Процедура : 2011/0281(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0080/2013

Внесени текстове :

B7-0080/2013

Разисквания :

PV 12/03/2013 - 14
CRE 12/03/2013 - 14
PV 13/03/2013 - 6
CRE 13/03/2013 - 6

Гласувания :

PV 13/03/2013 - 8.8
CRE 13/03/2013 - 8.8
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0085

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ЗАПОЧВАНЕТО НА МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНИ ПРЕГОВОРИ И СВЪРЗАНИЯ С ТЯХ МАНДАТ
PDF 1173kWORD 3480k
11.2.2013
PE503.601v02-00
 
B7-0080/2013

внесено съгласно член 70, параграф 2 и член 70а от Правилника за дейността


относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти („Общ регламент за ООП“) (COM(2011)0626 – C7‑0339/2011 – (COM (2012)0535 – C7‑0310/2012 – 2011/0281(COD) – 2013/2529(RSP))


Комисия по земеделие и развитие на селските райони (*)
(*) Преговарящ екип: председател, докладчик и докладчици в сянка

Предложение за решение на Европейския парламент относно започването на междуинституционални преговори и свързания с тях мандат във връзка с предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти („Общ регламент за ООП“) (COM(2011)0626 – C7‑2011/0281 – 2011/0281(COD)) (COM(2012)0535 – C70310/2012 – 2011/0281(COD)2013/2529(RSP))   
B7‑0080/2013

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на комисията по земеделие и развитие на селските райони,

–   като взе предвид член 70, параграф 2 и член 70а от своя правилник,

–   като има предвид, че посоченият в законодателното предложение финансов пакет е само ориентировъчен за законодателния орган и че той не може да бъде определен, преди да бъде постигнато споразумение във връзка с предложението за регламент относно многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г.,

решава да започне междуинституционални преговори на основание на следния мандат:

МАНДАТ

Изменение  1

Предложение за регламент

Позоваване 3 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

като взе предвид становището на Сметната палата1,

 

____________________

 

1 OВ C ... /Все още непубликувано в Официален вестник.

Or. en

 

Изменение  2

Предложение за регламент

Позоваване 4 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

като взеха предвид становището на Комитета на регионите1,

 

____________________

 

1ОВ C 1/225, 27.7.2012 г.

Or. en

 

Изменение  3

Предложение за регламент

Съображение 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) В Съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите „Общата селскостопанска политика през 2020 г.: подготовка за бъдещите предизвикателства в областта на хранителното снабдяване, природните ресурси и териториалния баланс“ са изложени потенциалните предизвикателства, цели и насоки на Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2013 г. С оглед на обсъжданията на посоченото съобщение ОСП следва да бъде реформирана, считано от 1 януари 2014 г. Тази реформа следва да обхване всички основни инструменти на ОСП, включително Регламент (ЕС) № [COM(2010)799] на Съвета от […] г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“). С оглед на обхвата на реформата е целесъобразно да бъде отменен Регламент (ЕС) № [COM(2010)799] и да бъде заменен с нов Общ регламент за ООП. Реформата следва също така да хармонизира, рационализира и опрости разпоредбите, доколкото е възможно, особено тези, които обхващат повече от един селскостопански сектор, включително като осигури възможност несъществени елементи на мерките да се приемат от Комисията чрез делегирани актове.

(1) В Съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите „Общата селскостопанска политика през 2020 г.: подготовка за бъдещите предизвикателства в областта на хранителното снабдяване, природните ресурси и териториалния баланс“ са изложени потенциалните предизвикателства, цели и насоки на Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2013 г. С оглед на обсъжданията на посоченото съобщение ОСП следва да бъде реформирана, считано от 1 януари 2014 г. Тази реформа следва да обхване всички основни инструменти на ОСП, включително Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“). С оглед на обхвата на реформата е целесъобразно да бъде отменен Регламент (ЕО) № 1234/2007 и да бъде заменен с нов Общ регламент за ООП. Реформата следва също така да хармонизира, рационализира и опрости разпоредбите, доколкото е възможно, особено тези, които обхващат повече от един селскостопански сектор, включително като осигури възможност несъществени елементи на мерките да се приемат от Комисията чрез делегирани актове. Освен това реформата продължава в посоката на предишните реформи към по-голяма конкурентоспособност и пазарна ориентация.

Or. en

 

Изменение  4

Предложение за регламент

Съображение 1 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a) Прилагането на настоящия регламент следва да бъде в съответствие с целите за сътрудничество за развитие на рамката за политиката на Съюза за продоволствена сигурност (COM(2010)0127), като изрично се гарантира, че мерките на ОСП не застрашават капацитета за производство на храни и дългосрочната продоволствена сигурност в развиващите се страни, както и способността на тяхното население да се изхранва, като се спазва съответствие с целите на политиката на сътрудничество за развитие на Съюза съгласно член 208 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Or. en

 

Изменение  5

Предложение за регламент

Съображение 1 б (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1б) Една от основните цели на общата селскостопанска политика следва да бъде гарантирането на продоволствената сигурност и продоволственият суверенитет на държавите членки, което създава необходимост от системи за регулиране и разпределение във връзка с производството, позволяващи на държавите и регионите да развиват производството си по начин, който им дава възможност да посрещнат нуждите си, доколкото е възможно. Освен това е от жизненоважно значение да бъде възстановен балансът на силите в рамките на веригата за производство на храни в полза на производителите.

Or. en

 

Изменение  6

Предложение за регламент

Съображение 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) От особено значение е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе необходимите консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета.

(2) С цел гарантиране на правилното функциониране на режима, установен с настоящия регламент, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 290 от Договора, за да може Комисията да допълва или изменя някои несъществени елементи от настоящия регламент. Следва да се определят елементите, за които могат да се упражняват посочените правомощия, както и условията, при които се делегират правата. От особено значение е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе необходимите консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета.

Or. en

 

Изменение  7

Предложение за регламент

Съображение 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) Съгласно член 43, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз („Договора“) Съветът приема мерки за определяне на цените, налозите, помощите и количествените ограничения. В интерес на яснотата, когато се прилага член 43, параграф 3 от Договора, в настоящия регламент следва изрично да се посочва, че мерките ще се приемат от Съвета на посоченото основание.

заличава се

Or. en

 

Изменение  8

Предложение за регламент

Съображение 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) Настоящият регламент следва да съдържа всички основни елементи на единната ООП. В някои случаи определянето на цените, налозите, помощите и количествените ограничения е неразривно свързано с тези основни елементи.

(4) Настоящият регламент следва да съдържа всички основни елементи на единната ООП. По принцип определянето на цените, налозите, помощите и количествените ограничения е неразривно свързано с тези основни елементи.

Or. en

 

Изменение  9

Предложение за регламент

Съображение 5 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5a) Следва да се вземат предвид целите, определени от Европейската комисия за бъдещата обща селскостопанска политика в областта на устойчивото управление на природните ресурси, продоволствената сигурност, земеделската дейност в цяла Европа, балансираното регионално развитие, конкурентоспособността на европейското земеделие и опростяването на ОСП.

Or. en

 

Изменение  10

Предложение за регламент

Съображение 5 б (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5б) За селскостопанските производители е особено важно да бъдат опростени административните правила за прилагане на общата селскостопанска политика, без това опростяване да довежда до прекомерна стандартизация на критериите, която да не взема предвид конкретните местни и регионални особености.

Or. en

 

Изменение  11

Предложение за регламент

Съображение 7

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) Настоящият регламент и другите актове, приети съгласно член 43 от Договора, се отнасят до описанията на продукти и позоваванията на позиции или подпозиции от Комбинираната номенклатура. Измененията в номенклатурата на Общата митническа тарифа може да наложат последващи технически корекции в тези регламенти. Комисията следва да може да приема мерки за изпълнение с оглед извършването на такива корекции. В интерес на яснотата и опростеността Регламент (EО) № 234/79 на Съвета от 5 февруари 1979 г. относно процедурата за промяна на номенклатурата на Общата митническа тарифа, използвана за селскостопанските продукти, в който понастоящем се предвижда такова правомощие, следва да бъде отменен и правомощието да бъде включено в настоящия регламент.

(7) Настоящият регламент се отнася до описанията на продукти и позоваванията на позиции или подпозиции от Комбинираната номенклатура. Измененията в номенклатурата на Общата митническа тарифа може да наложат последващи технически корекции в настоящия регламент. На Комисията следва да се делегират правомощия да приема актове в съответствие с член 290 от Договора. В интерес на яснотата и опростеността Регламент (EО) № 234/79 на Съвета от 5 февруари 1979 г. относно процедурата за промяна на номенклатурата на Общата митническа тарифа, използвана за селскостопанските продукти, в който понастоящем се предвижда такова правомощие, следва да бъде отменен и в настоящия регламент да бъде включена нова процедура за промяна.

Or. fr

 

Изменение  12

Предложение за регламент

Съображение 11

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11) С цел да се отчетат специфичните характеристики на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема някои актове в съответствие с член 290 от Договора по отношение на определянето на пазарните години за тези продукти.

заличава се

Or. fr

 

Изменение  13

Предложение за регламент

Съображение 12 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12a) Публична интервенция на пазара следва да се осъществява като извънредна мярка единствено с цел да се стабилизира крайната нестабилност на цените вследствие на временно свръхпредлагане на европейския пазар. Тя не следва да се използва за стабилизиране на структурно свръхпроизводство.

Or. en

 

Изменение  14

Предложение за регламент

Съображение 13

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13) За по-голяма яснота и прозрачност разпоредбите следва да бъдат подчинени на обща структура, като същевременно се запази политиката, следвана във всеки отделен сектор. За тази цел е уместно да се направи разграничение между референтните и интервенционните цени и да се даде определение на последните, по-специално като се уточни, че само интервенционните цени за публична интервенция отговарят на прилаганите администрирани цени, посочени в първото изречение на точка 8 от приложение 3 към Споразумението на СТО за селското стопанство (т.е. подкрепа на ценовата разлика). В тази връзка следва да се разбира, че интервенцията на пазара може да бъде под формата на публична интервенция, както и на други видове интервенция, при които не се използват предварително установени ценови показатели.

(13) За по-голяма яснота и прозрачност разпоредбите следва да бъдат подчинени на обща структура, като същевременно се запази политиката, следвана във всеки отделен сектор. За тази цел е уместно да се направи разграничение между референтните и интервенционните цени и да се даде определение на последните, по-специално като се уточни, че само интервенционните цени за публична интервенция отговарят на прилаганите администрирани цени, посочени в първото изречение на точка 8 от приложение 3 към Споразумението на СТО за селското стопанство (т.е. подкрепа на ценовата разлика). Следва също така да се разбира, че интервенцията на пазара може да бъде под формата на публична интервенция и помощ за частно складиране, както и на други видове интервенция, при които не се използват, изцяло или частично, предварително установени ценови показатели.

Or. en

 

Изменение  15

Предложение за регламент

Съображение 14

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14) Според целесъобразността за всеки от засегнатите сектори с оглед на практиката и опита в рамките на предишните ООП, системата за интервенция следва да бъде на разположение през определени периоди от годината, като през този период да бъде открита постоянно или да се открива в зависимост от пазарните цени.

(14) Според целесъобразността за всеки от засегнатите сектори с оглед на практиката и опита в рамките на предишните ООП, системата за публична интервенция следва винаги, когато има явна необходимост да бъде активирана, да бъде на разположение и открита постоянно или в зависимост от пазарните цени.

Or. en

 

Изменение  16

Предложение за регламент

Съображение 16

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16) В настоящия регламент следва да бъде предвидена възможността за пласиране на продукти, закупени при публична интервенция. Такива мерки следва да бъдат предприети по начин, при който се избягват смущения на пазара и се осигурява равен достъп до стоките и равнопоставеност на купувачите.

(16) В настоящия регламент следва да бъде предвидена възможността за пласиране на продукти, закупени при публична интервенция. Такива мерки следва да бъдат предприети по начин, при който се избягват смущения на пазара, осигурява се равен достъп до стоките и равнопоставеност на купувачите и се дава възможност продуктите да бъдат предоставени за използване в схемата за разпределяне на храна на най-нуждаещите се лица в Съюза.

Or. en

 

Изменение  17

Предложение за регламент

Съображение 16 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(16a) Скалите на Съюза за класификация на кланичните трупове в секторите на говеждото и телешкото месо, свинското месо и овчето месо и козето месо са от съществено значение за целите на регистрирането на цените и за прилагането на интервенционните правила в тези сектори. Освен това, те целят подобряване на прозрачността на пазара.

Or. en

 

Изменение  18

Предложение за регламент

Съображение 16 б (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(16б) Важно е помощта за частно складиране да постигне своите цели за стабилизиране на пазара и допринасяне за постигане на добър жизнен стандарт на селскостопанската общност. Поради това, тя следва да се задейства не само от показатели, свързани с пазарните цени, но също така в отговор на изключително трудни икономически ситуации на пазарите, особено тези, които засягат значително маржовете на печалба на селскостопанските производители.

Or. en

 

Изменение  19

Предложение за регламент

Съображение 22

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22) С цел да се стандартизира представянето на различните продукти с цел подобряване на прозрачността на пазара, регистриране на цените и прилагане на мерките за пазарна интервенция под формата на публична интервенция и частно складиране, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема някои актове в съответствие с член 290 от Договора по отношение на скалите на Съюза за класификация на кланичните трупове в секторите на говеждото и телешкото месо, свинското месо и овчето и козето месо.

(22) С цел да се стандартизира представянето на различните продукти с цел подобряване на прозрачността на пазара, регистриране на цените и прилагане на мерките за пазарна интервенция под формата на публична интервенция и частно складиране и за да се отчитат конкретните особености, отбелязани в Съюза, и техническите достижения и секторните изисквания, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема някои актове в съответствие с член 290 от Договора по отношение на скалите на Съюза за класификация на кланичните трупове в секторите на говеждото и телешкото месо, свинското месо и овчето и козето месо, за да се адаптират и актуализират скалите, използвани с Съюза.

Or. en

 

Изменение  20

Предложение за регламент

Съображение 23 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(23a) С цел да се засилят и допълнят съществуващите инструменти за управление на пазарите и да се осигури доброто им функциониране, следва да се създаде инструмент, основаващ се на частно управление на предлагането и на координирането на различните оператори. Чрез този инструмент признати асоциации на организации на производители, разполагащи с подходящ за пазара размер следва да имат възможността да изтеглят определен продукт по време на пазарната година.

Or. en

 

Изменение  21

Предложение за регламент

Съображение 23 б (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(23б) С цел да се избегне този инструмент да има последици, противоречащи на целите на ОСП, или да пречи на доброто функциониране на вътрешния пазар, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема някои актове в съответствие с член 290 от Договора с цел установяването на правила относно функционирането и активирането на инструмента. Освен това, с цел да се гарантира съвместимостта на този инструмент със законодателство на Съюза, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема някои актове съгласно член 290 от Договора по отношение на правилата за неговото финансиране, включително в случаите, в които тя счита, че предоставянето на помощ за частно складиране е целесъобразно.

Or. en

 

Изменение  22

Предложение за регламент

Съображение 25

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25) Следва да се насърчава консумацията на плодове, зеленчуци и млечни продукти от децата, включително чрез трайно увеличаване на дела на тези продукти в хранителния режим на децата на етапа, когато се формират техните хранителни навици. Следователно следва да се насърчава помощта от Съюза, за да се финансира или съфинансира предоставянето на такива продукти на децата в учебните заведения.

(25) С цел да се насърчи изграждането на здравословни хранителни навици у децата, те следва да се насърчават да консумират плодове, зеленчуци и млечни продукти, включително чрез трайно увеличаване на дела на тези продукти в хранителния режим на децата на етапа, когато се формират техните хранителни навици. Следователно следва да се насърчава помощта от Съюза, за да се финансира или съфинансира предоставянето на такива продукти на децата в учебните, предучилищните и други извънучилищни заведения. Тези програми следва също така да допринесат за постигане на целите на ОСП, включително за увеличение на доходите на селскостопанските производители, за стабилизиране на пазарите и за сигурността на доставките, както понастоящем, така и в бъдеще.

Or. en

 

Изменение  23

Предложение за регламент

Съображение 26

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(26) С цел да се гарантира добро бюджетно управление на схемите, следва да се установят подходящи разпоредби за всяка от тях. Помощта от Съюза не следва да се използва за заместване на финансирането по съществуващи национални схеми за предлагане на плодове в училищата. Предвид бюджетните ограничения държавите членки следва да могат да заменят своето финансово участие в схемите с участие от частния сектор. С оглед на ефективността на схемата за предлагане на плодове в училищата държавите членки следва да предвидят съпътстващи мерки, за които на държавите членки следва да бъде разрешено да отпускат национална помощ.

(26) С цел да се гарантира добро бюджетно управление на схемите, следва да се установят подходящи разпоредби за всяка от тях. Помощта от Съюза не следва да се използва за заместване на финансирането по съществуващи национални схеми за предлагане на плодове, зеленчуци и млечни продукти в училищата. Предвид бюджетните ограничения държавите членки следва да могат да заменят своето финансово участие в такива евентуални национални схеми за предлагане на плодове и зеленчуци в училищата с участие от частния сектор. С оглед на ефективността на схемата за предлагане на плодове и зеленчуци в училищата държавите членки следва да предвидят съпътстващи мерки, за които на държавите членки следва да бъде разрешено да отпускат национална помощ.

Or. en

 

Изменение  24

Предложение за регламент

Съображение 27

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(27) С цел да се насърчи изграждането на здравословни хранителни навици у децата, да се гарантира ефективното и целенасочено използване на европейските фондове и да се повиши осведомеността относно схемата, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема някои актове в съответствие с член 290 от Договора по отношение на схемата за предлагане на плодове в училищата относно: продуктите, които не са допустими за схемата; целевата група на схемата; националните или регионални стратегии, които държавите членки трябва да разработят, за да се ползват от помощта, в това число съпътстващите мерки; одобрението и подбора на кандидатите за помощ; обективните критерии за разпределение на помощта между държавите членки, индикативното разпределение на помощта между държавите членки и метода на преразпределение на помощта между държавите членки въз основа на получените заявления; допустимите за подпомагане разходи, включително възможността за определяне на общ таван за тези разходи; и изискването към участващите държави членки да популяризират субсидиращата роля на схемата.

(27) С цел да се гарантира, че схемата се прилага ефективно за постигането на набелязаните за нея цели, да се гарантира ефективното и целенасочено използване на европейските фондове и да се повиши осведомеността относно схемата за подпомагане, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема някои актове в съответствие с член 290 от Договора по отношение на схемата за предлагане на плодове и зеленчуци в училищата относно: продуктите, които не са допустими за схемата; целевата група на схемата; националните или регионални стратегии, които държавите членки трябва да разработят, за да се ползват от помощта, в това число съпътстващите мерки; одобрението и подбора на кандидатите за помощ; допълнителните критерии за индикативното разпределение и метода на преразпределение на помощта между държавите членки въз основа на получените заявления; допустимите за подпомагане разходи, включително възможността за определяне на общ таван за тези разходи; наблюдението и оценката; и установяването на условия, според които държавите членки да гарантират предприемат действия за популяризиране на своето участие в схемата за подпомагане като обръщат внимание на субсидиращата роля на Съюза.

Or. en

 

Изменение  25

Предложение за регламент

Съображение 28

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(28) С цел да бъде отчетено развитието в моделите на консумация на млечни продукти и нововъведенията и промените на пазара на млечни продукти, да се гарантира, че на условията за получаване на помощ отговарят подходящите бенефициери и заявители и да се повиши осведомеността относно схемата за помощ, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема някои актове в съответствие с член 290 от Договора по отношение на схемата за раздаване на мляко в училищата относно: продуктите, които са допустими за схемата; националните или регионални стратегии, които държавите членки трябва да разработят, за да се ползват от помощта, и целевата група за схемата; условията за предоставяне на помощ; предоставянето на гаранция, обезпечаваща изпълнението, когато се извършва авансово плащане на помощта; наблюдението и оценката; и изискването към учебните заведения да информират за субсидиращата роля на схемата.

(28) С цел да се гарантира ефективността на схемата се прилага за постигането на набелязаните за нея цели, да се гарантира, че на условията за получаване на помощ отговарят подходящите бенефициери и заявители и да се повиши осведомеността относно схемата за помощ, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема някои актове в съответствие с член 290 от Договора по отношение на схемата за раздаване на мляко в училищата относно: продуктите, които са допустими за схемата; националните или регионални стратегии, които държавите членки трябва да разработят, за да се ползват от помощта, и целевата група за схемата; одобрението и подбора на кандидатите за помощ; условията за предоставяне на помощ; предоставянето на гаранция, обезпечаваща изпълнението, когато се извършва авансово плащане на помощта; наблюдението и оценката; и установяването на условия, според които държавите членки да гарантират предприемат действия за популяризиране на своето участие в схемата за подпомагане като обръщат внимание на субсидиращата роля на Съюза.

Or. en

 

Изменение  26

Предложение за регламент

Съображение 28 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(28a) Комисията следва да разгледа възможността за предлагане на схеми за насърчаване на консумацията в училищата и на други продукти освен плодове, зеленчуци и млечни продукти.

Or. en

 

Изменение  27

Предложение за регламент

Съображение 29

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(29) Схемата за помощ за организациите на хмелопроизводителите се използва само в една държава-членка. С цел да се създаде гъвкавост и да се хармонизира подходът в този сектор с другите сектори, схемата за помощ следва да бъде прекратена, като се предвиди възможност за подпомагане на организациите на производители в рамките на мерките за развитие на селските райони.

заличава се

Or. en

 

Изменение  28

Предложение за регламент

Съображение 31

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(31) С цел да се гарантира, че предоставената помощ за организациите на оператори в сектора на маслиновото масло и трапезните маслини изпълнява своята цел за подобряване на производственото качество на маслиновото масло и на трапезните маслини и да се гарантира спазването на задълженията от страна на посочените организации, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема някои актове в съответствие с член 290 от Договора по отношение на условията за одобрение на организациите на оператори за целите на схемата за помощ, за временното преустановяване или оттегляне на това одобрение; мерките, които са допустими за финансиране от Съюза; разпределението на финансирането от Съюза на конкретни мерки; дейностите и разходите, които не са допустими за финансиране от Съюза; и подбора и одобрението на работни програми и относно изискването за предоставяне на гаранция.

(31) С цел да се направи необходимото предоставената помощ за организациите на оператори в сектора на маслиновото масло и трапезните маслини да изпълнява своята цел за подобряване на производственото качество на маслиновото масло и на трапезните маслини и да се осигури спазването на задълженията от страна на посочените организации производителки или междубраншови организации, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема някои актове в съответствие с член 290 от Договора по отношение на условията за одобрение на организациите на производители или междубраншови организации за целите на схемата за помощ, както и за отказа, временното преустановяване или оттегляне на това одобрение; подробности за мерките, които са допустими за финансиране от Съюза; разпределението на финансирането от Съюза на конкретни мерки; дейностите и разходите, които не са допустими за финансиране от Съюза; и подбора и одобрението на работни програми; програми и относно изискването за предоставяне на гаранция;

Or. en

 

Изменение  29

Предложение за регламент

Съображение 32

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(32) В настоящия регламент се прави разграничение между плодовете и зеленчуците, които включват плодове и зеленчуци за предлагане на пазара и плодове и зеленчуци, предназначени за преработка, от една страна, и преработените плодове и зеленчуци, от друга страна. Правилата относно организациите на производители, оперативните програми и финансовата помощ от Съюза се прилагат само за плодовете и зеленчуците и за плодовете и зеленчуците, които са предназначени единствено за преработка.

(32) В настоящия регламент се прави разграничение между плодовете и зеленчуците, които включват плодове и зеленчуци за предлагане на пазара в прясно състояние и плодове и зеленчуци, предназначени за преработка, от една страна, и преработените плодове и зеленчуци, от друга страна.

Or. en

 

Изменение  30

Предложение за регламент

Съображение 33 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(33a) С цел да се гарантира по-голяма ефективност на оперативните програми в сектора на плодовете и зеленчуците и по-специално на мерките за предотвратяване и управление на кризи, те следва да се прилагат от структури с подходящ за пазара размер. Следователно е важно асоциациите на организации на производители да бъдат насърчавани да представят и да управляват, изцяло или частично, оперативни програми и мерки за предотвратяване и управление на кризи.

Or. en

 

Изменение  31

Предложение за регламент

Съображение 35

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(35) Подпомагането за учредяване на групи производители следва да се предоставя за всички сектори във всички държави-членки в рамките на политиката за развитие на селските райони, така че специфичното подпомагане в сектора на плодовете и зеленчуците следва да бъде прекратено.

(35) Подпомагането за учредяване на групи производители следва да се предоставя за всички сектори във всички държави членки в рамките на политиката за развитие на селските райони, така че специфичното подпомагане на тяхното установяване в сектора на плодовете и зеленчуците следва да бъде прекратено. Тази подкрепа не следва да нарушава равнопоставените условия на конкуренция за селскостопанските производители и организациите на селскостопански производители на вътрешния пазар.

Or. en

 

Изменение  32

Предложение за регламент

Съображение 40

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(40) Една от основните мерки, допустими по националните програми за подпомагане, следва да бъде популяризирането и предлагането на пазара в трети държави на вината от Съюза. Следва да продължи подпомагането за дейностите по преструктуриране и конверсия предвид тяхното благоприятно структурно въздействие върху лозаро-винарския сектор. Също така следва да се предостави помощ за инвестиции в лозаро-винарския сектор, насочени към подобряване на икономическите показатели на самите предприятия. Подпомагането на дестилацията на вторичните продукти следва да е достъпна мярка за онези държави-членки, които желаят да използват подобен инструмент, за да осигурят качеството на виното, като същевременно опазват околната среда.

