Forslag til beslutning - B7-0080/2013/REV1Forslag til beslutning
B7-0080/2013/REV1

FORSLAG TIL AFGØRELSE OM INDLEDNING AF OG MANDAT TIL INTERINSTITUTIONELLE FORHANDLINGER  om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningsforordningen)

11.2.2013 - (COM(2011)0626 – C7‑0339/2011 – (COM (2012)0535 – C7‑0310/2012 – 2011/0281(COD) – 2013/2529(RSP))

jf. forretningsordenens artikel 70, stk. 2, og artikel 70a
Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (*)

(*) Forhandlingsteam: Formand, ordfører og skyggeordførere


Procedure : 2011/0281(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B7-0080/2013

B7‑0080/2013

Forslag til Europa-Parlamentets afgørelse om indledning af og mandat til interinstitutionelle forhandlinger om forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et instrument for finansiel støtte til en fælles markedsordning for landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningsforordningen)

(COM(2011)0626 – C7‑2011/0281 – 2011/0281(COD))
(COM(2012)0535 – C7‑0310/2012 – 2011/0281(COD)2013/2529(RSP))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til forslag fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 70, stk. 2, og artikel 70a,

–   der henviser til, at den finansieringsramme, der er præciseret i det lovgivningsmæssige forslag, kun er vejledende for den lovgivende myndighed, og ikke kan fastsættes endeligt, før der er indgået en aftale om forslaget til en forordning, om den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020;

træffer afgørelse om at indlede interinstitutionelle forhandlinger på grundlag af følgende mandat:

MANDAT

 

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning

Henvisning 3 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

under henvisning til udtalelse fra Revisionsretten1,

 

____________________

 

1EUT … / Endnu ikke offentliggjort i EUT.

Or. en

 

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning

Henvisning 4 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget1,

 

____________________

 

1 EUT C 225 af 27.7.2012.

Or. en

 

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning

Betragtning 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1) Meddelelsen fra Kommissionen til Europa Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget "Den fælles landbrugspolitik på vej mod 2020: Morgendagens udfordringer: fødevarer, naturressourcer og landområder" omhandler udfordringerne, målsætningerne og retningen for den fælles landbrugspolitik efter 2013. I lyset af debatten om denne meddelelse bør den fælles landbrugspolitik reformeres med virkning fra 1. januar 2014. Reformen bør dække alle instrumenter under den fælles landbrugspolitik, herunder Rådets forordning (EU) nr. [KOM(2010)799] af […] om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningsforordningen). I betragtning af reformens omfang bør forordning (EU) nr. [KOM(2010)799] ophæves og erstattes af en ny fusionsmarkedsordningsforordning. Reformen bør også så vidt muligt harmonisere, strømline og forenkle bestemmelserne, navnlig dem, der omfatter mere end én landbrugssektor, bl.a. ved at sikre, at ikke-væsentlige elementer i bestemmelserne kan vedtages af Kommissionen ved delegerede retsakter.

(1) Meddelelsen fra Kommissionen til Europa Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget "Den fælles landbrugspolitik på vej mod 2020: Morgendagens udfordringer: fødevarer, naturressourcer og landområder" omhandler udfordringerne, målsætningerne og retningen for den fælles landbrugspolitik efter 2013. I lyset af debatten om denne meddelelse bør den fælles landbrugspolitik reformeres med virkning fra 1. januar 2014. Reformen bør dække alle de vigtigste instrumenter under den fælles landbrugspolitik, herunder Rådets forordning (EF) nr.1234/2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningsforordningen). I betragtning af reformens omfang bør forordning (EF) nr.1234/2007 ophæves og erstattes af en ny fusionsmarkedsordningsforordning. Reformen bør også så vidt muligt harmonisere, strømline og forenkle bestemmelserne, navnlig dem, der omfatter mere end én landbrugssektor, bl.a. ved at sikre, at ikke-væsentlige elementer i bestemmelserne kan vedtages af Kommissionen ved delegerede retsakter. Reformen skal endvidere fortsætte tidligere reformers retning mod bedre konkurrencedygtighed og markedsorientering.

Or. en

 

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning

Betragtning 1 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1a) Gennemførelsen af denne forordning bør være i overensstemmelse med målene for udviklingssamarbejde i Unionens politiske rammer for fødevaresikkerhed (COM (2010)0127) med særligt henblik på at sikre, at anvendelsen af den fælles landbrugspolitiks foranstaltninger ikke bringer fødevareproduktionskapaciteten og den langsigtede fødevaresikkerhed i udviklingslandene og disse befolkningers evne til at brødføde sig selv i fare, samtidig med at der leves op til målet om sammenhæng i Unionens udviklingspolitik, jf. artikel 208 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Or. en

 

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning

Betragtning 1 b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1b) Et vigtigt mål for den fælles landbrugspolitik bør være at garantere fødevaresikkerhed og suverænitet i medlemsstaterne, hvilket, for så vidt angår produktion, indebærer et behov for regulerings- og distributionssystemer for at sætte lande og regioner i stand til at udvikle deres produktion på en måde, der gør det muligt for dem så vidt muligt at opfylde deres behov. Det er desuden afgørende at genskabe balancen i styrkeforholdet i fødevarekæden til producenternes fordel.

Or. en

 

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning

Betragtning 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2) Det er særlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.

(2) For at sikre, at den ordning, der indføres med denne forordning, kan fungere ordentligt, bør Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, så den kan supplere eller ændre visse ikkevæsentlige elementer i denne forordning. Det bør slås fast, i forbindelse med hvilke elementer denne beføjelse kan udøves, og hvilke betingelser der skal gælde for delegeringen. Det er særlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.

Or. en

 

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning

Betragtning 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3) I henhold til artikel 43, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (i det følgende benævnt "traktaten") vedtager Rådet foranstaltninger vedrørende fastsættelse af priser, afgifter, støtte og kvantitative begrænsninger. Af klarhedshensyn bør der, når traktatens artikel 43, stk. 3, finder anvendelse, i denne forordning udtrykkeligt henvises til, at Rådet vedtager foranstaltninger på dette grundlag.

udgår

Or. en

 

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning

Betragtning 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4) Denne forordning bør indeholde alle basiselementer i fusionsmarkedsordningen. Fastsættelsen af priser, afgifter, støtte og kvantitative begrænsninger er i visse tilfælde uløseligt forbundet med disse basiselementer.

(4) Denne forordning bør indeholde alle basiselementer i fusionsmarkedsordningen. Fastsættelsen af priser, afgifter, støtte og kvantitative begrænsninger er som hovedregel uløseligt forbundet med disse basiselementer.

Or. en

 

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning

Betragtning 5 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5a) Der bør tages hensyn til de mål, Kommissionen har fastlagt for den fremtidige fælles landbrugspolitik inden for bæredygtig forvaltning af naturressourcer, fødevareforsyningssikkerhed, landbrugsaktivitet i hele EU, en afbalanceret regionaludvikling, det europæiske landbrugs konkurrenceevne samt at forenkling af den fælles landbrugspolitik;

Or. en

 

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning

Betragtning 5 b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5b) Det er særlig vigtigt at forenkle de administrative regler for gennemførelsen af den fælles landbrugspolitik for landbrugerne, men uden at denne forenkling munder ud i en overdreven standardisering af kriterier, der forsømmer at tage højde for de særlige lokale og regionale karakteristika.

Or. en

 

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning

Betragtning 7

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7) Denne forordning og andre retsakter vedtaget i henhold til traktatens artikel 43 henviser til produktbeskrivelsen og henvisninger til positioner eller underpositioner i den kombinerede nomenklatur. Tilpasning af nomenklaturen i den fælles toldtarif kan gøre det nødvendigt at foretage teknisk tilpasning af sådanne forordninger. Kommissionen bør kunne vedtage gennemførelsesforanstaltninger med henblik på sådanne tilpasninger. Af klarheds- og retssikkerhedshensyn bør Rådets forordning (EØF) nr. 234/79 af 5. februar 1979 om fremgangsmåden ved tilpasning af nomenklaturen i den fælles toldtarif for så vidt angår landbrugsprodukter, som på nuværende tidspunkt indeholder bestemmelser om sådanne beføjelser, ophæves, og beføjelserne bør indarbejdes i nærværende forordning.

(7) Denne forordning henviser til produktbeskrivelsen og henvisninger til positioner eller underpositioner i den kombinerede nomenklatur. Tilpasning af nomenklaturen i den fælles toldtarif kan gøre det nødvendigt at foretage teknisk tilpasning af denne forordning. Beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 bør delegeres til Kommissionen. Af klarheds- og retssikkerhedshensyn bør Rådets forordning (EØF) nr. 234/79 af 5. februar 1979 om fremgangsmåden ved tilpasning af nomenklaturen i den fælles toldtarif for så vidt angår landbrugsprodukter, som på nuværende tidspunkt indeholder bestemmelser om sådanne beføjelser, ophæves, og der bør indarbejdes en ny tilpasningsprocedure i nærværende forordning.

Or. fr

 

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning

Betragtning 11

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11) Under hensyn til de specifikke forhold i frugt- og grøntsagssektoren og sektoren for forarbejdede frugter og grøntsager bør Kommissionen have beføjelse til at vedtage visse retsakter, jf. traktatens artikel 290, om fastsættelse af høståret for disse produkter.

udgår

Or. fr

 

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning

Betragtning 12 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(12a) Som en nødforanstaltning bør offentlig intervention på markedet kun finde sted med sigte på at stabilisere ekstrem prisvolatilitet på grund af midlertidig overskudsefterspørgsel på det europæiske marked. En sådan indgriben bør ikke anvendes til at stabilisere strukturel overskudsproduktion.

Or. en

 

Ændringsforslag  14

Forslag til forordning

Betragtning 13

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13) For at opnå større klarhed og åbenhed bør de bestemmelser, der vedrører sådanne foranstaltninger, struktureres på samme måde, uden at de enkelte sektorers politik ændres. Med henblik herpå bør der skelnes mellem referencepriser og interventionspriser, og sidstnævnte bør defineres navnlig med hensyn til, at kun interventionspriser på offentlig intervention svarer til de regulerede priser omhandlet i stk. 3, første punktum, i Verdenshandelsorganisationens aftale om landbrug (dvs. støtte til udligning af prisforskelle). I den forbindelse bør det bemærkes, at markedsinterventioner kan tage form af offentlig intervention samt andre former for intervention, der ikke gør brug af forudbestemte prisangivelser.

(13) For at opnå større klarhed og åbenhed bør de bestemmelser, der vedrører sådanne foranstaltninger, struktureres på samme måde, uden at de enkelte sektorers politik ændres. Med henblik herpå bør der skelnes mellem referencepriser og interventionspriser, og sidstnævnte bør defineres navnlig med hensyn til, at kun interventionspriser på offentlig intervention svarer til de regulerede priser omhandlet i stk. 3, første punktum, i Verdenshandelsorganisationens aftale om landbrug (dvs. støtte til udligning af prisforskelle). Det bør ligeledes bemærkes, at markedsinterventioner kan tage form af offentlig intervention og støtte til privat oplagring samt andre former for intervention, der ikke helt eller delvist gør brug af forudbestemte prisangivelser.

Or. en

 

Ændringsforslag  15

Forslag til forordning

Betragtning 14

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14) Under hensyn til de pågældende sektorers behov og på baggrund af praksis og erfaring fra tidligere fælles markedsordninger bør der være adgang til intervention i visse perioder af året, og der bør enten være permanent adgang i den pågældende periode eller adgang afhængigt af markedspriserne.

(14) Under hensyn til de pågældende sektorers behov og på baggrund af praksis og erfaring fra tidligere fælles markedsordninger bør der være adgang til offentlig intervention, når der er et udtalt behov for det, og systemet bør være åbent enten permanent eller afhængigt af markedspriserne.

Or. en

 

Ændringsforslag  16

Forslag til forordning

Betragtning 16

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16) Denne forordning bør åbne mulighed for afsætning af produkter, der er opkøbt ved offentlig intervention. Foranstaltningerne bør træffes på en sådan måde, at markedsforstyrrelser undgås og alle købere har lige adgang til produkterne og behandles ens.

(16) Denne forordning bør åbne mulighed for afsætning af produkter, der er opkøbt ved offentlig intervention. Foranstaltningerne bør træffes på en sådan måde, at markedsforstyrrelser undgås, at alle købere har lige adgang til produkterne og behandles ens, og at produkterne kan stilles til rådighed for ordningen for uddeling af fødevarer til de socialt dårligst stillede i Unionen.

Or. en

 

Ændringsforslag  17

Forslag til forordning

Betragtning 16 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(16a) EU-handelsklasseskemaerne for slagtekroppe inden for oksekøds-, svinekøds- og fåre- og gedekødssektoren er vigtige for prisfastsættelsen og for anvendelsen af interventionsordningerne i disse sektorer. Formålet med dem er endvidere at gøre markedet mere gennemsigtigt.

Or. en

 

Ændringsforslag  18

Forslag til forordning

Betragtning 16 b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(16b) Støtte til privat oplagring bør leve op til sine mål om at stabilisere markederne og bidrage til en rimelig levestandard for landbrugsbefolkningen. Den bør derfor ikke udelukkende udløses af indikatorer, der er knyttet til markedspriserne, men ligeledes som reaktion på en særlig vanskelig markedssituation, navnlig en markedssituation, der har omfattende følger for landbrugsproducenternes avancer.

Or. en

 

Ændringsforslag  19

Forslag til forordning

Betragtning 22

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22) For at standardisere de forskellige produkters præsentation, så markedet bliver mere gennemsigtigt og prisnoteringen og anvendelsen af markedsinterventionsforanstaltninger i form af offentlig intervention og privat oplagring forbedres, bør Kommissionen have beføjelse til at vedtage visse retsakter, jf. traktatens artikel 290, om EU-handelsklasseskemaerne for slagtekroppe inden for oksekøds-, svinekøds- og fåre- og gedekødssektoren.

(22) For at standardisere de forskellige produkters præsentation, så markedet bliver mere gennemsigtigt og prisnoteringen og anvendelsen af markedsinterventionsforanstaltninger i form af offentlig intervention og privat oplagring forbedres og for at tage hensyn til de særlige forhold i Unionen og til den tekniske udvikling og sektorspecifikke krav bør Kommissionen have beføjelse til at vedtage retsakter, jf. traktatens artikel 290, med henblik på at tilpasse og opdatere de handelsklasseskemaer for slagtekroppe, der anvendes i Unionen inden for oksekøds-, svinekøds- og fåre- og gedekødssektoren.

Or. en

 

Ændringsforslag  20

Forslag til forordning

Betragtning 23 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(23a) Med henblik på at styrke og supplere de eksisterende markedsstyringsredskaber og sikre, at de fungerer gnidningsfrit, bør der indføres et instrument baseret på en privat forvaltning af udbuddet og koordinering af de forskellige operatører. Gennem dette instrument bør anerkendte sammenslutninger af producentorganisationer, der har en passende størrelse på markedet have mulighed for at trække et produkt tilbage i løbet af afsætningsåret.

Or. en

 

Ændringsforslag  21

Forslag til forordning

Betragtning 23 b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(23b) For at undgå, at dette instrument får virkninger, der er i strid med målene med den fælles landbrugspolitik, eller skader det indre markeds funktion, bør Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage retsakter i overensstemmelse med traktatens artikel 290 med henblik på fastsættelse af regler for instrumentets funktion og aktivering. For at sikre, at dette instrument er foreneligt med EU-lovgivningen, bør Kommissionen endvidere tillægges beføjelse til at vedtage retsakter i overensstemmelse med traktatens artikel 290 om reglerne for finansiering heraf, herunder i de tilfælde, hvor den mener, at tildeling af støtte til privat oplagring er hensigtsmæssig.

Or. en

 

Ændringsforslag  22

Forslag til forordning

Betragtning 25

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(25) Børns forbrug af frugt og grøntsager og mælkeprodukter bør fremmes ved at sikre en varig stigning i andelen af frugt og grøntsager i børns kost på det tidspunkt, hvor deres kostvaner dannes. EU-støtte til finansiering eller medfinansiering af uddelingen af sådanne produkter til børn i uddannelsesinstitutioner bør derfor fremmes.

(25) For at fremme sunde kostvaner hos børn bør de tilskyndes til at spise frugt, grøntsager og mælkeprodukter ved at sikre en varig stigning i andelen af frugt og grøntsager i børns kost på det tidspunkt, hvor deres kostvaner dannes. EU-støtte til finansiering eller medfinansiering af uddelingen af sådanne produkter til børn i uddannelsesinstitutioner, førskoleundervisningsinstitutioner og andre institutioner, der tilbyder fritidsaktiviteter, bør derfor fremmes. Disse ordninger bør også bidrage til realiseringen af målene med den fælles landbrugspolitik, herunder forøgelse af landbrugsindtægterne, stabilisering af markederne og forsyningssikkerheden, både nu og i fremtiden.

Or. en

 

Ændringsforslag  23

Forslag til forordning

Betragtning 26

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(26) For at sikre en forsvarlig budgetmæssig forvaltning af ordningerne bør der fastsættes passende bestemmelser for de enkelte ordninger. EU-støtten bør ikke bruges som erstatning for finansiering af eventuelle eksisterende nationale skolefrugtordninger. I lyset af de budgetmæssige begrænsninger bør medlemsstaterne dog kunne erstatte deres finansielle bidrag til ordningen med bidrag fra den private sektor. For at medlemsstaternes skolefrugtordninger kan blive effektive, bør medlemsstaterne iværksætte ledsageforanstaltninger, som det bør være tilladt at yde statsstøtte til.

(26) For at sikre en forsvarlig budgetmæssig forvaltning af ordningerne bør der fastsættes passende bestemmelser for de enkelte ordninger. EU-støtten bør ikke bruges som erstatning for finansiering af eventuelle eksisterende nationale skolefrugtordninger og skolegrøntsags- og skolemælksordninger. I lyset af de budgetmæssige begrænsninger bør medlemsstaterne dog kunne erstatte deres finansielle bidrag til disse eventuelle nationale skolefrugt- og grøntsagsordninger med bidrag fra den private sektor. For at medlemsstaternes skolefrugt- og grøntsagsordninger kan blive effektive, bør medlemsstaterne iværksætte ledsageforanstaltninger, som det bør være tilladt at yde statsstøtte til.

Or. en

 

Ændringsforslag  24

Forslag til forordning

Betragtning 27

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(27) For at børn skal få sundere kostvaner, sikre at EU-midlerne bruges effektivt og målrettet og for at oplyse om ordningerne for skolefrugt og –mælk, bør Kommissionen have beføjelse til at vedtage visse retsakter, jf. traktatens artikel 290, om skolefrugtordningen vedrørende: produkter, der er udelukket fra ordningen, ordningens målgruppe de nationale eller regionale strategier, som medlemsstaterne skal opstille for at kunne omfattes af støtten, herunder ledsageforanstaltninger godkendelse og udvælgelse af støtteansøgere, objektive kriterier for tildeling af støtte mellem medlemsstaterne, vejledende fordeling af støtte mellem medlemsstaterne og metoden til omfordeling af støtte mellem medlemsstaterne baseret på de modtagne ansøgninger de støtteberettigede udgifter, herunder muligheden for at fastsætte et samlet loft for sådanne udgifter og kræve, at støttemodtagere skal informere om, at EU yder støtte til ordningen.

(27) For at sikre, at ordningen gennemføres effektivt med henblik på at opnå de målsætninger, der er opstillet for den, for at sikre, at EU-midlerne bruges effektivt og målrettet, og for at oplyse om støtteordningen bør Kommissionen have beføjelse til at vedtage visse retsakter, jf. traktatens artikel 290, om skolefrugt- og grøntsagsordningen vedrørende: produkter, der er udelukket fra ordningen, ordningens målgruppe de nationale eller regionale strategier, som medlemsstaterne skal opstille for at kunne omfattes af støtten, herunder ledsageforanstaltninger godkendelse og udvælgelse af støtteansøgere, de supplerende kriterier for den vejledende fordeling af støtte og metoden til omfordeling af støtte mellem medlemsstaterne baseret på de modtagne ansøgninger; de støtteberettigede udgifter, herunder muligheden for at fastsætte et samlet loft for sådanne udgifter overvågning og evaluering; og for at fastsætte betingelserne for medlemsstaternes offentlige tilkendegivelse af deres deltagelse i støtteprogrammet og for skabelsen af opmærksomhed omkring Unionens rolle som støtteyder.

Or. en

 

Ændringsforslag  25

Forslag til forordning

Betragtning 28

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(28) Under hensyn til udviklingen i forbrugsmønstret for mejeriprodukter og innovationen og udviklingen på markedet for mejeriprodukter, for at sikre at støttemodtagerne og -ansøgerne er berettiget til støtten og for at oplyse om ordningen, bør Kommissionen have beføjelse til at vedtage visse retsakter, jf. traktatens artikel 290, om ordningen for skolemælk vedrørende: produkter, der er støtteberettiget i henhold til denne ordning, de nationale eller regionale strategier, som medlemsstaterne skal opstille for at kunne omfattes af støtteordningens målgruppe, betingelserne for ydelse af støtte, stillelse af en sikkerhed som garanti for gennemførelsen i de tilfælde, hvor der er udbetalt støtteforskud, overvågning og evaluering. og krav om, at uddannelsesinstitutioner informerer om, at EU yder støtte til ordningen.

(28) For at sikre, at ordningen gennemføres effektivt med henblik på at opnå de målsætninger, der er opstillet for den, for at sikre at støttemodtagerne og -ansøgerne er berettiget til støtten og for at oplyse om ordningen bør Kommissionen have beføjelse til at vedtage visse retsakter, jf. traktatens artikel 290, om ordningen for skolemælk vedrørende: produkter, der er støtteberettiget i henhold til denne ordning, de nationale eller regionale strategier, som medlemsstaterne skal opstille for at kunne omfattes af støtteordningens målgruppe, godkendelse og udvælgelse af støtteansøgere, betingelserne for ydelse af støtte, stillelse af en sikkerhed som garanti for gennemførelsen i de tilfælde, hvor der er udbetalt støtteforskud, overvågning og evaluering. og for at fastsætte betingelserne for medlemsstaternes offentlige tilkendegivelse af deres deltagelse i støtteprogrammet og for skabelsen af opmærksomhed omkring Unionens rolle som støtteyder.

Or. en

 

Ændringsforslag  26

Forslag til forordning

Betragtning 28 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(28a) Kommissionen bør overveje at foreslå ordninger, der er udarbejdet til at fremme indtaget af andre produkter end frugt og grøntsager og mejeriprodukter i skolerne.

Or. en

 

Ændringsforslag  27

Forslag til forordning

Betragtning 29

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(29) Støtteordningen for humleproducentorganisationer anvendes kun i én medlemsstat. For at skabe fleksibilitet og harmonisere denne sektors fremgangsmåde med andre sektorer bør støtteordningen ikke længere anvendes, men der bør fortsat være mulighed for at støtte producentorganisationer under foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne.

udgår

Or. en

 

Ændringsforslag  28

Forslag til forordning

Betragtning 31

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(31) For at sikre at formålet med støtten til erhvervsorganisationer inden for olivenolie- og spiseolivensektoren, som er at forbedre kvaliteten af produktionen af olivenolie og spiseoliven, opfyldes, og for at sikre at erhvervsorganisationerne inden for olivenolie og spiseolivensektoren opfylder deres forpligtelser, bør Kommissionen have beføjelse til at vedtage visse retsakter, jf. traktatens artikel 290, om betingelserne for godkendelse af erhvervsorganisationer med henblik på at nå støtteordningens mål, suspension eller tilbagetrækning af sådanne godkendelser, EU-finansieringsberettigede foranstaltninger, EU-finansiering af specifikke foranstaltninger, aktiviteter og udgifter, der ikke er EU-finansieringsberettigede, udvælgelse og godkendelse af arbejdsprogrammer samt sikkerhedsstillelse.

(31) For at sikre at formålet med støtten til erhvervsorganisationer inden for olivenolie- og spiseolivensektoren, som er at forbedre kvaliteten af produktionen af olivenolie og spiseoliven, opfyldes, og for at sikre at producent- eller brancheorganisationerne inden for olivenolie og spiseolivensektoren opfylder deres forpligtelser, bør Kommissionen have beføjelse til at vedtage visse retsakter, jf. traktatens artikel 290, om betingelserne for godkendelse af producent- eller brancheorganisationer med henblik på at nå støtteordningens mål, og afslag på eller suspension eller tilbagetrækning af sådanne godkendelser, en nærmere beskrivelse af EU-finansieringsberettigede foranstaltninger EU-finansiering af specifikke foranstaltninger, aktiviteter og udgifter, der ikke er EU-finansieringsberettigede udvælgelse og godkendelse af arbejdsprogrammer samt sikkerhedsstillelse.

Or. en

 

Ændringsforslag  29

Forslag til forordning

Betragtning 32

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(32) I denne forordning skelnes der mellem frugt og grøntsager, der omfatter frugt og grøntsager til afsætning og frugt og grøntsager til forarbejdning på den ene side, og forarbejdede frugter og grøntsager på den anden side. Reglerne for producentorganisationer, driftsprogrammer og EU-støtte gælder kun for frugt og grøntsager, der udelukkende er bestemt til forarbejdning.

(32) I denne forordning skelnes der mellem frugt og grøntsager, der omfatter frugt og grøntsager til afsætning som friske produkter og frugt og grøntsager til forarbejdning på den ene side, og forarbejdede frugter og grøntsager på den anden side.

Or. en

 

Ændringsforslag  30

Forslag til forordning

Betragtning 33 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(33a) For at sikre driftsprogrammerne inden for frugt- og grøntsagssektoren, og navnlig programmerne for kriseforebyggelse og -styring, en større effektivitet, bør de gennemføres af strukturer, der har en passende markedsstørrelse. Det er således vigtigt, at sammenslutninger af producentorganisationer tilskyndes til helt eller delvist at fremlægge og forvalte driftsprogrammer og foranstaltninger til kriseforebyggelse og -styring.

Or. en

 

Ændringsforslag  31

Forslag til forordning

Betragtning 35

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(35) Der bør ydes støtte til oprettelse af producentsammenslutninger i alle sektorer i alle medlemsstater under politikken for udvikling af landdistrikter, og den specifikke støtte til frugt- og grøntsagssektoren bør ikke længere anvendes.

(35) Der bør ydes støtte til oprettelse af producentsammenslutninger i alle sektorer i alle medlemsstater under politikken for udvikling af landdistrikter, og den specifikke støtte til oprettelse af disse inden for frugt- og grøntsagssektoren bør ikke længere anvendes. Støtten bør ikke forvride de lige konkurrencevilkår mellem landbrugerne og deres producentorganisationer på det indre marked.

Or. en

 

Ændringsforslag  32

Forslag til forordning

Betragtning 40

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(40) En vigtig foranstaltning i de nationale støtteprogrammer bør være salgsfremstød for og markedsføring af EU-vine i tredjelande. Der bør fortsat ydes støtte til omstrukturering og omstilling på grund af de positive strukturelle virkninger, som disse aktiviteter har for vinsektoren. Der bør også være mulighed for at yde støtte til investeringer i vinsektoren med henblik på at forbedre virksomhedernes økonomiske resultater. De medlemsstater, der ønsker at anvende destillation af biprodukter for at sikre vinkvaliteten og samtidig beskytte miljøet, bør have mulighed for at yde støtte hertil.

(40) En vigtig foranstaltning i de nationale støtteprogrammer bør være salgsfremstød for og markedsføring af EU-vine i Unionen og i tredjelande. Der bør også være støtte tilgængelig til forsknings- og udviklingsaktiviteter grundet deres betydning for den europæiske vinsektors konkurrenceevne. Der bør fortsat ydes støtte til omstrukturering og omstilling på grund af de positive strukturelle virkninger, som disse aktiviteter har for vinsektoren. Der bør også være mulighed for at yde støtte til investeringer i vinsektoren med henblik på at forbedre virksomhedernes økonomiske resultater. De medlemsstater, der ønsker at anvende destillation af biprodukter for at sikre vinkvaliteten og samtidig beskytte miljøet, bør have mulighed for at yde støtte hertil.

Or. en

 

Ændringsforslag  33

Forslag til forordning

Betragtning 42

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(42) Bestemmelserne om støtte til vinavlere ved bevilling af betalingsrettigheder, som medlemsstaterne allerede havde vedtaget, er blevet endelige. Derfor kan der kun ydes støtte, som medlemsstaterne har truffet afgørelse om inden den 1. december 2013, jf. artikel 137 i forordning (EU) nr. [KOM 2011)799], på de betingelser, som er fastsat i denne bestemmelse.

udgår

Or. en

 

Ændringsforslag  34

Forslag til forordning

Betragtning 43

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(43) For at sikre at formålene med vinstøtteprogrammerne opfyldes, og at EU-midlerne anvendes målrettet, bør Kommissionen have beføjelse til at vedtage visse retsakter, jf. traktatens artikel 290, om regler vedrørende: ansvaret for udgifterne fra den dato, hvor støtteprogrammers modtages eller ændres, til den dato, hvor de anvendes, kriterier for berettigede støtteforanstaltninger, støtteberettigede udgiftstyper og foranstaltninger, ikke støtteberettigede foranstaltninger og maksimumsstøtte pr. foranstaltning, ændring af støtteprogrammer, efter at de er iværksat, krav og tærskler i forbindelse med forskudsbetalinger, herunder krav om stillelse af sikkerhed i tilfælde af forskudsbetaling, generelle bestemmelser og definitioner med henblik på anvendelse af støtteprogrammer, forebyggelse af misbrug af støtteforanstaltninger og dobbeltfinansiering af projekter i forbindelse med producenters forpligtelse til at trække biprodukter fra vinfremstilling tilbage og undtagelser fra denne forpligtelse for at undgå yderligere administrative byrder og bestemmelser i forbindelse med frivillig certificering af destillerier, fastsættelse af diverse krav, herunder specifik kontrol, som medlemsstaterne skal foretage i forbindelse med støtteforanstaltningernes gennemførelse, og restriktioner, der skal sikre, at der er overensstemmelse med støtteforanstaltningernes anvendelsesområde, betalinger til støttemodtagere, herunder betalinger via forsikringsmæglere.

(43) For at sikre at formålene med vinstøtteprogrammerne opfyldes, og at EU-midlerne anvendes målrettet, bør Kommissionen have beføjelse til at vedtage visse retsakter, jf. traktatens artikel 290, om regler vedrørende: ansvaret for udgifterne fra den dato, hvor støtteprogrammer modtages eller ændres, til den dato, hvor de anvendes, kriterier for berettigede støtteforanstaltninger, støtteberettigede udgiftstyper og foranstaltninger, ikke støtteberettigede foranstaltninger og maksimumsstøtte pr. foranstaltning, ændring af støtteprogrammer, efter at de er iværksat, krav og tærskler i forbindelse med forskudsbetalinger, herunder krav om stillelse af sikkerhed i tilfælde af forskudsbetaling, forebyggelse af misbrug af støtteforanstaltninger og dobbeltfinansiering af produkter i forbindelse med producenters forpligtelse til at trække biprodukter fra vinfremstilling tilbage og undtagelser fra denne forpligtelse for at undgå yderligere administrative byrder og bestemmelser i forbindelse med frivillig certificering af destillerier, fastsættelse af diverse krav, herunder specifik kontrol, som medlemsstaterne skal foretage i forbindelse med støtteforanstaltningernes gennemførelse, og restriktioner, der skal sikre, at der er overensstemmelse med støtteforanstaltningernes anvendelsesområde, betalinger til støttemodtagere, herunder betalinger via forsikringsmæglere.

Or. en

 

Ændringsforslag  35

Forslag til forordning

Betragtning 44

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(44) Biavl er kendetegnes ved, at produktionsbetingelser og udbytte er meget forskellige, og at de økonomiske aktører er spredte og meget forskellige både i produktions- og afsætningsleddet. Eftersom varroasyge i de sidste år har bredt sig i en række medlemsstater og på grund af de vanskeligheder, som denne sygdom medfører for honningproduktionen, er det fortsat påkrævet med EU-foranstaltninger, fordi denne sygdom ikke kan udryddes fuldstændigt og bør behandles med godkendte midler. Som følge af omstændighederne og for at forbedre de generelle betingelser for produktion og afsætning af biavlsprodukter i EU bør der hvert tredje år opstilles nationale programmer. De nationale programmer bør delvis finansieres af EU.

(44) Biavl er kendetegnes ved, at produktionsbetingelser og udbytte er meget forskellige, og at de økonomiske aktører er spredte og meget forskellige både i produktions- og afsætningsleddet. På grund af den stigende forekomst af visse trusler mod bistaderne, herunder varroasyge, som i de sidste år har bredt sig i en række medlemsstater og på grund af de vanskeligheder, som denne sygdom medfører for honningproduktionen, er det fortsat påkrævet med EU-koordinerede foranstaltninger, som del af den europæiske veterinærpolitik, fordi denne sygdom ikke kan udryddes fuldstændigt og bør behandles med godkendte midler. Som følge af omstændighederne og for at forbedre biernes helbred og de generelle betingelser for produktion og afsætning af biavlsprodukter i EU bør der hvert tredje år opstilles nationale programmer med det formål at forbedre de generelle betingelser for produktion og afsætning af biavlsprodukter. De nationale programmer bør delvis finansieres af EU.

Or. en

 

Ændringsforslag  36

Forslag til forordning

Betragtning 45

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(45) For at sikre at EU midlerne anvendes målrettet, bør Kommissionen have beføjelse til at vedtage visse retsakter, jf. traktatens artikel 290, om foranstaltninger, der kan indgå i biavlsprogrammerne, regler for forpligtelserne vedrørende indholdet af de nationale programmer, udarbejdelse heraf og relevante undersøgelser samt betingelserne for tildeling af EU's finansielle bidrag til hver deltagende medlemsstat.

(45) For at sikre at EU midlerne anvendes målrettet, bør Kommissionen have beføjelse til at vedtage visse retsakter, jf. traktatens artikel 290, om de detaljerede foranstaltninger, der kan indgå i biavlsprogrammerne, regler for forpligtelserne vedrørende indholdet af de nationale programmer, udarbejdelse heraf og relevante undersøgelser samt betingelserne for tildeling af EU's finansielle bidrag til hver deltagende medlemsstat.

Or. en

 

Ændringsforslag  37

Forslag til forordning

Betragtning 48 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(48a) En vigtig foranstaltning i de nationale støtteprogrammer bør være salgsfremstød for og markedsføring af EU-landbrugsprodukter i EU og i tredjelande.

Or. en

 

Ændringsforslag  38

Forslag til forordning

Betragtning 50

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(50) For at sikre at alle produkter er af sund og sædvanlig handelskvalitet, og uden at tilsidesætte Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed, bør en generel basishandelsnorm som beskrevet i ovennævnte meddelelse fra Kommissionen være den rette løsning for produkter, der ikke er omfattet af handelsnormer pr. sektor eller produkt. Når sådanne produkter er i overensstemmelse med en gældende international standard, bør de anses for at være i overensstemmelse med den generelle handelsnorm.

(50) For at sikre at alle produkter er af sund og sædvanlig handelskvalitet, og uden at tilsidesætte Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed, bør en generel basishandelsnorm som beskrevet i ovennævnte meddelelse fra Kommissionen være den rette løsning for produkter, der ikke er omfattet af handelsnormer pr. sektor eller produkt. Når sådanne produkter er i overensstemmelse med en gældende international standard, bør de anses for at være i overensstemmelse med den generelle handelsnorm. Medlemsstaterne skal dog, uden at det berører EU-lovgivningen og det indre markeds funktion, bibeholde beføjelserne til at vedtage eller opretholde nationale bestemmelser om de sektorer eller produkter, som er underlagt den generelle handelsnorm, eller om sektorer eller produkter, som er underlagt særlige handelsnormer, med hensyn til de elementer, der ikke udtrykkeligt harmoniseres med denne forordning.

Or. en

 

Ændringsforslag  39

Forslag til forordning

Betragtning 53 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(53a) Der bør være en klar skillelinje mellem de obligatoriske handelsnormer og fakultative forbeholdte udtryk. De fakultative forbeholdte udtryk bør fortsat bidrage til at realisere målene med handelsnormerne og bør derfor være begrænset til at omfatte de produkter, der er opført i traktaternes bilag I.

