Διαδικασία : 2011/0281(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0080/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0080/2013

Συζήτηση :

PV 12/03/2013 - 14
CRE 12/03/2013 - 14
PV 13/03/2013 - 6
CRE 13/03/2013 - 6

Ψηφοφορία :

PV 13/03/2013 - 8.8
CRE 13/03/2013 - 8.8
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0085

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ
PDF 1210kWORD 3555k
11.2.2013
PE503.601v02-00
 
B7-0080/2013

σύμφωνα με το άρθρο 70 παράγραφος 2 και το άρθρο 70 α του Κανονισμού


σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων («κανονισμός ενιαίας ΚΟΑ» (COM(2011)0626 – C7‑0339/2011 – (COM (2012)0535 – C7‑0310/2012 – 2011/0281(COD) – 2013/2529(RSP))


Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (*)
(*) Διαπραγματευτική ομάδα: πρόεδρος, εισηγητής και σκιώδεις εισηγητές

Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την έναρξη και την εντολή διοργανικών διαπραγματεύσεων σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων («κανονισμός ενιαίας ΚΟΑ» (COM(2011)0626 – C7‑2011/0281 – 2011/0281(COD)) (COM(2012)0535 – C7‑0310/2012 – 2011/0281(COD)2013/2529(RSP))   
B7‑0080/2013

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 70 παράγραφος 2 και το άρθρο 70α του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη ότι το χρηματοδοτικό κονδύλιο που ορίζεται στη νομοθετική πρόταση συνιστά απλώς ένδειξη προς τη νομοθετική αρχή και ότι το ακριβές ύψος του δεν μπορεί να καθοριστεί έως ότου επιτευχθεί συμφωνία επί της προτάσεως κανονισμού για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου της περιόδου 2014-2020,

αποφασίζει την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων βάσει της ακόλουθης εντολής:

ΕΝΤΟΛΗ

 

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική αναφορά 3 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

έχοντας υπόψη τη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου1,

 

____________________

 

1 ΕΕ C ... / Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμα στην Επίσημη Εφημερίδα.

Or. en

 

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική αναφορά 4 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών1,

 

____________________

 

1 ΕΕ C 225, 27.7.2012

Or. en

 

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, με τίτλο «Η ΚΓΠ με χρονικό ορίζοντα το 2020: η αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων όσον αφορά τη διατροφή, τους φυσικούς πόρους και το έδαφος» καθορίζει τις ενδεχόμενες προκλήσεις, τους στόχους και τους προσανατολισμούς της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) μετά το 2013. Με βάση τη συζήτηση για την ανακοίνωση αυτή, η ΚΓΠ θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο μεταρρύθμισης από την 1η Ιανουαρίου 2014. Η μεταρρύθμιση θα πρέπει να καλύψει όλα τα βασικά μέσα της ΚΓΠ, συμπεριλαμβανομένου του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [COM(2010)799] της […] για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (Κανονισμός ενιαίας ΚΟΑ). Λαμβανομένου υπόψη του πεδίου εφαρμογής της μεταρρύθμισης, είναι σκόπιμο να καταργηθεί ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. [COM(2010)799] και να αντικατασταθεί από νέο κανονισμό ενιαίας ΚΟΑ. Η μεταρρύθμιση θα πρέπει επίσης, στο μέτρο του δυνατού, να εναρμονίσει, να εξορθολογήσει και να απλοποιήσει τις διατάξεις, ιδίως εκείνες που καλύπτουν πάνω από ένα γεωργικό τομέα, εξασφαλίζοντας ότι τα μη βασικά στοιχεία των μέτρων μπορούν να εκδοθούν από την Επιτροπή με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.

(1) Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, με τίτλο «Η ΚΓΠ με χρονικό ορίζοντα το 2020: η αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων όσον αφορά τη διατροφή, τους φυσικούς πόρους και το έδαφος» καθορίζει τις ενδεχόμενες προκλήσεις, τους στόχους και τους προσανατολισμούς της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) μετά το 2013. Με βάση τη συζήτηση για την ανακοίνωση αυτή, η ΚΓΠ θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο μεταρρύθμισης από την 1η Ιανουαρίου 2014. Η μεταρρύθμιση θα πρέπει να καλύψει όλα τα βασικά μέσα της ΚΓΠ, συμπεριλαμβανομένου του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (Κανονισμός ενιαίας ΚΟΑ). Λόγω του εύρους των τροποποιήσεων αυτών, είναι σκόπιμο να καταργηθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 και να αντικατασταθεί με νέο κανονισμό ενιαίας ΚΟΑ. Η μεταρρύθμιση θα πρέπει επίσης, στο μέτρο του δυνατού, να εναρμονίσει, να εξορθολογήσει και να απλοποιήσει τις διατάξεις, ιδίως εκείνες που καλύπτουν πάνω από ένα γεωργικό τομέα, εξασφαλίζοντας ότι τα μη βασικά στοιχεία των μέτρων μπορούν να εκδοθούν από την Επιτροπή με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις. Επιπλέον, η μεταρρύθμιση θα διατηρήσει την κατεύθυνση προηγούμενων μεταρρυθμίσεων προς την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και τον προσανατολισμό στην αγορά.

Or. en

 

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α) Η εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού πρέπει να είναι συνεπής με τους στόχους αναπτυξιακής συνεργασίας του πολιτικού πλαισίου της ΕΕ για την επισιτιστική ασφάλεια (COM (2010) 127) με ιδιαίτερη έμφαση στο να διασφαλίσει ότι η ανάπτυξη των μέτρων της ΚΓΠ δεν θέτει σε κίνδυνο το δυναμικό παραγωγής τροφίμων και τη μακροπρόθεσμη επισιτιστική ασφάλεια των αναπτυσσόμενων χωρών καθώς και την ικανότητα των πληθυσμών τους να αυτοτροφοδοτούνται, ενώ παράλληλα θα συμμορφώνεται με τους στόχους της πολιτικής της Ένωσης στον τομέα της συνεργασίας για την ανάπτυξη σύμφωνα με το άρθρο 208 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

 

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1β) Ένας καίριος στόχος της κοινής γεωργικής πολιτικής θα πρέπει να είναι η εξασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας και αυτοδυναμίας των κρατών μελών, όπερ προϋποθέτει την ύπαρξη μέσων ρύθμισης και κατανομής της παραγωγής που να επιτρέπουν στις διάφορες χώρες και περιοχές να αναπτύσσουν την παραγωγή τους κατά τρόπο που να ικανοποιεί, στο μέτρο του δυνατού, τις ανάγκες τους. Επιπλέον, είναι σημαντικό να αποκατασταθεί υπέρ των παραγωγών ο συσχετισμός δυνάμεων εντός της αλυσίδας παραγωγής τροφίμων.

Or. en

 

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2) Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξάγει η Επιτροπή, στη διάρκεια των προπαρασκευαστικών εργασιών της, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, κατά την προετοιμασία και τη σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, θα πρέπει να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και δέουσα διαβίβαση των συναφών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

(2) Προκειμένου να εξασφαλισθεί η ορθή λειτουργία του καθεστώτος που θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό, πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης, ώστε να μπορεί η Επιτροπή να συμπληρώνει ή να τροποποιεί ορισμένα μη ουσιώδη στοιχεία του παρόντος κανονισμού. Πρέπει να προσδιοριστούν τα στοιχεία για τα οποία μπορεί να ασκηθεί η εν λόγω αρμοδιότητα, καθώς και οι όροι στους οποίους υπόκειται αυτή η εξουσιοδότηση. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξάγει η Επιτροπή, στη διάρκεια των προπαρασκευαστικών εργασιών της, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, κατά την προετοιμασία και τη σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, θα πρέπει να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και δέουσα διαβίβαση των συναφών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Or. en

 

Τροπολογία  7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) Σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 3 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Συμβούλιο εκδίδει μέτρα σχετικά με τον καθορισμό των τιμών, των εισφορών, των ενισχύσεων και των ποσοτικών περιορισμών. Για λόγους σαφήνειας, όταν εφαρμόζεται το άρθρο 43 παράγραφος 3 της Συνθήκης, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αναφέρεται ρητά στο γεγονός ότι τα μέτρα θα εκδίδονται από το Συμβούλιο σε αυτή βάση.

διαγράφεται

Or. en

 

Τροπολογία  8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα βασικά στοιχεία της ενιαίας ΚΟΑ. Ο καθορισμός τιμών, εισφορών, ενισχύσεων και ποσοτικών περιορισμών συνδέεται άρρηκτα, σε ορισμένες περιπτώσεις, με τα εν λόγω βασικά στοιχεία.

(4) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα βασικά στοιχεία της ενιαίας ΚΟΑ. Κατά κανόνα, ο καθορισμός τιμών, εισφορών, ενισχύσεων και ποσοτικών περιορισμών συνδέεται άρρηκτα με τα εν λόγω βασικά στοιχεία.

Or. en

 

Τροπολογία  9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5a) Πρέπει να συνεκτιμηθούν οι στόχοι που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την μελλοντική κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) σε θέματα βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών πόρων, επισιτιστικής ασφάλειας, γεωργικής δραστηριότητας στο σύνολο της Ευρώπης, ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης, ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής γεωργίας και απλούστευσης της ΚΓΠ.

Or. en

 

Τροπολογία  10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5β) Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους γεωργούς να απλουστευθούν οι διοικητικοί κανόνες για την εφαρμογή της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, χωρίς αυτή η απλούστευση να καταλήγει σε υπερβολική τυποποίηση των κριτηρίων, τα οποία ενδέχεται να μην λαμβάνουν υπόψη τα τοπικά και περιφερειακά χαρακτηριστικά.

Or. en

 

Τροπολογία  11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7) Στον παρόντα κανονισμό και τις λοιπές πράξεις που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 43 της Συνθήκης γίνεται αναφορά στην περιγραφή των προϊόντων και στις κλάσεις ή τις διακρίσεις της συνδυασμένης ονοματολογίας. Οι τροποποιήσεις στην ονοματολογία του κοινού δασμολογίου είναι δυνατόν να απαιτήσουν τεχνικής φύσεως προσαρμογές των εν λόγω κανονισμών. Η Επιτροπή θα πρέπει να μπορεί να θεσπίζει εκτελεστικά μέτρα για τις εν λόγω προσαρμογές. Για λόγους σαφήνειας και απλούστευσης, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 234/79 του Συμβουλίου, της 5ης Φεβρουαρίου 1979, περί της διαδικασίας προσαρμογής της ονοματολογίας του κοινού δασμολογίου που χρησιμοποιείται για τα γεωργικά προϊόντα, ο οποίος προβλέπει επί του παρόντος την αρμοδιότητα αυτή πρέπει να καταργηθεί και να ενσωματωθεί η αρμοδιότητα αυτή στον παρόντα κανονισμό.

(7) Στον παρόντα κανονισμό γίνεται αναφορά στην περιγραφή των προϊόντων και στις κλάσεις ή τις διακρίσεις της συνδυασμένης ονοματολογίας. Οι τροποποιήσεις στην ονοματολογία του κοινού δασμολογίου είναι δυνατόν να απαιτήσουν τεχνικής φύσεως προσαρμογές του παρόντος κανονισμού. Θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα για την έκδοση ορισμένων πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης. Για λόγους σαφήνειας και απλούστευσης, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 234/79 του Συμβουλίου, της 5ης Φεβρουαρίου 1979, περί της διαδικασίας προσαρμογής της ονοματολογίας του κοινού δασμολογίου που χρησιμοποιείται για τα γεωργικά προϊόντα, ο οποίος προβλέπει ότι επί του παρόντος η αρμοδιότητα αυτή πρέπει να καταργηθεί και να ενσωματωθεί μια νέα διαδικασία προσαρμογής στον παρόντα κανονισμό.

Or. fr

 

Τροπολογία  12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11) Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες στους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης όσον αφορά τον καθορισμό των περιόδων εμπορίας για τα προϊόντα αυτά.

διαγράφεται

Or. fr

 

Τροπολογία  13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12a) Η δημόσια παρέμβαση στην αγορά πρέπει να πραγματοποιείται ως έκτακτο μέτρο, με στόχο μόνο τη σταθεροποίηση ακραίων διακυμάνσεων των τιμών λόγω προσωρινής πλεονασματικής προσφοράς της ευρωπαϊκής αγοράς. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για τη σταθεροποίηση ενός διαρθρωτικού πλεονάσματος παραγωγής.

Or. en

 

Τροπολογία  14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13) Για λόγους σαφήνειας και διαφάνειας, οι διατάξεις θα πρέπει να υπαχθούν σε κοινή δομή, συνεχίζοντας παράλληλα την πολιτική που ακολουθείται σε κάθε τομέα. Για τον σκοπό αυτό, κρίνεται σκόπιμο να γίνει διαχωρισμός μεταξύ των τιμών αναφοράς και των τιμών παρέμβασης που πρέπει να καθοριστούν, ιδίως αποσαφηνίζοντας ότι μόνο οι τιμές παρέμβασης για τη δημόσια παρέμβαση αντιστοιχούν τις ισχύουσες προκαθορισμένες τιμές που αναφέρονται στο παράρτημα 3 παράγραφος 8 πρώτη πρόταση της συμφωνίας για τη γεωργία του ΠΟΕ (π.χ. στήριξη της διαφοράς τιμής). Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η παρέμβαση στην αγορά μπορεί να λάβει τη μορφή δημόσιας παρέμβασης καθώς και άλλες μορφές παρέμβασης για τις οποίες δεν χρησιμοποιούνται εκ των προτέρων καθορισμένες ενδείξεις τιμών.

(13) Για λόγους σαφήνειας και διαφάνειας, οι διατάξεις θα πρέπει να υπαχθούν σε κοινή δομή, συνεχίζοντας παράλληλα την πολιτική που ακολουθείται σε κάθε τομέα. Για τον σκοπό αυτό, κρίνεται σκόπιμο να γίνει διαχωρισμός μεταξύ των τιμών αναφοράς και των τιμών παρέμβασης που πρέπει να καθοριστούν, ιδίως αποσαφηνίζοντας ότι μόνο οι τιμές παρέμβασης για τη δημόσια παρέμβαση αντιστοιχούν τις ισχύουσες προκαθορισμένες τιμές που αναφέρονται στο παράρτημα 3 παράγραφος 8 πρώτη πρόταση της συμφωνίας για τη γεωργία του ΠΟΕ (π.χ. στήριξη της διαφοράς τιμής). Θα πρέπει επίσης να γίνει κατανοητό ότι η παρέμβαση στην αγορά μπορεί να λάβει τη μορφή δημόσιας παρέμβασης και ενίσχυσης για την ιδιωτική αποθεματοποίηση καθώς και άλλες μορφές παρέμβασης για τις οποίες δεν χρησιμοποιούνται, εν όλω ή εν μέρει, εκ των προτέρων καθορισμένες ενδείξεις τιμών.

Or. en

 

Τροπολογία  15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14) Εφόσον ενδείκνυται για κάθε σχετικό τομέα, με βάση την πείρα και την εμπειρία από τις προηγούμενες ΚΟΑ, το σύστημα παρέμβασης θα πρέπει να είναι διαθέσιμο κατά τη διάρκεια ορισμένων περιόδων του έτους και να είναι ανοιχτό κατά τις περιόδους αυτές σε μόνιμη βάση ή θα πρέπει να ανοίγει ανάλογα με τις τιμές αγοράς.

(14) Εφόσον ενδείκνυται για κάθε σχετικό τομέα, με βάση την πείρα και την εμπειρία από τις προηγούμενες ΚΟΑ, το σύστημα δημόσιας παρέμβασης θα πρέπει να είναι διαθέσιμο, οσάκις προκύπτει ανάγκη ενεργοποίησής του, και ανοιχτό, είτε σε μόνιμη βάση είτε ανάλογα με τις τιμές αγοράς.

Or. en

 

Τροπολογία  16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να προβλέπει τη δυνατότητα διάθεσης των προϊόντων που αγοράζονται στο πλαίσιο της δημόσιας παρέμβασης. Τα σχετικά μέτρα θα πρέπει να λαμβάνονται κατά τρόπο ώστε να αποφεύγονται οι διαταραχές της αγοράς και να διασφαλίζονται η ισότιμη πρόσβαση στα εμπορεύματα και η ίση μεταχείριση των αγοραστών.

(16) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να προβλέπει τη δυνατότητα διάθεσης των προϊόντων που αγοράζονται στο πλαίσιο της δημόσιας παρέμβασης. Τα σχετικά μέτρα θα πρέπει να λαμβάνονται κατά τρόπο ώστε να αποφεύγονται οι διαταραχές της αγοράς, να διασφαλίζονται η ισότιμη πρόσβαση στα εμπορεύματα και η ίση μεταχείριση των αγοραστών και να διευκολύνει τη διάθεση της παραγωγής στο καθεστώς διανομής τροφίμων στους άπορους της Ένωσης.

Or. en

 

Τροπολογία  17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(16a) Οι ενωσιακές κλίμακες ταξινόμησης των σφαγίων των τομέων του βόειου, του χοίρειου και του αιγοπρόβειου κρέατος είναι ουσιώδους σημασίας για την καταγραφή των τιμών και την εφαρμογή των ρυθμίσεων παρέμβασης στους τομείς αυτούς. Επιπλέον, έχουν ως στόχο τη βελτίωση της διαφάνειας στην αγορά.

Or. en

 

Τροπολογία  18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(16β) Η ενίσχυση στην ιδιωτική αποθεματοποίηση θα πρέπει να επιτυγχάνει τους στόχους της όσον αφορά τη σταθεροποίηση των αγορών και την εξασφάλιση αξιοπρεπούς βιοτικού επιπέδου για τον γεωργικό πληθυσμό. Κατά συνέπεια, το εργαλείο αυτό θα πρέπει να ενεργοποιείται σύμφωνα με δείκτες που συνδέονται με τις τιμές της αγορά, καθώς επίσης και ως απάντηση στις ιδιαίτερα δυσχερείς συνθήκες στις αγορές, ιδίως αυτές που έχουν σημαντικό αντίκτυπο στα περιθώρια κέρδους των παραγωγών γεωργικών προϊόντων.

Or. en

 

Τροπολογία  19

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 22

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(22) Για να τυποποιηθεί η παρουσίαση των διαφόρων προϊόντων με στόχο τη βελτίωση της διαφάνειας της αγοράς, της καταγραφής των τιμών και της εφαρμογής των ρυθμίσεων παρέμβασης στην αγορά υπό μορφή δημόσιας παρέμβασης και ιδιωτικής αποθεματοποίησης, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης όσον αφορά τις ενωσιακές κλίμακες ταξινόμησης των σφαγίων των τομέων του βοείου, του χοιρείου και του αιγοπροβείου κρέατος.

(22) Για να τυποποιηθεί η παρουσίαση των διαφόρων προϊόντων με σκοπό τη βελτίωση της διαφάνειας της αγοράς, της καταγραφής των τιμών και της εφαρμογής των ρυθμίσεων παρέμβασης στην αγορά υπό μορφή δημόσιας παρέμβασης και ιδιωτικής αποθεματοποίησης, και προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά στην Ένωση και οι τεχνικές εξελίξεις και απαιτήσεις του τομέα, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης, για να προσαρμόζει και να ενημερώνει τις κλίμακες που χρησιμοποιούνται στην Ένωση για την ταξινόμηση των σφαγίων στους τομείς του βοείου, του χοιρείου και του αιγοπρόβειου κρέατος.

Or. en

 

Τροπολογία  20

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(23a) Προκειμένου να ενισχυθούν και να συμπληρωθούν τα υφιστάμενα εργαλεία διαχείρισης των αγορών και να διασφαλιστεί η καλή λειτουργία τους, θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή ένα μέσο που θα βασίζεται στην ιδιωτική διαχείριση της προσφοράς και τον συντονισμό των διαφόρων επιχειρήσεων. Βάσει του μέσου αυτού, αναγνωρισμένες ενώσεις οργανώσεων παραγωγών που έχουν βαρύνουσα σημασία στην αγορά θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αποσύρουν ένα προϊόν κατά τη διάρκεια της περιόδου εμπορίας.

Or. en

 

Τροπολογία  21

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 23 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(23β) Προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο το μέσο αυτό να έχει αποτελέσματα αντίθετα προς τους στόχους της ΚΓΠ ή να βλάψει την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τη λειτουργία και την ενεργοποίησή του. Επιπλέον, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμβατότητα του εν λόγω μέσου με τη νομοθεσία της Ένωσης, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης σχετικά με τους κανόνες για τη χρηματοδότησή του, περιλαμβανομένων των περιπτώσεων στις οποίες εκτιμά ότι είναι σκόπιμη η χορήγηση ενίσχυσης για την ιδιωτική αποθεματοποίηση.

Or. en

 

Τροπολογία  22

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 25

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(25) Η κατανάλωση φρούτων, λαχανικών και γαλακτοκομικών προϊόντων από τα παιδιά θα πρέπει να ενθαρρυνθεί, μεταξύ άλλων με τη διαρκή αύξηση του μεριδίου των προϊόντων αυτών στο διαιτολόγιο των παιδιών στο στάδιο κατά το οποίο διαμορφώνονται οι διατροφικές συνήθειές τους. Θα πρέπει, συνεπώς, να προβλεφθεί ενωσιακή ενίσχυση για τη χρηματοδότηση ή τη συγχρηματοδότηση της παροχής των προϊόντων αυτών στα παιδιά εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

(25) Για την προώθηση των υγιεινών διατροφικών συνηθειών στα παιδιά, θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η κατανάλωση φρούτων, λαχανικών και γαλακτοκομικών προϊόντων από αυτά, μεταξύ άλλων με τη διαρκή αύξηση του μεριδίου των προϊόντων αυτών στο διαιτολόγιο των παιδιών στο στάδιο κατά το οποίο διαμορφώνονται οι διατροφικές συνήθειές τους. Θα πρέπει, συνεπώς, να προβλεφθεί ενωσιακή ενίσχυση για τη χρηματοδότηση ή τη συγχρηματοδότηση της παροχής των προϊόντων αυτών στα παιδιά στο πλαίσιο εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ιδρυμάτων προσχολικής ηλικίας και εξωσχολικών δραστηριοτήτων. Με τον τρόπο αυτό, τα εν λόγω προγράμματα θα συμβάλουν επίσης στην επίτευξη των στόχων της ΚΓΠ, περιλαμβανομένης της αύξησης των εισοδημάτων των παραγωγών, της σταθεροποίησης των αγορών και της ασφάλειας των εφοδιασμών, τόσο σήμερα όσο και στο μέλλον.

Or. en

 

Τροπολογία  23

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 26

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(26) Για να διασφαλιστεί η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των καθεστώτων, θα πρέπει να θεσπιστούν, για το καθένα απ’ αυτά, οι ενδεδειγμένες διατάξεις. Η ενωσιακή ενίσχυση δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για να υποκαταστήσει τη χρηματοδότηση υφιστάμενων εθνικών καθεστώτων κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία. Λόγω των δημοσιονομικών περιορισμών, τα κράτη μέλη θα πρέπει πάντως να είναι σε θέση να αντικαταστήσουν τη χρηματοδοτική συνεισφορά τους στα καθεστώτα με συνεισφορές του ιδιωτικού τομέα. Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των καθεστώτων κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία, τα κράτη μέλη θα πρέπει να προβλέπουν συνοδευτικά μέτρα, για τα οποία θα πρέπει να τους επιτραπεί να χορηγούν εθνική ενίσχυση.

(26) Για να διασφαλιστεί η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των καθεστώτων, θα πρέπει να θεσπιστούν, για το καθένα απ’ αυτά, οι ενδεδειγμένες διατάξεις. Η ενωσιακή ενίσχυση δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για να υποκαταστήσει τη χρηματοδότηση υφιστάμενων εθνικών προγραμμάτων κατανάλωσης φρούτων, λαχανικών και γαλακτοκομικών προϊόντων στα σχολεία. Λόγω των δημοσιονομικών περιορισμών, τα κράτη μέλη θα πρέπει πάντως να είναι σε θέση να αντικαταστήσουν τη χρηματοδοτική συνεισφορά τους στα ενδεχόμενα αυτά εθνικά προγράμματα υπέρ της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών στο σχολείο με συνεισφορές του ιδιωτικού τομέα. Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών στα σχολεία, τα κράτη μέλη θα πρέπει να προβλέπουν συνοδευτικά μέτρα, για τα οποία θα πρέπει να τους επιτραπεί να χορηγούν εθνική ενίσχυση.

Or. en

 

Τροπολογία  24

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 27

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(27) Για την προώθηση των υγιεινών διατροφικών συνηθειών των παιδιών, την εξασφάλιση της αποτελεσματικής και στοχοθετημένης χρήσης των Ευρωπαϊκών Ταμείων και την προώθηση της ενημέρωσης όσον αφορά το καθεστώς, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης, σχετικά με το καθεστώς προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία, οι οποίες θα αφορούν: τα προϊόντα που δεν είναι επιλέξιμα για το καθεστώς, την ομάδα-στόχο του καθεστώτος, τις εθνικές ή περιφερειακές στρατηγικές που οφείλουν να καταρτίσουν τα κράτη μέλη για να λάβουν την ενίσχυση, περιλαμβανομένων των συνοδευτικών μέτρων, την έγκριση και επιλογή των αιτούντων, τα αντικειμενικά κριτήρια για την κατανομή της ενίσχυσης μεταξύ των κρατών μελών, την ενδεικτική κατανομή της ενίσχυσης μεταξύ των κρατών μελών και τη μέθοδο ανακατανομής της ενίσχυσης μεταξύ των κρατών μελών με βάση τις αιτήσεις που λαμβάνονται, τις δαπάνες που είναι επιλέξιμες για ενίσχυση, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας καθορισμού συνολικού ανώτατου ορίου για τις εν λόγω δαπάνες, και την υποχρέωση των συμμετεχόντων κρατών μελών να προβάλλουν τον ρόλο του καθεστώτος ως πηγής επιδότησης.

(27) Για να εξασφαλισθεί η αποτελεσματική εφαρμογή του καθεστώτος ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί, να διασφαλισθεί η αποτελεσματική και στοχοθετημένη χρήση των Ευρωπαϊκών Ταμείων και η προώθηση της ενημέρωσης όσον αφορά το καθεστώς ενίσχυσης, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης, σχετικά με το καθεστώς προώθησης της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών στα σχολεία, οι οποίες θα αφορούν: τα προϊόντα που δεν είναι επιλέξιμα για το καθεστώς, την ομάδα-στόχο του καθεστώτος, τις εθνικές ή περιφερειακές στρατηγικές που οφείλουν να καταρτίσουν τα κράτη μέλη για να λάβουν την ενίσχυση, περιλαμβανομένων των συνοδευτικών μέτρων, την έγκριση και επιλογή των αιτούντων, τα πρόσθετα κριτήρια για την ενδεικτική κατανομή της ενίσχυσης μεταξύ των κρατών μελών και τη μέθοδο ανακατανομής της ενίσχυσης μεταξύ των κρατών μελών με βάση τις αιτήσεις που λαμβάνονται· τις δαπάνες που είναι επιλέξιμες για ενίσχυση, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας καθορισμού συνολικού ανώτατου ορίου για τις εν λόγω δαπάνες, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση καθώς και τη δημιουργία των συνθηκών υπό τις οποίες τα κράτη μέλη θα διασφαλίζουν τη δημοσιοποίηση της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα βοήθειας και θα προβάλλουν το ρόλο της Ένωσης ως πηγής επιδότησης.

Or. en

 

Τροπολογία  25

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 28

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(28) Για να ληφθεί υπόψη η εξέλιξη των προτύπων κατανάλωσης γαλακτοκομικών προϊόντων καθώς και οι καινοτομίες και εξελίξεις στην αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων, για να διασφαλιστεί ότι οι κατάλληλοι δικαιούχοι και αιτούντες πληρούν τις προϋποθέσεις για την ενίσχυση και για να προωθηθεί η ενημέρωση όσον αφορά το καθεστώς, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης, σχετικά με το καθεστώς προώθησης της κατανάλωσης γάλακτος στα σχολεία, οι οποίες θα αφορούν τα προϊόντα που είναι επιλέξιμα για το καθεστώς, τις εθνικές ή περιφερειακές στρατηγικές που οφείλουν να καταρτίσουν τα κράτη μέλη για να λάβουν την ενίσχυση και την ομάδα-στόχο του καθεστώτος, τις προϋποθέσεις χορήγησης της ενίσχυσης, τη σύσταση εγγύησης ορθής εκτέλεσης στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής της ενίσχυσης, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση και την υποχρέωση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων να επισημαίνουν τον ρόλο του καθεστώτος ως πηγής επιδότησης.

(28) Για να εξασφαλισθεί η αποτελεσματική εφαρμογή του καθεστώτος ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί, να διασφαλιστεί ότι οι κατάλληλοι δικαιούχοι και αιτούντες πληρούν τις προϋποθέσεις για την ενίσχυση και για να προωθηθεί η ενημέρωση όσον αφορά το καθεστώς ενίσχυσης, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης, σχετικά με το καθεστώς προώθησης της κατανάλωσης γάλακτος στα σχολεία όσον αφορά: τα προϊόντα που είναι επιλέξιμα για το πρόγραμμα, τις εθνικές ή περιφερειακές στρατηγικές που οφείλουν να καταρτίσουν τα κράτη μέλη για να λάβουν την ενίσχυση και την ομάδα-στόχο του καθεστώτος· την έγκριση και επιλογή των αιτούντων, τις προϋποθέσεις χορήγησης της ενίσχυσης, τη σύσταση εγγύησης ορθής εκτέλεσης στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής της ενίσχυσης, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση και τη δημιουργία των συνθηκών υπό τις οποίες τα κράτη μέλη θα διασφαλίζουν τη δημοσιοποίηση της συμμετοχής τους στο καθεστώς ενίσχυσης και θα προβάλλουν το ρόλο της Ένωσης ως πηγής επιδότησης.

Or. en

 

Τροπολογία  26

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 28 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(28a) Η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει τη δυνατότητα να προτείνει καθεστώτα για την προώθηση της κατανάλωσης στα σχολεία και άλλων προϊόντων εκτός από τα οπωροκηπευτικά και τα γαλακτοκομικά.

