktą galutinę Nepriklausomos tyrimų komisijos rašytinę ataskaitą Libijos klausimais, kurioje informuojama apie šalyje įvykdytus žmogaus teisių pažeidimus; ragina JTŽTT toliau stebėti padėtį Libijoje;

  17. ragina Jungtinius Arabų Emyratus, kaip naują Žmogaus teisių tarybos narį ir vieną iš 14 valstybių, kurių žmogaus teisių padėtį nagrinėja Visuotinio periodinio vertinimo darbo grupė savo posėdyje, nustoti taikių žmogaus teisių gynėjų ir politikos aktyvistų atžvilgiu taikyti dabartines griežtas priemones ir nepažeisti savo įsipareigojimų laikytis aukščiausių standartų skatinant ir saugant žmogaus teises;

  18. reiškia susirūpinimą dėl žmogaus teisių gynėjų ir politinės opozicijos aktyvistų padėties Bahreine; pakartoja savo raginimą ES valstybėms narėms dėti pastangas siekiant, kad JTŽTT būtų priimta rezoliuciją, pagal kurią būtų sukurta tarptautinė priemonė, skirta stebėti, kaip įgyvendinamas Bahreino visuotinis periodinis vertinimas (angl. UPR) ir Bahreino nepriklausomos tyrimų komisijos (angl. BICI) rekomendacijos, įskaitant rekomendacijos dėl žmogaus teisių gynėjų;

  19. teigiamai vertina Jemenui skirtą dokumentą dėl techninės pagalbos ir pajėgumų ugdymo žmogaus teisių srityje ir Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuro įsteigimą Jemene; ragina JTŽTT toliau stebėti padėtį Jemene;

  Kiti klausimai

  20. palankiai vertina JTŽTT sprendimą paskirti specialųjį pranešėją žmogaus teisių padėties Baltarusijoje klausimais ir atkreipia dėmesį į tarpregioninį pritarimą rezoliucijai, kuria nustatomi šie įgaliojimai, – tai įrodo, jog valstybės visame pasaulyje pripažįsta, kad žmogaus teisių padėtis šalyje yra labai prasta;

  21. palankiai vertina rezoliuciją, kuria skiriamas specialusis pranešėjas žmogaus teisių padėties Eritrėjoje klausimais; pažymi, kad tai pirmas kartas, kai JTŽTT ėmėsi spręsti šį klausimą, ir puikiai vertina Afrikos šalių vadovavimą sprendžiant šį klausimą;

  22. teigiamai vertina tai, kad pratęsti specialiųjų pranešėjų žmogaus teisių padėties Irane ir Mianmare klausimais įgaliojimai; palankiai vertina nepriklausomų ekspertų Dramblio Kaulo Kranto, Haičio ir Somalio klausimais įgaliojimų pratęsimą; ragina šių šalių valdžios institucijas visapusiškai bendradarbiauti su įgaliojimų turėtojais;

  23. palankiai vertina tai, kad dar metams pratęsti specialiojo pranešėjo žmogaus teisių padėties Korėjos Liaudies Demokratinėje Respublikoje (KLDR) įgaliojimai; palankiai vertina tai, kad rezoliucija dėl KLDR priimta bendru sutarimu – tai rodo, kad šiems įgaliojimams tvirtai pritariama; primygtinai ragina KLDR vyriausybę visapusiškai bendradarbiauti su pranešėju ir palengvinti jo vizitus į šalį;

  24. smerkia naujausias masines egzekucijas Irane; pakartoja, kad visais atvejais ir visomis aplinkybėmis laikosi tvirtos pozicijos prieš mirties bausmę;

  25. apgailestauja dėl 2012 m. Japonijoje įvykdytų egzekucijų po to, kai 2011 m. paskelbtas šios praktikos moratoriumas, taip pat apgailestauja dėl 2012 m. gruodžio mėn. Taivane įvykdytų šešių egzekucijų; labai apgailestauja, kad Indijoje pažeistas nuo 2004 m. trukęs mirties bausmės de facto moratoriumas, kai 2012 m. lapkričio mėn. Punoje (Maharaštros valstija) nuteistajam įvykdyta mirties bausmė, o tai nesuderinama su visuotine mirties bausmės panaikinimo tendencija; ragina visas šalis, kurios vis dar taiko mirties bausmę, jos atsisakyti arba bent paskelbti mirties bausmės vykdymo moratoriumą;