Or. en

 

Ændringsforslag  40

Forslag til forordning

Betragtning 53 b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(53b) Af hensyn til formålet med denne forordning og af klarhedshensyn bør de allerede eksisterende fakultative forbeholdte udtryk fremover være omfattet af nærværende forordning.

Or. en

 

Ændringsforslag  41

Forslag til forordning

Betragtning 54

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(54) Under hensyn til forbrugernes interesse i at få relevante og gennemsigtige produktoplysninger bør det være muligt at fastlægge oplysninger om produktion på et passende geografisk plan i hvert enkelt tilfælde, samtidig med at der tages hensyn til de særlige forhold, der gør sig gældende i visse sektorer, navnlig hvad angår forarbejdede landbrugsprodukter.

(54) Under hensyn til forbrugernes interesse i at få relevante og gennemsigtige produktoplysninger bør det være muligt at fastlægge oplysninger om produktion på et passende geografisk plan i hvert enkelt tilfælde, uden at glemme, at ukorrekte og ufuldstændige oplysninger kan påvirke de økonomiske strukturer og erhvervslivet i det pågældende område, og samtidig med at der tages hensyn til de særlige forhold, der på regionalt plan gør sig gældende i visse sektorer, navnlig hvad angår forarbejdede landbrugsprodukter.

Or. en

 

Ændringsforslag  42

Forslag til forordning

Betragtning 56

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(56) For produkter importeret fra tredjelande bør der fastsættes særlige regler, hvis nationale bestemmelser i tredjelande kan berettige til undtagelser fra handelsnormerne, hvis de med sikkerhed kan ligestilles med EU-lovgivningen.

(56) For produkter importeret fra tredjelande bør der fastsættes særlige regler, der vedtages i overensstemmelse med den almindelige lovgivningsprocedure som fastsat i traktatens artikel 43, stk. 2, og som indeholder betingelserne for, hvornår importerede produkter anses for ækvivalente med EU-kravene, for så vidt angår handelsnormer, og hvornår der kan træffes foranstaltninger til dispensation fra de regler, der siger, at produkter kun kan markedsføres i Unionen i overensstemmelse med disse normer. Det er også hensigtsmæssigt at fastsætte reglerne for anvendelse af de handelsnormer, der gælder for produkter, der eksporteres fra Unionen.

Or. en

 

Ændringsforslag  43

Forslag til forordning

Betragtning 58

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(58) For at forholde sig til ændringer i markedssituationen bør Kommissionen have beføjelse til at vedtage visse retsakter, jf. traktatens artikel 290, om vedtagelse, ændring og indrømmelse af undtagelser dels fra krav vedrørende den generelle handelsnorm dels fra regler for opfyldelse.

(58) For at forholde sig til ændringer i markedssituationen bør Kommissionen have beføjelse til at vedtage visse retsakter, jf. traktatens artikel 290, med henblik på at vedtage detaljerede regler vedrørende den generelle handelsnorm og om vedtagelse, ændring og indrømmelse af undtagelser fra krav vedrørende den generelle handelsnorm samt regler for opfyldelse heraf.

Or. en

 

Ændringsforslag  44

Forslag til forordning

Betragtning 61

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(61) Under hensyn til de særlige forhold i handelen mellem EU og visse tredjelande og den særlige karakter af visse landbrugsprodukter bør Kommissionen have beføjelse til at vedtage visse retsakter, jf. traktatens artikel 290, om fastsættelse af betingelser for så vidt angår tolerancen for hver handelsnorm, hvis overskridelse vil medføre, at hele produktpartiet anses for ikke at opfylde normen, og om regler for hvornår importerede produkter anses for ækvivalente med EU-kravene for så vidt angår handelsnormer, og hvornår der kan træffes foranstaltninger til dispensation fra reglerne om, at produkter kun må afsættes i EU i overensstemmelse med sådanne handelsnormer samt om fastsættelse af forskrifter om anvendelse af handelsnormer på produkter, der eksporteres fra EU.

(61) Under hensyn til den særlige karakter af visse landbrugsprodukter bør Kommissionen have beføjelse til at vedtage visse retsakter, jf. traktatens artikel 290, om fastsættelse af betingelser for så vidt angår tolerancen for hver handelsnorm, hvis overskridelse vil medføre, at hele produktpartiet anses for ikke at opfylde normen.

Or. en

 

Ændringsforslag  45

Forslag til forordning

Betragtning 69

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(69) For at tage hensyn til de særlige produktionsforhold i det afgrænsede geografiske område, for at sikre produkternes kvalitet, og at de kan spores, samt beskytte producenternes og de erhvervsdrivendes rettigheder og legitime interesser, bør Kommissionen have beføjelse til at vedtage visse retsakter, jf. traktatens artikel 290, om principper for afgrænsning af det geografiske område og definitioner, restriktioner samt undtagelsesbestemmelser for produktionen i det afgrænsede geografiske område, på hvilke betingelser produktspecifikationerne kan indeholde supplerende krav, og vedrørende produktspecifikationens indhold, hvilken type ansøger, der kan ansøge om beskyttelse af en oprindelsesbetegnelse eller en geografisk betegnelse hvilke procedurer, der skal følges i forbindelse med ansøgningen om beskyttelse af oprindelsesbetegnelsen eller den geografiske betegnelse, herunder foreløbige nationale procedurer, Kommissionens gennemgang, indsigelsesprocedurer og procedurer for annullering og ændring, procedurer, der gælder for grænseoverskridende ansøgninger, procedurer for ansøgning om beskyttelse vedrørende et geografisk område i et tredjeland, datoen for, fra hvornår beskyttelsen skal gælde, procedurer i forbindelse med ændringer af produktspecifikationerne og datoen for, hvornår en ændring træder i kraft.

(69) For at tage hensyn til de særlige produktionsforhold i det afgrænsede geografiske område, for at sikre produkternes kvalitet, og at de kan spores, samt beskytte producenternes og de erhvervsdrivendes rettigheder og legitime interesser, bør Kommissionen have beføjelse til at vedtage visse retsakter, jf. traktatens artikel 290, for så vidt angår yderligere detaljer om principper for afgrænsning af det geografiske område og definitioner, restriktioner samt undtagelsesbestemmelser for produktionen i det afgrænsede geografiske område, på hvilke betingelser produktspecifikationerne kan indeholde supplerende krav, og vedrørende produktspecifikationens indhold, hvilken type ansøger, der kan ansøge om beskyttelse af en oprindelsesbetegnelse eller en geografisk betegnelse hvilke procedurer, der skal følges i forbindelse med ansøgningen om beskyttelse af oprindelsesbetegnelsen eller den geografiske betegnelse, herunder foreløbige nationale procedurer, Kommissionens gennemgang, indsigelsesprocedurer og procedurer for annullering og ændring, procedurer, der gælder for grænseoverskridende ansøgninger, procedurer for ansøgning om beskyttelse vedrørende et geografisk område i et tredjeland, datoen for, fra hvornår beskyttelsen skal gælde, procedurer i forbindelse med ændringer af produktspecifikationerne og datoen for, hvornår en ændring træder i kraft.

Or. en

 

Ændringsforslag  46

Forslag til forordning

Betragtning 70

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(70) For at sikre en passende beskyttelse og for at de erhvervsdrivende og de kompetente myndigheder ikke skal blive stillet ufordelagtigt på grund af, at denne forordning anvendes for så vidt angår vinbetegnelser, der er indrømmet beskyttelse før den 1. august 2009, bør Kommissionen have beføjelse til at vedtage visse retsakter, jf. traktatens artikel 290, om restriktioner på den beskyttede betegnelse og om overgangsbestemmelser vedrørende: vedrørende: vinbetegnelser, som medlemsstaterne har anerkendt som oprindelsesbetegnelser eller geografiske betegnelser senest den 1. august 2009, den forudgående nationale procedure vin, der er bragt i omsætning eller mærket før en bestemt dato, og ændringer af produktspecifikationerne.

udgår

Or. en

 

Ændringsforslag  47

Forslag til forordning

Betragtning 74

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(74) For at sikre at gældende mærkningspraksis og de horisontale bestemmelser om mærkning og præsentation overholdes, for at tage hensyn til de særlige forhold, der kendetegner vinsektoren, for at sikre at certificerings-, godkendelses- og kontrolprocedurer bliver effektive, og sikre de erhvervsdrivendes legitime interesser, samt for at de erhvervsdrivende ikke skal lide skade, bør Kommissionen have beføjelse til at vedtage visse retsakter, jf. traktatens artikel 290, om særlige omstændigheder, der berettiger udeladelse af udtrykkene "beskyttet oprindelsesbetegnelse" eller "beskyttet geografisk betegnelse", om anvendelsen af andre angivelser i mærkningen end dem, der er omhandlet i denne forordning, obligatoriske angivelser, fakultative angivelser og præsentation, om de nødvendige foranstaltninger i forhold til mærkning og præsentation af vine med oprindelsesbetegnelse eller geografisk betegnelse, hvis deres oprindelsesbetegnelse eller geografiske betegnelse opfylder kravene, om vin, der er bragt i omsætning og mærket før den 1. august 2009 og om undtagelser fra mærkning og præsentation.

(74) For at sikre at gældende mærkningspraksis og de horisontale bestemmelser om mærkning og præsentation overholdes, for at tage hensyn til de særlige forhold, der kendetegner vinsektoren, for at sikre at certificerings-, godkendelses- og kontrolprocedurer bliver effektive, og sikre de erhvervsdrivendes legitime interesser, samt for at de erhvervsdrivende ikke skal lide skade, bør Kommissionen have beføjelse til at vedtage visse retsakter, jf. traktatens artikel 290, om særlige omstændigheder, der berettiger udeladelse af udtrykkene "beskyttet oprindelsesbetegnelse" eller "beskyttet geografisk betegnelse", om anvendelsen af andre angivelser i mærkningen end dem, der er omhandlet i denne forordning, obligatoriske angivelser, fakultative angivelser og præsentation, om de nødvendige foranstaltninger i forhold til mærkning og præsentation af vine med oprindelsesbetegnelse eller geografisk betegnelse, hvis deres oprindelsesbetegnelse eller geografiske betegnelse opfylder kravene, om vin, der er bragt i omsætning og mærket før den 1. august 2009 og om undtagelser fra mærkning af eksport og præsentation

Or. en

 

 

Ændringsforslag  48

Forslag til forordning

Betragtning 77

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(77) Der bør fastlægges visse ønologiske fremgangsmåder og restriktioner for vinfremstilling, især med hensyn til forskæring og anvendelse af visse former for druemost, druesaft og friske druer med oprindelse i tredjelande. For at opfylde de internationale standarder bør Kommissionen, hvad angår yderligere ønologiske fremgangsmåder, generelt basere sig på de ønologiske fremgangsmåder, som Den Internationale Vinorganisation (OIV) anbefaler.

(77) Der bør fastlægges visse ønologiske fremgangsmåder og restriktioner for vinfremstilling, især med hensyn til forskæring og anvendelse af visse former for druemost, druesaft og friske druer med oprindelse i tredjelande. For at opfylde de internationale standarder bør Kommissionen generelt basere sig på de ønologiske fremgangsmåder, som Den Internationale Vinorganisation (OIV) anbefaler, når den fremsætter forslag vedrørende yderligere ønologiske fremgangsmåder.

Or. en

 

Ændringsforslag  49

Forslag til forordning

Betragtning 82 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(82a) Af såvel økonomiske som sociale grunde og af hensyn til miljøet og den regionale planlægningspolitik i landdistrikter med en lang vindyrkningstradition og ud over kravene om opretholdelse af kontrollen med europæiske vinavlsprodukter og disses mangfoldighed, anseelse og kvalitet, bør den nuværende ordning for plantningsrettigheder i vinsektoren som minimum opretholdes indtil 2030.

Or. en

 

Ændringsforslag  50

Forslag til forordning

Betragtning 83

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(83) Der vil efter udløbet af kvotesystemet stadig være behov for særlige instrumenter for at sikre en rimelig balance mellem sukkervirksomhedernes og sukkerroeavlernes rettigheder og forpligtelser. Derfor bør der fastsættes standardbestemmelser for brancheaftaler.

(83) Der er behov for særlige instrumenter inden for sukkersektoren for at sikre en rimelig balance mellem sukkervirksomhedernes og sukkerroeavlernes rettigheder og forpligtelser. Derfor bør der fastsættes standardbestemmelser for brancheaftaler.

Or. en

 

Ændringsforslag  51

Forslag til forordning

Betragtning 84

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(84) Under hensyn til de specifikke forhold i sukkersektoren og alle parters interesser bør Kommissionen have beføjelse til at vedtage visse retsakter, jf. traktatens artikel 290, om sådanne aftaler og især betingelserne for opkøb af, levering af, overtagelse af og betaling for sukkerroer.

(84) Under hensyn til de specifikke forhold i sukkersektoren og alle parters interesser bør der fastlægges en række regler om sådanne aftaler og især betingelserne for opkøb af, levering af, overtagelse af og betaling for sukkerroer.

Or. en

 

Ændringsforslag  52

Forslag til forordning

Betragtning 84 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(84a) For at tillade sukkerroeavlerne at fuldende deres tilpasning til den dybtgående reform, som gennemførtes i sukkersektoren i 2006, og videreføre bestræbelserne på at styrke konkurrenceevnen siden da, bør den nuværende kvoteordning forlænges indtil udløbet af høståret 2019/2020. Kommissionen bør i den forbindelse kunne tildele produktionskvoter til de medlemsstater, der opgav hele deres kvote i 2006.

Or. en

 

Ændringsforslag  53

Forslag til forordning

Betragtning 84 b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(84b) De kraftige og periodisk tilbagevendende spændinger, der ses på det europæiske sukkermarked, gør det nødvendigt at indføre en mekanisme, som, så længe det er nødvendigt, gør det muligt at frigive sukker uden for kvoten på det indre marked under de betingelser, der gælder for kvotesukker. Denne mekanisme bør samtidig tillade yderligere toldfri import med henblik på at sikre, at der er tilstrækkelige råvarer til rådighed på EU's sukkermarked og bevare den strukturelle ligevægt på markedet.

Or. en

 

Ændringsforslag  54

Forslag til forordning

Betragtning 84 c (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(84c) Med henblik på den endelige ophævelse af kvoteordningen efter 2020 bør Kommissionen inden den 1. juli 2018 forelægge Parlamentet og Rådet en rapport om, hvilke procedurer, der er hensigtsmæssige i forbindelse med den nuværende kvoteordnings ophør, og om sektorens fremtid efter kvoternes ophør i 2020, indeholdende alle nødvendige forslag med henblik på at forberede hele sektoren på tiden efter 2020. Inden den 31. december 2014 bør Kommissionen også fremlægge en rapport om forsyningskædens funktion inden for Unionens sukkersektor.

Or. en

 

Ændringsforslag  55

Forslag til forordning

Betragtning 85

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(85) Producentorganisationer og sammenslutninger heraf kan spille en nyttig rolle med hensyn til at koncentrere udbuddet og fremme bedste praksis. Brancheorganisationer kan spille en vigtig rolle, idet de åbner mulighed for dialog mellem aktører i forsyningskæden, fremmer bedste praksis og gør markedet mere gennemsigtigt. Eksisterende regler om definition og anerkendelse af sådanne organisationer og sammenslutninger heraf, der omfatter bestemte sektorer, bør derfor harmoniseres, strømlines og udvides til at gælde anerkendelse efter anmodning i henhold til vedtægterne i EU-lovgivningen i alle sektorer.

(85) Producentorganisationer og sammenslutninger heraf kan spille en nyttig rolle med hensyn til at koncentrere udbuddet, forbedre markedsføringen, rette op på ubalancer i værdikæden og fremme bedste praksis, især i forhold til at opfylde målene i traktatens artikel 39, specielt målet om at stabilisere producenternes indtægter, bl.a. ved at stille værktøjer til krisestyring til rådighed for medlemmerne, ved at forbedre markedsføringen, koncentrere udbuddet og forhandle kontrakter, hvorved producenternes forhandlingsposition reelt styrkes.

Or. en

 

Ændringsforslag  56

Forslag til forordning

Betragtning 85 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(85a) Brancheorganisationer kan spille en vigtig rolle, idet de åbner mulighed for dialog mellem aktører i forsyningskæden, fremmer bedste praksis og gør markedet mere gennemsigtigt.

Or. en

 

Ændringsforslag  57

Forslag til forordning

Betragtning 85 b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(85b) Eksisterende regler om definition og anerkendelse af producentorganisationer, sammenslutninger heraf og brancheorganisationer, der dækker bestemte sektorer, bør derfor harmoniseres, strømlines og udvides til at gælde anerkendelse efter anmodning i henhold til de vedtægter, der er fastsat i denne forordning, inden for alle sektorer. Navnlig er det afgørende, at kriterierne for anerkendelse og reglerne for producentorganisationer, der oprettes i overensstemmelse med fællesskabsbestemmelserne sikrer, at sådanne enheder oprettes på initiativ af landbrugere, der på demokratisk vis fastlægger organisationens overordnede politik og træffer beslutningerne vedrørende dens interne arbejdsmetoder.

Or. en

 

Ændringsforslag  58

Forslag til forordning

Betragtning 87

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(87) Med hensyn til levende planter, oksekød, svinekød, fåre- og gedekød, æg og fjerkrækød bør der åbnes mulighed for at vedtage visse foranstaltninger, som gør det lettere at tilpasse udbuddet til markedets behov, hvilket kan bidrage til at stabilisere markederne og sikre den pågældende landbrugsbefolkning en rimelig levestandard.

(87) Der bør åbnes mulighed for at vedtage visse foranstaltninger, som gør det lettere at tilpasse udbuddet til markedets behov, hvilket kan bidrage til at stabilisere markederne og sikre den pågældende landbrugsbefolkning en rimelig levestandard.

Or. en

 

Ændringsforslag  59

Forslag til forordning

Betragtning 88

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(88) For at fremme initiativer i producentorganisationer, sammenslutninger deraf og erhvervsorganisationer, der kan lette tilpasningen af udbuddet til markedsbehovet, bortset fra foranstaltninger, der har med tilbagetrækning fra markedet at gøre, bør Kommissionen have beføjelse til at vedtage visse retsakter, jf. traktatens artikel 290, om foranstaltninger til forbedring af kvaliteten af levende planter, oksekød, svinekød, fåre- og gedekød, æg og fjerkrækød, til fremme af en bedre organisation af produktion, forarbejdning og afsætning, foranstaltninger, der skal gøre det lettere at følge markedsprisudviklingen og muliggøre opstilling af kort- eller langsigtede prognoser på grundlag af de benyttede produktionsmidler.

(88) For at fremme initiativer i producentorganisationer, sammenslutninger deraf og erhvervsorganisationer, der kan lette tilpasningen af udbuddet til markedsbehovet, bortset fra foranstaltninger, der har med tilbagetrækning fra markedet at gøre, bør Kommissionen have beføjelse til at vedtage visse retsakter, jf. traktatens artikel 290 til forbedring af kvaliteten, til fremme af en bedre organisation af produktion, forarbejdning og afsætning, foranstaltninger, der skal gøre det lettere at følge markedsprisudviklingen og muliggøre opstilling af kort- eller langsigtede prognoser på grundlag af de benyttede produktionsmidler.

Or. en

 

Ændringsforslag  60

Forslag til forordning

Betragtning 90

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(90) I afventning af EU-lovgivning om formelle, skriftlige kontrakter kan medlemsstaterne efter deres egne aftaleretlige systemer gøre brugen af sådanne kontrakter obligatorisk, forudsat at det ikke er i strid med EU-retten og navnlig ikke resulterer i, at det indre marked og den fælles markedsordning ikke fungerer efter hensigten. På grund af de forskellige situationer i de forskellige EU-områder bør det af hensyn til nærhedsprincippet fortsat være medlemsstaterne, der træffer en sådan beslutning. For at sikre, at der inden for mælke- og mejerisektoren fastsættes passende minimumsstandarder for sådanne kontrakter, og at det indre marked og den fælles markedsordning kan fungere efter hensigten, bør der på EU-plan fastlægges en række basisbetingelser for anvendelsen af sådanne kontrakter. Eftersom visse mejerikooperativer i deres vedtægter kan have regler med samme virkning, bør sådanne kooperativer af forenklingshensyn fritages for kontraktkravet. For at sikre at der anvendes et sådant system, når det er en tredjemand, der indsamler mælk fra landbrugerne med henblik på levering til forarbejdningsvirksomheder, bør systemet også anvendes i dette tilfælde

udgår

Or. en

 

Ændringsforslag  61

Forslag til forordning

Betragtning 90 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(90a) Anvendelsen af formelle, skriftlige kontrakter, indgået forud for levering, der indeholder de mest grundlæggende elementer, er ikke udbredt. Sådanne kontrakter kan imidlertid, som i mejerikædens tilfælde, bidrage til at pålægge operatørerne et større ansvar og skabe øget opmærksomhed om behovet for at tage mere hensyn til markedssignalerne, forbedre pristransmissionen og tilpasse udbuddet til efterspørgslen samt bidrage til at undgå visse urimelige handelspraksisser.

Or. en

 

Ændringsforslag  62

Forslag til forordning

Betragtning 90 b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(90b) Da sådanne kontrakter ikke er omfattet af Unionens lovgivning, kan medlemsstater inden for deres egen aftaleret beslutte at gøre anvendelsen af sådanne kontrakter obligatorisk, såfremt Unionens lovgivning overholdes, navnlig i spørgsmål vedrørende det indre markeds og den fælles markedsordnings funktion. I betragtning af de mange forskellige forhold, der gør sig gældende inden for aftaleret på tværs af Unionen, bør en sådan beslutning i overensstemmelse med nærhedsprincippet henhøre under medlemsstaternes kompetence. Der bør være ensartede betingelser for leverancer inden for et givet område. Hvis en medlemsstat derfor beslutter, at hver leverance på dens område fra en landbruger til en forarbejdningsvirksomhed skal være omfattet af en skriftlig kontrakt mellem parterne, bør denne betingelse også gælde for leverancer fra andre medlemsstater, men ikke den behøver ikke at gælde for leverancer til andre medlemsstater. I overensstemmelse med nærhedsprincippet bør det overlades til medlemsstaterne at bestemme, om en første køber skal afgive et skriftligt tilbud til en landbruger om at indgå en sådan kontrakt.

Or. en

 

Ændringsforslag  63

Forslag til forordning

Betragtning 91

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(91) For at sikre en rationel produktionsudvikling og sikre mælkeproducenterne en rimelig levestandard bør mælkeproducenternes forhandlingsposition over for forarbejdningsvirksomhederne styrkes, så der opnås en mere retfærdig fordeling af værditilvæksten i hele forsyningskæden. For at nå disse mål i den fælles landbrugspolitik bør der derfor vedtages en bestemmelse i henhold til traktatens artikel 42 og artikel 43, stk. 2, så mælkeproducentorganisationer eller sammenslutninger heraf kan forhandle om aftalevilkår med et mejeri, herunder pris, samlet for produktionen fra en del af eller alle deres medlemmer. For at opretholde faktisk konkurrence på markedet for mejeriprodukter bør der gælde passende kvantitative begrænsninger for denne mulighed.

udgår

Or. en

 

Ændringsforslag  64

Forslag til forordning

Betragtning 91 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(91a) For at sikre en bæredygtig produktionsudvikling og sikre producenterne en rimelig levestandard bør producenternes forhandlingsposition over for potentielle købere styrkes, så der opnås en mere retfærdig fordeling af værditilvæksten i hele forsyningskæden. For at nå disse mål for den fælles landbrugspolitik bør der derfor vedtages en bestemmelse i henhold til traktatens artikel 42 og i overensstemmelse med den almindelige lovgivningsprocedure, fastlagt i traktatens artikel 43, stk. 2, så landbrugsproducentorganisationer, der består udelukkende af landbrugere eller af sammenslutninger heraf, kan forhandle om aftalevilkårene for alle kontrakter, herunder priser, med en køber, samlet for produktionen fra en del af eller alle deres medlemmer, med henblik på at forhindre købere i at gennemtvinge priser, der er lavere end produktionsomkostningerne. Imidlertid bør kun producentorganisationer, der søger om og opnår anerkendelse, have mulighed for at drage fordel af denne bestemmelse. Endvidere bør bestemmelsen ikke gælde kooperativer. Desuden bør eksisterende producentorganisationer, der er anerkendt i national ret, kunne opnå de facto-anerkendelse i henhold til denne forordning.

Or. en

 

Ændringsforslag  65

Forslag til forordning

Betragtning 91 b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(91b) I betragtning af den vigtige rolle, som ​​spilles af beskyttede oprindelsesbetegnelser (BOB) og beskyttede geografiske betegnelser (BGB), navnlig i sårbare landdistrikter, for at sikre merværdien og opretholde kvaliteten, navnlig af oste, der nyder godt af BOB- eller BGB-betegnelsen, samt i lyset af, at mælkekvoteordningen er under afvikling, bør medlemsstaterne have tilladelse til at anvende regler til regulering af udbuddet af sådanne oste, produceret inden for det pågældende geografiske område. Reglerne bør gælde for den samlede produktion af den pågældende ost og bør fastlægges efter anmodning fra en brancheorganisation, en producentorganisation eller en sammenslutning som defineret i Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 af 20. marts 2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer. En sådan anmodning bør være støttet af et stort flertal af mælkeproducenter, der repræsenterer størsteparten af den mælkemængde, der indgår i produktionen af den pågældende ost, og – for så vidt angår brancheorganisationer og sammenslutninger – af et stort flertal af osteproducenter, der repræsenterer størsteparten af produktionen af den pågældende ost. Disse regler bør endvidere være underlagt strenge betingelser, navnlig for at undgå, at de skader handelen med produkter på andre markeder, og for at beskytte mindretalsrettigheder. Medlemsstaterne bør straks offentliggøre de vedtagne regler og underrette Kommissionen herom, sørge for regelmæssige tilsyn og ophæve reglerne i tilfælde af manglende overholdelse.

Or. en

 

Ændringsforslag  66

Forslag til forordning

Betragtning 91 c (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(91c) Mælkekvoterne udløber i medfør af forordning (EF) nr. 1234/2007 forholdsvis kort tid efter nærværende forordnings ikrafttræden. Efter ophævelsen af forordning (EF) nr. 1234/2007 bør de relevante bestemmelser fortsat gælde, indtil denne ordning udløber.

Or. en

 

Ændringsforslag  67

Forslag til forordning

Betragtning 91 d (ny)

 

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(91d) Beslutningen om at ophæve mælkekvoterne ledsagedes af et løfte om en "blød landing" for mælke- og mejerisektoren. Forordning (EU) nr. 261/20121 om kontraktforhold i mælke- og mejerisektoren udgør et første skridt i denne retning, og der vil også blive behov for yderligere lovgivning. Kommissionen bør derfor bemyndiges til i tilfælde af en alvorlig uligevægt på markedet for mælk og mejeriprodukter at tildele mælkeproducenter, der frivilligt indskrænker produktionen, støtte, men ligeledes pålægge mælkeproducenter, der øger produktionen, en afgift i samme periode og i samme omfang.

 

____________________

 

1 EUT L 94 af 30.3.2012, s. 38.

Or. en

 

Ændringsforslag  68

Forslag til forordning

Betragtning 93

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(93) For at sikre at det klart defineres, hvilke mål og hvilket ansvar producentorganisationer og –sammenslutninger, brancheorganisationer og erhvervsorganisationer har, således at disse organisationer og sammenslutninger kommer til at fungere så effektivt som muligt og for at sikre at konkurrencen overholdes og at den fælles markedsordning fungerer efter hensigten, bør Kommissionen have beføjelse til at vedtage visse retsakter, jf. traktatens artikel 290, om regler vedrørende: særlige mål, som organisationerne og sammenslutningerne kan, skal eller ikke skal søge at nå herunder undtagelserne i denne forordning; deres vedtægter, anerkendelse, struktur, juridisk person, medlemskreds, størrelse, ansvarsforhold og aktiviteter, konsekvenserne af, at de anerkendes, eller at anerkendelsen trækkes tilbage, sammenlægninger, tværnationale producentorganisationer og tværnationale sammenslutninger heraf, organisationers eller sammenslutningers udlicitering af aktiviteter og tilvejebringelse af tekniske faciliteter, den mindstemængde eller -værdi, som en organisations eller sammenslutnings salgbare produktion skal repræsentere, den mindstemængde eller værdi, som en organisations eller sammenslutnings salgbare produktion skal repræsentere, udvidelse af nogle af organisationernes regler til at omfatte andre end medlemmer og ikke-medlemmers obligatoriske betaling af bidrag, herunder en liste over strengere produktionsregler, der kan udvides, yderligere krav om repræsentativitet, de pågældende økonomiske områder, herunder Kommissionens gennemgang af definitionerne, minimumsperiode, som reglerne bør have været gældende for, før de blev udvidet, personer eller organisationer som reglerne eller bidragene gælder for, og under hvilke omstændigheder Kommissionen kan kræve, at udvidelsen af reglerne og de obligatoriske bidrag afvises eller trækkes tilbage.

(93) For at sikre at det klart defineres, hvilke mål og hvilket ansvar producentorganisationer og –sammenslutninger, brancheorganisationer og erhvervsorganisationer har, således at disse organisationer og sammenslutninger kommer til at fungere så effektivt som muligt, og for at sikre at konkurrencen overholdes og at den fælles markedsordning fungerer efter hensigten, bør Kommissionen have beføjelse til at vedtage visse retsakter, jf. traktatens artikel 290, om regler vedrørende: særlige mål, som organisationerne og sammenslutningerne kan, skal eller ikke skal søge at nå og som om nødvendigt kan tilføjes til bestemmelserne i denne forordning; vedtægter fra sammenslutninger af organisationer, dog ikke producentorganisationer, de specifikke betingelser gældende for vedtægterne fra producentorganisationer inden for visse sektorer, struktur, juridisk person, medlemskreds, størrelse, ansvarsforhold og aktiviteter, konsekvenserne af, at de anerkendes, eller at anerkendelsen trækkes tilbage, sammenlægninger, tværnationale producentorganisationer og tværnationale sammenslutninger heraf, herunder regler om administrativ bistand i tilfælde af tværnationalt samarbejde; betingelserne for organisationers eller sammenslutningers udlicitering af aktiviteter og tilvejebringelse af tekniske faciliteter, den mindstemængde eller -værdi, som en organisations eller sammenslutnings salgbare produktion skal repræsentere, udvidelse af nogle af organisationernes regler til at omfatte andre end medlemmer og ikke-medlemmers obligatoriske betaling af bidrag, herunder en liste over strengere produktionsregler, der kan udvides, yderligere krav om repræsentativitet, de pågældende økonomiske områder, herunder Kommissionens gennemgang af definitionerne, minimumsperiode, som reglerne bør have været gældende for, før de blev udvidet, personer eller organisationer som reglerne eller bidragene gælder for, og under hvilke omstændigheder Kommissionen kan kræve, at udvidelsen af reglerne og de obligatoriske bidrag afvises eller trækkes tilbage samt de specifikke betingelser for gennemførelse af kontraktmæssige ordninger og de specifikke beløb, der kan udgøre grundlaget for kontraktforhandlinger.

Or. en

 

Ændringsforslag  69

Forslag til forordning

Betragtning 94

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(94) Et indre marked kræver en ordning for samhandel ved EU's ydre grænser. En sådan samhandelsordning bør omfatte importtold og eksportrestitutioner og bør i princippet stabilisere EU-markedet. Samhandelsordningen bør baseres på de aftaler, der er indgået i forbindelse med de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden og bilaterale aftaler.

(94) Et indre marked kræver en ordning for samhandel ved EU's ydre grænser. En sådan samhandelsordning bør omfatte importtold og eksportrestitutioner og bør i princippet stabilisere EU-markedet uden at forstyrre markedet i udviklingslandene. Samhandelsordningen bør baseres på de aftaler, der er indgået i forbindelse med de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden og bilaterale aftaler.

Or. en

 

Ændringsforslag  70

Forslag til forordning

Betragtning 94 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(94a) Princippet om gensidighed bør imidlertid ikke fraviges ved gennemførelsen af internationale aftaler, navnlig hvad angår told, sundhed, plantesundhed, miljø og dyrevelfærd; og gennemførelsen bør ske under nøje overholdelse af indgangsprisordninger, specifikke ekstraafgifter og udligningsafgifter.

Or. en

 

Ændringsforslag  71

Forslag til forordning

Betragtning 96

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(96) Under hensyn til udviklingen i handelen og på markederne, de pågældende markeders behov og om nødvendigt behovet for at overvåge importen eller eksporten af de pågældende produkter bør Kommissionen have beføjelse til at vedtage visse retsakter, jf. traktatens artikel 290, vedrørende listen over de produkter, der skal fremlægges import eller eksportlicens for, og de tilfælde og situationer, hvor der ikke kræves fremlagt import- eller eksportlicens.

(96) Under hensyn til udviklingen i handelen og på markederne, de pågældende markeders behov og om nødvendigt behovet for at overvåge importen eller eksporten af de pågældende produkter bør Kommissionen have beføjelse til at vedtage visse retsakter, jf. traktatens artikel 290, til at ændre elle supplere listen over de produkter, der skal fremlægges import- eller eksportlicens for, og de tilfælde og situationer, hvor der ikke kræves fremlagt import- eller eksportlicens.

Or. en

 

Ændringsforslag  72

Forslag til forordning

Betragtning 100

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(100) For at sikre, at indgangsprisordningen bliver effektiv, bør Kommissionen have beføjelse til at vedtage visse retsakter i overensstemmelse med traktatens artikel 290 om medtagelse af kontrol af toldværdien på baggrund af en anden værdi end enhedsprisen.

(100) For at sikre at indgangsprisordningen bliver effektiv, bør Kommissionen have beføjelse til at vedtage visse retsakter i overensstemmelse med traktatens artikel 290 om medtagelse af kontrol af toldværdien på baggrund af enhedsprisen eller, om nødvendigt, en kontrol af toldværdien i forhold til den faste importværdi. Kontrollen af toldværdien bør under ingen omstændigheder ske ved hjælp af en deduktiv metode, der ville reducere eller forhindre pålæggelsen af de specifikke ekstraafgifter.

Or. en

 

Ændringsforslag  73

Forslag til forordning

Betragtning 103 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(103 a) Med henblik på at lette den biobaserede økonomis udvikling og vækst og forhindre skadelige virkninger for EU's marked for biobaserede industriprodukter, der i modsat fald ville kunne forekomme, bør der træffes foranstaltninger til at sikre, at producenter af biobaserede industriprodukter har adgang til sikre forsyninger af landbrugsråvarer til globalt konkurrencedygtige priser. Når landbrugsråvarer importeres til EU uden importtold til anvendelse ved fremstilling af biobaserede industriprodukter, bør der træffes foranstaltninger til at sikre, at råvarerne anvendes til det angivne formål.

Or. en

 

Ændringsforslag  74

Forslag til forordning

Betragtning 105

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(105) Toldordningen gør det muligt at give afkald på alle øvrige beskyttelsesforanstaltninger ved EU's ydre grænser. I helt specielle tilfælde kan ordningen for det indre marked og toldordningen dog vise sig at være utilstrækkelige. For at EU-markedet i sådanne tilfælde ikke skal være forsvarsløst over for eventuelle forstyrrelser, bør EU have mulighed for hurtigt at træffe alle nødvendige foranstaltninger. Sådanne foranstaltninger bør være i overensstemmelse med EU's internationale forpligtelser.

(105) Toldordningen gør det muligt at give afkald på alle øvrige beskyttelsesforanstaltninger ved EU's ydre grænser. I helt specielle tilfælde kan ordningen for det indre marked og toldordningen dog vise sig at være utilstrækkelige. For at EU-markedet i sådanne tilfælde ikke skal være forsvarsløst over for eventuelle forstyrrelser, bør EU have mulighed for hurtigt at træffe alle nødvendige foranstaltninger. Sådanne foranstaltninger bør være i overensstemmelse med EU's internationale forpligtelser og med dens politik for udviklingssamarbejde.

Or. en

 

Ændringsforslag  75

Forslag til forordning

Betragtning 107

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(107) Bestemmelser, ifølge hvilke der ved eksport til tredjelande ydes restitutioner, der er baseret på forskellen mellem priserne i EU og på verdensmarkedet, og som ligger inden for de begrænsninger, EU har forpligtet sig til i WTO, bør gøre det muligt at sikre EU's deltagelse i den internationale handel med visse produkter, der er omfattet at denne forordning. Der bør fastsættes værdi- og mængdegrænser for subsidieret eksport.