Or. en

 

Τροπολογία  27

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 29

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(29) Το καθεστώς ενίσχυσης για τις οργανώσεις παραγωγών λυκίσκου χρησιμοποιείται μόνο σε ένα κράτος μέλος. Για τη δημιουργία ευελιξίας και την εναρμόνιση της προσέγγισης του τομέα αυτού με άλλους τομείς, το καθεστώς ενίσχυσης θα πρέπει να καταργηθεί, με τη δυνατότητα στήριξης των οργανώσεων παραγωγών στο πλαίσιο των μέτρων αγροτικής ανάπτυξης.

διαγράφεται

Or. en

 

Τροπολογία  28

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 31

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(31) Για να εξασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων των ενισχύσεων που προβλέπονται για τις οργανώσεις επιχειρήσεων ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών και για να εξασφαλιστεί η τήρηση των υποχρεώσεων εκ μέρους των οργανώσεων επιχειρήσεων ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης όσον αφορά τους όρους έγκρισης των οργανώσεων επιχειρήσεων για τους σκοπούς του καθεστώτος ενίσχυσης, αναστολής ή ανάκλησης της εν λόγω έγκρισης, τα μέτρα που είναι επιλέξιμα για ενωσιακή χρηματοδότηση, την κατανομή της ενωσιακής χρηματοδότησης σε επιμέρους μέτρα, τις δραστηριότητες και τις δαπάνες που δεν είναι επιλέξιμες για ενωσιακή χρηματοδότηση, την επιλογή και την έγκριση των προγραμμάτων εργασίας και την απαίτηση σύστασης εγγύησης.

(31) Για να εξασφαλιστεί ότι η ενίσχυση που προβλέπεται για τις οργανώσεις επιχειρήσεων ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών επιτυγχάνει το στόχο τους για την βελτίωση της ποιότητας της παραγωγής ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών και για να εξασφαλισθεί η τήρηση των υποχρεώσεων εκ μέρους των οργανώσεων επιχειρήσεων ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης όσον αφορά τους όρους έγκρισης των οργανώσεων επιχειρήσεων ή διεπαγγελματικών οργανώσεων για τους σκοπούς του καθεστώτος ενίσχυσης, και απόρριψης, αναστολής ή ανάκλησης της εν λόγω έγκρισης, τις λεπτομέρειες εφαρμογής των μέτρων που είναι επιλέξιμα για ενωσιακή χρηματοδότηση, την κατανομή της ενωσιακής χρηματοδότησης σε επιμέρους μέτρα, τις δραστηριότητες και τις δαπάνες που δεν είναι επιλέξιμες για ενωσιακή χρηματοδότηση, την επιλογή και έγκριση των προγραμμάτων εργασίας. και την απαίτηση σύστασης εγγύησης·

Or. en

 

Τροπολογία  29

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 32

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(32) Ο παρών κανονισμός διαχωρίζει τα οπωροκηπευτικά, τα οποία περιλαμβάνουν οπωροκηπευτικά προς εμπορία και οπωροκηπευτικά που προορίζονται για μεταποίηση, από τα μεταποιημένα οπωροκηπευτικά. Οι διατάξεις σχετικά με τις οργανώσεις παραγωγών, τα επιχειρησιακά προγράμματα και την ενωσιακή χρηματοδοτική συνδρομή εφαρμόζονται μόνο στα οπωροκηπευτικά και στα οπωροκηπευτικά που προορίζονται αποκλειστικά για μεταποίηση.

(32) Ο παρών κανονισμός διαχωρίζει τα οπωροκηπευτικά, τα οποία περιλαμβάνουν νωπά οπωροκηπευτικά προς εμπορία και οπωροκηπευτικά που προορίζονται για μεταποίηση, από τα μεταποιημένα οπωροκηπευτικά.

Or. en

 

Τροπολογία  30

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 33 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(33a) Προκειμένου να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των επιχειρησιακών προγραμμάτων στον τομέα των οπωροκηπευτικών, και συγκεκριμένα μέτρα πρόληψης και διαχείρισης των κρίσεων, θα πρέπει τα προγράμματα αυτά να εφαρμόζονται από δομές που έχουν βαρύνουσα σημασία στην αγορά. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να ενθαρρυνθούν οι ενώσεις οργανώσεων παραγωγών να υποβάλλουν και να διαχειρίζονται, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, επιχειρησιακά προγράμματα και μέτρα πρόληψης και διαχείρισης των κρίσεων.

Or. en

 

Τροπολογία  31

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 35

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(35) Θα πρέπει να προβλεφθεί στήριξη για τη σύσταση ομάδων παραγωγών για όλους τους τομείς σε όλα τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης και να καταργηθεί η ειδική στήριξη στον τομέα των οπωροκηπευτικών.

(35) Θα πρέπει να προβλεφθεί στήριξη για τη σύσταση ομάδων παραγωγών για όλους τους τομείς σε όλα τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης και να καταργηθεί η ειδική στήριξη για τη συγκρότησή τους στον τομέα των οπωροκηπευτικών. Αυτή η ενίσχυση δεν πρέπει να στρεβλώνει τους ίσους όρους ανταγωνισμού για τους γεωργούς και τις οργανώσεις τους εντός της εσωτερικής αγοράς.

Or. en

 

Τροπολογία  32

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 40

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(40) Ένα βασικό μέτρο, επιλέξιμο στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων στήριξης, θα πρέπει να είναι η προώθηση και η εμπορία των ενωσιακών οίνων σε τρίτες χώρες. Οι δραστηριότητες αναδιάρθρωσης και μετατροπής θα πρέπει να εξακολουθήσουν να καλύπτονται, λόγω των θετικών διαρθρωτικών επιπτώσεών τους στον αμπελοοινικό τομέα. Θα πρέπει επίσης να παρέχεται στήριξη για επενδύσεις στον αμπελοοινικό τομέα οι οποίες αποβλέπουν στη βελτίωση των καθαυτό οικονομικών επιδόσεων των επιχειρήσεων. Η στήριξη για την απόσταξη υποπροϊόντων θα πρέπει να είναι μέτρο διαθέσιμο για τα κράτη μέλη που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν ένα τέτοιο μέσο για να διασφαλιστεί η ποιότητα των οίνων, με παράλληλη διαφύλαξη του περιβάλλοντος.

(40) Ένα βασικό μέτρο, επιλέξιμο στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων στήριξης, θα πρέπει να είναι η προώθηση και η εμπορία των ενωσιακών οίνων στην Ένωση, καθώς και σε τρίτες χώρες. Λόγω της σημασίας που έχουν για την ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού αμπελοοινικού τομέα, θα πρέπει επίσης να διατίθεται ενίσχυση για τις δράσεις στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης. Οι δραστηριότητες αναδιάρθρωσης και μετατροπής θα πρέπει να εξακολουθήσουν να καλύπτονται, λόγω των θετικών διαρθρωτικών επιπτώσεών τους στον αμπελοοινικό τομέα. Θα πρέπει επίσης να παρέχεται στήριξη για επενδύσεις στον αμπελοοινικό τομέα οι οποίες αποβλέπουν στη βελτίωση των καθαυτό οικονομικών επιδόσεων των επιχειρήσεων. Η στήριξη για την απόσταξη υποπροϊόντων θα πρέπει να είναι μέτρο διαθέσιμο για τα κράτη μέλη που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν ένα τέτοιο μέσο για να διασφαλιστεί η ποιότητα των οίνων, με παράλληλη διαφύλαξη του περιβάλλοντος.

Or. en

 

Τροπολογία  33

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 42

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(42) Οι διατάξεις για τη στήριξη προς τους αμπελοκαλλιεργητές με την κατανομή δικαιωμάτων ενίσχυσης όπως αποφασίστηκε από τα κράτη μέλη οριστικοποιήθηκαν. Ως εκ τούτου, ο μόνος τύπος ενίσχυσης που μπορεί να χορηγηθεί είναι εκείνος που θα αποφασιστεί από τα κράτη μέλη έως την 1η Δεκεμβρίου 2011 δυνάμει του άρθρου 137 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [COM(2010)799] και με τους όρους που προβλέπει η εν λόγω διάταξη.

διαγράφεται

Or. en

 

Τροπολογία  34

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 43

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(43) Για να εξασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων των προγραμμάτων στήριξης του οίνου και η στοχοθετημένη χρήση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών πόρων, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης όσον αφορά τους κανόνες: σχετικά με την ευθύνη κάλυψης των δαπανών μεταξύ της ημερομηνίας λήψης των προγραμμάτων στήριξης και των τροποποιήσεών τους και της ημερομηνίας έναρξης της εφαρμογής τους· σχετικά με τα κριτήρια επιλεξιμότητας των μέτρων στήριξης, τον τύπο των δαπανών και των ενεργειών που είναι επιλέξιμες για στήριξη, τα μέτρα που δεν είναι επιλέξιμα για στήριξη και το ανώτατο επίπεδο στήριξης ανά μέτρο· σχετικά με τις τροποποιήσεις των προγραμμάτων στήριξης μετά την έναρξη της ισχύος τους· σχετικά με τις απαιτήσεις και τα κατώτατα όρια των προκαταβολών, συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης για σύσταση εγγύησης σε περίπτωση χορήγησης προκαταβολής· που περιλαμβάνουν γενικές διατάξεις και ορισμούς για την εφαρμογή των προγραμμάτων στήριξης· σχετικά με την αποτροπή της κατάχρησης των μέτρων στήριξης και της διπλής χρηματοδότησης των έργων· σύμφωνα με τους οποίους οι παραγωγοί αποσύρουν τα υποπροϊόντα της οινοποίησης, τις εξαιρέσεις από την υποχρέωση αυτή που αποσκοπούν στην αποφυγή πρόσθετου διοικητικού φόρτου και διατάξεις για την εθελοντική πιστοποίηση των αποστακτηρίων· σχετικά με τις απαιτήσεις για τα κράτη μέλη όσον αφορά την εφαρμογή των μέτρων στήριξης, καθώς και με τους περιορισμούς που διασφαλίζουν τη συνέπεια με το πεδίο εφαρμογής των μέτρων στήριξης· σχετικά με τις πληρωμές προς τους δικαιούχους, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών μέσω ασφαλιστικών διαμεσολαβητών.

(43) Για να εξασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων των προγραμμάτων στήριξης του οίνου και η στοχοθετημένη χρήση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών πόρων, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης όσον αφορά τους κανόνες: σχετικά με την ευθύνη κάλυψης των δαπανών μεταξύ της ημερομηνίας λήψης των προγραμμάτων στήριξης και των τροποποιήσεών τους και της ημερομηνίας έναρξης της εφαρμογής τους· σχετικά με τα κριτήρια επιλεξιμότητας των μέτρων στήριξης, τον τύπο των δαπανών και των ενεργειών που είναι επιλέξιμες για στήριξη, τα μέτρα που δεν είναι επιλέξιμα για στήριξη και το ανώτατο επίπεδο στήριξης ανά μέτρο· σχετικά με τις τροποποιήσεις των προγραμμάτων στήριξης μετά την έναρξη της ισχύος τους· σχετικά με τις απαιτήσεις και τα κατώτατα όρια των προκαταβολών, συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης για σύσταση εγγύησης σε περίπτωση χορήγησης προκαταβολής· σχετικά με την αποτροπή της κατάχρησης των μέτρων στήριξης και της διπλής χρηματοδότησης των έργων· σύμφωνα με τους οποίους οι παραγωγοί αποσύρουν τα υποπροϊόντα της οινοποίησης, τις εξαιρέσεις από την υποχρέωση αυτή που αποσκοπούν στην αποφυγή πρόσθετου διοικητικού φόρτου και διατάξεις για την εθελοντική πιστοποίηση των αποστακτηρίων· σχετικά με τις απαιτήσεις για τα κράτη μέλη όσον αφορά την εφαρμογή των μέτρων στήριξης, καθώς και με τους περιορισμούς που διασφαλίζουν τη συνέπεια με το πεδίο εφαρμογής των μέτρων στήριξης· σχετικά με τις πληρωμές προς τους δικαιούχους, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών μέσω ασφαλιστικών διαμεσολαβητών.

Or. en

 

Τροπολογία  35

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 44

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(44) Η μελισσοκομία χαρακτηρίζεται από την ποικιλία των συνθηκών παραγωγής και των αποδόσεων καθώς και από τη διασπορά και την ανομοιογένεια των οικονομικών παραγόντων τόσο σε επίπεδο παραγωγής όσο και σε επίπεδο εμπορίας. Επιπλέον, λαμβανομένης υπόψη της εξάπλωσης της βαρρόα κατά τα τελευταία έτη σε πολλά κράτη μέλη και των δυσχερειών που συνεπάγεται η ασθένεια αυτή για την παραγωγή μελιού, εξακολουθεί να είναι απαραίτητη η δράση σε ενωσιακό επίπεδο, διότι πρόκειται για ασθένεια που δεν είναι δυνατόν να καταπολεμηθεί πλήρως και πρέπει να αντιμετωπίζεται με εγκεκριμένα προϊόντα. Υπό τις περιστάσεις αυτές και για να βελτιωθούν η παραγωγή και η εμπορία των προϊόντων μελισσοκομίας στην Ένωση, θα πρέπει να καταρτίζονται ανά τριετία εθνικά προγράμματα για τον τομέα με στόχο τη βελτίωση των γενικότερων συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων μελισσοκομίας. Τα εθνικά αυτά προγράμματα θα πρέπει να χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ένωση.

(44) Η μελισσοκομία χαρακτηρίζεται από την ποικιλία των συνθηκών παραγωγής και των αποδόσεων καθώς και από τη διασπορά και την ανομοιογένεια των οικονομικών παραγόντων τόσο σε επίπεδο παραγωγής όσο και σε επίπεδο εμπορίας. Επιπλέον, λαμβανομένων υπόψη των αυξανόμενων περιστατικών ορισμένων επιθέσεων σε κυψέλες, και συγκεκριμένα της εξάπλωσης της βαρρόας κατά τα τελευταία έτη σε πολλά κράτη και των δυσχερειών που συνεπάγεται η ασθένεια αυτή για την παραγωγή μελιού, εξακολουθεί να είναι απαραίτητη η συντονισμένη δράση σε ενωσιακό επίπεδο, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής κτηνιατρικής πολιτικής, διότι πρόκειται για ασθένεια που δεν είναι δυνατόν να καταπολεμηθεί πλήρως και πρέπει να αντιμετωπίζεται με εγκεκριμένα προϊόντα. Υπό τις περιστάσεις αυτές και για να βελτιωθούν η υγεία της μέλισσας, καθώς και η παραγωγή και η εμπορία των προϊόντων μελισσοκομίας στην Ένωση, θα πρέπει να καταρτίζονται ανά τριετία εθνικά προγράμματα για τον τομέα με στόχο τη βελτίωση των γενικότερων συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων μελισσοκομίας. Τα εθνικά αυτά προγράμματα θα πρέπει να χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ένωση.

Or. en

 

Τροπολογία  36

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 45

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(45) Για να εξασφαλιστεί η στοχοθετημένη χρήση των ενωσιακών χρηματοδοτικών πόρων για τη μελισσοκομία, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης όσον αφορά: τα μέτρα που δύνανται να συμπεριληφθούν στα μελισσοκομικά προγράμματα, τους κανόνες για τις υποχρεώσεις σχετικά με το περιεχόμενο των εθνικών προγραμμάτων, την κατάρτισή τους και τις σχετικές μελέτες· τους όρους κατανομής της ενωσιακής χρηματοδοτικής συνεισφοράς σε κάθε συμμετέχον κράτος μέλος.

(45) Για να εξασφαλιστεί η στοχοθετημένη χρήση των ενωσιακών χρηματοδοτικών πόρων για τη μελισσοκομία, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης όσον αφορά: τις λεπτομέρειες εφαρμογής των μέτρων τα οποία μπορούν να συμπεριληφθούν στα μελισσοκομικά προγράμματα, τους κανόνες για τις υποχρεώσεις σχετικά με το περιεχόμενο των εθνικών προγραμμάτων, την κατάρτισή τους και τις σχετικές μελέτες· καθώς και τους όρους κατανομής της ενωσιακής χρηματοδοτικής συνεισφοράς σε κάθε συμμετέχον κράτος μέλος.

Or. en

 

Τροπολογία  37

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 48 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(48a) Ένα βασικό μέτρο, επιλέξιμο στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων στήριξης, θα πρέπει να είναι η προώθηση και η εμπορία ενωσιακών γεωργικών προϊόντων στην Ένωση και σε τρίτες χώρες.

Or. en

 

Τροπολογία  38

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 50

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(50) Για να διασφαλιστεί ότι όλα τα προϊόντα είναι υγιούς, ανόθευτης και σύμφωνης προς τα συναλλακτικά ήθη ποιότητας και με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων, ένα βασικό πρότυπο εμπορίας γενικής ισχύος, όπως προβλέπεται στην προαναφερθείσα ανακοίνωση της Επιτροπής, θα ήταν κατάλληλο για τα προϊόντα που δεν καλύπτονται από πρότυπα εμπορίας κατά τομείς ή προϊόντα. Όταν τα εν λόγω προϊόντα συμμορφώνονται με εφαρμοστέο διεθνές πρότυπο, κατά περίπτωση, τα προϊόντα αυτά θα πρέπει να θεωρείται ότι συμμορφώνονται με το πρότυπο εμπορίας γενικής ισχύος.

(50) Για να διασφαλιστεί ότι όλα τα προϊόντα είναι υγιούς, ανόθευτης και σύμφωνης προς τα συναλλακτικά ήθη ποιότητας και με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων, ένα βασικό πρότυπο εμπορίας γενικής ισχύος, όπως προβλέπεται στην προαναφερθείσα ανακοίνωση της Επιτροπής, θα ήταν κατάλληλο για τα προϊόντα που δεν καλύπτονται από πρότυπα εμπορίας κατά τομείς ή προϊόντα. Όταν τα εν λόγω προϊόντα συμμορφώνονται με εφαρμοστέο διεθνές πρότυπο, κατά περίπτωση, τα προϊόντα αυτά θα πρέπει να θεωρείται ότι συμμορφώνονται με το πρότυπο εμπορίας γενικής ισχύος. Με την επιφύλαξη του δικαίου της Ένωσης και της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, τα κράτη μέλη θα πρέπει ωστόσο να διατηρούν τη δυνατότητα να εγκρίνουν ή να διατηρούν εθνικές διατάξεις σχετικά με τους τομείς ή τα προϊόντα που διέπονται από το πρότυπο εμπορίας γενικής ισχύος ή που αφορούν τους τομείς ή τα προϊόντα που διέπονται από ειδικά πρότυπα εμπορίας, στην περίπτωση στοιχείων για τα οποία δεν προβλέπεται ρητή εναρμόνιση στον παρόντα κανονισμό.

Or. en

 

Τροπολογία  39

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 53 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(53a) Τα πρότυπα εμπορίας πρέπει να υποδιαιρούνται σαφώς σε υποχρεωτικούς κανόνες και προαιρετικούς αποκλειστικούς όρους· οι προαιρετικοί αποκλειστικοί όροι πρέπει να εξακολουθήσουν να στηρίζουν τους στόχους των προτύπων εμπορίας και, επομένως, να περιορίζονται ως προς το πεδίο εφαρμογής τους στα προϊόντα που παρατίθενται στο παράρτημα I της Συνθήκης.

Or. en

 

Τροπολογία  40

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 53 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(53β) Βάσει των στόχων του παρόντος κανονισμού και για λόγους σαφήνειας, οι υφιστάμενοι προαιρετικοί αποκλειστικοί όροι πρέπει εφεξής να διέπονται από τον παρόντα κανονισμό.

Or. en

 

Τροπολογία  41

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 54

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(54) Λαμβανομένου υπόψη του συμφέροντος των καταναλωτών να λαμβάνουν επαρκείς και διαφανείς πληροφορίες, θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να προσδιορίζεται ο τόπος καλλιέργειας ή εκτροφής, με βάση προσέγγιση κατά περίπτωση στο κατάλληλο γεωγραφικό επίπεδο, με ταυτόχρονη συνεκτίμηση των ιδιαιτεροτήτων ορισμένων τομέων, ιδίως όσον αφορά τα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα.

(54) Λαμβανομένου υπόψη του συμφέροντος των καταναλωτών να λαμβάνουν επαρκείς και διαφανείς πληροφορίες, θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να προσδιορίζεται ο τόπος καλλιέργειας ή εκτροφής, με βάση προσέγγιση κατά περίπτωση στο κατάλληλο γεωγραφικό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις που μια εσφαλμένη ή ατελής πληροφορία μπορεί να έχει για το οικονομικό-παραγωγικό δίκτυο της εν λόγω περιοχής, με ταυτόχρονη συνεκτίμηση των ιδιαιτεροτήτων ορισμένων τομέων σε περιφερειακό επίπεδο, ιδίως όσον αφορά τα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα.

Or. en

 

Τροπολογία  42

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 56

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(56) Πρέπει να προβλεφθούν ειδικές διατάξεις για τα προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες, εάν εθνικές διατάξεις που ισχύουν σε ορισμένες τρίτες χώρες μπορεί να αιτιολογούν παρεκκλίσεις από τα πρότυπα εμπορίας, εφόσον εξασφαλίζεται η ισοδυναμία των διατάξεων αυτών με την ενωσιακή νομοθεσία.

(56) Πρέπει να προβλεφθούν ειδικές διατάξεις για τα προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες που θα εγκριθούν σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία του άρθρου 43, παράγραφος 2 της Συνθήκης, οι οποίες θα καθορίζουν τους όρους υπό τους οποίους θεωρείται ότι τα εισαγόμενα προϊόντα έχουν επιτύχει ισοδύναμο επίπεδο συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της Ένωσης ως προς τα πρότυπα εμπορίας και θα επιτρέπουν τη λήψη μέτρων παρέκκλισης από τους κανόνες σύμφωνα με τους οποίους τα προϊόντα τίθενται στην αγορά στην Ένωση μόνο σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά. Είναι επίσης σκόπιμο να καθορισθούν οι κανόνες για την εφαρμογή των προτύπων εμπορίας στα προϊόντα που εξάγονται από την Ένωση.

Or. en

 

Τροπολογία  43

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 58

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(58) Για να αντιμετωπίζονται αλλαγές στην κατάσταση της αγοράς, λαμβανομένης υπόψη της ιδιαιτερότητας κάθε τομέα, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για να θεσπίζει, να τροποποιεί και να προβλέπει παρεκκλίσεις από τις απαιτήσεις που αφορούν το πρότυπο γενικής ισχύος, και τους κανόνες που αφορούν τη συμμόρφωση με αυτό.

(58) Για να αντιμετωπίζονται αλλαγές στην κατάσταση της αγοράς, λαμβανομένης υπόψη της ιδιαιτερότητας κάθε τομέα, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για να θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες σχετικά με το πρότυπο εμπορίας γενικής ισχύος, και να τροποποιεί και να προβλέπει παρεκκλίσεις από τις απαιτήσεις που αφορούν το πρότυπο γενικής ισχύος, και τους κανόνες που αφορούν τη συμμόρφωση με αυτό.

Or. en

 

Τροπολογία  44

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 61

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(61) Για να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες στο εμπόριο μεταξύ της Ένωσης και ορισμένων τρίτων χωρών, ο ειδικός χαρακτήρας ορισμένων γεωργικών προϊόντων και η ιδιαιτερότητα κάθε τομέα, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης όσον αφορά ένα όριο ανοχής για κάθε πρότυπο εμπορίας, πέρα από το οποίο ολόκληρη η παρτίδα προϊόντων θα πρέπει να θεωρείται ότι δεν τηρεί το πρότυπο και όσον αφορά τις διατάξεις που καθορίζουν τους όρους υπό τους οποίους θεωρείται ότι τα εισαγόμενα προϊόντα έχουν επιτύχει ισοδύναμο επίπεδο συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της Ένωσης για τα πρότυπα εμπορίας και επιτρέπουν τη λήψη μέτρων παρέκκλισης από τους κανόνες σύμφωνα με τους οποίους τα προϊόντα τίθενται στην αγορά στην Ένωση μόνο σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά και καθορίζουν τους κανόνες για την εφαρμογή των προτύπων εμπορίας στα προϊόντα που εξάγονται από την Ένωση.

(61) Για να ληφθεί υπόψη ο ειδικός χαρακτήρας ορισμένων γεωργικών προϊόντων και η ιδιαιτερότητα κάθε τομέα, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης όσον αφορά ένα όριο ανοχής για κάθε πρότυπο εμπορίας, πέρα από το οποίο ολόκληρη η παρτίδα προϊόντων θα πρέπει να θεωρείται ότι δεν τηρεί το πρότυπο.

Or. en

 

Τροπολογία  45

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 69

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(69) Για να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες της παραγωγής στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή, να διασφαλιστεί η ποιότητα και ιχνηλασιμότητα των προϊόντων, να διασφαλιστούν τα νόμιμα δικαιώματα ή συμφέροντα των παραγωγών ή επιχειρήσεων, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης όσον αφορά τις αρχές που ισχύουν για την οριοθέτηση της γεωγραφικής περιοχής και τους ορισμούς, περιορισμούς και παρεκκλίσεις που αφορούν την παραγωγή στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή, όσον αφορά τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι προδιαγραφές των προϊόντων μπορούν να περιλαμβάνουν πρόσθετες απαιτήσεις και όσον αφορά τα στοιχεία των προδιαγραφών του προϊόντος, τον τύπο του αιτούντος που μπορεί να υποβάλει αίτηση προστασίας ονομασίας προέλευσης ή γεωγραφικής ένδειξης· τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν για αίτηση προστασίας ονομασίας προέλευσης ή γεωγραφικής ένδειξης, συμπεριλαμβανομένων εκείνων για τις προκαταρκτικές εθνικές διαδικασίες, τον έλεγχο από την Επιτροπή, τις διαδικασίες ένστασης και τη διαδικασία τροποποίησης, ακύρωσης ή μετατροπής προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης ή γεωγραφικής ένδειξης, τις διαδικασίες που εφαρμόζονται στις διασυνοριακές αιτήσεις, τις διαδικασίες για τις αιτήσεις που αφορούν γεωγραφική περιοχή τρίτης χώρας, την ημερομηνία από την οποία ισχύει η προστασία, τις διαδικασίες που αφορούν τροποποιήσεις των προδιαγραφών του προϊόντος και την ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει να ισχύει μια τροποποίηση.

(69) Για να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες της παραγωγής στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή, να διασφαλιστεί η ποιότητα και ιχνηλασιμότητα των προϊόντων, να διασφαλιστούν τα νόμιμα δικαιώματα ή συμφέροντα των παραγωγών ή επιχειρήσεων, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης όσον αφορά τις πρόσθετες λεπτομέρειες που ισχύουν για την οριοθέτηση της γεωγραφικής περιοχής και τους περιορισμούς και παρεκκλίσεις που αφορούν την παραγωγή στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή, όσον αφορά τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι προδιαγραφές των προϊόντων μπορούν να περιλαμβάνουν πρόσθετες απαιτήσεις και όσον αφορά τα στοιχεία των προδιαγραφών του προϊόντος, τον τύπο του αιτούντος που μπορεί να υποβάλει αίτηση προστασίας ονομασίας προέλευσης ή γεωγραφικής ένδειξης· τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν για αίτηση προστασίας ονομασίας προέλευσης ή γεωγραφικής ένδειξης, συμπεριλαμβανομένων εκείνων για τις προκαταρκτικές εθνικές διαδικασίες, τον έλεγχο από την Επιτροπή, τις διαδικασίες ένστασης και τη διαδικασία τροποποίησης, ακύρωσης ή μετατροπής προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης ή γεωγραφικής ένδειξης, τις διαδικασίες που εφαρμόζονται στις διασυνοριακές αιτήσεις, τις διαδικασίες για τις αιτήσεις που αφορούν γεωγραφική περιοχή τρίτης χώρας, την ημερομηνία από την οποία ισχύει η προστασία, τις διαδικασίες που αφορούν τροποποιήσεις των προδιαγραφών του προϊόντος και την ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει να ισχύει μια τροποποίηση.

Or. en

 

Τροπολογία  46

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 70

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(70) Για να εξασφαλιστεί επαρκής προστασία και ότι οι οικονομικοί παράγοντες και οι αρμόδιες αρχές δεν θίγονται από την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού όσον αφορά τις ονομασίες οίνων στις οποίες είχε παρασχεθεί προστασία πριν από την 1η Αυγούστου 2009, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη θέσπιση περιορισμών σχετικά με την προστατευόμενη ονομασία και τις μεταβατικές διατάξεις για: τις ονομασίες οίνων οι οποίες είχαν αναγνωριστεί από τα κράτη μέλη ως ονομασίες προέλευσης ή γεωγραφικές ενδείξεις έως την 1η Αυγούστου 2009, την εθνική προκαταρκτική διαδικασία· τους οίνους που έχουν διατεθεί στην αγορά ή επισημανθεί πριν από μια συγκεκριμένη ημερομηνία· και τις τροποποιήσεις των προδιαγραφών των προϊόντων.

διαγράφεται

Or. en

 

Τροπολογία  47

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 74

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(74) Για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις υφιστάμενες πρακτικές επισήμανσης, με οριζόντιες κανόνες που αφορούν την επισήμανση και την παρουσίαση και να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες του αμπελοοινικού τομέα, για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών πιστοποίησης, έγκρισης και ελέγχου και για να διασφαλιστούν τα νόμιμα συμφέροντα των επιχειρήσεων και ότι δεν θίγονται οι οικονομικοί παράγοντες, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης, όσον αφορά τις εξαιρετικές περιστάσεις που δικαιολογούν την παράλειψη της μνείας των όρων «προστατευόμενη ονομασία προέλευσης» ή «προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη»· όσον αφορά την παρουσίαση και χρήση άλλων ενδείξεων επισήμανσης, πλην εκείνων που προβλέπονται στο παρόντα κανονισμό, ορισμένων υποχρεωτικών ενδείξεων, προαιρετικών ενδείξεων και την παρουσίαση, όσον αφορά τα αναγκαία μέτρα για την επισήμανση και την παρουσίαση οίνων που φέρουν ονομασία προέλευσης ή γεωγραφική ένδειξη και των οποίων η ονομασία προέλευσης ή γεωγραφική ένδειξη πληροί τις αναγκαίες απαιτήσεις, όσον αφορά τους οίνους που έχουν διατεθεί στην αγορά και επισημανθεί πριν από την 1η Αυγούστου 2009, και όσον αφορά τις παρεκκλίσεις από την επισήμανση και την παρουσίαση.