  26. palankiai vertina tai, kad JTŽTT atidžiai stebi padėtį Malyje, ir džiaugiasi Afrikos valstybių, kurios į šį klausimą atkreipė JTŽTT dėmesį, aktyvumu;

  27. jaučiasi maloniai, galėdamas pažymėti, kad priimta rezoliucija dėl Kongo Demokratinės Respublikos (KDR), tačiau išlieka susirūpinęs dėl žmogaus teisių padėties šalyje, ypač šalies rytinėje dalyje esančioje Šiaurės Kivu provincijoje; griežtai smerkia sukilėlių pajėgų – ypač sukilėlių grupuotės „Kovo 23 d. judėjimas“ – išpuolius šalies rytuose; išreiškia didelį susirūpinimą dėl to, kad vaikai ir toliau naudojami kaip kareiviai, ir ragina juos nuginkluoti, perauklėti ir iš naujo integruoti; džiaugiasi Tarptautinės konferencijos dėl Didžiųjų ežerų regiono (angl. ICGLR) valstybių narių, Afrikos Sąjungos ir Jungtinių Tautų pastangomis rasti taikų politinį šios krizės sprendimą; dar kartą ragina atkurti JT nepriklausomo eksperto žmogaus teisių padėties KDR klausimais pareigybę siekiant užtikrinti patikimą priemonę, kurią taikant didžiausias dėmesys būtų skiriamas siekiui gerinti padėtį, susijusią su sudėtingomis ir užsitęsusiomis žmogaus teisių problemomis šalyje;

  28. su džiaugsmu pažymi, kad priimta JTŽTT rezoliucija dėl religijos ar tikėjimo laisvės; pabrėžia, kad ES šiam klausimui skiria ypatingą dėmesį; ragina savo valstybes nares tęsti darbą šiuo klausimu ir nekantriai laukia, kol bus parengtos naujos gairės, kurių tikimasi šių metų pradžioje; teigiamai vertina JT specialiojo pranešėjo religijos ar tikėjimo laisvės klausimais atliktą darbą; pabrėžia, kad svarbu, jog per JTŽTT 22-ąją sesiją šie įgaliojimai būtų atnaujinti;

  29. palankiai vertina JTŽTT priimtą rezoliuciją dėl Birmos (Mianmaro); atkreipia dėmesį į veiksmus, kurių Birmos vyriausybė ėmėsi nuo 2011 m. pradžios, siekdama šalyje atkurti pilietines laisves; vis dėlto reiškia didžiulį susirūpinimą dėl Rachinų ir Kačinų valstijose išaugusio smurto tarp bendruomenių ir jo sukeltų mirčių ir padarytų sužalojimų, sunaikinto turto ir vietos gyventojų perkėlimo; mano, kad, be kita ko, pagrindinė tokios padėties priežastis – ilgalaikė diskriminacinė politika rohinjų ir kačinų atžvilgiu; pabrėžia, kad reikia didesnių pastangų siekiant šalinti esmines problemos priežastis;

  30. taip pat teigiamai vertina rezoliuciją dėl Šri Lankos, kurioje pabrėžiama susitaikymo ir atskaitomybės šalyje būtinybė; pakartoja, kad pritaria JT Generalinio Sekretoriaus ekspertų komisijos Šri Lankos klausimais parengtai rekomendacijai, jog būtų sukurta JT tyrimų komisija visiems įvykdytiems nusikaltimams ištirti;

  31. reiškia susirūpinimą dėl padėties Centrinės Afrikos Respublikoje (CAR), kur ginkluotos grupuotės yra užpuolusios ir užėmusios keletą miestų šalies šiaurės rytuose; palankiai vertina 2013 m. sausio 11 d. Librevilyje pasirašytus susitarimus, įskaitant paliaubų susitarimą ir politinį susitarimą dėl krizės šalyje problemos sprendimo; pabrėžia, kad svarbu greitai įgyvendinti šiuos susitarimus; palankiai vertina Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės ir Komisijos pirmininko pavaduotojos sausio 11 d. pareiškimą, kuriame visos signatarės raginamos laikytis šių susitarimų; primygtinai ragina valstybes nares kelti šį klausimą JTŽTT, kad tarptautinėje darbotvarkėje daug dėmesio būtų skiriama padėties Centrinės Afrikos Respublikoje klausimui;