(107) Bestemmelser, ifølge hvilke der ved eksport til tredjelande ydes restitutioner, der er baseret på forskellen mellem priserne i EU og på verdensmarkedet, og som ligger inden for de begrænsninger, EU har forpligtet sig til i WTO, bør opretholdes som et krisestyringsinstrument for visse produkter, der er omfattet at denne forordning, indtil der er truffet beslutning om instrumentets fremtid inden for rammerne af WTO på grundlag af gensidighed. Budgetposten for eksportrestitutioner bør derfor midlertidigt nulstilles. Der bør fastsættes værdi- og mængdegrænser for eksportrestitutioner, og disse bør ikke bringe udviklingslandenes landbrugssektorer og økonomier i fare.

Or. en

 

Ændringsforslag  76

Forslag til forordning

Betragtning 120

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(120) I henhold til traktatens artikel 42 finder traktatens bestemmelser om konkurrenceregler kun anvendelse på produktion af og handel med landbrugsprodukter i det omfang, det er fastlagt i EU-lovgivningen inden for rammerne af de bestemmelser og efter den procedure, der er fastsat i artikel 43, stk. 2 og 3, i traktaten.

(120) I henhold til traktatens artikel 42 finder traktatens bestemmelser om konkurrenceregler kun anvendelse på produktion af og handel med landbrugsprodukter i det omfang, det er fastlagt i EU-lovgivningen inden for rammerne af de bestemmelser og efter den procedure, der er fastsat i artikel 43, stk. 2 i traktaten.

Or. en

 

Ændringsforslag  77

Forslag til forordning

Betragtning 121 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(121a) Der bør tages bedre hensyn til de særlige forhold i landbrugssektoren ved gennemførelsen af unionens regler på konkurrenceområdet, navnlig for at sikre, at de opgaver, der overdrages til producentorganisationer, sammenslutninger af producentorganisationer og brancheorganisationer, kan løses korrekt og effektivt.

Or. en

 

Ændringsforslag  78

Forslag til forordning

Betragtning 121 b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(121b) For at sikre en ensartet anvendelse af bestemmelser i relation til konkurrencelovgivningen i denne forordning og dermed bidrage til et velfungerende indre marked bør Kommissionen koordinere de forskellige nationale konkurrencemyndigheders aktioner. Kommissionen bør i den forbindelse offentliggøre retningslinjer og vejledninger for god praksis som hjælp til de forskellige nationale konkurrencemyndigheder og virksomheder inden for landbrugs- og landbrugsfødevaresektoren.

Or. en

 

Ændringsforslag  79

Forslag til forordning

Betragtning 122

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(122) Det bør tillades at anvende en særlig tilgang i forbindelse med landbrugsorganisationer, producentorganisationer eller sammenslutninger, som har til formål i fællesskab at producere eller handle med landbrugsprodukter eller at gøre brug af fælles anlæg, medmindre en sådan fælles aktivitet udelukker konkurrence eller medfører fare for, at målene i traktatens artikel 39 ikke kan nås.

(122) Det bør tillades at anvende en særlig tilgang i forbindelse med producentorganisationer eller sammenslutninger deraf, som har til formål i fællesskab at producere eller handle med landbrugsprodukter eller at gøre brug af fælles anlæg, medmindre en sådan fælles aktivitet udelukker konkurrence. Det er særlig vigtigt, at disse organisationers aftaler, beslutninger og samordnede praksis betragtes som nødvendige for gennemførelsen af den fælles landbrugspolitiks mål, jf. traktatens artikel 39, og at traktatens artikel 101, stk. 1, ikke finder anvendelse på disse aftaler, medmindre konkurrencen udelukkes derved. I så fald bør procedurerne i henhold til artikel 2 i forordning nr. 1/20031 finde anvendelse, og i alle sager om konkurrenceudelukkelse bør bevisbyrden påhvile den part eller myndighed, der påstår, at reglerne er blevet overtrådt.

 

____________________

 

1 EFT L 1 af 4.1.2003, s. 1.

Or. en

 

Ændringsforslag  80

Forslag til forordning

Betragtning 124

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(124) Der er risiko for, at det indre marked ikke fungerer efter hensigten, hvis der ydes statsstøtte. Derfor bør traktatens bestemmelser om statsstøtte generelt gælde for landbrugsprodukter. Der bør under visse omstændigheder kunne indrømmes undtagelser. I tilfælde af undtagelser bør Kommissionen dog kunne opstille en liste over eksisterende, ny eller påtænkt statsstøtte, fremsætte relevante bemærkninger over for medlemsstaterne og foreslå dem egnede foranstaltninger.

(124) (Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

 

Ændringsforslag  81

Forslag til forordning

Betragtning 129

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(129) Medlemsstaterne bør fortsat kunne yde nationale betalinger til nødder i henhold til artikel 120 i forordning (EF) nr. 73/2009 for at afbøde virkningerne af afkoblingen af den gamle EU‑støtteordning for nødder. Af klarhedshensyn og fordi nævnte forordning ophæves, bør de nationale betalinger omfattes af denne forordning.

(129) (Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

 

Ændringsforslag  82

Forslag til forordning

Betragtning 131 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(131a) Data, der indsamles gennem informationsnettet for landøkonomisk bogføring, bør tages i betragtning ved udarbejdelsen af undersøgelser og forskning med det formål at forhindre kriser i de forskellige landbrugssektorer, idet de afspejler landbrugenes resultater. Disse data bør være et nyttigt værktøj til kriseforebyggelse og -styring.

Or. en

 

Ændringsforslag  83

Forslag til forordning

Betragtning 133

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(133) For at kunne reagere effektivt over for truende markedsforstyrrelser som følge af betydelige prisstigninger eller -fald på markeder inden for eller uden for EU eller andre faktorer, der påvirker priserne, bør Kommissionen have beføjelse til at vedtage visse retsakter i overensstemmelse med traktatens artikel 290 om de nødvendige foranstaltninger for den pågældende sektor, herunder om nødvendigt foranstaltninger til udvidelse eller ændring af andre foranstaltningers anvendelsesområde, varighed eller andre aspekter i denne forordning eller til hel eller delvis suspendering af importtolden for visse mængder og/eller perioder.

(133) For at kunne reagere effektivt mod markedsforstyrrelser som følge af betydelige prisstigninger eller –fald på markeder inden for eller uden for EU, en betydelig stigning i produktionsomkostningerne eller andre faktorer, der påvirker priserne i tilfælde, hvor en sådan situation sandsynligvis vil fortsætte eller forværre sig, bør Kommissionen have beføjelse til at vedtage visse retsakter i overensstemmelse med traktatens artikel 290 om de nødvendige foranstaltninger for den pågældende sektor, herunder om nødvendigt foranstaltninger til udvidelse eller ændring af andre foranstaltningers anvendelsesområde, varighed eller andre aspekter i denne forordning eller til hel eller delvis suspendering af importtolden for visse mængder og/eller perioder.

Or. en

 

Ændringsforslag  84

Forslag til forordning

Betragtning 135

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Virksomheder, medlemsstaterne og/eller tredjelande kan pålægges at fremsende meddelelser om anvendelse af denne forordning, at kontrollere, analysere og forvalte markedet for landbrugsprodukter, at sikre gennemskuelighed på markedet og at den fælles landbrugspolitiks foranstaltninger fungerer efter hensigten, at kontrollere, overvåge, bedømme og føre revision med den fælles landbrugspolitiks foranstaltninger samt gennemføre internationale aftaler, herunder anmeldelseskrav i henhold til disse aftaler. For at sikre en harmoniseret, strømlinet og enkel strategi bør Kommissionen have beføjelse til at vedtage alle nødvendige foranstaltninger om meddelelser. Den bør i den forbindelse tages hensyn til databehovene og samspillet mellem mulige datakilder.

(135) Virksomheder, medlemsstaterne og/eller tredjelande kan pålægges at fremsende meddelelser om anvendelse af denne forordning, at kontrollere, analysere og forvalte markedet for landbrugsprodukter, at sikre gennemskuelighed på markedet og at den fælles landbrugspolitiks foranstaltninger fungerer efter hensigten, at kontrollere, overvåge, bedømme og føre revision med den fælles landbrugspolitiks foranstaltninger samt gennemføre internationale aftaler, herunder anmeldelseskrav i henhold til disse aftaler. For at sikre en harmoniseret, strømlinet og enkel strategi bør Kommissionen have beføjelse til at vedtage visse retsakter i overensstemmelse med traktatens artikel 290, hvad angår nødvendige foranstaltninger om meddelelser. Den bør i den forbindelse tages hensyn til databehovene og samspillet mellem mulige datakilder og sikre overholdelse af princippet om, at "personoplysninger ikke må behandles yderligere på en måde, der ikke er i overensstemmelse med det oprindelige formål med dataindsamlingen", således som det henstilles i udtalelsen fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse af 14. december 20111.

 

____________________

 

1 EUT C 35 af 9.2.2012, s. 1.

Or. en

 

Ændringsforslag  85

Forslag til forordning

Betragtning 137

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(137) Unionens lovgivning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger, særlig Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger, finder anvendelse.

(137) Unionens lovgivning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger, særlig Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger1 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger2, finder anvendelse.

 

_____________________

 

1 EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31.

 

2 EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.

Or. en

 

Ændringsforslag  86

Forslag til forordning

Betragtning 139

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

For at overgangen fra bestemmelserne i forordning (EU) nr. [KOM(2010)799] til bestemmelserne i denne forordning kan forløbe gnidningsløst, bør Kommissionen have beføjelse til at vedtage visse retsakter, jf. traktatens artikel 290, om nødvendige foranstaltninger, især om beskyttelse af virksomheders rettigheder og berettigede forventninger.

For at overgangen fra bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1234/2007 til bestemmelserne i denne forordning kan forløbe gnidningsløst, bør Kommissionen have beføjelse til at vedtage visse retsakter, jf. traktatens artikel 290, om nødvendige foranstaltninger, især om beskyttelse af virksomheders rettigheder og berettigede forventninger.

Or. en

 

Ændringsforslag  87

Forslag til forordning

Betragtning 140

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hasteprocedurer bør kun anvendes i særlige tilfælde, hvor dette måtte vise sig at være nødvendigt for at kunne reagere effektivt mod truende eller allerede opståede markedsforstyrrelser. Ved valg af en hasteprocedure bør valget begrundes, ligesom det bør fastsættes, i hvilke tilfælde der bør gøres brug af en sådan hasteprocedure.

(140) Hasteprocedurer bør anvendes for at kunne reagere effektivt mod visse markedsforstyrrelser og mod skadedyrsangreb, dyre- og plantesygdomme og manglende forbrugertillid som følge af risici for folke-, dyre- eller plantesundheden eller for at løse specifikke problemer.

Or. en

 

Ændringsforslag  88

Forslag til forordning

Betragtning 143

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(143) Kommissionen bør vedtage gennemførelsesretsakter, der straks finder anvendelse, i behørigt begrundede hastende tilfælde med henblik på vedtagelse, ændring eller ophævelse af EU-sikkerhedsforanstaltninger, suspendering af anvendelsen af proceduren for passiv eller aktiv forædling som reaktion på markedssituationen samt løsning af specifikke problemer i akutte situationer, hvis der er behov for øjeblikkeligt indgreb for at håndtere problemerne.

(143) Kommissionen bør vedtage gennemførelsesretsakter, der straks finder anvendelse, i behørigt begrundede hastende tilfælde med henblik på vedtagelse, ændring eller ophævelse af EU-sikkerhedsforanstaltninger, suspendering af anvendelsen af proceduren for passiv eller aktiv forædling som reaktion på markedssituationen.

Or. en

 

Ændringsforslag  89

Forslag til forordning

Betragtning 143 a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(143a) Der bør navnlig vedtages beskyttelsesforanstaltninger, når landbrugsprodukter importeret fra tredjelande ikke garanterer fødevaresikkerhed eller sporbarhed og ikke er i overensstemmelse med alle det indre markeds sundheds-, miljø- eller dyrevelfærdsbetingelser, når der opstår kriser på markedet, eller der opdages mangler for så vidt angår betingelserne i importlicenser, hvad angår priser, mængder eller tidsplaner. Kontrol med overholdelsen af de fastsatte betingelser for import af landbrugsvarer bør gennemføres ved hjælp af et integreret system for kontrol med import til EU i realtid.

Or. en

 

Ændringsforslag  90

Forslag til forordning

Betragtning 146

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(146) I henhold til forordning (EU) nr. [KOM(2010)799] udløber markedsforvaltningsforanstaltningerne, bl.a. for mælke- og sukkerkvoter og andre sukkerforanstaltninger, restriktionerne for at plante vinstokke samt visse typer statsstøtte, for en række sektorer inden for rimelig frist efter denne forordnings ikrafttræden. Efter ophævelsen af forordning (EU) nr. [KOM(2010)799] bør de relevante bestemmelser fortsat gælde, indtil de pågældende ordninger udløber.

udgår

Or. en

 

Ændringsforslag  91

Forslag til forordning

Betragtning 147

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(147) For at overgangen fra ordningerne i forordning (EU) nr. [KOM(2010) 799] til bestemmelserne i denne forordning kan forløbe gnidningsløst, bør Kommissionen have beføjelse til at træffe overgangsforanstaltninger.

udgår

Or. fr

 

Ændringsforslag  92

Forslag til forordning

Betragtning 149

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(149) Med hensyn til aftaleforhold i sektoren for mælk og mejeriprodukter er foranstaltningerne fastsat ved denne forordning berettigede i den nuværende økonomiske situation på markedet for mejeriprodukter og forsyningskædens struktur. De bør derfor anvendes længe nok (både før og efter afskaffelsen af mælkekvoter) til, at deres virkning kan slå fuldt igennem. Fordi de er vidtrækkende, bør de kun være midlertidige og tages op til revision. Kommissionen bør vedtage rapporter om markedsudviklingen for mælk, der bl.a. vedrører tiltag, der skal tilskynde landbrugerne til at indgå aftaler om fælles produktion, og som skal indsendes senest den 30. juni 2014 og den 31. december 2018 

(149) Med hensyn til aftaleforhold i sektoren for mælk og mejeriprodukter er foranstaltningerne fastsat ved denne forordning berettigede i den nuværende økonomiske situation på markedet for mejeriprodukter og forsyningskædens struktur. De bør derfor anvendes længe nok (både før og efter afskaffelsen af mælkekvoter) til, at deres virkning kan slå fuldt igennem. Fordi de er vidtrækkende, bør de kun være midlertidige og tages op til revision med det formål at vurdere, hvordan de fungerer, og bestemme, om de fortsat bør finde anvendelse. Kommissionen bør vedtage rapporter om markedsudviklingen for mælk, der bl.a. vedrører tiltag, der skal tilskynde landbrugerne til at indgå aftaler om fælles produktion, og som skal indsendes senest den 30. juni 2014 og den 31. december 2018 

Or. en

 

Ændringsforslag  93

Forslag til forordning

Betragtning 150 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(150a) Udviklingen på de internationale markeder, befolkningsvæksten på verdensplan og den strategiske karakter af fødevareforsyningen til rimelige priser for Unionens befolkning vil have en kraftig indflydelse på de forudsætninger, der styrer europæisk landbrugs udvikling, Kommissionen bør derfor senest fire år efter nærværende forordnings ikrafttræden forelægge Parlamentet og Rådet en rapport om markedsudviklingen og fremtiden for værktøjer til styring af landbrugsmarkederne. Rapporten bør indeholde en analyse af, hvorvidt de eksisterende værktøjer til styring af markederne er på højde med den nye internationale situation, og eventuelt af muligheden for at opbygge strategiske lagre. Rapporten bør ledsages af alle nyttige forslag til en langsigtet strategi for EU med henblik på at opfylde målene i traktatens artikel 39.

Or. en

 

Ændringsforslag  94

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Landbrugsprodukter som defineret i stk. 1 inddeles i følgende sektorer, der er anført i bilag I:

2. Landbrugsprodukter som defineret i stk. 1 inddeles i følgende sektorer, der er anført i bilag I til nærværende forordning:

Or. en

 

Ændringsforslag  95

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 2 – litra j

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

j) forarbejdede frugter og grøntsager, del X i bilag I

j) forarbejdede frugt- og grøntsagsprodukter, del X i bilag I

Or. en

 

Ændringsforslag  96

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 2 – litra m

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

m) levende planter, del XIII i bilag I

m) levende træer og andre levende planter; løg, rødder og lign.; afskårne blomster og blade, del XIII i bilag I

Or. en

 

Ændringsforslag  97

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 2 – litra u

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

u) ethanol (ethylalkohol), del XXI i bilag I

u) landbrugsethanol (ethylalkohol), del XXI i bilag I

Or. en

 

Ændringsforslag  98

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 2 – litra v

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

v) biavlsprodukter, del XXII i bilag I

v) (Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

 

Ændringsforslag  99

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. For at tage hensyn til de særlige forhold i rissektoren tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 160 vedrørende ajourføring af definitionerne i rissektoren i bilag II, del I.

udgår

Or. en

 

Ændringsforslag  100

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 4 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a. I denne forordning forstås ved "ugunstige vejrforhold" ugunstige meteorologiske fænomener, som kan henregnes under en naturkatastrofe, dvs. fænomener såsom frost, hagl, isslag, regn eller tørke, som ødelægger eller forringer produktionen med mere end 30 % i forhold til en bestemt landbrugers gennemsnitlige årlige produktion. Denne gennemsnitlige årlige produktion er beregnet på grundlag af den foregående treårsperiode eller et treårsgennemsnit baseret på den foregående femårsperiode, idet det bedste og det dårligste år ikke medregnes.

Or. en

 

Ændringsforslag  101

Forslag til forordning

Artikel 3 - litra 4b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4b. I denne forordning forstås ved "avancerede bæredygtige produktionssystemer", "avancerede bæredygtige produktionsmetoder", "avancerede bæredygtige produktionsforanstaltninger" landbrugspraksis, der går videre end de krydsoverensstemmelseskrav, der er fastsat i del VI i forordning (EU) nr. [...] (horisontal forordning om den fælles landbrugspolitik) og som løbende gør fremskridt med hensyn til at forbedre forvaltningen af naturlige næringsstoffer, vandcyklusser og energistrømme på en måde, som reducerer miljøskader og spild af ikke-vedvarende energikilder og bevarer en høj grad af diversitet i afgrøder og husdyr samt en naturlig diversitet i produktionssystemet.

Or. en

 

Ændringsforslag  102

Forslag til forordning

Artikel 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen kan ved gennemførelsesretsakter, når det er nødvendigt på grund af ændringer i den kombinerede nomenklatur, tilpasse produktbeskrivelsen og henvisninger til positioner eller underpositioner i den kombinerede nomenklatur i denne forordning eller andre retsakter vedtaget i henhold til artikel 43 i traktaten. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 162, stk. 2

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 160 for, når det er nødvendigt på grund af ændringer i den kombinerede nomenklatur, at tilpasse produktbeskrivelsen og henvisninger til positioner eller underpositioner i den kombinerede nomenklatur i denne forordning.

Or. en

 

Ændringsforslag  103

Forslag til forordning

Artikel 6 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) 1. januar til 31. december samme år for banansektoren

a) 1. januar til 31. december samme år for frugt- og grøntsagssektoren, sektoren for forarbejdede frugter og grøntsager og banansektoren

Or. en

 

Ændringsforslag  104

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

For at tage hensyn til de særlige forhold i frugt- og grøntsagssektoren og i sektoren for forarbejdede frugter og grøntsager tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 160 for at fastsætte produktionsåret for disse produkter.

udgår

Or. en

 

Ændringsforslag  105

Forslag til forordning

Artikel 7

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 7

Artikel 7

Referencepriser

Referencepriser

Følgende referencepriser er fastsat:

1. Ved anvendelsen af del II, afsnit I, kapitel I og del V, kapitel I er følgende referencepriser fastsat:

a) for kornsektoren 101,31 EUR/t, gælder for engrosleddet for varer leveret til lager, ikke aflæsset

a) for kornsektoren 101,31 EUR/t, gælder for engrosleddet for varer leveret til lager, ikke aflæsset

b) for uafskallet ris 150 EUR/t for standardkvaliteten som defineret i bilag III, punkt A, gælder for engrosleddet for varer leveret til lager, ikke aflæsset

b) for uafskallet ris 150 EUR/t for standardkvaliteten som defineret i bilag III, punkt A, gælder for engrosleddet for varer leveret til lager, ikke aflæsset

c) for sukker for standardkvaliteten som defineret i bilag III, punkt B, gælder for uemballeret vare, ab fabrik:

c) for sukker for standardkvaliteten som defineret i bilag III, punkt B, gælder for uemballeret vare, ab fabrik:

i) for hvidt sukker: 404,4 EUR/t

i) for hvidt sukker: 404,4 EUR/t

ii) for råsukker: 335,2 EUR/t.

ii) for råsukker: 335,2 EUR/t.

d) for oksekødssektoren 2 224 EUR/t for slagtekroppe af handyr af klasse R3 i EU-handelsklasseskemaet for slagtekroppe af voksent kvæg, jf. artikel 18, stk. 8

d) for oksekødssektoren 2 224 EUR/t for slagtekroppe af handyr af klasse R3 i EU-handelsklasseskemaet for slagtekroppe af voksent kvæg, jf. artikel 9a

e) for mejerisektoren:

e) for mejerisektoren:

i) 246,39 EUR/100 kg for smør

i) 246,39 EUR/100 kg for smør

ii) 169,80 EUR/100 kg for skummetmælkspulver

ii) 169,80 EUR/100 kg for skummetmælkspulver

f) for svinekødssektoren 1 509,39 EUR/t for svinekroppe af standardkvalitet defineret ud fra vægt og indhold af magert kød i overensstemmelse med EU-handelsklasseskemaet for svinekroppe, jf. artikel 18, stk. 8:

f) for svinekødssektoren 1 509,39 EUR/t for svinekroppe af standardkvalitet defineret ud fra vægt og indhold af magert kød i overensstemmelse med EU-handelsklasseskemaet for svinekroppe, jf. artikel 9a:

i) svinekroppe med en vægt på mindst 60 kg, men under 120 kg: klasse E

i) svinekroppe med en vægt på mindst 60 kg, men under 120 kg: klasse E

ii) svinekroppe med en vægt på mindst 120 kg, men højst 180 kg: klasse R.

ii) svinekroppe med en vægt på mindst 120 kg, men højst 180 kg: klasse R.

 

fa) for olivenoliesektoren:

 

i) 2388 EUR/t for ekstra jomfruolie

 

ii) 2295 EUR/t for jomfruolie

 

iii) 1 524 EUR/t for bomolie med et syretal på 2 (beløbet reduceres med 36,70 EUR/t for hver enhed, syretallet er højere).

 

1a. Referencepriserne revideres med jævne mellemrum på baggrund af objektive kriterier, navnlig udviklingen i produktionen, produktionsomkostningerne, navnlig med hensyn til rå- og hjælpestoffer, og markederne. Referencepriserne opdateres om nødvendigt efter den almindelige lovgivningsprocedure i traktatens artikel 43, stk. 2.

 

Intervallerne for revisionen kan variere efter produktkategori og tager hensyn til den enkelte produktkategoris volatilitetsmønster.

Or. en

 

Ændringsforslag  106

Forslag til forordning

Artikel 9

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Støtteberettigede produkters oprindelse

Støtteberettigede produkters oprindelse

For at produkter kan gøres til genstand for opkøb ved offentlig intervention eller være berettiget til støtte til privat oplagring, skal de have oprindelse i EU. Endvidere gælder, at hvis de hidrører fra afgrøder, skal afgrøderne være høstet i EU, og hvis de hidrører fra mælk, skal mælken være produceret i EU.

For at produkter kan gøres til genstand for opkøb ved offentlig intervention eller være berettiget til støtte til privat oplagring, skal de have oprindelse i EU. Endvidere gælder, at hvis de hidrører fra afgrøder, skal afgrøderne være høstet i EU, og hvis de er animalske produkter, skal hele produktionsprocessen have fundet sted i EU.

Or. en

 

Ændringsforslag  107

Forslag til forordning

Artikel 9 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 9a

 

EU-handelsklasseskemaer og kontrol

 

1. EU-handelsklasseskemaer for slagtekroppe anvendes efter reglerne i bilag IIIa inden for følgende sektorer:

 

a) oksekød for så vidt angår slagtekroppe af voksent kvæg

 

b) svinekød for så vidt angår svinekroppe bortset fra kroppe af svin, der har været anvendt til avl.

 

I fåre- og gedekødssektoren kan medlemsstaterne anvende EU-handelsklasseskemaet for så vidt angår slagtekroppe af får efter reglerne i bilag IIIa, punkt C.

 

2. Kontrol på stedet i forbindelse med klassificering af slagtekroppe af voksent kvæg og af får foretages på EU's vegne af en EU-kontrolkomité sammensat af eksperter fra Kommissionen og eksperter udpeget af medlemsstaterne. Denne komité aflægger rapport til Kommissionen og medlemsstaterne om den udøvede kontrol.

 

EU afholder udgifterne til den udførte kontrol.

Or. en

 

Ændringsforslag  108

Forslag til forordning

Artikel 10

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 10

Artikel 10

Produkter der er berettiget til offentlig intervention

Produkter der er berettiget til offentlig intervention

Der anvendes offentlig intervention for følgende produkter, forudsat at betingelserne i denne afdeling såvel som de yderligere krav og betingelser, som Kommissionen skal fastsætte ved delegerede retsakter og/eller gennemførelsesretsakter i henhold til artikel 18 og 19, er opfyldt:

Der anvendes offentlig intervention for følgende produkter i overensstemmelse med betingelserne i denne afdeling såvel som yderligere krav og betingelser, som Kommissionen kan fastsætte ved delegerede retsakter og/eller gennemførelsesretsakter i henhold til artikel 18 og 19:

a) blød hvede, byg og majs

a) blød hvede, hård hvede, sorghum, byg og majs

b) uafskallet ris

b) uafskallet ris

c) fersk eller kølet kød af hornkvæg henhørende under KN-kode 0201 10 00 og 0201 20 20 til 0201 20 50

c) fersk eller kølet kød af hornkvæg henhørende under KN-kode 0201 10 00 og 0201 20 20 til 0201 20 50

d) smør, der direkte og udelukkende er fremstillet af pasteuriseret fløde, der direkte og udelukkende er fremstillet af komælk på en autoriseret virksomhed i EU, med et smørfedtindhold på mindst 82 vægtprocent og et vandindhold på højst 16 vægtprocent

d) smør, der direkte og udelukkende er fremstillet af pasteuriseret fløde, der direkte og udelukkende er fremstillet af komælk på en autoriseret virksomhed i EU, med et smørfedtindhold på mindst 82 vægtprocent og et vandindhold på højst 16 vægtprocent

e) spraytørret skummetmælkspulver af bedste kvalitet, der er fremstillet af komælk på en autoriseret virksomhed i EU, og som har et proteinindhold på mindst 34,0 vægtprocent beregnet på fedtfrit tørstof.

e) spraytørret skummetmælkspulver af bedste kvalitet, der er fremstillet af komælk på en autoriseret virksomhed i EU, og som har et proteinindhold på mindst 34,0 vægtprocent beregnet på fedtfrit tørstof.

Or. en

 

Ændringsforslag  109

Forslag til forordning

Artikel 10 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 10a

 

Beredskabslagre

 

Med henblik på at forhindre alvorlige ubalancer på markedet og garantere husdyrsektorens vedvarenhed etableres der beredskabslagre af råvarer til husdyrfoder.

 

Kommissionen vedtager delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 60 med henblik på at etablere de i første afsnit nævnte beredskabslagre og sikre, at de fungerer ordentligt.

Or. en

 

Ændringsforslag  110

Forslag til forordning

Artikel 11

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 11

Artikel 11

Tidsrum for offentlig intervention

Tidsrum for offentlige interventioner

Offentlig intervention finder anvendelse for:

Offentlig intervention finder anvendelse for de produkter, der er opført i artikel 10, hele året.

a) blød hvede, byg og majs fra 1. november til 31. maj

 

b) uafskallet ris fra 1. april til 31. juli

 

c) oksekød i hele produktionsåret

 

d) smør og skummetmælkspulver fra 1. marts til 31. august.

 

Or. en

 

Ændringsforslag  111

Forslag til forordning

Artikel 12

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 12

Artikel 12

Indledning og ophør af offentlig intervention

Indledning og ophør af offentlig intervention

1. I de perioder, der er nævnt i artikel 11:

1. Offentlig intervention:

a) foretages offentlig intervention for blød hvede, smør og skummetmælkspulver

a) er åben for blød hvede, smør og skummetmælkspulver

b) indledes offentlig intervention ved gennemførelsesretsakter af Kommissionen for byg, majs og uafskallet ris (herunder visse typer af uafskallet ris), hvis markedssituationen kræver det. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 162, stk. 2.

b) indledes ved gennemførelsesretsakter af Kommissionen for hård hvede, sorghum, byg, majs, og uafskallet ris (herunder visse typer af uafskallet ris), hvis markedssituationen kræver det. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 162, stk. 2.

c) indledes offentlig intervention for oksekød af Kommissionen ved andre gennemførelsesretsakter, hvis den gennemsnitlige markedspris noteret på grundlag af EU-handelsklasseskemaet for slagtekroppe, jf. artikel 18, stk. 8, falder til under 1 560 EUR/t i en medlemsstat eller et område i en medlemsstat i en i artikel 19, litra a), fastsat repræsentativ periode.

c) indledes for oksekød af Kommissionen ved andre gennemførelsesretsakter vedtaget uden anvendelse af artikel 162, stk. 2 eller 3, hvis den gennemsnitlige markedspris noteret på grundlag af EU-handelsklasseskemaet for slagtekroppe, jf. artikel 9a, falder til under 90 % af den referencepris, der er fastsat i artikel 7, stk. 1, litra d), i en medlemsstat eller et område i en medlemsstat i en i artikel 19, litra a), fastsat repræsentativ periode.

2. Kommissionen kan ved gennemførelsesretsakter afslutte den offentlige intervention for oksekød, hvis betingelserne i stk. 1, litra c), ikke længere er opfyldt i den i artikel 19, litra a), repræsentative periode.

2. Kommissionen afslutter ved gennemførelsesretsakter vedtaget uden anvendelse af artikel 162, stk. 2 eller 3, den offentlige intervention for oksekød, hvis betingelserne i stk. 1, litra c), ikke længere er opfyldt i den i artikel 19, litra a), repræsentative periode.

Or. en

 

Ændringsforslag  112

Forslag til forordning

Artikel 13

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 13

Artikel 13

Opkøb til en fast pris eller ved licitation

Opkøb til en fast pris eller ved licitation

1. Når offentlig intervention er åben i henhold til artikel 12, stk. 1, litra a), gennemføres opkøb til en fast pris inden for følgende grænser pr. periode nævnt i artikel 11:

1. Når offentlig intervention er åben i henhold til artikel 12, stk. 1, litra a), gennemføres opkøb til den i artikel 14, stk. 2, fastsatte faste pris inden for følgende grænser pr. periode nævnt i artikel 11:

a) 3 mio. tons blød hvede

a) 3 mio. tons blød hvede

b) 30 000 tons smør

b) 70.000 tons smør

c) 109 000 tons skummetmælkspulver.

c) 109 000 tons skummetmælkspulver.

2. Når offentlig intervention er åben i henhold til artikel 12, stk. 1, foretages opkøb ved licitation for at fastsætte maksimumsopkøbsprisen:

2. Når offentlig intervention er åben i henhold til artikel 12, stk. 1, foretages opkøb ved licitation for at fastsætte maksimumsopkøbsprisen:

a) for blød hvede, smør og skummetmælkspulver ud over de grænseværdier, der er fastsat i stk. 1,

a) for blød hvede, smør og skummetmælkspulver ud over de grænseværdier, der er fastsat i stk. 1,

b) for byg, majs, uafskallet ris og oksekød.

b) for hård hvede, sorghum, byg, majs, uafskallet ris og oksekød.

Under særlige og behørigt begrundede omstændigheder kan Kommissionen ved gennemførelsesretsakter begrænse licitationerne til en medlemsstat eller bestemte områder i en medlemsstat eller, på grundlag af artikel 14, stk. 2, fastsætte opkøbspriser og offentlige interventionsmængder for hver medlemsstat eller for hvert område i en medlemsstat på grundlag af de noterede gennemsnitlige markedspriser. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 162, stk. 2

Under særlige og behørigt begrundede omstændigheder kan Kommissionen ved gennemførelsesretsakter begrænse licitationerne til en medlemsstat eller bestemte områder i en medlemsstat eller, på grundlag af artikel 14, stk. 2, fastsætte opkøbspriser og offentlige interventionsmængder for hver medlemsstat eller for hvert område i en medlemsstat på grundlag af de noterede gennemsnitlige markedspriser. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 162, stk. 2

Or. en

 

Ændringsforslag  113

Forslag til forordning

Artikel 14

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 14

Artikel 14

Prisen ved offentlig intervention

Prisen ved offentlig intervention

1. Ved offentlig interventionspris forstås:

1. Ved offentlig interventionspris forstås:

a) den pris, som produkter opkøbes til ved offentlig intervention, når det sker til en fast pris, eller

a) den pris, som produkter opkøbes til ved offentlig intervention, når det sker til en fast pris, eller

b) den maksimumspris, som produkter, der er berettiget til offentlig intervention, kan opkøbes til, når det sker ved licitation

b) den maksimumspris, som produkter, der er berettiget til offentlig intervention, kan opkøbes til, når det sker ved licitation

2. Den offentlige interventionspris er:

2. Den offentlige interventionspris er:

a) for hvede, byg, majs, uafskallet ris og skummetmælkspulver lig med de referencepriser, der er fastsat i artikel 7, ved opkøb til en fast pris og må ikke overstige de respektive referencepriser ved opkøb gennem licitation

a) for hvede, hård hvede, sorghum, byg, majs, uafskallet ris og skummetmælkspulver lig med de referencepriser, der er fastsat i artikel 7, ved opkøb til en fast pris og må ikke overstige de respektive referencepriser ved opkøb gennem licitation

b) for smør lig med 90 % af den referencepris, der er fastsat i artikel 7, ved opkøb til en fast pris, og må ikke overstige 90 % af referenceprisen ved opkøb gennem licitation

b) for smør lig med 90 % af den referencepris, der er fastsat i artikel 7, ved opkøb til en fast pris, og må ikke overstige 90 % af referenceprisen ved opkøb gennem licitation

c) for oksekød må prisen i artikel 12, stk. 1, litra c), ikke overskrides.

c) for oksekød må 90 % af den fastsatte referencepris i artikel 7, stk. 1, litra d), ikke overskrides.

3. De i stk. 1 og 2 omhandlede offentlige interventionspriser gælder med forbehold af prisstigninger eller -nedsættelser af kvalitetsmæssige årsager for blød hvede, byg, majs og afskallet ris. For at sikre at produktionen udvikler sig mod bestemte typer uafskallet ris, tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 160 for at forhøje og nedsætte interventionsprisen.

3. De i stk. 1 og 2 omhandlede offentlige interventionspriser gælder med forbehold af prisstigninger eller -nedsættelser af kvalitetsmæssige årsager for blød hvede, hård hvede, sorghum, byg, majs og afskallet ris.

Or. en

 

Ændringsforslag  114

Forslag til forordning

Artikel 15

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 15

Artikel 15

Almindelige principper for afsætning ved offentlig intervention

Almindelige principper for afsætning ved offentlig intervention

Produkter opkøbt ved offentlig intervention afsættes på en sådan måde:

1. Produkter opkøbt ved offentlig intervention afsættes på en sådan måde:

a) at enhver forstyrrelse af markedet undgås

a) at enhver forstyrrelse af markedet undgås

b) at alle købere har lige adgang til produkterne og behandles ens, og

b) at alle købere har lige adgang til produkterne og behandles ens, og

c) det er i overensstemmelse med de forpligtelser, der følger af aftaler indgået i henhold til traktatens artikel 218.

c) det er i overensstemmelse med de forpligtelser, der følger af aftaler indgået i henhold til traktatens artikel 218.