(74) Για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις υφιστάμενες πρακτικές επισήμανσης, με οριζόντιες κανόνες που αφορούν την επισήμανση και την παρουσίαση και να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες του αμπελοοινικού τομέα, για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών πιστοποίησης, έγκρισης και ελέγχου και για να διασφαλιστούν τα νόμιμα συμφέροντα των επιχειρήσεων και ότι δεν θίγονται οι οικονομικοί παράγοντες, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης, όσον αφορά τις εξαιρετικές περιστάσεις που δικαιολογούν την παράλειψη της μνείας των όρων «προστατευόμενη ονομασία προέλευσης» ή «προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη»· όσον αφορά την παρουσίαση και χρήση άλλων ενδείξεων επισήμανσης, πλην εκείνων που προβλέπονται στο παρόντα κανονισμό, ορισμένων υποχρεωτικών ενδείξεων, προαιρετικών ενδείξεων και την παρουσίαση, όσον αφορά τα αναγκαία μέτρα για την επισήμανση και την παρουσίαση οίνων που φέρουν ονομασία προέλευσης ή γεωγραφική ένδειξη και των οποίων η ονομασία προέλευσης ή γεωγραφική ένδειξη πληροί τις αναγκαίες απαιτήσεις, όσον αφορά τους οίνους που έχουν διατεθεί στην αγορά και επισημανθεί πριν από την 1η Αυγούστου 2009, και όσον αφορά τις παρεκκλίσεις από την επισήμανση των εξαγωγών και την παρουσίαση.

Or. en

 

Τροπολογία  48

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 77

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(77) Είναι σκόπιμο να προσδιοριστούν ορισμένες οινολογικές πρακτικές και περιορισμοί όσον αφορά την παραγωγή οίνου, ιδίως όσον αφορά την ανάμειξη (coupage) και τη χρήση ορισμένων τύπων γλεύκους σταφυλιών, χυμού σταφυλιών και νωπών σταφυλιών καταγωγής τρίτων χωρών. Για την τήρηση των διεθνών προτύπων όσον αφορά επιπλέον οινολογικές πρακτικές, η Επιτροπή θα πρέπει γενικά να βασίζεται στις οινολογικές πρακτικές που συνιστά ο Διεθνής Οργανισμός Αμπέλου και Οίνου (OIV).

(77) Είναι σκόπιμο να προσδιοριστούν ορισμένες οινολογικές πρακτικές και περιορισμοί όσον αφορά την παραγωγή οίνου, ιδίως όσον αφορά την ανάμειξη (coupage) και τη χρήση ορισμένων τύπων γλεύκους σταφυλιών, χυμού σταφυλιών και νωπών σταφυλιών καταγωγής τρίτων χωρών. Για την τήρηση των διεθνών προτύπων, η Επιτροπή θα πρέπει κατά κανόνα να βασίζεται στις οινολογικές πρακτικές που συνιστά ο Διεθνής Οργανισμός Αμπέλου και Οίνου (ΔΟΑΟ) κατά την υποβολή προτάσεων όσον αφορά επιπλέον οινολογικές πρακτικές.

Or. en

 

Τροπολογία  49

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 82 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(82a) Τόσο για λόγους οικονομικούς, κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς όσο και για λόγους χωροταξίας του περιβάλλοντος στις αγροτικές περιοχές με παράδοση οινοπαραγωγής και πέραν των απαιτήσεων διατήρησης του ελέγχου, της ποικιλομορφίας, της φήμης και της ποιότητας των ευρωπαϊκών αμπελοοινικών προϊόντων, το σημερινό σύστημα δικαιωμάτων φύτευσης στον αμπελοοινικό τομέα θα πρέπει να διατηρηθεί τουλάχιστον έως το 2030.

Or. en

 

Τροπολογία  50

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 83

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(83) Θα είναι απαραίτητα ακόμη και μετά το τέλος του συστήματος ποσόστωσης ειδικά μέσα προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή ισορροπία μεταξύ των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων ζάχαρης και των καλλιεργητών ζαχαρότευτλων. Συνεπώς, θα πρέπει να καθοριστούν οι τυποποιημένες διατάξεις που διέπουν τις συμφωνίες μεταξύ τους.

(83) Στον τομέα της ζάχαρης είναι απαραίτητα ειδικά μέσα προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή ισορροπία μεταξύ των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων ζάχαρης και των καλλιεργητών ζαχαρότευτλων. Συνεπώς, θα πρέπει να καθοριστούν οι τυποποιημένες διατάξεις που διέπουν τις συμφωνίες μεταξύ τους.

Or. en

 

Τροπολογία  51

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 84

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(84) Για να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες του τομέα της ζάχαρης και τα συμφέροντα όλων των μερών, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης, για τις συμφωνίες αυτές και ειδικότερα όσον αφορά τους όρους που διέπουν την αγορά, την παράδοση, την παραλαβή και την πληρωμή των τεύτλων.

(84) Για να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες του τομέα της ζάχαρης και τα συμφέροντα όλων των μερών, θα πρέπει να προβλεφθούν ορισμένοι κανόνες για τις συμφωνίες αυτές και ειδικότερα όσον αφορά τους όρους που διέπουν την αγορά, την παράδοση, την παραλαβή και την πληρωμή των τεύτλων.

Or. en

 

Τροπολογία  52

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 84 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(84a) Προκειμένου να δοθεί στους παραγωγούς ζαχαρότευτλων η δυνατότητα να ολοκληρώσουν τη βαθιά μεταρρύθμιση στον τομέα της ζάχαρης που ξεκίνησε το 2006 και να συνεχίσουν τις προσπάθειες στον τομέα της ανταγωνιστικότητας που δρομολογήθηκαν έκτοτε, το υφιστάμενο καθεστώς ποσοστώσεων θα πρέπει να παραταθεί έως το τέλος της περιόδου εμπορίας 2019/2020. Σε αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει να επιτρέπεται στην Επιτροπή να χορηγεί ποσοστώσεις παραγωγής στα κράτη μέλη που παραχώρησαν το σύνολο των ποσοστώσεών τους το 2006.

Or. en

 

Τροπολογία  53

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 84 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(84β) Λόγω των σημαντικών και επαναλαμβανόμενων πιέσεων που παρατηρούνται στην ευρωπαϊκή αγορά ζάχαρης, απαιτείται η δημιουργία ενός μηχανισμού ο οποίος, για όσο χρειαστεί, θα αποδεσμεύει ζάχαρη εκτός ποσόστωσης στην εσωτερική αγορά με εφαρμογή των ίδιων όρων που ισχύουν για τη ζάχαρη ποσόστωσης. Ο εν λόγω μηχανισμός θα πρέπει, παράλληλα, να επιτρέπει πρόσθετες εισαγωγές με μηδενικό δασμό, για να διασφαλίζεται η διάθεση επαρκών ποσοτήτων πρώτων υλών στην αγορά ζάχαρης της ΕΕ και να διατηρείται η διαρθρωτική ισορροπία της εν λόγω αγοράς.

Or. en

 

Τροπολογία  54

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 84 γ (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(84γ) Ενόψει της οριστικής κατάργησης του συστήματος των ποσοστώσεων μετά το 2020, η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει έως την 1η Ιουλίου 2018 έκθεση στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τις κατάλληλες διαδικασίες εξόδου από το υφιστάμενο καθεστώς ποσοστώσεων και το μέλλον του τομέα μετά την κατάργηση των ποσοστώσεων το 2020, που θα περιλαμβάνει κάθε αναγκαία πρόταση για την προετοιμασία του συνόλου του τομέα για την περίοδο μετά το 2020. Πριν τις 31 Δεκεμβρίου 2014, η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει επίσης έκθεση σχετικά με τη λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού στον τομέα της ζάχαρης στην Ένωση.

Or. en

 

Τροπολογία  55

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 85

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(85) Οι οργανώσεις παραγωγών και οι ενώσεις τους μπορούν να διαδραματίσουν αξιόλογους ρόλους στη συγκέντρωση της προσφοράς και στην προώθηση των βέλτιστων πρακτικών. Οι διεπαγγελματικές οργανώσεις μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο, επιτρέποντας τον διάλογο μεταξύ των επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού και προωθώντας τις βέλτιστες πρακτικές και τη διαφάνεια της αγοράς. Οι υφιστάμενοι κανόνες για τον ορισμό και την αναγνώριση των οργανώσεων αυτών και των ενώσεων τους που καλύπτουν ορισμένους τομείς θα πρέπει, συνεπώς, να εναρμονιστούν, να εξορθολογιστούν και να επεκταθούν ώστε να προβλεφθεί η αναγνώριση κατόπιν αιτήματος δυνάμει της ενωσιακής νομοθεσίας σε όλους τους τομείς.

(85) Οι οργανώσεις παραγωγών και οι ενώσεις τους μπορούν να διαδραματίσουν αξιόλογους ρόλους στη συγκέντρωση της προσφοράς βελτιώνοντας την εμπορία, διορθώνοντας τις ανισορροπίες στην αλυσίδα αξίας και προωθώντας τις βέλτιστες πρακτικές, και κυρίως στην επίτευξη των στόχων του άρθρου 39 της Συνθήκης, ειδικά του στόχου της σταθεροποίησης των εσόδων των παραγωγών, με την διάθεση, μεταξύ άλλων, στα μέλη τους εργαλείων διαχείρισης κινδύνων, τη βελτίωση της εμπορίας, τη συγκέντρωση της προσφοράς και τη διαπραγμάτευση συμβάσεων, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό τη διαπραγματευτική ισχύ των παραγωγών.

Or. en

 

Τροπολογία  56

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 85 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(85α) Οι διεπαγγελματικές οργανώσεις μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο, επιτρέποντας τον διάλογο μεταξύ των επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού και προωθώντας τις βέλτιστες πρακτικές και τη διαφάνεια της αγοράς.

Or. en

 

Τροπολογία  57

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 85 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(85β) Οι υφιστάμενοι κανόνες για τον ορισμό και την αναγνώριση των οργανώσεων παραγωγών και των διεπαγγελματικών ενώσεων που καλύπτουν ορισμένους τομείς θα πρέπει, συνεπώς, να εναρμονιστούν, να εξορθολογιστούν και να επεκταθούν ώστε να προβλέπεται η αναγνώριση κατόπιν αιτήματος δυνάμει κανόνων που έχουν ορισθεί σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό σε όλους τους τομείς. Ειδικότερα, τα κριτήρια αναγνώρισης και τα καταστατικά των οργανώσεων παραγωγών που έχουν συσταθεί στο πλαίσιο των κοινοτικών ρυθμίσεων πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι οντότητες αυτές έχουν πράγματι συγκροτηθεί με πρωτοβουλία γεωργών οι οποίοι καθορίζουν με δημοκρατικές μεθόδους τη γενική πολιτική της οργάνωσης, καθώς και τις αποφάσεις σχετικά με την εσωτερική λειτουργία της.

Or. en

 

Τροπολογία  58

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 87

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(87) Όσον αφορά τα ζώντα φυτά, το βόειο κρέας, το χοίρειο κρέας, το κρέας αιγοπροβάτων, τα αυγά και το κρέας πουλερικών θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα θέσπισης ορισμένων μέτρων για τη διευκόλυνση της προσαρμογής της προσφοράς στις απαιτήσεις της αγοράς τα οποία μπορούν να συμβάλουν στη σταθεροποίηση των αγορών και στην εξασφάλιση αξιοπρεπούς βιοτικού επιπέδου για τον οικείο γεωργικό πληθυσμό.

(87) Θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα θέσπισης ορισμένων μέτρων για τη διευκόλυνση της προσαρμογής της προσφοράς στις απαιτήσεις της αγοράς τα οποία μπορούν να συμβάλουν στη σταθεροποίηση των αγορών και στην εξασφάλιση αξιοπρεπούς βιοτικού επιπέδου για τον οικείο γεωργικό πληθυσμό.

Or. en

 

Τροπολογία  59

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 88

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(88) Για να ενθαρρυνθούν οι πρωτοβουλίες των οργανώσεων παραγωγών, των ενώσεων τους και των διεπαγγελματικών οργανώσεων που αποβλέπουν στη διευκόλυνση της προσαρμογής της προσφοράς στις απαιτήσεις της αγοράς, εξαιρουμένων εκείνων που αφορούν την απόσυρση από την αγορά, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης, για μέτρα που αφορούν τους τομείς των ζώντων φυτών, του βόειου, του χοίρειου και του αιγοπρόβειου κρέατος, των αυγών και του κρέατος πουλερικών για τη βελτίωση της ποιότητας, την προώθηση καλύτερης οργάνωσης της παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας, για τη διευκόλυνση της καταγραφής των τάσεων των τιμών στην αγορά. και για την κατάρτιση βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων προβλέψεων, με βάση τα χρησιμοποιούμενα μέσα παραγωγής.

(88) Για να ενθαρρυνθούν οι πρωτοβουλίες των οργανώσεων παραγωγών, των ενώσεων τους και των διεπαγγελματικών οργανώσεων που αποβλέπουν στη διευκόλυνση της προσαρμογής της προσφοράς στις απαιτήσεις της αγοράς, εξαιρουμένων εκείνων που αφορούν την απόσυρση από την αγορά, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης, για τη βελτίωση της ποιότητας, την προώθηση καλύτερης οργάνωσης της παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας, για τη διευκόλυνση της καταγραφής των τάσεων των τιμών στην αγορά· και για την κατάρτιση βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων προβλέψεων, με βάση τα χρησιμοποιούμενα μέσα παραγωγής.

Or. en

 

Τροπολογία  60

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 90

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(90) Ελλείψει ενωσιακής νομοθεσίας για τις τυποποιημένες έγγραφες συμβάσεις, τα κράτη μέλη μπορούν, στο πλαίσιο του εθνικού τους δικαίου των συμβάσεων, να καταστήσουν υποχρεωτική τη χρήση των συμβάσεων αυτών, υπό τον όρο ότι τηρείται συγχρόνως το ενωσιακό δίκαιο και, ιδίως, δεν θίγεται η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και της κοινής οργάνωσης αγοράς. Με δεδομένη την ποικιλομορφία των καταστάσεων στο σύνολο της Ένωσης, για λόγους επικουρικότητας είναι σκόπιμο η εν λόγω απόφαση να παραμείνει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Εντούτοις, στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, προκειμένου να διασφαλιστούν κατάλληλα ελάχιστα πρότυπα για τις εν λόγω συμβάσεις και να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και της κοινής οργάνωσης αγοράς, ορισμένοι βασικοί όροι για τη χρήση των συμβάσεων θα πρέπει να καθορίζονται σε ενωσιακό επίπεδο. Δεδομένου ότι τα καταστατικά ορισμένων γαλακτοκομικών συνεταιρισμών ενδέχεται να περιλαμβάνουν κανόνες που παράγουν παρόμοια αποτελέσματα, θα πρέπει στην περίπτωση αυτή, για λόγους απλοποίησης, να απαλλάσσονται οι εν λόγω συνεταιρισμοί από την απαίτηση σύναψης συμβάσεων. Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητά του, το σύστημα θα πρέπει να εφαρμόζεται εξίσου στην περίπτωση κατά την οποία η συλλογή του γάλακτος από τους γεωργούς και η παράδοσή του στους μεταποιητές πραγματοποιούνται από ενδιάμεσες επιχειρήσεις.

διαγράφεται

Or. en

 

Τροπολογία  61

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 90 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(90α) Δεν είναι διαδεδομένη η χρήση τυποποιημένων γραπτών συμβάσεων που συνάπτονται πριν από την παράδοση και περιέχουν βασικά στοιχεία. Ωστόσο, οι συμβάσεις αυτές μπορούν να βοηθήσουν στην ενίσχυση της ευθύνης των εμπορευομένων, με βάση την περίπτωση στη γαλακτοκομική αλυσίδα, και στην ενίσχυση της ευαισθητοποίησης σχετικά με την ανάγκη να λαμβάνονται καλύτερα υπόψη τα μηνύματα της αγοράς, στη βελτίωση της μετάδοσης των μεταβολών στις τιμές και στην προσαρμογή της προσφοράς στη ζήτηση, καθώς και να βοηθήσουν στο να αποφεύγονται ορισμένες αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.

Or. en

 

Τροπολογία  62

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 90 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(90β) Ελλείψει ενωσιακής νομοθεσίας για τις τυποποιημένες γραπτές συμβάσεις, τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα, στο πλαίσιο του εθνικού τους δικαίου των συμβάσεων, να καταστήσουν υποχρεωτική τη χρήση των συμβάσεων αυτών, υπό τον όρο ότι τηρείται συγχρόνως το ενωσιακό δίκαιο και, ιδίως, δεν θίγεται η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και της κοινής οργάνωσης αγοράς. Με δεδομένη την ποικιλομορφία των καταστάσεων στο σύνολο της Ένωσης σε σχέση με το δίκαιο των συμβάσεων, για λόγους επικουρικότητας είναι σκόπιμο η εν λόγω απόφαση να παραμείνει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Θα πρέπει να ισχύουν ίσοι όροι για όλες τις παραδόσεις σε συγκεκριμένη επικράτεια. Κατά συνέπεια, εάν ένα κράτος μέλος αποφασίσει ότι κάθε παράδοση από γεωργό σε μεταποιητή στην επικράτειά του πρέπει να καλύπτεται από γραπτή σύμβαση μεταξύ των μερών, η υποχρέωση αυτή θα πρέπει να αφορά επίσης τις παραδόσεις από άλλα κράτη μέλη, αλλά δεν είναι απαραίτητο να αφορά τις παραδόσεις προς άλλα κράτη μέλη. Σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, θα πρέπει να δοθεί η ευχέρεια στα κράτη μέλη να αποφασίζουν εάν θα απαιτούν από τον πρώτο αγοραστή να υποβάλλει γραπτή προσφορά σε γεωργό για τη σύναψη παρόμοιας σύμβασης.

Or. en

 

Τροπολογία  63

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 91

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(91) Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ορθολογική ανάπτυξη της παραγωγής και, με τον τρόπο αυτό, αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο για τους παραγωγούς γαλακτοκομικών προϊόντων, θα πρέπει να ενισχυθεί η διαπραγματευτική ισχύς τους έναντι των μεταποιητών, πράγμα που θα έχει ως συνέπεια τη δικαιότερη κατανομή της προστιθέμενης αξίας κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού. Ως εκ τούτου, για να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί της ΚΓΠ, θα πρέπει να θεσπιστεί διάταξη σύμφωνα με το άρθρο 42 και το άρθρο 43 παράγραφος 2 της Συνθήκης, η οποία να επιτρέπει στις οργανώσεις παραγωγών που αποτελούνται από γαλακτοπαραγωγούς ή τις ενώσεις αυτών να διαπραγματεύονται με γαλακτοκομική μονάδα τους όρους των συμβάσεων, μεταξύ των οποίων και την τιμή, για ένα μέρος ή το σύνολο της παραγωγής των μελών τους. Προκειμένου να διατηρηθούν συνθήκες αποτελεσματικού ανταγωνισμού στην αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων, η δυνατότητα αυτή θα πρέπει να υπόκειται σε κατάλληλους ποσοτικούς περιορισμούς.

διαγράφεται

Or. en

 

Τροπολογία  64

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 91 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(91α) Προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιώσιμη ανάπτυξη της παραγωγής και αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο για τους αγρότες, θα πρέπει να ενισχυθεί η διαπραγματευτική ισχύς τους σε σχέση με πιθανούς αγοραστές, πράγμα που θα πρέπει να έχει ως συνέπεια τη δικαιότερη κατανομή της προστιθέμενης αξίας κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού. Για να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί της κοινής γεωργικής πολιτικής, θα πρέπει να θεσπιστεί διάταξη σύμφωνα με το άρθρο 42 και, σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία του άρθρου 43 παράγραφος 2 της Συνθήκης, η οποία να επιτρέπει στις οργανώσεις παραγωγών που αποτελούνται μόνο από γεωργούς, ή τις ενώσεις αυτών να διαπραγματεύονται τους όρους των ενδεχόμενων συμβάσεων, μεταξύ των οποίων και την τιμή, από κοινού για ένα μέρος ή το σύνολο της παραγωγής των μελών τους με έναν αγοραστή, κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται η επιβολή, εκ μέρους των αγοραστών, τιμών κατώτερων από το κόστος παραγωγής. Ωστόσο, μόνο οι οργανώσεις παραγωγών που ζητούν και αποκτούν την αναγνώριση θα πρέπει να μπορούν να επωφελούνται από την παρούσα διάταξη. Επιπλέον, η παρούσα διάταξη δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται στους συνεταιρισμούς. Επιπροσθέτως, υφιστάμενες οργανώσεις παραγωγών που είναι αναγνωρισμένες βάσει του εθνικού δικαίου θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια για εκ των πραγμάτων αναγνώριση με βάση τον παρόντα κανονισμό.

Or. en

 

Τροπολογία  65

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 91 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(91β) Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης (ΠΟΠ) και των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων (ΠΓΕ) κυρίως για ευάλωτες αγροτικές περιοχές και προκειμένου να εξασφαλισθεί η προστιθέμενη αξία και να διατηρηθεί η ποιότητα ιδιαίτερα των τυριών που επωφελούνται από ΠΟΠ ή ΠΓΕ, και στο πλαίσιο του συστήματος γαλακτοκομικών ποσοστώσεων που εκπνέει, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να εφαρμόζουν κανόνες για τη ρύθμιση της προσφοράς τέτοιων τυριών που παράγονται στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή. Οι κανόνες θα πρέπει να καλύπτουν το σύνολο της παραγωγής του εν λόγω τυριού και θα πρέπει να ζητούνται από διεπαγγελματική οργάνωση, οργάνωση παραγωγών ή ομάδα όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2006, για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων. Ένα τέτοιο αίτημα θα πρέπει να υποστηρίζεται από μεγάλη πλειοψηφία γαλακτοπαραγωγών που αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο ποσοστό της ποσότητας γάλακτος που χρησιμοποιήθηκε για το εν λόγω τυρί και, στην περίπτωση διεπαγγελματικών οργανώσεων και ομάδων, από μεγάλη πλειοψηφία παραγωγών τυριού που αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο ποσοστό της παραγωγής του εν λόγω τυριού. Επιπλέον, αυτοί οι κανόνες θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο αυστηρών προϋποθέσεων, ιδιαίτερα προκειμένου να αποφευχθεί η ζημία στο εμπόριο προϊόντων σε άλλες αγορές και να προστατευθούν τα δικαιώματα της μειονότητας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει πάραυτα να δημοσιεύουν και να κοινοποιούν στην Επιτροπή τους εγκριθέντες κανόνες, να διασφαλίζουν τακτικούς ελέγχους και να καταργούν τους κανόνες σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

Or. en

 

Τροπολογία  66

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 91 γ (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(91γ) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, οι ποσοστώσεις γάλακτος θα λήξουν σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού. Μετά την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, οι σχετικές διατάξεις θα πρέπει να εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται μέχρι τη λήξη του παρόντος καθεστώτος.

Or. en

 

Τροπολογία  67

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 91 δ (νέα)

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(91δ) Η απόφαση κατάργησης των ποσοστώσεων γάλακτος συνοδευόταν από δέσμευση για μια «ομαλή προσγείωση» του τομέα γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων. Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 261/2012¹ όσον αφορά τις συμβατικές σχέσεις στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων αποτελεί ένα πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, το οποίο ωστόσο θα πρέπει να συμπληρωθεί με περαιτέρω νομοθετική ρύθμιση. Όταν υπάρχει σοβαρή ανισορροπία στην αγορά γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων, θα πρέπει να επιτραπεί στην Επιτροπή να χορηγεί ενίσχυση στους γαλακτοπαραγωγούς που μειώνουν εθελοντικά την παραγωγή τους, αλλά να επιβάλει επίσης εισφορά στους γαλακτοπαραγωγούς που αυξάνουν την παραγωγή τους κατά την ίδια περίοδο και στην αυτή αναλογία.

 

____________________

 

1 ΕΕ L 94, 30.3.2012, σ. 38.

Or. en

 

Τροπολογία  68

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 93

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(93) Για να εξασφαλιστεί ότι οι στόχοι και οι αρμοδιότητες των οργανώσεων παραγωγών, των ενώσεων οργανώσεων παραγωγών, των επαγγελματικών οργανώσεων και των οργανώσεων επιχειρηματιών ορίζονται με σαφήνεια, ώστε να προάγεται η αποτελεσματικότητα των ενεργειών τους, να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες του κάθε τομέα και να εξασφαλίζεται ο ανταγωνισμός και η καλή λειτουργία της κοινής οργάνωσης αγοράς θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης, όσον αφορά κανόνες για: τους συγκεκριμένους σκοπούς που πρέπει να επιδιώκουν ή να μην επιδιώκουν οι εν λόγω οργανώσεις και ενώσεις, συμπεριλαμβανομένων των παρεκκλίσεων από αυτούς που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό, το καταστατικό, την αναγνώριση, τη δομή, τη νομική προσωπικότητα, τα μέλη, το μέγεθος, τις υποχρεώσεις λογοδοσίας και τις δραστηριότητες των εν λόγω οργανώσεων και ενώσεων, τα αποτελέσματα της αναγνώρισης, την ανάκληση της αναγνώρισης και τις συγχωνεύσεις· τις διεθνικές οργανώσεις και ενώσεις, την ανάθεση δραστηριοτήτων σε υπεργολάβους και την παροχή τεχνικών μέσων από οργανώσεις ή ενώσεις· τον ελάχιστο όγκο ή αξία της εμπορεύσιμης παραγωγής οργανώσεων και ενώσεων· την επέκταση ορισμένων κανόνων των οργανώσεων σε μη μέλη και την υποχρεωτική πληρωμή εισφοράς από μη μέλη, συμπεριλαμβανομένου καταλόγου αυστηρότερων κανόνων παραγωγής που μπορούν να επεκταθούν, περαιτέρω απαιτήσεις όσον αφορά την αντιπροσωπευτικότητα, τις σχετικές οικονομικές περιφέρειες, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου από την Επιτροπή του ορισμού τους, τις ελάχιστες περιόδους κατά τις οποίες θα πρέπει να εφαρμόζονται οι κανόνες πριν από την επέκταση τους, τα άτομα ή τις οργανώσεις στις οποίες οι κανόνες ή οι εισφορές μπορούν να επιβληθούν και οι περιστάσεις υπό τις οποίες η Επιτροπή μπορεί να απαιτήσει να απορριφθεί ή να ανακληθεί η επέκταση των κανόνων ή οι υποχρεωτικές εισφορές.

(93) Για να εξασφαλιστεί ότι οι στόχοι και οι αρμοδιότητες των οργανώσεων παραγωγών, των ενώσεων οργανώσεων παραγωγών, των επαγγελματικών οργανώσεων και των οργανώσεων επιχειρηματιών ορίζονται με σαφήνεια, ώστε να προάγεται η αποτελεσματικότητα των ενεργειών τους, να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες του κάθε τομέα και να εξασφαλίζεται ο ανταγωνισμός και η καλή λειτουργία της κοινής οργάνωσης αγοράς θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης, όσον αφορά κανόνες για: τους συγκεκριμένους σκοπούς που πρέπει να επιδιώκουν ή να μην επιδιώκουν οι εν λόγω οργανώσεις και ενώσεις, και, αν κριθεί σκόπιμο, μπορούν να προστεθούν σε αυτούς που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό, το καταστατικό οργανώσεων άλλων πλην των οργανώσεων παραγωγών, τους ειδικούς όρους που εφαρμόζονται στο καταστατικό των οργανώσεων παραγωγών ορισμένων τομέων, τη δομή, τη νομική προσωπικότητα, τα μέλη, το μέγεθος, τις υποχρεώσεις λογοδοσίας και τις δραστηριότητες των εν λόγω οργανώσεων και ενώσεων, τα αποτελέσματα της αναγνώρισης, την ανάκληση της αναγνώρισης και τις συγχωνεύσεις, τις διεθνικές οργανώσεις και ενώσεις, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων που αφορούν την παροχή διοικητικής βοήθειας σε περίπτωση διακρατικής συνεργασίας· τους όρους ανάθεσης δραστηριοτήτων σε υπεργολάβους και την παροχή τεχνικών μέσων από οργανώσεις ή ενώσεις· τον ελάχιστο όγκο ή αξία της εμπορεύσιμης παραγωγής οργανώσεων και ενώσεων· την επέκταση ορισμένων κανόνων των οργανώσεων σε μη μέλη και την υποχρεωτική πληρωμή εισφοράς από μη μέλη, συμπεριλαμβανομένου καταλόγου αυστηρότερων κανόνων παραγωγής που μπορούν να επεκταθούν, περαιτέρω απαιτήσεις όσον αφορά την αντιπροσωπευτικότητα, τις σχετικές οικονομικές περιφέρειες, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου από την Επιτροπή του ορισμού τους, τις ελάχιστες περιόδους κατά τις οποίες θα πρέπει να εφαρμόζονται οι κανόνες πριν από την επέκταση τους, τα άτομα ή τις οργανώσεις στις οποίες οι κανόνες ή οι εισφορές μπορούν να επιβληθούν και οι περιστάσεις υπό τις οποίες η Επιτροπή μπορεί να απαιτήσει να απορριφθεί ή να ανακληθεί η επέκταση των κανόνων ή οι υποχρεωτικές εισφορές· τους ειδικούς όρους για την εφαρμογή των συμβατικών ρυθμίσεων και των ειδικών ποσοτήτων που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο συμβατικών διαπραγματεύσεων.

Or. en

 

Τροπολογία  69

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 94

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(94) Μια ενιαία αγορά συνεπάγεται τη θέσπιση καθεστώτος συναλλαγών στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης. Το εν λόγω καθεστώς συναλλαγών θα πρέπει να περιλαμβάνει εισαγωγικούς δασμούς και επιστροφές κατά την εξαγωγή και να σταθεροποιεί, κατ’ αρχήν, την ενωσιακή αγορά. Το καθεστώς συναλλαγών θα πρέπει να βασίζεται στις δεσμεύσεις που έγιναν δεκτές στο πλαίσιο των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης.