(40) Една от основните мерки, допустими по националните програми за подпомагане, следва да бъде популяризирането и предлагането на пазара в Съюза, както и в трети държави на вината от Съюза. Следва да бъде предвидено подпомагане и за научни изследвания и развитие, предвид тяхното значение за конкурентоспособността на европейския лозаро-винарски сектор. Следва да продължи подпомагането за дейностите по преструктуриране и конверсия предвид тяхното благоприятно структурно въздействие върху лозаро-винарския сектор. Също така следва да се предостави помощ за инвестиции в лозаро-винарския сектор, насочени към подобряване на икономическите показатели на самите предприятия. Подпомагането на дестилацията на вторичните продукти следва да е достъпна мярка за онези държави-членки, които желаят да използват подобен инструмент, за да осигурят качеството на виното, като същевременно опазват околната среда.

Or. en

 

Изменение  33

Предложение за регламент

Съображение 42

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(42) Разпоредбите относно подпомагането на лозарите чрез разпределяне на права на плащане, за които е взето решение от държавите членки, станаха окончателни. Следователно единственото подпомагане от този вид, което може да се предоставя, е подпомагането, за което държавите членки са взели решение до 1 декември 2013 г. съгласно член 137 от Регламент (ЕС) № [COM(2011)799], и при условията, определени в същата разпоредба.

заличава се

Or. en

 

Изменение  34

Предложение за регламент

Съображение 43

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(43) С цел да се гарантира, че програмите за подпомагане на лозаро-винарския сектор изпълняват своите цели и че европейските фондове сe използват целенасочено, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема някои актове в съответствие с член 290 от Договора по отношение на правилата: относно отговорността за разходите между датата на получаване на програмите за подпомагане и измененията на програмите за подпомагане и датата, от която се прилагат те; относно критериите за допустимост на мерките за подпомагане, вида на разходите и операциите, които са допустими за подпомагане, мерките, които не са допустими за подпомагане, и максималното равнище на подпомагане за всяка мярка; относно измененията на програмите за подпомагане, след като те станат приложими; относно изискванията и праговете за авансови плащания, в това число изискването за гаранция, когато се извършва авансово плащане; съдържащи общи разпоредби и определения за целите на програмите за подпомагане; за избягване на злоупотреба с мерките за подпомагане и двойно финансиране на проектите; съгласно които производителите изтеглят вторичните продукти от винопроизводството, изключенията от това задължение, за да се избегне допълнителната административна тежест, и разпоредби за доброволно сертифициране на дестилерии; за определяне на изискванията към държавите членки по отношение на прилагането на мерките за подпомагане, както и ограничения с цел гарантиране на съгласуваност с обхвата на мерките за подпомагане; по отношение на плащанията към бенефициерите, в това число плащания чрез застрахователни посредници.

(43) С цел да се гарантира, че програмите за подпомагане на лозаро-винарския сектор изпълняват своите цели и че европейските фондове сe използват целенасочено, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема някои актове в съответствие с член 290 от Договора по отношение на правилата: относно отговорността за разходите между датата на получаване на програмите за подпомагане и измененията на програмите за подпомагане и датата, от която се прилагат те; относно критериите за допустимост на мерките за подпомагане, вида на разходите и операциите, които са допустими за подпомагане, мерките, които не са допустими за подпомагане, и максималното равнище на подпомагане за всяка мярка; относно измененията на програмите за подпомагане, след като те станат приложими; относно изискванията и праговете за авансови плащания, в това число изискването за гаранция, когато се извършва авансово плащане; за избягване на злоупотреба с мерките за подпомагане и двойно финансиране на проектите; съгласно които производителите изтеглят вторичните продукти от винопроизводството, изключенията от това задължение, за да се избегне допълнителната административна тежест, и разпоредби за доброволно сертифициране на дестилерии; за определяне на изискванията към държавите членки по отношение на прилагането на мерките за подпомагане, както и ограничения с цел гарантиране на съгласуваност с обхвата на мерките за подпомагане; по отношение на плащанията към бенефициерите, в това число плащания чрез застрахователни посредници.

Or. en

 

Изменение  35

Предложение за регламент

Съображение 44

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(44) Пчеларството се характеризира с разнообразие на производствените условия и добив, с разпръснатост и разнообразие на икономическите оператори както на етап производство, така и на етап предлагане на пазара. Освен това, предвид разпространението на вароатозата в няколко държави членки през последните години и проблемите, които тази болест предизвиква при производството на пчелен мед, все още са необходими действия от страна на Съюза, тъй като вароатозата не може да бъде напълно премахната и трябва да се лекува с одобрени продукти. Предвид тези обстоятелства и с цел да се подобри производството и предлагането на пазара на пчелни продукти в Съюза, на всеки три години следва да бъдат изготвяни национални програми за този сектор с оглед подобряването на общите условия за производство и предлагане на пазара на пчелни продукти. Тези национални програми следва да бъдат частично финансирани от Съюза.

(44) Пчеларството се характеризира с разнообразие на производствените условия и добив, с разпръснатост и разнообразие на икономическите оператори както на етап производство, така и на етап предлагане на пазара. Освен това, предвид увеличаването на броя на случаите на определени агресори срещу кошерите, и по-специално на вароатозата в няколко държави членки през последните години и проблемите, които тази болест предизвиква при производството на пчелен мед, все още са необходими координирани действия от страна на Съюза в рамките на европейската ветеринарна политика, тъй като вароатозата не може да бъде напълно премахната и трябва да се лекува с одобрени продукти. Предвид тези обстоятелства и с цел да се подобри здравето на пчелите, както и производството и предлагането на пазара на пчелни продукти в Съюза, на всеки три години следва да бъдат изготвяни национални програми за този сектор с оглед подобряването на общите условия за производство и предлагане на пазара на пчелни продукти. Тези национални програми следва да бъдат частично финансирани от Съюза.

Or. en

 

Изменение  36

Предложение за регламент

Съображение 45

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(45) С цел да се гарантира целенасоченото използване на фондовете на Съюза за пчеларство, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема някои актове в съответствие с член 290 от Договора по отношение на: мерките, които могат да бъдат включени в програмите по пчеларство, правилата относно задълженията, свързани със съдържанието на националните програми, тяхното съставяне и свързаните с тях проучвания, и условията за разпределение на финансовото участие на Съюза за всяка участваща държава-членка.

(45) С цел да се гарантира целенасоченото използване на фондовете на Съюза за пчеларство, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема някои актове в съответствие с член 290 от Договора по отношение на: подробности за мерките, които могат да бъдат включени в програмите по пчеларство; правила относно задълженията, свързани със съдържанието на националните програми, тяхното съставяне и свързаните с тях проучвания; и условията за разпределение на финансовото участие на Съюза за всяка участваща държава-членка.

Or. en

 

Изменение  37

Предложение за регламент

Съображение 48 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(48a) Една от основните мерки, допустими по националните програми за подпомагане, следва да бъде популяризирането и предлагането на пазара в Съюза и в трети държави на селскостопански продукти от Съюза.

Or. en

 

Изменение  38

Предложение за регламент

Съображение 50

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(50) С цел да се гарантира, че всички продукти са здрави, в добро състояние и с подходящо пазарно качество и без да се засяга Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните, следва да е целесъобразен един основен общ пазарен стандарт, както е предвидено в горепосоченото съобщение на Комисията, за продуктите, които не са обхванати от секторни или продуктови пазарни стандарти. Когато такива продукти съответстват на приложим международен стандарт, според случая, тези продукти следва да се считат за съответстващи на общия пазарен стандарт.

(50) С цел да се гарантира, че всички продукти са здрави, в добро състояние и с подходящо пазарно качество и без да се засяга Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета ат 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните, следва да е целесъобразен един основен общ пазарен стандарт, както е предвидено в горепосоченото съобщение на Комисията, за продуктите, които не са обхванати от секторни или продуктови пазарни стандарти. Когато такива продукти съответстват на приложим международен стандарт, според случая, тези продукти следва да се считат за съответстващи на общия пазарен стандарт. Без да се засяга законодателството на Съюза и правилното функциониране на вътрешния пазар, държавите членки следва все пак да запазят капацитета си да приемат или запазват национални разпоредби относно сектори или продукти, за които се прилага общия пазарен стандарт, или относно сектори и продукти, за които се прилагат специфични пазарни стандарти, за елементи, които не са изрично хармонизирани от настоящия регламент.

Or. en

 

Изменение  39

Предложение за регламент

Съображение 53 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(53a) Пазарните стандарти следва да бъдат ясно разделени между задължителните правила и незадължителните запазени термини. Незадължителните запазени термини следва да продължат да подкрепят целите на пазарните стандарти и поради това обхватът им следва да се ограничи до продуктите, изброени в приложение I към Договорите.

Or. en

 

Изменение  40

Предложение за регламент

Съображение 53 б (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(53б) С оглед на целите на настоящия регламент и от съображения за яснота, съществуващите незадължителни запазени термини следва занапред да бъдат обхванати от настоящия регламент.

Or. en

 

Изменение  41

Предложение за регламент

Съображение 54

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(54) Като се отчита интересът на потребителите да получават подходяща и прозрачна информация за продуктите, следва да е възможно определянето на мястото на отглеждане, въз основа на подход за разглеждане на всеки случай поотделно на подходящото географско равнище, като същевременно се отчита спецификата на някои сектори, по-специално по отношение на преработените селскостопански продукти.

(54) Като се отчита интересът на потребителите да получават подходяща и прозрачна информация за продуктите, следва да е възможно определянето на мястото на отглеждане, въз основа на подход за разглеждане на всеки случай поотделно на подходящото географско равнище, без да се забравя, че непълната и неточна информация може да повлияе на икономическата и производствената структура на съответния район, като същевременно се отчита регионалната специфика на някои сектори, по-специално по отношение на преработените селскостопански продукти.

Or. en

 

Изменение  42

Предложение за регламент

Съображение 56

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(56) Целесъобразно е да се предвидят специални правила за продуктите, внасяни от трети държави, ако националните разпоредби, действащи в третите държави, оправдават дерогации от пазарните стандарти, при условие че е гарантирана равностойността им със законодателството на Съюза.

(56) Целесъобразно е да се предвидят специални правила за продуктите, внасяни от трети държави, които да бъдат приети в съответствие с обикновената законодателна процедура, определена в член 43, параграф 2 от Договора, които да определят условията, при които да се счита, че вносните продукти осигуряват равностойно ниво на съответствие с изискванията на Съюза по отношение на пазарните стандарти, и които предвиждат мерки за дерогация от правилата, съгласно които се изисква продуктите да бъдат предлагани на пазара в Съюза само в съответствие с тези стандарти. Целесъобразно е също така да се определят правилата, свързани с прилагането на пазарните стандарти по отношение на изнасяните от Съюза продукти.

Or. en

 

Изменение  43

Предложение за регламент

Съображение 58

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(58) С цел да се отговори на промените в ситуацията на пазара, като се отчита спецификата на всеки сектор, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема някои актове в съответствие с член 290 от Договора по отношение на актовете за приемане, изменение и дерогация от изискванията, свързани с общия пазарен стандарт, и правилата относно съответствието с него.

(58) С цел да се отговори на промените в ситуацията на пазара, като се отчита спецификата на всеки сектор, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема някои актове в съответствие с член 290 от Договора по отношение на приемането на подробни правила относно общите пазарни стандарти и за изменението и отклонението от изискванията, свързани с общия пазарен стандарт, и правилата относно съответствието с него.

Or. en

 

Изменение  44

Предложение за регламент

Съображение 61

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(61) С цел да се отчетат специфичните характеристики на търговията между Съюза и някои трети държави, специалният характер на някои селскостопански продукти и спецификата на всеки сектор, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема някои актове в съответствие с член 290 от Договора относно допустимото отклонение за всеки пазарен стандарт, при надхвърлянето на което цялата партида продукти следва да се смята за несъответстваща на стандарта, и относно правилата, които определят условията, при които се счита, че вносните продукти осигуряват равностойно ниво на съответствие с изискванията на Съюза по отношение на пазарните стандарти, и които разрешават мерки за дерогация от правилата, съгласно които продуктите могат да бъдат предлагани на пазара в Съюза само в съответствие с тези стандарти, и определят правилата, свързани с прилагането на пазарните стандарти по отношение на изнасяните от Съюза продукти.

(61) С цел да се отчетат специалният характер на някои селскостопански продукти и спецификата на всеки сектор, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема някои актове в съответствие с член 290 от Договора относно допустимото отклонение за всеки пазарен стандарт, при надхвърлянето на което цялата партида продукти следва да се смята за несъответстваща на стандарта.

Or. en

 

Изменение  45

Предложение за регламент

Съображение 69

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(69) С цел да се вземат предвид специфичните характеристики на производството в определения географския район, да се гарантира качеството и проследяването на продуктите и да се гарантират законните права и интереси на производителите и операторите, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема някои актове в съответствие с член 290 от Договора относно принципите за определяне на границите на географския район и определенията, ограниченията и дерогациите, свързани с производството в определения географски район; относно условията, при които спецификациите на продукта могат да включват допълнителни изисквания; и относно елементите на спецификацията на продукта; видовете заявители, които могат да подават заявка за правна закрила на наименование за произход или географско указание; процедурите, които трябва да бъдат следвани по отношение на заявката за правна закрила на наименование за произход или географско указание, включително по отношение на предварителните национални процедури, контрола от страна на Комисията, процедурите за предявяване на възражения и процедурата за изменение, отмяна или преобразуване на защитено наименование за произход или защитено географско указание; процедурите, приложими за трансгранични заявки; процедурите за заявките, свързани с географски райони в трета държава; датата, от която започва да тече правната закрила; процедурите, свързани с изменение на спецификациите на продуктите, и датата, на която изменението влиза в сила.

(69) С цел да се вземат предвид специфичните характеристики на производството в определения географския район, да се гарантира качеството и проследяването на продуктите и да се гарантират законните права и интереси на производителите и операторите, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема някои актове в съответствие с член 290 от Договора във връзка с допълнителните подробности относно определянето на границите на географския район, ограниченията и дерогациите, свързани с производството в определения географски район; относно условията, при които спецификациите на продукта могат да включват допълнителни изисквания; и относно елементите на спецификацията на продукта; видовете заявители, които могат да подават заявка за правна закрила на наименование за произход или географско указание; процедурите, които трябва да бъдат следвани по отношение на заявката за правна закрила на наименование за произход или географско указание, включително по отношение на предварителните национални процедури, контрола от страна на Комисията, процедурите за предявяване на възражения и процедурата за изменение, отмяна или преобразуване на защитено наименование за произход или защитено географско указание; процедурите, приложими за трансгранични заявки; процедурите за заявките, свързани с географски райони в трета държава; датата, от която започва да тече правната закрила; процедурите, свързани с изменение на спецификациите на продуктите, и датата, на която изменението влиза в сила.

Or. en

 

Изменение  46

Предложение за регламент

Съображение 70

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(70) С цел да се гарантира подходяща правна закрила и това, че икономическите оператори и компетентните органи няма да бъдат засегнати от прилагането на настоящия регламент по отношение на наименованията на вино, получили закрила преди 1 август 2009 г., на Комисията следва да се делегира правомощието да приема някои актове в съответствие с член 290 от Договора по отношение на приемането на ограничения относно защитеното наименование и по отношение на преходните разпоредби във връзка с: наименованията на вино, които са признати от държавите членки като наименования за произход или географски указания до 1 август 2009 г.; предварителната национална процедура; вината, пуснати на пазара или етикетирани преди определена дата; и измененията на спецификациите на продуктите.

заличава се

Or. en

 

Изменение  47

Предложение за регламент

Съображение 74

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(74) С цел да се гарантира съответствието със съществуващите практики за етикетиране, с хоризонталните правила, свързани с етикетирането и представянето, и да се отчетат специфичните характеристики на лозаро-винарския сектор; с цел да се гарантира ефективността на процедурите по сертифициране, одобрение и проверка, както и законните интереси на операторите и това, че икономическите оператори няма да бъдат засегнати, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема някои актове съгласно член 290 от Договора по отношение на извънредните обстоятелства, обосноваващи непосочването на означенията „защитено наименование за произход“ или „защитено географско указание“; по отношение на представянето и използването на данни върху етикетите, различни от предвидените в настоящия регламент; някои задължителни данни; незадължителните данни и представянето; по отношение на необходимите мерки относно етикетирането и представянето на вина с наименование за произход или географско указание, чието наименование за произход или географско указание отговаря на необходимите изисквания; по отношение на вината, пуснати на пазара и етикетирани преди 1 август 2009 г., и по отношение на дерогациите във връзка с етикетирането и представянето.

(74) С цел да се гарантира съответствието със съществуващите практики за етикетиране, с хоризонталните правила, свързани с етикетирането и представянето, и да се отчетат специфичните характеристики на лозаро-винарския сектор; с цел да се гарантира ефективността на процедурите по сертифициране, одобрение и проверка, както и законните интереси на операторите и това, че икономическите оператори няма да бъдат засегнати, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема някои актове съгласно член 290 от Договора по отношение на извънредните обстоятелства, обосноваващи непосочването на означенията „защитено наименование за произход“ или „защитено географско указание“; по отношение на представянето и използването на данни върху етикетите, различни от предвидените в настоящия регламент; някои задължителни данни; незадължителните данни и представянето; по отношение на необходимите мерки относно етикетирането и представянето на вина с наименование за произход или географско указание, чието наименование за произход или географско указание отговаря на необходимите изисквания; по отношение на вината, пуснати на пазара и етикетирани преди 1 август 2009 г., и по отношение на дерогациите във връзка с етикетирането на износа и представянето.

Or. en

 

Изменение  48

Предложение за регламент

Съображение 77

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(77) Целесъобразно е да бъдат определени някои енологични практики и ограничения за производството на вино, по-специално по отношение на купажирането и използването на определени видове гроздова мъст, гроздов сок и прясно грозде с произход от трети държави. За да се съобрази с международните стандарти, по отношение на новите енологични практики, Комисията следва по правило да се опре на енологичните практики, препоръчани от Международната организация по лозарство и винарство (OIV).

(77) Целесъобразно е да бъдат определени някои енологични практики и ограничения за производството на вино, по-специално по отношение на купажирането и използването на определени видове гроздова мъст, гроздов сок и прясно грозде с произход от трети държави. За да се съобрази с международните стандарти, Комисията следва по правило да се опре на енологичните практики, препоръчани от Международната организация по лозарство и винарство (OIV), когато представя предложения по отношение на нови енологични практики.

Or. en

 

Изменение  49

Предложение за регламент

Съображение 82 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(82a) Поради икономически, социални и екологични причини, и едновременно с това поради причини, свързани с планирането на земеползването в селските райони според лозаро-винарските традиции, както и извън изискванията за поддържане на контрола, разнообразието, престижа и качеството на европейските лозаро-винарски продукти, поне до 2030 г. следва да се запази настоящата система на права за засаждане в лозаро-винарския сектор.

Or. en

 

Изменение  50

Предложение за регламент

Съображение 83

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(83) След края на квотната система ще продължат да бъдат необходими специфични инструменти за осигуряване на справедлив баланс на права и задължения между предприятията за захар и производителите на захарно цвекло. По тази причина следва да бъдат установени стандартни разпоредби, уреждащи споразуменията между тях.

(83) В сектора на захарта са необходими специфични инструменти за осигуряване на справедлив баланс на права и задължения между предприятията за захар и производителите на захарно цвекло. По тази причина следва да бъдат установени стандартни разпоредби, уреждащи споразуменията между тях.

Or. en

 

Изменение  51

Предложение за регламент

Съображение 84

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(84) С цел да се отчетат специфичните характеристики на сектора на захарта и интересите на всички страни, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема някои актове съгласно член 290 от Договора по отношение на тези споразумения, по-специално по отношение на условията, уреждащи покупката, доставката, приемането и заплащането на цвеклото.

(84) С цел да се отчетат специфичните характеристики на сектора на захарта и интересите на всички страни, следва да се предвиди набор от правила по отношение на тези споразумения, по-специално по отношение на условията, уреждащи покупката, доставката, приемането и заплащането на цвеклото.

Or. en

 

Изменение  52

Предложение за регламент

Съображение 84 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(84a) С цел да се позволи на производителите на захарно цвекло да завършат адаптирането си към дълбоката реформа, проведена през 2006 г. в сектора на захарта, и да се продължат усилията за конкурентоспособност, предприети оттогава насам, срокът на съществуващата квотна система следва да се удължи до края на пазарната 2019/2020 година. В тази връзка на Комисията следва да се разреши да разпределя квоти за производство на държавите членки, които са се отказали от всичките си квоти през 2006 г.

Or. en

 

Изменение  53

Предложение за регламент

Съображение 84 б (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(84б) Наблюдаваното значително и повтарящо се напрежение на европейския пазар на захарта налага необходимостта от механизъм, който да освобождава на вътрешния пазар, в рамките на необходимото време, захарта извън определената квота, като се прилагат същите условия, както за захарта в рамките на квотата. Същевременно този механизъм следва да позволи допълнителен внос при нулева ставка на митото, за да се осигури наличието на достатъчно суровини на пазара на захарта в Съюза и да се запази структурното равновесие на пазара.

Or. en

 

Изменение  54

Предложение за регламент

Съображение 84 в (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(84в) С оглед на окончателното премахване на квотната система през 2020 г., преди 1 юли 2018 г. Комисията следва да представи пред Парламента и Съвета доклад относно подходящите начини за преустановяване на настоящите квотни договорености и относно бъдещето на сектора след премахването на квотите през 2020 г., придружен от всички необходими предложения за подготвяне на целия сектор за периода след 2020 г. Преди 31 декември 2014 г. Комисията следва също така да представи доклад относно функционирането на веригата на доставки в сектора на захарта в ЕС.

Or. en

 

Изменение  55

Предложение за регламент

Съображение 85

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(85) Организациите на производители и техните асоциации могат да изиграят полезна роля за концентриране на доставките и за насърчаване на най-добрите практики. Междубраншовите организации могат да играят важна роля за диалога между участниците във веригата на доставка и за насърчаване на най-добрите практики и прозрачността на пазара. Следователно съществуващите правила относно определението и признаването на тези организации и техните асоциации, обхващащи някои сектори, следва да бъдат хармонизирани, рационализирани и разширени, за да се предвиди признаване при поискване в рамките на устав, уреден в правото на ЕС във всички сектори.

(85) Организациите на производители и техните асоциации могат да изиграят полезна роля концентриране на доставките за подобряване на пазара, възстановяване на баланса на веригата на стойността и за насърчаване на най-добрите практики и по-специално за постигане на целите на член 39 от Договора, и по-конкретно целта за стабилизиране на доходите на производителите, включително чрез предоставяне на техните членове на инструменти за управление на риска, чрез подобряване на предлагането на пазара, концентриране на предлагането и сключване на договори, засилвайки по този начин позициите на производителите при договаряне.

Or. en

 

Изменение  56

Предложение за регламент

Съображение 85 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(85a) Междубраншовите организации могат да играят важна роля за диалога между участниците във веригата на доставка и за насърчаване на най-добрите практики и прозрачността на пазара.

Or. en

 

Изменение  57

Предложение за регламент

Съображение 85 б (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(85б) Следователно съществуващите правила относно определението и признаването на организациите на производители, техните асоциации и междубраншовите организации, обхващащи някои сектори, следва да бъдат хармонизирани, рационализирани и разширени, за да се предвиди признаване при поискване въз основа на устав, установен в съответствие с настоящия регламент, за всички сектори. От съществено значение е, по-специално, критериите за признаване и за устав на организации на производители, установени в рамките на законодателството на Общността, да гарантират, че такива структури са учредени по инициатива на селскостопанските производители, които ще определят по демократичен начин общата политика на организацията, както и решенията относно нейното вътрешно функциониране.

Or. en

 

Изменение  58

Предложение за регламент

Съображение 87

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(87) Що се отнася до живите растения, говеждото и телешкото месо, свинското месо, овчето и козето месо, яйцата и птичето месо, следва да се предвиди възможност за приемане на определени мерки за улесняване на корекциите на предлагането спрямо пазарните изисквания, което може да допринесе за стабилизиране на пазарите и за осигуряване на добър жизнен стандарт на съответната селскостопанска общност.

(87) Следва да се предвиди възможност за приемане на определени мерки за улесняване на корекциите на предлагането спрямо пазарните изисквания, което може да допринесе за стабилизиране на пазарите и за осигуряване на добър жизнен стандарт на съответната селскостопанска общност.

Or. en

 

Изменение  59

Предложение за регламент

Съображение 88

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(88) С цел да се насърчат действията на организациите на производители, техните асоциации и междубраншовите организации за улесняване на корекциите на предлагането спрямо пазарните изисквания, с изключение на действията, свързани с изтегляне от пазара, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема някои актове съгласно член 290 от Договора по отношение на мерки, свързани със секторите на живите растения, говеждото и телешкото месо, свинското месо, овчето и козето месо, яйцата и птичето месо, с оглед подобряване на качеството; насърчаване на по-добра организация на производството, преработката и предлагането на пазара; улесняване на отчитането на тенденциите в пазарните цени и даване на възможност за изготвяне на краткосрочни и дългосрочни прогнози въз основа на използваните средства за производство.

(88) С цел да се насърчат действията на организациите на производители(не засяга българския текст), техните асоциации и междубраншовите организации за улесняване на корекциите на предлагането спрямо пазарните изисквания, с изключение на действията, свързани с изтегляне от пазара, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема някои актове съгласно член 290 от Договора; насърчаване на по-добра организация на производството, преработката и предлагането на пазара; улесняване на отчитането на тенденциите в пазарните цени и даване на възможност за изготвяне на краткосрочни и дългосрочни прогнози въз основа на използваните средства за производство.