Afsætning af produkter kan ske ved at gøre dem tilgængelige for ordningen for uddeling af fødevarer til de socialt dårligst stillede i EU, jf. forordning (EU) nr. […], hvis ordningen indeholder bestemmelse herom. Regnskabsværdien af disse produkter er i så fald lig med niveauet for den relevante faste offentlige interventionspris, som er omhandlet i artikel 14, stk. 2.

2. Afsætning af produkter kan ske ved at gøre dem tilgængelige for ordningen for uddeling af fødevarer til de socialt dårligst stillede i EU, jf. forordning (EU) nr. […]. Regnskabsværdien af disse produkter er i så fald lig med niveauet for den relevante faste offentlige interventionspris, som er omhandlet i artikel 14, stk. 2.

 

2a. Kommissionen offentliggør hvert år de betingelser, hvorunder de offentlige interventionslagre er blevet afsat det foregående år.

Or. en

 

Ændringsforslag  115

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Der kan ydes støtte til privat oplagring for følgende produkter, forudsat at betingelserne i denne afdeling og de krav og betingelser, som Kommissionen skal fastsætte ved delegerede retsakter og/eller gennemførelsesretsakter i henhold til artikel 17 til 19:

Der kan ydes støtte til privat oplagring for følgende produkter i overensstemmelse med betingelserne i denne afdeling og eventuelle yderligere krav og betingelser, som Kommissionen skal fastsætte ved delegerede retsakter og/eller gennemførelsesretsakter i henhold til artikel 17 til 19:

Or. en

 

Ændringsforslag  116

Forslag til forordning

Artikel 16 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) olivenolie

b) olivenolie- og spiseoliven

Or. en

 

Ændringsforslag  117

Forslag til forordning

Artikel 16 – litra e a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ea) oste

Or. en

 

Ændringsforslag  118

Forslag til forordning

Artikel 17

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 17

Artikel 17

Betingelser for ydelse af støtte

Betingelser for ydelse af støtte

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 160, når det er nødvendigt for at sikre gennemsigtigheden på markedet og fastlægge betingelserne for, hvornår den kan beslutte at yde støtte til privat oplagring for de produkter, der er nævnt i artikel 16, under hensyn til de noterede gennemsnitlige markedspriser og referencepriser for de pågældende produkter eller behovet for at reagere på en særlig vanskelig markedssituation eller den økonomiske udvikling inden for sektoren i en eller flere medlemsstater.

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 160, når det er nødvendigt for at sikre gennemsigtigheden på markedet og fastlægge betingelserne for, hvornår den kan beslutte at yde støtte til privat oplagring for de produkter, der er nævnt i artikel 16, under hensyn til:

 

a) de noterede gennemsnitlige markedspriser og referencepriser for de pågældende produkter, produktionsomkostningerne og/eller

 

b) behovet for at reagere rettidigt på en særlig vanskelig markedssituation eller den økonomiske udvikling, når den ene eller begge disse faktorer har betydelige følger for producenternes avancer inden for sektoren i en eller flere medlemsstater og/eller

 

ba) visse sektorers særlige art eller den sæsonbetonede karakter af en produktion i visse medlemsstater.

2. Kommissionen kan ved gennemførelsesretsakter beslutte, om der skal ydes støtte til privat oplagring af de produkter, der er nævnt i artikel 16, under hensyntagen til betingelserne i stk. 1 i denne artikel. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 162, stk. 2

2. Kommissionen kan ved gennemførelsesretsakter beslutte, om der skal ydes støtte til privat oplagring af de produkter, der er nævnt i artikel 16, under hensyntagen til betingelserne i stk. 1 i denne artikel. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 162, stk. 2

3. Kommissionen fastsætter ved gennemførelsesretsakter den støtte til privat oplagring, der er fastsat i artikel 16, på forhånd eller ved licitation. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 162, stk. 2

3. Kommissionen fastsætter ved gennemførelsesretsakter den støtte til privat oplagring, der er fastsat i artikel 16, på forhånd eller ved licitation. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 162, stk. 2

4. Kommissionen kan ved gennemførelsesretsakter begrænse støtten til privat oplagring eller fastsætte støtten til privat oplagring for hver medlemsstat eller for hvert område i en medlemsstat på grundlag af de noterede gennemsnitlige markedspriser. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 162, stk. 2

4. Kommissionen kan ved gennemførelsesretsakter begrænse støtten til privat oplagring eller fastsætte støtten til privat oplagring for hver medlemsstat eller for hvert område i en medlemsstat på grundlag af de noterede gennemsnitlige markedspriser og ansøgernes fortjenstmarginer. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 162, stk. 2

Or. en

 

Ændringsforslag  119

Forslag til forordning

Del II – afsnit I – kapitel I – afdeling 3 a (nyt)

 

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

AFSNIT 3A

 

koordinering af midlertidig tilbagetrækning fra markedet

 

Artikel 17a

 

Koordinering af midlertidig tilbagetrækning fra markedet

 

1. For at forebygge store ubalancer på markederne eller genoprette disses normale funktion i tilfælde af alvorlige forstyrrelser kan sammenslutninger af producentorganisationer fra en af de sektorer, der er nævnt i artikel 1, stk. 2, i denne forordning, og som anses for at være repræsentative i henhold til artikel 110 i denne forordning, indføre og drive et system for koordinering af midlertidig tilbagetrækning fra markedet på deres medlemmers vegne.

 

Disse bestemmelser finder anvendelse med forbehold af del IV i denne forordning og er ikke omfattet af anvendelsesområdet for traktatens artikel 101, stk. 1.

 

2. Når en sammenslutning af producentorganisationer beslutter at aktivere dette system, gælder det for alle dens medlemmer.

 

3. Systemet finansieres af:

 

a) finansielle bidrag fra medlemsorganisationerne og/eller fra sammenslutningen af producentorganisationerne selv og i givet fald

 

b) økonomisk støtte fra EU som omtalt i artikel 8 i henhold til de betingelser, der er fastsat af Kommissionen, jf. artikel 18, stk. 9 a, litra c), og som under ingen omstændigheder må overstige 50 % af de samlede omkostninger.

 

4. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 160 for at sikre, at iværksættelsen af dette system er i overensstemmelse med den fælles landbrugspolitiks mål, og at den ikke er til hinder for, at det indre marked kan fungere.

Or. en

 

Ændringsforslag  120

Forslag til forordning

Del II – afsnit I – kapitel I – afdeling 4 – overskrift

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Afdeling 4

Afdeling 4

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR OFFENTLIG INTERVENTION OG STØTTE TIL OFFENTLIG OPLAGRING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR OFFENTLIG INTERVENTION, STØTTE TIL PRIVAT OPLAGRING OG SYSTEMET TIL KOORDINERING AF MIDLERTIDIG TILBAGETRÆKNING FRA MARKEDET

Or. en

 

Ændringsforslag  121

Forslag til forordning

Artikel 18

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 18

Artikel 18

Delegerede beføjelser

Delegerede beføjelser

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 160 for at træffe de foranstaltninger, der er nævnt i stk. 2 til 9 i denne artikel.

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 160 for at træffe de foranstaltninger, der er nævnt i stk. 2 til 9 i denne artikel.

2. Under hensyntagen til de særlige forhold i de forskellige sektorer kan Kommissionen ved delegerede retsakter fastsætte de krav og betingelser, som produkter, der er opkøbt ved offentlig intervention og oplagret i henhold til ordningen for støtte til privat oplagring, skal opfylde ud over kravene i denne forordning. Formålet med sådanne krav og betingelser er at sikre, at de produkter, der opkøbes og oplagres, er støtteberettigede og har den fornødne kvalitet for så vidt angår kvalitetsgrupper, kvalitetsklasser, kategorier, mængder, emballering, mærkning, maksimumsalder, holdbarhed og det produktstadium, som den offentlige interventionspris og støtten til privat oplagring gælder for.

2. Under hensyntagen til de særlige forhold i de forskellige sektorer kan Kommissionen ved delegerede retsakter fastsætte de krav og betingelser, som produkter, der er opkøbt ved offentlig intervention og oplagret i henhold til ordningen for støtte til privat oplagring, skal opfylde ud over kravene i denne forordning. Formålet med sådanne krav og betingelser er at sikre, at de produkter, der opkøbes og oplagres, er støtteberettigede og har den fornødne kvalitet for så vidt angår kvalitetsgrupper, kvalitetsklasser, kategorier, mængder, emballering, mærkning, maksimumsalder, holdbarhed og det produktstadium, som den offentlige interventionspris og støtten til privat oplagring gælder for.

3. Under hensyntagen til de særlige forhold i korn- og rissektoren kan Kommissionen ved delegerede retsakter fastsætte prisforhøjelser eller -nedsættelser af kvalitetsmæssige årsager, jf. artikel 14, stk. 3, både i forbindelse med opkøb og salg af hvede, byg, majs og uafskallet ris.

3. Under hensyntagen til de særlige forhold i korn- og rissektoren kan Kommissionen ved delegerede retsakter fastsætte prisforhøjelser eller -nedsættelser af kvalitetsmæssige årsager, jf. artikel 14, stk. 3, både i forbindelse med opkøb og salg af hvede, hård hvede, sorghum, byg, majs og uafskallet ris.

 

3a. Under hensyntagen til visse bedrifters særlige sæsonbetonede karakter og/eller specifikke art i nogle medlemsstater eller regioner tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter, der fastsætte forskellige objektive betingelser for faktorer, der begrunder at der anvendes privat oplagring.

4. Under hensyntagen til de særlige forhold i oksekødssektoren kan Kommissionen ved delegerede retsakter vedtage regler for betalingsorganernes forpligtelse til at lade alt det opkøbte oksekød udbene efter overtagelsen og inden oplagringen.

4. Under hensyntagen til de særlige forhold i oksekødssektoren kan Kommissionen ved delegerede retsakter vedtage regler for betalingsorganernes forpligtelse til at lade alt det opkøbte oksekød udbene efter overtagelsen og inden oplagringen.

5. Under hensyntagen til at de forskellige forhold, der gør sig gældende i EU med hensyn til oplagring af produkter opkøbt ved intervention, og for at sikre aktører passende adgang til offentlig intervention fastsætter Kommissionen ved delegerede retsakter:

5. Under hensyntagen til at de forskellige forhold, der gør sig gældende i EU med hensyn til oplagring af produkter opkøbt ved intervention, og for at sikre aktører passende adgang til offentlig intervention fastsætter Kommissionen ved delegerede retsakter:

a) de krav, som interventionsoplagringssteder skal opfylde for de produkter, der opkøbes i henhold til interventionsordningen, regler for minimumslagerkapacitet for oplagringssteder og tekniske krav med hensyn til opbevaring af produkter, der er overtaget i god stand, og sådanne produkters afsætning ved oplagringsperiodens udløb

a) de krav, som interventionsoplagringssteder skal opfylde for de produkter, der opkøbes i henhold til interventionsordningen, regler for minimumslagerkapacitet for oplagringssteder og tekniske krav med hensyn til opbevaring af produkter, der er overtaget i god stand, og sådanne produkters afsætning ved oplagringsperiodens udløb

b) regler for salg af små mængder, der fortsat er oplagret i medlemsstaterne, og som skal afsættes under medlemsstaternes ansvar efter samme procedurer, som EU anvender, bestemmelser om direkte salg af mængder, der ikke længere kan ompakkes eller er forringet

b) regler for salg af små mængder, der fortsat er oplagret i medlemsstaterne, og som skal afsættes under medlemsstaternes ansvar efter samme procedurer, som EU anvender, bestemmelser om direkte salg af mængder, der ikke længere kan ompakkes eller er forringet

c) regler for oplagring af produkter i og uden for den medlemsstat, som har ansvar for dem og for behandlingen af sådanne produkter, hvad angår told og andre beløb, der ydes eller opkræves i henhold til den fælles landbrugspolitik.

c) regler for oplagring af produkter i og uden for den medlemsstat, som har ansvar for dem og for behandlingen af sådanne produkter, hvad angår told og andre beløb, der ydes eller opkræves i henhold til den fælles landbrugspolitik.

 

ca) betingelserne for, at det kan besluttes, at produkter omfattet af kontrakter om privat oplagring kan markedsføres igen eller bortskaffes.

6. For at sikre at støtte til privat oplagring har den ønskede virkning for markedet, kan Kommissionen ved delegerede retsakter:

6. For at sikre at støtte til privat oplagring har den ønskede virkning for markedet, kan Kommissionen ved delegerede retsakter:

a) vedtage foranstaltninger til at nedsætte støtten, når den oplagrede mængde er mindre end den kontraktlige mængde

a) vedtage foranstaltninger til at nedsætte støtten, når den oplagrede mængde er mindre end den kontraktlige mængde

b) fastsætte betingelserne for ydelse af forskud.

b) fastsætte betingelserne for ydelse af forskud.

7. Under hensyntagen til de rettigheder og forpligtelser, som aktører, der deltager i offentlig intervention eller privat oplagring, har, kan Kommissionen ved delegerede retsakter fastsætte regler for:

7. Under hensyntagen til de rettigheder og forpligtelser, som aktører, der deltager i offentlig intervention eller privat oplagring, har, kan Kommissionen ved delegerede retsakter fastsætte regler for:

a) anvendelse af licitationer, der sikrer, at alle aktører har lige adgang til produkterne og behandles ens

a) anvendelse af licitationer, der sikrer, at alle aktører har lige adgang til produkterne og behandles ens

b) erhvervsdrivendes støtteberettigelse

b) erhvervsdrivendes støtteberettigelse

c) forpligtelsen til at stille sikkerhed som garanti for, at de erhvervsdrivende opfylder deres forpligtelser.

c) forpligtelsen til at stille sikkerhed som garanti for, at de erhvervsdrivende opfylder deres forpligtelser.

 

7a. Under hensyntagen til sektorernes tekniske udvikling og behov tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 160 for at tilpasse og ajourføre bestemmelserne for klassifikation, identifikation og præsentation af slagtekroppe af voksent kvæg, svin og får i bilag IIIa.

 

7b. Under hensyntagen til behovet for at standardisere de forskellige produkters præsentation, så markedet bliver mere gennemsigtigt og prisnoteringen og anvendelsen af markedsinterventionsforanstaltninger i form af offentlig intervention og privat oplagring inden for sektoren for henholdsvis oksekød, svinekød og fårekød forbedres, tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter:

 

a) om fastsættelse af bestemmelser om klassificering (herunder automatiseret klassificering), præsentation, indholdet af magert kød, identificering, vejning og mærkning af slagtekroppe

 

b) om fastsættelse af regler for beregning af EU-gennemsnitspriser og for aktørernes forpligtelser til at give oplysninger bl.a. om markedspris og repræsentativ pris for slagtekroppe af kvæg, svin og får.

 

7c. Under hensyntagen til de specifikke forhold i Unionen tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter om fastsættelse af undtagelser fra bestemmelserne, særlig:

 

a) om fastsættelse af undtagelser, som medlemsstater kan indrømme de slagterier, hvor der kun slagtes lidt kvæg

 

b) om at give medlemsstaterne tilladelse til ikke at anvende handelsklasseskemaet for klassificering af svinekroppe men til at anvende vurderingskriterier ud over vægt og skønnet indhold af magert kød.

 

7d. Under hensyntagen til behovet for at sikre, at Unionens kontrolkomité opfylder sine mål, tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter for at fastlægge komitéens ansvar og sammensætning.

8. Under hensyntagen til behovet for at standardisere de forskellige produkters præsentation, så markedet bliver mere gennemsigtigt, prisnoteringen og anvendelsen af markedsinterventionsforanstaltninger i form af offentlig intervention og støtte til privat oplagring, kan Kommissionen vedtage delegerede retsakter om EU-handelsklasseskemaer for slagtekroppe for følgende sektorer:

 

a) oksekød

 

b) svinekød

 

c) fåre- og gedekød.

 

9. For at sikre at klassificeringen af slagtekroppe er nøjagtig og pålidelig, kan Kommissionen ved delegerede retsakter fastsætte, at gennemgangen af anvendelsen af handelsklasseskemaet i medlemsstaterne skal forestås af en EU-kontrolkomité sammensat af eksperter fra Kommissionen og eksperter udpeget af medlemsstaterne. Disse bestemmelser kan fastsætte, at EU afholder udgifterne til aktiviteter forbundet med gennemgangen.

 

Or. en

 

Ændringsforslag  122

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 9 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

9a. Da der er behov for at sikre, at systemet til koordinering af midlertidige tilbagetrækninger fra markedet fungerer på passende vis, tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter, der fastsætter de krav, der skal opfyldes af dette system, herunder:

 

a) de generelle betingelser for aktivering af systemet og for dets funktion

 

b) de krav, som sammenslutninger af producentorganisationer skal opfylde for at systemet kan iværksættes

 

c) reglerne for finansiering af systemet, navnlig de betingelser, hvorunder Kommissionen beslutter, hvorvidt der kan ydes fællesskabsfinansiering i form af støtte til privat oplagring til sammenslutninger af producentorganisationer

 

d) regler til at sikre, at der ikke er mulighed for, at en uforholdsmæssig stor andel af de produkter, som normalt er tilgængelige, blokeres ved aktivering af dette system.

Or. en

 

 

Ændringsforslag  123

Forslag til forordning

Artikel 19

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 19

Artikel 19

Gennemførelsesbeføjelser i henhold til undersøgelsesproceduren

Gennemførelsesbeføjelser i henhold til undersøgelsesproceduren

Kommissionen vedtager ved gennemførelsesretsakter de foranstaltninger, der er nødvendige for at opnå en ensartet anvendelse i EU af dette kapitel. Sådanne regler kan bl.a. vedrøre:

Kommissionen vedtager ved gennemførelsesretsakter de foranstaltninger, der er nødvendige for at opnå en ensartet anvendelse i EU af dette kapitel. Sådanne regler kan bl.a. vedrøre:

a) repræsentative perioder, markeder og markedspriser, der er nødvendige for anvendelse af dette kapitel

a) repræsentative perioder, markeder, markedspriser og udviklingen i avancerne, der er nødvendige for anvendelse af dette kapitel

b) procedurer og betingelser for levering af de produkter, der skal opkøbes ved offentlig intervention, transportomkostninger, som den bydende skal afholde, betalingsorganernes overtagelse og betaling af produkterne

b) procedurer og betingelser for levering af de produkter, der skal opkøbes ved offentlig intervention, transportomkostninger, som den bydende skal afholde, betalingsorganernes overtagelse og betaling af produkterne

c) diverse processer i forbindelse med udbening for oksekødssektoren

c) diverse processer i forbindelse med udbening for oksekødssektoren

d) tilladelse til oplagring uden for den medlemsstat, hvor produkterne er blevet opkøbt og oplagret

d) tilladelse til oplagring uden for den medlemsstat, hvor produkterne er blevet opkøbt og oplagret

e) betingelser for salg eller anden afsætning af produkter, der er opkøbt ved offentlig intervention, bl.a. for så vidt angår salgspriser, udlagringsbetingelser og de udlagrede produkters efterfølgende anvendelse eller destination, herunder procedurer vedrørende produkter der er gjort tilgængelige for anvendelse i ordningen for uddeling af fødevarer til de socialt dårligst stillede i EU, herunder overførsel mellem medlemsstaterne

e) betingelser for salg eller anden afsætning af produkter, der er opkøbt ved offentlig intervention, bl.a. for så vidt angår salgspriser, udlagringsbetingelser og de udlagrede produkters efterfølgende anvendelse eller destination, herunder procedurer vedrørende produkter der er gjort tilgængelige for anvendelse i ordningen for uddeling af fødevarer til de socialt dårligst stillede i EU, herunder overførsel mellem medlemsstaterne

f) indgåelse af kontrakter mellem medlemsstatens kompetente myndighed og ansøgerne samt kontraktens indhold

f) indgåelse af kontrakter mellem medlemsstatens kompetente myndighed og ansøgerne samt kontraktens indhold

g) indlagring, oplagring og udlagring af produkter i forbindelse med privat oplagring

g) indlagring, oplagring og udlagring af produkter i forbindelse med privat oplagring

h) den private oplagrings varighed og betingelserne for afkortning eller forlængelse af oplagringsperiodens varighed, når først den er fastsat i kontrakterne

h) den private oplagrings varighed og betingelserne for afkortning eller forlængelse af oplagringsperiodens varighed, når først den er fastsat i kontrakterne

i) betingelserne for, at det kan besluttes, at produkter omfattet af kontrakter om privat oplagring kan markedsføres igen eller afsættes

 

j) regler for de procedurer, der skal følges ved opkøb til en fast pris eller ved ydelse af støtte til privat oplagring til en fast pris

j) regler for de procedurer, der skal følges ved opkøb til en fast pris eller ved ydelse af støtte til privat oplagring til en fast pris

k) anvendelse af licitation både ved offentlig intervention og privat oplagring, især hvad angår:

k) anvendelse af licitation både ved offentlig intervention og privat oplagring, især hvad angår:

i) afgivelse af tilbud eller bud og minimumsmængden pr. ansøgning eller bud, og

i) afgivelse af tilbud eller bud og minimumsmængden pr. ansøgning eller bud, og

ii) udvælgelse af tilbud, der sikrer, at man foretrækker de bud, der er mest favorable for EU, samtidig med at det tillades, at der ikke nødvendigvis gives afslag.

ii) udvælgelse af tilbud, der sikrer, at man foretrækker de bud, der er mest favorable for EU, samtidig med at det tillades, at der ikke nødvendigvis gives afslag.

 

ka) de praktiske bestemmelser for mærkning af klassificerede slagtekroppe

 

kb) gennemførelsen af EU-handelsklasseskemaer for klassificeringen af slagtekroppe af kvæg, svin og får, navnlig hvad angår:

 

i) meddelelse af klassificeringsresultater

 

ii) kontroller, kontrolrapporter og opfølgningsforanstaltninger

 

kc) EU-kontrolkomitéens kontrol på stedet på EU's vegne i forbindelse med klassificering af og prisindberetning for slagtekroppe af voksent kvæg og får

 

kd) de praktiske regler for Kommissionens beregning af den vejede EU-gennemsnitspris for slagtekroppe af kvæg, svin og får

 

ke) procedurer for medlemsstaternes fastsættelse af kvalificerede kriterier for klassificering af slagtekroppe af voksent kvæg og får.

Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 162, stk. 2.

Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 162, stk. 2.

Or. en

 

Ændringsforslag  124

Forslag til forordning

Del II – afsnit I – kapitel II – afdeling 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Afdeling 1

Afdeling 1

ORDNINGER MED HENBLIK PÅ AT FORBEDRE ADGANGEN TIL FØDEVARER

ORDNINGER MED HENBLIK PÅ AT FORBEDRE ADGANGEN TIL FØDEVARER OG FORBEDRE BØRNS KOSTVANER

 

Artikel 20a

 

Målgruppe

 

Støtteordninger til forbedring af adgangen til fødevarer og af børns kostvaner henvender sig til børn, der er indskrevet i en skole på primær- eller sekundærtrinnet, samt i børnehaver og børnehaveklasser og andre førskoleinstitutioner og fritidsordninger, som forvaltes eller er godkendt af de kompetente myndigheder i en medlemsstat.

Or. en

 

Ændringsforslag  125

Forslag til forordning

Del 2 – afsnit 1 – kapitel 2 - del 1 - underafdeling 1 - overskrift

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

UNDERAFDELING 1

UNDERAFDELING 1

SKOLEFRUGTORDNING

SKOLEFRUGT- OG GRØNTSAGSORDNING

Or. en

 

Ændringsforslag  126

Forslag til forordning

Artikel 21

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 21

Artikel 21

Støtte til uddeling af frugt- og grøntsager, forarbejdede frugt- og grøntsagsprodukter og bananprodukter til børn

Støtte til uddeling af frugt- og grøntsager, forarbejdede frugt- og grøntsagsprodukter og bananprodukter til børn

1. På betingelser, som Kommissionen skal fastsætte ved delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter i henhold til artikel 22 og 23, ydes der EU-støtte til:

1. På betingelser, som Kommissionen skal fastsætte ved delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter i henhold til artikel 22 og 23, ydes der EU-støtte til:

a) uddeling af produkter hidrørende fra frugt- og grøntsagssektoren, sektoren for forarbejdede frugter og grøntsager og banansektoren til børn i uddannelsesinstitutioner, herunder børnehaver og børnehaveklasser, andre førskoleinstitutioner og skoler på primær- og sekundærtrinnet, og

a) uddeling af produkter hidrørende fra frugt- og grøntsagssektoren, sektoren for forarbejdede frugter og grøntsager og banansektoren til børn i de institutioner, som omtales i artikel 20 a, og

b) visse dermed forbundne omkostninger til logistik og distribution, udstyr, reklame, kontrol, evaluering og ledsageforanstaltninger.

b) visse dermed forbundne omkostninger til logistik og distribution, udstyr, reklame, kontrol, evaluering og ledsageforanstaltninger.

2. Medlemsstater, der ønsker at deltage i ordningen, fastlægger først på nationalt eller regionalt plan en strategi for ordningens gennemførelse. De træffer også de ledsageforanstaltninger, der er nødvendige for at gøre ordningen effektiv.

2. Medlemsstater, der ønsker at deltage i ordningen, fastlægger først, på nationalt eller regionalt plan, en strategi for dens gennemførelse De træffer også de ledsageforanstaltninger, som kan omfatte information om uddannelsesforanstaltninger vedrørende sunde kostvaner, lokale fødevarekæder og bekæmpelse af fødevarespild, der er nødvendige for at gøre ordningen effektiv.

3. Ved fastlæggelsen af deres strategier opstiller medlemsstaterne en liste over produkter hidrørende fra frugt- og grøntsagssektoren, sektoren for forarbejdede frugter og grøntsager og banansektoren, der vil være støtteberettigede i henhold til deres respektive ordninger. Listen må dog ikke omfatte produkter, der er udelukket ved de foranstaltninger, Kommissionen har vedtaget ved delegerede retsakter i henhold til artikel 22, stk. 2, litra a). Medlemsstaterne udvælger deres produkter på grundlag af objektive kriterier, der kan omfatte årstid, tilgængelighed eller miljøhensyn. I den forbindelse kan medlemsstaterne give fortrinsret til produkter, der har oprindelse i EU.

3. Ved fastlæggelsen af deres strategier opstiller medlemsstaterne en liste over produkter hidrørende fra frugt- og grøntsagssektoren, sektoren for forarbejdede frugter og grøntsager og banansektoren, der vil være støtteberettigede i henhold til deres respektive ordninger. Listen må dog ikke omfatte produkter, der er udelukket ved de foranstaltninger, Kommissionen har vedtaget ved delegerede retsakter i henhold til artikel 22, stk. 2, litra a). Medlemsstaterne udvælger deres produkter på grundlag af objektive kriterier, der kan omfatte sundheds- og miljøfordele, årstid, varietet, tilgængelighed af produktet primært via lokale fødevarekæder. I den forbindelse giver medlemsstaterne fortrinsret til produkter, der har oprindelse i EU.

4. EU-støtten omhandlet i stk. 1 må hverken:

4. EU-støtten omhandlet i stk. 1 må hverken:

a) overstige 150 mio. EUR pr. skoleår, eller

a) overstige 150 mio. EUR pr. skoleår, eller

b) overstige 75 % af uddelingsomkostningerne og dermed forbundne omkostninger omhandlet i stk. 1 eller 90 % af sådanne omkostninger i mindre udviklede regioner og i regionerne i den yderste periferi omhandlet i traktatens artikel 349, eller

b) overstige 75 % af uddelingsomkostningerne og dermed forbundne omkostninger omhandlet i stk. 1 eller 90 % af sådanne omkostninger i mindre udviklede regioner i regionerne i den yderste periferi omhandlet i traktatens artikel 349 og på de mindre øer i Det Ægæiske Hav som defineret i artikel 1, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1405/2006, eller

c) dække andre omkostninger end uddelingsomkostninger og dermed forbundne omkostninger omhandlet i stk. 1.

c) dække andre omkostninger end uddelingsomkostninger og dermed forbundne omkostninger omhandlet i stk. 1.

 

4a. EU-støtten, omhandlet i stk. 1, tildeles hver medlemsstat efter objektive kriterier baseret på andelen af børn i aldersgruppen seks til ti år, som er indskrevet i en uddannelsesinstitution som defineret i artikel 20a. Medlemsstater, der deltager i ordningen, modtager dog mindst 175 000 EUR i EU-støtte. De anmoder om EU-støtten hvert år på basis af deres strategi. Efter at have modtaget ansøgningerne fra medlemsstaterne, tager Kommissionen stilling til den endelige støttetildeling inden for de disponible bevillinger på budgettet.

5. EU-støtten omhandlet i stk. 1 må ikke bruges som erstatning for finansiering af eventuelle eksisterende nationale skolefrugtordninger eller andre uddelingsordninger for skoler, hvori der indgår frugt. Hvis en medlemsstat allerede har indført en ordning, der vil være berettiget til EU-støtte i medfør af denne artikel, og denne medlemsstat har til hensigt at udvide den eller gøre den mere effektiv, bl.a. hvad angår ordningens målgruppe eller varighed eller støtteberettigede produkter, kan der dog ydes EU-støtte, forudsat at de maksimale satser i stk. 4, litra b), overholdes for så vidt angår forholdet mellem EU-støtten og det samlede nationale bidrag. I dette tilfælde anfører medlemsstaten i sin gennemførelsesstrategi, hvorledes den har til hensigt at udvide sin ordning eller gøre den mere effektiv.

5. EU-støtten omhandlet i stk. 1 må ikke bruges som erstatning for finansiering af eventuelle eksisterende nationale skolefrugt- og grøntsagsordninger eller andre uddelingsordninger for skoler, hvori der indgår frugt og grøntsager. Hvis en medlemsstat allerede har indført en ordning, der vil være berettiget til EU-støtte i medfør af denne artikel, og denne medlemsstat har til hensigt at udvide den eller gøre den mere effektiv, bl.a. hvad angår ordningens målgruppe eller varighed eller støtteberettigede produkter, kan der dog ydes EU-støtte, forudsat at de maksimale satser i stk. 4, litra b), overholdes for så vidt angår forholdet mellem EU-støtten og det samlede nationale bidrag. I dette tilfælde anfører medlemsstaten i sin gennemførelsesstrategi, hvorledes den har til hensigt at udvide sin ordning eller gøre den mere effektiv.

6. Medlemsstaterne kan som supplement til EU-støtten yde national støtte i henhold til artikel 152.

6. Medlemsstaterne kan som supplement til EU-støtten yde national støtte i henhold til artikel 152.

7. EU's skolefrugtordning berører ikke eventuelle særskilte nationale skolefrugtordninger, der er forenelige med EU-lovgivningen.

7. EU's skolefrugt- og grøntsagsordning berører ikke eventuelle særskilte nationale skolefrugt- og grøntsagsordninger, der er forenelige med EU-lovgivningen.

8. EU kan i medfør af artikel 6 i forordning (EU) nr. […] om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik også finansiere informations-, overvågnings- og evalueringsforanstaltninger vedrørende skolefrugtordningen, herunder foranstaltninger til skærpelse af offentlighedens opmærksomhed om ordningen og netværksforanstaltninger i forbindelse hermed.

8. EU kan i medfør af artikel 6 i forordning (EU) nr. […] om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik også finansiere informations-, overvågnings- og evalueringsforanstaltninger vedrørende skolefrugt- og grøntsagsordningen, herunder foranstaltninger til skærpelse af offentlighedens opmærksomhed om ordningen og netværksforanstaltninger i forbindelse hermed.

 

8a. De deltagende medlemsstater tilkendegiver offentligt deres deltagelse i støtteordningen på uddelingsstederne og det faktum, at ordningen er støttet af Unionen.

Or. en

 

Ændringsforslag  127

Forslag til forordning

Artikel 22

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 22

Artikel 22

Delegerede beføjelser

Delegerede beføjelser

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 160 for at træffe de foranstaltninger, der er nævnt i stk. 2 til 4 i denne artikel.

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 160 for at træffe de foranstaltninger, der er nævnt i stk. 2 til 4 i denne artikel.

2. For at børn skal få sundere kostvaner, kan Kommissionen ved delegerede retsakter vedtage regler for:

2. Under hensyntagen til behovet for at sikre, at ordningen effektivt medvirker til at nå de mål, der er opstillet for den, kan Kommissionen ved delegerede retsakter vedtage regler for:

a) produkter, der er udelukket fra ordningen på baggrund af ernæringsmæssige aspekter

a) produkter, der er udelukket fra ordningen på baggrund af ernæringsmæssige aspekter

b) ordningens målgruppe

b) ordningens målgruppe

c) de nationale eller regionale strategier, som medlemsstaterne skal opstille for at kunne omfattes af støtten, herunder ledsageforanstaltninger

c) de nationale eller regionale strategier, som medlemsstaterne skal opstille for at kunne omfattes af støtten, herunder ledsageforanstaltninger

d) godkendelse og udvælgelse af støtteansøgere.

d) godkendelse og udvælgelse af støtteansøgere.

3. For at sikre at EU's midler anvendes effektivt og målrettet, kan Kommissionen ved delegerede retsakter vedtage regler for:

3. For at sikre at EU's midler anvendes effektivt og målrettet, kan Kommissionen ved delegerede retsakter vedtage regler for:

a) objektive kriterier for tildeling af støtte mellem medlemsstaterne, vejledende fordeling af støtte mellem medlemsstaterne og metoden til omfordeling af støtte mellem medlemsstaterne baseret på de modtagne ansøgninger

a) supplerende kriterier for den vejledende fordeling af støtte mellem medlemsstaterne og metoden til omfordeling af støtte mellem medlemsstaterne baseret på de modtagne støtteansøgninger

b) de støtteberettigede udgifter, herunder muligheden for at fastsætte et samlet loft for sådanne udgifter

b) de støtteberettigede udgifter, herunder muligheden for at fastsætte et samlet loft for sådanne udgifter

c) overvågning og evaluering.

c) overvågning og evaluering.

4. For at skabe større opmærksomhed om støtteordningen kan Kommissionen ved delegerede retsakter kræve, at medlemsstater, der deltager i ordningen, skal informere om, at EU yder støtte til ordningen.

4. For at skabe større opmærksomhed om støtteordningen kan Kommissionen ved delegerede retsakter udspecificere betingelserne for, hvorledes medlemsstaterne skal offentliggøre tilkendegivelsen af deres deltagelse i støtteprogrammet og det faktum, at ordningen er støttet af Unionen.

Or. en

 

Ændringsforslag  128

Forslag til forordning

Artikel 23

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 23

Artikel 23

Gennemførelsesbeføjelser i henhold til undersøgelsesproceduren

Gennemførelsesbeføjelser i henhold til undersøgelsesproceduren

Kommissionen kan ved gennemførelsesretsakter træffe alle nødvendige foranstaltninger vedrørende denne underafdeling, bl.a. hvad angår:

Kommissionen kan ved gennemførelsesretsakter træffe de nødvendige foranstaltninger vedrørende denne underafdeling, hvad angår:

a) endelig støttetildeling mellem medlemsstater, der deltager i ordningen, inden for de disponible bevillinger på budgettet

a) endelig støttetildeling mellem medlemsstater, der deltager i ordningen, inden for de disponible bevillinger på budgettet

b) støtteansøgninger og -betalinger

b) støtteansøgninger og -betalinger

c) offentliggørelsesmetoder og netværksforanstaltninger i forbindelse med ordningen.

c) offentliggørelsesmetoder og netværksforanstaltninger i forbindelse med ordningen.

Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 162, stk. 2

Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 162, stk. 2

Or. en

 

Ændringsforslag  129

Forslag til forordning

Artikel 24

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 24

Artikel 24

Uddeling af mejeriprodukter til børn

Støtte til uddeling af mælk og mejeriprodukter til børn

1. EU-støtte ydes til uddeling af visse produkter fra sektoren for mælk og mejeriprodukter til børn i uddannelsesinstitutioner

1. I henhold til betingelser, som Kommissionen vedtager ved delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter i henhold til artikel 25 og 26, ydes EU-støtte til uddeling af mælk og mejeriprodukter, som hører under KN-kode 0401, 0403, 0404 90 og 0406 eller KN-kode 2202 90, til børn i de i artikel 20a omhandlede institutioner

2. Medlemsstater, der ønsker at deltage i ordningen, fastlægger først, på nationalt eller regionalt plan, en strategi for dens gennemførelse

2. Medlemsstater, der ønsker at deltage i ordningen, fastlægger først, på nationalt eller regionalt plan, en strategi for dens gennemførelse. De træffer også de ledsageforanstaltninger, hvilket kan omfatte information om uddannelsesforanstaltninger vedrørende sunde kostvaner, lokale fødevarekæder og bekæmpelse af fødevarespild, der er nødvendige for at gøre ordningen effektiv.