(94) Μια ενιαία αγορά συνεπάγεται τη θέσπιση καθεστώτος συναλλαγών στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης. Το εν λόγω καθεστώς συναλλαγών θα πρέπει να περιλαμβάνει εισαγωγικούς δασμούς και επιστροφές κατά την εξαγωγή και να σταθεροποιεί, κατ’ αρχήν, την ενωσιακή αγορά, χωρίς να διαταράσσει τις αγορές των αναπτυσσόμενων χωρών. Το καθεστώς συναλλαγών θα πρέπει να βασίζεται στις δεσμεύσεις που έγιναν δεκτές στο πλαίσιο των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης.

Or. en

 

Τροπολογία  70

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 94 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(94α) Θα πρέπει ωστόσο η εφαρμογή των διεθνών συμφωνιών να μην αφίσταται της αρχής της αμοιβαιότητας, ιδίως σε δασμολογικό, υγειονομικό, φυτοϋγειονομικό και περιβαλλοντικό επίπεδο, καθώς και όσον αφορά την καλή μεταχείριση των ζώων· παράλληλα, πρέπει να υλοποιείται με απόλυτο σεβασμό των μηχανισμών των τιμών εισόδου, των πρόσθετων ειδικών δασμών και των αντισταθμιστικών φόρων.

Or. en

 

Τροπολογία  71

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 96

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(96) Για να λαμβάνονται υπόψη οι εξελίξεις στις συναλλαγές και στην αγορά, οι ανάγκες των αντίστοιχων αγορών και, όταν είναι αναγκαίο, για να παρακολουθούνται οι εισαγωγές ή οι εξαγωγές, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης, όσον αφορά τον κατάλογο των προϊόντων τομέων για τα οποία απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού εισαγωγής ή εξαγωγής και τις περιπτώσεις και τις καταστάσεις στις οποίες δεν απαιτείται η σύσταση εγγύησης.

(96) Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι εξελίξεις στο πεδίο των εμπορικών συναλλαγών και των αγορών και οι ανάγκες των αντίστοιχων αγορών και να παρακολουθούνται, όταν είναι αναγκαίο, οι εισαγωγές ή οι εξαγωγές, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης, για να τροποποιεί και να συμπληρώνει τον κατάλογο των προϊόντων τομέων για τα οποία απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού εισαγωγής ή εξαγωγής· και τις περιπτώσεις και τις καταστάσεις στις οποίες δεν απαιτείται η σύσταση εγγύησης.

Or. en

 

Τροπολογία  72

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 100

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(100) Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα στο σύστημα τιμής εισόδου, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης, για να προβλεφθεί έλεγχος της δασμολογητέας αξίας σε σχέση με άλλη τιμή εκτός από τη μοναδιαία τιμή.

(100) Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα στο σύστημα τιμής εισόδου, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης, για να προβλεφθεί έλεγχος της δασμολογητέας αξίας σε σχέση με τη μοναδιαία τιμή ή, όπου κρίνεται σκόπιμο, έλεγχος της δασμολογητέας αξίας έναντι της κατ’ αποκοπή αξία εισαγωγής. Ο έλεγχος της δασμολογητέας τιμής δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να γίνεται βάσει επαγωγικής μεθόδου που θα επέτρεπε τη μείωση ή την αποφυγή των πρόσθετων ειδικών δασμών.

Or. en

 

Τροπολογία  73

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 103 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(103α) Για να διευκολυνθεί η ανάπτυξη και η μεγέθυνση της οικονομίας που βασίζεται στα βιολογικά προϊόντα και να αποτραπούν τυχόν αρνητικές επιπτώσεις στην ενωσιακή αγορά για βιομηχανικά βιοπροϊόντα, πρέπει να ληφθούν μέτρα για να διασφαλιστεί ότι οι παραγωγοί βιομηχανικών βιοπροϊόντων έχουν πρόσβαση σε ασφαλή εφοδιασμό με αγροτικές πρώτες ύλες σε παγκοσμίως ανταγωνιστικές τιμές. Όταν εισάγονται χωρίς εισαγωγικούς δασμούς αγροτικές πρώτες ύλες στην ΕΕ προς χρήση στην παραγωγή βιομηχανικών βιοπροϊόντων, πρέπει να λαμβάνονται μέτρα που θα διασφαλίζουν ότι χρησιμοποιούνται πρώτες ύλες για τον δεδηλωμένο σκοπό.

Or. en

 

Τροπολογία  74

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 105

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(105) Το καθεστώς τελωνειακών δασμών επιτρέπει να μην εφαρμόζεται κανένα άλλο προστατευτικό μέτρο στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης. Ο μηχανισμός της εσωτερικής αγοράς και των δασμών θα μπορούσε, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να αποδειχθεί ανεπαρκής. Σε αυτές τις περιπτώσεις, προκειμένου να μην αφεθεί απροστάτευτη η ενωσιακή αγορά έναντι των ενδεχόμενων συνακόλουθων διαταραχών, η Ένωση θα πρέπει να είναι σε θέση να λαμβάνει αμελλητί όλα τα απαραίτητα μέτρα. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις της Ένωσης.

(105) Το καθεστώς τελωνειακών δασμών επιτρέπει να μην εφαρμόζεται κανένα άλλο προστατευτικό μέτρο στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης. Ο μηχανισμός της εσωτερικής αγοράς και των δασμών θα μπορούσε, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να αποδειχθεί ανεπαρκής. Σε αυτές τις περιπτώσεις, προκειμένου να μην αφεθεί απροστάτευτη η ενωσιακή αγορά έναντι των ενδεχόμενων συνακόλουθων διαταραχών, η Ένωση θα πρέπει να είναι σε θέση να λαμβάνει αμελλητί όλα τα απαραίτητα μέτρα. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις της Ένωσης και με την πολιτική της συνεργασίας για την ανάπτυξη.

Or. en

 

Τροπολογία  75

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 107

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(107) Οι διατάξεις για τη χορήγηση επιστροφών κατά την εξαγωγή προς τρίτες χώρες, οι οποίες βασίζονται στη διαφορά μεταξύ των τιμών εντός της Ένωσης και των τιμών στη διεθνή αγορά και περικλείονται εντός των ορίων που θέτουν οι δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί στον ΠΟΕ, θα πρέπει να χρησιμεύουν για να διασφαλίζουν τη συμμετοχή της Ένωσης στις διεθνείς συναλλαγές ορισμένων από τα προϊόντα που υπάγονται στον παρόντα κανονισμό. Οι επιδοτούμενες εξαγωγές θα πρέπει να υπόκεινται σε όρια όσον αφορά την αξία και την ποσότητα.

(107) Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή προς τρίτες χώρες, οι οποίες βασίζονται στη διαφορά μεταξύ των τιμών εντός της Ένωσης και των τιμών στη διεθνή αγορά και περικλείονται εντός των ορίων που θέτουν οι δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί εντός του ΠΟΕ, θα πρέπει να διατηρηθούν ως μέσο διαχείρισης κρίσεων στον τομέα ορισμένων από τα προϊόντα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, έως ότου το μέλλον του εν λόγω μέσου αποφασιστεί στο πλαίσιο του ΠΟΕ βάσει της αρχής της αμοιβαιότητας. Επομένως, η γραμμή του προϋπολογισμού για τις επιστροφές κατά την εξαγωγή θα πρέπει να καθοριστεί προσωρινά σε μηδενικό επίπεδο. Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή, όταν χρησιμοποιούνται, θα πρέπει να υπόκεινται σε όρια όσον αφορά την αξία και την ποσότητα και δεν πρέπει να θέτουν σε κίνδυνο την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα και της οικονομίας των αναπτυσσόμενων χωρών.

Or. en

 

Τροπολογία  76

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 120

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(120) Σύμφωνα με το άρθρο 42 της Συνθήκης, οι διατάξεις της Συνθήκης που αφορούν τον ανταγωνισμό εφαρμόζονται στην παραγωγή και το εμπόριο των γεωργικών προϊόντων μόνον κατά το μέτρο που ορίζεται από τη νομοθεσία της Ένωσης στο πλαίσιο των διατάξεων και σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 43 παράγραφοι 2 και 3 της Συνθήκης.

(120) Σύμφωνα με το άρθρο 42 της Συνθήκης, οι διατάξεις της Συνθήκης που αφορούν τον ανταγωνισμό εφαρμόζονται στην παραγωγή και το εμπόριο των γεωργικών προϊόντων μόνον κατά το μέτρο που ορίζεται από τη νομοθεσία της Ένωσης στο πλαίσιο των διατάξεων και σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 43 παράγραφος 2 της Συνθήκης.

Or. en

 

Τροπολογία  77

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 121 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(121α) Οι ιδιαιτερότητες του γεωργικού τομέα θα πρέπει να ληφθούν περισσότερο υπόψη στην εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης στον τομέα του ανταγωνισμού, προκειμένου, κυρίως, να εξασφαλισθεί ότι επιτελούνται ορθά και ουσιαστικά τα καθήκοντα που ανατίθενται στις οργανώσεις παραγωγών, στις ενώσεις οργανώσεων παραγωγών και στις διεπαγγελματικές οργανώσεις.

Or. en

 

Τροπολογία  78

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 121 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(121β) Προκειμένου να διασφαλιστεί η ενιαία εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού σχετικά με το δίκαιο του ανταγωνισμού και να βοηθηθεί με τον τρόπο αυτό η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, θα πρέπει να συντονίσει η Επιτροπή τις δράσεις διαφόρων εθνικών αρχών αρμόδιων για τον ανταγωνισμό. Για τον σκοπό αυτό η Επιτροπή πρέπει να δημοσιεύει κατευθυντήριες γραμμές και εγχειρίδια ορθών πρακτικών ώστε να συνδράμει τις επιμέρους εθνικές αρχές ανταγωνισμού, καθώς και τις επιχειρήσεις στον γεωργικό τομέα και στον τομέα των γεωργικών ειδών διατροφής.

Or. en

 

Τροπολογία  79

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 122

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(122) Θα πρέπει να επιτρέπεται ειδική προσέγγιση στην περίπτωση οργανώσεων παραγωγών ή γεωργών, ειδικός στόχος των οποίων είναι η από κοινού παραγωγή ή εμπορία γεωργικών προϊόντων ή η χρήση κοινών εγκαταστάσεων, εκτός εάν η εν λόγω κοινή δράση αποκλείει τον ανταγωνισμό ή θέτει σε κίνδυνο την επίτευξη των στόχων του άρθρου 39 της Συνθήκης.

(122) Θα πρέπει να επιτρέπεται ειδική προσέγγιση στην περίπτωση οργανώσεων παραγωγών ή ενώσεών τους, ειδικός στόχος των οποίων είναι η από κοινού παραγωγή ή εμπορία γεωργικών προϊόντων ή η χρήση κοινών εγκαταστάσεων, εκτός εάν η εν λόγω κοινή δράση αποκλείει τον ανταγωνισμό. Θα πρέπει, ειδικότερα, οι συμφωνίες, αποφάσεις και εναρμονισμένες πρακτικές των οργανώσεων αυτών να θεωρούνται αναγκαίες για την υλοποίηση των στόχων της ΚΓΠ που ορίζονται στο άρθρο 39 της Συνθήκης και το άρθρο 101 παράγραφος 1 της Συνθήκης να μην εφαρμόζεται στις συμφωνίες αυτές, εκτός αν πρόκειται να εξαιρεθεί ο ανταγωνισμός. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να εφαρμόζονται οι διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 και σε όλες τις διαδικασίες που κινούνται για την εξαίρεση του ανταγωνισμού το βάρος της απόδειξης πρέπει να βαρύνει το μέρος ή την αρχή που την επικαλείται.

 

____________________

 

1 ΕΕ L 1, 4.1.2003, σ. 1.

Or. en

 

Τροπολογία  80

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 124

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(124) Η εύρυθμη λειτουργία της ενιαίας αγοράς μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο από τη χορήγηση εθνικών ενισχύσεων. Συνεπώς, στα γεωργικά προϊόντα θα πρέπει, κατά κανόνα, να εφαρμόζονται οι διατάξεις της Συνθήκης που διέπουν τις κρατικές ενισχύσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις, θα πρέπει να επιτρέπονται εξαιρέσεις. Ωστόσο, όταν εφαρμόζονται οι εξαιρέσεις αυτές, η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να συντάσσει κατάλογο των υφισταμένων, των νέων ή των προτεινόμενων εθνικών ενισχύσεων, να υποβάλλει τις ενδεδειγμένες παρατηρήσεις στα κράτη μέλη και να προτείνει σε αυτά τη λήψη κατάλληλων μέτρων.

(124) Η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο από τη χορήγηση εθνικών ενισχύσεων. Συνεπώς, στα γεωργικά προϊόντα θα πρέπει, κατά κανόνα, να εφαρμόζονται οι διατάξεις της Συνθήκης που διέπουν τις κρατικές ενισχύσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις, θα πρέπει να επιτρέπονται εξαιρέσεις. Ωστόσο, όταν εφαρμόζονται οι εξαιρέσεις αυτές, η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να συντάσσει κατάλογο των υφισταμένων, των νέων ή των προτεινόμενων εθνικών ενισχύσεων, να υποβάλλει τις ενδεδειγμένες παρατηρήσεις στα κράτη μέλη και να προτείνει σε αυτά τη λήψη κατάλληλων μέτρων.

Or. en

 

Τροπολογία  81

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 129

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(129) Θα πρέπει να επιτραπεί στα κράτη μέλη να εξακολουθήσουν να καταβάλλουν τις εθνικές ενισχύσεις για τους καρπούς με κέλυφος όπως προβλέπεται επί του παρόντος στο άρθρο 120 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. αριθ. 73/2009 ώστε να μετριασθούν οι επιπτώσεις της αποσύνδεσης του προηγούμενου ενωσικού καθεστώτος ενίσχυσης για τους καρπούς με κέλυφος. Για λόγους σαφήνειας, δεδομένου ότι πρόκειται να καταργηθεί ο εν λόγω κανονισμός, οι εθνικές ενισχύσεις θα πρέπει να προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

(129) Θα πρέπει να επιτραπεί στα κράτη μέλη να εξακολουθήσουν να καταβάλλουν τις εθνικές ενισχύσεις για τους καρπούς με κέλυφος όπως προβλέπεται στο άρθρο 120 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. αριθ. 73/2009 ώστε να μετριασθούν οι επιπτώσεις της αποσύνδεσης του προηγούμενου ενωσικού καθεστώτος ενίσχυσης για τους καρπούς με κέλυφος. Για λόγους σαφήνειας, δεδομένου ότι πρόκειται να καταργηθεί ο εν λόγω κανονισμός, οι εθνικές ενισχύσεις θα πρέπει να προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

Or. en

 

Τροπολογία  82

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 131α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(131α) Τα στοιχεία που συγκεντρώνονται από το δίκτυο γεωργικής λογιστικής πληροφόρησης θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στην εκπόνηση μελετών και ερευνών, με στόχο την πρόληψη ενδεχόμενων κρίσεων στους διάφορους τομείς της γεωργίας, δεδομένου ότι αντικατοπτρίζουν την απόδοση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να αποτελέσουν χρήσιμο εργαλείο για την πρόληψη και τη διαχείριση των κρίσεων.

Or. en

 

Τροπολογία  83

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 133

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(133) Για να υπάρξει ουσιαστική και αποτελεσματική αντίδραση σε απειλές για διατάραξη της αγοράς από σημαντικές αυξήσεις ή πτώσεις των τιμών σε εσωτερικές ή εξωτερικές αγορές ή τυχόν άλλους παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την αγορά, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης, όσον αφορά τα αναγκαία μέτρα για τον σχετικό τομέα συμπεριλαμβανομένου, εφόσον είναι αναγκαίο, μέτρου για την επέκταση ή την τροποποίηση του πεδίου εφαρμογής, της διάρκειας ή άλλων πτυχών άλλων μέτρων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, ή αναστολής των εισαγωγικών δασμών εν όλω ή εν μέρει για ορισμένες ποσότητες και/ή περιόδους.

(133) Για να υπάρξει ουσιαστική και αποτελεσματική αντίδραση σε διατάραξη της αγοράς από σημαντικές αυξήσεις ή πτώσεις των τιμών σε εσωτερικές ή εξωτερικές αγορές ή σημαντική αύξηση του κόστους παραγωγής ή τυχόν άλλους παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την αγορά, όταν η εν λόγω κατάσταση είναι πιθανόν να συνεχιστεί ή να χειροτερεύσει θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης, όσον αφορά τα αναγκαία μέτρα για τον σχετικό τομέα συμπεριλαμβανομένου, εφόσον είναι αναγκαίο, μέτρου για την επέκταση ή την τροποποίηση του πεδίου εφαρμογής, της διάρκειας ή άλλων πτυχών άλλων μέτρων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, ή για την αναστολή των εισαγωγικών δασμών εν όλω ή εν μέρει, για ορισμένες ποσότητες και/ή περιόδους.

Or. en

 

Τροπολογία  84

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 135

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(135) Μπορεί να απαιτηθεί από επιχειρήσεις, κράτη μέλη και/ή τρίτες χώρες να υποβάλλουν κοινοποιήσεις για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, την παρακολούθηση, την ανάλυση και τη διαχείριση της αγοράς γεωργικών προϊόντων, την εξασφάλιση της διαφάνειας της αγοράς, την ορθή λειτουργία των μέτρων της ΚΓΠ, για τον έλεγχο, την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τον λογιστικό έλεγχο των μέτρων της ΚΓΠ, την εφαρμογή των διεθνών συμφωνιών, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων κοινοποίησης στο πλαίσιο των εν λόγω συμφωνιών. Για να εξασφαλιστεί εναρμονισμένη, εξορθολογισμένη και απλοποιημένη προσέγγιση, θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να θεσπίσει όλα τα αναγκαία μέτρα όσον αφορά τις κοινοποιήσεις. Για τον σκοπό αυτόν θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες σε δεδομένα και οι συνέργειες μεταξύ δυνητικών πηγών δεδομένων.

(135) Μπορεί να απαιτηθεί από επιχειρήσεις, κράτη μέλη και/ή τρίτες χώρες να υποβάλλουν κοινοποιήσεις για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, την παρακολούθηση, την ανάλυση και τη διαχείριση της αγοράς γεωργικών προϊόντων, την εξασφάλιση της διαφάνειας της αγοράς, την ορθή λειτουργία των μέτρων της ΚΓΠ, για τον έλεγχο, την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τον λογιστικό έλεγχο των μέτρων της ΚΓΠ, την εφαρμογή των διεθνών συμφωνιών, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων κοινοποίησης στο πλαίσιο των εν λόγω συμφωνιών. Για να εξασφαλιστεί εναρμονισμένη, εξορθολογισμένη και απλοποιημένη προσέγγιση, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης, για τα αναγκαία μέτρα όσον αφορά τις κοινοποιήσεις. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες σε δεδομένα και οι συνέργειες μεταξύ δυνητικών πηγών δεδομένων και να λαμβάνεται μέριμνα για την τήρηση της αρχής σύμφωνα με την οποία τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν πρέπει να υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία καθ’ οιονδήποτε τρόπο ο οποίος δεν συμβιβάζεται με τον αρχικό σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν, όπως συνιστά ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων στη γνωμοδότησή του της 14ης Δεκεμβρίου 2011¹.

 

____________________

 

1 ΕΕ C 35, 9.2.2012, σ. 1.

Or. en

 

Τροπολογία  85

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 137

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(137) Η νομοθεσία της Ένωσης σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και ειδικότερα η οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, μπορούν να εφαρμόζονται.

(137) Εφαρμόζεται η ενωσιακή νομοθεσία σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και ειδικότερα η οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών¹ και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων² αυτών.

 

_____________________

 

1 ΕΕ L 281, 23.11.1995, σ. 31.

 

2 ΕΕ L 8, 12.1.2001, σ. 1.

Or. en

 

Τροπολογία  86

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 139

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(139) Για να εξασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση από τις ρυθμίσεις που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. [COM(2010)799] προς τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης, όσον αφορά τα αναγκαία μέτρα, ιδίως εκείνα που είναι αναγκαία για την προστασία των δικαιωμάτων που έχουν αποκτηθεί και των θεμιτών προσδοκιών των επιχειρήσεων.

(139) Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση από τις ρυθμίσεις που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 προς τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης ορισμένων πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης, σχετικά με τα αναγκαία μέτρα, ιδίως εκείνα που είναι αναγκαία για την προστασία των κεκτημένων δικαιωμάτων και των εύλογων προσδοκιών των επιχειρήσεων.

Or. en

 

Τροπολογία  87

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 140

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(140) Η διαδικασία του επείγοντος θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν αυτό αποδεικνύεται αναγκαίο για να υπάρξει ουσιαστική και αποτελεσματική αντίδραση σε απειλές για διατάραξη της αγοράς ή όταν σημειώνονται διαταραχές της αγοράς. Η επιλογή της διαδικασίας του επείγοντος θα πρέπει να δικαιολογείται και θα πρέπει να προσδιοριστούν οι περιπτώσεις στις οποίες θα χρησιμοποιείται η εν λόγω διαδικασία.

(140) Η διαδικασία του επείγοντος θα πρέπει να χρησιμοποιείται για να υπάρξει ουσιαστική και αποτελεσματική αντίδραση σε ορισμένες διαταραχές της αγοράς και για την καταπολέμηση επιβλαβών οργανισμών, ασθενειών των ζώων και των φυτών, κλονισμού της εμπιστοσύνης των καταναλωτών λόγω κινδύνων για τη δημόσια υγεία καθώς και για την υγεία των ζώων ή των φυτών ή για την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων.

Or. en

 

Τροπολογία  88

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 143

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(143) Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, όταν το επιβάλλουν επιτακτικοί λόγοι επείγουσας ανάγκης, η Επιτροπή θα πρέπει να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που έχουν άμεση εφαρμογή για τη θέσπιση, τροποποίηση ή ανάκληση ενωσιακών μέτρων διασφάλισης, την αναστολή της προσφυγής στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή ή επανεισαγωγή, αν αυτό απαιτείται για την άμεση αντίδραση στην κατάσταση της αγοράς, και την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων σε επείγουσες περιπτώσεις, αν απαιτείται η εν λόγω ανάληψη άμεσης δράσης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.

(143) Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, όταν το επιβάλλουν επιτακτικοί λόγοι επείγουσας ανάγκης, η Επιτροπή θα πρέπει να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που έχουν άμεση εφαρμογή για τη θέσπιση, τροποποίηση ή ανάκληση ενωσιακών μέτρων διασφάλισης, την αναστολή της προσφυγής στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή ή επανεισαγωγή, αν αυτό απαιτείται για την άμεση αντίδραση στην κατάσταση της αγοράς.

Or. en

 

Τροπολογία  89

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 143 α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(143α) Θα πρέπει να εγκριθούν μέτρα διασφάλισης, ειδικότερα όταν τα εισαγόμενα από τρίτες χώρες γεωργικά προϊόντα δεν εγγυώνται ούτε την επισιτιστική ασφάλεια ούτε την ιχνηλασιμότητα των τροφίμων και δεν τηρούν όλους τους απαιτούμενους για την εσωτερική αγορά υγειονομικούς και περιβαλλοντικούς όρους ή τους όρους που αφορούν στην καλή μεταχείριση των ζώων, όταν οι αγορές διέρχονται καταστάσεις κρίσης, ή όταν διαπιστώνονται παραλείψεις σε σχέση με τους όρους που περιέχονται στα πιστοποιητικά εισαγωγής, όσον αφορά τις τιμές, τις ποσότητες ή το χρονοδιάγραμμα. Ο εν λόγω έλεγχος της τήρησης των όρων που έχουν θεσπισθεί για την εισαγωγή γεωργικών προϊόντων θα πρέπει να διενεργείται μέσω ενός ολοκληρωμένου συστήματος εποπτείας των εισαγωγών της Ένωσης σε πραγματικό χρόνο.

Or. en

 

Τροπολογία  90

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 146

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(146) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. [COM(2010)799] διάφορα τομεακά μέτρα, ιδίως οι ποσοστώσεις γάλακτος, οι ποσοστώσεις ζάχαρης και άλλα μέτρα για τη ζάχαρη και οι περιορισμοί για τη φύτευση αμπέλων καθώς και ορισμένες κρατικές ενισχύσεις θα λήξουν σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού. Μετά την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [COM(2010)799], οι σχετικές διατάξεις θα πρέπει να εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται μέχρι τη λήξη των αντίστοιχων καθεστώτων.

διαγράφεται

Or. en

 

Τροπολογία  91

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 147

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(147) Για να εξασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση από τις ρυθμίσεις που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. [COM(2010)799] προς τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να εκδίδει μεταβατικά μέτρα.

διαγράφεται

Or. fr

 

Τροπολογία  92

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 149

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(149) Όσον αφορά τις συμβατικές σχέσεις στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό δικαιολογούνται από τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες στην αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων και από τη διάρθρωση της αλυσίδας εφοδιασμού. Θα πρέπει, επομένως, να εφαρμοστούν για επαρκές χρονικό διάστημα (τόσο πριν όσο και μετά την κατάργηση των ποσοστώσεων γάλακτος), ώστε να τους επιτραπεί να παραγάγουν πλήρως τα αποτελέσματά τους. Εντούτοις, δεδομένου του εκτεταμένου χαρακτήρα τους, τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει παρά ταύτα να έχουν προσωρινό χαρακτήρα και να υπόκεινται σε επανεξέταση. Η Επιτροπή θα πρέπει να καταρτίζει εκθέσεις για την εξέλιξη της αγοράς γάλακτος, οι οποίες θα περιλαμβάνουν ιδίως δυνητικά κίνητρα για την ενθάρρυνση των γεωργών να συνάπτουν συμφωνίες από κοινού παραγωγής και οι οποίες πρόκειται να υποβληθούν έως τις 30 Ιουνίου 2014 και τις 31 Δεκεμβρίου 2018 αντίστοιχα,

(149) Όσον αφορά τις συμβατικές σχέσεις στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό δικαιολογούνται από τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες στην αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων και από τη διάρθρωση της αλυσίδας εφοδιασμού. Θα πρέπει, επομένως, να εφαρμοστούν για επαρκές χρονικό διάστημα (τόσο πριν όσο και μετά την κατάργηση των ποσοστώσεων γάλακτος), ώστε να τους επιτραπεί να παραγάγουν πλήρως τα αποτελέσματά τους. Εντούτοις, δεδομένου του εκτεταμένου χαρακτήρα τους, τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει παρά ταύτα να έχουν προσωρινό χαρακτήρα και να υπόκεινται σε επανεξέταση ώστε να αξιολογείται ο τρόπος λειτουργίας τους και να αποφασίζεται κατά πόσον ενδείκνυται να εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται. Η Επιτροπή θα πρέπει να καταρτίζει εκθέσεις για την εξέλιξη της αγοράς γάλακτος, οι οποίες θα περιλαμβάνουν ιδίως δυνητικά κίνητρα για την ενθάρρυνση των γεωργών να συνάπτουν συμφωνίες από κοινού παραγωγής και οι οποίες πρόκειται να υποβληθούν έως τις 30 Ιουνίου 2014 και τις 31 Δεκεμβρίου 2018 αντίστοιχα,

Or. en

 

Τροπολογία  93

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 150 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(150α) Η εξέλιξη των διεθνών αγορών, η αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού και ο στρατηγικός χαρακτήρας του εφοδιασμού του πληθυσμού της Ένωσης σε τρόφιμα σε λογικές τιμές θα έχουν τεράστιο αντίκτυπο στο περιβάλλον εντός του οποίου αναπτύσσεται η ευρωπαϊκή γεωργία· θα πρέπει, ως εκ τούτου, να υποβάλει η Επιτροπή έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο το αργότερο τέσσερα έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, σχετικά με την εξέλιξη των αγορών και το μέλλον των εργαλείων διαχείρισης των γεωργικών αγορών. Η έκθεση αυτή θα πρέπει να εξετάζει την καταλληλότητα των υφιστάμενων εργαλείων διαχείρισης σε σχέση με το νέο διεθνές πλαίσιο και, ενδεχομένως, τη δυνατότητα δημιουργίας στρατηγικών αποθεμάτων. Θα πρέπει να συνοδεύεται από οιαδήποτε πρόταση είναι χρήσιμη για μια μακρόπνοη στρατηγική της Ένωσης προκειμένου να εκπληρωθούν οι στόχοι του άρθρου 39 της Συνθήκης.

Or. en

 

Τροπολογία  94

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Τα γεωργικά προϊόντα που ορίζονται στην παράγραφο 1 υποδιαιρούνται στους ακόλουθους τομείς, όπως αναφέρεται στο παράρτημα Ι:

2. Τα γεωργικά προϊόντα που ορίζονται στην παράγραφο 1 υποδιαιρούνται στους ακόλουθους τομείς, όπως αναφέρεται στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού:

Or. en

 

Τροπολογία  95

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο ι

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ι) μεταποιημένα οπωροκηπευτικά, μέρος X του παραρτήματος Ι·

ι) μεταποιημένα οπωροκηπευτικά προϊόντα, παράρτημα Ι μέρος X·

Or. en

 

Τροπολογία  96

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιγ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ιγ) ζώντα φυτά, μέρος XIII του παραρτήματος Ι·

ιγ) ζώντα δέντρα και άλλα φυτά, βολβοί, ρίζες και παρεμφερή προϊόντα, κομμένα άνθη και διακοσμητικά φυλλώματα, μέρος XIII του παραρτήματος Ι·

Or. en

 

Τροπολογία  97

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο κα

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

κα) αιθυλική αλκοόλη, μέρος XXI του παραρτήματος Ι.

κα) αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης, μέρος XXI του παραρτήματος Ι·

Or. en

 

Τροπολογία  98

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο κβ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

κβ) μελισσοκομία, μέρος XXII του παραρτήματος Ι·

κβ) προϊόντα μελισσοκομίας, παράρτημα Ι μέρος XXII·

Or. en

 

Τροπολογία  99

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων του τομέα του ρυζιού, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 160, για την επικαιροποίηση των ορισμών του τομέα του ρυζιού που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ μέρος Ι.