Or. en

 

Изменение  60

Предложение за регламент

Съображение 90

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(90) Тъй като няма законодателство на Съюза относно формализираните писмени договори,държавите членки могат, в рамките на своите системи на договорно право, да изискват задължителното използване на такива договори, при условие че при това се спазва правото на Съюза, и по-специално, че се гарантира правилното функциониране на вътрешния пазар и на общата организация на пазара. Като се има предвид разнообразието от ситуации в целия Съюз, в интерес на субсидиарността такова решение следва да се взема от държавите членки. Обаче за да се гарантират подходящи минимални стандарти за такива договори и правилното функциониране на вътрешния пазар и на общата организация на пазара в сектора на млякото и млечните продукти, на равнището на Съюза следва да се установят някои основни условия за използването на такива договори. Тъй като уставите на някои кооперативи на млекопроизводители могат да съдържат правила с подобен ефект, с цел опростяване те следва да бъдат освободени от задължението да ползват договори. С цел да се гарантира ефективността на всяка такава система, тя следва да се прилага и в случаите, когато посредници събират млякото от млекопроизводителите и го доставят на преработвателите.

заличава се

Or. en

 

Изменение  61

Предложение за регламент

Съображение 90 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(90a) Ползването на формализирани писмени договори, които съдържат основни елементи и са сключени преди доставянето, не е широко разпространено. Такива договори обаче биха могли да засилят отговорността на операторите, както е случаят с веригата на млякото и млечните продукти, и осъзнаването на необходимостта от по-добро отчитане на сигналите на пазара и по-добър пренос на цените, както и да спомогнат за адаптирането на предлагането спрямо търсенето и предотвратяването на нелоялните търговски практики.

Or. en

 

Изменение  62

Предложение за регламент

Съображение 90 б (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(90б) Предвид липсата на законодателство на Съюза относно тези договори на държавите членки следва да бъде разрешено да изискват задължителното им използване в рамките на националните си системи на договорното право, при условие че при това се спазва правото на Съюза и по-специално се съблюдава правилното функциониране на вътрешния пазар и на общата организация на пазара. Предвид разнообразието от ситуации, съществуващо в рамките на Съюза от гледна точка на договорното право, с цел спазване на субсидиарността, вземането на такова решение следва да продължи да бъде от компетентността на държавите членки. За всички доставки на определена територия следва да се прилагат еднакви условия. Ето защо, ако държава членка реши, че всяка доставка на нейната територия от земеделски стопанин на преработвател трябва да бъде уредена от писмен договор между страните, това задължение следва да се прилага и спрямо доставките от други държави членки, но не е необходимо да се прилага и спрямо доставките за други държави членки. В съответствие с принципа на субсидиарност самите държави членки следва да могат да решат дали да предвидят изискването, че първият изкупвач трябва да направи на земеделския стопанин писмена оферта за сключване на подобен договор.

Or. en

 

Изменение  63

Предложение за регламент

Съображение 91

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(91) С цел да се осигури рационалното развитие на производството и по този начин — добър жизнен стандарт на млекопроизводителите, следва да се засилят техните възможности за договаряне с преработвателите, което да доведе до по-справедливо разпределение на добавената стойност по веригата на доставките. Следователно, за да бъдат постигнати тези цели на ОСП, следва да се приеме разпоредба съгласно член 42 и член 43, параграф 2 от Договора, която да позволи на организациите на производители, създадени от млекопроизводители или техни асоциации да договарят с дадена мандра условията на договорите, в това число цената, за част или за цялата продукция на своите членове. С оглед да се поддържа ефективна конкуренция на пазара на мляко, тази възможност следва да подлежи на подходящи количествени ограничения.

заличава се

Or. en

 

Изменение  64

Предложение за регламент

Съображение 91 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(91a) С цел да се осигури жизнеспособното развитие на производството и, по този начин — добър жизнен стандарт на земеделските стопани, техните възможности за договаряне с евентуалните изкупвачи следва да се засилят, като това доведе до по-справедливо разпределение на добавената стойност по веригата за доставките. Следователно, за да бъдат постигнати тези цели на общата селскостопанска политика, следва да се приеме разпоредба съгласно член 42 и в съответствие със законодателната процедура, установена в член 43, параграф 2 от Договора, позволяваща на организациите на производители, създадени единствено от земеделски стопани, животновъди или техни асоциации да договарят условията на евентуалните договори, в това число цената, съвместно за цялата продукция на своите членове, с един изкупвач, така че да се избегне евентуалното налагане от страна на изкупвачите на цени, по ниски от производствените разходи. Все пак тази разпоредба следва да могат да използват само организации на производителите, които поискат и бъдат признати. Също така, посочената разпоредба следва да не се прилага спрямо кооперациите. Освен това съществуващите организации на производителите, които са признати съгласно националното законодателство, следва да бъдат допустими за de facto признаване по настоящия регламент.

Or. en

 

Изменение  65

Предложение за регламент

Съображение 91 б (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(91б) Предвид значението на защитените наименования за произход (ЗНП) и защитените географски указания (ЗГУ), по-специално по отношение на уязвимите селски райони, и с цел да се гарантира добавената стойност и да се поддържа качеството, по-специално на сирената със ЗНП или ЗГУ, както и в контекста на изтичането на срока на прилагане на квотната система за мляко, държавите членки следва да могат да прилагат правила за регулиране на предлагането на такива сирена, произведени в определен географски район. Тези правила следва да се прилагат за цялото производство на съответното сирене и следва да се приемат по искане на междубраншова организация, организация на производителите или група по смисъла на Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 г. относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни. Такова искане следва да бъде подкрепено от преобладаващото мнозинство от млекопроизводителите, съответстващи на по-голямата част от количеството мляко, използвано за това сирене, а в случая на междубраншови организации или групи — от преобладаващото мнозинство от производителите на сирене, представляващи по-голямата част от производството на това сирене. Освен това тези правила следва да подлежат на строги условия, по-специално с цел да се избегнат вредите за търговията с продукти в други пазари и да се защитят правата на малцинството. Държавите членки следва незабавно да публикуват приетите правила и да ги нотифицират на Комисията, като гарантират провеждането на редовни проверки и отменят правилата при липса на съответствие.

Or. en

 

Изменение  66

Предложение за регламент

Съображение 91 в (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(91в) По силата на Регламент (ЕО) № 1234/2007, срокът на квотите за мляко ще изтече сравнително скоро след влизането в сила на настоящия регламент. След отмяната на Регламент (ЕО) № 1234/2007 съответните разпоредби следва да продължат да се прилагат до изтичането на срока на прилагане на квотната система.

Or. en

 

Изменение  67

Предложение за регламент

Съображение 91 г (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(91г) Решението за премахването на квотите за мляко бе придружено от ангажимент за гарантиране на „меко приземяване“ за сектора на млякото и млечните произведения. Регламент (ЕС) № 261/2012 1 относно договорните отношения в сектора на млякото и млечните продукти представлява първа стъпка в тази посока, а ще бъде необходимо също така и допълнително законодателство. С оглед на това Комисията следва да получи правомощия, в случай на сериозен дисбаланс на пазара на мляко и млечни продукти, да предоставя помощ на млекопроизводителите, които доброволно намаляват своето производство, но също и да налага удръжки на млекопроизводителите, които увеличават производството в същия период и в същото съотношение.

 

____________________

 

1 ОВ L 94, 30.3.2012 г., стр. 38.

Or. en

 

Изменение  68

Предложение за регламент

Съображение 93

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(93) С цел да се гарантира ясното определяне на целите и отговорностите на организациите на производители, асоциациите на организациите на производители, междубраншовите организации и организациите на оператори, така че да се допринася за ефективността на техните действия, да бъдат отчетени специфичните характеристики на всеки сектор и да се гарантира спазването на конкуренцията и правилното функциониране на общата организация на пазара, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема някои актове съгласно член 290 от Договора по отношение на правилата относно: специфичните цели, които могат, трябва или не трябва да бъдат осъществявани от тези организации и асоциации, включително дерогациите от целите, изброени в настоящия регламент; уставите, признаването, структурата, правосубектността, членството, размера, отчетността и дейностите на тези организации и асоциации, произтичащите от признаването последици, оттеглянето на признаването, както и сливанията; транснационалните организации и асоциации; възлагането на дейности на външни изпълнители и осигуряването на технически средства от организациите или асоциациите; минималния обем или стойност на годната за предлагане на пазара продукция на организациите и асоциациите; разширяването на обхвата на някои правила на организациите спрямо нечленовете, и задължителното плащане на членски внос от нечленове, включително списък на по-строги производствени правила, чийто обхват може да бъде разширен, допълнителните изисквания по отношение на представителността, съответните икономически области, включително контрол от страна на Комисията на тяхното определение, минималните периоди, през които правилата трябва да са в сила преди разширяването на обхвата им, лицата или организациите, към които могат да бъдат прилагани правилата или вноските, и обстоятелствата, при които Комисията може да изисква отказване или оттегляне на разширяването на обхвата на правилата или задължителните вноски.

(93) С цел да се гарантира ясното определяне на целите и отговорностите на организациите на производители, асоциациите на организациите на производители, междубраншовите организации и организациите на оператори, така че да се допринася за ефективността на техните действия, да бъдат отчетени специфичните характеристики на всеки сектор и да се гарантира спазването на конкуренцията и правилното функциониране на общата организация на пазара, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема някои актове съгласно член 290 от Договора по отношение на правилата относно: специфичните цели, които могат, се или не се осъществяват от тези организации и асоциации, и при необходимост могат да бъдат добавени към целите, изброени в настоящия регламент; уставите на организациите, различни от организациите на производители, специфичните условия, приложими относно уставите на организациите на производители в някои сектори, структурата, правосубектността, членството, размера, отчетността и дейностите на тези организации и асоциации, произтичащите от признаването последици, оттеглянето на признаването, както и сливанията; транснационалните организации и асоциации, включително правилата, свързани с предоставянето на административна помощ в случаите на транснационално сътрудничество; условията за възлагане на дейности на външни изпълнители и осигуряването на технически средства от организациите или асоциациите; минималния обем или стойност на годната за предлагане на пазара продукция на организациите и асоциациите; разширяването на обхвата на някои правила на организациите спрямо нечленовете, и задължителното плащане на членски внос от нечленове, включително списък на по-строги производствени правила, чийто обхват може да бъде разширен, допълнителните изисквания по отношение на представителността, съответните икономически области, включително контрол от страна на Комисията на тяхното определение, минималните периоди, през които правилата трябва да са в сила преди разширяването на обхвата им, лицата или организациите, към които могат да бъдат прилагани правилата или вноските, и обстоятелствата, при които Комисията може да изисква отказване или оттегляне на разширяването на обхвата на правилата или задължителните вноски; специфичните условия за прилагането на договорните системи и специфичните количества, които могат да бъдат предмет на преговори за сключване на договори.

Or. en

 

Изменение  69

Предложение за регламент

Съображение 94

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(94) Единният пазар включва търговска система по външните граници на Съюза. Тази търговска система следва да включва вносни мита и възстановявания при износ и по правило следва да стабилизира пазара на Съюза. Търговската система следва да се основава на ангажиментите, приети съгласно Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори и в двустранни споразумения.

(94) Единният пазар включва търговска система по външните граници на Съюза. Тази търговска система следва да включва вносни мита и възстановявания при износ и по правило следва да стабилизира пазара на Съюза, без да нарушава пазарите на развиващите се страни. Търговската система следва да се основава на ангажиментите, приети съгласно Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори и в двустранни споразумения.

Or. en

 

Изменение  70

Предложение за регламент

Съображение 94 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(94a) Уместно е обаче прилагането на международните споразумения да не бъде освобождавано от принципа за реципрочност, по-специално по отношение на митата, санитарните и фитосанитарните изисквания, околната среда и хуманното отношение към животните; освен това, то следва да се извършва така, че да гарантира строго спазване на механизмите за входни цени, специфичните допълнителни мита и изравнителни такси.

Or. en

 

Изменение  71

Предложение за регламент

Съображение 96

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(96) С цел да се отчете развитието на търговията и пазарните промени, нуждите на съответните пазари и, когато е необходимо, за контрол на вноса или износа, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема някои актове съгласно член 290 от Договора по отношение на списъка на продуктите от секторите, за които се изисква представянето на лицензия за внос или износ, и случаите и ситуациите, в които не се изисква представянето на лицензия за внос или износ.

(96) С цел да се отчете развитието на търговията и пазарните промени, нуждите на съответните пазари и, когато е необходимо, за контрол на вноса или износа, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема някои актове съгласно член 290 от Договора за изменяне или допълване на списъка на продуктите от секторите, за които се изисква представянето на лицензия за внос или износ, и случаите и ситуациите, в които не се изисква представянето на лицензия за внос или износ.

Or. en

 

Изменение  72

Предложение за регламент

Съображение 100

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(100) С цел да се гарантира ефективността на системата на входните цени, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема някои актове в съответствие с член 290 от Договора по отношение на предвиждането за включване на сверяване на митническата стойност с друга стойност, различна от единичната цена.

(100) С цел да се гарантира ефективността на системата на входните цени, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема някои актове в съответствие с член 290 от Договора по отношение на предвиждането на сверяване на митническата стойност с друга стойност, различна от единичната цена или, при необходимост, сверяване на митническата стойност със стандартната стойност при внос. Сверяването на митническата стойност в никакъв случай не следва да се извършва чрез метод на изваждане, който би позволил да се намали или избегне прилагането на специфичните допълнителни мита.

Or. en

 

Изменение  73

Предложение за регламент

Съображение 103 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(103a) За да се улесни развитието и растежа на икономиката, изградена на биологична основа, както и за да се предотвратят неблагоприятните въздействия върху пазара на Съюза за промишлени продукти на биологична основа, които в противен случай биха могли да възникнат, следва да се вземат мерки, за да се гарантира, че производителите на промишлени продукти на биологична основа имат достъп до сигурни доставки на селскостопански суровини на конкурентни в световен мащаб цени. Когато селскостопански суровини се внасят в Съюза без вносни тарифи за използване в производството на промишлени продукти на биологична основа, следва да се вземат мерки, за да се гарантира, че суровините се използват за декларираната цел.

Or. en

 

Изменение  74

Предложение за регламент

Съображение 105

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(105) Митническата система дава възможност за премахване на всички други предпазни мерки по външните граници на Съюза. При изключителни обстоятелства вътрешният пазар и митническият механизъм могат да се окажат неадекватни. В такива случаи, за да не остане пазарът на Съюза незащитен срещу смущенията, които могат да последват, Съюзът следва да може незабавно да вземе всички необходими мерки. Тези мерки следва да съответстват на международните ангажименти на Съюза.

(105) Митническата система дава възможност за премахване на всички други предпазни мерки по външните граници на Съюза. При изключителни обстоятелства вътрешният пазар и митническият механизъм могат да се окажат неадекватни. В такива случаи, за да не остане пазарът на Съюза незащитен срещу смущенията, които могат да последват, Съюзът следва да може незабавно да вземе всички необходими мерки. Тези мерки следва да съответстват на международните ангажименти на Съюза и на неговата политика на сътрудничество за развитие.

Or. en

 

Изменение  75

Предложение за регламент

Съображение 107

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(107) Разпоредбите за отпускане на възстановявания при износ в трети държави, предвид разликата между цените в Съюза и на световния пазар, и попадащи в границите, поставени с поетите задължения по линия на СТО, следва да служат за осигуряване на участието на Съюза в международната търговия с определени продукти, попадащи в приложното поле на настоящия регламент. Субсидираният износ следва да се подчинява на ограничения по отношение на стойността и количеството.

(107) Възстановяванията при износ в трети държави, предвид разликата между цените в Съюза и на световния пазар, и попадащи в границите, поставени с поетите задължения по линия на СТО, следва да бъдат запазени като инструмент за управление на кризи за определени продукти, попадащи в приложното поле на настоящия регламент, докато бъдещето на този инструмент не се реши в рамките на СТО въз основа на принципа на реципрочност. Следователно за бюджетния ред за възстановяванията при износ следва временно да се зададе стойност нула. Ако се използват, възстановяванията при износ следва да се подчиняват на ограничения по отношение на стойността и количеството и следва да не застрашават развитието на селскостопанските сектори и икономките на развиващите се страни.

Or. en

 

Изменение  76

Предложение за регламент

Съображение 120

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(120) В съответствие с член 42 от Договора разпоредбите на Договора относно конкуренцията се прилагат по отношение на производството и търговията със селскостопански продукти само доколкото това е определено от законодателството на Съюза в рамките на член 43, параграфи 2 и 3 от Договора и в съответствие с предвидената там процедура.

(120) В съответствие с член 42 от Договора разпоредбите на Договора относно конкуренцията се прилагат по отношение на производството и търговията със селскостопански продукти само доколкото това е определено от законодателството на Съюза в рамките на член 43, параграф 2 от Договора и в съответствие с предвидената там процедура.

Or. en

 

Изменение  77

Предложение за регламент

Съображение 121 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(121a) Специфичните особености на селскостопанския сектор следва да бъдат взети по-добре под внимание при прилагането на законодателството на Съюза в областта на конкуренцията, най-вече за да могат организациите на производители, асоциациите на организации и междубраншовите организации да изпълняват поставените им задачи правилно и ефективно.

Or. en

 

Изменение  78

Предложение за регламент

Съображение 121 б (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(121б) За да се осигури еднакво прилагане на разпоредбите на настоящия регламент, отнасящи се до конкурентното право, и по този начин да се допринесе за правилното функциониране на вътрешния пазар, Комисията следва да осигури тясното координиране на действията между различните национални органи в областта на конкуренцията. За тази цел Комисията следва да публикува насоки и ръководства за добри практики в помощ на различните национални органи в областта на конкуренцията, както и на предприятията в селскостопанския и хранително-вкусовия сектор.

Or. en

 

Изменение  79

Предложение за регламент

Съображение 122

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(122) Следва да бъде разрешен специален подход в случай на организации на селскостопански производители или организации на производители или техни асоциации, чиято цел е съвместното производство или предлагане на пазара на селскостопански продукти или използването на обща техническа база, освен ако такива съвместни действия изключват конкуренцията или застрашават постигането на целите, залегнали в член 39 от Договора.

(122) Следва да бъде разрешен специален подход в случай на организации на производители или техни асоциации, чиято цел е съвместното производство или предлагане на пазара на селскостопански продукти или използването на обща техническа база, освен ако такива съвместни действия изключват конкуренцията. Следва по-специално споразуменията, решенията и съгласуваните практики на тези организации да се считат за необходими с оглед на осъществяването на целите на ОСП, посочени в член 39 от Договора, и член 101, параграф 1 от Договора да не се прилага спрямо тези споразумения, освен ако не трябва да се преустанови конкуренцията. В този случай, процедурите, установени в член 2 от Регламент (ЕО) № 1/20031 , следва да се прилагат, а за всички процедури за възпрепятстване на конкуренцията тежестта за доказване следва да пада върху страната или органа, който го твърди.

 

____________________

 

1 ОВ L 1, 4.1.2003 г., стр. 1.

Or. en

 

Изменение  80

Предложение за регламент

Съображение 124

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(124) Правилното функциониране на единния пазар би било изложено на риск от отпускането на национална помощ. Ето защо разпоредбите на Договора относно държавната помощ следва, като общо правило, да се прилагат и по отношение на селскостопанските продукти. В определени ситуации следва да се допускат изключения. В случаите, когато са в сила такива изключения, Комисията следва да е в състояние да изготви списък на съществуващи, нови или предложени национални помощи, да изпрати съответна информация до държавите членки и да предложи подходящи мерки.

(124) Правилното функциониране на вътрешния пазар би било изложено на риск от отпускането на национална помощ. Ето защо разпоредбите на Договора относно държавната помощ следва, като общо правило, да се прилагат и по отношение на селскостопанските продукти. В определени ситуации следва да се допускат изключения. В случаите, когато са в сила такива изключения, Комисията следва да е в състояние да изготви списък на съществуващи, нови или предложени национални помощи, да изпрати съответна информация до държавите членки и да предложи подходящи мерки.

Or. en

 

Изменение  81

Предложение за регламент

Съображение 129

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(129) Държавите членки следва да могат да продължат да извършват национални плащания за черупкови плодове, както е предвидено понастоящем в член 120 от Регламент (EО) № 73/2009, за да се смекчат последиците от отделянето от производството на предишната схема на Съюза за подпомагане за черупковите плодове. За по-голяма яснота, тъй като посоченият регламент следва да бъде отменен, националните плащания следва да бъдат предвидени в настоящия регламент.

(129) Държавите членки следва да могат да продължат да извършват национални плащания за черупкови плодове, както е предвидено в член 120 от Регламент (EО) № 73/2009, за да се смекчат последиците от отделянето от производството на предишната схема на Съюза за подпомагане за черупковите плодове. За по-голяма яснота, тъй като посоченият регламент следва да бъде отменен, националните плащания следва да бъдат предвидени в настоящия регламент.

Or. en

 

Изменение  82

Предложение за регламент

Съображение 131 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(131a) Данните, събрани от Системата за земеделска счетоводна информация, следва да бъдат взети предвид при формулирането на проучвания и изследвания с цел предотвратяване на кризи в различни сектори на селското стопанство, тъй като те отразяват дейността на земеделските стопанства. Тези данни следва да послужат за полезен инструмент за предотвратяване и управление на кризи.

Or. en

 

Изменение  83

Предложение за регламент

Съображение 133

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(133) С цел да се реагира ефективно и ефикасно при опасност от смущения на пазара, причинени от значителни повишения или понижения на цените на вътрешния или външния пазар или на други фактори, засягащи пазара, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема някои актове в съответствие с член 290 от Договора по отношение на необходимите мерки за съответния сектор, включително, когато е необходимо, мерки за разширяване или изменение на обхвата, продължителността или други аспекти на други мерки, предвидени в рамките на настоящия регламент, или за временно преустановяване, изцяло или частично, на прилагането на вносните мита, включително за определени количества и/или периоди.

(133) С цел да се реагира ефективно и ефикасно при смущения на пазара, причинени от значителни повишения или понижения на цените на вътрешния или външния пазар или от съществено увеличение на производствените разходи, или от други фактори, засягащи пазара, когато съществува вероятност това положение да продължи или да се влоши, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема някои актове в съответствие с член 290 от Договора по отношение на необходимите мерки за съответния сектор, включително, когато е необходимо, мерки за разширяване или изменение на обхвата, продължителността или други аспекти на други мерки, предвидени в рамките на настоящия регламент, или за временно преустановяване, изцяло или частично, на прилагането на вносните мита, включително за определени количества и/или периоди.

Or. en

 

Изменение  84

Предложение за регламент

Съображение 135

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(135) От предприятията,държавите членки и/или третите държави може да се изисква да предоставят информация за целите на прилагане на настоящия регламент, мониторинга, анализа и управлението на пазара на селскостопански продукти, гарантирането на прозрачност на пазара, правилното функциониране на мерките на ОСП, тяхната проверка, контрол, мониторинг, оценка и одит, както и за изпълнение на международни споразумения, включително изискванията за нотифициране в рамките на тези споразумения. С цел да се гарантира хармонизиран, рационализиран и опростен подход, Комисията следва да бъде оправомощена да приема всички необходими мерки по отношение на предоставянето на информация. В този процес тя следва да отчита потребностите от данни и синергиите между потенциалните източници на данни.

(135) От предприятията,държавите членки и/или третите държави може да се изисква да предоставят информация за целите на прилагане на настоящия регламент, мониторинга, анализа и управлението на пазара на селскостопански продукти, гарантирането на прозрачност на пазара, правилното функциониране на мерките на ОСП, тяхната проверка, контрол, мониторинг, оценка и одит, както и за изпълнение на международни споразумения, включително изискванията за нотифициране в рамките на тези споразумения. С цел да се гарантира хармонизиран, рационализиран и опростен подход, Комисията следва да бъде оправомощена да приема някои актове в съответствие с член 290 от Договора във връзка с необходимите мерки по отношение на предоставянето на информация. В този процес тя следва да отчита потребностите от данни и синергиите между потенциалните източници на данни и да гарантира спазването на принципа, според който личните данни могат да бъдат обработвани впоследствие по начин, който не отговаря на първоначално поставената при тяхното събиране цел, както е посочено в становището на Европейския надзорен орган по защита на данните, публикувано на 14 декември 2011 г. 1.

 

____________________

 

1 ОВ C 35, 9.2.2012 г., стр. 1.

Or. en

 

Изменение  85

Предложение за регламент

Съображение 137

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(137) Приложимо е законодателството на Съюза относно защитата на физическите лица при обработването на лични данни и относно свободното движение на тези данни, по-специално Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни и Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни.

(137) Прилага се законодателството на ЕС в областта на защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни и за свободното движение на такива данни, по-специално Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни1 и Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни2.

 

_____________________

 

1 ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.

 

2 ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.

Or. en

 

Изменение  86

Предложение за регламент

Съображение 139

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(139) С цел да се гарантира плавен преход от уредбата, предвидена в Регламент (ЕС) № [COM(2010)799], към уредбата, предвидена в настоящия регламент, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема някои актове в съответствие с член 290 от Договора по отношение на необходимите мерки, по-специално на мерките, необходими за защита на придобитите права и оправданите правни очаквания на предприятията.

(139) С цел да се осигури плавен преход от уредбата, предвидена в Регламент (ЕО) № 1234/2007, към уредбата, предвидена в настоящия регламент, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема някои актове в съответствие с член 290 от Договора по отношение на необходимите мерки, по-специално на мерките, необходими за защита на придобитите права и оправданите правни очаквания на предприятията.

Or. en

 

Изменение  87

Предложение за регламент

Съображение 140

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(140) Използването на процедурата по спешност следва да бъде запазено за извънредни случаи, в които това се оказва необходимо за ефективно и ефикасно реагиране при опасност от смущения на пазара или при настъпване на пазарни смущения. Следва да бъде обоснован изборът на процедура по спешност и да бъдат определени случаите, в които следва да се използва процедурата по спешност.