  32. reiškia susirūpinimą dėl padėties Izraelyje ir Gazoje po 2012 m. pabaigoje paaštrėjusio konflikto ir smerkia įvykdytus smurto aktus; pakartoja savo raginimą imtis veiksmų siekiant atstatyti Gazos Ruožą ir atkurti jo ekonomiką, kartu atsižvelgiant į teisėtą Izraelio susirūpinimą dėl saugumo;

  33. palankiai vertina per 19-ąją JTŽTT sesiją įsteigtą tarptautinę faktų nustatymo misiją Izraelio gyvenviečių Okupuotoje Palestinos Teritorijoje klausimu ir nekantriai laukia jos ataskaitos per 22-ąją sesiją;

  34. mano, kad ES pozicija dėl 2012 m. lapkričio 29 d. JT Generalinėje Asamblėjoje priimtos rezoliucijos, pagal kurią Palestina tapo JT narės statuso neturinčia valstybe stebėtoja, yra žingsnis siekiant politinio Izraelio ir Palestinos konflikto sprendimo; pakartoja, kad ES nepripažins jokių sienų iki 1967 m. pakeitimų, įskaitant susijusius su Jeruzale, išskyrus tuos, dėl kurių yra susitars šalys;

  35. atkreipia dėmesį į pirmąjį metinį 2012 m. gruodžio 4–6 d. Ženevoje surengtą Verslo ir žmogaus teisių forumą, kuris subūrė įvairiausius suinteresuotus subjektus, norėjusius aptarti, kaip turėtų būti įgyvendinti JT orientaciniai principai šioje srityje; remia pradines Forumo konsultacijas dėl to, kaip vyriausybės ir įmonės galėtų būti priverstos priimti reguliavimo, politikos ir įgyvendinimo programas, skirtas kovoti su žmogaus teisių pažeidimais verslo srityje; pritaria Europos Komisijos pastangoms siekti skatinti jos naują įmonių socialinės atsakomybės politiką;

  36. teigiamai vertina atviros tarpvyriausybinės darbo grupės privačių karinių ir saugumo bendrovių klausimais, kuri įgaliota svarstyti galimybę sukurti tarptautinę reguliavimo sistemą, darbą; pripažįsta, kad išsamus dėmesys skirtas galimybei parengti teisiškai privalomą priemonę, kurią taikant būtų reguliuojama, stebima ir prižiūrima privačių karinių ir saugumo bendrovių veikla, ir reiškia pritarimą tokiai teisiškai privalomai reguliavimo sistemai; pabrėžia, kad būtinas tvirtas atskaitomybės komponentas, ir ragina privačias karines ir saugumo bendroves, kurios dar nėra pasirašiusios Privačių saugumo paslaugų teikėjų elgesio kodekso, juo vadovautis; nekantriai laukia darbo grupės ataskaitos pristatymo;

  Visuotinis periodinis vertinimas

  37. pabrėžia visuotinio periodinio vertinimo universalumo aspekto svarbą ir dar kartą patvirtina, jog visuotinis periodinis vertinimas svarbus siekiant, kad būtų galima visapusiškai suvokti žmogaus teisių padėtį vietoje visose JT valstybėse narėse;

  38. palankiai vertina tai, kad prasidėjo visuotinio periodinio vertinimo antrasis ciklas ir priimtos pirmosios jo išvados; pakartoja, jog labai svarbu, kad antrajame cikle būtų skiriamas dėmesys per pirmąjį ciklą priimtų rekomendacijų įgyvendinimui; vis dėlto dar kartą ragina, kad valstybių per pirmąjį ciklą atmestos rekomendacijos būtų iš naujo svarstomos tęsiant visuotinio periodinio vertinimo procesą;

  39. mano, kad įgyvendinimas yra pagrindinis visuotinio periodinio vertinimo proceso teikiamų galimybių išnaudojimo aspektas; todėl pakartoja, jog labai svarbu, kad ES valstybės narės teiktų techninę pagalbą siekiant padėti valstybėms, kurių padėtis vertinama, įgyvendinti rekomendacijas; ragina valstybes pateikti atnaujintą laikotarpio vidurio informaciją, kad būtų prisidėta prie geresnio įgyvendinimo;