διαγράφεται

Or. en

 

Τροπολογία  100

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 4 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4a. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού νοούνται ως «δυσμενή κλιματικά φαινόμενα» τα δυσμενή καιρικά φαινόμενα που μπορούν να εξομοιωθούν με φυσικές καταστροφές, δηλαδή φαινόμενα όπως παγετός, χαλάζι, πάγος, βροχή ή ξηρασία, που καταστρέφουν ή μειώνουν τη μέση ετήσια παραγωγή ενός συγκεκριμένου γεωργού κατά 30% τουλάχιστον. Η μέση ετήσια παραγωγή υπολογίζεται βάσει των τριών προηγούμενων ετών ή βάσει του μέσου όρου τριών ετών που βασίζεται στην προηγούμενη πενταετία, αποκλειομένων της υψηλότερης και της χαμηλότερης παραγωγής.

Or. en

 

Τροπολογία  101

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – σημείο 4 β (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4β. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ως «προηγμένα συστήματα βιώσιμης παραγωγής», «προηγμένες μέθοδοι βιώσιμης παραγωγής» και «προηγμένα μέτρα για βιώσιμη παραγωγή» νοούνται οι γεωργικές πρακτικές που ξεπερνούν τους κανόνες περί πολλαπλής συμμόρφωσης που ορίζει ο Τίτλος VI του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.[…] (οριζόντιος κανονισμός σχετικά με την ΚΓΠ) και εξελίσσονται συνεχώς για να βελτιώσουν τη διαχείριση των φυσικών θρεπτικών συστατικών, του κύκλου του ύδατος και των ενεργειακών ροών, κατά τρόπον ώστε να μειωθούν οι ζημίες που υφίσταται το περιβάλλον και η κατασπατάληση των μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να διατηρηθούν σε υψηλό επίπεδο οι καλλιέργειες, το ζωικό κεφάλαιο και η φυσική βιοποικιλότητα στα συστήματα παραγωγής.

Or. en

 

Τροπολογία  102

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές πράξεις, όταν είναι απαραίτητο, λόγω τροποποίησης της συνδυασμένης ονοματολογίας, να προσαρμόσει την περιγραφή των προϊόντων και τις αναφορές στην κλάσεις ή διακρίσεις της συνδυασμένης ονοματολογίας στον παρόντα κανονισμό ή σε άλλες πράξεις που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 43 της Συνθήκης. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 162 παράγραφος 2.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 160 προκειμένου, όταν είναι απαραίτητο, λόγω τροποποίησης της συνδυασμένης ονοματολογίας, να προσαρμόσει την περιγραφή των προϊόντων και τις αναφορές στην κλάσεις ή διακρίσεις της συνδυασμένης ονοματολογίας στον παρόντα κανονισμό.

Or. en

 

Τροπολογία  103

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(α) από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου ενός έτους για τον τομέα της μπανάνας·

(α) από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου ενός έτους για τον τομέα των οπωροκηπευτικών, των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών και της μπανάνας·

Or. en

 

Τροπολογία  104

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 - παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων των τομέων των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 160, για τον καθορισμό των περιόδων εμπορίας των προϊόντων αυτών.

διαγράφεται

Or. en

 

Τροπολογία  105

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 7

Άρθρο 7

Τιμές αναφοράς

Τιμές αναφοράς

Καθορίζονται οι εξής τιμές αναφοράς:

1. Για την εφαρμογή του Μέρους II, Τίτλος I, Κεφάλαιο I και του Μέρους V, Κεφάλαιο I, καθορίζονται οι εξής τιμές αναφοράς:

(α) όσον αφορά τον τομέα των σιτηρών, 101,31 ευρώ/τόνο, για το στάδιο της χονδρικής πώλησης εμπορευμάτων που παραδίδονται στην αποθήκη, πριν από την εκφόρτωσή τους,

(α) όσον αφορά τον τομέα των σιτηρών, 101,31 ευρώ/τόνο, για το στάδιο της χονδρικής πώλησης εμπορευμάτων που παραδίδονται στην αποθήκη, πριν από την εκφόρτωσή τους,

(β) όσον αφορά το αναποφλοίωτο ρύζι, 150 ευρώ/τόνο για τον ποιοτικό τύπο που ορίζεται στο σημείο Α του παραρτήματος ΙΙΙ, για το στάδιο της χονδρικής πώλησης εμπορευμάτων που παραδίδονται στην αποθήκη, πριν από την εκφόρτωσή τους,

(β) όσον αφορά το αναποφλοίωτο ρύζι, 150 ευρώ/τόνο για τον ποιοτικό τύπο που ορίζεται στο σημείο Α του παραρτήματος ΙΙΙ, για το στάδιο της χονδρικής πώλησης εμπορευμάτων που παραδίδονται στην αποθήκη, πριν από την εκφόρτωσή τους,

(γ) όσον αφορά τη ζάχαρη ποιοτικού τύπου που ορίζεται στο σημείο Β του παραρτήματος ΙΙΙ, για τη μη συσκευασμένη ζάχαρη, στη θύρα του εργοστασίου:

(γ) όσον αφορά τη ζάχαρη ποιοτικού τύπου που ορίζεται στο σημείο Β του παραρτήματος ΙΙΙ, για τη μη συσκευασμένη ζάχαρη, στη θύρα του εργοστασίου:

і) για τη λευκή ζάχαρη: 404,4 ευρώ/τόνο·

і) για τη λευκή ζάχαρη: 404,4 ευρώ/τόνο·

(ii) για την ακατέργαστη ζάχαρη: 335,2 ευρώ/τόνο·

(ii) για την ακατέργαστη ζάχαρη: 335,2 ευρώ/τόνο·

(δ) όσον αφορά τον τομέα του βοείου κρέατος, 2.224 ευρώ/τόνο για τα σφάγια αρσενικών βοοειδών ποιότητας R3, όπως ορίζεται στην ενωσιακή κλίμακα ταξινόμησης των σφαγίων ενήλικων βοοειδών που αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 8·

(δ) όσον αφορά τον τομέα του βοείου κρέατος, 2.224 ευρώ/τόνο για τα σφάγια αρσενικών βοοειδών ποιότητας R3, όπως ορίζεται στην ενωσιακή κλίμακα ταξινόμησης των σφαγίων ενήλικων βοοειδών που αναφέρεται στο άρθρο·

(ε) όσον αφορά τον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων:

(ε) όσον αφορά τον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων:

і) 246,39 ευρώ ανά 100 kg για το βούτυρο·

і) 246,39 ευρώ ανά 100 kg για το βούτυρο·

(ii) 169,80 ευρώ ανά 100 kg για το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη·

(ii) 169,80 ευρώ ανά 100 kg για το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη·

στ) όσον αφορά τον τομέα του χοίρειου κρέατος, 1.509,39 ευρώ/τόνο για τα σφάγια χοίρων του ποιοτικού τύπου που ορίζεται βάσει του βάρους και της περιεκτικότητας σε άπαχο κρέας που αναφέρεται στην ενωσιακή κλίμακα ταξινόμησης των σφαγίων χοίρων σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 8 ως εξής:

στ) όσον αφορά τον τομέα του χοίρειου κρέατος, 1.509,39 ευρώ/τόνο για τα σφάγια χοίρων του ποιοτικού τύπου που ορίζεται βάσει του βάρους και της περιεκτικότητας σε άπαχο κρέας που αναφέρεται στην ενωσιακή κλίμακα ταξινόμησης των σφαγίων χοίρων σύμφωνα με το άρθρο ως εξής:

і) σφάγια βάρους από 60 έως λιγότερο από 120 kg: κατηγορία Ε,

і) σφάγια βάρους από 60 έως λιγότερο από 120 kg: κατηγορία Ε,

(ii) σφάγια βάρους από 120 έως 180 kg: κατηγορία R.

(ii) σφάγια βάρους από 120 έως 180 kg: κατηγορία R.

 

στ α) όσον αφορά τον τομέα του ελαιολάδου:

 

і) 2388 ευρώ/τόνο για το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο·

 

(ii) 2295 ευρώ/τόνο για το παρθένο ελαιόλαδο·

 

(iii) 1524 ευρώ/τόνο για το ελαιόλαδο λαμπάντε με ελεύθερη οξύτητα 2 βαθμών· το ποσό αυτό μειώνεται κατά 36,70 ευρώ/τόνο για κάθε επιπλέον βαθμό οξύτητας.

 

1α. Οι τιμές αναφοράς αναθεωρούνται, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, κυρίως βάσει των εξελίξεων στην παραγωγή, το κόστος παραγωγής, ιδίως των εισροών, και τις τάσεις στην αγορά. Όταν κρίνεται απαραίτητο, οι τιμές αναφοράς ενημερώνονται σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία του άρθρου 43 παράγραφος 2 της Συνθήκης.

 

Τα διαστήματα για επανεξέταση μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τις κατηγορίες προϊόντων, λαμβάνουν δε υπόψη τον ευμετάβλητο χαρακτήρα κάθε κατηγορίας προϊόντων.

Or. en

 

Τροπολογία  106

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Καταγωγή των επιλέξιμων προϊόντων

Καταγωγή των επιλέξιμων προϊόντων

Επιλέξιμα για αγορά στο πλαίσιο της δημόσιας παρέμβασης ή για τη χορήγηση ενίσχυσης στην ιδιωτική αποθεματοποίηση είναι τα προϊόντα καταγωγής Ένωσης. Επίσης, αν πρόκειται για προϊόντα που προέρχονται από καλλιέργειες, πρέπει να έχουν συγκομιστεί στην Ένωση και αν προέρχονται από γάλα, το γάλα αυτό πρέπει να έχει παραχθεί στην Ένωση.

Επιλέξιμα για αγορά στο πλαίσιο της δημόσιας παρέμβασης ή για τη χορήγηση ενίσχυσης στην ιδιωτική αποθεματοποίηση είναι τα προϊόντα καταγωγής Ένωσης. Επίσης, αν πρόκειται για προϊόντα που προέρχονται από καλλιέργειες, πρέπει να έχουν συγκομιστεί στην Ένωση και αν είναι ζωικά προϊόντα, το σύνολο της παραγωγής πρέπει να έχει παραχθεί στην Ένωση.

Or. en

 

Τροπολογία  107

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 9α

 

Ενωσιακές κλίμακες και επιθεωρήσεις

 

1. Εφαρμόζονται ενωσιακές κλίμακες ταξινόμησης σφαγίων σύμφωνα με τους κανόνες του παραρτήματος ΙΙΙα στους ακόλουθους τομείς:

 

(α) βοείου κρέατος, όσον αφορά τα σφάγια ενήλικων βοοειδών·

 

(β) χοιρείου κρέατος, όσον αφορά τα σφάγια χοίρων εκτός εκείνων που έχουν χρησιμοποιηθεί για αναπαραγωγή.

 

Στον τομέα του αιγοπρόβειου κρέατος, τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν ενωσιακή κλίμακα για την ταξινόμηση των σφαγίων προβάτων σύμφωνα με τους κανόνες του παραρτήματος ΙΙΙα, σημείο Γ.

 

2. Επιτόπιες επιθεωρήσεις όσον αφορά την ταξινόμηση των σφαγίων ενήλικων βοοειδών και προβάτων διενεργούνται εξ ονόματος της Ένωσης από ενωσιακή επιτροπή επιθεώρησης που απαρτίζεται από εμπειρογνώμονες της Επιτροπής και εμπειρογνώμονες διοριζόμενους από τα κράτη μέλη. Η επιτροπή αυτή υποβάλλει στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη έκθεση σχετικά με τους ελέγχους που πραγματοποίησε.

 

Τα έξοδα των διενεργούμενων επιθεωρήσεων βαρύνουν την Ένωση.

Or. en

 

Τροπολογία  108

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 10

Άρθρο 10

Προϊόντα επιλέξιμα για τη δημόσια παρέμβαση

Προϊόντα επιλέξιμα για τη δημόσια παρέμβαση

Η δημόσια παρέμβαση εφαρμόζεται, υπό τους όρους που προβλέπονται στο παρόν τμήμα και υπό τις απαιτήσεις και τους όρους που καθορίζονται από την Επιτροπή με κατ’ εξουσιοδότηση ή/και εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με τα άρθρα 18 και 19, για τα ακόλουθα προϊόντα:

Η δημόσια παρέμβαση εφαρμόζεται, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο παρόν τμήμα και τις ενδεχόμενες συμπληρωματικές απαιτήσεις και όρους που μπορεί να καθορίσει η Επιτροπή με κατ’ εξουσιοδότηση ή/και εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με τα άρθρα 18 και 19, για τα ακόλουθα προϊόντα:

(α) μαλακός σίτος, κριθάρι και αραβόσιτος,

(α) μαλακός σίτος, σκληρός σίτος, σόργο, κριθάρι και αραβόσιτος,

(β) αναποφλοίωτο ρύζι,

(β) αναποφλοίωτο ρύζι,

(γ) νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη κρέας του τομέα του βοείου κρέατος των κωδικών ΣΟ 0201 10 00 και 0201 20 20 έως 0201 20 50,

(γ) νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη κρέας του τομέα του βοείου κρέατος των κωδικών ΣΟ 0201 10 00 και 0201 20 20 έως 0201 20 50,

(δ) βούτυρο που παράγεται απευθείας και αποκλειστικά από παστεριωμένη κρέμα και λαμβάνεται απευθείας και αποκλειστικά από αγελαδινό γάλα σε εγκεκριμένη επιχείρηση της Ένωσης, ελάχιστης περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες βουτύρου 82% κατά βάρος και μέγιστης περιεκτικότητας σε νερό 16% κατά βάρος,

(δ) βούτυρο που παράγεται απευθείας και αποκλειστικά από παστεριωμένη κρέμα και λαμβάνεται απευθείας και αποκλειστικά από αγελαδινό γάλα σε εγκεκριμένη επιχείρηση της Ένωσης, ελάχιστης περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες βουτύρου 82% κατά βάρος και μέγιστης περιεκτικότητας σε νερό 16% κατά βάρος,

(ε) αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη πρώτης ποιότητας που παρασκευάζεται από αγελαδινό γάλα με τη μέθοδο του καταιωνισμού σε εγκεκριμένη επιχείρηση της Ένωσης, με ελάχιστη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες 34,0% κατά βάρος επί του στερεού υπολείμματος χωρίς λίπος.

(ε) αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη πρώτης ποιότητας που παρασκευάζεται από αγελαδινό γάλα με τη μέθοδο του καταιωνισμού σε εγκεκριμένη επιχείρηση της Ένωσης, με ελάχιστη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες 34,0% κατά βάρος επί του στερεού υπολείμματος χωρίς λίπος.

Or. en

 

Τροπολογία  109

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 10α

 

Στρατηγικά αποθέματα

 

Με σκοπό την πρόληψη μεγάλων ανισορροπιών στην αγορά και την εξασφάλιση της συνέχειας στους κτηνοτροφικούς τομείς, δημιουργούνται στρατηγικά αποθέματα πρώτων υλών για την εκτροφή ζώων κτηνοτροφίας.

 

Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το Άρθρο 160, για τη δημιουργία των στρατηγικών αποθεμάτων που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο και να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία τους.

Or. en

 

Τροπολογία  110

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 11

Άρθρο 11

Περίοδοι δημόσιας παρέμβασης

Περίοδοι δημόσιας παρέμβασης

Οι περίοδοι δημόσιας παρέμβασης είναι οι εξής:

Οι περίοδοι δημόσιας παρέμβασης αφορούν τα προϊόντα που παρατίθενται στο άρθρο 10 καθ’ όλο το έτος.

(α) για τον μαλακό σίτο, το κριθάρι και τον αραβόσιτο, από την 1η Νοεμβρίου έως τις 31 Μαΐου·

 

(β) για το αναποφλοίωτο ρύζι, από την 1η Απριλίου έως τις 31 Ιουλίου,

 

(γ) για το βόειο κρέας, καθ’ όλη την περίοδο εμπορίας,

 

(δ) για το βούτυρο και το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη, από την 1η Μαρτίου έως τις 31 Αυγούστου.

 

Or. en

 

Τροπολογία  111

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 12

Άρθρο 12

Άνοιγμα και κλείσιμο της δημόσιας παρέμβασης

Άνοιγμα και κλείσιμο της δημόσιας παρέμβασης

1. Κατά τη διάρκεια των περιόδων που αναφέρονται στο άρθρο 11, η δημόσια παρέμβαση:

1. Η δημόσια παρέμβαση:

(α) είναι ανοικτή για τον μαλακό σίτο, το βούτυρο και το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη·

(α) είναι ανοικτή για τον μαλακό σίτο, το βούτυρο και το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη·

(β) μπορεί να ανοιχθεί από την Επιτροπή, με εκτελεστικές πράξεις, για το κριθάρι, τον αραβόσιτο και το αναποφλοίωτο ρύζι (συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων ποικιλιών ή τύπων αναποφλοίωτου ρυζιού), εφόσον το απαιτεί η κατάσταση της αγοράς. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 162 παράγραφος 2.

(β) ανοίγεται από την Επιτροπή, με εκτελεστικές πράξεις, για τον σκληρό σίτο, το σόργο, το κριθάρι, τον αραβόσιτο και το αναποφλοίωτο ρύζι (συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων ποικιλιών ή τύπων αναποφλοίωτου ρυζιού), εφόσον το απαιτεί η κατάσταση της αγοράς. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 162 παράγραφος 2.

(γ) μπορεί να ανοιχθεί για τον τομέα του βοείου κρέατος από την Επιτροπή, με άλλες εκτελεστικές πράξεις, εάν κατά τη διάρκεια αντιπροσωπευτικής περιόδου, η μέση αγοραία τιμή που καθορίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 19 στοιχείο α) σε ένα κράτος μέλος ή σε μια περιφέρεια κράτους μέλους, η οποία καταγράφεται βάσει της ενωσιακής κλίμακας για την ταξινόμηση των σφαγίων που αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 8, είναι κατώτερη των 1.560 ευρώ/τόνο.

(γ) ανοίγεται για τον τομέα του βοείου κρέατος από την Επιτροπή, με άλλες εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται χωρίς την εφαρμογή του άρθρου 162 παράγραφος 2 ή 3, εάν κατά τη διάρκεια αντιπροσωπευτικής περιόδου, η μέση αγοραία τιμή που καθορίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 19 στοιχείο α) σε ένα κράτος μέλος ή σε μια περιφέρεια κράτους μέλους, η οποία καταγράφεται βάσει της ενωσιακής κλίμακας για την ταξινόμηση των σφαγίων που αναφέρεται στο άρθρο, είναι κατώτερη του 90% της τιμής αναφοράς που καθορίζεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο δ).

2. Η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές πράξεις, να κλείσει τη δημόσια παρέμβαση στον τομέα του βοείου κρέατος εφόσον κατά τη διάρκεια αντιπροσωπευτικής περιόδου που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 19 στοιχείο α), δεν τηρούνται πλέον οι όροι που προβλέπονται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ).

2. Η Επιτροπή κλείνει, με εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται χωρίς την εφαρμογή του άρθρου 162 παράγραφος 2 ή 3, τη δημόσια παρέμβαση στον τομέα του βοείου κρέατος εφόσον κατά τη διάρκεια αντιπροσωπευτικής περιόδου που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 19 στοιχείο α), δεν τηρούνται πλέον οι όροι που προβλέπονται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ).

Or. en

 

Τροπολογία  112

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 13

Άρθρο 13

Αγορά σε καθορισμένη τιμή ή με διαγωνισμό

Αγορά σε καθορισμένη τιμή ή με διαγωνισμό

1. Εφόσον ανοιχθεί δημόσια παρέμβαση σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο α), η αγορά πραγματοποιείται σε καθορισμένη τιμή εντός των ακόλουθων ανωτάτων ορίων για κάθε περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 11:

1. Εφόσον ανοιχθεί δημόσια παρέμβαση σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο α), η αγορά πραγματοποιείται στην καθορισμένη τιμή που ορίζεται στο άρθρο 14 παράγραφος 2, εντός των ακόλουθων ανωτάτων ορίων για κάθε περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 11 :

(α) για τον μαλακό σίτο, 3 εκατ. τόνοι,

(α) για τον μαλακό σίτο, 3 εκατ. τόνοι,

(β) για το βούτυρο, 30.000 τόνοι,

(β) για το βούτυρο, 70.000 τόνοι,

(γ) για το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη, 109.000 τόνοι.

(γ) για το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη, 109.000 τόνοι.

2. Εφόσον ανοιχθεί δημόσια παρέμβαση σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1, η αγορά πραγματοποιείται μέσω διαγωνισμού για τον καθορισμό της μέγιστης τιμής αγοράς:

2. Εφόσον ανοιχθεί δημόσια παρέμβαση σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1, η αγορά πραγματοποιείται μέσω διαγωνισμού για τον καθορισμό της μέγιστης τιμής αγοράς:

(α) για τον μαλακό σίτο, το βούτυρο και το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη πέραν των ορίων που αναφέρονται στην παράγραφο 1,

(α) για τον μαλακό σίτο, το βούτυρο και το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη πέραν των ορίων που αναφέρονται στην παράγραφο 1,

(β) για το κριθάρι, τον αραβόσιτο, το αναποφλοίωτο ρύζι και το βόειο κρέας.

(β) για τον σκληρό σίτο, το σόργο, το κριθάρι, τον αραβόσιτο, το αναποφλοίωτο ρύζι και το βόειο κρέας.

Σε ειδικές και δεόντως αιτιολογημένες περιστάσεις, η Επιτροπή μπορεί να θέσει, με εκτελεστικές πράξεις, περιορισμούς για τους διαγωνισμούς σε ένα κράτος μέλος ή σε περιφέρεια κράτους μέλους ή, με την επιφύλαξη του άρθρου 14 παράγραφος 2, να καθορίσει τις τιμές αγοράς για τη δημόσια παρέμβαση ανά κράτος μέλος ή ανά περιφέρεια κράτους μέλους βάσει των καταγραφόμενων μέσων αγοραίων τιμών. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 162 παράγραφος 2.

Σε ειδικές και δεόντως αιτιολογημένες περιστάσεις, η Επιτροπή μπορεί να θέσει, με εκτελεστικές πράξεις, περιορισμούς για τους διαγωνισμούς σε ένα κράτος μέλος ή σε περιφέρεια κράτους μέλους ή, με την επιφύλαξη του άρθρου 14 παράγραφος 2, να καθορίσει τις τιμές αγοράς για τη δημόσια παρέμβαση ανά κράτος μέλος ή ανά περιφέρεια κράτους μέλους βάσει των καταγραφόμενων μέσων αγοραίων τιμών. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 162 παράγραφος 2.

Or. en

 

Τροπολογία  113

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 14

Άρθρο 14

Οι τιμές δημόσιας παρέμβασης

Οι τιμές δημόσιας παρέμβασης

1. Ως τιμή δημόσιας παρέμβασης νοείται:

1. Ως τιμή δημόσιας παρέμβασης νοείται:

(α) η τιμή στην οποία αγοράζονται τα προϊόντα στο πλαίσιο της δημόσιας παρέμβασης όταν η αγορά πραγματοποιείται σε καθορισμένη τιμή, ή

(α) η τιμή στην οποία αγοράζονται τα προϊόντα στο πλαίσιο της δημόσιας παρέμβασης όταν η αγορά πραγματοποιείται σε καθορισμένη τιμή, ή

(β) η ανώτατη τιμή στην οποία τα προϊόντα που είναι επιλέξιμα για τη δημόσια παρέμβαση μπορούν να αγοραστούν όταν η αγορά πραγματοποιείται με διαγωνισμό.

(β) η ανώτατη τιμή στην οποία τα προϊόντα που είναι επιλέξιμα για τη δημόσια παρέμβαση μπορούν να αγοραστούν όταν η αγορά πραγματοποιείται με διαγωνισμό.

2. Το επίπεδο της τιμής δημόσιας παρέμβασης:

2. Το επίπεδο της τιμής δημόσιας παρέμβασης:

(α) για τον σκληρό σίτο, το κριθάρι, τον αραβόσιτο, το αναποφλοίωτο ρύζι και το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη ισούται με τις αντίστοιχες τιμές αναφοράς που καθορίζονται στο άρθρο 7 στην περίπτωση αγοράς σε καθορισμένη τιμή και δεν υπερβαίνει τις αντίστοιχες τιμές αναφοράς στην περίπτωση αγοράς με διαγωνισμό·

(α) για τον μαλακό σίτο, τον σκληρό σίτο, το σόργο, το κριθάρι, τον αραβόσιτο, το αναποφλοίωτο ρύζι και το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη ισούται με τις αντίστοιχες τιμές αναφοράς που καθορίζονται στο άρθρο 7 στην περίπτωση αγοράς σε καθορισμένη τιμή και δεν υπερβαίνει τις αντίστοιχες τιμές αναφοράς στην περίπτωση αγοράς με διαγωνισμό·

(β) για το βούτυρο ισούται με το 90% της τιμής αναφοράς που καθορίζεται στο άρθρο 7 στην περίπτωση αγοράς σε καθορισμένη τιμή και δεν υπερβαίνει το 90% της τιμής αναφοράς στην περίπτωση αγοράς με διαγωνισμό·

(β) για το βούτυρο ισούται με το 90% της τιμής αναφοράς που καθορίζεται στο άρθρο 7 στην περίπτωση αγοράς σε καθορισμένη τιμή και δεν υπερβαίνει το 90% της τιμής αναφοράς στην περίπτωση αγοράς με διαγωνισμό·

(γ) για το βόειο κρέας δεν υπερβαίνει την τιμή που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο γ).

(γ) για το βόειο κρέας δεν υπερβαίνει το 90% της τιμής αναφοράς που καθορίζεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο δ).

3. Οι τιμές δημόσιας παρέμβασης που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 ισχύουν με την επιφύλαξη των αυξήσεων ή μειώσεων των τιμών για λόγους ποιότητας για τον σκληρό σίτο, το κριθάρι, τον αραβόσιτο και το αναποφλοίωτο ρύζι. Επιπλέον, λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης εξασφάλισης του προσανατολισμού της παραγωγής προς ορισμένες ποικιλίες αναποφλοίωτου ρυζιού, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 160 για να καθορίζει αυξήσεις και μειώσεις της τιμής δημόσιας παρέμβασης.

3. Οι τιμές δημόσιας παρέμβασης που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 ισχύουν με την επιφύλαξη των αυξήσεων ή μειώσεων των τιμών για λόγους ποιότητας για τον μαλακό σίτο, τον σκληρό σίτο, το σόργο, το κριθάρι, τον αραβόσιτο και το αναποφλοίωτο ρύζι.

Or. en

 

Τροπολογία  114

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 15

Άρθρο 15

Γενικές διατάξεις για τη διάθεση από τη δημόσια παρέμβαση

Γενικές διατάξεις για τη διάθεση από τη δημόσια παρέμβαση

Τα προϊόντα που αγοράζονται στο πλαίσιο της δημόσιας παρέμβασης διατίθενται κατά τρόπο ώστε:

1. Τα προϊόντα που αγοράζονται στο πλαίσιο της δημόσιας παρέμβασης διατίθενται κατά τρόπο ώστε:

(α) να αποφεύγεται οποιαδήποτε διατάραξη της αγοράς,

(α) να αποφεύγεται οποιαδήποτε διατάραξη της αγοράς,

(β) να εξασφαλίζεται ισότιμη πρόσβαση στα εμπορεύματα και ίση μεταχείριση των αγοραστών και

(β) να εξασφαλίζεται ισότιμη πρόσβαση στα εμπορεύματα και ίση μεταχείριση των αγοραστών και

(γ) να τηρούνται οι δεσμεύσεις που απορρέουν από συμφωνίες οι οποίες συνάπτονται δυνάμει του άρθρου 218 της Συνθήκης.

(γ) να τηρούνται οι δεσμεύσεις που απορρέουν από συμφωνίες οι οποίες συνάπτονται δυνάμει του άρθρου 218 της Συνθήκης.

Τα προϊόντα μπορούν να διατίθενται με σκοπό να διανεμηθούν στο πλαίσιο του καθεστώτος διανομής τροφίμων σε άπορους της Ένωσης, το οποίο προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. […], αν το εν λόγω καθεστώς το προβλέπει. Στην περίπτωση αυτή, η λογιστική αξία των προϊόντων αυτών ισούται με τη σχετική καθορισμένη τιμή δημόσιας παρέμβασης που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 2.

2. Τα προϊόντα μπορούν να διατίθενται με σκοπό να διανεμηθούν στο πλαίσιο του καθεστώτος διανομής τροφίμων σε άπορους της Ένωσης, το οποίο προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. […]. Στην περίπτωση αυτή, η λογιστική αξία των προϊόντων αυτών ισούται με τη σχετική καθορισμένη τιμή δημόσιας παρέμβασης που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 2.

 

2a. Η Επιτροπή δημοσιοποιεί ανά έτος τους όρους υπό τους οποίους διατέθηκαν τα αποθέματα δημόσιας παρέμβασης κατά το προηγούμενο έτος.

Or. en

 

Τροπολογία  115

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Επιτρέπεται να χορηγείται ενίσχυση για ιδιωτική αποθεματοποίηση, υπό τους όρους που προβλέπονται στο παρόν τμήμα και υπό συμπληρωματικές απαιτήσεις και όρους που καθορίζονται από την Επιτροπή με κατ’ εξουσιοδότηση και/ή εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με τα άρθρα 17 έως 19, για τα ακόλουθα προϊόντα:

Επιτρέπεται να χορηγείται ενίσχυση για ιδιωτική αποθεματοποίηση, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο παρόν τμήμα και τις ενδεχόμενες πρόσθετες απαιτήσεις και όρους που καθορίζονται από την Επιτροπή με κατ’ εξουσιοδότηση και/ή εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με τα άρθρα 17 έως 19, για τα ακόλουθα προϊόντα:

Or. en

 

Τροπολογία  116

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(β) ελαιόλαδο,

(β) ελαιόλαδο και επιτραπέζιες ελιές,

Or. en

 

Τροπολογία  117

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – στοιχείο ε α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

εα) τυριά.

Or. en

 

Τροπολογία  118

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 17

Άρθρο 17

Όροι χορήγησης της ενίσχυσης

Όροι χορήγησης της ενίσχυσης

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 160, εφόσον είναι αναγκαίο για την επίτευξη διαφάνειας της αγοράς, για τον καθορισμό όρων υπό τους οποίους μπορεί να αποφασίσει να χορηγήσει ενίσχυση στην ιδιωτική αποθεματοποίηση για τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 16, λαμβάνοντας υπόψη τη μέση καταγραφόμενη τιμή στην Ένωση και τις τιμές αναφοράς για τα σχετικά προϊόντα ή την ανάγκη αντιμετώπισης ιδιαίτερα δυσχερούς κατάστασης της αγοράς ή οικονομικών εξελίξεων στον τομέα σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη.