(140) Процедурата по спешност следва да бъде използвана за ефективно и ефикасно реагиране при някои смущения на пазара и при вредители, болести по животните и по растенията, загуба на потребителско доверие поради рискове за общественото здраве, здравето на животните или на растенията или с цел разрешаване на специфични проблеми.

Or. en

 

Изменение  88

Предложение за регламент

Съображение 143

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(143) Комисията следва да приема актове за изпълнение с незабавно приложение, когато това се налага в надлежно обосновани случаи поради наложителни причини за спешност във връзка с приемане, изменение или отмяна на предпазните мерки на Съюза, с временно преустановяване на използването на режима обработка под митнически контрол или режимите активно или пасивно усъвършенстване, ако е необходимо да се реагира незабавно на пазарната ситуация, и с разрешаването на специфични проблеми при неотложна ситуация, ако са необходими такива незабавни действия за справяне с проблемите.

(143) Комисията следва да приема актове за изпълнение с незабавно приложение, когато това се налага в надлежно обосновани случаи поради наложителни причини за спешност във връзка с приемане, изменение или отмяна на предпазните мерки на Съюза, с временно преустановяване на използването на режима обработка под митнически контрол или режимите активно или пасивно усъвършенстване, ако е необходимо да се реагира незабавно на пазарната ситуация.

Or. en

 

Изменение  89

Предложение за регламент

Съображение 143 а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(143a) Следва да се приемат предпазни мерки, по-конкретно когато селскостопанските продукти, внос от трети страни, не гарантират продоволствена сигурност и проследяемост на храните и не отговарят на всички санитарни и екологични изисквания, както и на условията за хуманно отношение към животните, въведени на вътрешния пазар, в случай на криза на пазарите или когато се установят неизпълнения на условията, посочени в удостоверенията за внос, по отношение на цени, количества или срокове. Този контрол върху спазването на условията за внос на селскостопански продукти следва да се осъществява чрез интегрирана система за контрол на вноса в Съюза в реално време.

Or. en

 

Изменение  90

Предложение за регламент

Съображение 146

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(146) Съгласно Регламент (EС) № [COM(2010)799] няколко секторни мерки, в това число относно квотите за мляко, квотите за захар и други мерки в сектора на захарта и ограниченията по отношение на засаждането на лози, както и някои държавни помощи, ще изтекат в рамките на разумен период след влизането в сила на настоящия регламент. След отмяната на Регламент (ЕС) № [COM(2010)799] съответните разпоредби следва да продължат да се прилагат до края на съответните схеми.

заличава се

Or. en

 

Изменение  91

Предложение за регламент

Съображение 147

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(147) С цел да се гарантира плавен преход от уредбата, предвидена в Регламент (ЕС) № [COM(2010)799], към разпоредбите на настоящия регламент, Комисията следва да бъде оправомощена да приема преходни мерки.

заличава се

Or. fr

 

Изменение  92

Предложение за регламент

Съображение 149

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(149) По отношение на договорните взаимоотношения в сектора на млякото и млечните продукти изложените в настоящия регламент мерки са обосновани при сегашните икономически обстоятелства на пазара на млякото и млечните продукти и предвид структурата на веригата на доставките. Поради това те следва да се прилагат достатъчно дълго (преди и след премахването на квотите за мляко), за да могат да имат пълен ефект. Предвид значителното им въздействие обаче, те все пак следва да са временни по характер и да подлежат на преразглеждане. Комисията следва да приеме доклади относно развитието на пазара на млякото, които да включват по-специално потенциалните стимули за насърчаване на селскостопанските производители да сключват споразумения за съвместно производство и които трябва да се представят съответно до 30 юни 2014 г. и до 31 декември 2018 г.,

(149) По отношение на договорните взаимоотношения в сектора на млякото и млечните продукти изложените в настоящия регламент мерки са обосновани при сегашните икономически обстоятелства на пазара на млякото и млечните продукти и предвид структурата на веригата на доставките. Поради това те следва да се прилагат достатъчно дълго (преди и след премахването на квотите за мляко), за да могат да имат пълен ефект. Предвид значителното им въздействие обаче, те все пак следва да са временни по характер и да подлежат на преразглеждане, с цел да се оцени тяхното функциониране и да се определи дали следва да продължат да бъдат прилагани. Комисията следва да приеме доклади относно развитието на пазара на млякото, които да включват по-специално потенциалните стимули за насърчаване на селскостопанските производители да сключват споразумения за съвместно производство и които трябва да се представят съответно до 30 юни 2014 г. и до 31 декември 2018 г.,

Or. en

 

Изменение  93

Предложение за регламент

Съображение 150 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(150a) Развитието на международните пазари, прирастът на населението в света и стратегическият характер на хранителните доставки на разумни цени за населението на Съюза ще окажат силно въздействие на обстановката, в която се развива европейското селско стопанство. Комисията следва да представи доклад на Парламента и на Съвета не по-късно от четири години след влизането в сила на настоящия регламент относно развитието на пазарите и бъдещето на механизмите за управление на селскостопанските пазари. Докладът следва да оцени доколко съществуващите механизми за управление на пазарите съответстват на новата международна обстановка и евентуално какви са възможностите за натрупването на стратегически запаси. Той трябва да бъде съпроводен с полезни предложения за дългосрочна стратегия на Съюза, с оглед на постигането на целите на член 39 от Договора.

Or. en

 

Изменение  94

Предложение за регламент

Член 1 - параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Селскостопанските продукти, определени в параграф 1, се разпределят в следните сектори, изброени в приложение I:

2. Селскостопанските продукти, определени в параграф 1, се разпределят в следните сектори, изброени в приложение I към настоящия регламент:

Or. en

 

Изменение  95

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 2 – буква й)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

й) преработени плодове и зеленчуци, част X от приложение I;

й) преработени плодове и зеленчукови продукти, част X от приложение I;

Or. en

 

Изменение  96

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 2 – буква м)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

м) живи растения, част XIII от приложение I;

м) живи дървета и други растения, луковици, корени и подобни на тях, рязани цветя и декоративна зеленина, част XIII от приложение I;

Or. en

 

Изменение  97

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 2 – буква ф)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ф) етилов алкохол, част XXI от приложение I;

ф) етилов алкохол от земеделски произход, част XXI от приложение I;

Or. en

 

Изменение  98

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 2 – буква x)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

х) пчелни продукти, част XXII от приложение I;

х) пчелни продукти (не засяга българския текст), част XXII от приложение I;

Or. en

 

Изменение  99

Предложение за регламент

Член 3 - параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Като се отчитат специфичните характеристики на сектора на ориза, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 160 с цел актуализиране на определенията, отнасящи се до сектора на ориза, посочени в част I от приложение II.

заличава се

Or. en

 

Изменение  100

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 4 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a. За целите на настоящия регламент „неблагоприятни климатични условия“ означава неблагоприятни метеорологични условия, които могат да бъдат приравнени към природно бедствие, тоест явления като слана, градушка, поледица, дъжд или суша, причиняващи унищожаване или намаляване на продукцията с над 30 % спрямо средната годишна продукция на определен земеделски стопанин. Средната годишна продукция се изчислява въз основа на предходния тригодишен период или на средния размер за три години, въз основа на предходния петгодишен период, като се изключат годините с най-висока и най-ниска стойност.

Or. en

 

Изменение  101

Предложение за регламент

Член 3 – точка 4 б (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4б. За целите на настоящия регламент „усъвършенствани системи за устойчивото производство“, „усъвършенствани методи за устойчивото производство“, „усъвършенствани мерки за устойчивото производство“ означават селскостопански практики, които отиват по-далеч от изискванията по отношение на кръстосаното спазване, предвидени в Дял VІ от Регламент (ЕС) № [...] (хоризонталния регламент за ОСП), и в процес на непрекъснато усъвършенстване за подобряване на управлението на естествените хранителни вещества, водния кръговрат и енергийните потоци, с цел намаляване на щетите, нанесени на околната среда, и на разхищението на невъзобновяеми енергийни източници, както и с цел поддържане на високо ниво на селскостопанските култури и животни, и на природното многообразие в производствените системи.

Or. en

 

Изменение  102

Предложение за регламент

Член 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Чрез актове за изпълнение Комисията може да извършва корекции на описанието на продуктите и позоваванията на позициите или подпозициите от Комбинираната номенклатура в настоящия регламент или други актове, приети съгласно член 43 от Договора, когато това е необходимо поради изменения на Комбинираната номенклатура. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 162, параграф 2.

Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 160, с цел да може да извършва корекции на описанието на продуктите и позоваванията на позициите или подпозициите от Комбинираната номенклатура в настоящия регламент, когато това е необходимо поради изменения на Комбинираната номенклатура.

Or. en

 

Изменение  103

Предложение за регламент

Член 6 – буква а)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) от 1 януари до 31 декември на дадена година за сектора на бананите;

a) от 1 януари до 31 декември на дадена година за сектора на плодовете и зеленчуците, на преработените плодове и зеленчуци и на бананите;

Or. en

 

Изменение  104

Предложение за регламент

Член 6 - параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Като се отчитат специфичните характеристики на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 160 с цел определяне на пазарните години за посочените продукти.

заличава се

Or. en

 

Изменение  105

Предложение за регламент

Член 7

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 7

Член 7

Референтни цени

Референтни цени

Определят се следните референтни цени:

1. С оглед на прилагането на част ІІ, дял І, глава І и на част V, глава І, се определят следните референтни цени:

a) по отношение на сектора на зърнените култури — 101,31 EUR/тон, на етапа на продажба на едро, за стоки, доставени до склад, преди разтоварване;

a) по отношение на сектора на зърнените култури — 101,31 EUR/тон, на етапа на продажба на едро, за стоки, доставени до склад, преди разтоварване;

б) по отношение на неолющения ориз — 150 EUR/тон за стандартно качество, определено в точка А от приложение III, на етапа на продажба на едро, за стоки, доставени до склад, преди разтоварване;

б) по отношение на неолющения ориз — 150 EUR/тон за стандартно качество, определено в точка А от приложение III, на етапа на продажба на едро, за стоки, доставени до склад, преди разтоварване;

в) по отношение на захар със стандартно качество, определено в точка Б от приложение III, за непакетирана захар франко завод:

в) по отношение на захар със стандартно качество, определено в точка Б от приложение III, за непакетирана захар франко завод:

i) за бяла захар: 404,4 EUR/тон;

i) за бяла захар: 404,4 EUR/тон;

ii) за сурова захар: 335,2 EUR/тон.

ii) за сурова захар: 335,2 EUR/тон.

г) по отношение на сектора на говеждото и телешкото месо — 2 224 EUR/тон за кланични трупове на мъжки животни от рода на едрия рогат добитък от клас R3 по скалата на Съюза за класификация на кланични трупове на възрастни животни от рода на едрия рогат добитък съгласно член 18, параграф 8;

г) по отношение на сектора на говеждото и телешкото месо — 2 224 EUR/тон за кланични трупове на мъжки животни от рода на едрия рогат добитък от клас R3 по скалата на Съюза за класификация на кланични трупове на възрастни животни от рода на едрия рогат добитък съгласно член ;

д) по отношение на сектора на млякото и млечните продукти:

д) по отношение на сектора на млякото и млечните продукти:

i) 246,39 EUR на 100 kg — за масло;

i) 246,39 EUR на 100 kg — за масло;

ii) 169,80 EUR на 100 kg — за обезмаслено мляко на прах;

ii) 169,80 EUR на 100 kg — за обезмаслено мляко на прах;

е) по отношение на свинското месо — 1 509,39 EUR/тон за кланични трупове на свине със стандартно качество, определено на база тегло и съдържание на постно месо в съответствие със скалата на Съюза за класификация на кланични трупове на свине съгласно член 18, параграф 8, както следва:

е) по отношение на свинското месо — 1 509,39 EUR/тон за кланични трупове на свине със стандартно качество, определено на база тегло и съдържание на постно месо в съответствие със скалата на Съюза за класификация на кланични трупове на свине съгласно член 9a, както следва:

i) кланични трупове с тегло от 60 до по-малко от 120 kg: клас Е;

i) кланични трупове с тегло от 60 до по-малко от 120 kg: клас Е;

ii) кланични трупове с тегло от 120 до 180 kg: клас R.

ii) кланични трупове с тегло от 120 до 180 kg: клас R.

 

еа) по отношение на сектора на маслиновото масло:

 

i) 2 388 EUR/тон за маслиново масло „extra virgin“;

 

ii) 2 295 EUR/тон за необработено маслиново масло,

 

iii) 1 524 EUR/тон за маслиново масло за осветление с 2 степени на съдържание на свободни киселини, като тази сума се намалява с 36,70 EUR/тон за всяка допълнителна степен на киселинност.

 

1a. Референтите цени се преразглеждат редовно въз основа на обективни критерии, особено развитията в производството, производствените разходи, по-специално разходите за влаганите ресурси и тенденциите на пазара. При необходимост референтните цени се актуализират в съответствие с обикновената законодателна процедура, определена в член 43, параграф 2 от Договора.

 

Тези интервали за преразглеждане могат да се различават между отделните категории продукти и отчитат модела на нестабилност на цените за всяка категория продукти.

Or. en

 

Изменение  106

Предложение за регламент

Член 9

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Произход на отговарящите на условията продукти

Произход на отговарящите на условията продукти

Продуктите, които отговарят на условията за изкупуване на базата на публична интервенция или за отпускане на помощ за частно складиране, са с произход от Съюза. Освен това, ако са получени от селскостопански култури, тези култури, трябва да са добити в Съюза, а ако са получени от мляко, това мляко трябва да е произведено в Съюза.

Продуктите, които отговарят на условията за изкупуване на базата на публична интервенция или за отпускане на помощ за частно складиране, са с произход от Съюза. Освен това, ако са получени от селскостопански култури, тези култури, трябва да са добити в Съюза, а ако са животински продукти целият производствен процес е проведен в Съюза.

Or. en

 

Изменение  107

Предложение за регламент

Член 9 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 9a

 

Скали на Съюза и инспекции

 

1. Скалите на Съюза за класификация на кланични трупове се прилагат в съответствие с правилата, определени в приложение ІІІа, в следните сектори:

 

a) говеждо и телешко месо, по отношение на кланични трупове от възрастни животни от рода на едрия рогат добитък;

 

б) свинско месо, по отношение на кланични трупове на свине, различни от използваните за разплод.

 

В сектора на овчето месо и козето месо държавите членки могат да прилагат скала на Съюза за класификация на кланични трупове по отношение на кланични трупове на овце, в съответствие с правилата, определени в буква В от приложение ІІІа.

 

2. Инспекциите на място във връзка с класификацията на кланични трупове на възрастни животни от рода на едрия рогат добитък и овце се извършват от името на Съюза от инспекционен комитет на Съюза, съставен от експерти на Комисията и експерти, назначени от държавите членки. Този комитет се отчита пред Комисията и държавите членки за извършените инспекции.

 

Съюзът поема разходите, произтичащи от извършените инспекции.

Or. en

 

Изменение  108

Предложение за регламент

Член 10

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 10

Член 10

Продукти, отговарящи на условията за публична интервенция

Продукти, отговарящи на условията за публична интервенция

Публична интервенция се прилага по отношение на следните продукти при условията, установени в настоящия раздел, и при изисквания и условия, които следва да бъдат определени от Комисията чрез делегирани актове и/или актове за изпълнение съгласно членове 18 и 19:

Публична интервенция се прилага по отношение на следните продукти в зависимост от условията, установени в настоящия раздел, и от евентуалните допълнителни изисквания и условия, които могат да бъдат определени от Комисията чрез делегирани актове и/или актове за изпълнение съгласно членове 18 и 19:

a) обикновена пшеница, ечемик и царевица;

a) обикновена пшеница, твърда пшеница, сорго, ечемик и царевица;

б) неолющен ориз;

б) неолющен ориз;

в) прясно или охладено месо от сектора на говеждото и телешкото месо под кодове по КН 0201 10 00 и от 0201 20 20 до 0201 20 50;

в) прясно или охладено месо от сектора на говеждото и телешкото месо под кодове по КН 0201 10 00 и от 0201 20 20 до 0201 20 50;

г) масло, произведено директно и изключително от пастьоризирана сметана, получена директно и изключително от краве мляко в одобрено предприятие в Съюза, с минимално тегловно съдържание на млечни мазнини от 82 % и максимално тегловно съдържание на вода от 16 %;

г) масло, произведено директно и изключително от пастьоризирана сметана, получена директно и изключително от краве мляко в одобрено предприятие в Съюза, с минимално тегловно съдържание на млечни мазнини от 82 % и максимално тегловно съдържание на вода от 16 %;

д) обезмаслено мляко на прах от най-високо качество, произведено от краве мляко в одобрено предприятие в Съюза чрез процес на впръскване, с минимално тегловно съдържание на протеини 34,0 % от обезмасления сух екстракт.

д) обезмаслено мляко на прах от най-високо качество, произведено от краве мляко в одобрено предприятие в Съюза чрез процес на впръскване, с минимално тегловно съдържание на протеини 34,0 % от обезмасления сух екстракт.

Or. en

 

Изменение  109

Предложение за регламент

Член 10 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 10а

 

Стратегически запаси

 

С цел предотвратяване на голям пазарен дисбаланс и гарантиране на жизнеспособността на животновъдните сектори се създават стратегически запаси от суровини за изхранване на животните.

 

Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 160, за натрупването на стратегическите запаси, посочени в параграф 1 и за да гарантира правилното им функциониране.

Or. en

 

Изменение  110

Предложение за регламент

Член 11

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 11

Член 11

Период на публична интервенция

Периоди на публична интервенция

Публична интервенция е налице за:

Публична интервенция е налице за продуктите, посочени в член 10 през цялата година.

a) обикновена пшеница, ечемик и царевица — от 1 ноември до 31 май;

 

б) неолющен ориз — от 1 април до 31 юли;

 

в) говеждо и телешко месо — през цялата пазарна година;

 

г) масло и обезмаслено мляко на прах — от 1 март до 31 август;

 

Or. en

 

Изменение  111

Предложение за регламент

Член 12

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 12

Член 12

Откриване и закриване на публичната интервенция

Откриване и закриване на публичната интервенция

1. През периодите, посочени в член 11, публичната интервенция:

1. Публичната интервенция:

a) се открива за обикновена пшеница, масло и обезмаслено мляко на прах;

a) се открива за обикновена пшеница, масло и обезмаслено мляко на прах;

б) може да бъде открита от Комисията, чрез актове за изпълнение, за ечемик, царевица и неолющен ориз (включително специфични сортове или видове неолющен ориз), ако пазарната ситуация го изисква; Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 162, параграф 2;

б) се открива от Комисията, чрез актове за изпълнение, за твърда пшеница, сорго, ечемик, царевица, неолющен ориз (включително специфични сортове или видове неолющен ориз), ако пазарната ситуация го изисква; Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 162, параграф 2;

в) може да бъде открита от Комисията, чрез други актове за изпълнение, за сектора на говеждото и телешкото месо, ако средната пазарна цена, регистрирана в дадена държава членка или регион на държава членка въз основа на приетата съгласно член 18, параграф 8 скала на Съюза за класификация на кланични трупове за представителен период, приет съгласно член 19, буква a), е била под 1 560 EUR/тон.

в) се открива от Комисията, чрез други актове за изпълнение, които са приети без да се прилага член 162, параграф 2 или 3, за сектора на говеждото и телешкото месо, ако средната пазарна цена, регистрирана в дадена държава членка или регион на държава членка въз основа на приетата съгласно член 9a скала на Съюза за класификация на кланични трупове за представителен период, определен съгласно член член 7, параграф 1, буква г, е била под 90 % от референтната цена, определена в член 7, параграф 1, буква г).

2. Чрез актове за изпълнение Комисията може да закрие публичната интервенция за сектора на говеждото и телешкото месо, когато през представителен период, приет съгласно член 19, буква a), вече не са изпълнени условията, предвидени в параграф 1, буква в).

2. Чрез актове за изпълнение, които са приети без да се прилага член 162, параграф 2 или 3, Комисията закрива публичната интервенция за сектора на говеждото и телешкото месо, когато през представителен период, приет съгласно член 19, буква a), вече не са изпълнени условията, предвидени в параграф 1, буква в).

Or. en

 

Изменение  112

Предложение за регламент

Член 13

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 13

Член 13

Изкупуване на фиксирана цена или чрез тръжна процедура

Изкупуване на фиксирана цена или чрез тръжна процедура

1. Когато е открита публична интервенция съгласно член 12, параграф 1, буква a), изкупуването се извършва на фиксирана цена в рамките на следните ограничения за всеки период, посочен в член 11:

1. Когато е открита публична интервенция съгласно член 12, параграф 1, буква a), изкупуването се извършва на фиксираната цена, определена в член 14, параграф 2, в рамките на следните ограничения за всеки период, посочен в член 11:

a) за обикновена пшеница — 3 млн. тона;

a) за обикновена пшеница — 3 млн. тона;

б) за масло — 30 000 тона;

б) за масло — 70.000 тона;

в) за обезмаслено мляко на прах: — 109 000 тона.

в) за обезмаслено мляко на прах: — 109 000 тона.

2. Когато е открита публична интервенция съгласно член 12, параграф 1, изкупуването се извършва чрез тръжна процедура за определяне на максималната изкупна цена:

2. Когато е открита публична интервенция съгласно член 12, параграф 1, изкупуването се извършва чрез тръжна процедура за определяне на максималната изкупна цена:

a) за количествата обикновена пшеница, масло и обезмаслено мляко на прах, надхвърлящи ограниченията, посочени в параграф 1,

a) за количествата обикновена пшеница, масло и обезмаслено мляко на прах, надхвърлящи ограниченията, посочени в параграф 1,

б) за ечемик, царевица, неолющен ориз и говеждо и телешко месо.

б) за твърда пшеница, сорго, ечемик, царевица, неолющен ориз и говеждо и телешко месо.

В специални и надлежно обосновани случаи, чрез актове за изпълнение Комисията може да ограничи тръжните процедури до дадена държава членка или регион от държава членка или, при спазване на условията по член 14, параграф 2, да определи изкупните цени при публична интервенция за държава членка или регион от държава членка въз основа на регистрираните средни пазарни цени. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 162, параграф 2.

В специални и надлежно обосновани случаи, чрез актове за изпълнение Комисията може да ограничи тръжните процедури до дадена държава членка или регион от държава членка или, при спазване на условията по член 14, параграф 2, да определи изкупните цени при публична интервенция за държава членка или регион от държава членка въз основа на регистрираните средни пазарни цени. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 162, параграф 2.

Or. en

 

Изменение  113

Предложение за регламент

Член 14

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 14

Член 14

Публични интервенционни цени

Публични интервенционни цени

1. Публична интервенционна цена означава:

1. Публична интервенционна цена означава:

a) цената, на която продуктите се изкупуват при публична интервенция, когато това изкупуване става на фиксирана цена, или

a) цената, на която продуктите се изкупуват при публична интервенция, когато това изкупуване става на фиксирана цена, или

б) максималната цена, на която могат да се изкупуват продуктите, отговарящи на условията за публична интервенция, когато това изкупуване става чрез тръжна процедура.

б) максималната цена, на която могат да се изкупуват продуктите, отговарящи на условията за публична интервенция, когато това изкупуване става чрез тръжна процедура.

2. Равнището на публичната интервенционна цена:

2. Равнището на публичната интервенционна цена:

a) за обикновена пшеница, ечемик, царевица, неолющен ориз и обезмаслено мляко на прах е равно на съответните референтни цени, определени в член 7, при изкупуване на фиксирана цена и не може да надвишава съответните референтни цени при изкупуване чрез тръжна процедура;

a) за обикновена пшеница, твърда пшеница, сорго, ечемик, царевица, неолющен ориз и обезмаслено мляко на прах е равно на съответните референтни цени, определени в член 7, при изкупуване на фиксирана цена и не може да надвишава съответните референтни цени при изкупуване чрез тръжна процедура;

б) за масло е равно на 90 % от референтната цена, определена в член 7, при изкупуване на фиксирана цена и не може да надвишава 90 % от референтната цена при изкупуване чрез тръжна процедура;

б) за масло е равно на 90 % от референтната цена, определена в член 7, при изкупуване на фиксирана цена и не може да надвишава 90 % от референтната цена при изкупуване чрез тръжна процедура;

в) за говеждо и телешко месо не може да надвишава цената, посочена в член 12, параграф 1, буква в).

в) за говеждо и телешко месо не може да надвишава 90 % от референтната цена, определена в член 7, параграф 1, буква г).

3. Публичните интервенционни цени, посочени в параграфи 1 и 2, не засягат увеличенията или намаленията на цената по причини, свързани с качеството, за обикновената пшеница, ечемика, царевицата и неолющения ориз. Освен това, като се отчита необходимостта да се гарантира ориентирането на производството към определени сортове неолющен ориз, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 160 с цел да определя увеличения и намаления на публичната интервенционна цена.

3. Публичните интервенционни цени, посочени в параграфи 1 и 2, не засягат увеличенията или намаленията на цената по причини, свързани с качеството, за обикновената пшеница, твърдата пшеница, соргото, ечемика, царевицата и неолющения ориз.

Or. en

 

Изменение  114

Предложение за регламент

Член 15

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 15

Член 15

Общи принципи за пласиране на продукти, изкупени при публична интервенция

Общи принципи за пласиране на продукти, изкупени при публична интервенция

Пласирането на продукти, изкупени при публична интервенция, се осъществява по такъв начин, че:

1. Пласирането на продукти, изкупени при публична интервенция, се осъществява по такъв начин, че:

a) да се избегнат всякакви смущения на пазара,

a) да се избегнат всякакви смущения на пазара,

б) да се осигури равен достъп до продуктите и равнопоставеност на купувачите, и

б) да се осигури равен достъп до продуктите и равнопоставеност на купувачите, и

в) да бъде в съответствие с ангажиментите, произтичащи от споразуменията, сключени съгласно член 218 от Договора.