 

2a. Ved fastlæggelsen af deres strategier opstiller medlemsstaterne en liste over mælke- og mejeriprodukter, der vil være støtteberettigede i henhold til deres respektive ordninger, i overensstemmelse med de regler, som Kommissionen har vedtaget i henhold til artikel 25.

 

2b. Den i stk. 1 omhandlede EU-støtte må ikke bruges som erstatning for finansiering af eventuelle eksisterende nationale mælke- og mejeriproduktordninger eller andre uddelingsordninger for skoler, hvori der indgår mælke- eller mejeriprodukter. Men hvis en medlemsstat allerede har indført en ordning, som i henhold til denne artikel er berettiget til EU-støtte, og den har til hensigt at udvide ordningen eller gøre den mere effektiv, herunder hvad angår målgruppen for ordningen eller dens varighed eller støtteberettigede produkter, kan der ydes EU-støtte. I dette tilfælde anfører medlemsstaten i sin gennemførelsesstrategi, hvorledes den har til hensigt at udvide sin ordning eller gøre den mere effektiv.

3. Medlemsstaterne kan som supplement til EU-støtten yde national støtte i henhold til artikel 152.

3. Medlemsstaterne kan som supplement til EU-støtten yde national støtte i henhold til artikel 152.

 

3a. Unionens skolemælks- og mejeriproduktsordning berører ikke eventuelle særskilte nationale ordninger til fremme af indtagelsen af mælke- og mejeriprodukter, der er forenelige med EU-lovgivningen.

4. Foranstaltninger til fastsættelse af EU-støtten til al mælk træffes af Rådet i henhold til traktatens artikel 43, stk. 3.

 

5. EU-støtten som fastsat i stk. 1 ydes for en mængde på højst 0,25 l mælkeækvivalent pr. barn pr. undervisningsdag.

5. EU-støtten som fastsat i stk. 1 ydes for en mængde på højst 0,25 l mælkeækvivalent pr. barn pr. undervisningsdag.

 

5a. De deltagende medlemsstater tilkendegiver offentligt deres deltagelse i støtteordningen på uddelingsstederne og det faktum, at ordningen er støttet af Unionen.

Or. en

 

Ændringsforslag  130

Forslag til forordning

Artikel 25

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 25

Artikel 25

Delegerede beføjelser

Delegerede beføjelser

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 160 for at træffe de foranstaltninger, der er nævnt i stk. 2 til 4 i denne artikel.

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 160 for at træffe de foranstaltninger, der er nævnt i stk. 2 til 4 i denne artikel.

2. Under hensyn til udviklingen i forbrugsmønstret for mejeriprodukter og innovationen og udviklingen på markedet for mejeriprodukter og under hensyn til ernæringsmæssige aspekter fastsætter Kommissionen ved delegerede retsakter, hvilke produkter, der er støtteberettiget under ordningen, og fastsætter regler for de nationale og regionale strategier, som medlemsstaterne skal udarbejde for at kunne modtage støtte, og ordningens målgruppe.

2. Under hensyntagen til behovet for at sikre, at ordningen effektivt medvirker til at nå de mål, der er opstillet for den, kan Kommissionen ved delegerede retsakter vedtage regler for:

 

a) produkter, der er støtteberettigede under ordningen i henhold til bestemmelserne i artikel 24, stk. 1, og under hensyntagen til ernæringsmæssige aspekter;

 

b) ordningens målgruppe

 

c) de nationale eller regionale strategier, som medlemsstaterne skal opstille for at kunne omfattes af støtten, herunder ledsageforanstaltninger

 

d) godkendelse og udvælgelse af støtteansøgere,

 

e) overvågning og evaluering.

3. For at sikre at støttemodtagerne og -ansøgerne er berettiget til støtten, fastsætter Kommissionen ved delegerede retsakter betingelserne for ydelse af støtte.

3. For at sikre at støttemodtagerne og -ansøgerne er berettiget til støtten, fastsætter Kommissionen ved delegerede retsakter betingelserne for ydelse af støtte.

For at sikre at ansøgerne overholder deres forpligtelser, vedtager Kommissionen ved delegerede retsakter foranstaltninger vedrørende stillelse af en sikkerhed som garanti for gennemførelsen i de tilfælde, hvor der er udbetalt støtteforskud.

For at sikre at ansøgerne overholder deres forpligtelser, vedtager Kommissionen ved delegerede retsakter foranstaltninger vedrørende stillelse af en sikkerhed som garanti for gennemførelsen i de tilfælde, hvor der er udbetalt støtteforskud.

4. For at skabe større opmærksomhed om støtteordningen kan Kommissionen ved delegerede retsakter kræve, at uddannelsesinstitutioner informerer om, at EU yder støtte til ordningen.

4. For at skabe større opmærksomhed om støtteordningen kan Kommissionen ved delegerede retsakter udspecificere betingelserne for, hvorledes medlemsstaterne skal offentliggøre tilkendegivelsen af deres deltagelse i støtteprogrammet og det faktum, at ordningen er støttet af Unionen.

Or. en

 

Ændringsforslag  131

Forslag til forordning

Artikel 26

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 26

Artikel 26

Gennemførelsesbeføjelser i henhold til undersøgelsesproceduren

Gennemførelsesbeføjelser i henhold til undersøgelsesproceduren

Kommissionen kan ved gennemførelsesretsakter træffe alle nødvendige foranstaltninger vedrørende bl.a.:

Kommissionen kan ved gennemførelsesretsakter træffe de nødvendige foranstaltninger vedrørende denne underafdeling, hvad angår:

a) procedurer til sikring af, at den maksimale støtteberettigede mængde ikke overskrides

a) procedurer til sikring af, at den maksimale støtteberettigede mængde ikke overskrides

b) godkendelse af ansøgere, støtteansøgninger og betalinger

b) støtteansøgninger og betalinger

c) metoder til offentliggørelse af ordningen.

c) metoder til offentliggørelse af ordningen.

 

ca) fastsættelse af støtte til enhver type mælke- og mejeriprodukt, idet der tages højde for behovet for på tilstrækkelig vis at fremme de i artikel 20a omhandlede uddannelsesinstitutioners forsyninger af mejeriprodukter.

Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 162, stk. 2.

Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 162, stk. 2.

Or. en

 

Ændringsforslag  132

Forslag til forordning

Artikel 26 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 26 a

 

Skoleordning for olivenolie og spiseoliven

 

Senest den…* overvejer Kommissionen at foreslå en ordning for olivenolie og spiseoliven i stil med de ordninger, der har til formål at fremme forbruget af mejeriprodukter, frugter og grøntsager i skoler. Medlemsstaterne kan frivilligt beslutte at tilslutte sig denne ordning og derved drage nytte af EU-finansiering af samme slags som ovennævnte eksisterende ordninger.

 

__________________

 

* EUT: Indsæt venligst datoen et år efter denne forordnings ikrafttræden.

Or. en

 

Ændringsforslag  133

Forslag til forordning

Artikel 27

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 27

Artikel 27

Støtte til erhvervsorganisationer

Programmer til støtte for sektoren for olivenolie og spiseoliven

1. EU finansierer treårige arbejdsprogrammer, der skal udfærdiges af erhvervsorganisationer som fastlagt i artikel 109 på ét eller flere af følgende områder:

1. EU finansierer treårige arbejdsprogrammer, der skal udfærdiges af producentorganisationer som godkendt i artikel 106 eller af brancheorganisationer som fastlagt i artikel 108 på ét eller flere af følgende områder:

 

-a) overvågning og forvaltning af markedet i olivenolie- og spiseolivensektoren

a) miljøforbedrende foranstaltninger i forbindelse med olivendyrkning

a) miljøforbedrende foranstaltninger i forbindelse med olivendyrkning

 

aa) forbedring af konkurrenceevnen inden for olivendyrkning gennem modernisering og omstrukturering

b) kvalitetsforbedrende foranstaltninger i forbindelse med produktionen af olivenolie og spiseoliven

b) kvalitetsforbedrende foranstaltninger i forbindelse med produktionen af olivenolie og spiseoliven

c) foranstaltninger vedrørende sporbarhed, certificering og beskyttelse af kvaliteten af olivenolie og spiseoliven, navnlig overvågning af kvaliteten af olivenolie, der sælges til den endelige forbruger, under de nationale forvaltningers tilsyn

c) foranstaltninger vedrørende sporbarhed, certificering og beskyttelse af kvaliteten af olivenolie og spiseoliven, navnlig overvågning af kvaliteten af olivenolie, der sælges til den endelige forbruger, under de nationale forvaltningers tilsyn

 

ca) formidling af oplysninger om de foranstaltninger, producentorganisationerne gennemfører for at forbedre olivenolies og spiseolivens kvalitet

2. EU's finansiering af arbejdsprogrammerne i stk. 1, udgør:

2. EU's finansiering af arbejdsprogrammerne i stk. 1, udgør:

a) 11 098 000 EUR om året til Grækenland

a) 11 098 000 EUR om året til Grækenland

b) 576 000 EUR om året til Frankrig og

b) 576 000 EUR om året til Frankrig og

c) 35 991 000 EUR om året til Italien.

c) 35 991 000 EUR om året til Italien.

 

2a. Medlemsstaterne, bortset fra de i stk. 2 angivne, kan anvende hele eller en del af den støtte, der er tilgængelig inden for den finansielle grænse, der er fastlagt i artikel 14 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. [XXXX/XXXX] om fastlæggelse af regler for direkte betalinger til landbrugere til at finansiere de i stk. 1 nævnte arbejdsprogrammer.

3. EU-finansieringen af arbejdsprogrammerne omhandlet i stk. 1 svarer højst til de beløb, som tilbageholdes af medlemsstaterne. Finansieringen af de støtteberettigede omkostninger udgør:

3. EU-finansieringen af arbejdsprogrammerne omhandlet i stk. 1 svarer højst til de beløb, som tilbageholdes af medlemsstaterne. Finansieringen af de støtteberettigede omkostninger udgør:

a) 75 % for aktiviteter inden for de områder, der er nævnt i stk. 1, litra a)

a) 75 % for aktiviteter inden for de områder, der er nævnt i stk. 1, litra -a), a), og aa)

b) 75 % for investeringer i anlægsaktiver og 50 % for de andre aktiviteter inden for det område, der er nævnt i stk. 1, litra b)

b) 75 % for investeringer i anlægsaktiver og 50 % for de andre aktiviteter inden for det område, der er nævnt i stk. 1, litra b)

c) 75 % for de arbejdsprogrammer, der gennemføres i mindst tre tredjelande eller ikke-producerende medlemsstater af godkendte erhvervsorganisationer fra mindst to producentmedlemsstater inden for de områder, der er nævnt i stk. 1, litra c), og op til 50 % for de andre aktiviteter inden for disse områder.

c) 75 % for de arbejdsprogrammer, der gennemføres i mindst tre tredjelande eller ikke-producerende medlemsstater af godkendte erhvervsorganisationer fra mindst to producentmedlemsstater inden for de områder, der er nævnt i stk. 1, litra c) og ca), op til 50 % for de andre aktiviteter inden for disse områder.

Medlemsstaterne sørger for supplerende finansiering op til 50 % af de omkostninger, der ikke dækkes af EU-finansieringen.

Medlemsstaterne sørger for supplerende finansiering op til 50 % af de omkostninger, der ikke dækkes af EU-finansieringen.

Or. en

 

Ændringsforslag  134

Forslag til forordning

Artikel 28

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 28

Artikel 28

Delegerede beføjelser

Delegerede beføjelser

1. For at sikre at formålene med støtten som omhandlet i artikel 27, som er at forbedre kvaliteten af produktionen af olivenolie og spiseoliven, opfyldes, tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 160 vedrørende:

1. For at sikre at formålene med støtten som omhandlet i artikel 27, som er at forbedre kvaliteten af produktionen af olivenolie og spiseoliven, opfyldes, tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 160 vedrørende:

a) betingelser for godkendelse af erhvervsorganisationer med henblik på at nå støtteordningens mål, suspension eller tilbagetrækning af sådan godkendelse

 

b) EU-finansieringsberettigede foranstaltninger

b) en nærmere beskrivelse af EU-finansieringsberettigede foranstaltninger

c) EU-finansiering af specifikke foranstaltninger

c) EU-finansiering af specifikke foranstaltninger

d) aktiviteter og udgifter, der ikke er EU-finansieringsberettigede

d) aktiviteter og udgifter, der ikke er EU-finansieringsberettigede

e) udvælgelse og godkendelse af arbejdsprogrammer.

e) udvælgelse og godkendelse af arbejdsprogrammer.

2. For at sikre at aktørerne opfylder deres forpligtelser, tillægges Kommissionen beføjelser til ved delegerede retsakter i henhold til artikel 160 at kunne kræve, at der stilles en sikkerhed i de tilfælde, hvor der er udbetalt støtteforskud.

2. For at sikre at aktørerne opfylder deres forpligtelser, tillægges Kommissionen beføjelser til ved delegerede retsakter i henhold til artikel 160 at kunne kræve, at der stilles en sikkerhed i de tilfælde, hvor der er udbetalt støtteforskud.

Or. en

 

Ændringsforslag  135

Forslag til forordning

Artikel 30

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 30

Artikel 30

Driftsfonde

Driftsfonde

1. Frugt- og grøntsagsproducentorganisationer kan oprette en driftsfond. Fonden finansieres af:

1. Frugt- og grøntsagsproducentorganisationer og/eller sammenslutninger heraf kan oprette en tre- til femårig driftsfond. Fonden finansieres af:

a) finansielle bidrag fra medlemmerne eller producentorganisationen selv

a) finansielle bidrag fra:

 

i) medlemmerne af producentorganisationerne og/eller producentorganisationen selv eller

 

ii) producentsammenslutninger gennem disse sammenslutningers medlemmer.

b) EU-tilskud, der kan ydes til producentorganisationer efter de nærmere bestemmelser og betingelser i delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter, som Kommissionen vedtager i henhold til artikel 35 og 36.

b) EU-tilskud, der kan ydes til producentorganisationer eller sammenslutninger heraf, hvis disse sammenslutninger fremlægger, forvalter og gennemfører et driftsprogram eller et delvist driftsprogram efter de nærmere bestemmelser og betingelser i delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter, som Kommissionen vedtager i henhold til artikel 35 og 36.

2. Driftsfonde må kun anvendes til finansiering af driftsprogrammer, der har været fremlagt for medlemsstaterne og godkendt af disse.

2. Driftsfonde må kun anvendes til finansiering af driftsprogrammer, der har været fremlagt for medlemsstaterne og godkendt af disse.

Or. en

 

Ændringsforslag  136

Forslag til forordning

Artikel 31

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 31

Artikel 31

Driftsprogrammer

Driftsprogrammer

1. Driftsprogrammerne i frugt- og grøntsagssektoren skal have mindst to af de mål, der er nævnt i artikel 106, litra c), eller følgende mål:

1. Driftsprogrammerne i frugt- og grøntsagssektoren skal have mindst to af de mål, der er nævnt i artikel 106, litra c), eller to af følgende mål:

a) produktionsplanlægning

a) produktionsplanlægning

b) forbedring af produktkvalitet

b) forbedring af produktkvalitet for både friske og forarbejdede produkter

c) forøgelse af produkters handelsværdi

c) forøgelse af produkters handelsværdi

d) iværksættelse af salgsfremmende foranstaltninger for både friske og forarbejdede produkter

d) iværksættelse af salgsfremmende foranstaltninger for både friske og forarbejdede produkter

e) fremme af miljøforanstaltninger og miljøvenlige produktionsmetoder, herunder økologisk landbrug

e) fremme af miljøforanstaltninger, navnlig på vandområdet, og miljøvenlige produktions-, håndterings-, fremstillings- og forarbejdningsmetoder, herunder økologisk landbrug og integreret produktion

f) kriseforebyggelse og -styring.

f) kriseforebyggelse og -styring.

Driftsprogrammerne skal forelægges medlemsstaterne til godkendelse.

Driftsprogrammerne skal forelægges medlemsstaterne til godkendelse.

 

1a. Sammenslutninger af producentorganisationer kan træde i stedet for deres medlemmer med hensyn til forvaltning, behandling, gennemførelse og fremlæggelse af driftsprogrammer.

 

Sammenslutninger kan også fremlægge et deldriftsprogram bestående af fastlagte foranstaltninger, som ikke er ført ud i livet af medlemsorganisationerne som led i deres driftsprogrammer. Deldriftsprogrammerne er omfattet af de samme regler som de andre driftsprogrammer, og de behandles samtidig med medlemsorganisationernes driftsprogrammer.

 

I denne forbindelse sikrer medlemsstaterne, at:

 

a) foranstaltningerne i deldriftsprogrammerne finansieres fuldt ud af bidragene fra den pågældende sammenslutnings medlemsorganisationer, og at midlerne tildeles fra organisationernes driftsfonde

 

b) foranstaltningerne og den tilsvarende finansielle andel fastlægges i hver medlemsorganisations driftsprogram

 

c) der ikke sker dobbeltfinansiering.

2. Kriseforebyggelse og -styring omhandlet i stk. 1, litra f), går ud på at undgå og håndtere kriser på frugt- og grøntsagsmarkederne og omfatter i denne sammenhæng:

2. Kriseforebyggelse og -styring omhandlet i stk. 1, litra f), går ud på at undgå og håndtere kriser på frugt- og grøntsagsmarkederne og omfatter i denne sammenhæng:

a) tilbagekøb fra markedet

a) overslag over og opfølgning på produktion og forbrug

b) grøn høst eller undladt høst af frugt og grøntsager

b) investeringer med henblik på en mere effektiv forvaltning af de mængder, der bringes i omsætning

c) salgsfremstød og kommunikation

c) uddannelsesforanstaltninger, udveksling af bedste praksis og strukturel kapacitetsopbygning

d) uddannelsesforanstaltninger

d) salgsfremstød og kommunikation, som forebyggelse eller i kriseperioden

e) høstforsikring

e) støtte til dækning af administrationsomkostningerne ved oprettelse af gensidige forsikringsfonde.

f) støtte til dækning af administrationsomkostningerne ved oprettelse af gensidige forsikringsfonde.

f) støtte til rydning med henblik på omstilling på frugtplantager

 

g) tilbagekøb fra markedet, også for produkter, der er forarbejdet af producentorganisationer

 

h) grøn høst eller undladt høst af frugt og grøntsager

 

i) høstforsikring

Kriseforebyggelses- og krisestyringsforanstaltninger, herunder tilbagebetaling af hovedstol og renter, jf. tredje afsnit, må højst tegne sig for en tredjedel af de udgifter, der afholdes inden for rammerne af driftsprogrammet.

Kriseforebyggelses- og krisestyringsforanstaltninger, herunder tilbagebetaling af hovedstol og renter, jf. fjerde afsnit, må højst tegne sig for 40 % af de udgifter, der afholdes inden for rammerne af driftsprogrammet.

 

Høstforsikringer omfatter foranstaltninger, der bidrager til at beskytte producenternes indtægter og dække markedstab, som afholdes af producentorganisationen og/eller dens medlemmer, når disse berøres af naturkatastrofer, ugunstige vejrforhold eller eventuelle sygdomme eller skadedyrsangreb. Støttemodtagerne skal dokumentere, at de har truffet de nødvendige risikoforebyggelsesforanstaltninger.

For at finansiere kriseforebyggelses- og krisestyringsforanstaltninger kan producentorganisationer optage lån på kommercielle vilkår. I så fald kan tilbagebetalingen af hovedstolen og renterne på disse lån indgå i driftsprogrammet og således være berettiget til finansiel støtte fra EU i henhold til artikel 32. Enhver specifik foranstaltning som led i kriseforebyggelse og krisestyring finansieres enten via sådanne lån eller direkte, men ikke på begge måder.

For at finansiere kriseforebyggelses- og krisestyringsforanstaltninger kan producentorganisationer optage lån på kommercielle vilkår. I så fald kan tilbagebetalingen af hovedstolen og renterne på disse lån indgå i driftsprogrammet og således være berettiget til finansiel støtte fra EU i henhold til artikel 32. Enhver specifik foranstaltning som led i kriseforebyggelse og krisestyring kan finansieres enten via sådanne lån og/eller direkte via producentorganisationer.

 

2a. I denne afdeling forstås ved:

 

a) "grøn høst": høst af samtlige eller nogle uafsættelige produkter på et givet areal, inden den normale høst går i gang. De pågældende produkter må ikke være blevet beskadiget på grund af vejrforhold, sygdom eller andre årsager forud for den grønne høst.

 

b) "undladt høst": en situation, hvor hele eller en del af den kommercielle produktion ikke fjernes fra det pågældende areal under den normale produktionscyklus. Hvis produkterne ødelægges på grund af vejrforhold eller sygdom, betragtes det dog ikke som undladt høst.

3. Medlemsstaterne sikrer:

3. Medlemsstaterne sikrer:

a) at driftsprogrammerne omfatter to eller flere miljøforanstaltninger, eller

a) at driftsprogrammerne omfatter to eller flere miljøforanstaltninger, eller

b) at mindst 10 % af udgifterne under driftsprogrammerne omfatter miljøforanstaltninger.

b) at mindst 10 % af udgifterne under driftsprogrammerne omfatter miljøforanstaltninger.

Miljøforanstaltninger skal opfylde de krav, som gælder for betalinger for miljøvenligt landbrug, jf. artikel 29, stk. 3, i forordning (EU) nr. […] om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL).

Miljøforanstaltninger skal opfylde de krav, som gælder for betalinger for miljøvenligt landbrug, jf. artikel 29, stk. 3, i forordning (EU) nr. […] om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL).

Hvis mindst 80 % af de producenter, som er tilsluttet en producentorganisation, er omfattet af et eller flere identiske tilsagn som led i miljøvenligt landbrug i henhold til artikel 29, stk. 3, i forordning (EU) nr. […] om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL), regnes hvert af disse tilsagn som en miljøforanstaltning, jf. første afsnit, litra a).

Hvis mindst 80 % af de producenter, som er tilsluttet en producentorganisation, er omfattet af et eller flere identiske tilsagn som led i miljøvenligt landbrug i henhold til artikel 29, stk. 3, i forordning (EU) nr. […] om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL), regnes hvert af disse tilsagn som en miljøforanstaltning, jf. første afsnit, litra a).

Støtten til de miljøforanstaltninger, der er omhandlet i første afsnit, dækker de ekstraomkostninger og det indkomsttab, der følger af denne foranstaltning.

Støtten til de miljøforanstaltninger, der er omhandlet i første afsnit, dækker de ekstraomkostninger og det indkomsttab, der følger af denne foranstaltning.

4. Medlemsstaterne sikrer, at investeringer, der øger miljøbelastningen, kun er tilladt, hvis der er truffet effektive foranstaltninger til at beskytte miljøet mod belastningen.

4. Medlemsstaterne sikrer, at investeringer, der øger miljøbelastningen, kun er tilladt, hvis der er truffet effektive foranstaltninger til at beskytte miljøet mod belastningen.

Or. en

 

Ændringsforslag  137

Forslag til forordning

Artikel 32

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 32

Artikel 32

finansiel bistand fra EU,

finansiel bistand fra EU,

1. Den finansielle støtte fra EU er lig med de finansielle bidrag i artikel 30, stk. 1, litra a), som reelt er betalt, men begrænses til 50 % af de udgifter, der reelt er afholdt.

1. Den finansielle støtte fra EU er lig med de finansielle bidrag i artikel 30, stk. 1, litra a), som reelt er betalt, men begrænses til 50 % af de udgifter, der reelt er afholdt, eller til 75 % når det gælder regionerne i den yderste periferi.

2. Den finansielle støtte fra EU kan højst udgøre 4,1 % af værdien af hver producentorganisations afsatte produktion.

2. Den finansielle støtte fra EU kan højst udgøre 4,1 % af værdien af hver producentorganisations og/eller dens sammenslutnings afsatte friske eller forarbejdede produkter.

Denne procentdel kan dog forhøjes til 4,6 % af værdien af den afsatte produktion, forudsat at det beløb, der overstiger 4,1 % af værdien af den afsatte produktion, udelukkende anvendes til kriseforebyggelses- og krisestyringsforanstaltninger.

Denne procentdel kan dog forhøjes til 4,6 % af værdien af producentorganisationens afsatte friske eller forarbejdede produkter, forudsat at det beløb, der overstiger 4,1 % af værdien af de afsatte friske eller forarbejdede produkter, udelukkende anvendes til kriseforebyggelses- og krisestyringsforanstaltninger.

 

I tilfælde af sammenslutninger af producentorganisationer kan denne procentdel forhøjes til 5 % af værdien af friske eller forarbejdede produkter, som afsættes af sammenslutningen eller dens medlemmer, hvis den del af beløbet, som overstiger 4,1 % af værdien af de afsatte friske eller forarbejdede produkter, udelukkende anvendes til kriseforebyggelses- eller -styringsforanstaltninger af sammenslutningen af producentorganisationer på vegne af dens medlemmer.

3. Efter anmodning fra en producentorganisation kan den procentsats på 50 %, som er nævnt i stk. 1, forhøjes til 60 % for et driftsprogram eller en del af et driftsprogram, såfremt det opfylder mindst én af følgende betingelser:

3. Efter anmodning fra en producentorganisation kan den procentsats på 50 %, som er nævnt i stk. 1, forhøjes til 60 % for et driftsprogram eller en del af et driftsprogram, såfremt det opfylder mindst én af følgende betingelser:

a) det forelægges af flere EU-producentorganisationer, der udøver deres virksomhed i forskellige medlemsstater, for tværnationale foranstaltninger

a) det forelægges af flere EU-producentorganisationer, der udøver deres virksomhed i forskellige medlemsstater, for tværnationale foranstaltninger

b) det forelægges af én eller flere producentorganisationer for foranstaltninger, der skal gennemføres af en branche

b) det forelægges af én eller flere producentorganisationer for foranstaltninger, der skal gennemføres af en branche

c) det vedrører kun særlig støtte til produktion af økologiske produkter, som er omfattet af Rådets forordning (EØF) nr. 834/2007

c) det vedrører kun særlig støtte til produktion af økologiske produkter, som er omfattet af Rådets forordning (EØF) nr. 834/2007

d) det er det første, der forelægges af en anerkendt producentorganisation, som er lagt sammen med en anden anerkendt producentorganisation

d) det er det første, der forelægges af en anerkendt producentorganisation, som er lagt sammen med en anden anerkendt producentorganisation

 

da) programmet fremlægges af flere anerkendte producentorganisationer, som er samlet i en fælles markedsføringsfilial

e) det er det første, der forelægges af en anerkendt sammenslutning af producentorganisationer

e) det er det første, der forelægges af en anerkendt sammenslutning af producentorganisationer

f) det forelægges af producentorganisationer i medlemsstater, hvor producentorganisationerne afsætter under 20 % af frugt- og grøntsagsproduktionen

f) det forelægges af producentorganisationer i medlemsstater, hvor producentorganisationerne afsætter under 20 % af frugt- og grøntsagsproduktionen

g) det forelægges af en producentorganisation i en af regionerne i den yderste periferi, jf. artikel 349 i traktaten

g) det forelægges af en producentorganisation i en af regionerne i den yderste periferi, jf. artikel 349 i traktaten, eller på de mindre øer i Det Ægæiske Hav som defineret i artikel 1, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1405/2006.

h) det omfatter kun specifik støtte til foranstaltninger, der fremmer børns forbrug af frugt og grøntsager i uddannelsesinstitutioner.

 

4. Den procentsats på 50 %, der er nævnt i stk. 1, forhøjes til 100 % ved tilbagekøb fra markedet af frugt og grøntsager, der ikke må overstige 5 % af hver producentorganisations afsatte produktionsmængde, og som afhændes:

4. Den procentsats på 50 %, der er nævnt i stk. 1, forhøjes til 100 % ved tilbagekøb fra markedet af frugt og grøntsager, der ikke må overstige 5 % af hver producentorganisations afsatte produktionsmængde, og som afhændes:

a) ved gratis uddeling til velgørende institutioner eller stiftelser, der har medlemsstaternes godkendelse til at tage sig af personer, som i henhold til deres lands lovgivning har ret til offentlig understøttelse, navnlig fordi de ikke råder over tilstrækkelige midler til deres underhold

a) ved gratis uddeling til velgørende institutioner eller stiftelser, der har medlemsstaternes godkendelse til at tage sig af personer, som i henhold til deres lands lovgivning har ret til offentlig understøttelse, navnlig fordi de ikke råder over tilstrækkelige midler til deres underhold

b) ved gratis uddeling til fængsler, skoler og offentlige uddannelsesinstitutioner og feriekolonier, hospitaler og alderdomshjem, som medlemsstaterne udpeger, idet de træffer de nødvendige foranstaltninger, så disse mængder uddeles som supplement til de mængder, disse institutioner normalt indkøber.

b) ved gratis uddeling til fængsler, skoler og de i artikel 20a omhandlede institutioner og feriekolonier, hospitaler og alderdomshjem, som medlemsstaterne udpeger, idet de træffer de nødvendige foranstaltninger, så disse mængder uddeles som supplement til de mængder, disse institutioner normalt indkøber.

Or. en

 

Ændringsforslag  138

Forslag til forordning

Artikel 34

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 34

Artikel 34

Nationale regler og national strategi for driftsprogrammer

Nationale regler og national strategi for driftsprogrammer

1. Medlemsstaterne fastsætter nationale regler for udarbejdelse af betingelserne for de miljøforanstaltninger, der er omhandlet i artikel 31, stk. 3. Ifølge disse regler skal sådanne foranstaltninger opfylde de relevante krav i forordning (EU) nr. […] om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL), særligt kravene i forordningens artikel 6 om sammenhæng.

1. Medlemsstaterne fastsætter nationale regler for udarbejdelse af betingelserne for de miljøforanstaltninger, der er omhandlet i artikel 31, stk. 3. Ifølge disse regler skal sådanne foranstaltninger opfylde de relevante krav i forordning (EU) nr. […] om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL), særligt kravene i forordningens artikel 6 om sammenhæng.

Medlemsstaterne sender udkastet til disse regler til Kommissionen, som ved gennemførelsesretsakter kan kræve det ændret inden for tre måneder, hvis den konstaterer, at udkastet ikke bidrager til at forfølge de mål, der er opstillet i traktatens artikel 191 og i EU's syvende miljøhandlingsprogram. Investeringer på individuelle bedrifter, der støttes af driftsprogrammer, skal også overholde disse mål.

Medlemsstaterne sender udkastet til disse regler til Kommissionen, som kan vedtage gennemførelsesretsakter vedtaget uden anvendelse af artikel 162, stk. 2 eller 3, der kræver det ændret inden for tre måneder, hvis den konstaterer, at udkastet ikke bidrager til at forfølge de mål, der er opstillet i traktatens artikel 191 og i EU's syvende miljøhandlingsprogram. Investeringer på individuelle bedrifter, der støttes af driftsprogrammer, skal også overholde disse mål.

2. Hver medlemsstat udarbejder en national strategi for bæredygtige driftsprogrammer i frugt- og grøntsagssektoren. En sådan strategi skal omfatte følgende:

2. Hver medlemsstat udarbejder en national strategi for bæredygtige driftsprogrammer i frugt- og grøntsagssektoren. En sådan strategi skal omfatte følgende:

a) en analyse af situationen med hensyn til styrker og svagheder og udviklingspotentiale

a) en analyse af situationen med hensyn til styrker og svagheder og udviklingspotentiale

b) en begrundelse for de valgte prioriteter

b) en begrundelse for de valgte prioriteter

c) driftsprogrammers og instrumenters mål samt resultatindikatorer

c) driftsprogrammers og instrumenters mål samt resultatindikatorer

d) vurdering af driftsprogrammer

d) vurdering af driftsprogrammer

e) producentorganisationernes indberetningsforpligtelser.

e) producentorganisationernes indberetningsforpligtelser.

Den nationale strategi skal også omfatte de nationale regler, jf. stk. 1.

Den nationale strategi skal også omfatte de nationale regler, jf. stk. 1.

3. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på medlemsstater, som ikke har nogen anerkendte producentorganisationer.

3. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på medlemsstater, som ikke har nogen anerkendte producentorganisationer.

Or. en

 

Ændringsforslag  139

Forslag til forordning

Artikel 34 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 34a

 

Nationalt netværk

 

1. Medlemsstaterne kan etablere et nationalt netværk for frugt og grøntsager, der forener de producentorganisationer, sammenslutninger og myndigheder, der deltager i gennemførelsen af den nationale strategi.

 

2. Netværket finansieres gennem en afgift på højst 0,5 % af EU's andel af finansieringen af driftsfondene.

 

3. Netværkets formål skal være at forvalte netværket, undersøge god praksis, der kan overføres, og indsamle relevante oplysninger, organisere konferencer og seminarer for dem, der deltager i forvaltningen af den nationale strategi, gennemføre programmer til overvågning og vurdering af den nationale strategi og udføre andre aktiviteter, der er fastlagt i den nationale strategi.

Or. en

 

Ændringsforslag  140

Forslag til forordning

Artikel 35

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 35

Artikel 35

Delegerede beføjelser

Delegerede beføjelser

For at sikre effektiv, målrettet og bæredygtig udnyttelse af støtten til producentsammenslutninger i sektoren for frugt og grøntsager tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 160 om regler for:

For at sikre effektiv, målrettet og bæredygtig udnyttelse af støtten til producentsammenslutninger i sektoren for frugt og grøntsager tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 160 om regler for:

a) driftsfonde og driftsprogrammer hvad angår:

a) driftsfonde og driftsprogrammer hvad angår:

i) overslag over, finansiering og anvendelse af driftsfonde

i) overslag over, finansiering og anvendelse af driftsfonde

ii) indhold, varighed, godkendelse og ændring af driftsprogrammer

ii) indhold, varighed, godkendelse og ændring af driftsprogrammer

iii) støtteberettigelse for så vidt angår foranstaltninger, aktioner eller udgifter under driftsprogrammer og de supplerende nationale regler herfor

iii) støtteberettigelse for så vidt angår foranstaltninger, aktioner eller udgifter under driftsprogrammer, regler for investeringer på individuelle bedrifter og de supplerende nationale regler herfor

iv) forholdet mellem driftsprogrammer og programmer for udvikling af landdistrikter

iv) forholdet mellem driftsprogrammer og programmer for udvikling af landdistrikter

v) producentorganisationers driftsprogrammer

v) producentorganisationers driftsprogrammer

 

va) de særlige regler, der gælder for tilfælde, hvor sammenslutninger af producentorganisationer helt eller delvist træder i stedet for deres medlemmer med hensyn til forvaltning, behandling, gennemførelse og fremlæggelse af driftsprogrammer

b) struktur og indhold for så vidt angår nationale regler og national strategier

b) struktur og indhold for så vidt angår nationale regler og nationale strategier

c) finansiel bistand fra EU hvad angår:

c) finansiel bistand fra EU hvad angår:

i) grundlaget for beregning af den finansielle bistand fra EU, herunder værdien af producentsammenslutningers afsatte produktion

i) grundlaget for beregning af den finansielle bistand fra EU, herunder værdien af producentsammenslutningers afsatte produktion

ii) referenceperioder for støtteberegning

ii) referenceperioder for støtteberegning

iii) beskæring af rettighederne til finansiel bistand i tilfælde af for sen indgivelse af støtteansøgninger

iii) beskæring af rettighederne til finansiel bistand i tilfælde af for sen indgivelse af støtteansøgninger

iv) forskudsbetalinger såvel som stillelse og fortabelse af sikkerhed i tilfælde af forskudsbetalinger

iv) forskudsbetalinger såvel som stillelse og fortabelse af sikkerhed i tilfælde af forskudsbetalinger

 

iva) særlige regler for finansiering af driftsprogrammer fra sammenslutninger af producentorganisationer navnlig med hensyn til de i artikel 32, stk. 2, omhandlede lofter

d) kriseforebyggelses- og styringforanstaltninger hvad angår:

d) kriseforebyggelses- og styringforanstaltninger hvad angår:

i) udvælgelse af kriseforebyggelses- og krisestyringsforanstaltninger

i) udvælgelse af kriseforebyggelses- og krisestyringsforanstaltninger

ii) definition af tilbagekøb fra markedet

ii) betingelserne for, hvornår der udløses tilbagekøb fra markedet

iii) tilbagekøbte produkters anvendelsesformål

iii) tilbagekøbte produkters anvendelsesformål

iv) maksimumsstøtte i forbindelse med tilbagekøb fra markedet

iv) maksimumsstøtte i forbindelse med tilbagekøb fra markedet

v) forhåndsmeddelelse i tilfælde af tilbagekøb fra markedet

v) forhåndsmeddelelse i tilfælde af tilbagekøb fra markedet

vi) beregning af den afsatte produktionsmængde i tilfælde af tilbagekøb

vi) beregning af den afsatte produktionsmængde i tilfælde af tilbagekøb

vii) anbringelse af EU-symbolet på emballager med produkter til gratis uddeling

vii) anbringelse af EU-symbolet på emballager med produkter til gratis uddeling

viii) betingelser for modtagere af tilbagekøbte produkter

viii) betingelser for modtagere af tilbagekøbte produkter

ix) definition af grøn høst og undladt høst

 

x) betingelser for anvendelse af grøn høst og undladt høst

x) betingelser for anvendelse af grøn høst og undladt høst

xi) formål med høstforsikring

xi) betingelser for gennemførelse af høstforsikring

xii) definition af ugunstige vejrforhold

 

xiii) betingelser for støtte til dækning af administrationsomkostningerne ved oprettelse af gensidige fonde

xiii) betingelser for støtte til dækning af administrationsomkostningerne ved oprettelse af gensidige fonde

e) national finansiel bistand hvad angår:

e) national finansiel bistand hvad angår:

i) producenters organiseringsgrad

i) producenters organiseringsgrad

ii) ændring af driftsprogrammer

ii) ændring af driftsprogrammer

iii) beskæring af rettighederne til finansiel bistand i tilfælde af for sen indgivelse af ansøgninger om finansiel bistand

iii) beskæring af rettighederne til finansiel bistand i tilfælde af for sen indgivelse af ansøgninger om finansiel bistand

iv) stillelse, frigivelse og fortabelse af sikkerhed i tilfælde af forskudsbetalinger

iv) stillelse, frigivelse og fortabelse af sikkerhed i tilfælde af forskudsbetalinger

v) maksimal national finansiel støtte, der kan refunderes af EU.

v) maksimal national finansiel støtte, der kan refunderes af EU.