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 160, εφόσον είναι αναγκαίο για την επίτευξη διαφάνειας της αγοράς, για τον καθορισμό όρων υπό τους οποίους μπορεί να αποφασίζει να χορηγήσει ενίσχυση στην ιδιωτική αποθεματοποίηση για τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 16, λαμβάνοντας υπόψη:

 

(α) τη μέση καταγραφόμενη τιμή στην Ένωση και τις τιμές αναφοράς και το κόστος παραγωγής για τα σχετικά προϊόντα και/ή

 

(β) την ανάγκη έγκαιρης αντιμετώπισης ιδιαίτερα δυσχερούς κατάστασης της αγοράς ή οικονομικών εξελίξεων και/ή που έχουν σημαντικό αντίκτυπο στα περιθώρια κέρδους των παραγωγών στον τομέα σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη και/ή

 

βα) την ιδιαίτερη φύση ορισμένων τομέων ή την εποχικότητα της παραγωγής σε ορισμένα κράτη μέλη.

2. Η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές πράξεις, να αποφασίζει να χορηγήσει ενίσχυση στην ιδιωτική αποθεματοποίηση για τα προϊόντα που απαριθμούνται στο άρθρο 16, λαμβάνοντας υπόψη τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 162 παράγραφος 2.

2. Η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές πράξεις, να αποφασίζει να χορηγήσει ενίσχυση στην ιδιωτική αποθεματοποίηση για τα προϊόντα που απαριθμούνται στο άρθρο 16, λαμβάνοντας υπόψη τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 162 παράγραφος 2.

3. Η Επιτροπή καθορίζει, με εκτελεστικές πράξεις, την ενίσχυση για ιδιωτική αποθεματοποίηση που προβλέπεται στο άρθρο 16 εκ των προτέρων ή με διαγωνισμό. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 162 παράγραφος 2.

3. Η Επιτροπή καθορίζει, με εκτελεστικές πράξεις, την ενίσχυση για ιδιωτική αποθεματοποίηση που προβλέπεται στο άρθρο 16 εκ των προτέρων ή με διαγωνισμό. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 162 παράγραφος 2.

4. Η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές πράξεις, να περιορίσει τη χορήγηση ενίσχυσης για ιδιωτική αποθεματοποίηση ή να καθορίσει την ενίσχυση για ιδιωτική αποθεματοποίηση ανά κράτος μέλος ή ανά περιφέρεια κράτους μέλους βάσει των καταγραφόμενων μέσων αγοραίων τιμών. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 162 παράγραφος 2.

4. Η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές πράξεις, να περιορίσει τη χορήγηση ενίσχυσης για ιδιωτική αποθεματοποίηση ή να καθορίσει την ενίσχυση για ιδιωτική αποθεματοποίηση ανά κράτος μέλος ή ανά περιφέρεια κράτους μέλους βάσει των καταγραφόμενων μέσων αγοραίων τιμών και των περιθωρίων κέρδους των αιτούντων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 162 παράγραφος 2.

Or. en

 

Τροπολογία  119

Πρόταση κανονισμού

Μέρος ΙΙ – τίτλος Ι – κεφάλαιο Ι – τμήμα 3 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ΤΜΗΜΑ 3Α

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

 

Άρθρο 17α

 

Συντονισμός των ενεργειών προσωρινής απόσυρσης από την αγορά

 

1. Προκειμένου να προλαμβάνονται οι έντονες ανισορροπίες στις αγορές ή να αποκαθίσταται η ομαλή λειτουργία σε περίπτωση σοβαρής αναταραχής, οι ενώσεις οργανώσεων παραγωγών που εμπίπτουν σε έναν από τους τομείς του άρθρου 1, παράγραφος 2, του παρόντος κανονισμού και θεωρούνται αντιπροσωπευτικές κατά την έννοια του άρθρου 110 του παρόντος κανονισμού , μπορούν να δημιουργήσουν και να ενεργοποιήσουν ένα σύστημα που εξασφαλίζει τον συντονισμό των προσωρινών αποσύρσεων από την αγορά που πραγματοποιούν τα μέλη τους.

 

Οι παρούσες διατάξεις εφαρμόζονται με την επιφύλαξη του τμήματος IV του παρόντος κανονισμού και δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 101 παράγραφος 1 της Συνθήκης.

 

2. Σε περίπτωση που μια ένωση οργανώσεων παραγωγών λάβει την απόφαση να ενεργοποιήσει το σύστημα αυτό, τούτο επιβάλλεται στο σύνολο των μελών της.

 

3. Το σύστημα αυτό χρηματοδοτείται από:

 

(α) τις χρηματικές εισφορές που καταβάλλονται από τις οργανώσεις μέλη και/ή, ενδεχομένως, την ίδια την ένωση οργανώσεων παραγωγών·

 

(β) την ενωσιακή χρηματοδοτική ενίσχυση του άρθρου 8, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζει η Επιτροπή βάσει του άρθρου 18, παράγραφος 9α, στοιχείο γ) και η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το 50% του συνολικού κόστους.

 

4. ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 160, προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι ο τρόπος λειτουργίας του συστήματος συνάδει με τους στόχους της ΚΓΠ και δεν παρακωλύει την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Or. en

 

Τροπολογία  120

Πρόταση κανονισμού

Μέρος ΙΙ – τίτλος Ι – κεφάλαιο Ι – τμήμα 4 – τίτλος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ΤΜΗΜΑ 4

ΤΜΗΜΑ 4

ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΣΥΡΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Or. en

 

Τροπολογία  121

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 18

Άρθρο 18

Εκχώρηση αρμοδιοτήτων

Εκχώρηση αρμοδιοτήτων

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 160 για να λαμβάνει τα μέτρα που αναφέρονται στις παραγράφους 2 έως 9 του παρόντος άρθρου.

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 160 για να λαμβάνει τα μέτρα που αναφέρονται στις παραγράφους 2 έως 9 του παρόντος άρθρου.

2. Λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων των διαφόρων τομέων, η Επιτροπή μπορεί, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, να θεσπίζει τις απαιτήσεις και τους όρους που πρέπει να πληρούν τα προϊόντα τα οποία αγοράζονται στο πλαίσιο της δημόσιας παρέμβασης και αποθεματοποιούνται βάσει του συστήματος χορήγησης ενίσχυσης για ιδιωτική αποθεματοποίηση, πέραν των προϋποθέσεων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. Οι εν λόγω απαιτήσεις και όροι αποσκοπούν στη διασφάλιση της επιλεξιμότητας και της ποιότητας των προϊόντων που αγοράζονται και αποθεματοποιούνται, όσον αφορά τις ποιοτικές ομάδες, τις κλάσεις ποιότητας, τις κατηγορίες, τις ποσότητες, τη συσκευασία και την επισήμανση, τις ανώτατες ηλικίες, τη συντήρηση και το στάδιο των προϊόντων το οποίο αφορά η τιμή δημόσιας παρέμβασης και η ενίσχυση για ιδιωτική αποθεματοποίηση.

2. Λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων των διαφόρων τομέων, η Επιτροπή μπορεί, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, να θεσπίζει τις απαιτήσεις και τους όρους που πρέπει να πληρούν τα προϊόντα τα οποία αγοράζονται στο πλαίσιο της δημόσιας παρέμβασης και αποθεματοποιούνται βάσει του συστήματος χορήγησης ενίσχυσης για ιδιωτική αποθεματοποίηση, πέραν των προϋποθέσεων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. Οι εν λόγω απαιτήσεις και όροι αποσκοπούν στη διασφάλιση της επιλεξιμότητας και της ποιότητας των προϊόντων που αγοράζονται και αποθεματοποιούνται, όσον αφορά τις ποιοτικές ομάδες, τις κλάσεις ποιότητας, τις κατηγορίες, τις ποσότητες, τη συσκευασία και την επισήμανση, τις ανώτατες ηλικίες, τη συντήρηση και το στάδιο των προϊόντων το οποίο αφορά η τιμή δημόσιας παρέμβασης και η ενίσχυση για ιδιωτική αποθεματοποίηση.

3. Λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων των τομέων των σιτηρών και του αναποφλοίωτου ρυζιού, η Επιτροπή μπορεί, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, να θεσπίζει τις αυξήσεις ή μειώσεις τιμών για λόγους ποιότητας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 3, όσον αφορά τόσο τις αγορές όσο και τις πωλήσεις για τον μαλακό σίτο, το κριθάρι, τον αραβόσιτο και το αναποφλοίωτο ρύζι.

3. Λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων των τομέων των σιτηρών και του αναποφλοίωτου ρυζιού, η Επιτροπή μπορεί, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, να θεσπίζει τις αυξήσεις ή μειώσεις τιμών για λόγους ποιότητας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 3, όσον αφορά τόσο τις αγορές όσο και τις πωλήσεις για τον μαλακό σίτο, τον σκληρό σίτο, το σόργο, το κριθάρι, τον αραβόσιτο και το αναποφλοίωτο ρύζι.

 

3a. Λαμβανομένης υπόψη της ιδιαίτερης εποχικότητας και/ή της ιδιαίτερης φύσης ορισμένων γεωργικών εκμεταλλεύσεων σε ορισμένα κράτη μέλη ή περιφέρειες, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εγκρίνει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις θεσπίζοντας διαφορετικούς αντικειμενικούς όρους και αποφασιστικούς παράγοντες οι οποίοι δικαιολογούν την ενεργοποίηση της ιδιωτικής αποθεματοποίησης.

4. Λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων του τομέα του βοείου κρέατος, η Επιτροπή μπορεί, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, να θεσπίζει κανόνες σχετικά με την υποχρέωση των οργανισμών πληρωμών να μεριμνούν για την αφαίρεση των οστών από όλο το βόειο κρέας μετά την παραλαβή και πριν από την αποθεματοποίησή του.

4. Λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων του τομέα του βοείου κρέατος, η Επιτροπή μπορεί, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, να θεσπίζει κανόνες σχετικά με την υποχρέωση των οργανισμών πληρωμών να μεριμνούν για την αφαίρεση των οστών από όλο το βόειο κρέας μετά την παραλαβή και πριν από την αποθεματοποίησή του.

5. Λαμβανομένης υπόψη της ποικιλίας καταστάσεων σχετικά με την αποθήκευση των αποθεμάτων παρέμβασης στην Ένωση και για να εξασφαλιστεί η κατάλληλη πρόσβαση των επιχειρήσεων στη δημόσια παρέμβαση, η Επιτροπή θεσπίζει με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις:

5. Λαμβανομένης υπόψη της ποικιλίας καταστάσεων σχετικά με την αποθήκευση των αποθεμάτων παρέμβασης στην Ένωση και για να εξασφαλιστεί η κατάλληλη πρόσβαση των επιχειρήσεων στη δημόσια παρέμβαση, η Επιτροπή θεσπίζει με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις:

(α) τις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι αποθήκες παρέμβασης για τα προϊόντα που αγοράζονται στο πλαίσιο του συστήματος, τους κανόνες ελάχιστης χωρητικότητας αποθεματοποίησης για τις αποθήκες και τεχνικών απαιτήσεων για τη διατήρηση των προϊόντων που παραλαμβάνονται σε καλή κατάσταση και τη διάθεσή τους στο τέλος της περιόδου αποθεματοποίησης·

(α) τις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι αποθήκες παρέμβασης για τα προϊόντα που αγοράζονται στο πλαίσιο του συστήματος, τους κανόνες ελάχιστης χωρητικότητας αποθεματοποίησης για τις αποθήκες και τεχνικών απαιτήσεων για τη διατήρηση των προϊόντων που παραλαμβάνονται σε καλή κατάσταση και τη διάθεσή τους στο τέλος της περιόδου αποθεματοποίησης·

(β) τους κανόνες που αφορούν την πώληση μικρών ποσοτήτων που απομένουν στα αποθέματα στα κράτη μέλη, που πρέπει να πραγματοποιείται υπό την ευθύνη τους, ακολουθώντας τις ίδιες διαδικασίες με εκείνες της Ένωσης· και τους κανόνες για την απευθείας πώληση ποσοτήτων που δεν μπορούν πλέον να ανασυσκευασθούν ή έχουν υποστεί φθορά·

(β) τους κανόνες που αφορούν την πώληση μικρών ποσοτήτων που απομένουν στα αποθέματα στα κράτη μέλη, που πρέπει να πραγματοποιείται υπό την ευθύνη τους, ακολουθώντας τις ίδιες διαδικασίες με εκείνες της Ένωσης· και τους κανόνες για την απευθείας πώληση ποσοτήτων που δεν μπορούν πλέον να ανασυσκευασθούν ή έχουν υποστεί φθορά·

(γ) τους κανόνες για την αποθεματοποίηση των προϊόντων εντός και εκτός του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο γι αυτά και την επεξεργασία τους όσον αφορά τους δασμούς και οποιαδήποτε άλλα ποσά που πρόκειται να χορηγηθούν ή να εισπραχθούν στο πλαίσιο της ΚΓΠ.

(γ) τους κανόνες για την αποθεματοποίηση των προϊόντων εντός και εκτός του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο γι αυτά και την επεξεργασία τους όσον αφορά τους δασμούς και οποιαδήποτε άλλα ποσά που πρόκειται να χορηγηθούν ή να εισπραχθούν στο πλαίσιο της ΚΓΠ.

 

γα) τους όρους υπό τους οποίους μπορεί να αποφασισθεί να διατεθούν τα προϊόντα που καλύπτονται από συμβάσεις ιδιωτικής αποθεματοποίησης είτε εκ νέου στην αγορά είτε με άλλο τρόπο·

6. Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να εξασφαλιστεί ότι η ιδιωτική αποθεματοποίηση φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα στην αγορά, η Επιτροπή, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις:

6. Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να εξασφαλιστεί ότι η ιδιωτική αποθεματοποίηση φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα στην αγορά, η Επιτροπή, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις:

(α) θεσπίζει μέτρα για τη μείωση του ποσού της καταβλητέας ενίσχυσης όταν η αποθεματοποιημένη ποσότητα είναι μικρότερη από τη συμβατική ποσότητα·

(α) θεσπίζει μέτρα για τη μείωση του ποσού της καταβλητέας ενίσχυσης όταν η αποθεματοποιημένη ποσότητα είναι μικρότερη από τη συμβατική ποσότητα·

(β) δύναται να καθορίσει τους όρους για τη χορήγηση προκαταβολής.

(β) δύναται να καθορίσει τους όρους για τη χορήγηση προκαταβολής.

7. Λαμβανομένων υπόψη των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στη δημόσια παρέμβαση ή στην ιδιωτική αποθεματοποίηση, η Επιτροπή μπορεί, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, να θεσπίζει διατάξεις που αφορούν:

7. Λαμβανομένων υπόψη των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στη δημόσια παρέμβαση ή στην ιδιωτική αποθεματοποίηση, η Επιτροπή μπορεί, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, να θεσπίζει διατάξεις που αφορούν:

(α) τη διενέργεια διαγωνισμών που εξασφαλίζουν ισότιμη πρόσβαση στα εμπορεύματα και ίση μεταχείριση των επιχειρήσεων·

(α) τη διενέργεια διαγωνισμών που εξασφαλίζουν ισότιμη πρόσβαση στα εμπορεύματα και ίση μεταχείριση των επιχειρήσεων·

(β) την επιλεξιμότητα των επιχειρήσεων·

(β) την επιλεξιμότητα των επιχειρήσεων·

(γ) την υποχρέωση σύστασης εγγύησης που διασφαλίζει την τήρηση των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων·

(γ) την υποχρέωση σύστασης εγγύησης που διασφαλίζει την τήρηση των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων·

 

7a. Λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνικές εξελίξεις και τις ανάγκες των τομέων, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 160, για την προσαρμογή και την επικαιροποίηση των διατάξεων σχετικά με την ταξινόμηση σε κατηγορίες, την αναγνώριση και την παρουσίαση των σφαγίων ενήλικων βοοειδών, χοίρων και αιγοπροβάτων οι οποίες περιέχονται στο παράρτημα ΙΙΙα.

 

7β. Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης τυποποίησης της παρουσίασης των διαφόρων προϊόντων με στόχο τη βελτίωση της διαφάνειας της αγοράς, της καταγραφής των τιμών και της εφαρμογής των ρυθμίσεων παρέμβασης στην αγορά υπό μορφή δημόσιας παρέμβασης και ιδιωτικής αποθεματοποίησης στους τομείς του βοείου, του χοιρείου και του αιγοπρόβειου κρέατος, ανάλογα με την περίπτωση, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για:

 

(α) τον καθορισμό διατάξεων σχετικών με την ταξινόμηση σε κατηγορίες, την κατάταξη σε κλάσεις (ακόμη και με τεχνικές αυτόματης κατάταξης), την παρουσίαση, την περιεκτικότητα σε άπαχο κρέας, την αναγνώριση, τη ζύγιση και τη σήμανση των σφαγίων·

 

(β) τον καθορισμό κανόνων σχετικά με τον υπολογισμό των μέσων ενωσιακών τιμών και τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων να υποβάλλουν στοιχεία σχετικά με τα σφάγια βοοειδών, χοίρων και προβάτων, ιδίως όσον αφορά τις αγοραίες και τις αντιπροσωπευτικές τιμές·

 

7γ. Λαμβανομένων υπόψη των ειδικών χαρακτηριστικών εντός της Ένωσης, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για τον καθορισμό παρεκκλίσεων από τις διατάξεις, και ειδικότερα:

 

(α) την ενδεχόμενη χορήγηση παρεκκλίσεων από τα κράτη μέλη στα σφαγεία όπου σφάζονται λίγα μόνο βοοειδή·

 

(β) την χορήγηση άδειας στα κράτη μέλη να μην εφαρμόζουν την κλίμακα κατάταξης για την ταξινόμηση των σφαγίων χοίρων και να χρησιμοποιούν κριτήρια αξιολόγησης επιπλέον του βάρους και της υπολογιζόμενης περιεκτικότητας σε άπαχο κρέας.

 

7δ. Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να διασφαλιστεί ότι η ενωσιακή επιτροπή επιθεώρησης εκπληρώνει τους στόχους της, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για τον καθορισμό των καθηκόντων της και τον τρόπο σύστασής της εν λόγω επιτροπής.

8. Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης τυποποίησης της παρουσίασης των διαφόρων προϊόντων με στόχο τη βελτίωση της διαφάνειας της αγοράς, της καταγραφής των τιμών και της εφαρμογής των ρυθμίσεων παρέμβασης στην αγορά υπό μορφή δημόσιας παρέμβασης και ενίσχυσης για την ιδιωτική αποθεματοποίηση, η Επιτροπή μπορεί, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, να καθορίζει κλίμακες ταξινόμησης σφαγίων στους ακόλουθους τομείς:

 

(α) βόειο κρέας,

 

(β) του χοιρείου κρέατος,

 

(γ) του αιγοπροβείου κρέατος.

 

9. Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης εξασφάλισης ακρίβειας και αξιοπιστίας της ταξινόμησης των σφαγίων, η Επιτροπή μπορεί, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, να προβλέψει την επανεξέταση της εφαρμογής της ταξινόμησης των σφαγίων στα κράτη μέλη από ενωσιακή επιτροπή που απαρτίζεται από εμπειρογνώμονες της Επιτροπής και εμπειρογνώμονες διοριζόμενους από τα κράτη μέλη. Στις διατάξεις αυτές μπορεί να προβλεφθεί ότι τα έξοδα που προκύπτουν από την επανεξέταση βαρύνουν την Ένωση.

 

Or. en

 

Τροπολογία  122

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 9 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

9a. Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να διασφαλίζεται η ορθή λειτουργία του συστήματος συντονισμού των προσωρινών αποσύρσεων από την αγορά, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, καθορίζοντας τις απαιτήσεις που θα πρέπει να πληροί το σύστημα, και συγκεκριμένα:

 

(α) τους γενικούς όρους που διέπουν την ενεργοποίησή του και τον τρόπο λειτουργίας του,

 

(β) τις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι ενώσεις οργανώσεων παραγωγών για την εφαρμογή του συστήματος,

 

(γ) τους κανόνες που διέπουν την χρηματοδότησή του, και συγκεκριμένα τους όρους υπό τους οποίους η Επιτροπή αποφασίζει ότι μια κοινοτική χρηματοδότηση υπό μορφή ενίσχυσης στην ιδιωτική αποθεματοποίηση μπορεί ή δεν μπορεί να χορηγείται στις ενώσεις οργανώσεων παραγωγών,

 

(δ) τους κανόνες που εξασφαλίζουν ότι λόγω της ενεργοποίησης του συστήματος αυτού δεν υπάρχει πιθανότητα να δεσμευθεί ένα υπερβολικό ποσοστό κανονικά διαθέσιμων προϊόντων.

Or. en

 

 

Τροπολογία  123

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 19

Άρθρο 19

Εκτελεστικές αρμοδιότητες σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης

Εκτελεστικές αρμοδιότητες σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης

Η Επιτροπή θεσπίζει, με εκτελεστικές πράξεις, τα αναγκαία μέτρα που αποσκοπούν στην ενιαία εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου σε ολόκληρη την Ένωση. Οι εν λόγω διατάξεις μπορούν να αφορούν, ειδικότερα, τα εξής:

Η Επιτροπή θεσπίζει, με εκτελεστικές πράξεις, τα αναγκαία μέτρα που αποσκοπούν στην ενιαία εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου σε ολόκληρη την Ένωση. Οι εν λόγω διατάξεις μπορούν να αφορούν, ειδικότερα, τα εξής:

(α) τις αντιπροσωπευτικές περιόδους, τις αγορές και τιμές αγοράς που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου·

(α) τις αντιπροσωπευτικές περιόδους, τις αγορές, τις τιμές αγοράς και την εξέλιξη των περιθωρίων κέρδους που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου·

(β) τις διαδικασίες και τους όρους που αφορούν την παράδοση των προϊόντων που αγοράζονται στο πλαίσιο της δημόσιας παρέμβασης, τα μεταφορικά έξοδα που βαρύνουν τον προσφέροντα, την παραλαβή των προϊόντων από τους οργανισμούς πληρωμών και την πληρωμή·

(β) τις διαδικασίες και τους όρους που αφορούν την παράδοση των προϊόντων που αγοράζονται στο πλαίσιο της δημόσιας παρέμβασης, τα μεταφορικά έξοδα που βαρύνουν τον προσφέροντα, την παραλαβή των προϊόντων από τους οργανισμούς πληρωμών και την πληρωμή·

(γ) τις διάφορες εργασίες που συνδέονται με τη διαδικασία αφαίρεσης των οστών για τον τομέα του βοείου κρέατος·

(γ) τις διάφορες εργασίες που συνδέονται με τη διαδικασία αφαίρεσης των οστών για τον τομέα του βοείου κρέατος·

(δ) την έγκριση αποθεματοποίησης εκτός της επικράτειας του κράτους μέλους όπου αγοράστηκαν και αποθηκεύτηκαν τα προϊόντα·

(δ) την έγκριση αποθεματοποίησης εκτός της επικράτειας του κράτους μέλους όπου αγοράστηκαν και αποθηκεύτηκαν τα προϊόντα·

(ε) τους όρους πώλησης ή διάθεσης των προϊόντων που αγοράζονται στο πλαίσιο της δημόσιας παρέμβασης, ιδίως όσον αφορά τις τιμές πώλησης, τους όρους εξόδου από τα αποθέματα και τη μετέπειτα χρήση ή προορισμό των προϊόντων που εξέρχονται από τα αποθέματα, περιλαμβανομένων των διαδικασιών σχετικά με τα προϊόντα που διατίθενται για χρήση στο πλαίσιο του καθεστώτος διανομής τροφίμων στους άπορους στην Ένωση, περιλαμβανομένων των μεταβιβάσεων μεταξύ κρατών μελών·

(ε) τους όρους πώλησης ή διάθεσης των προϊόντων που αγοράζονται στο πλαίσιο της δημόσιας παρέμβασης, ιδίως όσον αφορά τις τιμές πώλησης, τους όρους εξόδου από τα αποθέματα και τη μετέπειτα χρήση ή προορισμό των προϊόντων που εξέρχονται από τα αποθέματα, περιλαμβανομένων των διαδικασιών σχετικά με τα προϊόντα που διατίθενται για χρήση στο πλαίσιο του καθεστώτος διανομής τροφίμων στους άπορους στην Ένωση, περιλαμβανομένων των μεταβιβάσεων μεταξύ κρατών μελών·

στ) τη σύναψη και το περιεχόμενο των συμβάσεων μεταξύ της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους και του αιτούντος·

στ) τη σύναψη και το περιεχόμενο των συμβάσεων μεταξύ της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους και του αιτούντος·

(ζ) την είσοδο και τη διατήρηση στην ιδιωτική αποθεματοποίηση, καθώς και την έξοδο από τα αποθέματα·

(ζ) την είσοδο και τη διατήρηση στην ιδιωτική αποθεματοποίηση, καθώς και την έξοδο από τα αποθέματα·

η) τη διάρκεια της περιόδου ιδιωτικής αποθεματοποίησης και τους όρους υπό τους οποίους οι περίοδοι αυτές μπορούν να συντομευθούν ή να παραταθούν μετά τον καθορισμό τους στις συμβάσεις·

η) τη διάρκεια της περιόδου ιδιωτικής αποθεματοποίησης και τους όρους υπό τους οποίους οι περίοδοι αυτές μπορούν να συντομευθούν ή να παραταθούν μετά τον καθορισμό τους στις συμβάσεις·

θ) τους όρους υπό τους οποίους μπορεί να αποφασίζεται να διατεθούν τα προϊόντα που καλύπτονται από συμβάσεις ιδιωτικής αποθεματοποίησης είτε εκ νέου στην αγορά είτε με άλλο τρόπο·

 

ι) τις διατάξεις σχετικά με τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται για την αγορά σε καθορισμένη τιμή ή για τη χορήγηση της ενίσχυσης για ιδιωτική αποθεματοποίηση σε καθορισμένη τιμή·

ι) τις διατάξεις σχετικά με τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται για την αγορά σε καθορισμένη τιμή ή για τη χορήγηση της ενίσχυσης για ιδιωτική αποθεματοποίηση σε καθορισμένη τιμή·

ια) τη διενέργεια διαγωνισμών, τόσο για τη δημόσια παρέμβαση όσο και για την ιδιωτική αποθεματοποίηση, ιδίως όσον αφορά:

ια) τη διενέργεια διαγωνισμών, τόσο για τη δημόσια παρέμβαση όσο και για την ιδιωτική αποθεματοποίηση, ιδίως όσον αφορά:

i) την υποβολή προσφορών και την ελάχιστη ποσότητα για την υποβολή αίτησης ή προσφοράς και

і) την υποβολή προσφορών και την ελάχιστη ποσότητα για την υποβολή αίτησης ή προσφοράς και

(ii) την επιλογή των προσφορών που εξασφαλίζει τις πλέον ευνοϊκές για την Ένωση προσφορές, επιτρέποντας ταυτόχρονα να μην κατακυρωθεί ένας διαγωνισμός.

(ii) την επιλογή των προσφορών που εξασφαλίζει τις πλέον ευνοϊκές για την Ένωση προσφορές, επιτρέποντας ταυτόχρονα να μην κατακυρωθεί ένας διαγωνισμός.

 

(ια) τους πρακτικούς κανόνες της σήμανσης των ταξινομημένων σφαγίων·

 

(ιβ) την εφαρμογή των ενωσιακών κλιμάκων ταξινόμησης σφαγίων βοοειδών, χοίρων και προβάτων, ιδίως όσον αφορά:

 

і) την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ταξινόμησης·

 

(ii) τους ελέγχους, τις εκθέσεις επιθεώρησης και τις επακόλουθες ενέργειες·

 

(ιγ) τις επιτόπιες επιθεωρήσεις σε σχέση με την ταξινόμηση και την κοινοποίηση τιμών των σφαγίων ενήλικων βοοειδών και προβάτων, που διενεργούνται εξ ονόματος της Ένωσης από ενωσιακή επιτροπή επιθεώρησης·

 

(ιδ) τους πρακτικούς κανόνες του υπολογισμού της μέσης σταθμισμένης ενωσιακής τιμής για τα σφάγια βοοειδών, χοίρων και προβάτων από την Επιτροπή·

 

(ιε) τις διαδικασίες προσδιορισμού ειδικευμένων ταξινομητών σφαγίων ενήλικων βοοειδών και προβάτων από τα κράτη μέλη.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 162 παράγραφος 2.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 162 παράγραφος 2.

Or. en

 

Τροπολογία  124

Πρόταση κανονισμού

Μέρος ΙΙ – τίτλος Ι – κεφάλαιο ΙΙ – τμήμα 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τμήμα 1

Τμήμα 1

ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

 

Άρθρο 20α

 

Ομάδα στόχος

 

Τα καθεστώτα ενίσχυσης που αποσκοπούν στη βελτίωση της πρόσβασης στα τρόφιμα και των διατροφικών συνηθειών των παιδιών απευθύνονται σε παιδιά που φοιτούν κανονικά σε σχολικό ίδρυμα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και σε βρεφονηπιακούς σταθμούς και άλλα ιδρύματα για παιδιά προσχολικής ηλικίας και εξωσχολικά ιδρύματα, που τελούν υπό τη διαχείριση ή την αναγνώριση των αρμόδιων αρχών κράτους μέλους.

Or. en

 

Τροπολογία  125

Πρόταση κανονισμού

Μέρος 2 – τίτλος 1 – κεφάλαιο 2 – τμήμα 1 – επιμέρους τμήμα 1 – τίτλος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑ 1

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑ 1

ΦΡΟΥΤΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Or. en

 

 

Τροπολογία  126

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 21

Άρθρο 21

Ενίσχυση για την παροχή οπωροκηπευτικών, μεταποιημένων οπωροκηπευτικών και προϊόντων μπανάνας στα παιδιά

Ενίσχυση για την παροχή οπωροκηπευτικών, μεταποιημένων οπωροκηπευτικών και προϊόντων μπανάνας στα παιδιά

1. Υπό όρους που καθορίζονται από την Επιτροπή με κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις δυνάμει των άρθρων 22 και 23, χορηγείται ενωσιακή ενίσχυση:

1. Υπό όρους που καθορίζονται από την Επιτροπή με κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις δυνάμει των άρθρων 22 και 23, χορηγείται ενωσιακή ενίσχυση:

(α) για την παροχή στα παιδιά σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, περιλαμβανομένων των βρεφονηπιακών σταθμών, άλλων ιδρυμάτων προσχολικής αγωγής, καθώς και των σχολείων της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προϊόντων των τομέων των οπωροκηπευτικών, των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών και της μπανάνας και

(α) για την παροχή στα παιδιά στα ιδρύματα, που ορίζει το άρθρο 20α, προϊόντων των τομέων των οπωροκηπευτικών, των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών και της μπανάνας και

(β) για την κάλυψη ορισμένων συναφών εξόδων εφοδιαστικής και διανομής, εξοπλισμού, προβολής, παρακολούθησης, αξιολόγησης και συνοδευτικών μέτρων.