в) да бъде в съответствие с ангажиментите, произтичащи от споразуменията, сключени съгласно член 218 от Договора.

Продуктите могат да бъдат пласирани чрез предоставянето им на схемата за разпределяне на храна на най-нуждаещите се лица в Съюза, установена в Регламент (EС) № […], ако споменатата схема предвижда това. В такъв случай счетоводната стойност на тези продукти е на равнището на съответната фиксирана публична интервенционна цена, посочена в член 14, параграф 2.

2. Продуктите могат да бъдат пласирани чрез предоставянето им на схемата за разпределяне на храна на най-нуждаещите се лица в Съюза, установена в Регламент (EС) № […]. В такъв случай счетоводната стойност на тези продукти е на равнището на съответната фиксирана публична интервенционна цена, посочена в член 14, параграф 2.

 

2a. Всяка година Комисията оповестява публично условията, при които публичните интервенционни запаси са били пласирани през предходната година.

Or. en

 

Изменение  115

Предложение за регламент

Член 16 - параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Помощ за частно складиране може да се отпуска за следните продукти, при спазване на условията, определени в настоящия раздел, и на допълнителните изисквания и условия, които се приемат от Комисията чрез делегирани актове и/или актове за изпълнение съгласно членове 17—19:

Помощ за частно складиране може да се отпуска за следните продукти, в съответствие с условията, определени в настоящия раздел, и евентуалните допълнителни изисквания и с условия, които се приемат от Комисията чрез делегирани актове и/или актове за изпълнение съгласно членове 17—19:

Or. en

 

Изменение  116

Предложение за регламент

Член 16 – буква б)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) маслиново масло;

б) маслиново масло и трапезни маслини;

Or. en

 

Изменение  117

Предложение за регламент

Член 16 – буква д а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

да) сирена.

Or. en

 

Изменение  118

Предложение за регламент

Член 17

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 17

Член 17

Условия за отпускане на помощ

Условия за отпускане на помощ

1. Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 160, когато е необходимо, за да се осигури прозрачност на пазара, за определяне на условията, при които тя може да реши да предостави помощ за частно складиране на продуктите, изброени в член 16, като отчита средните пазарни цени, регистрирани в Съюза, и референтните цени за съответните продукти или необходимостта да се реагира на особено трудна пазарна ситуация или икономически развития в сектора в една или повече държави членки.

1. Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 160, когато е необходимо, за да се осигури прозрачност на пазара, за определяне на условията, при които тя може да реши да предостави помощ за частно складиране на продуктите, изброени в член 16, като отчита:

 

a) средните пазарни цени, регистрирани в Съюза, и референтните цени и производствените разходи за съответните продукти и/или

 

б) необходимостта да се реагира своевременно на особено трудна пазарна ситуация или икономически развития, при което едното или и двете имат значително влияние върху маржовете на печалба на производителите в една или повече държави членки и/или

 

ба) специфичния характер на определени сектори или сезонния характер на производството в някои държави членки.

2. Чрез актове за изпълнение Комисията може да реши да предостави помощ за частно складиране на продуктите, изброени в член 16, като отчита условията, посочени в параграф 1 от настоящия член. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 162, параграф 2.

2. Чрез актове за изпълнение Комисията може да реши да предостави помощ за частно складиране на продуктите, изброени в член 16, като отчита условията, посочени в параграф 1 от настоящия член. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 162, параграф 2.

3. Чрез актове за изпълнение Комисията определя предвидената в член 16 помощ за частно складиране предварително или чрез тръжни процедури. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 162, параграф 2.

3. Чрез актове за изпълнение Комисията определя предвидената в член 16 помощ за частно складиране предварително или чрез тръжни процедури. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 162, параграф 2.

4. Чрез актове за изпълнение Комисията може да реши да ограничи предоставянето на помощ за частно складиране или да определи помощта за частно складиране за държава-членка или регион от държава-членка въз основа на регистрираните средни пазарни цени. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 162, параграф 2.

4. Чрез актове за изпълнение Комисията може да реши да ограничи предоставянето на помощ за частно складиране или да определи помощта за частно складиране за държава членка или регион от държава членка въз основа на регистрираните средни пазарни цени и маржовете на печалба на заявителите. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 162, параграф 2.

Or. en

 

Изменение  119

Предложение за регламент

Част ІI – Дял І – Глава І – Раздел 3 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

РАЗДЕЛ 3а

 

координиране на операциите за временно изтегляне от пазара

 

Член 17а

 

Координиране на операциите за временно изтегляне от пазара

 

1. С цел да се предотврати сериозен дисбаланс на пазарите или да се възстанови нормалното им функциониране в случай на сериозно затруднение, асоциациите на организации на производители в един от секторите, посочени в член 1, параграф 2 от настоящия регламент, считани за представителни по смисъла на член 110 от настоящия регламент, могат да въведат и активират система, установяваща координиране на временното изтегляне от пазара, осъществено от техните членове.

 

Тези разпоредби се прилагат, без да се накърняват разпоредбите на част IV от настоящия регламент и не попадат в приложното поле на член 101, параграф 1 от Договора.

 

2. Когато една асоциация на организации на производители вземе решение да активира системата, тази система се налага на всички нейни членове.

 

3. Системата се финансира от:

 

a) финансови вноски от организациите членки и/или от самата асоциация на организации на производители и, когато е приложимо;

 

б) финансова помощ от Съюза, посочена в член 8, според условията, определени от Комисията, съгласно член 18, параграф 9а, буква в), която във всеки случай не може да надвишава 50 % от общите разходи.

 

4. Комисията се упълномощава да приема делегирани актове в съответствие с член 160, за да гарантира, че системата действа съобразно целите на ОСП и че тя не накърнява правилното функциониране на вътрешния пазар.

Or. en

 

Изменение  120

Предложение за регламент

Част ІI – Дял І – Глава І – Раздел 4 – заглавие

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

РАЗДЕЛ 4

РАЗДЕЛ 4

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ПУБЛИЧНА ИНТЕРВЕНЦИЯ И ПОМОЩ ЗА ЧАСТНО СКЛАДИРАНЕ

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ПУБЛИЧНА ИНТЕРВЕНЦИЯ, ПОМОЩ ЗА ЧАСТНО СКЛАДИРАНЕ И СИСТЕМА ЗА КООРДИНИРАНЕ НА ВРЕМЕННОТО ИЗТЕГЛЯНЕ ОТ ПАЗАРА

Or. en

 

Изменение  121

Предложение за регламент

Член 18

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 18

Член 18

Делегирани правомощия

Делегирани правомощия

1. Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 160, за да предвиди мерките, изброени в параграфи 2—9 от настоящия член.

1. Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 160, за да предвиди мерките, изброени в параграфи 2—9 от настоящия член.

2. Като се отчитат специфичните характеристики на различните сектори, Комисията може да приема чрез делегирани актове изискванията и условията, на които трябва да отговарят продуктите, изкупувани на базата на публична интервенция и складирани в рамките на системата на отпускане на помощ за частно складиране, в допълнение към изискванията, определени в настоящия регламент. Целта на споменатите изисквания и условия е да се гарантира допустимостта и качеството на изкупените и складирани продукти по отношение на групите качества, класовете на качество, категориите, количествата, опаковката, етикетирането, максималната възраст, съхраняването, етапа на обработка на продуктите, за които се отнася публичната интервенционна цена и помощта за частно складиране.

2. Като се отчитат специфичните характеристики на различните сектори, Комисията може да приема чрез делегирани актове изискванията и условията, на които трябва да отговарят продуктите, изкупувани на базата на публична интервенция и складирани в рамките на системата на отпускане на помощ за частно складиране, в допълнение към изискванията, определени в настоящия регламент. Целта на споменатите изисквания и условия е да се гарантира допустимостта и качеството на изкупените и складирани продукти по отношение на групите качества, класовете на качество, категориите, количествата, опаковката, етикетирането, максималната възраст, съхраняването, етапа на обработка на продуктите, за които се отнася публичната интервенционна цена и помощта за частно складиране.

3. Като се отчитат специфичните характеристики на секторите на зърнените култури и неолющения ориз, Комисията може да приема чрез делегирани актове увеличенията и намаленията на цената по причини, свързани с качеството, както е посочено в член 14, параграф 3, по отношение на изкупуването и продажбите на обикновена пшеница, ечемик, царевица и неолющен ориз.

3. Като се отчитат специфичните характеристики на секторите на зърнените култури и неолющения ориз, Комисията може да приема чрез делегирани актове увеличенията и намаленията на цената по причини, свързани с качеството, както е посочено в член 14, параграф 3, по отношение на изкупуването и продажбите на обикновена пшеница, твърда пшеница, сорго, ечемик, царевица и неолющен ориз.

 

3a. Като отчете характерната сезонния и/или специфичния характер на определени стопанства в някои държави членки или региони, Комисията е оправомощена да приема делегирани актове, установяващи различни обективни условия и уреждащи факторите, оправдаващи задействането на частното складиране.

4. Като се отчитат специфичните характеристики на сектора на говеждо и телешко месо, Комисията може да приема чрез делегирани актове правила, свързани със задължението на разплащателните агенции за обезкостяване на цялото количество говеждо месо след приемането му и преди поставянето му на склад.

4. Като се отчитат специфичните характеристики на сектора на говеждо и телешко месо, Комисията може да приема чрез делегирани актове правила, свързани със задължението на разплащателните агенции за обезкостяване на цялото количество говеждо месо след приемането му и преди поставянето му на склад.

5. Като се отчита разнообразието от ситуации, свързани със складирането на интервенционни запаси в Съюза, и с цел да се гарантира подходящ достъп на операторите до публичната интервенция, Комисията приема чрез делегирани актове:

5. Като се отчита разнообразието от ситуации, свързани със складирането на интервенционни запаси в Съюза, и с цел да се гарантира подходящ достъп на операторите до публичната интервенция, Комисията приема чрез делегирани актове:

a) изискванията, на които трябва да отговарят местата за интервенционно складиране на продуктите, изкупувани по линия на системата, правилата относно минималния складов капацитет на местата за складиране и техническите изисквания за запазване на приетите продукти в добро състояние и за тяхното пласиране в края на периода на складиране;

a) изискванията, на които трябва да отговарят местата за интервенционно складиране на продуктите, изкупувани по линия на системата, правилата относно минималния складов капацитет на местата за складиране и техническите изисквания за запазване на приетите продукти в добро състояние и за тяхното пласиране в края на периода на складиране;

б) правилата относно продажбата на малки количества, останали на склад в държавите членки, която се извършва на тяхна отговорност, като се прилагат същите процедури, като прилаганите от Съюза; и правилата за директна продажба на количества, които повече не могат да бъдат преопаковани или са с влошено качество;

б) правилата относно продажбата на малки количества, останали на склад в държавите членки, която се извършва на тяхна отговорност, като се прилагат същите процедури, като прилаганите от Съюза; и правилата за директна продажба на количества, които повече не могат да бъдат преопаковани или са с влошено качество;

в) правилата относно складирането на продукти във и извън държавата-членка, която отговаря за тях и за обработката на тези продукти по отношение на митата и всички други суми, предоставяни или налагани в рамките на ОСП.

в) правилата относно складирането на продукти във и извън държавата-членка, която отговаря за тях и за обработката на тези продукти по отношение на митата и всички други суми, предоставяни или налагани в рамките на ОСП.

 

ва) условията, при които може да се реши продуктите, които се обхващат от договори за частно складиране, да могат да бъдат повторно предложени на пазара или пласирани;

6. Като се отчита необходимостта да се гарантира, че помощта за частно складиране оказва желаното въздействие върху пазара, чрез делегирани актове Комисията:

6. Като се отчита необходимостта да се гарантира, че помощта за частно складиране оказва желаното въздействие върху пазара, чрез делегирани актове Комисията:

a) приема мерки за намаляване на подлежащия на плащане размер на помощта, когато складираното количество е по-малко от договореното количество;

a) приема мерки за намаляване на подлежащия на плащане размер на помощта, когато складираното количество е по-малко от договореното количество;

б) може да определя условията за предоставяне на авансово плащане.

б) може да определя условията за предоставяне на авансово плащане.

7. Като се отчитат правата и задълженията на операторите, които участват в публична интервенция или частно складиране, Комисията може да приема чрез делегирани актове правила относно:

7. Като се отчитат правата и задълженията на операторите, които участват в публична интервенция или частно складиране, Комисията може да приема чрез делегирани актове правила относно:

a) използването на тръжни процедури, гарантиращи равен достъп до продуктите и равнопоставеност между операторите;

a) използването на тръжни процедури, гарантиращи равен достъп до продуктите и равнопоставеност между операторите;

б) допустимостта на операторите;

б) допустимостта на операторите;

в) задължението за предоставяне на гаранция, обезпечаваща изпълнението на задълженията на операторите.

в) задължението за предоставяне на гаранция, обезпечаваща изпълнението на задълженията на операторите.

 

7a. Като се вземат предвид техническите промени и потребностите на секторите, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 160 за адаптиране и актуализиране на разпоредбите, свързани с класификацията, идентифицирането и представянето на кланични трупове на възрастни животни от рода на едрия рогат добитък, кланични трупове на свине и кланични трупове на овце, определени в приложение ІІІа.

 

7б. Като се отчита необходимостта от стандартизиране на представянето на различните продукти с цел подобряване на прозрачността на пазара, регистриране на цените и прилагане на мерките за пазарна интервенция под формата на публична интервенция и частно складиране в секторите съответно на говеждото и телешкото месо, свинското месо и овчето месо, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове:

 

a) за определяне на разпоредби, свързани с класификацията, оценяването (включително чрез автоматизирани техники за оценка), представянето, съдържанието, идентифицирането и измерването на постно месо, както и маркирането на кланични трупове;

 

б) за определяне на правила за изчисляване на средните цени в Съюза и задълженията на операторите да представят информация за кланичните трупове на говеда, свине и овце, по-специално по отношение на пазарните и представителните цени.

 

7в. Като отчита специфичните характеристики, съществуващи в рамките на Съюза, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове, с които да определя дерогации от разпоредбите, и по-специално:

 

a) за предвиждане на дерогации, които да могат да се предоставят от държавите членки на кланици, където се колят малък брой животни от рода на едрия рогат добитък;

 

б) за разрешаване на държавите членки да не прилагат скалата за класификация на кланични трупове на свине и да използват критерии за оценка в допълнение към теглото и очакваното съдържание на постно месо.

 

7г. Като се отчита необходимостта да се гарантира, че инспекционният комитет на Съюза изпълнява своите цели, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове, определящи отговорностите и състава на този комитет.

8. Като се отчита необходимостта от стандартизиране на представянето на различните продукти с цел подобряване на прозрачността на пазара, регистриране на цените и прилагане на мерките за намеса на пазара под формата на публична интервенция и помощ за частно складиране, Комисията може да приема чрез делегирани актове скали на Съюза за класификация на кланичните трупове в следните сектори:

 

a) говеждо и телешко месо,

 

б) свинско месо,

 

в) овче и козе месо.

 

9. Като се отчита необходимостта да се гарантира точността и надеждността на класификацията на кланичните трупове, Комисията може да предвиди чрез делегирани актове разпоредби за преглед на прилагането на класификацията на кланичните трупове в държавите членки, извършван от комитет на Съюза, съставен от експерти от Комисията и експерти, назначени от държавите членки. В споменатите разпоредби може да се предвижда разходите, произтичащи от дейността по прегледа, да се поемат от Съюза.

 

Or. en

 

Изменение  122

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 9 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

9a. Като се отчита необходимостта от осигуряване на правилното функциониране на системата за координиране на временното изтегляне от пазара, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове, определящи изискванията, на които трябва да отговаря системата, и по-специално:

 

a) общите условия за активиране и функциониране;

 

б) изискванията, на които асоциациите на организации на производители трябва да отговарят за прилагането на системата;

 

в) приложимите правила за нейното финансиране, по-специално условията, при които Комисията е тази, която решава дали може или не може да бъде отпуснато финансиране от Общността, предназначено за помощ за частно складиране, на асоциациите на организации на производители;

 

г) правилата, позволяващи да се гарантира, че значително количество от продуктите, което иначе би било налично, не е блокирано от системата.

Or. en

 

Изменение  123

Предложение за регламент

Член 19

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 19

Член 19

Изпълнителни правомощия в съответствие с процедурата по разглеждане

Изпълнителни правомощия в съответствие с процедурата по разглеждане

Чрез актове за изпълнение Комисията приема необходимите мерки с цел постигане на еднакво прилагане на настоящата глава в Съюза. Тези правила могат да се отнасят по-специално до следното:

Чрез актове за изпълнение Комисията приема необходимите мерки с цел постигане на еднакво прилагане на настоящата глава в Съюза. Тези правила могат да се отнасят по-специално до следното:

a) представителните периоди, пазарите и пазарните цени, необходими за прилагане на настоящата глава;

a) представителните периоди, пазарите, пазарните цени и промените на маржовете на печалба, необходими за прилагане на настоящата глава;

б) процедурите и условията за доставка на продуктите, изкупени на базата на публична интервенция, транспортните разходи, които се поемат от оферента, приемането на продуктите от разплащателните агенции и плащането;

б) процедурите и условията за доставка на продуктите, изкупени на базата на публична интервенция, транспортните разходи, които се поемат от оферента, приемането на продуктите от разплащателните агенции и плащането;

в) различните операции, свързани с процеса на обезкостяване за сектора на говеждото и телешкото месо;

в) различните операции, свързани с процеса на обезкостяване за сектора на говеждото и телешкото месо;

г) всяко разрешение за складиране извън територията на държавата-членка, в която са изкупени и складирани продуктите;

г) всяко разрешение за складиране извън територията на държавата-членка, в която са изкупени и складирани продуктите;

д) условията за продажба или пласиране на продуктите, изкупени на базата на публична интервенция, по-специално по отношение на продажните цени, условията за изваждане от склад, последващото използване или местоназначението на освободените продукти, включително процедурите във връзка с продуктите, предоставени за използване в схемата за разпределяне на храна на най-нуждаещите се лица в Съюза, в това число прехвърлянията между държавите членки;

д) условията за продажба или пласиране на продуктите, изкупени на базата на публична интервенция, по-специално по отношение на продажните цени, условията за изваждане от склад, последващото използване или местоназначението на освободените продукти, включително процедурите във връзка с продуктите, предоставени за използване в схемата за разпределяне на храна на най-нуждаещите се лица в Съюза, в това число прехвърлянията между държавите членки;

е) сключването и съдържанието на договорите между компетентния орган на държавата-членка и заявителите;

е) сключването и съдържанието на договорите между компетентния орган на държавата-членка и заявителите;

ж) поставянето и държането под режим на частно складиране и изваждането от склад;

ж) поставянето и държането под режим на частно складиране и изваждането от склад;

з) продължителността на периода на частно складиране и условията, при които такива периоди, след като веднъж са определени в договорите, могат да бъдат съкратени или удължени;

з) продължителността на периода на частно складиране и условията, при които такива периоди, след като веднъж са определени в договорите, могат да бъдат съкратени или удължени;

и) условията, при които може да се реши продуктите, които се обхващат от договори за частно складиране, да могат да бъдат повторно предложени на пазара или пласирани;

 

й) правилата във връзка с процедурите, които следва да се следват при изкупуване на фиксирана цена или при отпускане на помощ за частно складиране на фиксирана цена;

й) правилата във връзка с процедурите, които следва да се следват при изкупуване на фиксирана цена или при отпускане на помощ за частно складиране на фиксирана цена;

к) използването на тръжни процедури, както за публична интервенция, така и за частно складиране, по-специално по отношение на:

к) използването на тръжни процедури, както за публична интервенция, така и за частно складиране, по-специално по отношение на:

i) подаването на оферти или тръжни предложения и минималното количество за една заявка или тръжно предложение, и

i) подаването на оферти или тръжни предложения и минималното количество за една заявка или тръжно предложение, и

ii) подбор на оферти, гарантиращ, че се отдава предпочитание на тези, които са най-благоприятни за Съюза, като същевременно се дава възможност да не последва задължително възлагане на договор.

ii) подбор на оферти, гарантиращ, че се отдава предпочитание на тези, които са най-благоприятни за Съюза, като същевременно се дава възможност да не последва задължително възлагане на договор.

 

ка) практическите правила за маркиране на класифицираните кланични трупове;

 

кб) прилагането на скалите на Съюза за класификация на кланични трупове на говеда, свине и овце, по-специално по отношение на:

 

i) съобщаването на резултатите от класификацията;

 

ii) проверките, докладите от инспекциите и последващите действия;

 

кв) инспекциите на място във връзка с класификацията и отчитането на цените на кланични трупове на възрастни животни от рода на едрия рогат добитък и на овце от името на Съюза от инспекционния комитет на Съюза;

 

кг) практическите правила за изчисляване от Комисията на среднопретеглената цена в Съюза за кланични трупове на говеда, свине и овце;

 

кд) процедурите за определяне от държавите членки на квалифицирани класификатори на кланични трупове на възрастни говеда и овце.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 162, параграф 2.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 162, параграф 2.

Or. en

 

Изменение  124

Предложение за регламент

Част ІI – Дял І – Глава ІІ – Раздел 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

РАЗДЕЛ 1

РАЗДЕЛ 1

СХЕМИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ХРАНА

СХЕМИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ХРАНА И ХРАНИТЕЛНИТЕ НАВИЦИ НА ДЕЦАТА

 

Член 20а

 

Целева група

 

Схемите за подпомагане, предназначени за подобряване на достъпа до храна и на хранителните навици на децата, са насочени към децата, които редовно посещават начални или средни училища, както и детски градини и други предучилищни и извънучилищни заведения, управлявани или признати от компетентните органи на държавите членки.

Or. en

 

Изменение  125

Предложение за регламент

Част ІІ – Дял І – Глава 2 – раздел 1 – подраздел 1 – заглавие

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ПОДРАЗДЕЛ 1

ПОДРАЗДЕЛ 1

ПЛОДОВЕ В УЧИЛИЩАТА

СХЕМА ЗА ПРЕДЛАГАНЕ НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ В УЧИЛИЩАТА

Or. en

 

Изменение  126

Предложение за регламент

Член 21

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 21

Член 21

Помощ за доставка на плодове и зеленчуци, преработени плодове и зеленчуци и бананови продукти на децата

Помощ за доставка на плодове и зеленчуци, преработени плодове и зеленчуци и бананови продукти на децата

1. При условия, които се определят от Комисията чрез делегирани актове и актове за изпълнение съгласно членове 22 и 23, се отпуска помощ от Съюза за:

1. При условия, които се определят от Комисията чрез делегирани актове и актове за изпълнение съгласно членове 22 и 23, се отпуска помощ от Съюза за:

a) предоставяне на децата в учебните заведения, в това число детски градини, други предучилищни заведения, начални и средни училища, на продукти от секторите на плодовете и зеленчуците, преработените плодове и зеленчуци и на бананите; и

a) предоставяне на децата в заведенията, посочени в член 20а, на продукти от секторите на плодовете и зеленчуците, преработените плодове и зеленчуци и на бананите; както и

б) някои свързани с това разходи за логистика и разпространение, оборудване, популяризиране, наблюдение, оценка и съпътстващи мерки.

б) някои свързани с това разходи за логистика и разпространение, оборудване, популяризиране, наблюдение, оценка и съпътстващи мерки.

2. Държавите членки, които желаят да участват в схемата, разработват на национално или на регионално равнище предварителна стратегия за нейното прилагане. Те предвиждат също така съпътстващите мерки, необходими за гарантиране на ефективността на схемата.

2. Държавите членки, които желаят да участват в схемата, разработват на национално или на регионално равнище предварителна стратегия за нейното прилагане( не засяга българския текст). Те предвиждат също така съпътстващите мерки, които могат да включват информация относно мерки за обучение за здравословно хранене, местните хранителни вериги и борбата с разхищението на храни, необходими за гарантиране на ефективността на схемата.

3. При изготвянето на своите стратегии държавите членки съставят списък на продукти от секторите на плодовете и зеленчуците, преработените плодове и зеленчуци и на бананите, които са допустими съгласно тяхната съответна схема. Този списък обаче не включва продукти, изключени с мерките, приети от Комисията чрез делегирани актове съгласно член 22, параграф 2, буква а). Държавите членки избират продуктите въз основа на обективни критерии, които могат да включват сезон, наличност на продуктите или екологични съображения. В това отношение държавите членки могат да отдават предпочитание на продукти с произход от Съюза.

3. При изготвянето на своите стратегии държавите членки съставят списък на продукти от секторите на плодовете и зеленчуците, преработените плодове и зеленчуци и на бананите, които са допустими съгласно тяхната съответна схема. Този списък обаче не включва продукти, изключени с мерките, приети от Комисията чрез делегирани актове съгласно член 22, параграф 2, буква а). Държавите членки избират продуктите въз основа на обективни критерии, които могат да включват ползи за здравето и околната среда, сезон, сорт или наличност на продуктите, като се отдава приоритет на местните хранителни вериги. В това отношение държавите членки отдават предпочитание на продукти с произход от Съюза.

4. Помощта от Съюза, посочена в параграф 1:

4. Помощта от Съюза, посочена в параграф 1:

a) не превишава 150 млн. EUR за една учебна година; или

a) не превишава 150 млн. EUR за една учебна година; или

б) не превишава 75 % от разходите за предоставяне и свързаните с това разходи, посочени в параграф 1, или 90 % от тези разходи в по-слабо развитите региони и в най-отдалечените региони, посочени в член 349 от Договора; както и

б) не превишава 75 % от разходите за предоставяне и свързаните с това разходи, посочени в параграф 1, или 90 % от тези разходи в по-слабо развитите региони в най-отдалечените региони, посочени в член 349 от Договора, както и в малките острови в Егейско море съгласно определението в член 1, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1405/2006; както и

в) не покрива разходи, различни от разходите за предоставяне и свързаните с това разходи, посочени в параграф 1.