Or. en

 

Ændringsforslag  141

Forslag til forordning

Artikel 38

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 38

Artikel 38

Overensstemmelse og sammenhæng

Overensstemmelse og sammenhæng

1. Støtteprogrammer skal være forenelige med EU-retten og i overensstemmelse med EU's aktiviteter, politikker og prioriteter.

1. Støtteprogrammer skal være forenelige med EU-retten og i overensstemmelse med EU's aktiviteter, politikker og prioriteter.

2. Medlemsstaterne er ansvarlige for støtteprogrammer og sikrer, at de er indbyrdes overensstemmende og udarbejdes og gennemføres på en objektiv måde under hensyntagen til de berørte producenters økonomiske situation og nødvendigheden af at undgå uberettiget forskelsbehandling af producenterne.

2. Medlemsstaterne er ansvarlige for støtteprogrammer og sikrer, at de er indbyrdes overensstemmende og udarbejdes og gennemføres på en objektiv måde under hensyntagen til de berørte producenters økonomiske situation og nødvendigheden af at undgå uberettiget forskelsbehandling af producenterne.

3. Der ydes ikke støtte til:

3. Der ydes ikke støtte til:

a) forskningsprojekter og foranstaltninger til støtte for forskningsprojekter, jf. dog artikel 43, stk. 3, litra d) og e)

 

b) foranstaltninger i medlemsstaternes programmer for udvikling af landdistrikter, jf. forordning (EU) nr. […] om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL).

b) foranstaltninger i medlemsstaternes programmer for udvikling af landdistrikter, jf. forordning (EU) nr. […] om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL).

Or. en

 

Ændringsforslag  142

Forslag til forordning

Artikel 39

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 39

Artikel 39

Forelæggelse af støtteprogrammer

Forelæggelse af støtteprogrammer

1. Alle producentmedlemsstater omhandlet i bilag IV forelægger Kommissionen et udkast til et femårigt støtteprogram, der indeholder mindst en af de i artikel 40 nævnte støtteberettigede foranstaltninger.

1. Alle producentmedlemsstater omhandlet i bilag IV forelægger Kommissionen et udkast til et femårigt støtteprogram, der indeholder mindst en af de i artikel 40 nævnte støtteberettigede foranstaltninger.

 

1a. Støtteforanstaltningerne i støtteprogrammerne udarbejdes på det geografiske niveau, som medlemsstaterne finder mest relevant. Inden støtteprogrammet forelægges Kommissionen, gør medlemsstaterne det til genstand for høringer af de kompetente myndigheder og organisationer på det relevante geografiske niveau.

 

1b. Hver medlemsstat forelægger ét udkast til et støtteprogram, hvori der kan tages hensyn til særlige regionale forhold.

2. Støtteprogrammerne iværksættes tre måneder efter, at de er blevet forelagt Kommissionen.

2. Støtteprogrammerne iværksættes tre måneder efter, at de er blevet forelagt Kommissionen.

Hvis Kommissionen ved en gennemførelsesretsakt fastslår, at det forelagte støtteprogram ikke opfylder reglerne i denne afdeling, underretter Kommissionen medlemsstaten herom. I så fald forelægger medlemsstaten Kommissionen et ændret støtteprogram. Det ændrede støtteprogram iværksættes to måneder efter, at det er blevet forelagt, medmindre det fortsat ikke opfylder betingelserne, i hvilket tilfælde dette afsnit finder anvendelse.

Hvis Kommissionen ved en gennemførelsesretsakt fastslår, at det forelagte støtteprogram ikke opfylder reglerne i denne afdeling, underretter Kommissionen medlemsstaten herom. I så fald forelægger medlemsstaten Kommissionen et ændret støtteprogram. Det ændrede støtteprogram iværksættes to måneder efter, at det er blevet forelagt, medmindre det fortsat ikke opfylder betingelserne, i hvilket tilfælde dette afsnit finder anvendelse.

3. Stk. 2 finder tilsvarende anvendelse på ændringer i de støtteprogrammer, som medlemsstaterne har forelagt.

3. Stk. 2 finder tilsvarende anvendelse på ændringer i de støtteprogrammer, som medlemsstaterne har forelagt.

Or. en

 

Ændringsforslag  143

Forslag til forordning

Artikel 39 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 39a

 

Støtteprogrammernes indhold

 

Støtteprogrammerne består af følgende elementer:

 

a) en detaljeret beskrivelse af de foreslåede foranstaltninger og de kvantificerede mål herfor

 

b) resultaterne af de afholdte høringer

 

c) en vurdering af de forventede tekniske, økonomiske, miljømæssige og sociale virkninger

 

d) en tidsplan for foranstaltningernes gennemførelse

 

e) en generel finansieringsoversigt, der viser de ressourcer, der skal sættes ind, og den påtænkte vejledende fordeling heraf på foranstaltningerne i overensstemmelse med de lofter, der er fastsat i bilag IV

 

f) de kriterier og kvantitative indikatorer, der skal anvendes til overvågning og evaluering, samt de foranstaltninger, der er truffet for at sikre, at støtteprogrammerne gennemføres korrekt og effektivt og

 

g) en angivelse af de kompetente myndigheder og organer, der er ansvarlige for gennemførelsen af støtteprogrammet.

Or. en

 

Ændringsforslag  144

Forslag til forordning

Artikel 40

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 40

Artikel 40

Støtteberettigede foranstaltninger

Støtteberettigede foranstaltninger

Støtteprogrammerne kan indeholde én eller flere af følgende foranstaltninger:

Støtteprogrammerne kan indeholde én eller flere af følgende foranstaltninger:

a) støtte efter enkeltbetalingsordningen i henhold til artikel 42

 

b) salgsfremstød i henhold til artikel 43

b) salgsfremstød i henhold til artikel 43

c) omstrukturering og omstilling af vindyrkningsarealer i henhold til artikel 44

c) omstrukturering og omstilling af vindyrkningsarealer i henhold til artikel 44

d) grøn høst i henhold til artikel 45

d) grøn høst i henhold til artikel 45

e) gensidige fonde i henhold til artikel 46

e) gensidige fonde i henhold til artikel 46

f) høstforsikring i henhold til artikel 47

f) høstforsikring i henhold til artikel 47

g) investeringer i henhold til artikel 48

g) investeringer i henhold til artikel 48

h) destillation af biprodukter i henhold til 49.

h) destillation af biprodukter i henhold til artikel 49.

 

ha) forskning og udvikling i henhold til artikel 43a.

 

hb) støtteprogrammet for vindyrkning på stærkt skrånende arealer i henhold til artikel 44a

Or. en

 

Ændringsforslag  145

Forslag til forordning

Artikel 42

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 42

udgår

Enkeltbetalingsordningen og støtte til vinavlere

 

Støtteprogrammer må kun omfatte støtte til vinavlere i form af betalingsrettigheder, som medlemsstaterne har truffet bestemmelse om senest den 1. december 2012 i henhold til artikel 137 i forordning (EU) nr. [KOM(2010)799] og på de betingelser, der er fastsat i nævnte artikel.

 

Or. en

 

Ændringsforslag  146

Forslag til forordning

Artikel 43

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 43

Artikel 43

Salgsfremstød på tredjelandsmarkeder

Salgsfremstød

1. Der ydes støtte i henhold til denne artikel til dækning af oplysningsforanstaltninger og salgsfremmende foranstaltninger for EU-vine i tredjelande for at forbedre disses konkurrenceevne i de pågældende lande.

1. Der ydes støtte i henhold til denne artikel til dækning af oplysningsforanstaltninger og salgsfremmende foranstaltninger for EU-vine først og fremmest i tredjelande og på det indre marked for at forbedre disses konkurrenceevne.

2. De nævnte foranstaltninger i stk. 1 gælder vine med beskyttet oprindelsesbetegnelse eller beskyttet geografisk betegnelse eller vine med angivelse af druesort.

2. De nævnte foranstaltninger i stk. 1 gælder vine med beskyttet oprindelsesbetegnelse eller beskyttet geografisk betegnelse eller vine med angivelse af druesort.

3. De nævnte foranstaltninger i stk. 1 må kun omfatte:

3. De nævnte foranstaltninger i stk. 1 må kun omfatte:

a) public relations, salgsfremme eller reklame, der sætter fokus på fordelene ved EU-produkter, specielt med hensyn til kvalitet, fødevaresikkerhed eller miljøvenlighed

a) public relations, salgsfremme eller reklame, der sætter fokus på fordelene ved EU-produkter, specielt med hensyn til kvalitet, fødevaresikkerhed eller miljøstandarder

b) deltagelse i arrangementer, messer eller udstillinger af international betydning

b) deltagelse i arrangementer, messer eller udstillinger af international betydning

c) oplysningskampagner, navnlig om EU-ordningerne for oprindelsesbetegnelser, geografiske betegnelser og økologisk produktion

c) oplysningskampagner, navnlig om EU-ordningerne for oprindelsesbetegnelser, geografiske betegnelser og økologisk produktion

d) undersøgelser af nye markeder, som er nødvendige for at udvide afsætningsmulighederne

d) undersøgelser af nye markeder, som er nødvendige for at udvide afsætningsmulighederne

e) evalueringsundersøgelser af resultaterne af oplysningsforanstaltninger og salgsfremmende foranstaltninger.

e) evalueringsundersøgelser af resultaterne af oplysningsforanstaltninger og salgsfremmende foranstaltninger.

4. EU-tilskuddet til salgsfremstød omhandlet i stk. 1 må højst udgøre 50 % af de støtteberettigede udgifter.

4. EU-tilskuddet til salgsfremstød omhandlet i stk. 1 må højst udgøre 50 % af de støtteberettigede udgifter.

Or. en

 

Ændringsforslag  147

Forslag til forordning

Artikel 43 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 43a

 

Forskning og udvikling

 

Støtte til forskning og udvikling gør det muligt at finansiere forskningsprojekter, navnlig med henblik på forbedring af produktkvaliteten, produktionens indvirkning på miljøet og sundhedsbeskyttelse inden for vinsektoren.

Or. en

 

Ændringsforslag  148

Forslag til forordning

Artikel 43 b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 43b

 

Udveksling af bedste praksis med hensyn til avancerede systemer for bæredygtig produktion

 

1. Støtte under denne artikel dækker foranstaltninger til at støtte udveksling af bedste praksis med hensyn til avancerede systemer for bæredygtig produktion og dermed give landbrugerne mulighed for at opnå nye kompetencer.

 

2. De i stk. 1 nævnte foranstaltninger gælder for avancerede systemer til vindyrkning og vinproduktion, som øger jorddække, medfører en væsentlig reduktion af brugen af pesticider og kunstgødning eller øger mangfoldigheden af sorter, og som går videre end krydsoverensstemmelseskravene i henhold til afsnit VI i forordning (EU) nr. […] [den horisontale forordning om den fælles landbrugspolitik].

 

3. De i stk. 1 omhandlede foranstaltninger kan omfatte:

 

a) udvælgelse, beskrivelse og offentliggørelse af bedste praksis med hensyn til avancerede metoder til bæredygtig vindyrkning

 

b) landbrugsfaglig uddannelse og styrkelse af kapaciteten med hensyn til avancerede bæredygtige landbrugssystemer.

Or. en

 

Ændringsforslag  149

Forslag til forordning

Artikel 44

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 44

Artikel 44

Omstrukturering og omstilling af vindyrkningsarealer

Omstrukturering og omstilling af vindyrkningsarealer

1. Formålet med foranstaltningerne til omstrukturering og omstilling af vindyrkningsarealer er at øge vinproducenternes konkurrenceevne.

1. Formålet med foranstaltningerne til omstrukturering og omstilling af vindyrkningsarealer er at øge vinproducenternes konkurrenceevne.

2. Der ydes kun støtte til omstrukturering og omstilling af vindyrkningsarealer, hvis medlemsstaterne forelægger en opgørelse over deres produktionskapacitet i overensstemmelse med artikel 102, stk. 3.

2. Der ydes kun støtte til omstrukturering og omstilling af vindyrkningsarealer, hvis medlemsstaterne forelægger en opgørelse over deres produktionskapacitet i overensstemmelse med artikel 102, stk. 3.

3. Støtten til omstrukturering og omstilling af vindyrkningsarealer må kun vedrøre én eller flere af følgende aktiviteter:

3. Støtten til omstrukturering og omstilling af vindyrkningsarealer må kun vedrøre én eller flere af følgende aktiviteter:

a) sortsomstilling, også ved hjælp af dobbeltpodning

a) sortsomstilling, også ved hjælp af dobbeltpodning

b) flytning af vindyrkningsarealer

b) flytning af vindyrkningsarealer

c) forbedring af driftsmetoder.

c) forbedring af driftsmetoder.

 

ca) begrænsning af brugen af pesticider

 

cb) nyplantning af sundhedsårsager, hvis der ikke findes tekniske løsninger til at redde den eksisterende produktion.

Der ydes ikke støtte til den normale fornyelse af udtjente vindyrkningsarealer.

Der ydes ikke støtte til den normale fornyelse, dvs. genplantning af den samme sort på den samme jordlod og i henhold til den samme vindyrkningsmetode, af udtjente vindyrkningsarealer.

 

Medlemsstaterne kan fastsætte yderligere krav, særlig vedrørende de genbeplantede vinmarkers alder.

4. Støtten til omstrukturering og omstilling af vindyrkningsarealer må kun ydes som:

4. Støtten til forbedring af vinproduktionssystemerne og omstrukturering og omstilling af vindyrkningsarealer må kun ydes som:

a) godtgørelse til producenterne for indkomsttab i forbindelse med gennemførelsen af foranstaltningen

a) godtgørelse til producenterne for indkomsttab i forbindelse med gennemførelsen af foranstaltningen

b) tilskud til omstrukturerings- og omstillingsomkostningerne.

b) tilskud til omstrukturerings- og omstillingsomkostningerne.

5. Godtgørelse til producenterne for indkomsttab, jf. stk. 4, litra a), kan dække op til 100 % af det pågældende tab og ydes i en af følgende former:

5. Godtgørelse til producenterne for indkomsttab, jf. stk. 4, litra a), kan dække op til 100 % af det pågældende tab og ydes i en af følgende former:

a) uanset del II, afsnit I, kapitel III, afdeling V, underafdeling II, i forordning (EU) nr. [KOM(2010)799] om fastlæggelse af overgangsordningen for plantningsrettigheder, tilladelse til dyrkning af gamle og nye vinstokke indtil udløbet af overgangsordningen for plantningsrettigheder i en periode, som højst må være på tre år

a) uanset del II, afsnit I, kapitel III, afdeling V, underafdeling II, i forordning (EF) nr. 1234/2007 om fastlæggelse af overgangsordningen for plantningsrettigheder, tilladelse til dyrkning af gamle og nye vinstokke indtil udløbet af overgangsordningen for plantningsrettigheder i en periode, som højst må være på tre år

b) en økonomisk godtgørelse.

b) en økonomisk godtgørelse.

6. EU-tilskuddet til de faktiske omkostninger i forbindelse med omstrukturering og omstilling af vindyrkningsarealer må højst udgøre 50 %. I mindre udviklede regioner må EU-tilskuddet til omstrukturerings- og omstillingsomkostninger højst udgøre 75 %.

6. EU-tilskuddet til de faktiske omkostninger i forbindelse med omstrukturering og omstilling af vindyrkningsarealer må højst udgøre 50 %. I mindre udviklede regioner må EU-tilskuddet til omstrukturerings- og omstillingsomkostninger højst udgøre 75 %.

Or. en

 

Ændringsforslag  150

Forslag til forordning

Artikel 44 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 44a

 

Støtteprogram for vindyrkning på stærkt skrånende arealer

 

Formålet med de foranstaltninger, der træffes som led i støtteprogrammet for vindyrkning på stærkt skrånende arealer, er på lang sigt at bevare vindyrkningen på skrånende arealer, stærkt skrånende arealer og arealer med terrassedyrkning, hvor vindyrkning er meget vanskelig, ved at forbedre disse arealers konkurrenceevne.

 

Støtten kan ydes i form af et fast beløb pr. hektar, som skal fastsættes af den berørte medlemsstat, eller den kan gradueres efter, hvor meget arealet skråner.

Or. en

 

Ændringsforslag  151

Forslag til forordning

Artikel 45

                             

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 45

Artikel 45

Grøn høst

Grøn høst

1. I denne artikel forstås ved grøn høst fuldstændig destruktion eller fjernelse af endnu ikke modne drueklaser, der bringer udbyttet af det pågældende areal ned på nul.

1. I denne artikel forstås ved grøn høst fuldstændig destruktion eller fjernelse af endnu ikke modne drueklaser, der bringer udbyttet af det pågældende areal ned på nul.

 

Det forhold, at der efter den normale produktionscyklus (undladt høst) er efterladt salgbare druer på planterne, betragtes ikke som grøn høst.

2. Der ydes støtte til grøn høst for at bidrage til at genoprette balancen mellem udbud og efterspørgsel på EU's vinmarked og dermed forebygge markedskriser.

2. Der ydes støtte til grøn høst for at bidrage til at forbedre druernes kvalitet og genoprette balancen mellem udbud og efterspørgsel på EU's vinmarked og dermed forebygge markedskriser.

3. Støtten til grøn høst kan ydes som godtgørelse i form af et fast beløb pr. hektar, som skal fastsættes af den berørte medlemsstat.

3. Støtten til grøn høst kan ydes som godtgørelse i form af et fast beløb pr. hektar, som skal fastsættes af den berørte medlemsstat.

Der udbetales højst 50 % af summen af de direkte omkostninger til destruktion eller fjernelse af drueklaser og indkomsttabet som følge af denne destruktion eller fjernelse.

Der udbetales højst 50 % af summen af de direkte omkostninger til destruktion eller fjernelse af drueklaser og indkomsttabet som følge af denne destruktion eller fjernelse.

4. De berørte medlemsstater etablerer en ordning baseret på objektive kriterier for at sikre, at grøn høst-foranstaltningen ikke medfører, at de enkelte vinproducenter modtager en godtgørelse, som overstiger det loft, der er fastsat i stk. 3, andet afsnit.

4. De berørte medlemsstater etablerer en ordning baseret på objektive kriterier for at sikre, at grøn høst-foranstaltningen ikke medfører, at de enkelte vinproducenter modtager en godtgørelse, som overstiger det loft, der er fastsat i stk. 3, andet afsnit.

Or. en

 

Ændringsforslag  152

Forslag til forordning

Artikel 47

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 47

Artikel 47

Høstforsikring

Høstforsikring

1. Der ydes støtte til høstforsikring for at bidrage til at beskytte producenternes indtægter, når disse berøres af naturkatastrofer, ugunstige vejrforhold, sygdomme eller skadedyrsangreb.

1. Der ydes støtte til høstforsikring for at bidrage til at beskytte producenternes indtægter og til at dække markedstab, som producentorganisationen og/eller dens medlemmer lider, når disse berøres af naturkatastrofer, ugunstige vejrforhold, sygdomme eller skadedyrsangreb.

 

Støttemodtagerne skal dokumentere, at de har truffet de nødvendige risikoforebyggelsesforanstaltninger.

2. Støtten til høstforsikring kan ydes i form af et finansielt tilskud fra EU, som ikke er højere end:

2. Støtten til høstforsikring kan ydes i form af et finansielt tilskud fra EU, som ikke er højere end:

a) 80 % af producenternes udgifter til præmier for forsikring mod tab som følge af ugunstige vejrforhold, der kan henregnes under naturkatastrofer

a) 80 % af producenternes, producentorganisationernes og/eller kooperativernes udgifter til præmier for forsikring mod tab som følge af ugunstige vejrforhold, der kan henregnes under naturkatastrofer

b) 50 % af producenternes udgifter til præmier for forsikring mod:

b) 50 % af producenternes udgifter til præmier for forsikring mod:

i) tab som omhandlet i litra a) og andre tab som følge af ugunstige vejrforhold

i) tab som omhandlet i litra a) og andre tab som følge af ugunstige vejrforhold

ii) tab som følge af dyre- eller plantesygdomme eller skadedyrsangreb.

ii) tab som følge af dyre- eller plantesygdomme eller skadedyrsangreb.

3. Der kan ydes støtte til høstforsikring, hvis forsikringserstatningerne ikke dækker mere end 100 % af producenternes indkomsttab, idet der tages hensyn til eventuelle udbetalinger under andre støtteordninger i forbindelse med den forsikrede risiko.

3. Der kan ydes støtte til høstforsikring, hvis forsikringserstatningerne ikke dækker mere end 100 % af producenternes indkomsttab, idet der tages hensyn til eventuelle udbetalinger under andre støtteordninger i forbindelse med den forsikrede risiko.

4. Støtten til høstforsikring må ikke forvride konkurrencen på forsikringsmarkedet.

4. Støtten til høstforsikring må ikke forvride konkurrencen på forsikringsmarkedet.

Or. en

 

Ændringsforslag  153

Forslag til forordning

Artikel 48

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 48

Artikel 48

Investeringer

Investeringer

1. Der kan ydes støtte til materielle og/eller immaterielle investeringer i forarbejdningsfaciliteter, vinbedriftinfrastruktur og markedsføring af vin, der generelt forbedrer virksomhedens resultater og vedrører ét eller flere af følgende punkter:

1. Der kan ydes støtte til materielle og/eller immaterielle investeringer i forarbejdningsfaciliteter, vinbedriftinfrastruktur og destillerier samt markedsføringsstrukturer og –værktøjer, herunder registrering af fællesmærker. Disse investeringer sigter mod generelt at forbedre virksomhedens resultater og tilpasningen til markedets behov og øge dens konkurrenceevne i det indre marked og i tredjelande og vedrører ét eller flere af følgende punkter:

a) produktion eller afsætning af de vinavlsprodukter, der er omhandlet i bilag VI, del II

a) produktion eller afsætning af de vinavlsprodukter, der er omhandlet i bilag VI, del II

b) udvikling af nye produkter, processer og teknologier i forbindelse med de produkter, der er omhandlet i bilag VI, del II.

b) udvikling af nye produkter, processer og teknologier i forbindelse med de produkter, der er omhandlet i bilag VI, del II.

 

ba) udvikling af avancerede agronomiske og bæredygtige produktionsforanstaltninger

 

bb) bearbejdning af biprodukter fra destillerier eller investeringer, som bidrager til at forbedre deres energibesparelser og deres generelle energimæssige ydeevne.

2. Støtte i henhold til stk. 1 med maksimumssats ydes kun til mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder, jf. Kommissionens henstilling 2003/361/EF af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder.

2. Støtte i henhold til stk. 1 med maksimumssats ydes kun til producentorganisationer og til mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder, jf. Kommissionens henstilling 2003/361/EF af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder.

Uanset første afsnit gælder maksimumssatsen for alle virksomheder i EU's fjernområder, jf. artikel 349 i traktaten, og de mindre øer i Det Ægæiske Hav som defineret i artikel 1, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1405/2006. For virksomheder, der ikke er omfattet af afsnit I, artikel 2, stk. 1, i bilaget til henstilling 2003/361/EF, med under 750 medarbejdere eller med en omsætning på under 200 mio. EUR halveres den maksimale støtteintensitet.

Uanset første afsnit gælder maksimumssatsen for alle virksomheder i EU's fjernområder, jf. artikel 349 i traktaten, og de mindre øer i Det Ægæiske Hav som defineret i artikel 1, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1405/2006. For virksomheder, der ikke er omfattet af afsnit I, artikel 2, stk. 1, i bilaget til henstilling 2003/361/EF, med under 750 medarbejdere eller med en omsætning på under 200 mio. EUR halveres den maksimale støtteintensitet.

Der ydes ikke støtte til virksomheder i vanskeligheder i den betydning, der er angivet i Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder.

Der ydes ikke støtte til virksomheder i vanskeligheder i den betydning, der er angivet i Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder.

3. De støtteberettigede udgifter omfatter ikke omkostninger, der ikke er støtteberettigede, jf. artikel 59, stk. 3, i forordning (EU) nr. [KOM(2011)615].

3. De støtteberettigede udgifter omfatter ikke omkostninger, der ikke er støtteberettigede, jf. artikel 59, stk. 3, i forordning (EU) nr. [KOM(2011)615].

4. Der anvendes følgende maksimumssatser for EU-bidraget i forbindelse med støtteberettigede investeringsudgifter:

4. Der anvendes følgende maksimumssatser for EU-bidraget i forbindelse med støtteberettigede investeringsudgifter:

a) 50 % i mindre udviklede regioner

a) 50 % i mindre udviklede regioner

b) 40 % i regioner, der ikke er mindre udviklede regioner

b) 40 % i regioner, der ikke er mindre udviklede regioner

c) 75 % i regionerne i den yderste periferi, jf. artikel 349 i traktaten

c) 75 % i regionerne i den yderste periferi, jf. artikel 349 i traktaten

d) 65 % på de mindre øer i Det Ægæiske Hav, som defineret i artikel 1, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1405/2006.

d) 65 % på de mindre øer i Det Ægæiske Hav, som defineret i artikel 1, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1405/2006.

5. Artikel 61 i forordning (EU) nr. [KOM(2011)615] finder tilsvarende anvendelse på støtte, der er nævnt i stk. 1 i denne artikel.

5. Artikel 61 i forordning (EU) nr. [KOM(2011)615] finder tilsvarende anvendelse på støtte, der er nævnt i stk. 1 i denne artikel.

Or. en

 

Ændringsforslag  154

Forslag til forordning

Artikel 49

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 49

Artikel 49

Destillation af biprodukter

Destillation af biprodukter

1. Der kan ydes støtte til frivillig eller obligatorisk destillation af biprodukter fra vinfremstilling, der opfylder betingelserne i bilag VII, del II, afdeling D.

1. Der kan ydes støtte til frivillig eller obligatorisk destillation af biprodukter fra vinfremstilling, der opfylder betingelserne i bilag VII, del II, afdeling D.

Støtten fastsættes pr. volumenprocent og pr. hl produceret alkohol. Der ydes ikke støtte til alkoholindholdet i biprodukter, der skal destilleres, hvis det overstiger 10 % af alkoholindholdet i den producerede vin.

Støtten fastsættes pr. volumenprocent og pr. hl produceret alkohol. Der ydes ikke støtte til alkoholindholdet i biprodukter, der skal destilleres, hvis det overstiger 10 % af alkoholindholdet i den producerede vin.

 

1b. Støtten udbetales til destillerier, der forarbejder produkter leveret til destillation til råalkohol med et alkoholindhold på mindst 92 % vol.

 

Medlemsstaterne kan gøre støttetildelingen afhængig af en sikkerhedsstillelse fra støttemodtagerens side.

2. De maksimale støtteniveauer baseres på indsamlings- og forarbejdningsomkostningerne og fastsættes af Kommissionen ved gennemførelsesretsakter i henhold til artikel 51.

2. De maksimale støtteniveauer baseres på indsamlings- og forarbejdningsomkostningerne og fastsættes af Kommissionen ved gennemførelsesretsakter i henhold til artikel 51.

 

2a. Den pågældende støtte omfatter et fast beløb, der er beregnet som godtgørelse for omkostninger ved indsamling af disse produkter, som overføres fra destilleriet til producenten, hvis de pågældende omkostninger bæres af denne.

3. Den alkohol, der fremkommer ved støttet destillation som nævnt i stk. 1, anvendes udelukkende til industri- eller energiformål for at undgå konkurrenceforvridning.

3. Den alkohol, der fremkommer ved støttet destillation som nævnt i stk. 1, anvendes udelukkende til industri- eller energiformål for at undgå konkurrenceforvridning.

 

3a. For at undgå, at der ydes dobbelt støtte til destillation, er den alkohol, der er omhandlet i stk. 3, ikke omfattet af præferenceordningen i artikel 21, stk. 2, i direktiv 2009/28/EF, hvorefter biobrændstoffer produceret på basis af affald og deres bidrag til at nå den endelige forbrugsrate for energi fra vedvarende energikilder anses for at være dobbelt så stort som bidraget fra andre biobrændstoffer.

Or. en

 

Ændringsforslag  155

Forslag til forordning

Artikel 50

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 50

Artikel 50

Delegerede beføjelser

Delegerede beføjelser

For at sikre at formålene med støtteprogrammerne opfyldes og EU-midlerne anvendes målrettet, tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 160 om regler:

For at sikre at formålene med støtteprogrammerne opfyldes og EU-midlerne anvendes målrettet, tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 160 om regler:

a) for ansvaret for udgifterne fra den dato, hvor støtteprogrammer modtages eller ændres, til den dato, hvor de anvendes

a) for ansvaret for udgifterne fra den dato, hvor støtteprogrammer modtages eller ændres, til den dato, hvor de anvendes

b) for støttekriterier for støtteforanstaltninger, støtteberettigede udgiftstyper og foranstaltninger, ikke-støtteberettigede foranstaltninger og maksimumsstøtte pr. foranstaltning

b) for støttekriterier for støtteforanstaltninger, støtteberettigede udgiftstyper og foranstaltninger, ikke-støtteberettigede foranstaltninger og maksimumsstøtte pr. foranstaltning

c) for ændring af støtteprogrammer, efter at de er iværksat

c) for ændring af støtteprogrammer, efter at de er iværksat

d) for krav og tærskler i forbindelse med forskudsbetalinger, herunder krav om stillelse af sikkerhed i tilfælde af forskudsbetaling

d) for krav og tærskler i forbindelse med forskudsbetalinger, herunder krav om stillelse af sikkerhed i tilfælde af forskudsbetaling

e) der indeholder generelle bestemmelser og definitioner med henblik på anvendelse af denne afdeling

 

f) for forebyggelse af misbrug af støtteforanstaltninger og dobbeltfinansiering af produkter

f) for forebyggelse af misbrug af støtteforanstaltninger og dobbeltfinansiering af produkter

g) for producenters forpligtelse til at trække biprodukter fra vinfremstilling tilbage og undtagelser fra denne forpligtelse for at undgå yderligere administrative byrder og regler i forbindelse med frivillig certificering af destillerier

g) for producenters forpligtelse til at trække biprodukter fra vinfremstilling tilbage og undtagelser fra denne forpligtelse for at undgå yderligere administrative byrder og regler i forbindelse med frivillig certificering af destillerier

h) for fastsættelse af krav, som medlemsstaterne skal opfylde ved støtteforanstaltningernes gennemførelse, og restriktioner og kontrol, der skal sikre, at der er overensstemmelse med strukturforanstaltningernes anvendelsesområde

h) for fastsættelse af krav, som medlemsstaterne skal opfylde ved støtteforanstaltningernes gennemførelse, og restriktioner og kontrol, der skal sikre, at der er overensstemmelse med strukturforanstaltningernes anvendelsesområde

i) for betalinger til støttemodtagere og betalinger via forsikringsmæglere i forbindelse med støtte til høstforsikring i henhold til artikel 47.

i) for betalinger til støttemodtagere og betalinger via forsikringsmæglere i forbindelse med støtte til høstforsikring i henhold til artikel 47.

Or. en

 

Ændringsforslag  156

Forslag til forordning

Artikel 52

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 52

Artikel 52

Nationale programmer og finansiering

Nationale programmer og finansiering

1. Medlemsstaterne kan vedtage nationale programmer for biavlssektoren for en periode på tre år.

1. Medlemsstaterne kan vedtage nationale programmer for biavlssektoren for en periode på tre år. Disse programmer udarbejdes i samarbejde med repræsentative organisationer og kooperativer inden for biavl.

2. EU-tilskuddet til biavlsprogrammerne må ikke overstige 50 % af de udgifter, medlemsstaterne har afholdt.

2. EU-tilskuddet til biavlsprogrammerne må ikke overstige 60 % af de udgifter, medlemsstaterne har afholdt.

3. For at opnå ret til det EU-tilskud, der er nævnt i stk. 2, gennemfører medlemsstaterne en undersøgelse af produktions- og afsætningsstrukturen inden for biavlssektoren på deres områder.

3. For at opnå ret til det EU-tilskud, der er nævnt i stk. 2, indfører medlemsstaterne et pålideligt identifikationssystem, som muliggør en periodisk optælling af bibestanden, og gennemfører en undersøgelse af produktions- og afsætningsstrukturen inden for biavlssektoren på deres områder.

 

3a. Følgende foranstaltninger kan indgå i biavlsprogrammerne:

 

a) teknisk bistand til biavlere og biavlerorganisationer

 

b) bekæmpelse af aggressorer og bisygdomme, særlig varroasyge

 

c) rationalisering af flytninger af bistader

 

d) støtteforanstaltninger for laboratorier i forbindelse med analyser af biavlsprodukter med henblik på at hjælpe biavlere med at markedsføre og øge værdien af deres produkter

 

e) overvågning af bibestandene i EU og støtte til genoprettelse af dem

 

f) samarbejde med specialorganer om gennemførelse af programmer for anvendt forskning vedrørende biavl og biavlsprodukter

 

g) markedsovervågning

 

h)forbedring af produkternes kvalitet med henblik på en forøgelse af produkternes handelsværdi

 

i) obligatorisk mærkning med oprindelseslandet for importerede biavlsprodukter eller biavlsprodukter fremstillet i Unionen og, i tilfælde af blandinger eller produkter med forskellig oprindelse, obligatorisk mærkning med angivelse af hvert oprindelseslands andel.

 

3b. Hvor landbrugere også er biavlere, kan følgende foranstaltninger også indgå i biavlsprogrammerne:

 

a) sikkerhedsforanstaltninger, herunder foranstaltninger til fremme af bisundheden og til nedbringelse af negative indvirkninger gennem anvendelse af alternativer til pesticider, biologiske kontrolmetoder og integreret bekæmpelse af skadegørere

 

b) særlige foranstaltninger for at øge plantemangfoldigheden på bedriften, navnlig når det gælder nektargivende planter til biavl.