  40. rekomenduoja sistemingai įtraukti visuotinio periodinio vertinimo rekomendacijas į ES žmogaus teisių dialogus ir konsultacijas bei konkrečioms šalims skirtas ES žmogaus teisių strategijas siekiant užtikrinti, kad būtų vykdoma veikla atsižvelgiant į visuotinio periodinio vertinimo išvadas; panašiai rekomenduoja, kad Parlamentas keltų klausimus dėl šių rekomendacijų per savo delegacijų vizitus į trečiąsias šalis;

  41. palankiai vertina veiksmus, kurių imantis visuotinio periodinio vertinimo procese gali visapusiškai dalyvauti įvairūs suinteresuoti subjektai; atsižvelgdamas į tai teigiamai vertina pranešėjų sąrašo pakeitimus – taip visoms valstybėms, kurios pageidauja pareikšti nuomonę visuotinio periodinio vertinimo proceso metu, sudaroma galimybė tai padaryti; pakartoja, kad vertina stipresnį vaidmenį, kurį Paryžiaus principų pagrindu yra įgijusios nacionalinės žmogaus teisių institucijos; palankiai vertina aktyvesnį vietos dalyvavimą šioje veikloje vis labiau naudojat vaizdo konferencijų įranga;

  42. laikosi nuomonės, kad galima padaryti dar daugiau siekiant į visuotinio periodinio vertinimo procesą įtraukti pilietinę visuomenę, įskaitant visuotinio periodinio vertinimo proceso rezultatų įgyvendinimą; apgailestauja dėl represijų ir sankcijų prieš asmenis, dalyvaujančius visuotinio periodinio vertinimo procese ir bendradarbiaujančius jį vykdant;

  Specialiosios procedūros

  43. dar kartą patvirtina, kad specialiosios procedūros atlieka itin svarbų vaidmenį užtikrinant JTŽTT veiklos patikimumą ir efektyvumą ir kad joms tenka pagrindinė vieta JT žmogaus teisių užtikrinimo sistemoje; pakartoja tvirtai remiąs specialiąsias procedūras ir pabrėžia itin didelę šių įgaliojimų nepriklausomumo svarbą;

  44. primygtinai ragina valstybes visapusiškai bendradarbiauti taikant specialiąsias procedūras, pvz., nedelsiant priimti įgaliotus asmenis, kai jie atvyksta į šalį su vizitu, reaguoti į jų skubius veiksmus ir įtarimus dėl pažeidimų ir užtikrinti, kad būtų imtasi reikiamų priemonių atsižvelgiant į jų rekomendacijas; primygtinai ragina JTŽTT nares rodyti pavyzdį šiais klausimais;

  45. palankiai vertina ES veiksmus, kurių imtasi, kad būtų bendrai taikomas galiojantis kvietimas visiems pagal JT specialiąsias procedūras dėl žmogaus teisių įgaliotiems asmenims, t. y. taip parodytą pavyzdį šiuo klausimu; ragina kitas JY valstybes nares padaryti tą patį;

  46. smerkia bet kokios formos represijas prieš asmenis, bendradarbiaujančius pagal specialiąsias procedūras; pabrėžia, kad tokie veiksmai kenkia visai JT žmogaus teisių sistemai; primygtinai ragina valstybes užtikrinti tinkamą apsaugą nuo tokių bauginimo aktų;

  ES dalyvavimas

  47. pakartoja savo raginimą ES aktyviai dalyvauti taikant JT žmogaus teisių priemones ir ypač JTŽTT veikloje; ragina valstybes nares dalyvauti bendrai siūlant rezoliucijas, aktyviai dalyvauti diskusijose ir interaktyviuose dialoguose ir skelbti pareiškimus;

  48. pabrėžia, kad svarbu nustatyti ES specialiojo įgaliotinio žmogaus teisių klausimais poziciją; ragina Europos Sąjungos Tarybos paskirtą specialųjį įgaliotinį siekti ES žmogaus teisių politikos efektyvumo ir matomumo JTŽTT kontekste ir plėtoti glaudų bendradarbiavimą su Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuru ir pagal specialiąsias procedūras įgaliotais asmenimis; tikisi bendradarbiauti su specialiuoju įgaliotiniu šiais klausimais;