в) не покрива разходи, различни от разходите за предоставяне и свързаните с това разходи, посочени в параграф 1.

 

4a. Помощта от Съюза, предвидена в параграф 1 се предоставя на всяка държава членка въз основа на обективни критерии, основаващи се на съотношението на броя на децата на възраст от шест до десет години, посещаващи учебните заведения, определени в член 20а. Същевременно всяка от участващите в схемата държави членки получава най-малко 175 000 EUR помощ от Съюза. Те подават заявления за помощ от Съюза всяка година във основа на своята стратегия. След подаване на заявления от държавите членки Комисията взема решение по окончателните суми в рамките на наличните в бюджета бюджетни кредити.

5. Помощта от Съюза, предвидена в параграф 1, не се използва за заместване на финансиране на съществуващи национални схеми за предлагане на плодове в училищата или други схеми за предлагане на продукти в училищата, които включват плодове. Въпреки това, ако държава-членка вече е създала схема, която би отговаряла на условията за помощ от Съюза съгласно настоящия член, и възнамерява да я разшири или да подобри нейната ефективност, в това число по отношение на целевата група на схемата, нейната продължителност или допустимите продукти, помощ от Съюза може да се отпуска, при условие че се спазват предвидените в параграф 4, буква б) граници на съотношението на помощта от Съюза към цялостното национално участие. В този случай държавата-членка посочва в своята стратегия за прилагане как възнамерява да разшири схемата си или да подобри нейната ефективност.

5. Помощта от Съюза, предвидена в параграф 1, не се използва за заместване на финансиране на съществуващи национални схеми за предлагане на плодове и зеленчуци в училищата или други схеми за предлагане на продукти в училищата, които включват плодове и зеленчуци. Въпреки това, ако държава-членка вече е създала схема, която би отговаряла на условията за помощ от Съюза съгласно настоящия член, и възнамерява да я разшири или да подобри нейната ефективност, в това число по отношение на целевата група на схемата, нейната продължителност или допустимите продукти, помощ от Съюза може да се отпуска, при условие че се спазват предвидените в параграф 4, буква б) граници на съотношението на помощта от Съюза към цялостното национално участие. В този случай държавата-членка посочва в своята стратегия за прилагане как възнамерява да разшири схемата си или да подобри нейната ефективност.

6. Държавите-членки могат в допълнение към помощта от Съюза да отпускат национална помощ в съответствие с член 152.

6. Държавите-членки могат в допълнение към помощта от Съюза да отпускат национална помощ в съответствие с член 152.

7. Схемата на Съюза за предлагане на плодове в училищата не засяга никоя отделна национална схема за предлагане на плодове в училищата, която е в съответствие със законодателството на Съюза.

7. Схемата на Съюза за предлагане на плодове и зеленчуци в училищата не засяга никоя отделна национална схема за предлагане на плодове и зеленчуци в училищата, която е в съответствие със законодателството на Съюза.

8. Съюзът може също така да финансира по член 6 от Регламент (ЕС) № […] относно финансирането, управлението и наблюдението на Общата селскостопанска политика мерки за информиране, наблюдение и оценка, свързани със схемата за предлагане на плодове в училищата, включително за повишаване на обществената осведоменост за нея и свързаните с това мерки за изграждане на мрежи.

8. Съюзът може също така да финансира по член 6 от Регламент (ЕС) № […] относно финансирането, управлението и наблюдението на Общата селскостопанска политика мерки за информиране, наблюдение и оценка, свързани със схемата за предлагане на плодове и зеленчуци в училищата, включително за повишаване на обществената осведоменост за нея и свързаните с това мерки за изграждане на мрежи.

 

8a. Участващите държави членки оповестяват публично на местата за разпространение своето участие в схемата за подпомагане, като популяризират субсидиращата роля на Съюза.

Or. en

 

Изменение  127

Предложение за регламент

Член 22

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 22

Член 22

Делегирани правомощия

Делегирани правомощия

1. Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 160, за да предвиди мерките, изброени в параграфи 2—4 от настоящия член.

1. Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 160, за да предвиди мерките, изброени в параграфи 2—4 от настоящия член.

2. Като се отчита необходимостта да се насърчи изграждането на здравословни хранителни навици у децата, Комисията може да приемa чрез делегирани актове правила относно:

2. Като се отчита необходимостта да се гарантира ефективността на схемата при постигането на заложени в нея цели, Комисията може да приема чрез делегирани актове правила относно:

a) продуктите, които не са допустими за схемата, като се вземат предвид хранителните аспекти;

a) продуктите, които не са допустими за схемата, като се вземат предвид хранителните аспекти;

б) целевата група на схемата;

б) целевата група на схемата;

в) националните или регионални стратегии, които държавите членки трябва да разработят, за да се ползват от помощта, в това число съпътстващите мерки;

в) националните или регионални стратегии, които държавите членки трябва да разработят, за да се ползват от помощта, в това число съпътстващите мерки;

г) одобрението и подбора на кандидатите за помощ.

г) одобрението и подбора на кандидатите за помощ.

3. Като се отчита необходимостта да се гарантира ефективното и целенасочено използване на европейските фондове, Комисията може да приема чрез делегирани актове правила относно:

3. Като се отчита необходимостта да се гарантира ефективното и целенасочено използване на европейските фондове, Комисията може да приема чрез делегирани актове правила относно:

a) обективните критерии за разпределение на помощта между държавите членки, индикативното разпределение на помощта между държавите членки и метода на преразпределение на помощта между държавите членки въз основа на получените заявления;

a) допълнителните критерии за индикативното разпределение на помощта между държавите членки и метода на преразпределение на помощта между държавите членки въз основа на получените заявления за помощ;

б) допустимите за подпомагане разходи, включително възможността за определяне на общ таван за тези разходи;

б) допустимите за подпомагане разходи, включително възможността за определяне на общ таван за тези разходи;

в) наблюдението и оценката.

в) наблюдението и оценката.

4. Като се отчита необходимостта да се насърчи осведомеността за схемата, чрез делегирани актове Комисията може да изисква от участващите държави-членки да популяризират субсидиращата роля на схемата.

4. Като се отчита необходимостта да се насърчи осведомеността относно схемата, чрез делегирани актове Комисията може да установи условията, според които държавите членки да заявят публично своето участие в схемата за подпомагане и факта, че тя е субсидирана от Съюза.

Or. en

 

Изменение  128

Предложение за регламент

Член 23

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 23

Член 23

Изпълнителни правомощия в съответствие с процедурата по разглеждане

Изпълнителни правомощия в съответствие с процедурата по разглеждане

Чрез актове за изпълнение Комисията може да приема всички необходими мерки, свързани с настоящия подраздел, по отношение по-специално на:

Чрез актове за изпълнение Комисията може да приема необходимите мерки, свързани с настоящия подраздел, по отношение на:

a) окончателното разпределение на помощта между участващите държави членки в рамките на наличните в бюджета бюджетни кредити;

a) окончателното разпределение на помощта между участващите държави членки в рамките на наличните в бюджета бюджетни кредити;

б) заявленията за помощ и плащанията;

б) заявленията за помощ и плащанията;

в) методите за популяризиране и мерките за изграждане на мрежи по отношение на схемата.

в) методите за популяризиране и мерките за изграждане на мрежи по отношение на схемата.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 162, параграф 2.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 162, параграф 2.

Or. en

 

Изменение  129

Предложение за регламент

Член 24

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 24

Член 24

Доставка на млечни продукти на децата

Помощи за доставка на мляко и млечни продукти на децата

1. Отпуска се помощ от Съюза за предоставяне на някои продукти от сектора на млякото и млечните продукти на децата в учебните заведения.

1. При условията, които се определят от Комисията чрез делегирани актове и актове за изпълнение съгласно членове 25 и 26, се отпуска помощ от Съюза за предоставяне на децата в заведенията, посочени в член 20a, на мляко и млечни продукти, попадащи в обхвата на кодове по КН 0401, 0403, 0404 90 и 0406 или КН код 2202 90.

2. Държавите-членки, които желаят да участват в схемата, предварително разработват на национално или на регионално равнище стратегия за нейното прилагане.

2. Държавите-членки, които желаят да участват в схемата, предварително разработват на национално или на регионално равнище стратегия за нейното прилагане. Те предвиждат също така съпътстващите мерки, които могат да включват информация относно мерки за обучение за здравословно хранене, местните хранителни вериги и борбата с разхищението на храни, необходими за гарантиране на ефективността на схемата.

 

2a. При изготвянето на своите стратегии държавите членки съставят списък на мляко и млечни продукти, които са допустими съгласно тяхната съответна схема в съответствие с правилата, приети от Комисията съгласно член 25.

 

2б. Помощта от Съюза, посочена в параграф 1, не се използва за заместване на финансиране на съществуващи национални схеми за предлагане на мляко и млечни продукти в училищата или други схеми за предлагане на продукти в училищата, които включват мляко или млечни продукти. Въпреки това, ако държава членка вече е създала схема, която би отговаряла на условията за помощ от Съюза съгласно настоящия член, и възнамерява да я разшири или да подобри нейната ефективност, в това число по отношение на целевата група на схемата, нейната продължителност или допустимите продукти, помощ от Съюза може да се отпуска. В този случай държавата членка посочва в своята стратегия за прилагане как възнамерява да разшири схемата си или да подобри нейната ефективност.

3. Държавите членки могат в допълнение към помощта от Съюза да отпускат национална помощ в съответствие с член 152.

3. Държавите членки могат в допълнение към помощта от Съюза да отпускат национална помощ в съответствие с член 152.

 

3a. Схемата на Съюза за предлагане на мляко и млечни продукти в училищата не засяга никоя отделна национална схема за предлагане на мляко и млечни продукти в училищата, която е в съответствие със законодателството на Съюза.

4. Мерките за определяне на помощта от Съюза за всички категории мляко се приемат от Съвета в съответствие с член 43, параграф 3 от Договора.

 

5. Помощта от Съюза, предвидена в параграф 1, се отпуска за максимално количество от 0,25 литра млечен еквивалент на дете на учебен ден.

5. Помощта от Съюза, предвидена в параграф 1, се отпуска за максимално количество от 0,25 литра млечен еквивалент на дете на учебен ден.

 

5a. Участващите държави членки оповестяват публично на местата за разпространение своето участие в схемата за подпомагане, като популяризират субсидиращата роля на Съюза.

Or. en

 

Изменение  130

Предложение за регламент

Член 25

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 25

Член 25

Делегирани правомощия

Делегирани правомощия

1. Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 160, за да предвиди мерките, изброени в параграфи 2—4 от настоящия член.

1. Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 160, за да предвиди мерките, изброени в параграфи 2—4 от настоящия член.

2. Като се отчита развитието в моделите на консумация на млечни продукти и нововъведенията и промените на пазара на млечни продукти и като се вземат предвид хранителните аспекти, чрез делегирани актове Комисията определя продуктите, които са допустими за схемата, и приема правила относно националните или регионални стратегии, които държавите членки трябва да разработят, за да се ползват от помощта, и целевата група за схемата;

2. Като се отчита необходимостта да се гарантира ефективността на схемата при постигането на заложени в нея цели, Комисията може да приема чрез делегирани актове правила относно:

 

a) продуктите, които са допустими за схемата в съответствие с разпоредбите, определени в член 24, параграф 1, и като се вземат предвид хранителните аспекти;

 

б) целевата група на схемата;

 

в) националните или регионални стратегии, които държавите членки трябва да разработят, за да се ползват от помощта, в това число съпътстващите мерки;

 

г) одобрението и подбора на кандидатите за помощ;

 

д) наблюдението и оценката.

3. Като се отчита необходимостта да се гарантира, че на условията за получаване на помощта отговарят подходящите бенефициери и заявители, чрез делегирани актове Комисията приема условията за отпускане на помощта.

3. Като се отчита необходимостта да се гарантира, че на условията за получаване на помощта отговарят подходящите бенефициери и заявители, чрез делегирани актове Комисията приема условията за отпускане на помощта.

Като се отчита необходимостта да се гарантира спазването на задълженията от страна на заявителите, чрез делегирани актове Комисията приема мерки относно предоставянето на гаранция, обезпечаваща изпълнението, когато се извършва авансово плащане на помощта.

Като се отчита необходимостта да се гарантира спазването на задълженията от страна на заявителите, чрез делегирани актове Комисията приема мерки относно предоставянето на гаранция, обезпечаваща изпълнението, когато се извършва авансово плащане на помощта.

4. Като се отчита необходимостта да се насърчи осведомеността относно схемата за помощ, чрез делегирани актове Комисията може да изисква от учебните заведения да информират за субсидиращата роля на схемата.

4. Като се отчита необходимостта да се насърчи осведомеността относно схемата, чрез делегирани актове Комисията може да установи условията, според които държавите членки да гарантират публичността на своето участие в схемата за подпомагане и да популяризират субсидиращата роля на Съюза.

Or. en

 

Изменение  131

Предложение за регламент

Член 26

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 26

Член 26

Изпълнителни правомощия в съответствие с процедурата по разглеждане

Изпълнителни правомощия в съответствие с процедурата по разглеждане

Чрез актове за изпълнение Комисията може да приема всички необходими мерки по отношение по-специално на:

Чрез актове за изпълнение Комисията може да приема необходимите мерки, свързани с настоящия подраздел, по отношение на:

a) процедурите за гарантиране спазването на максималното количество, което отговаря на условията за отпускане на помощ;

a) процедурите за гарантиране спазването на максималното количество, което отговаря на условията за отпускане на помощ;

б) одобрение на заявителите, заявленията за помощ и плащанията;

б) заявленията за помощ и плащанията;

в) методите за популяризиране на схемата.

в) методите за популяризиране на схемата;

 

ва) определяне на помощта за всички категории мляко и млечни продукти, като се отчита необходимостта да се насърчават в достатъчна степен доставките на млечни продукти за заведенията, посочени в член 20а.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 162, параграф 2.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 162, параграф 2.

Or. en

 

Изменение  132

Предложение за регламент

Член 26 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 26а

 

Схема за предлагане в училищата на маслиново масло и трапезни маслини

 

В срок до ...* Европейската комисия разглежда възможността за предлагане на схема за маслиновото масло и трапезните маслини, подобна на схемите за насърчаване на консумацията на млечни продукти и продукти от плодове и зеленчуци в училищата. Държавите членки ще могат да решават на доброволна основа дали да се присъединят към такава схема и дали да се възползват от финансиране на ЕС от същия порядък като при съществуващите схеми.

 

__________________

 

* ОВ, Моля, въведете датата - една година след влизане в сила на настоящия регламент.

Or. en

 

Изменение  133

Предложение за регламент

Член 27

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 27

Член 27

Помощ за организации на оператори

Програми за подпомагане на сектора на маслиновото масло и на трапезните маслини

1. Съюзът финансира тригодишни работни програми, които да се изготвят от организациите на оператори, определени в член 109, в една или повече от следните области:

1. Съюзът финансира тригодишни работни програми, които да се изготвят от организациите на производители, признати съгласно член 106, или междубраншовите организации, признати съгласно член 108, в една или повече от следните области:

 

-a) наблюдение и управление на пазара в сектора на маслиновото масло и трапезните маслини;

a) подобряване на въздействието върху околната среда при отглеждане на маслини;

a) подобряване на въздействието върху околната среда при отглеждане на маслини;

 

aa) подобряване на конкурентоспособността на отглеждането на маслини чрез модернизация и преструктуриране;

б) подобряване на производственото качество на маслиновото масло и на трапезните маслини;

б) подобряване на производственото качество на маслиновото масло и на трапезните маслини;

в) системата за проследяване, сертифицирането и запазване на качеството на маслиновото масло и на трапезните маслини, по-специално контрол на качеството на маслиновите масла, продавани на крайните потребители, под ръководството на националните администрации.

в) системата за проследяване, сертифицирането и запазване на качеството на маслиновото масло и на трапезните маслини, по-специално контрол на качеството на маслиновите масла, продавани на крайните потребители, под ръководството на националните администрации.

 

ва) разпространяване на информация относно мерките, осъществявани от организациите на производители или междубраншовите организации с цел подобряване на качеството на маслиновото масло и на трапезните маслини.

2. Финансирането от страна на Съюза на работните програми, посочени в параграф 1, е:

2. Финансирането от страна на Съюза на работните програми, посочени в параграф 1, е:

a) 11 098 000 EUR годишно за Гърция;

a) 11 098 000 EUR годишно за Гърция;

б) 576 000 EUR годишно за Франция; и

б) 576 000 EUR годишно за Франция; и

в) 35 991 000 EUR годишно за Италия.

в) 35 991 000 EUR годишно за Италия.

 

2a. Държави членки, различни от изброените в параграф 2, могат да използват частично или изцяло наличното финансиране в обхвата на финансовите рамки, установени в член 14 от Регламент [XXXX/XXXX] на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила за директни плащания за селскостопанските производители с цел финансиране на работните програми, посочени в параграф 1.

3. Максималното финансиране от страна на Съюза за работните програми, посочени в параграф 1, е равно на сумите, които държавите членки са удържали. Максималното финансиране на допустимите разходи е:

3. Максималното финансиране от страна на Съюза за работните програми, посочени в параграф 1, е равно на сумите, които държавите членки са удържали. Максималното финансиране на допустимите разходи е:

a) 75 % за дейности в областите, посочени в параграф 1, буква а);

a) 75 % за дейности в областите, посочени в параграф 1, букви -a), a) и aa);

б) 75 % за инвестиции в дълготрайни активи и 50 % за други дейности в областта, посочена в параграф 1, буква б);

б) 75 % за инвестиции в дълготрайни активи и 50 % за други дейности в областта, посочена в параграф 1, буква б);

в) 75 % за работните програми, провеждани в минимум три трети държави или непроизвеждащи държави членки от одобрени организации на оператори от минимум две произвеждащи държави членки в областите, посочени в параграф 1, буква в), и 50 % за другите дейности в тези области.

в) 75 % за работните програми, провеждани в минимум три трети държави или непроизвеждащи държави членки от одобрени организации на оператори от минимум две произвеждащи държави членки в областите, посочени в параграф 1, букви в) и ва), и 50 % за другите дейности в тези области.

Държавите членки осигуряват допълнително финансиране в размер до 50 % от разходите, които не се покриват от финансирането от Съюза.

Държавите членки осигуряват допълнително финансиране в размер до 50 % от разходите, които не се покриват от финансирането от Съюза.

Or. en

 

Изменение  134

Предложение за регламент

Член 28

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 28

Член 28

Делегирани правомощия

Делегирани правомощия

1. Като се отчита необходимостта да се гарантира, че помощта, предвидена в член 27, изпълнява своите цели за подобряване на производственото качество на маслиновото масло и на трапезните маслини, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 160 по отношение на:

1. Като се отчита необходимостта да се гарантира, че помощта, предвидена в член 27, изпълнява своите цели за подобряване на производственото качество на маслиновото масло и на трапезните маслини, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 160 по отношение на:

a) условията за одобрение на организациите на оператори за целите на схемата за помощ и за временно преустановяване или оттегляне на това одобрение;

 

б) мерките, които са допустими за финансиране от Съюза;

б) подробности за мерките, които са допустими за финансиране от Съюза;

в) разпределението на финансирането от Съюза на конкретни мерки;

в) разпределението на финансирането от Съюза на конкретни мерки;

г) дейностите и разходите, които не са допустими за финансиране от Съюза;

г) дейностите и разходите, които не са допустими за финансиране от Съюза;

д) подбора и одобрението на работни програми.

д) подбора и одобрението на работни програми.

2. Като се отчита необходимостта да се гарантира, че операторите спазват своите задължения, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 160, за да се изисква предоставянето на гаранция, когато се извършва авансово плащане на помощта.

2. Като се отчита необходимостта да се гарантира, че операторите спазват своите задължения, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 160, за да се изисква предоставянето на гаранция, когато се извършва авансово плащане на помощта.

Or. en

 

Изменение  135

Предложение за регламент

Член 30

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 30

Член 30

Оперативни фондове

Оперативни фондове

1. Организациите на производители в сектора на плодовете и зеленчуците могат да създадат оперативен фонд. Фондът се финансира от:

1. Организациите на производители и/или техните асоциации в сектора на плодовете и зеленчуците могат да създадат три до петгодишен оперативен фонд. Фондът се финансира от:

a) финансови вноски на членовете или на самата организация на производители;

a) финансови вноски от:

 

i) членове на организация на производители и/или на самата организация на производители; или

 

ii) асоциации на организации на производители чрез членовете на тези асоциации.

б) финансова помощ от Съюза, която може да бъде предоставена на организациите на производители, в съответствие с условията, посочени в делегираните актове и актовете за изпълнение, приети от Комисията съгласно членове 35 и 36.

б) финансова помощ от Съюза, която може да бъде предоставена на организациите на производители или на техните асоциации, когато тези асоциации представляват, управляват и прилагат оперативна програма или частична оперативна програма, в съответствие с условията, посочени в делегираните актове и актовете за изпълнение, приети от Комисията съгласно членове 35 и 36.

2. Оперативните фондове се използват само за финансиране на оперативни програми, представени на държавите членки и одобрени от тях.

2. Оперативните фондове се използват само за финансиране на оперативни програми, представени на държавите членки и одобрени от тях.

Or. en

 

Изменение  136

Предложение за регламент

Член 31

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 31

Член 31

Оперативни програми

Оперативни програми

1. Оперативните програми в сектора на плодовете и зеленчуците си поставят поне две от целите, посочени в член 106, буква в), или следните цели:

1. Оперативните програми в сектора на плодовете и зеленчуците си поставят поне две от целите, посочени в член 106, буква в), или две от следните цели:

a) планиране на производството;

a) планиране на производството;

б) подобряване на качеството на продуктите;

б) подобряване на качеството на продуктите, независимо дали са в пресен или преработен вид;

в) увеличаване на търговската стойност на продуктите;

в) увеличаване на търговската стойност на продуктите;

г) популяризиране на продуктите, независимо дали са в пресен или преработен вид;

г) популяризиране на продуктите, независимо дали са в пресен или преработен вид;

д) екологични мерки и методи на производство, които опазват околната среда, включително биологично земеделие;

д) екологични мерки, по-конкретно по отношение на водата, и методи на производство, третиране, обработка или преработка, които опазват околната среда, включително биологично земеделие и интегрирано производство;

е) предотвратяване и управление на кризи.

е) предотвратяване и управление на кризи.

Оперативните програми се представят на държавите членки за одобрение от тях.

Оперативните програми се представят на държавите членки за одобрение от тях.

 

1a. Асоциациите на организации на производители могат да заместват своите членове за целите на управлението, разглеждането, изпълнението и представянето на оперативните програми.

 

Тези асоциации могат също така да представят частична оперативна програма, състояща се от дейности, които са определени, но не са реализирани от членуващите в тях организации в рамките на техните оперативни програми. За такива частични оперативни програми важат същите правила, както за останалите оперативни програми и те се разглеждат едновременно с оперативните програми на членуващите в асоциацията организации.

 

За тази цел държавите членки гарантират, че:

 

a) дейностите по частичните оперативни програми са изцяло финансирани от вноските на организациите, членуващи в съответната асоциация, и че средствата са взети от оперативните фондове на тези организации;

 

б) дейностите и съответното финансово участие са определени в оперативната програма на всяка от членуващите организации;

 

в) няма двойно финансиране.

2. Предотвратяването и управлението на кризи, посочено в параграф 1, буква е), е свързано с избягването и справянето с кризи на пазарите на плодове и зеленчуци и в този контекст обхваща:

2. Предотвратяването и управлението на кризи, посочено в параграф 1, буква е), е свързано с избягването и справянето с кризи на пазарите на плодове и зеленчуци и в този контекст обхваща:

a) изтегляне от пазара;

a) прогнозиране и наблюдение на производството и консумацията;

б) бране на плодове и зеленчуци, докато са още зелени, или небране;

б) инвестиции за по-ефективно управление на количествата, пуснати на пазара;

в) насърчаване и комуникация;

в) мерки за обучение, обмен на най-добри практики и изграждане на структурен капацитет;

г) мерки за обучение;

г) насърчаване и комуникация, независимо дали е с превантивна цел или във времена на криза;

д) застраховане на реколтата;

д) подкрепа за административните разходи по създаване на взаимоспомагателни фондове;

е) подкрепа за административните разходи по създаване на взаимоспомагателни фондове.

е) помощи за изкореняване с цел конверсия на овощните градини;

 

ж) изтегляне от пазара, също и за продукти, които се преработват от организации на производители;

 

з) бране на плодове и зеленчуци, докато са още зелени, или небране;

 

и) застраховане на реколтата.

Предотвратяването и управлението на кризи, включително изплащането на главници и лихви, посочени в трета алинея, не съставляват повече от една трета от разходите по оперативната програма.

Предотвратяването и управлението на кризи, включително изплащането на главници и лихви, посочени в четвърта алинея, не съставляват повече от 40 % от разходите по оперативната програма.

 

Мерките за застраховане на реколтата обхващат дейностите, които допринасят за предпазването на доходите на производителите и за покриването на пазарни загуби, понесени от организациите на производители и/или на техни членове, когато тези доходи са засегнати от природни бедствия, неблагоприятни климатични явления, болести или нашествия на вредители. Бенефициерите трябва да докажат, че са предприели необходимите мерки за предотвратяване на риска.

С цел да финансират мерките за предотвратяване и управление на кризи, организациите на производители могат да теглят заеми при търговски условия. В този случай изплащането на главниците и лихвите по тези заеми може да представлява част от оперативната програма и по този начин може да отговаря на условията за финансова помощ от Съюза по член 32. Всяко конкретно действие по предотвратяване и управление на кризи се финансира или чрез такива заеми, или пряко, но не и по двата начина едновременно.