(β) για την κάλυψη ορισμένων συναφών εξόδων εφοδιαστικής και διανομής, εξοπλισμού, προβολής, παρακολούθησης, αξιολόγησης και συνοδευτικών μέτρων.

2. Τα κράτη μέλη που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο καθεστώς εκπονούν προηγουμένως, σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, στρατηγική για την εφαρμογή του. Προβλέπουν επίσης τα αναγκαία συνοδευτικά μέτρα για την αποτελεσματικότητα του καθεστώτος.

2. Τα κράτη μέλη που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο καθεστώς εκπονούν προηγουμένως, σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, στρατηγική για την εφαρμογή του. Προβλέπουν επίσης τα αναγκαία συνοδευτικά μέτρα για την αποτελεσματικότητα του καθεστώτος, τα οποία είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με δράσεις εκπαίδευσης για υγιεινές διατροφικές συνήθειες, τοπικές αλυσίδες τροφίμων και την καταπολέμηση της κατασπατάλησης τροφίμων.

3. Κατά την εκπόνηση των στρατηγικών τους, τα κράτη μέλη καταρτίζουν κατάλογο προϊόντων των τομέων των οπωροκηπευτικών, των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών και της μπανάνας που θα είναι επιλέξιμα σύμφωνα με τα αντίστοιχα καθεστώτα τους. Ο κατάλογος αυτός δεν περιλαμβάνει, ωστόσο, προϊόντα που εξαιρούνται από τα μέτρα που θεσπίζει η Επιτροπή με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις δυνάμει του άρθρου 22 παράγραφος 2 στοιχείο α). Τα κράτη μέλη επιλέγουν τα προϊόντα τους βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, όπως ο εποχικός χαρακτήρας ή η διαθεσιμότητα των προϊόντων ή προβληματισμοί που αφορούν το περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη μπορούν να προτιμούν προϊόντα ενωσιακής καταγωγής.

3. Κατά την εκπόνηση των στρατηγικών τους, τα κράτη μέλη καταρτίζουν κατάλογο προϊόντων των τομέων των οπωροκηπευτικών, των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών και της μπανάνας που θα είναι επιλέξιμα σύμφωνα με τα αντίστοιχα καθεστώτα τους. Ο κατάλογος αυτός δεν περιλαμβάνει, ωστόσο, προϊόντα που εξαιρούνται από τα μέτρα που θεσπίζει η Επιτροπή με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις δυνάμει του άρθρου 22 παράγραφος 2 στοιχείο α). Τα κράτη μέλη επιλέγουν τα προϊόντα τους βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, όπως τα οφέλη για την υγεία και το περιβάλλον, ο εποχικός χαρακτήρας, η ποικιλία ή η διαθεσιμότητα των προϊόντων, με προτεραιότητα τις τοπικές αλυσίδες τροφίμων. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη προτιμούν προϊόντα ενωσιακής καταγωγής.

4. Η ενωσιακή ενίσχυση που αναφέρεται στην παράγραφο 1:

4. Η ενωσιακή ενίσχυση που αναφέρεται στην παράγραφο 1:

(α) δεν υπερβαίνει τα 150 εκατομμύρια ευρώ ανά σχολικό έτος, ούτε

(α) δεν υπερβαίνει τα 150 εκατομμύρια ευρώ ανά σχολικό έτος, ούτε

(β) υπερβαίνει το 75% των εξόδων προμήθειας και των συναφών εξόδων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ή το 90% των εξόδων αυτών στις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες και στις εξόχως απόκεντρες περιοχές που αναφέρονται στο άρθρο 349 της Συνθήκης, ούτε

(β) υπερβαίνει το 75% των εξόδων προμήθειας και των συναφών εξόδων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ή το 90% των εξόδων αυτών στις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες, στις εξόχως απόκεντρες περιοχές που αναφέρονται στο άρθρο 349 της Συνθήκης και στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1405/2006· ούτε

(γ) καλύπτει έξοδα πέραν των εξόδων προμήθειας και των συναφών εξόδων που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

(γ) καλύπτει έξοδα πέραν των εξόδων προμήθειας και των συναφών εξόδων που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

 

4a. Η ενωσιακή ενίσχυση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 κατανέμεται σε κάθε κράτος μέλος βάσει αντικειμενικών κριτηρίων που βασίζονται στο ποσοστό των παιδιών ηλικίας από έξι έως δέκα ετών που φοιτούν στα εκπαιδευτικά ιδρύματα που καθορίζονται στο άρθρο 20α. Ωστόσο, κάθε κράτος μέλος που συμμετέχει στο καθεστώς λαμβάνει ενίσχυση από την Ένωση ύψους τουλάχιστον 175.000 ευρώ. Υποβάλλουν κάθε έτος αίτηση για ενωσιακή στήριξη βάσει της στρατηγικής τους. Η Επιτροπή, αφού λάβει τις αιτήσεις των κρατών μελών, αποφασίζει την οριστική κατανομή εντός των ορίων των διαθέσιμων πιστώσεων του προϋπολογισμού.

5. Η ενωσιακή ενίσχυση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 δεν χρησιμοποιείται για να υποκαταστήσει τη χρηματοδότηση υφιστάμενων εθνικών καθεστώτων προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία ή άλλων καθεστώτων διανομής στα σχολεία τα οποία περιλαμβάνουν φρούτα. Ωστόσο, εάν κράτος μέλος έχει ήδη καθεστώς το οποίο θα μπορούσε να είναι επιλέξιμο για ενωσιακή ενίσχυση βάσει του παρόντος άρθρου και σκοπεύει να το επεκτείνει ή να ενισχύσει την αποτελεσματικότητά του, μεταξύ άλλων όσον αφορά την ομάδα-στόχο του καθεστώτος, τη διάρκειά του ή τα επιλέξιμα προϊόντα, επιτρέπεται η χορήγηση ενωσιακής ενίσχυσης, εφόσον τηρούνται τα όρια της παραγράφου 4 στοιχείο β) όσον αφορά την αναλογία της ενωσιακής ενίσχυσης προς τη συνολική εθνική συνεισφορά. Σε αυτή την περίπτωση, το κράτος μέλος αναφέρει στην στρατηγική του σχετικά με την εφαρμογή με ποιο τρόπο προτίθεται να επεκτείνει το καθεστώς του ή να ενισχύσει την αποτελεσματικότητά του.

5. Η ενωσιακή ενίσχυση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 δεν χρησιμοποιείται για να υποκαταστήσει τη χρηματοδότηση υφιστάμενων εθνικών καθεστώτων προώθησης της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών στα σχολεία ή άλλων καθεστώτων διανομής στα σχολεία τα οποία περιλαμβάνουν φρούτα και λαχανικά. Ωστόσο, εάν κράτος μέλος έχει ήδη καθεστώς το οποίο θα μπορούσε να είναι επιλέξιμο για ενωσιακή ενίσχυση βάσει του παρόντος άρθρου και σκοπεύει να το επεκτείνει ή να ενισχύσει την αποτελεσματικότητά του, μεταξύ άλλων όσον αφορά την ομάδα-στόχο του καθεστώτος, τη διάρκειά του ή τα επιλέξιμα προϊόντα, επιτρέπεται η χορήγηση ενωσιακής ενίσχυσης, εφόσον τηρούνται τα όρια της παραγράφου 4 στοιχείο β) όσον αφορά την αναλογία της ενωσιακής ενίσχυσης προς τη συνολική εθνική συνεισφορά. Σε αυτή την περίπτωση, το κράτος μέλος αναφέρει στην στρατηγική του σχετικά με την εφαρμογή με ποιο τρόπο προτίθεται να επεκτείνει το καθεστώς του ή να ενισχύσει την αποτελεσματικότητά του.

6. Τα κράτη μέλη μπορούν, πέραν της ενωσιακής ενίσχυσης, να χορηγήσουν εθνική ενίσχυση σύμφωνα με το άρθρο 152.

6. Τα κράτη μέλη μπορούν, πέραν της ενωσιακής ενίσχυσης, να χορηγήσουν εθνική ενίσχυση σύμφωνα με το άρθρο 152.

7. Το ενωσιακό καθεστώς προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία δεν θίγει τυχόν χωριστά εθνικά καθεστώτα προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία τα οποία συμβιβάζονται με το ενωσιακό δίκαιο.

7. Το ενωσιακό καθεστώς προώθησης της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών στα σχολεία δεν θίγει τυχόν χωριστά εθνικά καθεστώτα προώθησης της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών στα σχολεία τα οποία συμβιβάζονται με το ενωσιακό δίκαιο.

8. Η Ένωση μπορεί επίσης να χρηματοδοτεί, δυνάμει του άρθρου 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] για τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής, μέτρα ενημέρωσης, παρακολούθησης και αξιολόγησης που αφορούν το καθεστώς προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία, συμπεριλαμβανομένης της ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με αυτό, καθώς και συναφή μέτρα δικτύωσης.

8. Η Ένωση μπορεί επίσης να χρηματοδοτεί, δυνάμει του άρθρου 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] για τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής, μέτρα ενημέρωσης, παρακολούθησης και αξιολόγησης που αφορούν το καθεστώς προώθησης της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών στα σχολεία, συμπεριλαμβανομένης της ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με αυτό, καθώς και συναφή μέτρα δικτύωσης.

 

8a. Κράτη μέλη που συμμετέχουν στο καθεστώς δημοσιοποιούν, στον χώρο διανομής των τροφίμων, τη συμμετοχή τους στο καθεστώς ενίσχυσης και το γεγονός ότι επιδοτείται από την Ένωση.

Or. en

 

Τροπολογία  127

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 22

Άρθρο 22

Εκχώρηση αρμοδιοτήτων

Εκχώρηση αρμοδιοτήτων

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 160 για να λαμβάνει τα μέτρα που αναφέρονται στις παραγράφους 2 έως 4 του παρόντος άρθρου.

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 160 για να λαμβάνει τα μέτρα που αναφέρονται στις παραγράφους 2 έως 4 του παρόντος άρθρου.

2. Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης προώθησης των υγιεινών διατροφικών συνηθειών των παιδιών, η Επιτροπή μπορεί, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, να θεσπίζει διατάξεις σχετικά με:

2. Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα του καθεστώτος ως προς την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί, η Επιτροπή μπορεί, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, να θεσπίζει διατάξεις σχετικά με:

(α) τα προϊόντα που δεν είναι επιλέξιμα για το καθεστώς, λαμβάνοντας υπόψη τα διατροφικά κριτήρια,

(α) τα προϊόντα που δεν είναι επιλέξιμα για το καθεστώς, λαμβάνοντας υπόψη τα διατροφικά κριτήρια,

(β) την ομάδα-στόχο του καθεστώτος,

(β) την ομάδα-στόχο του καθεστώτος,

(γ) τις εθνικές ή περιφερειακές στρατηγικές που οφείλουν να καταρτίσουν τα κράτη μέλη για να λάβουν την ενίσχυση, περιλαμβανομένων των συνοδευτικών μέτρων,

(γ) τις εθνικές ή περιφερειακές στρατηγικές που οφείλουν να καταρτίσουν τα κράτη μέλη για να λάβουν την ενίσχυση, περιλαμβανομένων των συνοδευτικών μέτρων,

(δ) την έγκριση και επιλογή των αιτούντων.

(δ) την έγκριση και επιλογή των αιτούντων.

3. Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να εξασφαλίζεται αποτελεσματική και στοχοθετημένη χρήση των ευρωπαϊκών πόρων, η Επιτροπή μπορεί, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, να θεσπίζει διατάξεις σχετικά με:

3. Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να εξασφαλίζεται αποτελεσματική και στοχοθετημένη χρήση των ευρωπαϊκών πόρων, η Επιτροπή μπορεί, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, να θεσπίζει διατάξεις σχετικά με:

(α) τα αντικειμενικά κριτήρια για την κατανομή της ενίσχυσης μεταξύ των κρατών μελών, την ενδεικτική κατανομή της ενίσχυσης μεταξύ των κρατών μελών και τη μέθοδο ανακατανομής της ενίσχυσης μεταξύ των κρατών μελών με βάση τις αιτήσεις που λαμβάνονται,

(α) τα πρόσθετα κριτήρια για την ενδεικτική κατανομή της ενίσχυσης μεταξύ των κρατών μελών και τη μέθοδο ανακατανομής της ενίσχυσης μεταξύ των κρατών μελών με βάση τις αιτήσεις που λαμβάνονται,

(β) τις δαπάνες που είναι επιλέξιμες για ενίσχυση, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας καθορισμού συνολικού ανώτατου ορίου για τις εν λόγω δαπάνες,

(β) τις δαπάνες που είναι επιλέξιμες για ενίσχυση, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας καθορισμού συνολικού ανώτατου ορίου για τις εν λόγω δαπάνες,

(γ) την παρακολούθηση και την αξιολόγηση.

(γ) την παρακολούθηση και την αξιολόγηση.

4. Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης προώθησης της ενημέρωσης σχετικά με το καθεστώς, η Επιτροπή μπορεί, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, να απαιτεί από τα συμμετέχοντα κράτη μέλη να προβάλλουν τον ρόλο του καθεστώτος ως πηγής επιδότησης.

4. Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης προώθησης της ενημέρωσης σχετικά με το καθεστώς, η Επιτροπή μπορεί, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, να καθορίζει τους όρους υπό τους οποίους τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στο κοινό τη συμμετοχή τους στο καθεστώς ενίσχυσης και το γεγονός ότι επιδοτείται από την Ένωση.

Or. en

 

Τροπολογία  128

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 23

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 23

Άρθρο 23

Εκτελεστικές αρμοδιότητες σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης

Εκτελεστικές αρμοδιότητες σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης

Η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές πράξεις, να θεσπίζει όλα τα απαιτούμενα μέτρα σχετικά με το παρόν υποτμήμα, ιδίως όσον αφορά:

Η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές πράξεις, να θεσπίζει τα απαιτούμενα μέτρα σχετικά με το παρόν υποτμήμα, όσον αφορά:

(α) την οριστική κατανομή της ενίσχυσης μεταξύ των κρατών μελών στο πλαίσιο των διαθέσιμων πιστώσεων του προϋπολογισμού,

(α) την οριστική κατανομή της ενίσχυσης μεταξύ των κρατών μελών στο πλαίσιο των διαθέσιμων πιστώσεων του προϋπολογισμού,

(β) τις αιτήσεις ενίσχυσης και τις πληρωμές,

(β) τις αιτήσεις ενίσχυσης και τις πληρωμές,

(γ) τις μεθόδους προβολής και τα σχετικά μέτρα δικτύωσης για το καθεστώς.

(γ) τις μεθόδους προβολής και τα σχετικά μέτρα δικτύωσης για το καθεστώς.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 162 παράγραφος 2.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 162 παράγραφος 2.

Or. en

 

Τροπολογία  129

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 24

Άρθρο 24

Παροχή γαλακτοκομικών προϊόντων στα παιδιά

Ενίσχυση για την παροχή γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων σε παιδιά

1. Χορηγείται ενωσιακή ενίσχυση για την παροχή στα παιδιά σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, ορισμένων προϊόντων του τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων.

1. Υπό όρους που θα καθορίσει η Επιτροπή, μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων και εκτελεστικών πράξεων κατ’ εφαρμογή των άρθρων 25 και 26, χορηγείται ενωσιακή ενίσχυση για την παροχή στα παιδιά σε ιδρύματα που αναφέρονται στο άρθρο 20α, γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων με κωδικούς ΣΟ 0401, 0403, 0404 90 και 0406 ή κωδικό ΣΟ 2202 90.

2. Τα κράτη μέλη που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο καθεστώς σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, εκπονούν προηγουμένως στρατηγική για την εφαρμογή του.

2. Τα κράτη μέλη που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο καθεστώς σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, εκπονούν προηγουμένως στρατηγική για την εφαρμογή του. Προβλέπουν επίσης τα αναγκαία συνοδευτικά μέτρα για την αποτελεσματικότητα του προγράμματος, τα οποία είναι δυνατό να περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με δράσεις εκπαίδευσης για υγιεινές διατροφικές συνήθειες, τοπικές αλυσίδες τροφίμων και την καταπολέμηση της κατασπατάλησης τροφίμων.

 

2a. Κατά τη χάραξη των στρατηγικών τους, τα κράτη μέλη καταρτίζουν κατάλογο ειδών γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων που θα είναι επιλέξιμα στο πλαίσιο των αντίστοιχων καθεστώτων τους, σύμφωνα με τους κανόνες που εγκρίνει η Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 25.

 

2β. Η ενωσιακή ενίσχυση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν χρησιμοποιείται για να υποκαταστήσει τη χρηματοδότηση υφιστάμενων εθνικών προγραμμάτων προώθησης της κατανάλωσης γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων ή άλλων προγραμμάτων διανομής στα σχολεία τα οποία περιλαμβάνουν γάλα ή γαλακτοκομικά προϊόντα. Ωστόσο, εάν κράτος μέλος έχει ήδη πρόγραμμα το οποίο θα μπορούσε να είναι επιλέξιμο για ενωσιακή ενίσχυση βάσει του παρόντος άρθρου και σκοπεύει να το επεκτείνει ή να ενισχύσει την αποτελεσματικότητά του, ιδίως όσον αφορά την ομάδα-στόχο του προγράμματος, τη διάρκειά του ή τα επιλέξιμα προϊόντα, επιτρέπεται η χορήγηση ενωσιακής ενίσχυσης. Σε αυτή την περίπτωση, το κράτος μέλος αναφέρει στην στρατηγική του σχετικά με την εφαρμογή με ποιο τρόπο προτίθεται να επεκτείνει το καθεστώς του ή να ενισχύσει την αποτελεσματικότητά του.

3. Τα κράτη μέλη μπορούν, πέραν της ενωσιακής ενίσχυσης, να χορηγήσουν εθνική ενίσχυση σύμφωνα με το άρθρο 152.

3. Τα κράτη μέλη μπορούν, πέραν της ενωσιακής ενίσχυσης, να χορηγήσουν εθνική ενίσχυση σύμφωνα με το άρθρο 152.

 

3a. Το ενωσιακό πρόγραμμα προώθησης της κατανάλωσης γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων στα σχολεία δεν θίγει τυχόν ξεχωριστά εθνικά προγράμματα προώθησης της κατανάλωσης γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων στα σχολεία τα οποία συνάδουν με το ενωσιακό δίκαιο.

4. Τα μέτρα σχετικά με τον καθορισμό της ενωσιακής ενίσχυσης για όλα τα είδη γάλακτος λαμβάνονται από το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 3 της Συνθήκης.

 

5. Η ενωσιακή ενίσχυση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 χορηγείται επί μέγιστης ποσότητας 0,25 λίτρων ισοδυνάμου γάλακτος ανά παιδί ημερησίως.

5. Η ενωσιακή ενίσχυση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 χορηγείται επί μέγιστης ποσότητας 0,25 λίτρων ισοδυνάμου γάλακτος ανά παιδί ημερησίως.

 

5a. Κράτη μέλη που συμμετέχουν στο καθεστώς δημοσιοποιούν, στον χώρο διανομής των τροφίμων, τη συμμετοχή τους στο καθεστώς ενίσχυσης και το γεγονός ότι επιδοτείται από την Ένωση.

Or. en

 

Τροπολογία  130

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 25

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 25

Άρθρο 25

Εκχώρηση αρμοδιοτήτων

Εκχώρηση αρμοδιοτήτων

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 160 για να λαμβάνει τα μέτρα που αναφέρονται στις παραγράφους 2 έως 4 του παρόντος άρθρου.

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 160 για να λαμβάνει τα μέτρα που αναφέρονται στις παραγράφους 2 έως 4 του παρόντος άρθρου.

2. Λαμβανομένης υπόψη της εξέλιξης των συνηθειών όσον αφορά την κατανάλωση γαλακτοκομικών προϊόντων, καθώς και των καινοτομιών και εξελίξεων στην αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων και λαμβανομένων επίσης υπόψη των διατροφικών κριτηρίων, η Επιτροπή καθορίζει, με εκτελεστικές πράξεις, τα προϊόντα που είναι επιλέξιμα για το καθεστώς και θεσπίζει διατάξεις σχετικά με τις εθνικές ή περιφερειακές στρατηγικές που οφείλουν να καταρτίσουν τα κράτη μέλη για να λάβουν την ενίσχυση, καθώς και την ομάδα-στόχο για το καθεστώς.

2. Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα του καθεστώτος ως προς την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί, η Επιτροπή μπορεί, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, να θεσπίζει διατάξεις σχετικά με:

 

(α) τα προϊόντα που είναι επιλέξιμα για το πρόγραμμα, σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 24 παράγραφος 1 και λαμβάνοντας υπόψη θέματα διατροφής·

 

(β) την ομάδα-στόχο του καθεστώτος,

 

(γ) τις εθνικές ή περιφερειακές στρατηγικές που οφείλουν να καταρτίσουν τα κράτη μέλη για να λάβουν την ενίσχυση, συμπεριλαμβανομένων των συνοδευτικών μέτρων·

 

(δ) την έγκριση και επιλογή των αιτούντων,

 

(ε) την παρακολούθηση και την αξιολόγηση.

3. Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να διασφαλιστεί ότι οι κατάλληλοι δικαιούχοι και αιτούντες πληρούν τις προϋποθέσεις για την ενίσχυση, η Επιτροπή θεσπίζει, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, τις προϋποθέσεις χορήγησης της ενίσχυσης.

3. Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να διασφαλιστεί ότι οι κατάλληλοι δικαιούχοι και αιτούντες πληρούν τις προϋποθέσεις για την ενίσχυση, η Επιτροπή θεσπίζει, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, τις προϋποθέσεις χορήγησης της ενίσχυσης.

Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να διασφαλιστεί η εκ μέρους των αιτούντων τήρηση των υποχρεώσεών τους, η Επιτροπή θεσπίζει, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, μέτρα για τη σύσταση εγγύησης ορθής εκτέλεσης στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής.

Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να διασφαλιστεί η εκ μέρους των αιτούντων τήρηση των υποχρεώσεών τους, η Επιτροπή θεσπίζει, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, μέτρα για τη σύσταση εγγύησης ορθής εκτέλεσης στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής.

4. Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης προώθησης της ενημέρωσης σχετικά με το καθεστώς, η Επιτροπή μπορεί, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, να απαιτεί από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα να επισημαίνουν τον ρόλο του καθεστώτος ως πηγής επιδότησης.

4. Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης προώθησης της ενημέρωσης σχετικά με το καθεστώς, η Επιτροπή μπορεί, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, να καθορίζει τους όρους υπό τους οποίους τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στο κοινό τη συμμετοχή τους στο καθεστώς ενίσχυσης και το γεγονός ότι επιδοτείται από την Ένωση.

Or. en

 

Τροπολογία  131

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 26

Άρθρο 26

Εκτελεστικές αρμοδιότητες σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης

Εκτελεστικές αρμοδιότητες σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης

Η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές πράξεις, να θεσπίζει όλα τα απαιτούμενα μέτρα, ιδίως όσον αφορά:

Η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές πράξεις, να θεσπίζει τα απαιτούμενα μέτρα σχετικά με το παρόν υποτμήμα, όσον αφορά:

(α) τις διαδικασίες για να εξασφαλιστεί η τήρηση της μέγιστης επιλέξιμης ποσότητας για το καθεστώς ενίσχυσης,

(α) τις διαδικασίες για να εξασφαλιστεί η τήρηση της μέγιστης επιλέξιμης ποσότητας για το καθεστώς ενίσχυσης,

(β) την έγκριση των αιτούντων, των αιτήσεων ενίσχυσης και των πληρωμών,

(β) τις αιτήσεις ενίσχυσης και τις πληρωμές,

(γ) τις μεθόδους προβολής του καθεστώτος.

(γ) τις μεθόδους προβολής του καθεστώτος,

 

γα) τον καθορισμό της ενίσχυσης για κάθε είδος γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων, λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να ενθαρρυνθεί επαρκώς ο εφοδιασμός των ιδρυμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 20α με γαλακτοκομικά προϊόντα.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 162 παράγραφος 2.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 162 παράγραφος 2.

Or. en

 

Τροπολογία  132

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 26α

 

Καθεστώς ελαιολάδου και επιτραπέζιας ελιάς για σχολεία

 

Έως τις …*, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσει το ενδεχόμενο να προτείνει καθεστώς ελαιολάδου και επιτραπέζιας ελιάς παρόμοιο με εκείνα που προωθούν την κατανάλωση γαλακτοκομικών και οπωροκηπευτικών προϊόντων στα σχολεία. Τα κράτη μέλη θα μπορούν να αποφασίσουν σε εθελοντική βάση όσον αφορά τη συμμετοχή τους στο καθεστώς αυτό, επωφελούμενα κατ’ αυτόν τον τρόπο από χρηματοδότηση της Ένωσης που θα είναι της ίδιας τάξης με εκείνη των προαναφερθέντων καθεστώτων.

 

__________________

 

* ΕΕ Να προστεθεί η ημερομηνία που αντιστοιχεί σε ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Or. en

 

Τροπολογία  133

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 27

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 27

Άρθρο 27

Ενισχύσεις σε οργανώσεις επιχειρήσεων

Προγράμματα στήριξης του τομέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών

1. Η Ένωση χρηματοδοτεί τριετή προγράμματα εργασίας που καταρτίζουν οι οργανώσεις επιχειρήσεων οι οποίες ορίζονται στο άρθρο 109 σε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα πεδία:

1. Η Ένωση χρηματοδοτεί τριετή προγράμματα εργασίας που καταρτίζουν οι αναγνωρισμένες βάσει του Άρθρου 106 οργανώσεις παραγωγών ή οι αναγνωρισμένες βάσει του Άρθρου 108 διεπαγγελματικές οργανώσεις σε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα πεδία:

 

-α) παρακολούθηση και διαχείριση της αγοράς στον τομέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών,

(α) βελτίωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ελαιοκαλλιέργειας,

(α) βελτίωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ελαιοκαλλιέργειας,

 

αα) βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελαιοκαλλιέργειας μέσω εκσυγχρονισμού και αναδιάρθρωσης,

(β) βελτίωση της ποιότητας παραγωγής ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών,

(β) βελτίωση της ποιότητας παραγωγής ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών,

(γ) σύστημα ιχνηλασιμότητας, πιστοποίηση και προστασία της ποιότητας του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών και, ειδικότερα, παρακολούθηση της ποιότητας του ελαιολάδου που πωλείται στους τελικούς καταναλωτές, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων των εθνικών διοικήσεων,

(γ) σύστημα ιχνηλασιμότητας, πιστοποίηση και προστασία της ποιότητας του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών και, ειδικότερα, παρακολούθηση της ποιότητας του ελαιολάδου που πωλείται στους τελικούς καταναλωτές, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων των εθνικών διοικήσεων,

 

γα) διάχυση πληροφοριών σχετικών με τις δραστηριότητες των οργανώσεων παραγωγών ή διεπαγγελματικών οργανώσεων που αποσκοπούν στην βελτίωση της ποιότητας του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών.

2. Η χρηματοδότηση της Ένωσης για τα προγράμματα εργασίας που αναφέρονται στην παράγραφο 1 έχει ως εξής:

2. Η χρηματοδότηση της Ένωσης για τα προγράμματα εργασίας που αναφέρονται στην παράγραφο 1 έχει ως εξής:

(α) 11 098 000 ευρώ ετησίως για την Ελλάδα,

(α) 11 098 000 ευρώ ετησίως για την Ελλάδα,

(β) 576 000 ευρώ ετησίως για τη Γαλλία, και

(β) 576 000 ευρώ ετησίως για τη Γαλλία, και

(γ) 35 991 000 ευρώ ετησίως για την Ιταλία.

(γ) 35 991 000 ευρώ ετησίως για την Ιταλία.

 

2a. Τα άλλα κράτη μέλη που δεν περιλαμβάνονονται στην παράγραφο 2 δύνανται να χρησιμοποιούν το σύνολο ή μέρος του χρηματοδοτικού περιθωρίου που καθορίζεται στο άρθρο 14 του κανονισμού (ΧΧΧΧ/ΧΧΧΧ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση κανόνων για την άμεση στήριξη σε γεωργούς για τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων εργασίας που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

3. Το ανώτατο ποσό ενωσιακής χρηματοδότησης για τα προγράμματα εργασίας που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ισούται με τα ποσά που παρακρατούνται από τα κράτη μέλη. Η μέγιστη χρηματοδότηση των επιλέξιμων δαπανών είναι:

3. Το ανώτατο ποσό ενωσιακής χρηματοδότησης για τα προγράμματα εργασίας που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ισούται με τα ποσά που παρακρατούνται από τα κράτη μέλη. Η μέγιστη χρηματοδότηση των επιλέξιμων δαπανών είναι:

(α) 75% για δραστηριότητες στα πεδία που αναφέρονται στο στοιχείο α) της παραγράφου 1,

(α) 75% για δραστηριότητες στα πεδία που αναφέρονται στα στοιχεία (-α),( α) και (α α) της παραγράφου 1,

(β) 75% για επενδύσεις παγίου ενεργητικού και 50% για άλλες δραστηριότητες στον τομέα που αναφέρεται στο στοιχείο β) της παραγράφου 1,

(β) 75% για επενδύσεις παγίου ενεργητικού και 50% για άλλες δραστηριότητες στον τομέα που αναφέρεται στο στοιχείο β) της παραγράφου 1,

(γ) 75% για τα προγράμματα εργασίας που διεξάγονται σε τρεις τουλάχιστον τρίτες χώρες ή κράτη μέλη που δεν είναι παραγωγοί, από εγκεκριμένες οργανώσεις επιχειρήσεων δύο τουλάχιστον κρατών μελών παραγωγής, στους τομείς που αναφέρονται στο στοιχείο γ) της παραγράφου 1, και 50% για τις άλλες δραστηριότητες στους τομείς αυτούς.