Or. en

 

Ændringsforslag  157

Forslag til forordning

Artikel 53

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 53

Artikel 53

Delegerede beføjelser

Delegerede beføjelser

For at sikre en målrettet anvendelse af EU-midlerne til biavl tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 160 vedrørende:

For at sikre en målrettet anvendelse af EU-midlerne til biavl tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 160 vedrørende:

a) foranstaltninger, der kan indgå i biavlsprogrammerne

a) yderligere krav til foranstaltninger, der kan indgå i biavlsprogrammerne

b) regler for udarbejdelse og indholdet af nationale programmer og undersøgelserne omhandlet i artikel 52, stk. 3, og

b) regler for udarbejdelse og indholdet af nationale programmer og undersøgelserne omhandlet i artikel 52, stk. 3, og

c) betingelserne for tildeling af EU's finansielle bidrag til hver deltagende medlemsstat baseret bl.a. på det samlede antal bistader i EU.

c) betingelserne for tildeling af EU's finansielle bidrag til hver deltagende medlemsstat baseret bl.a. på det samlede antal bistader i EU.

Or. en

 

Ændringsforslag  158

Forslag til forordning

Del II – afsnit I – kapitel II – afdeling 5 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Afsnit 5a

 

Støtte inden for humlesektoren

 

Artikel 54a

 

Støtte til producentorganisationer

 

1. Unionen finansierer betaling til producentorganisationer i humlesektoren, der er anerkendt i henhold til artikel 106, med henblik på at finansiere de mål, der er omhandlet i artikel 106, litra c), nr. i), ii) eller iii).

 

2. For Tysklands vedkommende udgør EU's årlige finansiering af betalingen til producentorganisationer som omhandlet i stk. 1 2 277 000 EUR.

 

Artikel 54b

 

Delegerede beføjelser

 

For at sikre, at støtten finansierer de i artikel 106 fastlagte mål, tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 106 med hensyn til:

 

a) støtteansøgninger, herunder regler for frister og ledsagedokumenter

 

b) støtteberettigelse, herunder regler for støtteberettigede humlearealer og beregning af det beløb, der skal betales til hver producentorganisation

 

c) sanktioner, der skal anvendes i tilfælde af uretmæssig betaling.

 

Artikel 54c

 

Gennemførelsesbeføjelser

 

Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter, der etablerer de nødvendige foranstaltninger i forbindelse med denne afdeling vedrørende:

 

a) betaling af støtten

 

b) kontrol og inspektion.

 

Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 162, stk. 2

Or. en

 

Ændringsforslag  159

Forslag til forordning

Artikel 55

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 55

Artikel 55

Anvendelsesområde

Anvendelsesområde

I denne afdeling fastsættes der regler for den generelle handelsnorm og om sektor- og/eller produktspecifikke handelsnormer for landbrugsprodukter, uden at det indskrænker gyldigheden af andre bestemmelser for landbrugsprodukter, eller af bestemmelser, der er vedtaget på veterinær-, plantesundheds- og fødevareområdet for at sikre, at produkterne opfylder hygiejne- og sundhedsnormerne, og for at beskytte dyre- og folkesundheden.

I denne afdeling fastsættes der regler for den generelle handelsnorm og om sektor- og/eller produktspecifikke handelsnormer for landbrugsprodukter, uden at det indskrænker gyldigheden af andre bestemmelser for landbrugsprodukter, eller af bestemmelser, der er vedtaget på veterinær-, plantesundheds- og fødevareområdet for at sikre, at produkterne opfylder hygiejne- og sundhedsnormerne, og for at beskytte dyre- og folkesundheden. Disse regler opdeles i obligatoriske regler og fakultative forbeholdte udtryk.

Or. en

 

Ændringsforslag  160

Forslag til forordning

Artikel 56

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 56

Artikel 56

Overholdelse af den generelle handelsnorm

Overholdelse af den generelle handelsnorm

1. I denne forordning forstås ved overholdelse af "den generelle handelsnorm", at produktet er af sund og sædvanlig handelskvalitet.

1. I denne forordning forstås ved overholdelse af "den generelle handelsnorm", at produktet er af sund og sædvanlig handelskvalitet.

2. Når der ikke er fastsat handelsnormer som omhandlet i underafdeling 3 og i Rådets direktiv 2000/36/EF, 2001/112/EF, 2001/113/EF, 2001/114/EF, 2001/110/EF, 2001/111/EF, må landbrugsprodukter, som er klar til salg eller levering til den endelige forbruger i detailhandelen, jf. artikel 3, stk. 7, i forordning (EF) nr. 178/2002, kun markedsføres, hvis de opfylder den generelle handelsnorm.

2. Når der ikke er fastsat handelsnormer som omhandlet i underafdeling 3 og i Rådets direktiv 2000/36/EF, 2001/112/EF, 2001/113/EF, 2001/114/EF, 2001/110/EF, 2001/111/EF, må landbrugsprodukter, som er klar til salg eller levering til den endelige forbruger i detailhandelen, jf. artikel 3, stk. 7, i forordning (EF) nr. 178/2002, kun markedsføres, hvis de opfylder den generelle handelsnorm.

3. Et produkt anses for at opfylde den generelle handelsnorm, når det produkt, der ønskes markedsført, opfylder en gældende, relevant standard, som er vedtaget af en af de internationale organisationer, der opført i bilag V.

3. Med forbehold af yderligere EU-krav på det sundhedsmæssige, kommercielle, etiske eller ethvert andet område, anses et produkt for at opfylde den generelle handelsnorm, når det produkt, der ønskes markedsført, opfylder en gældende, relevant standard, som er vedtaget af en af de internationale organisationer, der opført i bilag V.

 

3a. Denne forordning er ikke til hinder for, at medlemsstaterne vedtager eller bibeholder nationale bestemmelser for aspekter ved markedsføring, som ikke specifikt harmoniseres ved denne forordning. Medlemsstaterne kan desuden vedtage eller bibeholde nationale bestemmelser for handelsnormer for sektorer eller produkter, som er underlagt generelle handelsnormer, hvis disse bestemmelser er i overensstemmelse med EU-lovgivningen og med bestemmelserne for det indre markeds funktion.

Or. en

 

Ændringsforslag  161

Forslag til forordning

Artikel 57

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 57

Artikel 57

Delegerede beføjelser

Delegerede beføjelser

For at forholde sig til ændringer i markedssituationen og under hensyn til de særlige forhold i hver sektor tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 160 og vedtage, ændre og indrømme undtagelser dels fra krav vedrørende den generelle handelsnorm, jf. artikel 56, stk. 1, dels fra regler for opfyldelse, jf. artikel 56, stk. 3.

1. For at forholde sig til ændringer i markedssituationen og under hensyn til de særlige forhold i hver sektor tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 160 for at vedtage detaljerede regler vedrørende den generelle handelsnorm, og vedtage, ændre og indrømme undtagelser dels fra krav vedrørende den generelle handelsnorm, jf. artikel 56, stk. 1.

 

2. Kommissionen vedtager delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 160 vedrørende anvendelse og kontrol, for så vidt angår overholdelse af normen i henhold til artikel 56, stk. 3, under hensyntagen til nødvendigheden af ikke at forringe den generelle handelsnorm så meget, at de europæiske produkters kvalitet forringes.

Or. en

 

Ændringsforslag  162

Forslag til forordning

Artikel 59

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 59

Artikel 59

Fastsættelse og indhold

Fastsættelse og indhold

1. For at tage hensyn til forbrugernes forventninger og bidrage til at bedre de økonomiske vilkår for produktion og afsætning af landbrugsprodukter og fremme deres kvalitet tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 160 vedrørende handelsnormer, jf. artikel 55, i alle afsætningsled samt dispensationer og undtagelser fra anvendelsen af sådanne normer med det formål at foretage tilpasning til de stadigt skiftende markedsforhold og til udviklingen i forbrugernes efterspørgsel samt for at tage hensyn til udviklingen i de relevante internationale standarder og for at undgå, at der opstår hindringer for produktinnovationen.

1. For at tage hensyn til forbrugernes forventninger og bidrage til at bedre de økonomiske vilkår for produktion og afsætning af landbrugsprodukter og fremme deres kvalitet tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 160 vedrørende handelsnormer, jf. artikel 55, i alle afsætningsled samt dispensationer og undtagelser fra anvendelsen af sådanne normer, i en begrænset periode og undtagelsesvis med det formål at foretage tilpasning til de stadigt skiftende markedsforhold og til udviklingen i forbrugernes efterspørgsel samt for at tage hensyn til udviklingen i de relevante internationale standarder og for at undgå, at der opstår hindringer for produktinnovationen.

 

En sådan afvigelse eller undtagelse må ikke medføre yderligere omkostninger, som udelukkende afholdes af landbrugsproducenterne.

 

1a. Kommissionens beføjelse til at ændre dispensationer og undtagelser fra gældende handelsnormer finder imidlertid ikke anvendelse på bilag VII.

2. Handelsnormerne omhandlet i stk. 1 kan vedrøre:

2. Handelsnormerne omhandlet i stk. 1 kan vedrøre et eller flere af følgende elementer:

a) definition, betegnelse og/eller varebetegnelser, bortset fra dem, der er fastsat i denne forordning og lister over slagtekroppe og dele heraf, som er omfattet af bilag VI

a) definition, betegnelse og/eller varebetegnelser, bortset fra dem, der er fastsat i denne forordning og lister over slagtekroppe og dele heraf, som er omfattet af bilag VI, bortset fra produkter fra vinsektoren

b) klassifikationskriterier som fx klasseinddeling, vægt, størrelsessortering, alder og kategori

b) klassifikationskriterier som fx klasseinddeling, vægt, størrelsessortering, alder og kategori

c) plantesort eller dyrerace eller handelstype

c) art, plantesort eller dyrerace eller handelstype

d) præsentation, varebetegnelse, mærkning i tilknytning til obligatoriske handelsnormer, emballering, regler for pakkerier, mærkning, indpakning, høstår og anvendelse af bestemte udtryk

d) præsentation, varebetegnelse, mærkning i tilknytning til obligatoriske handelsnormer, emballering, regler for pakkerier, mærkning, indpakning, høstår og anvendelse af bestemte udtryk, undtagen for vinavlsprodukter

e) kriterier som fx udseende, konsistens, kropsbygning og produktegenskaber

e) kriterier som fx udseende, konsistens, kropsbygning og produktegenskaber

f) bestemte stoffer eller bestanddele, der anvendes i produktionen, herunder deres mængde, renhed og identifikation

f) bestemte stoffer eller bestanddele, der anvendes i produktionen, herunder deres mængde, renhed og identifikation

g) landbrugs- og produktionsmetodetype, herunder ønologiske fremgangsmåder og dertil knyttede administrative forskrifter samt forarbejdningsproces

g) landbrugs- og produktionsmetodetype, herunder agronomiske og avancerede systemer for bæredygtig produktion, og dertil knyttede administrative forskrifter samt forarbejdningsproces

h) forskæring af most og vin, inklusive definitioner, sammenstikning og restriktioner for sammenstikning

 

i) konserveringsmetode og -temperatur

i) konserveringsmetode og -temperatur

j) produktionssted og/eller oprindelse

j) produktionssted og/eller oprindelse

k) indsamlingshyppighed, levering, opbevaring og behandling

k) indsamlingshyppighed, levering, opbevaring og behandling

l) identifikation og registrering af producenten og/eller af det industrianlæg, hvor produktet er tilberedt eller forarbejdet

l) identifikation og registrering af producenten og/eller af det industrianlæg, hvor produktet er tilberedt eller forarbejdet

m) vandindhold i procent

m) vandindhold i procent

n) restriktioner for brugen af visse stoffer og/eller fremgangsmåder

n) restriktioner for brugen af visse stoffer og/eller fremgangsmåder

o) bestemt anvendelsesformål

o) bestemt anvendelsesformål

p) handelsdokumenter, ledsagedokumenter og registre, der skal føres

p) handelsdokumenter, ledsagedokumenter og registre, der skal føres

q) oplagring, transport

q) oplagring, transport

r) certificeringsprocedure

r) certificeringsprocedure

s) betingelserne for bortskaffelse, oplagring, omsætning og anvendelse af produkter, der ikke er i overensstemmelse med handelsnormerne som omhandlet i stk. 1 og/eller definitionerne, betegnelserne og varebetegnelserne som omhandlet i artikel 60, samt bortskaffelse af biprodukter

s) betingelserne for bortskaffelse, oplagring, omsætning og anvendelse af produkter, der ikke er i overensstemmelse med handelsnormerne som omhandlet i stk. 1 og/eller definitionerne, betegnelserne og varebetegnelserne som omhandlet i artikel 60, samt bortskaffelse af biprodukter

t) frister.

t) frister.

3. De sektor- eller produktspecifikke handelsnormer vedtaget i henhold til stk. 1, fastsættes, uden at dette berører afsnit IV i forordning (EU) nr. [KOM(2010)733] om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter, og fastsættes under hensyn til:

3. De sektor- eller produktspecifikke handelsnormer vedtaget i henhold til stk. 1, indskrænker ikke gyldigheden af bestemmelserne i artikel 65a og bilag VII om fakultative forbeholdte udtryk og fastsættes under hensyn til:

a) de pågældende produkters særlige kendetegn

a) de pågældende produkters særlige kendetegn

b) nødvendigheden af at sikre, at produkterne kan afsættes på markedet uden problemer

b) nødvendigheden af at sikre, at produkterne kan afsættes på markedet uden problemer

c) forbrugernes interesse i at få tilstrækkelige og gennemskuelige produktoplysninger, herunder oplysninger om produktionssted, idet disse fastlægges på et passende geografisk niveau i hvert enkelt tilfælde

c) producenternes interesse i at meddele deres produkters karakteristika og forbrugernes interesse i at få tilstrækkelige og gennemskuelige produktoplysninger, herunder oplysninger om produktionssted, idet disse fastlægges på et passende geografisk niveau i hvert enkelt tilfælde, efter at der er foretaget en konsekvensanalyse, der navnlig vedrører de udgifter og administrative byrder, der pålægges operatøren, samt de fordele, som producenterne og den endelige forbruger opnår

d) de metoder, der benyttes til at bestemme produkternes fysiske, kemiske og organoleptiske egenskaber

d) de metoder, der benyttes til at bestemme produkternes fysiske, kemiske og organoleptiske egenskaber

e) de standarder, der anbefales af internationale organer.

e) de standarder, der anbefales af internationale organer.

 

ea) nødvendigheden af at bevare produkternes naturlige og væsentlige kendetegn og undgå væsentlige ændringer i det pågældende produkts sammensætning

 

eb) den mulige risiko for, at forbrugerne vildledes på grund af etablerede opfattelser og tilhørende forventninger, og i denne forbindelse, hvilke oplysningstiltag der findes og kan gennemføres for at undgå denne risiko.

Or. en

 

Ændringsforslag  163

Forslag til forordning

Artikel 59 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 59a

 

Yderligere krav til markedsføring af produkter fra frugt- og grøntsagssektoren

 

1. Frugt og grøntsager, der er bestemt til afsætning til forbrugerne som ferske produkter, må kun markedsføres, hvis oprindelseslandet er angivet.

 

2. De handelsnormer, der er nævnt i artikel 59, stk. 1, samt enhver handelsnorm, der finder anvendelse på områderne frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager, finder anvendelse i alle afsætningsled, herunder import og eksport, medmindre Kommissionen har fastsat andre bestemmelser, og omfatter kvalitet, kategorisering, vægt, størrelse, indpakning, emballering, opbevaring, transport, præsentation og markedsføring.

 

3. Indehavere af frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager, som der er fastsat handelsnormer for, må kun frembyde sådanne produkter eller udbyde dem til salg eller levere eller afsætte dem på en hvilken som helst måde inden for Unionen, såfremt de er i overensstemmelse med disse normer, og de er ansvarlige for at sikre en sådan overensstemmelse.

 

4. Uden at dette berører specifikke bestemmelser, som Kommissionen måtte vedtage i henhold til artikel 160, navnlig om konsekvent anvendelse af overensstemmelseskontrollen i medlemsstaterne, kontrollerer medlemsstaterne selektivt på grundlag af en risikoanalyse, om frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager er i overensstemmelse med de respektive handelsnormer. Kontrollen skal finde sted forud for transporten fra dyrkningsområderne i forbindelse med produkternes emballering, eller når de lastes. For produkter fra tredjelande finder kontrollen sted inden overgangen til fri omsætning.

Or. en

 

Ændringsforslag  164

Forslag til forordning

Artikel 59 b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 59b

 

Certificering af humle

 

1. Humleprodukter, der er høstet eller fremstillet i Unionen, skal certificeres.

 

2. Der kan kun udstedes certifikater for produkter med kvalitetskendetegn, som i et bestemt afsætningsled opfylder de gældende minimumskrav for afsætningen. Med hensyn til humlepulver, lupulinberiget humlepulver, humleekstrakt og blandingsprodukter af humle kan certifikatet kun udstedes, hvis alfasyreindholdet i disse produkter ikke er lavere end indholdet i den humle, de er fremstillet af.

 

3. I certifikatet angives som minimum:

 

a) humlens produktionssted(er)

 

b) høståret/høstårene samt

 

c) sorten eller sorterne.

 

4. Humleprodukter må kun afsættes eller eksporteres, hvis der er udstedt et certifikat som nævnt i stk. 1, 2 og 3.

 

For importerede humleprodukter anerkendes den attest, der er omhandlet i artikel 129a, som ligestillet med certifikatet.

 

5. Kommissionen tillægges beføjelser til ved hjælp af delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 160 at vedtage foranstaltninger, som afviger fra stk. 4:

 

a) for at opfylde visse tredjelandes handelsmæssige krav eller

 

b) for produkter til særlige anvendelsesformål.

 

Foranstaltningerne i første afsnit:

 

a) må ikke være til skade for den normale afsætning af de produkter, som der er udstedt certifikat for

 

b) ledsages af garantier, der skal sikre, at der ikke sker forveksling med de nævnte produkter.

Or. en

 

Ændringsforslag  165

Forslag til forordning

Artikel 60

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 60

Artikel 60

Definition, betegnelse og varebetegnelse for bestemte sektorer og produkter

Definition, betegnelse og varebetegnelse for bestemte sektorer og produkter

1. De definitioner, betegnelser og varebetegnelser, der er fastsat i bilag VI, finder anvendelse på følgende sektorer eller produkter:

1. De definitioner, betegnelser og varebetegnelser, der er fastsat i bilag VI, finder anvendelse på følgende sektorer eller produkter:

a) olivenolie- og spiseoliven

a) olivenolie- og spiseoliven

b) vin

b) vin

c) oksekød

c) oksekød

d) mælk og mejeriprodukter til konsum

d) mælk og mejeriprodukter til konsum

e) fjerkrækød

e) fjerkrækød og æg

f) smørbare fedtstoffer til konsum.

f) smørbare fedtstoffer til konsum.

2. Definitioner, betegnelser eller varebetegnelser, der er anført i bilag VI, må i EU kun bruges til afsætning af et produkt, der opfylder de tilsvarende relevante krav i nævnte bilag.

2. Definitioner, betegnelser eller varebetegnelser, der er anført i bilag VI, må i EU kun bruges til afsætning af et produkt, der opfylder de tilsvarende relevante krav i nævnte bilag.

3. Kommissionen tillægges beføjelser til ved delegerede retsakter i henhold til artikel 160 at vedtage ændringer, dispensationer eller undtagelser fra de definitioner og varebetegnelser, der er anført i bilag VI, med henblik på at foretage en tilpasning til udviklingen i forbrugernes ønsker, at tage hensyn til den tekniske udvikling og at undgå, at der opstår hindringer for produktinnovationen.

3. Kommissionen tillægges beføjelser til ved delegerede retsakter i henhold til artikel 160 at vedtage ændringer, dispensationer eller undtagelser fra de definitioner og varebetegnelser, der er anført i bilag VI, med henblik på at foretage en tilpasning til udviklingen i forbrugernes ønsker, at tage hensyn til den tekniske udvikling og at undgå, at der opstår hindringer for produktinnovationen.

Or. en

 

Ændringsforslag  166

Forslag til forordning

Artikel 61

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 61

Artikel 61

Tolerancer

Tolerancer

Under hensyn til de særlige forhold i hver sektor tillægges Kommissionen beføjelser til ved delegerede retsakter i henhold til artikel 160 at vedtage en tolerance for hver norm, hvis overskridelse vil medføre, at hele produktpartiet anses for ikke at opfylde normen.

1. Under hensyn til de særlige forhold i hver sektor tillægges Kommissionen beføjelser til ved delegerede retsakter i henhold til artikel 160 at vedtage en tolerance for hver enkelt norm, hvis overskridelse vil medføre, at hele produktpartiet anses for ikke at opfylde normen.

 

Denne tolerance, som fastsættes på grundlag af tærskelværdier, ændrer ikke produktets iboende egenskaber og finder kun anvendelse for vægt, størrelse og andre mindre kriterier.

 

2. Medlemsstaterne kan vedtage eller bibeholde en supplerende national lovgivning for produkter, som er omfattet af en EU-handelsnorm, hvis disse bestemmelser er i overensstemmelse med EU-lovgivningen, navnlig overholdelsen af den frie bevægelighed for varer.

Or. en

 

Ændringsforslag  167

Forslag til forordning

Artikel 62

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 62

Artikel 62

Ønologiske fremgangsmåder og analysemetoder

Ønologiske fremgangsmåder og analysemetoder

1. Kun ønologiske fremgangsmåder, der er tilladt i henhold til bilag VII og omhandlet i artikel 59, stk. 2, litra g), og i stk. 2 og stk. 3 i artikel 65, må bruges under fremstilling og konservering af de produkter, der er angivet i bilag VI, del II, i EU.

1. Kun ønologiske fremgangsmåder, der er tilladt i henhold til bilag VII og omhandlet i stk. 2 og stk. 3 i artikel 65, må bruges under fremstilling og konservering af de produkter, der er angivet i bilag VI, del II, i EU.

Første afsnit finder ikke anvendelse på:

Første afsnit finder ikke anvendelse på:

a) druesaft og koncentreret druesaft

a) druesaft og koncentreret druesaft

b) druemost og koncentreret druemost bestemt til fremstilling af druesaft.

b) druemost og koncentreret druemost bestemt til fremstilling af druesaft.

De tilladte ønologiske fremgangsmåder må kun benyttes til at sikre korrekt vinfremstilling, korrekt konservering eller korrekt forarbejdning af produktet.

De tilladte ønologiske fremgangsmåder må kun benyttes til at sikre korrekt vinfremstilling, korrekt konservering eller korrekt forarbejdning af produktet.

Produkter omhandlet i bilag VI, del II, skal i EU fremstilles i henhold til de relevante restriktioner fastsat i bilag VII.

Produkter omhandlet i bilag VI, del II, skal i EU fremstilles i henhold til de relevante restriktioner fastsat i bilag VII.

De produkter, der er opført i bilag VI, del II, må ikke markedsføres i EU, hvis:

De produkter, der er opført i bilag VI, del II, må ikke markedsføres i EU, hvis:

a) de har været genstand for ønologiske fremgangsmåder, der ikke er tilladt i EU, eller

a) de har været genstand for ønologiske fremgangsmåder, der ikke er tilladt i EU, eller

b) de har været genstand for ønologiske fremgangsmåder, der ikke er tilladt på nationalt plan, eller

b) de har været genstand for ønologiske fremgangsmåder, der ikke er tilladt på nationalt plan, eller

c) de er i strid med reglerne i bilag VII.

c) de er i strid med reglerne i bilag VII.

 

Produkter, der ikke kan markedsføres i overensstemmelse med femte afsnit destrueres. Uanset denne bestemmelse kan medlemsstaterne tillade anvendelse af visse produkter, hvis karakteristika de fastsætter, i destillerier eller eddikefabrikker eller til industriel brug, hvis denne tilladelse ikke bliver et incitament til at producere ved hjælp af uautoriserede ønologiske fremgangsmåder.

2. Kommissionen giver tilladelse til ønologiske fremgangsmåder som omhandlet i artikel 59, stk. 2, litra g), idet den:

2. Kommissionen foreslår at give tilladelse til ønologiske fremgangsmåder som omhandlet i stk. 1, idet den:

a) tager udgangspunkt i de ønologiske fremgangsmåder og analysemetoder, der anbefales og er offentliggjort af Det Internationale Vinkontor (OIV), og i resultaterne af anvendelse på forsøgsbasis af endnu ikke tilladte ønologiske fremgangsmåder

a) tager hensyn til de ønologiske fremgangsmåder og analysemetoder, der anbefales og er offentliggjort af Det Internationale Vinkontor (OIV), og i resultaterne af anvendelse på forsøgsbasis af endnu ikke tilladte ønologiske fremgangsmåder

b) tager hensyn til beskyttelsen af menneskers sundhed

b) tager hensyn til beskyttelsen af menneskers sundhed

c) tager hensyn til den mulige risiko for, at forbrugerne vildledes på grund af forventninger og opfattelser, og i denne forbindelse ser på, hvilke oplysningstiltag der findes og kan gennemføres for at undgå en sådan risiko

c) tager hensyn til den mulige risiko for, at forbrugerne vildledes på grund af etablerede opfattelser af produktet og de tilhørende forventninger, og i denne forbindelse ser på, hvilke oplysningstiltag der findes og kan gennemføres for at undgå en sådan risiko

d) giver mulighed for bevarelse af vinens naturlige og væsentlige kendetegn og ikke medfører en væsentlig ændring i det pågældende produkts sammensætning

d) giver mulighed for bevarelse af vinens naturlige og væsentlige kendetegn og ikke medfører en væsentlig ændring i det pågældende produkts sammensætning

e) sikrer et acceptabelt minimum af miljøbeskyttelse

e) sikrer et acceptabelt minimum af miljøbeskyttelse

f) overholder de generelle regler vedrørende ønologiske fremgangsmåder og reglerne i bilag VII.

f) overholder de generelle regler vedrørende ønologiske fremgangsmåder og reglerne i bilag VII.

3. Kommissionen fastsætter, når det er relevant, ved gennemførelsesretsakter metoderne omhandlet i artikel 59, stk. 3, litra d), for de produkter, der er anført i bilag VI, del II. Sådanne metoder fastsættes på grundlag af relevante metoder, der er anbefalet og offentliggjort af OIV, medmindre de er ineffektive eller uhensigtsmæssige til opfyldelsen af de forfulgte legitime mål. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 162, stk. 2

3. Metoderne omhandlet i artikel 59, stk. 3, litra d), for de produkter, der er anført i bilag VI, del II, fastsættes i henhold til den almindelige lovgivningsprocedure, fastlagt i traktatens artikel 43, stk. 2. Sådanne metoder fastsættes på grundlag af relevante metoder, der er anbefalet og offentliggjort af OIV, medmindre de er ineffektive eller uhensigtsmæssige til opfyldelsen af de mål Unionen forfølger.

Indtil sådanne regler er vedtaget, anvendes de metoder, som den pågældende medlemsstat tillader.

Indtil sådanne bestemmelser er vedtaget, anvendes de metoder og regler, som den pågældende medlemsstat tillader.

Or. en

 

Ændringsforslag  168

Forslag til forordning

Artikel 65

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 65

Artikel 65

Nationale regler for visse produkter og sektorer

Nationale regler for visse produkter og sektorer

1. Uanset bestemmelserne i artikel 59, stk. 1, må medlemsstaterne vedtage eller opretholde nationale regler om forskellige kvalitetsniveauer for smørbare fedtstoffer. Sådanne forskrifter skal muliggøre en vurdering af de differentierede kvalitetsniveauer ud fra kriterier, der især er baseret på de anvendte råvarer, produkternes organoleptiske egenskaber og deres fysiske og mikrobiologiske stabilitet.

1. Uanset bestemmelserne i artikel 59, stk. 1, må medlemsstaterne vedtage eller opretholde nationale regler om forskellige kvalitetsniveauer for smørbare fedtstoffer. Sådanne forskrifter skal muliggøre en vurdering af de differentierede kvalitetsniveauer ud fra kriterier, der især er baseret på de anvendte råvarer, produkternes organoleptiske egenskaber og deres fysiske og mikrobiologiske stabilitet.

Medlemsstater, der benytter den i første afsnit anførte mulighed, skal sikre, at der for andre medlemsstaters produkter, der overholder kriterierne i sådanne nationale regler, på en ikke-diskriminerende måde kan anvendes angivelser, der viser, at kriterierne er opfyldt.

Medlemsstater, der benytter den i første afsnit anførte mulighed, skal sikre, at der for andre medlemsstaters produkter, der overholder kriterierne i sådanne nationale regler, på en ikke-diskriminerende måde kan anvendes angivelser, der viser, at kriterierne er opfyldt.

2. Medlemsstaterne kan indskrænke eller forbyde anvendelsen af visse ønologiske fremgangsmåder, som er tilladt i henhold til EU-retten, og indføre strengere regler for vine, der fremstilles på deres område, med henblik på bedre at bevare de væsentlige kendetegn ved vine med beskyttet oprindelsesbetegnelse eller beskyttet geografisk betegnelse og ved mousserende vine og hedvine.

2. Medlemsstaterne kan indskrænke eller forbyde anvendelsen af visse ønologiske fremgangsmåder, som er tilladt i henhold til EU-retten, og indføre strengere regler for vine, der fremstilles på deres område, med henblik på bedre at bevare de væsentlige kendetegn ved vine med beskyttet oprindelsesbetegnelse eller beskyttet geografisk betegnelse og ved mousserende vine og hedvine.

3. Medlemsstaterne kan tillade forsøgsvis anvendelse af ikke tilladte ønologiske fremgangsmåder i henhold til de vilkår, som Kommissionen fastsætter ved delegerede retsakter, der vedtages i medfør af stk. 4.

3. Medlemsstaterne kan tillade forsøgsvis anvendelse af ikke tilladte ønologiske fremgangsmåder i henhold til de vilkår, som Kommissionen fastsætter ved delegerede retsakter, der vedtages i medfør af stk. 4.

4. For at sikre korrekt og gennemskuelig anvendelse tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 160 vedrørende de nærmere betingelser for anvendelsen af denne artikels stk. 1, 2, og 3, samt betingelserne for oplagring, omsætning og anvendelse af produkter, der er fremkommet ved forsøgsfremgangsmåder som omhandlet i denne artikels stk. 3.

4. For at sikre korrekt og gennemskuelig anvendelse tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 160 vedrørende de nærmere betingelser for anvendelsen af denne artikels stk. 1, 2, og 3, samt betingelserne for oplagring, omsætning og anvendelse af produkter, der er fremkommet ved forsøgsfremgangsmåder som omhandlet i denne artikels stk. 3.

 

4a. Medlemsstaterne kan vedtage eller opretholde nationale handelsnormer for sektorer eller produkter, såfremt reglerne er i overensstemmelse med EU-lovgivningen.

Or. en

 

Ændringsforslag  169

Forslag til forordning

Del II – afsnit II – kapitel I – afdeling 1 – underafdeling 3 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

UNDERAFDELING 3a

 

FAKULTATIVE FORBEHOLDTE UDTRYK

 

Artikel 65a

 

Anvendelsesområde

 

Der oprettes en ordning for fakultative forbeholdte udtryk for at hjælpe producenter af landbrugsprodukter med værdiforøgende karakteristika og egenskaber med at gøre opmærksom på disse karakteristika og egenskaber på det indre marked og ikke mindst for at støtte og supplere de specifikke handelsnormer.

 

Artikel 65b

 

Eksisterende fakultative forbeholdte udtryk

 

1. De fakultative forbeholdte udtryk, der er omfattet af denne ordning på datoen for denne forordnings ikrafttræden, er opført i forordningens bilag VIIa sammen med de retsakter, der fastsætter vilkårene og betingelserne for anvendelse af disse udtryk.

 

2. De i stk. 1 omtalte fakultative forbeholdte udtryk bibeholdes med forbehold for ændringer, med mindre de annulleres efter proceduren i artikel 65c.

 

Artikel 65c

 

Forbehold, ændring eller annullering af fakultative forbeholdte udtryk

 

For at tage hensyn til forbrugernes forventninger, den videnskabelige og tekniske udvikling, markedssituationen og udviklingen i handelsnormerne og de internationale normer tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 160 med henblik på:

 

a) at fastlægge nye fakultative forbeholdte udtryk, idet den fastsætter betingelserne for deres anvendelse

 

b) at ændre betingelserne for anvendelsen af fakultative forbeholdte betegnelser eller

 

c) at annullere fakultative forbeholdte betegnelser.

 

Artikel 65d

 

Nye fakultative forbeholdte udtryk

 

1. En betegnelse anses kun for at være berettiget til at overgå til et nyt fakultativt forbeholdt udtryk, hvis det opfylder følgende kriterier:

 

a) udtrykket henviser til et produkts karakteristika eller dyrknings- eller fremstillingsmetode og til en handelsnorm, baseret på en sektorbaseret tilgang

 

b) anvendelsen af udtrykket forøger værdien af produktet sammenlignet med tilsvarende produkter, og

 

c) produktet er blevet markedsført med fokus på de karakteristika eller egenskaber, der er nævnt i litra a), således at forbrugerne i flere medlemsstater kan genkende det.

 

Kommissionen tager hensyn til eventuelle relevante internationale normer og til de nuværende forbeholdte udtryk, der eksisterer for de omhandlede produkter eller sektorer.

 

2. Fakultative udtryk, der beskriver de tekniske kvaliteter ved produktet med henblik på overholdelse af de obligatoriske handelsnormer, og som ikke har til formål at informere forbrugerne om disse produktkvaliteter, kan ikke forbeholdes i henhold til denne ordning.

 

3. For at tage hensyn til de særlige forhold inden for visse sektorer og til forbrugernes forventninger tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 160 om nærmere bestemmelser for kriterierne for indførelsen af de i stk. 1 nævnte nye fakultative forbeholdte udtryk.

 

Artikel 65e

 

Restriktioner i forbindelse med anvendelse af fakultative forbeholdte udtryk

 

1. Det er kun tilladt at bruge et fakultativ forbeholdt udtryk til at beskrive produkter, der opfylder de gældende anvendelsesbetingelser.

 

2. Medlemsstaterne træffer passende foranstaltninger til at sikre, at produktmærkningen ikke giver anledning til forveksling med fakultative forbeholdte udtryk.

 

3. Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 160 vedrørende bestemmelser for anvendelsen af fakultative forbeholdte udtryk.

Or. en

 

Ændringsforslag  170

Forslag til forordning

Artikel 66

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 66

Artikel 66

Almindelige bestemmelser

Almindelige bestemmelser

Under hensyn til de særlige forhold i handelen mellem EU og visse tredjelande og den særlige karakter af visse landbrugsprodukter tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 160 med henblik på at fastsætte betingelserne for, hvornår importerede produkter anses for ækvivalente med EU-kravene for så vidt angår handelsnormer, og betingelserne for, hvornår der kan gives dispensation fra artikel 58, samt fastsætte forskrifter om anvendelse af handelsnormer på produkter, der eksporteres fra EU.

Under hensyn til de særlige forhold i handelen mellem EU og visse tredjelande, den særlige karakter af visse landbrugsprodukter og nødvendigheden af at sikre, at forbrugerne ikke vildledes på grund af deres etablerede opfattelse af produkter og de tilhørende forventninger, kan der træffes foranstaltninger i henhold til den almindelige lovgivningsprocedure, fastlagt i traktatens artikel 43, stk. 2, med henblik på at fastsætte betingelserne for, hvornår importerede produkter anses for ækvivalente med EU-kravene for så vidt angår handelsnormer, samt fastsætte forskrifter om anvendelse af handelsnormer på produkter, der eksporteres fra EU.

Or. en

 

Ændringsforslag  171

Forslag til forordning

Artikel 67

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 67

Artikel 67

Særlige importbestemmelser for vin

Særlige importbestemmelser for vin

1. Medmindre andet er fastsat i aftaler indgået i medfør af traktatens artikel 218, finder bestemmelserne om oprindelsesbetegnelse, geografisk betegnelse og mærkning af vin i afdeling 2 i dette kapitel og definitioner, betegnelser og varebetegnelser i denne forordnings artikel 60 anvendelse på produkter, som henhører under KN-kode 2009 61, 2009 69 og 2204, der importeres til EU.