С цел да финансират мерките за предотвратяване и управление на кризи, организациите на производители могат да теглят заеми при търговски условия. В този случай изплащането на главниците и лихвите по тези заеми може да представлява част от оперативната програма и по този начин може да отговаря на условията за финансова помощ от Съюза по член 32. Всяко конкретно действие по предотвратяване и управление на кризи може да се финансира или чрез такива заеми, и/или пряко чрез организации на производители.

 

2a. За целите на настоящия раздел:

 

a) „бране на плодове и зеленчуци, докато са още зелени“ означава прибирането на част или на цялата реколта от негодни за предлагане на пазара продукти в дадена площ, извършено преди започването на нормалната реколта; Въпросните продукти не трябва да са били вече увредени преди брането на плодове и зеленчуци, докато са още зелени поради климатични причини, болест или друго.

 

б) „небране“ означава ситуация, при която цялата търговска продукция или част от нея не се взема от съответната площ по време на нормалния производствен цикъл. Унищожаването на продуктите поради климатични събития или болест не се счита за небране на реколтата.

3. Държавите членки осигуряват, че:

3. Държавите членки осигуряват, че:

a) оперативните програми включват две или повече екологични действия; или

a) оперативните програми включват две или повече екологични действия; или

б) поне 10 % от разходите по оперативните програми покриват екологични действия.

б) поне 10 % от разходите по оперативните програми покриват екологични действия.

Екологичните дейности спазват изискванията за плащанията за агроекология, предвидени в член 29, параграф 3 от Регламент (ЕС) № […] относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Екологичните дейности спазват изискванията за плащанията за агроекология, предвидени в член 29, параграф 3 от Регламент (ЕС) № […] относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Когато поне 80 % от производителите, които са членове на организация на производители, подлежат на поемане на едно или повече идентични агроекологични задължения, предвидени в член 29, параграф 3 от Регламент (ЕС) № […] относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), всяко едно от тези задължения се счита за екологично действие, посочено в буква а) от първа алинея.

Когато поне 80 % от производителите, които са членове на организация на производители, подлежат на поемане на едно или повече идентични агроекологични задължения, предвидени в член 29, параграф 3 от Регламент (ЕС) № […] относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), всяко едно от тези задължения се счита за екологично действие, посочено в буква а) от първа алинея.

Подкрепата за екологичните действия, посочени в първа алинея, покрива допълнителните разходи и пропуснатите приходи в резултат на това действие.

Подкрепата за екологичните действия, посочени в първа алинея, покрива допълнителните разходи и пропуснатите приходи в резултат на това действие.

4. Държавите членки гарантират, че инвестициите, които увеличават натиска върху околната среда, се разрешават само в случаите, когато съществуват ефективни предпазни средства за защита на околната среда от този натиск.

4. Държавите членки гарантират, че инвестициите, които увеличават натиска върху околната среда, се разрешават само в случаите, когато съществуват ефективни предпазни средства за защита на околната среда от този натиск.

Or. en

 

Изменение  137

Предложение за регламент

Член 32

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 32

Член 32

Финансова помощ от Съюза

Финансова помощ от Съюза

1. Финансовата помощ от Съюза е равна на размера на реално платените вноски, посочени в член 30, параграф 1, буква а), и е ограничена до 50 % от реално извършените разходи.

1. Финансовата помощ от Съюза е равна на размера на реално платените вноски, посочени в член 30, параграф 1, буква а), и е ограничена до 50 % от реално извършените разходи или 75 % по отношение на най-отдалечените райони.

2. Финансовата помощ от Съюза е ограничена до 4,1 % от стойността на предлаганата на пазара продукция на всяка организация на производители.

2. Финансовата помощ от Съюза е ограничена до 4,1 % от стойността на предлаганите на пазара пресни или преработени продукти от всяка организация на производители и/или нейна асоциация.

Същевременно този процент може да бъде увеличен до 4,6 % от стойността на предлаганата на пазара продукция, при условие че количеството, което превишава тези 4,1 % от стойността на предлаганата на пазара продукция, се използва единствено за мерки за предотвратяване и управление на кризи.

Същевременно този процент може да бъде увеличен до 4,6 % от стойността на предлаганите на пазара пресни или преработени продукти от организация на производители, при условие че количеството, което превишава тези 4,1 % от стойността на предлаганите на пазара пресни или преработени продукти, се използва единствено за мерки за предотвратяване и управление на кризи.

 

По отношение на асоциациите на организации на производители, този процент може да бъде повишен на 5 % от стойността на предлаганите на пазара пресни или преработени продукти от асоциацията или нейните членове, при условие че количеството, надвишаващо 4,1 % от стойността на предлаганите на пазара пресни или преработени продукти, се използва единствено за мерки за предотвратяване и управление на кризи, прилагани от тази асоциация на организация на производители от името на нейните членове.

3. По искане на организация на производители предвиденото в параграф 1 ограничение от 50 % се увеличава на 60 % за оперативна програма или за част от оперативна програма, когато е изпълнено поне едно от следните условия:

3. По искане на организация на производители предвиденото в параграф 1 ограничение от 50 % се увеличава на 60 % за оперативна програма или за част от оперативна програма, когато е изпълнено поне едно от следните условия:

a) представена е от няколко организации на производители в Съюза, работещи в различни държави членки по транснационални схеми;

a) представена е от няколко организации на производители в Съюза, работещи в различни държави членки по транснационални схеми;

б) представена е от една или повече организации на производители, участващи в схеми, управлявани на междубраншова основа;

б) представена е от една или повече организации на производители, участващи в схеми, управлявани на междубраншова основа;

в) обхваща единствено специфично подпомагане на производството на биологични продукти, обхванати от Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета;

в) обхваща единствено специфично подпомагане на производството на биологични продукти, обхванати от Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета;

г) представлява първата програма, представена от призната организация на производители, която се е сляла с друга призната организация на производители;

г) представлява първата програма, представена от призната организация на производители, която се е сляла с друга призната организация на производители;

 

га) представена е от няколко признати организации на производители, обединени в общо поделение за търговска реализация;

д) представлява първата програма, представена от призната асоциация на организации на производители;

д) представлява първата програма, представена от призната асоциация на организации на производители;

е) представена е от организации на производители в държави членки, в които организациите на производители предлагат на пазара по-малко от 20 % от продукцията на плодове и зеленчуци;

е) представена е от организации на производители в държави членки, в които организациите на производители предлагат на пазара по-малко от 20 % от продукцията на плодове и зеленчуци;

ж) представена е от организация на производители в някой от най-отдалечените региони, посочени в член 349 от Договора;

ж) представена е от организация на производители в някой от най-отдалечените региони, посочени в член 349 от Договора, или в малките острови в Егейско море съгласно определението в член 1, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1405/2006;

з) обхваща единствено специфична помощ за действия, които насърчават консумацията на плодове и зеленчуци и са насочени към децата в учебните заведения.

 

4. Предвиденото в параграф 1 ограничение от 50 % се увеличава на 100 % в случаите на изтегляне на плодове и зеленчуци от пазара, които не надхвърлят 5 % от обема на предлаганата на пазара продукция на всяка организация на производители и които след изтеглянето са реализирани чрез:

4. Предвиденото в параграф 1 ограничение от 50 % се увеличава на 100 % в случаите на изтегляне на плодове и зеленчуци от пазара, които не надхвърлят 5 % от обема на предлаганата на пазара продукция на всяка организация на производители и които след изтеглянето са реализирани чрез:

a) безплатно разпределяне сред благотворителни организации и фондации, които са одобрени за целта от държавите членки, за да бъдат използвани в тяхната дейност за подпомагане на лица, чието право на обществена помощ е признато по националното законодателство, по-специално по причина на това, че не разполагат с необходимите средства за прехрана;

a) безплатно разпределяне сред благотворителни организации и фондации, които са одобрени за целта от държавите членки, за да бъдат използвани в тяхната дейност за подпомагане на лица, чието право на обществена помощ е признато по националното законодателство, по-специално по причина на това, че не разполагат с необходимите средства за прехрана;

б) безплатно разпространение в наказателни институции, училища и публични възпитателни институции и детски лагери, както и на болници и старчески домове, посочени от държавите членки, които предприемат всички необходими мерки, за да гарантират, че така разпределените количества са допълнителни спрямо нормално закупуваните от тези заведения.

б) безплатно разпространение в наказателни институции, училища и заведенията, посочени в член 20a, и детски лагери, както и на болници и старчески домове, посочени от държавите членки, които предприемат всички необходими мерки, за да гарантират, че така разпределените количества са допълнителни спрямо нормално закупуваните от тези заведения.

Or. en

 

Изменение  138

Предложение за регламент

Член 34

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 34

Член 34

Национална рамка и национална стратегия за оперативни програми

Национална рамка и национална стратегия за оперативни програми

1. Държавите членки създават национална рамка за определяне на общите условия, свързани с екологичните действия, посочени в член 31, параграф 3. Тази рамка предвижда по-специално тези действия да отговарят на съответните изисквания на Регламент (ЕС) № […] относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), по-специално на тези в член 6 от него относно съгласуваността.

1. Държавите членки създават национална рамка за определяне на общите условия, свързани с екологичните действия, посочени в член 31, параграф 3. Тази рамка предвижда по-специално тези действия да отговарят на съответните изисквания на Регламент (ЕС) № […] относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), по-специално на тези в член 6 от него относно съгласуваността.

Държавите членки представят предлаганата от тях рамка на Комисията, която, чрез актове за изпълнение, може да поиска изменения в срок от три месеца, ако счете, че предложението няма да допринесе за постигане на целите, определени в член 191 от Договора и в Седмата програма на Съюза за действие в областта на околната среда. Инвестициите в отделни стопанства, подкрепени от оперативни програми, също спазват тези цели.

Държавите членки представят предлаганата от тях рамка на Комисията, която може да приема актове за изпълнение, без да се прилага член 162, параграф 2 или 3, изискващи изменения в срок от три месеца, ако счете, че предложението няма да допринесе за постигане на целите, определени в член 191 от Договора и в Седмата програма на Съюза за действие в областта на околната среда. Инвестициите в отделни стопанства, подкрепени от оперативни програми, също спазват тези цели.

2. Всяка държава членка изготвя национална стратегия за устойчиви оперативни програми за пазара на плодове и зеленчуци. Тази стратегия включва:

2. Всяка държава членка изготвя национална стратегия за устойчиви оперативни програми за пазара на плодове и зеленчуци. Тази стратегия включва:

a) анализ на положението по отношение на силните и слабите страни и потенциала за развитие;

a) анализ на положението по отношение на силните и слабите страни и потенциала за развитие;

б) обосноваване на избраните приоритети;

б) обосноваване на избраните приоритети;

в) цели на оперативните програми и инструменти и показатели за постигнатите резултати;

в) цели на оперативните програми и инструменти и показатели за постигнатите резултати;

г) оценка на оперативните програми;

г) оценка на оперативните програми;

д) задължения за отчитане на организациите на производители.

д) задължения за отчитане на организациите на производители.

Националната стратегия включва също така националната рамка, посочена в параграф 1.

Националната стратегия включва също така националната рамка, посочена в параграф 1.

3. Параграфи 1 и 2 не се прилагат за държавите членки, които нямат признати организации на производители.

3. Параграфи 1 и 2 не се прилагат за държавите членки, които нямат признати организации на производители.

Or. en

 

Изменение  139

Предложение за регламент

Член 34 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 34a

 

Национална мрежа

 

1. Държавите членки могат да създадат национална мрежа за плодове и зеленчуци, която да обединява организациите на производители, асоциациите на организации на производители и органите, участващи в изпълнението на националната стратегия.

 

2. Мрежата се финансира от максимална такса от 0,5 % от дела на Съюза от финансирането на оперативните фондове.

 

3. Целта на тази мрежа е управление на мрежата, разглеждане на прехвърляеми добри практики и събиране на необходимата информация, организиране на конференции и семинари за участниците в управлението на националната стратегия, провеждане на програми за мониторинг и оценка на националната стратегия и изпълнение на други дейности, определени от националната стратегия.

Or. en

 

Изменение  140

Предложение за регламент

Член 35

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 35

Член 35

Делегирани правомощия

Делегирани правомощия

Като се отчита необходимостта да се осигури ефикасно, целенасочено и устойчиво подпомагане на организациите на производители в сектора на плодовете и зеленчуците, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 160 за установяване на правила относно:

Като се отчита необходимостта да се осигури ефикасно, целенасочено и устойчиво подпомагане на организациите на производители в сектора на плодовете и зеленчуците, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 160 за установяване на правила относно:

a) оперативните фондове и оперативните програми по отношение на:

a) оперативните фондове и оперативните програми по отношение на:

i) прогнозните суми, финансирането и използването на оперативните фондове;

i) прогнозните суми, финансирането и използването на оперативните фондове;

ii) съдържанието, продължителността, одобрението и изменението на оперативните програми;

ii) съдържанието, продължителността, одобрението и изменението на оперативните програми;

iii) допустимостта на мерките, действията или разходите по дадена оперативна програма и съответните допълващи национални правила;

iii) допустимостта на мерките, действията или разходите по дадена оперативна програма, правилата за инвестиции в отделните стопанства и съответните допълващи национални правила;

iv) взаимовръзката между оперативните програми и програмите за развитие на селските райони;

iv) взаимовръзката между оперативните програми и програмите за развитие на селските райони;

v) оперативните програми на асоциациите на организации на производители;

v) оперативните програми на асоциациите на организации на производители;

 

va) специфичните правила, които се прилагат в случаите, когато асоциациите на организации на производители заместват, изцяло или частично, своите членове за целите на управлението, разглеждането, изпълнението и представянето на оперативните програми;

б) структурата и съдържанието на националната рамка и националната стратегия;

б) структурата и съдържанието на националната рамка и националната стратегия;

в) финансовата помощ от Съюза по отношение на:

в) финансовата помощ от Съюза по отношение на:

i) основата за изчисляване на финансовата помощ от Съюза, по-специално стойността на предлаганата на пазара продукция на организация на производителите;

i) основата за изчисляване на финансовата помощ от Съюза, по-специално стойността на предлаганата на пазара продукция на организация на производителите;

ii) приложимите референтни периоди за изчисляване на помощта;

ii) приложимите референтни периоди за изчисляване на помощта;

iii) намаленията на правата на финансова помощ в случай на закъсняло подаване на заявленията за помощ;

iii) намаленията на правата на финансова помощ в случай на закъсняло подаване на заявленията за помощ;

iv) предоставянето на авансови плащания и предоставянето и задържането на обезпечения в случай на авансови плащания;

iv) предоставянето на авансови плащания и предоставянето и задържането на обезпечения в случай на авансови плащания;

 

iva) специфичните правила, които се прилагат за финансирането на оперативни програми на асоциации на организации на производители и по-конкретно тези, които се отнасят до таваните, посочени в член 32, параграф 2;

г) мерки за предотвратяване и управление на кризи по отношение на:

г) мерки за предотвратяване и управление на кризи по отношение на:

i) избора на мерки за предотвратяване и управление на кризи;

i) избора на мерки за предотвратяване и управление на кризи;

ii) определението на изтеглянето от пазара;

ii) условията, при които се задейства изтеглянето от пазара;

iii) предназначението на изтеглените от пазара продукти;

iii) предназначението на изтеглените от пазара продукти;

iv) максималното подпомагане при изтегляне от пазара;

iv) максималното подпомагане при изтегляне от пазара;

v) предварителното нотифициране в случай на изтегляне от пазара;

v) предварителното нотифициране в случай на изтегляне от пазара;

vi) изчисляването на обема на предлаганата на пазара продукция в случай на изтегляне;

vi) изчисляването на обема на предлаганата на пазара продукция в случай на изтегляне;

vii) поставянето на емблемата на Европейския съюз върху опаковките на продуктите, предназначени за безвъзмездно разпространение;

vii) поставянето на емблемата на Европейския съюз върху опаковките на продуктите, предназначени за безвъзмездно разпространение;

viii) условията за получателите на изтеглени от пазара продукти;

viii) условията за получателите на изтеглени от пазара продукти;

ix) определенията за бране на плодове и зеленчуци, докато са още зелени, и за небране;

 

x) условията за прилагане на брането на плодове и зеленчуци, докато са още зелени, и на небрането;

x) условията за прилагане на брането на плодове и зеленчуци, докато са още зелени, и на небрането;

xi) целите на застраховането на реколтата;

xi) условията за изпълнение, които се прилагат за застраховането на реколтата;

xii) определението на неблагоприятно климатично явление;

 

xiii) условията за подпомагане за административните разходи по създаване на взаимоспомагателни фондове;

xiii) условията за подпомагане за административните разходи по създаване на взаимоспомагателни фондове;

д) националната финансова помощ по отношение на:

д) националната финансова помощ по отношение на:

i) степента на организираност на производителите;

i) степента на организираност на производителите;

ii) измененията на оперативните програми;

ii) измененията на оперативните програми;

iii) намаленията на правата на финансова помощ в случай на закъсняло подаване на заявленията за финансова помощ;

iii) намаленията на правата на финансова помощ в случай на закъсняло подаване на заявленията за финансова помощ;

iv) предоставянето, освобождаването и задържането на обезпеченията в случай на авансови плащания;

iv) предоставянето, освобождаването и задържането на обезпеченията в случай на авансови плащания;

v) максималния дял на възстановяване от страна на Съюза на националната финансова помощ.

v) максималния дял на възстановяване от страна на Съюза на националната финансова помощ.

Or. en

 

Изменение  141

Предложение за регламент

Член 38

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 38

Член 38

Съвместимост и съгласуваност

Съвместимост и съгласуваност

1. Програмите за подпомагане са съвместими с правото на Съюза и са съгласувани с дейностите, политиките и приоритетите на Съюза.

1. Програмите за подпомагане са съвместими с правото на Съюза и са съгласувани с дейностите, политиките и приоритетите на Съюза.

2. Държавите членки отговарят за програмите за подпомагане и следят те да са вътрешно последователни, както и да са изготвени и да се прилагат по обективен начин, като се отчита икономическото положение на съответните производители и необходимостта от избягване на необосновано неравенство в третирането на производителите.

2. Държавите членки отговарят за програмите за подпомагане и следят те да са вътрешно последователни, както и да са изготвени и да се прилагат по обективен начин, като се отчита икономическото положение на съответните производители и необходимостта от избягване на необосновано неравенство в третирането на производителите.

3. Не се предоставя подпомагане за:

3. Не се предоставя подпомагане за:

a) научноизследователски проекти и мерки за подпомагане на научноизследователски проекти, без да се засяга член 43, параграф 3, букви г) и д);

 

б) мерки, съдържащи се в програмите на държавите членки за развитие на селските райони съгласно Регламент (ЕС) № […] относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

б) мерки, съдържащи се в програмите на държавите членки за развитие на селските райони съгласно Регламент (ЕС) № […] относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Or. en

 

Изменение  142

Предложение за регламент

Член 39

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 39

Член 39

Представяне на програми за подпомагане

Представяне на програми за подпомагане

1. Всяка посочена в приложение IV държава членка производителка представя на Комисията проект на петгодишна програма за подпомагане, включваща поне една от допустимите мерки, предвидени в член 40.

1. Всяка посочена в приложение IV държава членка производителка представя на Комисията проект на петгодишна програма за подпомагане, включваща поне една от допустимите мерки, предвидени в член 40.

 

1a. Мерките за подпомагане в рамките на програмите за подпомагане се изготвят на географското равнище, което държавата членка счита за най-подходящо. Държавите членки се консултират с компетентните органи и организации на подходящото териториално равнище относно програмата за подпомагане преди представянето й на Комисията.

 

1б. Всяка държава членка представя само един проект за програма за подпомагане, който може да отчита определени регионални особености.

2. Програмите за подпомагане стават приложими три месеца след представянето им на Комисията.

2. Програмите за подпомагане стават приложими три месеца след представянето им на Комисията.

Ако обаче Комисията установи чрез акт за изпълнение, че в представената програма за подпомагане не са спазени правилата, определени в настоящия раздел, Комисията уведомява за това държавата членка. В този случай държавата членка представя на Комисията преразгледана програма за подпомагане. Преразгледаната програма за подпомагане става приложима два месеца след нейното представяне, освен ако не бъде установено продължаващо неспазване, в който случай се прилага настоящата алинея.

Ако обаче Комисията установи чрез акт за изпълнение, че в представената програма за подпомагане не са спазени правилата, определени в настоящия раздел, Комисията уведомява за това държавата членка. В този случай държавата членка представя на Комисията преразгледана програма за подпомагане. Преразгледаната програма за подпомагане става приложима два месеца след нейното представяне, освен ако не бъде установено продължаващо неспазване, в който случай се прилага настоящата алинея.

3. Параграф 2 се прилага mutatis mutandis за промени в програмите за подпомагане, представени от държавите членки.

3. Параграф 2 се прилага mutatis mutandis за промени в програмите за подпомагане, представени от държавите членки.

Or. en

 

Изменение  143

Предложение за регламент

Член 39 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 39a

 

Съдържание на програмите за подпомагане

 

Програмите за подпомагане се състоят от следните елементи:

 

a) подробно описание на предложените мерки, както и на техните количествени цели;

 

б) резултатите от проведените консултации;

 

в) оценка за очакваното въздействие в технически, икономически, екологичен и социален план;

 

г) график за прилагане на мерките;

 

д) обща таблица за финансиране, представяща средствата, които ще се използват, и тяхното индикативно разпределение за отделните мерки в съответствие с установените в приложение IV тавани;

 

е) критериите и количествените показатели, които да се използват при наблюдението и оценката, както и предприетите мерки за осигуряване на правилното и ефективно прилагане на програмите за подпомагане; както и

 

ж) посочване на компетентните органи и на структурите, които отговарят за изпълнението на програмата за подпомагане.

Or. en

 

Изменение  144

Предложение за регламент

Член 40

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 40

Член 40

Допустими мерки

Допустими мерки

Програмите за подпомагане могат да включват само една или повече от следните мерки:

Програмите за подпомагане могат да включват само една или повече от следните мерки:

a) подпомагане по схемата за единно плащане в съответствие с член 42;

 

б) популяризиране в съответствие с член 43;

б) популяризиране в съответствие с член 43;

в) преструктуриране и конверсия на лозя в съответствие с член 44;

в) преструктуриране и конверсия на лозя в съответствие с член 44;

г) събиране на реколтата на зелено в съответствие с член 45;

г) събиране на реколтата на зелено в съответствие с член 45;

д) взаимоспомагателни фондове в съответствие с член 46;

д) взаимоспомагателни фондове в съответствие с член 46;

е) застраховане на реколтата в съответствие с член 47;

е) застраховане на реколтата в съответствие с член 47;

ж) инвестиции в съответствие с член 48;

ж) инвестиции в съответствие с член 48;

з) дестилация на вторични продукти в съответствие с член 49.

з) дестилация на вторични продукти в съответствие с член 49;

 

за) научни изследвания и развитие в съответствие с член 43а;

 

зб) програма за подпомагане за отглеждане на лозя на стръмни терени съгласно член 44а.

Or. en

 

Изменение  145

Предложение за регламент

Член 42

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 42

заличава се

Схема за единно плащане и подпомагане на лозарите

 

Програмите за подпомагане могат да включват подпомагане за лозарите само под формата на предоставяне на права на плащания, за което е взето решение от държавите членки до 1 декември 2012 г. съгласно член 137 от Регламент (ЕС) № [COM(2010)799] и при предвидените в същия член условия.

 

Or. en

 

Изменение  146

Предложение за регламент

Член 43

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 43

Член 43

Популяризиране в трети държави

Популяризиране

1. По смисъла на настоящия член подпомагането обхваща мерки за информиране или популяризиране на вината на Съюза в трети държави, целящи повишаване на тяхната конкурентоспособност в тези държави.

1. По смисъла на настоящия член подпомагането обхваща мерки за информиране или популяризиране на вината на Съюза преди всичко в трети държави, а също и на вътрешния пазар, целящи повишаване на тяхната конкурентоспособност.

2. Мерките по параграф 1 се прилагат за вината със защитено наименование за произход или защитено географско указание или вината с означение на винения сорт лоза.

2. Мерките по параграф 1 се прилагат за вината със защитено наименование за произход или защитено географско указание или вината с означение на винения сорт лоза.

3. Мерките по параграф 1 могат да включват единствено:

3. Мерките по параграф 1 могат да включват единствено:

a) връзки с обществеността, мерки за популяризиране или реклама, по-специално които изтъкват предимствата на продуктите от Съюза, най-вече от гледна точка на качеството, безопасността на храните или грижата за околната среда;

a) връзки с обществеността, мерки за популяризиране или реклама, по-специално които изтъкват предимствата на продуктите от Съюза, най-вече от гледна точка на качеството, безопасността на храните или екологичните стандарти;

б) участие в мероприятия, панаири или изложения с международна значимост;

б) участие в мероприятия, панаири или изложения с международна значимост;

в) информационни кампании, по-специално относно режимите на Съюза, отнасящи се до наименованията за произход, географските указания и биологичното производство;

в) информационни кампании, по-специално относно режимите на Съюза, отнасящи се до наименованията за произход, географските указания и биологичното производство;

г) проучвания на нови пазари, необходими за разширяване на възможностите за реализация на пазара;

г) проучвания на нови пазари, необходими за разширяване на възможностите за реализация на пазара;

д) проучвания с цел оценка на резултатите от действията по мерките за популяризиране и информиране.

д) проучвания с цел оценка на резултатите от действията по мерките за популяризиране и информиране.

4. Делът, с който Съюзът участва в дейностите за популяризиране, посочени в параграф 1, не надвишава 50 % от разходите, които отговарят на условията за финансиране.