  49. pakartoja, kad Sąjungai ir valstybėms narėms pasinaudojus savo bendra įtaka ES veiksmai galėtų būti efektyvūs; pabrėžia, kad svarbu toliau stiprinti valstybių narių veiksmų derinimą ir bendradarbiavimą šiuo klausimu, kad būtų pasiekta bendra pozicija dėl žmogaus teisių klausimų; dar kartą ragina imtis ryžtingesnių ir platesnio užmojo veiksmų užuot tiesiog pritarus mažiausiems bendriems reikalavimams;

  50. pabrėžia JT neįgaliųjų teisių konvencijos ratifikavimo – tai buvo pirmas kartas, kai ES ratifikavo JT konvenciją kaip juridinis asmuo – reikšmę;

  51. pakartoja, jog ES svarbu ginti Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuro savarankiškumą, nes būtina, kad biuras nešališkai vykdytų savo užduotis; primena, kad norint, jog veiktų regioniniai Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuro skyriai, svarbu užtikrinti pakankamą finansavimą;

  52. pažymi, kad žmogaus teisių gynėjų apsauga yra pagrindinis ES žmogaus teisių politikos prioritetas; pabrėžia, kad represijos ir bauginimai, nukreipti prieš pagal JT žmogaus teisių priemones bendradarbiaujančius žmogaus teisių gynėjus , kelia grėsmę šiai sistemai; todėl teigiamai vertina praktinę ir finansinę paramą, skiriamą skubiai žmogaus teisių gynėjų apsaugai ir paramai jiems pagal Europos demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo priemonę (EDŽTRP);

  53. džiaugiasi, kad 2012 m. įsteigta Tarybos žmogaus teisių darbo grupė (angl. COHOM), kurios būstinė Briuselyje; pripažįsta COHOM pastangas siekiant gerinti ES pozicijų JTŽTT sesijoms rengimą ir koordinavimą, įskaitant COHOM posėdžių organizavimą Ženevoje; pakartoja, kad tikisi, jog COHOM bus pagrindinė priemonė klausimui dėl ES žmogaus teisių išorės ir vidaus politikos nuoseklumo spręsti;

  54. tikisi, kad konkrečioms šalims skirtų ES žmogaus teisių strategijų rengimas bus tinkamai koordinuojamas su ES veiksmais JT forumuose; dar kartą rekomenduoja, kad konkrečioms šalims skirtose ES žmogaus teisių strategijose būtų akivaizdus ES įsipareigojimas ginti žmogaus teises trečiosiose šalyse ir kad šie dokumentai būtų parama už savo žmogaus teises kovojantiems asmenims;

  55. atsižvelgdamas į naujus pranešimus apie ES įmones, kurios prisidėjo prie žmogaus teisių pažeidimų trečiosiose šalyse, dar kartą ragina Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę ir Komisijos pirmininko pavaduotoją atkreipti dėmesį į šį klausimą; todėl pakartoja, kad svarbu užtikrinti didesnį vidaus ir išorės politikos nuoseklumą ir įgyvendinant vidaus politiką visapusiškai paisyti žmogaus teisių, kad būtų vengiama dvigubų standartų taikymo;

  56. įgalioja savo delegaciją 22-ojoje JTŽTT sesijoje išsakyti šioje rezoliucijoje pareikštą susirūpinimą ir nuomonę; ragina delegaciją pateikti savo vizito ataskaitą Žmogaus teisių pakomitečiui; mano, jog būtina ir toliau siųsti EP delegacijas į atitinkamas JTŽTT ir JTGA sesijas;

  o

  o        o

  57. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai, ES specialiajam įgaliotiniui žmogaus teisių klausimais, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, JT Saugumo Tarybai, JT Generaliniam Sekretoriui, 67-osios JT Generalinės Asamblėjos pirmininkui, JT Žmogaus teisių tarybos pirmininkui, JT vyriausiajai žmogaus teisių komisarei ir Užsienio reikalų komiteto sudarytai ES ir JT darbo grupei.