1. Medmindre andet er fastsat i aftaler indgået i medfør af traktatens artikel 218, finder bestemmelserne om oprindelsesbetegnelse, geografisk betegnelse og mærkning af vin i afdeling 2 i dette kapitel og definitioner, betegnelser og varebetegnelser i denne forordnings artikel 60 anvendelse på produkter, som henhører under KN-kode 2009 61, 2009 69 og 2204, der importeres til EU.

2. Medmindre andet er fastsat i aftaler indgået i henhold til traktatens artikel 218, fremstilles de produkter, der er omhandlet i nærværende artikels stk. 1, efter de ønologiske fremgangsmåder, der er anbefalet og offentliggjort af OIV eller godkendt af EU i medfør af denne forordning.

2. Medmindre andet er fastsat i aftaler indgået i henhold til traktatens artikel 218, fremstilles de produkter, der er omhandlet i nærværende artikels stk. 1, efter de ønologiske fremgangsmåder der er godkendt af EU i medfør af denne forordning.

 

Foranstaltninger, der afviger fra dette stykke opdateres om nødvendigt efter den almindelige lovgivningsprocedure, fastsat i traktatens artikel 43, stk. 2.

3. Ved import af produkterne omhandlet i stk. 1 skal der fremlægges:

3. Ved import af produkterne omhandlet i stk. 1 skal der fremlægges:

a) en attest, der godtgør, at bestemmelserne i stk. 1 og 2 er opfyldt, og som er udstedt af en kompetent myndighed, der er opført på en liste, som skal offentliggøres af Kommissionen, i produktets oprindelsesland

a) en attest, der godtgør, at bestemmelserne i stk. 1 og 2 er opfyldt, og som er udstedt af en kompetent myndighed, der er opført på en liste, som skal offentliggøres af Kommissionen, i produktets oprindelsesland

b) en analyseerklæring udarbejdet af et organ eller en myndighed, som er udpeget af produktets oprindelsesland, hvis produktet er bestemt til direkte konsum.

b) en analyseerklæring udarbejdet af et organ eller en myndighed, som er udpeget af produktets oprindelsesland, hvis produktet er bestemt til direkte konsum.

Or. en

 

Ændringsforslag  172

Forslag til forordning

Artikel 67 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 67 a

 

Delegerede beføjelser

 

Kommissionen tillægges beføjelser til i overensstemmelse med artikel 160 at vedtage delegerede retsakter, som fastlægger:

 

a) regler for fortolkning og håndhævelse af de definitioner og varebetegnelser, der er omhandlet i bilag VI

 

b) regler for de nationale procedurer vedrørende tilbagetrækning og destruktion af vinprodukter, der ikke er i overensstemmelse med denne forordnings bestemmelser.

Or. en

 

Ændringsforslag  173

Forslag til forordning

Artikel 68

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 68

Artikel 68

Gennemførelsesbeføjelser i henhold til undersøgelsesproceduren

Gennemførelsesbeføjelser i henhold til undersøgelsesproceduren

Kommissionen kan ved gennemførelsesretsakter vedtage de nødvendige foranstaltninger vedrørende denne underafdeling, bl.a. hvad angår:

Kommissionen kan ved gennemførelsesretsakter vedtage de nødvendige foranstaltninger vedrørende denne underafdeling:

a) gennemførelse af den generelle handelsnorm

 

b) gennemførelse af de definitioner og varebetegnelser, der er omhandlet i bilag VI

 

c) opstilling af den liste over mejeriprodukter, der er omhandlet bilag VI, del III, punkt 5, andet afsnit, og smørbare fedtstoffer omhandlet i bilag VI, del VI, sjette afsnit, litra a), på grundlag af vejledende lister over produkter, som medlemsstaterne anser for på deres område at svare til de produkter, der er omhandlet i disse bestemmelser, og som medlemsstaterne sender til Kommissionen

c) opstilling af den liste over mejeriprodukter, der er omhandlet bilag VI, del III, punkt 5, andet afsnit, og smørbare fedtstoffer omhandlet i bilag VI, del VI, sjette afsnit, litra a), på grundlag af vejledende lister over produkter, som medlemsstaterne anser for på deres område at svare til de produkter, der er omhandlet i disse bestemmelser, og som medlemsstaterne sender til Kommissionen

d) gennemførelse af de sektor- eller produktspecifikke handelsnormer, herunder detaljerede regler om prøvetagning og analysemetoder til bestemmelse af produktsammensætning

d) gennemførelse af de sektor- eller produktspecifikke handelsnormer, herunder detaljerede regler om prøvetagning og analysemetoder til bestemmelse af produktsammensætning

e) konstatering af, om et produkt har gennemgået en behandling, der strider mod de tilladte ønologiske fremgangsmåder

e) konstatering af, om et produkt har gennemgået en behandling, der strider mod de tilladte ønologiske fremgangsmåder

f) bestemmelse af toleranceniveauet

f) bestemmelse af toleranceniveauet

g) gennemførelse af artikel 66.

g) gennemførelse af artikel 66.

Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 162, stk. 2

Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 162, stk. 2

Or. en

 

Ændringsforslag  174

Forslag til forordning

Artikel 69

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 69

Artikel 69

Anvendelsesområde

Anvendelsesområde

1. De bestemmelser om oprindelsesbetegnelser, geografiske betegnelser og traditionelle benævnelser, der er fastsat i denne afdeling, finder anvendelse på de produkter, der er nævnt i bilag VI, del II, punkt 1, 3-6, 8, 9, 11, 15 og 16.

1. De bestemmelser om oprindelsesbetegnelser, geografiske betegnelser og traditionelle benævnelser, der er fastsat i denne afdeling, finder anvendelse på de produkter, der er nævnt i bilag VI, del II, punkt 1, 3-6, 8, 9, 11, 15 og 16.

2. Bestemmelserne omhandlet i stk. 1 skal baseres på:

2. Bestemmelserne omhandlet i stk. 1 skal baseres på:

a) beskyttelse af de legitime interesser hos forbrugerne og producenterne

a) beskyttelse af de legitime interesser hos forbrugerne og producenterne

b) sikring af ordnede forhold på det indre marked for de pågældende produkter, og

b) sikring af ordnede forhold på det indre marked for de pågældende produkter, og

c) fremme af produktionen af kvalitetsprodukter, idet der samtidig tillades nationale kvalitetspolitiske foranstaltninger.

c) fremme af produktionen af produkter under kvalitetsordninger, idet der samtidig tillades nationale kvalitetspolitiske foranstaltninger.

Or. en

 

Ændringsforslag  175

Forslag til forordning

Artikel 70

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 70

Artikel 70

Definitioner

Definitioner

1. Ved anvendelsen af denne underafdeling forstås ved:

1. Ved anvendelsen af denne underafdeling forstås ved:

a) et navn på et område, et bestemt sted eller undtagelsesvist og i behørigt begrundede tilfælde et land, der betegner et produkt som nævnt i artikel 69, stk. 1, som opfylder følgende krav:

a) et navn på et område, et bestemt sted eller undtagelsesvist og i behørigt begrundede tilfælde et land, der betegner et produkt som nævnt i artikel 69, stk. 1, som opfylder følgende krav:

i) produktets kvalitet og kendetegn kan hovedsagelig eller fuldstændigt tilskrives et geografisk miljø med dets naturbetingede og menneskelige faktorer

i) produktets kvalitet og kendetegn kan hovedsagelig eller fuldstændigt tilskrives et geografisk miljø med dets naturbetingede og menneskelige faktorer

ii) de druer, produktet er fremstillet af, hidrører udelukkende fra det geografiske område

ii) de druer, produktet er fremstillet af, hidrører udelukkende fra det geografiske område

iii) det produceres i det geografiske område, og

iii) det produceres i det geografiske område, og

iv) produktet er fremstillet af druesorter, der tilhører arten Vitis vinifera

iv) produktet er fremstillet af druesorter, der tilhører arten Vitis vinifera

b) en betegnelse for et område, et bestemt sted eller undtagelsesvist og i behørigt begrundede tilfælde et land, der betegner et produkt som nævnt i artikel 69, stk. 1, som opfylder følgende krav:

b) en betegnelse for et område, et bestemt sted eller undtagelsesvist og i behørigt begrundede tilfælde et land, der betegner et produkt som nævnt i artikel 69, stk. 1, som opfylder følgende krav:

i) det har en særlig kvalitet, et særligt omdømme eller andre kendetegn knyttet til den pågældende geografiske oprindelse

i) det har en særlig kvalitet, et særligt omdømme eller andre kendetegn knyttet til den pågældende geografiske oprindelse

ii) mindst 85 % af de druer, der anvendes til fremstillingen, hidrører udelukkende fra dette geografiske område

ii) mindst 85 % af de druer, der anvendes til fremstillingen, hidrører udelukkende fra dette geografiske område

iii) det produceres i dette geografiske område, og

iii) det produceres i dette geografiske område, og

iv) det er fremstillet af druesorter, der tilhører arten Vitis vinifera eller en krydsning af Vitis vinifera-arten med andre arter af Vitis-slægten.

iv) det er fremstillet af druesorter, der tilhører arten Vitis vinifera eller en krydsning af Vitis vinifera-arten med andre arter af Vitis-slægten.

 

1a. Ved anvendelsen af stk. 1, litra a), nr. iii), og litra b), nr. iii), forstås ved "produktion" alle processer lige fra druehøsten til afslutningen af vinfremstillingsprocessen undtagen eventuelle processer efter produktionen.

 

Ved anvendelsen af stk. 1, litra b), nr. ii), skal maksimumandelen på 15 % af druerne, der må have deres oprindelse uden for det afgrænsede geografiske område, have oprindelse i den medlemsstat eller det tredjeland, hvor det afgrænsede område ligger.

 

Uanset stk. 1, litra a), nr. iii), og litra b), nr. iii), og på betingelse af, at det er fastsat i produktspecifikationen i artikel 71, stk. 2, kan et produkt med beskyttet oprindelsesbetegnelse eller beskyttet geografisk betegnelse forarbejdes til vin enten:

 

a) i et område i umiddelbar nærhed af det pågældende afgrænsede område;

 

b) i et område beliggende i samme administrative enhed eller i en tilstødende administrativ enhed, som fastsat i nationale regler

 

c) hvis det drejer sig om en grænseoverskridende oprindelsesbetegnelse eller geografisk betegnelse, eller hvis der er indgået en aftale om kontrolforanstaltninger mellem to eller flere medlemsstater eller mellem en eller flere medlemsstater og et eller flere tredjelande – i et område, der ligger i umiddelbar nærhed af det pågældende afgrænsede område.

 

Uanset stk. 1, litra a), nr. iii), og 3. afsnit i dette stykke, og på betingelse af, at det er fastsat i produktspecifikationen i artikel 71, stk. 2, kan et produkt forarbejdes til mousserende vin eller perlevin med beskyttet oprindelsesbetegnelse i et område, der ikke ligger i umiddelbar nærhed af det pågældende afgrænsede område, hvis denne praksis eksisterede inden den 1. marts 1986.

2. Visse traditionelt anvendte betegnelser udgør oprindelsesbetegnelser, hvis de:

2. Visse traditionelt anvendte betegnelser udgør oprindelsesbetegnelser, hvis de:

a) betegner en vin

a) betegner en vin

b) henviser til et geografisk navn

b) henviser til et geografisk navn

c) opfylder kravene i stk. 1, litra a), nr. i)-iv)

c) opfylder kravene i stk. 1, litra a), nr. i)-iv)

d) underkastes den procedure for beskyttelse af oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser, der er fastsat i denne underafdeling.

d) underkastes den procedure for beskyttelse af oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser, der er fastsat i denne underafdeling.

3. Oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser, herunder sådanne, som vedrører geografiske områder i tredjelande, kan beskyttes i EU efter reglerne i denne underafdeling.

3. Oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser, herunder sådanne, som vedrører geografiske områder i tredjelande, kan beskyttes i EU efter reglerne i denne underafdeling.

Or. en

 

Ændringsforslag  176

Forslag til forordning

Artikel 71

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 71

Artikel 71

Ansøgninger om beskyttelse

Ansøgninger om beskyttelse

1. Ansøgninger om beskyttelse af oprindelsesbetegnelser eller geografiske betegnelser skal bl.a. indeholde et teknisk dossier med følgende:

1. Ansøgninger om beskyttelse af oprindelsesbetegnelser eller geografiske betegnelser skal bl.a. indeholde et teknisk dossier med følgende:

a) den betegnelse, der skal beskyttes

a) den betegnelse, der skal beskyttes

b) ansøgerens navn og adresse

b) ansøgerens navn og adresse

c) produktspecifikationen omhandlet i stk. 2, og

c) produktspecifikationen omhandlet i stk. 2, og

d) et enhedsdokument, der sammenfatter produktspecifikationen omhandlet i stk. 2.

d) et enhedsdokument, der sammenfatter produktspecifikationen omhandlet i stk. 2.

2. Produktspecifikationen skal gøre det muligt for interesserede parter at verificere de relevante produktionsvilkår for oprindelsesbetegnelsen eller den geografiske betegnelse.

2. Produktspecifikationen skal gøre det muligt for interesserede parter at verificere de relevante produktionsvilkår for oprindelsesbetegnelsen eller den geografiske betegnelse.

 

Produktspecifikationen skal som minimum omfatte:

 

a) den betegnelse, der skal beskyttes

 

b) en beskrivelse af vinen/vinene og især

 

i) for vine med oprindelsesbetegnelse: deres vigtigste analytiske og smags- og lugtmæssige karakteristika

 

ii) for vine med geografisk betegnelse: deres vigtigste analytiske kendetegn samt en vurdering eller angivelse af deres smags- og lugtmæssige karakteristika

 

c) hvor dette er relevant, de særlige ønologiske fremgangsmåder, der anvendes til at fremstille vinen(e), såvel som de relevante restriktioner for fremstilling af vinen(e)

 

d) afgrænsningen af det pågældende geografiske område

 

e) de maksimale udbytter pr. hektar

 

f) en angivelse af druesorten eller -sorterne, som vinen(e) er fremstillet af

 

g) de detaljerede oplysninger, der dokumenterer, at kravene i artikel 70, stk. 1, litra a), eller eventuelt artikel 70, stk. 1, litra b), nr. i), er opfyldt

 

h) eventuelle gældende krav vedrørende produktionen af produktet med en BOB eller BGB fastsat i EU-retten eller national ret eller, hvis medlemsstaten giver mulighed herfor, af en organisation, der forvalter den beskyttede oprindelsesbetegnelse eller beskyttede geografiske betegnelse

 

i) navn og adresse på de myndigheder eller organer, der verificerer, at bestemmelserne i produktspecifikationen og deres specifikke opgaver er overholdt.

 

Kravene omhandlet i litra h) i andet afsnit skal være objektive og ikke-diskriminerende og i overensstemmelse med EU-retten.

3. Vedrører ansøgningen om beskyttelse et geografisk område i et tredjeland, skal den ud over de elementer, der anført i stk. 1 og 2, også indeholde bevis for, at den pågældende betegnelse er beskyttet i oprindelseslandet.

3. Vedrører ansøgningen om beskyttelse et geografisk område i et tredjeland, skal den ud over de elementer, der anført i stk. 1 og 2, også indeholde bevis for, at den pågældende betegnelse er beskyttet i oprindelseslandet.

Or. en

 

Ændringsforslag  177

Forslag til forordning

Artikel 73

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 73

Artikel 73

Forudgående national procedure

Forudgående national procedure

1. Ansøgninger om beskyttelse af en oprindelsesbetegnelse eller en geografisk betegnelse, jf. artikel 71, for vine med oprindelse i EU underkastes en forudgående national procedure.

1. Ansøgninger om beskyttelse af en oprindelsesbetegnelse eller en geografisk betegnelse, jf. artikel 71, for vine med oprindelse i EU underkastes en forudgående national procedure.

 

1a. Ansøgningen om beskyttelse indgives i den medlemsstat, til hvis område oprindelsesbetegnelsen eller den geografiske betegnelse er knyttet.

 

Medlemsstaten behandler ansøgningen om beskyttelse med henblik på at fastslå, hvorvidt den opfylder de betingelser, der er opstillet i denne underafdeling.

 

Medlemsstaten sikrer tilstrækkelig offentliggørelse på nationalt niveau af ansøgningen og afsætter en periode på mindst to måneder fra datoen for offentliggørelse, inden for hvilken der kan gøres skriftlig indsigelse mod den foreslåede beskyttelse. Sådanne indsigelser skal ske i form af en behørigt begrundet erklæring og kan fremsættes af enhver fysisk eller juridisk person, som er bosat eller etableret i medlemsstaten og har en legitim interesse.

2. Hvis medlemsstaten finder, at oprindelsesbetegnelsen eller den geografiske betegnelse ikke opfylder kravene eller er uforenelig med EU-retten, afviser den ansøgningen.

2. Hvis medlemsstaten finder, at oprindelsesbetegnelsen eller den geografiske betegnelse ikke opfylder de betingelser, der er fastlagt i denne underafdeling, eller er uforenelig med EU-retten, afviser den ansøgningen.

3. Hvis medlemsstaten finder, at kravene er opfyldt, gennemfører den en national procedure, der omfatter passende offentliggørelse af produktspecifikationen, som minimum på internettet.

3. Hvis medlemsstaten finder, at betingelserne fastlagt i denne underafdeling er opfyldt, tager den skridt til at

 

a) sikre passende offentliggørelse af produktspecifikationen i henhold til artikel 71, stk. 1, litra d), som minimum på internettet

 

b) fremsende Kommissionen en ansøgning om beskyttelse indeholdende følgende oplysninger:

 

i) ansøgerens navn og adresse

 

ii) det enhedsdokument der er omhandlet i artikel 71, stk. 1, litra d)

 

iii) en erklæring fra medlemsstaten om, at den anser den indsendte ansøgning for at opfylde de gældende krav og

 

iv) en reference til offentliggørelsen i henhold til litra a).

 

De oplysninger, der er omhandlet i litra b) i første afsnit, fremsendes affattet på et af EU's officielle sprog eller vedlagt en attesteret oversættelse til et af disse sprog.

Or. en

 

Ændringsforslag  178

Forslag til forordning

Artikel 79

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 79

Artikel 79

Forhold til varemærker

Forhold til varemærker

1. Hvis en oprindelsesbetegnelse eller geografisk betegnelse er beskyttet i henhold til denne forordning, gives der afslag på registrering af et varemærke, hvis anvendelse er omfattet af artikel 80, stk. 2, og som vedrører et produkt, der henhører under en af kategorierne i bilag VI, del II, hvis ansøgningen om registrering af varemærket indsendes efter datoen for indsendelse til Kommissionen af ansøgningen om beskyttelse af oprindelsesbetegnelsen eller den geografiske betegnelse, og sidstnævnte ansøgning fører til beskyttelse af oprindelsesbetegnelsen eller den geografiske betegnelse.

1. Der gives afslag på registrering af et varemærke, som indeholder en beskyttet oprindelsesbetegnelse eller en beskyttet geografisk betegnelse i henhold til denne forordning, eller som består af en sådan betegnelse, hvis anvendelse er omfattet af artikel 80, stk. 2, og som vedrører et produkt, der henhører under en af kategorierne i bilag VI, del II, hvis ansøgningen om registrering af varemærket indsendes efter datoen for indgivelse til Kommissionen af ansøgningen om beskyttelse af oprindelsesbetegnelsen eller den geografiske betegnelse, og sidstnævnte ansøgning fører til beskyttelse af oprindelsesbetegnelsen eller den geografiske betegnelse.

Varemærker, der er registreret i strid med første afsnit, erklæres ugyldige.

Varemærker, der er registreret i strid med første afsnit, erklæres ugyldige.

2. Med forbehold af artikel 78, stk. 2, kan et varemærke, hvis anvendelse falder ind under artikel 80, stk. 2, og som der er indgivet ansøgning for, som er registreret, eller som har vundet hævd, for så vidt denne mulighed er hjemlet i den pågældende lovgivning, på EU's område før datoen for indsendelsen af ansøgningen om beskyttelse af oprindelsesbetegnelsen eller den geografiske betegnelse til Kommissionen, fortsat anvendes eller fornyes uanset beskyttelsen af oprindelsesbetegnelsen eller den geografiske betegnelse, forudsat at varemærket ikke er erklæret ugyldigt, eller rettighederne dertil ikke er fortabt af de grunde, der er anført i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EØF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker eller Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EF-varemærker.

2. Med forbehold af artikel 78, stk. 2, kan et varemærke, hvis anvendelse falder ind under artikel 80, stk. 2, og som der i god tro er indgivet ansøgning for, som er registreret eller som har vundet hævd, for så vidt denne mulighed er hjemlet i den pågældende lovgivning, på EU's område enten før datoen for beskyttelse af oprindelsesbetegnelsen eller den geografiske betegnelse i oprindelseslandet, eller før den 1. januar 1996, fortsat anvendes uanset beskyttelsen af oprindelsesbetegnelsen eller den geografiske betegnelse forudsat at varemærket ikke er erklæret ugyldigt, eller rettighederne dertil ikke er fortabt af de grunde, der er anført i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker eller Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EF-varemærker.

I sådanne tilfælde tillades anvendelsen af oprindelsesbetegnelsen eller den geografiske betegnelse sideløbende med de relevante varemærker.

I sådanne tilfælde tillades anvendelsen af oprindelsesbetegnelsen eller den geografiske betegnelse sideløbende med de relevante varemærker.

Or. en

 

Ændringsforslag  179

Forslag til forordning

Artikel 82

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 82

Artikel 82

Ændringer af produktspecifikationer

Ændringer af produktspecifikationer

1. En ansøger, der opfylder betingelserne i artikel 86, stk. 4, litra b), kan ansøge om godkendelse af en ændring af en beskyttet oprindelsesbetegnelses eller en beskyttet geografisk betegnelses produktspecifikation, navnlig for at tage hensyn til den videnskabelige og tekniske udvikling eller for at foretage en ny afgrænsning af det geografiske område. I ansøgningen beskrives og begrundes de ønskede ændringer.

1. En ansøger, der opfylder betingelserne i artikel 72, kan ansøge om godkendelse af en ændring af en beskyttet oprindelsesbetegnelses eller af en beskyttet geografisk betegnelses produktspecifikation, navnlig for at tage hensyn til den videnskabelige og tekniske udvikling eller for at foretage en ny afgrænsning af det geografiske område, der er omhandlet i artikel 71, stk. 2, litra d), andet afsnit. I ansøgningen beskrives og angives begrundelserne for de ønskede ændringer.

 

Uanset stk. 1 kan en medlemsstat eller et tredjeland eller disses kompetente myndigheder ansøge om godkendelse af en ændring af produktspecifikationen for eksisterende, beskyttede vinbetegnelser, jf. artikel 84, stk. 1.

 

1a. Hvis den foreslåede ændring indebærer en eller flere ændringer af enhedsdokumentet, omtalt i artikel 71, stk. 1, litra d), finder artikel 73-76 tilsvarende anvendelse på ændringsansøgningen. Hvis der derimod kun foreslås en lille ændring, træffer Kommissionen ved en gennemførelsesretsakt beslutning om, hvorvidt den imødekommer ansøgningen uden at følge den procedure, der er fastsat i artikel 74, stk. 2, og artikel 75, og den offentliggør i tilfælde af godkendelse de elementer, der er omhandlet i artikel 74, stk. 3. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 162, stk. 2.

 

1b. Hvis den foreslåede ændring ikke indebærer nogen ændring af enhedsdokumentet, finder følgende regler anvendelse:

 

a) hvis det pågældende geografiske område ligger i en medlemsstat, træffer den pågældende medlemsstat afgørelse om ændringen og offentliggør, hvis den godkendes, de ændrede produktspecifikationer og underretter Kommissionen om de godkendte ændringer og begrundelsen herfor

 

b) hvis det pågældende geografiske område ligger i et tredjeland, træffer Kommissionen via en gennemførelsesretsakt beslutning om, hvorvidt, den foreslåede ændring kan godkendes. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 162, stk. 2

Or. en

 

Ændringsforslag  180

Forslag til forordning

Artikel 84

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 84

Artikel 84

Eksisterende beskyttede vinbetegnelser

Eksisterende beskyttede vinbetegnelser

1. Vinbetegnelser, der er beskyttet i henhold til artikel 51 og 54 i Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 og artikel 28 i Kommissionens forordning (EF) nr. 753/2002, beskyttes automatisk i henhold til denne forordning. Kommissionen opfører dem i det register, der er omhandlet i denne forordnings artikel 81.

1. Vinbetegnelser, der er nævnt i artikel 51 og 54 i Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 og artikel 28 i Kommissionens forordning (EF) nr. 753/2002, beskyttes automatisk i henhold til denne forordning. Kommissionen opfører dem i det register, der er omhandlet i denne forordnings artikel 81.

2. Kommissionen træffer ved gennemførelsesretsakter den relevante formelle foranstaltning til fjernelse af sådanne vinbetegnelser, som er omfattet af artikel 191, stk. 3, i forordning (EU) nr. [KOM(2010)799], fra registret omhandlet i artikel 81.

2. Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter til fjernelse af sådanne vinbetegnelser, som er omfattet af artikel 118s, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1234/2007, fra registret omhandlet i artikel 81. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 162, stk. 2

3. Artikel 83 finder ikke anvendelse på de eksisterende beskyttede vinbetegnelser, der er nævnt i denne artikels stk. 1.

3. Artikel 83 finder ikke anvendelse på de eksisterende beskyttede vinbetegnelser, der er nævnt i denne artikels stk. 1.

Kommissionen kan indtil den 31. december 2014 på eget initiativ ved gennemførelsesretsakter beslutte at annullere beskyttelsen af de eksisterende vinbetegnelser, der er omhandlet i denne artikels stk. 1, hvis de ikke opfylder betingelserne i artikel 70.

Kommissionen kan indtil den 31. december 2014 på eget initiativ ved gennemførelsesretsakter beslutte at annullere beskyttelsen af de eksisterende vinbetegnelser, der er omhandlet i denne artikels stk. 1, hvis de ikke opfylder betingelserne i artikel 70.

Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 162, stk. 2.

Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 162, stk. 2.

4. Vinbetegnelser, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende*, beskyttes i Kroatien i henhold til denne forordning med forbehold af et positivt resultat af indsigelsesproceduren. Kommissionen opfører disse betegnelser i det i artikel 81 omhandlede register.

4. Vinbetegnelser, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende*, beskyttes i Kroatien i henhold til denne forordning med forbehold af et positivt resultat af indsigelsesproceduren. Kommissionen opfører disse betegnelser i det i artikel 81 omhandlede register.

Or. en

 

Ændringsforslag  181

Forslag til forordning

Artikel 86

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 86

Artikel 86

Delegerede beføjelser

Delegerede beføjelser

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 160 for at træffe de foranstaltninger, der er nævnt i stk. 2 til 5 i denne artikel.

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 160 for at træffe de foranstaltninger, der er nævnt i stk. 2 til 5 i denne artikel.

2. For at tage hensyn til særlige produktionsforhold i det afgrænsede geografiske område kan Kommissionen ved delegerede retsakter fastsætte:

2. For at tage hensyn til særlige produktionsforhold i det afgrænsede geografiske område kan Kommissionen ved delegerede retsakter fastsætte:

a) principperne for afgrænsning af det geografiske område, og

a) yderligere detaljer vedrørende afgrænsning af det geografiske område, og

b) definitioner, restriktioner og undtagelsesbestemmelser for produktionen i det afgrænsede geografiske område.

b) definitioner, restriktioner og undtagelsesbestemmelser for produktionen i det afgrænsede geografiske område.

3. For at sikre produkternes kvalitet og at de kan spores, kan Kommissionen ved delegerede retsakter fastsætte, på hvilke betingelser produktspecifikationerne kan indeholde supplerende krav.

3. For at sikre produkternes kvalitet og at de kan spores, kan Kommissionen ved delegerede retsakter fastsætte, på hvilke betingelser produktspecifikationerne kan indeholde supplerende krav.

4. For at sikre at EU's midler anvendes effektivt og målrettet, kan Kommissionen ved delegerede retsakter vedtage regler for:

4. For at sikre at EU's midler anvendes effektivt og målrettet, kan Kommissionen ved delegerede retsakter vedtage regler for:

a) produktspecifikationens indhold

 

b) hvilken type ansøger, der kan ansøge om beskyttelse af en oprindelsesbetegnelse eller en geografisk betegnelse

b) hvilken type ansøger, der kan ansøge om beskyttelse af en oprindelsesbetegnelse eller en geografisk betegnelse

c) de betingelser, der skal opfyldes vedrørende en ansøgning om beskyttelse af en oprindelsesbetegnelse eller geografisk betegnelse, forudgående nationale procedurer, Kommissionens gennemgang, indsigelsesprocedure og procedurer for ændring, annullering og omdannelse af beskyttede oprindelsesbetegnelser eller beskyttede geografiske betegnelser

c) de betingelser, der skal opfyldes vedrørende en ansøgning om beskyttelse af en oprindelsesbetegnelse eller geografisk betegnelse, Kommissionens gennemgang, indsigelsesprocedure og procedurer for ændring, annullering og omdannelse af beskyttede oprindelsesbetegnelser eller beskyttede geografiske betegnelser

d) betingelserne for grænseoverskridende ansøgninger

d) betingelserne for grænseoverskridende ansøgninger

e) betingelserne for ansøgninger vedrørende geografiske områder i et tredjeland

e) betingelserne for ansøgninger vedrørende geografiske områder i et tredjeland

f) den dato, fra hvilken en beskyttelse eller en ændring af en beskyttelse gælder

f) den dato, fra hvilken en beskyttelse eller en ændring af en beskyttelse gælder

g) betingelserne for ændring af produktspecifikationer.

g) betingelserne for ændring af produktspecifikationer og betingelserne for, at en ændring kan anses for lille, jf. artikel 82, stk. 1a.

5. For at sikre en passende beskyttelse kan Kommissionen ved delegerede retsakter fastsætte restriktioner for den beskyttede betegnelse.

5. For at sikre en passende beskyttelse kan Kommissionen ved delegerede retsakter fastsætte restriktioner for den beskyttede betegnelse.

6. For at de erhvervsdrivende og myndighederne ikke skal blive stillet ufordelagtigt på grund af, at denne underafdeling anvendes for så vidt angår vinbetegnelser, der er indrømmet beskyttelse før den 1. august 2009, eller for hvilke der er indgivet en ansøgning før denne dato, kan Kommissionen ved delegerede retsakter vedtage overgangsbestemmelser for:

 

a) vinnavne, som af medlemsstaterne er anerkendt som oprindelsesbetegnelser eller geografiske betegnelser før den 1. august 2009, og vinnavne, der er indgivet ansøgning om beskyttelse for før denne dato

 

b) den forudgående nationale procedure

 

c) vin, der er bragt i omsætning eller mærket før en bestemt dato, og samt

 

d) ændringer af produktspecifikationerne.

 

Or. en

 

Ændringsforslag  182

Forslag til forordning

Artikel 89 – stk. 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Traditionelle benævnelser anerkendes, defineres og beskyttes af Kommissionen.

Or. en

 

Ændringsforslag  183

Forslag til forordning

Artikel 89 – stk. 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Traditionelle benævnelser beskyttes kun på det sprog og for de kategorier af druebaserede vinprodukter, der er anført i ansøgningen, mod:

 

a) enhver uretmæssig anvendelse af den beskyttede betegnelse, herunder når den ledsages af udtryk som "art", "type", "måde", "som fremstillet i", "efterligning", "smag", "som" eller lignende

 

b) enhver anden form for falsk eller vildledende angivelse af produktets beskaffenhed, karakteristika eller væsentlige egenskaber på den indre eller ydre emballage og i reklamer eller dokumenter tilknyttet produktet

 

c) enhver anden praksis, der kan vildlede forbrugerne, navnlig ved at give indtryk af, at vinen er berettiget til at bære den beskyttede traditionelle benævnelse.

Or. en

 

Ændringsforslag  184

Forslag til forordning

Artikel 89 – stk. 1 b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1b. Hvis en traditionel benævnelse er beskyttet i henhold til denne forordning, foretages der en vurdering af registreringen af et varemærke, hvis anvendelsen af dette vil være i strid med artikel 89c, i overensstemmelse med direktiv 2008/95/EF eller forordning (EF) nr. 207/2009.

 

Varemærker, der er registreret i strid med første afsnit, erklæres for ugyldige efter anmodning i henhold til de gældende procedurer som fastsat i direktiv 2008/95/EF eller forordning (EF) nr. 207/2009.

 

Et varemærke i en situation, der svarer til en af de situationer, der er omhandlet i artikel 89c i denne forordning, og som der er ansøgt om, som er registreret eller som har vundet hævd, kan, hvis der var basis herfor i den relevante lovgivning på Unionens område inden den 4. maj 2002 eller inden datoen for indgivelse af ansøgningen om beskyttelse af den traditionelle benævnelse til Kommissionen, fortsat anvendes og fornyes, uanset beskyttelsen af den traditionelle benævnelse. I sådanne tilfælde tillades anvendelsen af den traditionelle benævnelse side om side med det relevante varemærke.

 

En betegnelse beskyttes ikke som traditionel benævnelse, hvis beskyttelsen på grund af et varemærkes anseelse og omdømme kan vildlede forbrugerne med hensyn til vinens virkelige identitet, beskaffenhed, karakteristika eller kvalitet.

Or. en

 

Ændringsforslag  185

Forslag til forordning

Artikel 89 – stk. 1 c (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1c. En benævnelse, som der er indgivet ansøgning om, og som er helt eller delvis enslydende med en traditionel benævnelse, der allerede er registreret i henhold til dette kapitel, skal registreres med behørig hensyntagen til lokal og traditionel skik og brug og risikoen for forveksling. En enslydende benævnelse, der vildleder forbrugerne om produktets beskaffenhed, kvalitet eller reelle oprindelse registreres ikke, heller ikke selv om benævnelsen er korrekt.

 

Anvendelsen af en registreret enslydende benævnelse er kun tilladt, såfremt der i praksis tydeligt kan skelnes mellem den senere beskyttede enslydende benævnelse og den allerede beskyttede traditionelle benævnelse, under hensyntagen til nødvendigheden af, de berørte producenter gives en ensartet behandling og forbrugerne ikke vildledes.

Or. en

 

Ændringsforslag  186

Forslag til forordning

Artikel 89 – stk. 1 d (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1d. Inden to måneder fra datoen for Kommissionens offentliggørelse af ansøgningen kan enhver medlemsstat, ethvert tredjeland eller enhver fysisk eller juridisk person med retlig interesse modsætte sig den foreslåede anerkendelse ved at indgive en anmodning om indsigelse.

Or. en

 

Ændringsforslag  187

Forslag til forordning

Artikel 89 – stk. 1 e (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1e. En ansøger kan ansøge om godkendelse af en modifikation af en traditionel benævnelse, af det angivne sprog, af den/de berørte vine eller af sammenfatningen af den definition eller de betingelser for anvendelse, der gælder for den pågældende traditionelle benævnelse.

Or. en

 

Ændringsforslag  188

Forslag til forordning

Artikel 89 – stk. 1 f (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1f. Kommissionen kan efter behørigt begrundet anmodning fra en medlemsstat, en tredjepart eller en fysisk eller juridisk person med en retlig interesse, ved en gennemførelsesretsakt beslutte at annullere beskyttelsen af en traditionel benævnelse, hvis den ikke længere svarer til den i artikel 89 fastsatte definition.

 

Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 162, stk. 2.

Or. en

 

Ændringsforslag  189

Forslag til forordning

Artikel 89 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 89a

 

Betingelser for anvendelse af traditionelle benævnelser

 

1. Den benævnelse, der skal beskyttes, skal enten være

 

a) på det/de officielle sprog eller regionale sprog i den medlemsstat eller det tredjeland, hvor benævnelsen har sin oprindelse, eller

 

b) på det sprog, som anvendes i kommerciel sammenhæng for denne benævnelse.

 

2. Den benævnelse, der anvendes på et givent sprog, henviser til de specifikke produkter, der er omhandlet i artikel 69, stk. 1.

 

3. Benævnelsen registreres på sin(e) oprindelige stavemåde(r).

Or. en

 

Ændringsforslag  190

Forslag til forordning

Artikel 89 b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 89b

 

Betingelser for gyldighed

 

1. Anerkendelsen af den traditionelle benævnelse godtages, hvis

 

a) benævnelsen udelukkende består af

 

i) en betegnelse, der traditionelt anvende