4. Делът, с който Съюзът участва в дейностите за популяризиране, посочени в параграф 1, не надвишава 50 % от разходите, които отговарят на условията за финансиране.

Or. en

 

Изменение  147

Предложение за регламент

Член 43 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 43a

 

Научноизследователска и развойна дейност

 

Подкрепата в полза на научноизследователската и развойна дейност позволява финансиране на научноизследователски дейности, по-конкретно за подобряване на качеството на продукта, на въздействието на производството върху околната среда и на здравната безопасност в лозаро-винарския сектор.

Or. en

 

Изменение  148

Предложение за регламент

Член 43 б (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 43б

 

Обмен на най-добри практики по отношение на напреднали системи за устойчиво производство

 

1. Подкрепата по този член обхваща мерки, подпомагащи обмена на най-добри практики по отношение на напреднали системи за устойчиво производство, и по този начин дава възможност на земеделските производители да придобият нова компетентност.

 

2. Мерките, посочени в параграф 1, се прилагат по отношение на усъвършенствани системи за отглеждане на лозя и винопроизводство, които увеличават почвената покривка, значително намаляват използването на пестициди и химически торове или увеличават разнообразието от сортове и които надхвърлят изискванията за кръстосано спазване, предвидени в дял VI от Регламент (ЕС) № [...]. [хоризонталния регламент за ОСП].

 

3. Мерките, посочени в параграф 1, могат да включват:

 

a) подбор, описание и популяризиране на най-добрите практики по отношение на усъвършенствани практики за устойчивото лозарство;

 

б) предоставяне на земеделско обучение и увеличаване на компетентността във връзка с усъвършенстваните системи за устойчиво земеделие.

Or. en

 

Изменение  149

Предложение за регламент

Член 44

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 44

Член 44

Преструктуриране и конверсия на лозя

Преструктуриране и конверсия на лозя

1. Целта на мерките за преструктуриране и конверсия на лозя е да се повиши конкурентоспособността на винопроизводителите.

1. Целта на мерките за преструктуриране и конверсия на лозя е да се повиши конкурентоспособността на винопроизводителите.

2. Преструктурирането и конверсията на лозята се подпомага, ако държавите членки представят опис на своя производствен потенциал в съответствие с член 102, параграф 3.

2. Преструктурирането и конверсията на лозята се подпомага, ако държавите членки представят опис на своя производствен потенциал в съответствие с член 102, параграф 3.

3. Подпомагането на преструктурирането и конверсията на лозя може да обхваща единствено една или повече от следните дейности:

3. Подпомагането на преструктурирането и конверсията на лозя може да обхваща единствено една или повече от следните дейности:

a) конверсия на сортовете, включително и чрез повторно присаждане;

a) конверсия на сортовете, включително и чрез повторно присаждане;

б) промяна на местонахождението на лозята;

б) промяна на местонахождението на лозята;

в) подобряване на техниките за управление на лозята.

в) подобряване на техниките за управление на лозята.

 

ва) намаляване на употребата на пестициди;

 

вб) презасаждане по причини, свързани със здравето, когато не е налице техническо решение за запазване на производството на място.

Подпомагането не обхваща обичайното обновяване на лозя, които са приключили естествения си жизнен цикъл.

Подпомагането не обхваща обичайното обновяване на лозя, т.е. презасаждане на същия сорт върху същия парцел и при същия метод на отглеждане, когато лозята са приключили естествения си жизнен цикъл.

 

Държавите членки могат да установят допълнителни спецификации, особено по отношение на възрастта на обновяваните лозя.

4. Подпомагането на преструктурирането и конверсията на лозя може да се осъществява единствено в следните форми:

4. Подпомагането на подобряването на системите за винопроизводство и преструктурирането и конверсията на лозя може да се осъществява единствено в следните форми:

a) обезщетение на производителите за загуба на доход вследствие прилагането на мярката;

a) обезщетение на производителите за загуба на доход вследствие прилагането на мярката;

б) помощ за покриване на разходите по преструктуриране и конверсия.

б) помощ за покриване на разходите по преструктуриране и конверсия.

5. Посоченото в параграф 4, буква а) обезщетение на производителите за загуба на доход може да покрие до 100 % от съответните загуби и да приеме една от следните форми:

5. Посоченото в параграф 4, буква а) обезщетение на производителите за загуба на доход може да покрие до 100 % от съответните загуби и да приеме една от следните форми:

a) независимо от разпоредбите на част II, дял I, глава III, раздел V, подраздел II от Регламент (ЕС) № [COM(2010)799], определящи преходния режим за правата на засаждане — разрешение за едновременно отглеждане на стари и нови лозови насаждения до края на преходния режим за максимален период, който не надвишава три години;

a) независимо от разпоредбите на част II, дял I, глава III, раздел V, подраздел II от Регламент (ЕО) № 1234/2007, определящи преходния режим за правата на засаждане — разрешение за едновременно отглеждане на стари и нови лозови насаждения до края на преходния режим за максимален период, който не надвишава три години;

б) парично обезщетение.

б) парично обезщетение.

6. Участието на Съюза в покриването на действителните разходи за преструктуриране и конверсия на лозя не надвишава 50 % от тези разходи. В по-слабо развитите региони участието на Съюза в покриването на разходите за преструктуриране и конверсия не надвишава 75 %.

6. Участието на Съюза в покриването на действителните разходи за преструктуриране и конверсия на лозя не надвишава 50 % от тези разходи. В по-слабо развитите региони участието на Съюза в покриването на разходите за преструктуриране и конверсия не надвишава 75 %.

Or. en

 

Изменение  150

Предложение за регламент

Член 44 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 44а

 

Програма за подпомагане за отглеждане на лозя на стръмни терени

 

Мерките, предприети като част от програмата за подпомагане на отглеждането на лозя на стръмни терени, имат за цел дългосрочната защита на отглеждането на лозя на трудоемки терени, стръмни терени и терасирани терени чрез подобряване на тяхната конкурентоспособност.

 

Подпомагането може да приеме формата на плащане с фиксиран размер за хектар, което да бъде определено от съответната държава членка, или на модулирано плащане, определено от стръмнината на терена.

Or. en

 

Изменение  151

Предложение за регламент

Член 45

                             

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 45

Член 45

Събиране на реколтата на зелено

Събиране на реколтата на зелено

1. За целите на настоящия член „събиране на реколтата на зелено“ означава пълното унищожаване или отстраняване на гроздовете, докато все още не са узрели, като по този начин добивът от съответната площ се намалява до нула.

1. За целите на настоящия член „събиране на реколтата на зелено“ означава пълното унищожаване или отстраняване на гроздовете, докато все още не са узрели, като по този начин добивът от съответната площ се намалява до нула.

 

Оставянето на гроздето с търговско качество върху насажденията в края на нормалния производствен цикъл (небране) не се счита за събиране на реколта на зелено.

2. Подпомагането на събирането на реколтата на зелено допринася за възстановяване на равновесието между търсенето и предлагането на пазара на вино в Съюза с оглед предотвратяването на пазарни кризи.

2. Подпомагането на събирането на реколтата на зелено допринася за подобряване на качеството на гроздето и за възстановяване на равновесието между търсенето и предлагането на пазара на вино в Съюза с оглед предотвратяването на пазарни кризи.

3. Подпомагането на събирането на реколтата на зелено може да се предоставя като обезщетение под формата на плащане с фиксиран размер за хектар, който се определя от съответната държава членка.

3. Подпомагането на събирането на реколтата на зелено може да се предоставя като обезщетение под формата на плащане с фиксиран размер за хектар, който се определя от съответната държава членка.

Това плащане не надвишава 50 % от сумата на преките разходи за унищожаване или отстраняване на гроздовете и от загубата на приходи, произтичаща от унищожаването или отстраняването.

Това плащане не надвишава 50 % от сумата на преките разходи за унищожаване или отстраняване на гроздовете и от загубата на приходи, произтичаща от унищожаването или отстраняването.

4. Заинтересованите държави членки въвеждат система, почиваща на обективни критерии, за да гарантират, че мярката за събиране на реколтата на зелено не води до обезщетения за отделни винопроизводители над тавана по параграф 3, втора алинея.

4. Заинтересованите държави членки въвеждат система, почиваща на обективни критерии, за да гарантират, че мярката за събиране на реколтата на зелено не води до обезщетения за отделни винопроизводители над тавана по параграф 3, втора алинея.

Or. en

 

Изменение  152

Предложение за регламент

Член 47

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 47

Член 47

Застраховане на реколтата

Застраховане на реколтата

1. Подпомагането на застраховането на реколтата съдейства за запазване на доходите на производителите, когато същите са засегнати от природни бедствия, неблагоприятни климатични условия, болести или нашествия от вредители.

1. Подпомагането на застраховането на реколтата съдейства за запазване на доходите на производителите и за покриване на пазарни загуби, понесени от организациите на производители и/или от техни членове, когато същите са засегнати от природни бедствия, неблагоприятни климатични условия, болести или нашествия от вредители.

 

От бенефициерите се изисква да докажат, че са предприели необходимите мерки за предотвратяване на риска.

2. Подпомагането на застраховането на реколтата може да се предоставя под формата на финансово участие на Съюза, което не надвишава:

2. Подпомагането на застраховането на реколтата може да се предоставя под формата на финансово участие на Съюза, което не надвишава:

a) 80 % от разходите за застрахователни премии, заплатени от производителите за застраховане срещу щети, причинени от неблагоприятни климатични условия, които могат да бъдат приравнени към природни бедствия;

a) 80 % от разходите за застрахователни премии, заплатени от производителите, организации и/или кооперативи на производители за застраховане срещу щети, причинени от неблагоприятни климатични условия, които могат да бъдат приравнени към природни бедствия;

б) 50 % от разходите за застрахователни премии, заплатени от производителите за застраховане срещу:

б) 50 % от разходите за застрахователни премии, заплатени от производителите за застраховане срещу:

i) щети по буква а) и срещу други щети, причинени от неблагоприятни климатични условия;

i) щети по буква а) и срещу други щети, причинени от неблагоприятни климатични условия;

ii) щети, причинени от животни, болести по растенията или нашествия от вредители.

ii) щети, причинени от животни, болести по растенията или нашествия от вредители.

3. Подпомагането на застраховането на реколтата може да се предоставя, ако съответните застрахователни плащания не обезщетяват производителите в размер, по-висок от 100 % от претърпяната загуба на доход, като се отчитат всички обезщетения, които производителите може да са получили по други схеми за подпомагане, свързани със застрахования риск.

3. Подпомагането на застраховането на реколтата може да се предоставя, ако съответните застрахователни плащания не обезщетяват производителите в размер, по-висок от 100 % от претърпяната загуба на доход, като се отчитат всички обезщетения, които производителите може да са получили по други схеми за подпомагане, свързани със застрахования риск.

4. Подпомагането на застраховането на реколтата не нарушава по никакъв начин конкуренцията на застрахователния пазар.

4. Подпомагането на застраховането на реколтата не нарушава по никакъв начин конкуренцията на застрахователния пазар.

Or. en

 

Изменение  153

Предложение за регламент

Член 48

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 48

Член 48

Инвестиции

Инвестиции

1. Може да се предоставя подпомагане за инвестиране в материални или нематериални активи под формата на съоръжения за преработка, инфраструктура на лозаро-винарския сектор и предлагане на пазара на вино, които подобряват общите резултати от работата на предприятието и засягат една или повече от следните дейности:

1. Може да се предоставя подпомагане за инвестиране в материални или нематериални активи под формата на съоръжения за преработка, инфраструктура на лозаро-винарския сектор и дестилерии, както и структури и инструменти за предлагане на пазара, включително регистрация на колективни марки. Тези инвестиции са насочени към подобряване на общите резултати от работата на предприятието и неговото приспособяване към изискванията на пазара, както и увеличаване на неговата конкурентоспособност на вътрешния пазар и на пазарите на трети държави и засягат една или повече от следните дейности:

a) производството или предлагането на пазара на продуктите, посочени в приложение VI, част II;

a) производството или предлагането на пазара на продуктите, посочени в приложение VI, част II;

б) разработването на нови продукти, процеси и технологии, свързани с продуктите, посочени в приложение VI, част II.

б) разработването на нови продукти, процеси и технологии, свързани с продуктите, посочени в приложение VI, част II.

 

ба) развитието на усъвършенствани мерки за земеделско и устойчиво производство;

 

бб) преработката и оползотворяването на вторични продукти от дестилерии или инвестициите, които допринасят за подобряване на спестяването на енергия на тези дестилерии и тяхната глобална енергийна ефективност.

2. Подпомагането по параграф 1 в неговия максимален размер се прилага само за микро-, малки и средни предприятия по смисъла на Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението на микро-, малки и средни предприятия.

2. Подпомагането по параграф 1 в неговия максимален размер се прилага само за организации на производители и за микро-, малки и средни предприятия по смисъла на Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението на микро-, малки и средни предприятия.

Чрез дерогация от първа алинея максималният размер може да се прилага за всички предприятия за най-отдалечените региони, посочени в член 349 от Договора и малките острови в Егейско море съгласно определението в член 1, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1405/2006. За предприятия, които не са обхванати от дял I, член 2, параграф 1 от приложението към Препоръка 2003/361/ЕО, с по-малко от 750 служители или оборот, по-малък от 200 млн. EUR, максималният интензитет на помощта се съкращава наполовина.

Чрез дерогация от първа алинея максималният размер може да се прилага за всички предприятия за най-отдалечените региони, посочени в член 349 от Договора и малките острови в Егейско море съгласно определението в член 1, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1405/2006. За предприятия, които не са обхванати от дял I, член 2, параграф 1 от приложението към Препоръка 2003/361/ЕО, с по-малко от 750 служители или оборот, по-малък от 200 млн. EUR, максималният интензитет на помощта се съкращава наполовина.

Подпомагане не се предоставя на предприятия в затруднение по смисъла на Насоките на Общността за държавните помощи за оздравяване и преструктуриране на предприятия в затруднение.

Подпомагане не се предоставя на предприятия в затруднение по смисъла на Насоките на Общността за държавните помощи за оздравяване и преструктуриране на предприятия в затруднение.

3. Разходите, които отговарят на условията за финансиране, изключват недопустимите разходи, посочени в член 59, параграф 3 от Регламент (ЕС) № [COM(2011)615].

3. Разходите, които отговарят на условията за финансиране, изключват недопустимите разходи, посочени в член 59, параграф 3 от Регламент (ЕС) № [COM(2011)615].

4. Към участието на Съюза се прилагат следните максимални размери на помощта по отношение на допустимите инвестиционни разходи:

4. Към участието на Съюза се прилагат следните максимални размери на помощта по отношение на допустимите инвестиционни разходи:

a) 50 % в по-слабо развитите региони;

a) 50 % в по-слабо развитите региони;

б) 40 % в райони, различни от по-слабо развитите региони;

б) 40 % в райони, различни от по-слабо развитите региони;

в) 75 % в най-отдалечените региони, посочени в член 349 от Договора;

в) 75 % в най-отдалечените региони, посочени в член 349 от Договора;

г) 65 % на малките острови в Егейско море съгласно определението в член 1, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1405/2006.

г) 65 % на малките острови в Егейско море съгласно определението в член 1, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1405/2006.

5. Член 61 от Регламент (ЕС) № [COM(2011)615] се прилага mutatis mutandis за подпомагането, посочено в параграф 1 от настоящия член.

5. Член 61 от Регламент (ЕС) № [COM(2011)615] се прилага mutatis mutandis за подпомагането, посочено в параграф 1 от настоящия член.

Or. en

 

Изменение  154

Предложение за регламент

Член 49

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 49

Член 49

Дестилация на вторични продукти

Дестилация на вторични продукти

1. Може да се предоставя подпомагане за доброволната или задължителната дестилация на вторични продукти от производството на вино, извършена съгласно условията, посочени в приложение VII, част II, раздел Г.

1. Може да се предоставя подпомагане за доброволната или задължителната дестилация на вторични продукти от производството на вино, извършена съгласно условията, посочени в приложение VII, част II, раздел Г.

Размерът на помощта се определя на обемен процент и на хектолитър произведен алкохол. Не се изплаща помощ за алкохолния обем, съдържащ се в подлежащите на дестилиране вторични продукти, който надвишава 10 % по отношение на алкохолния обем, съдържащ се в произведеното вино.

Размерът на помощта се определя на обемен процент и на хектолитър произведен алкохол. Не се изплаща помощ за алкохолния обем, съдържащ се в подлежащите на дестилиране вторични продукти, който надвишава 10 % по отношение на алкохолния обем, съдържащ се в произведеното вино.

 

1б. Това подпомагане се заплаща на дестилерии, които преработват продукти, доставени за производството на суров алкохол с алкохолно съдържание най-малко 92 об. %.

 

Държавите членки могат да определят предоставянето на гаранция от страна на бенефициера като предварително условие за предоставянето на подкрепа.

2. Максимално приложимите равнища на помощта се основават на разходите за събиране и преработка и се определят от Комисията чрез актове за изпълнение съгласно член 51.

2. Максимално приложимите равнища на помощта се основават на разходите за събиране и преработка и се определят от Комисията чрез актове за изпълнение съгласно член 51.

 

2a. Съответната помощ включва обща сума, предназначена да компенсира разходите за събиране на тези продукти, която се превежда от дестилатора на производителя, ако съответните разходи се поемат от последния.

3. Алкохолът, получен от посочената в параграф 1 дестилация, за която е предоставено подпомагане, се използва изключително за промишлени или енергийни цели, за да се избегне нарушаване на конкуренцията.

3. Алкохолът, получен от посочената в параграф 1 дестилация, за която е предоставено подпомагане, се използва изключително за промишлени или енергийни цели, за да се избегне нарушаване на конкуренцията.

 

3a. За да се избегне предоставянето на двойно подпомагане, на дестилериите, за алкохола, посочен в параграф 3, не се прилагат преференциите, посочени в член 21, параграф 2 от Директива 2009/28/ЕО относно признаването на два пъти по-голям принос на биогоривата, произведени от отпадъци, за постигането на крайния показател за потребление на енергия от възобновяеми източници в транспорта.

Or. en

 

Изменение  155

Предложение за регламент

Член 50

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 50

Член 50

Делегирани правомощия

Делегирани правомощия

Като се отчита необходимостта да се гарантира, че програмите за подпомагане изпълняват своите цели и че европейските фондове сe използват целенасочено, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 160 за установяване на правила:

Като се отчита необходимостта да се гарантира, че програмите за подпомагане изпълняват своите цели и че европейските фондове сe използват целенасочено, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 160 за установяване на правила:

a) относно отговорността за разходите между датата на получаване на програмите за подпомагане и измененията на програмите за подпомагане и датата, от която се прилагат те;

a) относно отговорността за разходите между датата на получаване на програмите за подпомагане и измененията на програмите за подпомагане и датата, от която се прилагат те;

б) относно критериите за допустимост на мерките за подпомагане, вида на разходите и операциите, които са допустими за подпомагане, мерките, които не са допустими за подпомагане, и максималното равнище на подпомагане за всяка мярка;

б) относно критериите за допустимост на мерките за подпомагане, вида на разходите и операциите, които са допустими за подпомагане, мерките, които не са допустими за подпомагане, и максималното равнище на подпомагане за всяка мярка;

в) относно измененията на програмите за подпомагане, след като те станат приложими;

в) относно измененията на програмите за подпомагане, след като те станат приложими;

г) относно изискванията и праговете за авансови плащания, в това число изискването за гаранция, когато се извършва авансово плащане;

г) относно изискванията и праговете за авансови плащания, в това число изискването за гаранция, когато се извършва авансово плащане;

д) съдържащи общи разпоредби и определения за целите на настоящия раздел;

 

е) за избягване на злоупотреба с мерките за подпомагане и двойно финансиране на проектите;

е) за избягване на злоупотреба с мерките за подпомагане и двойно финансиране на проектите;

ж) съгласно които производителите изтеглят вторичните продукти от винопроизводството и изключенията от това задължение, за да се избегне допълнителната административна тежест, и правила за доброволно сертифициране на дестилерии;

ж) съгласно които производителите изтеглят вторичните продукти от винопроизводството и изключенията от това задължение, за да се избегне допълнителната административна тежест, и правила за доброволно сертифициране на дестилерии;

з) за определяне на изискванията към държавите членки по отношение на прилагането на мерките за подпомагане, както и ограничения с цел гарантиране на съгласуваност с обхвата на мерките за подпомагане;

з) за определяне на изискванията към държавите членки по отношение на прилагането на мерките за подпомагане, както и ограничения с цел гарантиране на съгласуваност с обхвата на мерките за подпомагане;

i) по отношение на плащанията към бенефициери и плащанията чрез застрахователни посредници в случай на подпомагане на застраховането на реколтата, предвидено в член 47.

i) по отношение на плащанията към бенефициери и плащанията чрез застрахователни посредници в случай на подпомагане на застраховането на реколтата, предвидено в член 47.

Or. en

 

Изменение  156

Предложение за регламент

Член 52

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 52

Член 52

Национални програми и финансиране

Национални програми и финансиране

1. Държавите членки могат да изготвят национални програми по пчеларство, обхващащи период от три години.

1. Държавите членки могат да изготвят национални програми по пчеларство, обхващащи период от три години. Тези програми се разработват в сътрудничество с представителните организации и пчеларските кооперативи.

2. Участието на Съюза във финансирането на програмите по пчеларство не надвишава 50 % от разходите, които се поемат от държавите членки.

2. Участието на Съюза във финансирането на програмите по пчеларство не надвишава 60 % от разходите, които се поемат от държавите членки.

3. За да отговарят на условията да се ползват от участието на Съюза, предвидено в параграф 2, държавите членки извършват проучване на производствената и пазарната структура в сектора на пчеларството на тяхна територия.

3. За да отговарят на условията да се ползват от участието на Съюза, предвидено в параграф 2, държавите членки създават надеждна система за идентификация на пчелните кошери, която дава възможност за извършване на редовно преброяване на пчелните колонии, и извършват проучване на производствената и пазарната структура в сектора на пчеларството на тяхна територия.

 

3a. Следните мерки могат да бъдат включени в програмите по пчеларство:

 

a) техническа помощ за пчелари и организации на пчелари;

 

б) борба срещу агресорите и болестите в кошера, особено срещу вароатозата;

 

в) рационализиране на подвижното пчеларство;

 

г) мерки за подпомагане на лабораториите за анализ на пчелните продукти с цел да се помогне на пчеларите да продават своите продукти и да увеличат тяхната стойност;

 

д) наблюдение на броя на пчелните колонии в Съюза и подкрепа за подновяването им;

 

е) сътрудничество със специализирани органи за осъществяването на приложни изследователски програми в областта на пчеларството и пчелните продукти;

 

ж) наблюдение на пазара;

 

з) подобряване на качеството на продуктите за по-добро използване на техния потенциал на пазара;

 

и) задължително етикетиране на държавата на произход за пчелни продукти, внесени или произведени в Съюза, а в случай на смеси от продукти с различен произход — задължително етикетиране с дела на продукта от всяка държава на произход.

 

3б. В случай на земеделски производители, които са и пчелари, следните мерки могат да бъдат включени също така в програмите в областта на пчеларството:

 

a) предпазни мерки, включително такива, подобряващи здравето на пчелите и намаляващи негативното въздействие върху тях, чрез използването на алтернативи на пестицидите, методи за биологичен контрол и интегрирано управление на вредителите;

 

б) специфични мерки за увеличаване на растителното разнообразие във фермите, по-специално на видовете медоносни растения за пчеларството.

Or. en

 

Изменение  157

Предложение за регламент

Член 53

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 53

Член 53

Делегирани правомощия

Делегирани правомощия

Като се отчита необходимостта да се гарантира целенасоченото използване на фондовете на Съюза за пчеларство, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 160 относно:

Като се отчита необходимостта да се гарантира целенасоченото използване на фондовете на Съюза за пчеларство, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 160 относно:

a) мерките, които могат да бъдат включени в програмите по пчеларство;

a) допълнителни изисквания за мерките, които могат да бъдат включени в програмите по пчеларство;

б) правилата за изготвянето и съдържанието на националните програми и проучванията, посочени в член 52, параграф 3; и

б) правилата за изготвянето и съдържанието на националните програми и проучванията, посочени в член 52, параграф 3; и

в) условията за разпределение на финансовото участие на Съюза за всяка участваща държава членка въз основа, inter alia, на общия брой на пчелните кошери в Съюза.

в) условията за разпределение на финансовото участие на Съюза за всяка участваща държава членка въз основа, inter alia, на общия брой на пчелните кошери в Съюза.

Or. en

 

Изменение  158

Предложение за регламент

Част ІI – Дял І – Глава ІІ – Раздел 5 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Раздел 5а

 

Помощ в сектора на хмела

 

Член 54a

 

Помощи за организации на производители

 

1. Съюзът финансира плащане към организации на производители в сектора на хмела, признати по член 106, за да финансира целите, посочени в член 106, параграф в), букви i), ii) или iii).

 

2. По отношение на Германия годишното финансиране от Съюза за плащането към организации на производители, предвидено в параграф 1, е 2 277 000 EUR.

 

Член 54б

 

Делегирани правомощия

 

С цел да се гарантира, че с помощите се финансират целите, посочени в член 106, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 160 относно:

 

a) заявленията за помощ, включително правила относно крайните срокове и придружаващите документи;

 

б) правото на помощ, включително правила относно допустимите площи с хмел и изчисляването на сумите, подлежащи на изплащане на всяка организация на производители;

 

в) санкциите, които следва да бъдат налагани в случай на неправомерно плащане.

 

Член 54в

 

Изпълнителни правомощия

 

Комисията може да приема актове за изпълнение, които да установят необходимите мерки, свързани с настоящия раздел, относно:

 

a) изплащане на помощта;

 

б) проверки и инспекции.