(γ) 75% για τα προγράμματα εργασίας που διεξάγονται σε τρεις τουλάχιστον τρίτες χώρες ή κράτη μέλη που δεν είναι παραγωγοί, από εγκεκριμένες οργανώσεις επιχειρήσεων δύο τουλάχιστον κρατών μελών παραγωγής, στους τομείς που αναφέρονται στα στοιχεία (γ) και (γ α) της παραγράφου 1, και 50% για τις άλλες δραστηριότητες στους τομείς αυτούς.

Η συμπληρωματική χρηματοδότηση εξασφαλίζεται από το κράτος μέλος και ανέρχεται σε ποσοστό έως 50% του κόστους που δεν καλύπτεται από την ενωσιακή χρηματοδότηση.

Η συμπληρωματική χρηματοδότηση εξασφαλίζεται από το κράτος μέλος και ανέρχεται σε ποσοστό έως 50% του κόστους που δεν καλύπτεται από την ενωσιακή χρηματοδότηση.

Or. en

 

Τροπολογία  134

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 28

Άρθρο 28

Εκχώρηση αρμοδιοτήτων

Εκχώρηση αρμοδιοτήτων

1. Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να εξασφαλιστεί ότι η ενίσχυση που προβλέπεται στο άρθρο 27 τηρεί του στόχους βελτίωσης της ποιότητας παραγωγής ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 160 για:

1. Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να εξασφαλιστεί ότι η ενίσχυση που προβλέπεται στο άρθρο 27 τηρεί του στόχους βελτίωσης της ποιότητας παραγωγής ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 160 για:

(α) τους όρους έγκρισης των οργανώσεων επιχειρήσεων για τους σκοπούς του καθεστώτος ενίσχυσης και αναστολής ή ανάκλησης της εν λόγω έγκρισης,

 

(β) τα μέτρα που είναι επιλέξιμα για ενωσιακή χρηματοδότηση,

(β) τις λεπτομέρειες εφαρμογής των μέτρων που είναι επιλέξιμα για ενωσιακή χρηματοδότηση,

(γ) την κατανομή της ενωσιακής χρηματοδότησης σε επιμέρους μέτρα,

(γ) την κατανομή της ενωσιακής χρηματοδότησης σε επιμέρους μέτρα,

(δ) τις δραστηριότητες και τις δαπάνες που δεν είναι επιλέξιμες για ενωσιακή χρηματοδότηση,

(δ) τις δραστηριότητες και τις δαπάνες που δεν είναι επιλέξιμες για ενωσιακή χρηματοδότηση,

(ε) την επιλογή και έγκριση των προγραμμάτων εργασίας.

(ε) την επιλογή και έγκριση των προγραμμάτων εργασίας.

2. Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να εξασφαλίζεται η εκ μέρους των επιχειρήσεων τήρηση των υποχρεώσεών τους, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 160 για την απαίτηση σύστασης εγγύησης στις περιπτώσεις χορήγησης προκαταβολής της ενίσχυσης.

2. Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να εξασφαλίζεται η εκ μέρους των επιχειρήσεων τήρηση των υποχρεώσεών τους, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 160 για την απαίτηση σύστασης εγγύησης στις περιπτώσεις χορήγησης προκαταβολής της ενίσχυσης.

Or. en

 

Τροπολογία  135

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 30

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 30

Άρθρο 30

Επιχειρησιακά ταμεία

Επιχειρησιακά ταμεία

1. Οι οργανώσεις παραγωγών του τομέα των οπωροκηπευτικών μπορούν να συστήσουν επιχειρησιακό ταμείο. Το ταμείο χρηματοδοτείται από:

1. Οι οργανώσεις παραγωγών και/ή οι ενώσεις τους του τομέα των οπωροκηπευτικών μπορούν να συστήσουν ένα τριετές έως πενταετές επιχειρησιακό ταμείο. Το ταμείο χρηματοδοτείται από:

(α) χρηματικές εισφορές των μελών ή από την ίδια την οργάνωση παραγωγών·

(α) χρηματικές εισφορές που καταβάλλονται από:

 

і) μέλη της οργάνωσης παραγωγών και/ή την ίδια την οργάνωση παραγωγών, ή

 

(ii) ενώσεις των οργανώσεων παραγωγών μέσω των μελών τους.

(β) Ενωσιακή χρηματοδοτική συνδρομή που είναι δυνατόν να χορηγείται στις οργανώσεις παραγωγών, σύμφωνα με όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται σε κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις οι οποίες εκδίδονται από την Επιτροπή δυνάμει των άρθρων 35 και 36.

(β) ενωσιακή χρηματοδοτική συνδρομή που είναι δυνατόν να χορηγείται στις οργανώσεις παραγωγών ή στις ενώσεις τους, σε περίπτωση που αυτές υποβάλλουν, διαχειρίζονται και εφαρμόζουν ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα ή μέρος αυτού, σύμφωνα με όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται σε κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις οι οποίες εκδίδονται από την Επιτροπή δυνάμει των άρθρων 35 και 36.

2. Τα επιχειρησιακά ταμεία χρησιμοποιούνται μόνο για τη χρηματοδότηση επιχειρησιακών προγραμμάτων που υποβάλλονται και εγκρίνονται από τα κράτη μέλη.

2. Τα επιχειρησιακά ταμεία χρησιμοποιούνται μόνο για τη χρηματοδότηση επιχειρησιακών προγραμμάτων που υποβάλλονται και εγκρίνονται από τα κράτη μέλη.

Or. en

 

Τροπολογία  136

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 31

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 31

Άρθρο 31

Επιχειρησιακά προγράμματα

Επιχειρησιακά προγράμματα

1. Τα επιχειρησιακά προγράμματα του τομέα οπωροκηπευτικών έχουν δύο ή περισσότερους από τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 106 στοιχείο γ) ή από τους ακόλουθους στόχους:

1. Τα επιχειρησιακά προγράμματα του τομέα οπωροκηπευτικών έχουν δύο ή περισσότερους από τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 106 στοιχείο γ) ή δύο από τους ακόλουθους στόχους:

(α) προγραμματισμό της παραγωγής·

(α) προγραμματισμό της παραγωγής·

(β) βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων·

(β) βελτίωση της ποιότητας των νωπών ή μεταποιημένων προϊόντων·

(γ) ενίσχυση της εμπορικής αξίας των προϊόντων·

(γ) ενίσχυση της εμπορικής αξίας των προϊόντων·

(δ) προώθηση των προϊόντων, νωπών ή μεταποιημένων·

(δ) προώθηση των προϊόντων, νωπών ή μεταποιημένων·

(ε) περιβαλλοντικά μέτρα και μέθοδοι παραγωγής φιλικές προς το περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης της βιολογικής γεωργίας·

(ε) περιβαλλοντικά μέτρα, κυρίως στον τομέα του ύδατος, και μέθοδοι παραγωγής, χειρισμού, παρασκευής και μεταποίησης φιλικές προς το περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης της βιολογικής γεωργίας και της ολοκληρωμένης παραγωγής·

στ) πρόληψη και διαχείριση κρίσεων.

στ) πρόληψη και διαχείριση κρίσεων.

Τα επιχειρησιακά προγράμματα υποβάλλονται στα κράτη μέλη προς έγκριση.

Τα επιχειρησιακά προγράμματα υποβάλλονται στα κράτη μέλη προς έγκριση.

 

1α. Οι ενώσεις οργανώσεων παραγωγών μπορούν να αντικαθιστούν τα μέλη τους για τη διαχείριση, τη μεταχείριση, την εφαρμογή και την υποβολή των επιχειρησιακών προγραμμάτων.

 

Οι ενώσεις αυτές μπορούν επίσης να υποβάλουν μερικό επιχειρησιακό πρόγραμμα, αποτελούμενο από δράσεις που προσδιορίζονται αλλά δεν υλοποιούνται από τις οργανώσεις παραγωγών-μελών στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων τους. Τα μερικά αυτά επιχειρησιακά προγράμματα υπόκεινται στους ίδιους κανόνες με τα άλλα επιχειρησιακά προγράμματα και εξετάζονται ταυτόχρονα με τα επιχειρησιακά προγράμματα των οργανώσεων-μελών.

 

Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι:

 

(α) οι δράσεις των μερικών επιχειρησιακών προγραμμάτων χρηματοδοτούνται πλήρως από τις εισφορές των οργανώσεων παραγωγών που είναι μέλη της οικείας ένωσης και ότι τα κονδύλια καταβάλλονται από τα επιχειρησιακά ταμεία των εν λόγω οργανώσεων παραγωγών.

 

(β) οι δράσεις και η αντίστοιχη χρηματοδοτική συμμετοχή αναφέρονται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα κάθε οργάνωσης-μέλους·

 

(γ) δεν υπάρχει διπλή ενίσχυση.

2. Η πρόληψη και διαχείριση κρίσεων που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο στ) συνίσταται στην αποφυγή και στην αντιμετώπιση κρίσεων στις αγορές οπωροκηπευτικών και καλύπτει στο πλαίσιο αυτό:

2. Η πρόληψη και διαχείριση κρίσεων που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο στ) συνίσταται στην αποφυγή και στην αντιμετώπιση κρίσεων στις αγορές οπωροκηπευτικών και καλύπτει στο πλαίσιο αυτό:

(α) την απόσυρση από την αγορά,

(α) την πρόβλεψη και την παρακολούθηση της παραγωγής και της κατανάλωσης,

(β) την πρώιμη συγκομιδή ή μη συγκομιδή οπωροκηπευτικών,

(β) επενδύσεις που επιτρέπουν την καλύτερη διαχείριση των όγκων που διατίθενται στην αγορά,

(γ) ενέργειες προώθησης και επικοινωνίας,

(γ) μέτρα κατάρτισης, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και την ενίσχυση των ικανοτήτων διάρθρωσης,

(δ) μέτρα κατάρτισης,

(δ) ενέργειες προώθησης και επικοινωνίας, είτε για λόγους πρόληψης είτα κατά τη διάρκεια περιόδου κρίσεως,

(ε) την ασφάλιση της συγκομιδής,

(ε) παροχή στήριξης για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών σύστασης ταμείων αλληλοβοήθειας,

στ) τη στήριξη για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών σύστασης ταμείων αλληλοβοήθειας.

στ) ενισχύσεις για την εκρίζωση για τη μετατροπή των οπωρώνων,

 

(ζ) την απόσυρση από την αγορά, ακόμη και των προϊόντων που έχουν μεταποιηθεί από οργάνωση παραγωγών,

 

η) την πρώιμη συγκομιδή ή μη συγκομιδή οπωροκηπευτικών,

 

θ) την ασφάλιση της συγκομιδής.

Τα μέτρα πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων, συμπεριλαμβανομένης της αποπληρωμής του κεφαλαίου και των τόκων η οποία αναφέρεται στο τρίτο εδάφιο, δεν περιλαμβάνουν περισσότερο από το ένα τρίτο των δαπανών του επιχειρησιακού προγράμματος.

Τα μέτρα πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων, συμπεριλαμβανομένης της αποπληρωμής του κεφαλαίου και των τόκων η οποία αναφέρεται στο τέταρτο εδάφιο, δεν περιλαμβάνουν περισσότερο από το 40% των δαπανών του επιχειρησιακού προγράμματος.

 

Οι δράσεις ασφάλισης της συγκομιδής περιλαμβάνουν μέτρα που συμβάλλουν στην προστασία των εισοδημάτων των παραγωγών και στην κάλυψη των απωλειών αγοράς που υπέστη η οργάνωση παραγωγών ή/και τα μέλη της σε περίπτωση που τα εν λόγω εισοδήματα πλήττονται από φυσικές καταστροφές, δυσμενή κλιματικά φαινόμενα και, ενδεχομένως, ασθένειες ή προσβολή από επιβλαβείς οργανισμούς. Οι δικαιούχοι πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν λάβει τα αναγκαία μέτρα πρόληψης κινδύνων.

Οι οργανώσεις παραγωγών μπορούν να δανείζονται με εμπορικούς όρους για τη χρηματοδότηση μέτρων πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων. Σε αυτή την περίπτωση, η αποπληρωμή του κεφαλαίου και των τόκων των δανείων αυτών μπορεί να αποτελεί μέρος του επιχειρησιακού προγράμματος και, επομένως, μπορεί να είναι επιλέξιμη για ενωσιακή χρηματοδοτική συνδρομή δυνάμει του άρθρου 32. Οιαδήποτε συγκεκριμένη δράση για την πρόληψη και τη διαχείριση κρίσεων χρηματοδοτείται είτε από τα δάνεια αυτά είτε απευθείας, όχι όμως και με τους δύο τρόπους.

Οι οργανώσεις παραγωγών μπορούν να δανείζονται με εμπορικούς όρους για τη χρηματοδότηση μέτρων πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων. Σε αυτή την περίπτωση, η αποπληρωμή του κεφαλαίου και των τόκων των δανείων αυτών μπορεί να αποτελεί μέρος του επιχειρησιακού προγράμματος και, επομένως, μπορεί να είναι επιλέξιμη για ενωσιακή χρηματοδοτική συνδρομή δυνάμει του άρθρου 32. Οιαδήποτε συγκεκριμένη δράση για την πρόληψη και τη διαχείριση κρίσεων μπορεί να χρηματοδοτείται από τα δάνεια αυτά και/ή απευθείας από τις οργανώσεις παραγωγών.

 

2a. Για τους σκοπούς του παρόντος μέρους, νοούνται ως:

 

(α) «πρώιμη συγκομιδή» η πλήρης ή μερική συγκομιδή μη εμπορεύσιμων προϊόντων σε μια δεδομένη περιοχή, η οποία πραγματοποιείται πριν από την έναρξη της κανονικής συγκομιδής. Τα σχετικά προϊόντα δεν θα έχουν υποστεί ζημιές πριν από την πρώιμη συγκομιδή, είτε λόγω των καιρικών συνθηκών είτε λόγω ασθένειας ή άλλης αιτίας.

 

(β) «μη συγκομιδή» η κατάσταση κατά την οποία το σύνολο ή τμήμα της εμπορικής παραγωγής δεν λαμβάνεται από τη συγκεκριμένη περιοχή κατά τη διάρκεια του συνήθους κύκλου παραγωγής. Η καταστροφή των προϊόντων που προκαλείται από τις καιρικές συνθήκες ή ασθένεια δεν θεωρείται ως μη συγκομιδή·

3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε:

3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε:

(α) τα επιχειρησιακά προγράμματα να περιλαμβάνουν δύο ή περισσότερες περιβαλλοντικές δράσεις· ή

(α) τα επιχειρησιακά προγράμματα να περιλαμβάνουν δύο ή περισσότερες περιβαλλοντικές δράσεις· ή

(β) το 10% τουλάχιστον των δαπανών δυνάμει των επιχειρησιακών προγραμμάτων να καλύπτει περιβαλλοντικές δράσεις.

(β) το 10% τουλάχιστον των δαπανών δυνάμει των επιχειρησιακών προγραμμάτων να καλύπτει περιβαλλοντικές δράσεις.

Οι περιβαλλοντικές δράσεις τηρούν τις απαιτήσεις για γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις που προβλέπονται στο άρθρο 29 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Οι περιβαλλοντικές δράσεις τηρούν τις απαιτήσεις για γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις που προβλέπονται στο άρθρο 29 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Όταν το 80% τουλάχιστον των παραγωγών που είναι μέλη οργάνωσης παραγωγών υπόκειται σε μία ή περισσότερες ταυτόσημες γεωργοπεριβαλλοντικές δεσμεύσεις που προβλέπονται στο άρθρο 29 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), καθεμία από τις δεσμεύσεις αυτές θεωρείται περιβαλλοντική δράση, όπως αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο α).

Όταν το 80% τουλάχιστον των παραγωγών που είναι μέλη οργάνωσης παραγωγών υπόκειται σε μία ή περισσότερες ταυτόσημες γεωργοπεριβαλλοντικές δεσμεύσεις που προβλέπονται στο άρθρο 29 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), καθεμία από τις δεσμεύσεις αυτές θεωρείται περιβαλλοντική δράση, όπως αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο α).

Η στήριξη των περιβαλλοντικών δράσεων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο καλύπτει τις πρόσθετες δαπάνες και την απώλεια εισοδήματος που συνεπάγεται η δράση.

Η στήριξη των περιβαλλοντικών δράσεων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο καλύπτει τις πρόσθετες δαπάνες και την απώλεια εισοδήματος που συνεπάγεται η δράση.

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι επενδύσεις που αυξάνουν την πίεση που ασκείται στο περιβάλλον επιτρέπονται μόνο στις περιπτώσεις στις οποίες λαμβάνονται αποτελεσματικά μέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος από τις εν λόγω πιέσεις.

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι επενδύσεις που αυξάνουν την πίεση που ασκείται στο περιβάλλον επιτρέπονται μόνο στις περιπτώσεις στις οποίες λαμβάνονται αποτελεσματικά μέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος από τις εν λόγω πιέσεις.

Or. en

 

Τροπολογία  137

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 32

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 32

Άρθρο 32

Ενωσιακή χρηματοδοτική συνδρομή

Ενωσιακή χρηματοδοτική συνδρομή

1. Η ενωσιακή χρηματοδοτική συνδρομή ισούται με το ποσό των χρηματικών εισφορών που αναφέρονται στο άρθρο 30 παράγραφος 1 στοιχείο α) και έχουν όντως καταβληθεί, αλλά περιορίζεται στο 50% του ποσού των δαπανών που έχουν όντως πραγματοποιηθεί.

1. Η ενωσιακή χρηματοδοτική συνδρομή ισούται με το ποσό των χρηματικών εισφορών που αναφέρονται στο άρθρο 30 παράγραφος 1 στοιχείο α) και έχουν όντως καταβληθεί, αλλά περιορίζεται στο 50% του ποσού των δαπανών που έχουν όντως πραγματοποιηθεί ή στο 75% σε περίπτωση των εξόχως απόκεντρων περιφερειών.

2. Η ενωσιακή χρηματοδοτική συνδρομή δεν υπερβαίνει το 4,1% της αξίας της παραγωγής που διαθέτει στο εμπόριο κάθε οργάνωση παραγωγών.

2. Η ενωσιακή χρηματοδοτική συνδρομή δεν υπερβαίνει το 4,1% της αξίας των νωπών ή μεταποιημένων προϊόντων που διαθέτει στο εμπόριο κάθε οργάνωση παραγωγών και/ ή η ένωσή τους.

Ωστόσο, το ποσοστό αυτό μπορεί να αυξάνεται στο 4,6% της αξίας της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο, υπό τον όρο ότι το ποσό που υπερβαίνει το 4,1% της αξίας της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για μέτρα πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων.

Ωστόσο, το ποσοστό αυτό μπορεί να αυξάνεται στο 4,6% της αξίας των νωπών ή μεταποιημένων προϊόντων που διατίθενται στο εμπόριο από την οργάνωση παραγωγών, υπό τον όρο ότι το ποσό που υπερβαίνει το 4,1% της αξίας των νωπών ή μεταποιημένων προϊόντων που διατίθενται στο εμπόριο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για μέτρα πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων.

 

Στην περίπτωση ενώσεων οργανώσεων παραγωγών, το εν λόγω ποσοστό μπορεί να αυξηθεί έως το 5% της αξίας των νωπών ή μεταποιημένων προϊόντων που διατίθενται στο εμπόριο από την ένωση ή τα μέλη της υπό τον όρο ότι το ποσό που υπερβαίνει το 4,1% της αξίας των νωπών ή μεταποιημένων προϊόντων που διατίθεται στο εμπόριο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για μέτρα πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων που εφαρμόζει η εν λόγω ένωση οργανώσεων παραγωγών για λογαριασμό των μελών της.

3. Κατόπιν σχετικού αιτήματος οργάνωσης παραγωγών, το όριο του 50% που αναφέρεται στην παράγραφο 1 αυξάνεται σε 60% για ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα ή μέρος επιχειρησιακού προγράμματος που πληροί τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

3. Κατόπιν σχετικού αιτήματος οργάνωσης παραγωγών, το όριο του 50% που αναφέρεται στην παράγραφο 1 αυξάνεται σε 60% για ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα ή μέρος επιχειρησιακού προγράμματος που πληροί τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) υποβάλλεται από περισσότερες της μίας οργανώσεις παραγωγών της Ένωσης που αναπτύσσουν δραστηριότητες σε διαφορετικά κράτη μέλη στο πλαίσιο διεθνικών καθεστώτων·

(α) υποβάλλεται από περισσότερες της μίας οργανώσεις παραγωγών της Ένωσης που αναπτύσσουν δραστηριότητες σε διαφορετικά κράτη μέλη στο πλαίσιο διεθνικών καθεστώτων·

(β) υποβάλλεται από μία ή περισσότερες οργανώσεις παραγωγών οι οποίες μετέχουν σε καθεστώτα που λειτουργούν σε διεπαγγελματική βάση·

(β) υποβάλλεται από μία ή περισσότερες οργανώσεις παραγωγών οι οποίες μετέχουν σε καθεστώτα που λειτουργούν σε διεπαγγελματική βάση·

(γ) καλύπτει αποκλειστικά την παροχή ειδικής στήριξης για την παραγωγή βιολογικών προϊόντων που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου·

(γ) καλύπτει αποκλειστικά την παροχή ειδικής στήριξης για την παραγωγή βιολογικών προϊόντων που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου·

(δ) είναι το πρώτο που υποβάλλεται από αναγνωρισμένη οργάνωση παραγωγών η οποία έχει συγχωνευθεί με άλλη αναγνωρισμένη οργάνωση παραγωγών·

(δ) είναι το πρώτο που υποβάλλεται από αναγνωρισμένη οργάνωση παραγωγών η οποία έχει συγχωνευθεί με άλλη αναγνωρισμένη οργάνωση παραγωγών·

 

(δα) το πρόγραμμα υποβάλλεται από διάφορες αναγνωρισμένες οργανώσεις παραγωγών, που συγκεντρώνονται σε μια κοινή εμπορική θυγατρική·

(ε) είναι το πρώτο που υποβάλλεται από αναγνωρισμένη ένωση οργανώσεων παραγωγών·

(ε) είναι το πρώτο που υποβάλλεται από αναγνωρισμένη ένωση οργανώσεων παραγωγών·

στ) υποβάλλεται από οργανώσεις παραγωγών σε κράτη μέλη στα οποία οι οργανώσεις παραγωγών διοχετεύουν στο εμπόριο παραγωγή που αντιστοιχεί σε λιγότερο από το 20% της παραγωγής οπωροκηπευτικών·

στ) υποβάλλεται από οργανώσεις παραγωγών σε κράτη μέλη στα οποία οι οργανώσεις παραγωγών διοχετεύουν στο εμπόριο παραγωγή που αντιστοιχεί σε λιγότερο από το 20% της παραγωγής οπωροκηπευτικών·

(ζ) υποβάλλεται από οργανώσεις παραγωγών σε μία από τις εξόχως απόκεντρες περιοχές που αναφέρονται στο άρθρο 349 της Συνθήκης·

(ζ) υποβάλλεται από οργανώσεις παραγωγών σε μία από τις εξόχως απόκεντρες περιοχές που αναφέρονται στο άρθρο 349 της Συνθήκης ή στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1405/2006·

η) καλύπτει αποκλειστικά την ειδική στήριξη για δράσεις προώθησης της κατανάλωσης οπωροκηπευτικών που απευθύνονται στα παιδιά σε εκπαιδευτικά ιδρύματα.

 

4. Το όριο του 50% που αναφέρεται στην παράγραφο 1 αυξάνεται σε 100% στην περίπτωση αποσύρσεων οπωροκηπευτικών από την αγορά οι οποίες δεν υπερβαίνουν το 5% του όγκου της παραγωγής που διαθέτει στο εμπόριο κάθε οργάνωση παραγωγών και τα οποία διατίθενται με:

4. Το όριο του 50% που αναφέρεται στην παράγραφο 1 αυξάνεται σε 100% στην περίπτωση αποσύρσεων οπωροκηπευτικών από την αγορά οι οποίες δεν υπερβαίνουν το 5% του όγκου της παραγωγής που διαθέτει στο εμπόριο κάθε οργάνωση παραγωγών και τα οποία διατίθενται με:

(α) δωρεάν διανομή σε φιλανθρωπικές οργανώσεις και ιδρύματα που εγκρίνονται για τον σκοπό αυτό από τα κράτη μέλη, για τις δραστηριότητές τους υπέρ ατόμων στα οποία η εθνική νομοθεσία χορηγεί δικαίωμα δημόσιας αρωγής, ιδίως επειδή στερούνται επαρκών πόρων για τη συντήρησή τους·

(α) δωρεάν διανομή σε φιλανθρωπικές οργανώσεις και ιδρύματα που εγκρίνονται για τον σκοπό αυτό από τα κράτη μέλη, για τις δραστηριότητές τους υπέρ ατόμων στα οποία η εθνική νομοθεσία χορηγεί δικαίωμα δημόσιας αρωγής, ιδίως επειδή στερούνται επαρκών πόρων για τη συντήρησή τους·

(β) δωρεάν διανομή σε σωφρονιστικά ιδρύματα, σε σχολεία και δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα, σε παιδικές κατασκηνώσεις καθώς και σε νοσοκομεία και γηροκομεία που ορίζονται από τα κράτη μέλη, τα οποία λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι ποσότητες που διανέμονται στο πλαίσιο αυτό είναι συμπληρωματικές εκείνων που αγοράζουν κανονικά τα εν λόγω ιδρύματα.

(β) δωρεάν διανομή σε σωφρονιστικά ιδρύματα, σε σχολεία και στα ιδρύματα που αναφέρονται στο άρθρο 20α, σε παιδικές κατασκηνώσεις καθώς και σε νοσοκομεία και γηροκομεία που ορίζονται από τα κράτη μέλη, τα οποία λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι ποσότητες που διανέμονται στο πλαίσιο αυτό είναι συμπληρωματικές εκείνων που αγοράζουν κανονικά τα εν λόγω ιδρύματα.

Or. en

 

Τροπολογία  138

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 34

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 34

Άρθρο 34

Εθνικό πλαίσιο και εθνική στρατηγική για τα επιχειρησιακά προγράμματα

Εθνικό πλαίσιο και εθνική στρατηγική για τα επιχειρησιακά προγράμματα

1. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν εθνικό πλαίσιο για την εκπόνηση των γενικών όρων για τις περιβαλλοντικές δράσεις που αναφέρονται στο άρθρο 31 παράγραφος 3. Το εν λόγω πλαίσιο προβλέπει ιδίως ότι οι δράσεις αυτές πρέπει να πληρούν τις κατάλληλες απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και ιδίως εκείνες που προβλέπονται στο άρθρο 6 για τη συνοχή.

1. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν εθνικό πλαίσιο για την εκπόνηση των γενικών όρων για τις περιβαλλοντικές δράσεις που αναφέρονται στο άρθρο 31 παράγραφος 3. Το εν λόγω πλαίσιο προβλέπει ιδίως ότι οι δράσεις αυτές πρέπει να πληρούν τις κατάλληλες απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και ιδίως εκείνες που προβλέπονται στο άρθρο 6 για τη συνοχή.

Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν το προτεινόμενο πλαίσιό τους στην Επιτροπή, η οποία μπορεί, με εκτελεστικές πράξεις, να απαιτήσει την τροποποίησή του εντός τριών μηνών, εάν διαπιστώσει ότι η πρόταση δεν συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 191 της Συνθήκης και στο έβδομο ενωσιακό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον. Οι επενδύσεις σε μεμονωμένες εκμεταλλεύσεις στις οποίες παρέχεται στήριξη στο πλαίσιο επιχειρησιακών προγραμμάτων πρέπει επίσης να εξυπηρετούν τους εν λόγω στόχους.

Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν το προτεινόμενο πλαίσιό τους στην Επιτροπή, η οποία μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις, χωρίς την εφαρμογή του άρθρου 162, παράγραφος 2 ή 3, απαιτώντας την τροποποίησή του εντός τριών μηνών, εάν διαπιστώσει ότι η πρόταση δεν συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 191 της Συνθήκης και στο έβδομο ενωσιακό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον. Οι επενδύσεις σε μεμονωμένες εκμεταλλεύσεις στις οποίες παρέχεται στήριξη στο πλαίσιο επιχειρησιακών προγραμμάτων πρέπει επίσης να εξυπηρετούν τους εν λόγω στόχους.

2. Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει εθνική στρατηγική για βιώσιμα επιχειρησιακά προγράμματα στον τομέα των οπωροκηπευτικών. Η στρατηγική αυτή περιλαμβάνει:

2. Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει εθνική στρατηγική για βιώσιμα επιχειρησιακά προγράμματα στον τομέα των οπωροκηπευτικών. Η στρατηγική αυτή περιλαμβάνει:

(α) ανάλυση της κατάστασης από πλευράς ισχυρών και ασθενών σημείων και του δυναμικού ανάπτυξης·

(α) ανάλυση της κατάστασης από πλευράς ισχυρών και ασθενών σημείων και του δυναμικού ανάπτυξης·

(β) αιτιολόγηση των επιλεγόμενων προτεραιοτήτων·

(β) αιτιολόγηση των επιλεγόμενων προτεραιοτήτων·

(γ) τους στόχους των επιχειρησιακών προγραμμάτων και μέσων, καθώς και δείκτες επιδόσεων·

(γ) τους στόχους των επιχειρησιακών προγραμμάτων και μέσων, καθώς και δείκτες επιδόσεων·

(δ) αξιολόγηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων·

(δ) αξιολόγηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων·

(ε) υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων από τις οργανώσεις παραγωγών.

(ε) υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων από τις οργανώσεις παραγωγών.

Η εθνική στρατηγική ενσωματώνει επίσης το εθνικό πλαίσιο που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

Η εθνική στρατηγική ενσωματώνει επίσης το εθνικό πλαίσιο που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρμόζονται στα κράτη μέλη που δεν διαθέτουν αναγνωρισμένες οργανώσεις παραγωγών.

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρμόζονται στα κράτη μέλη που δεν διαθέτουν αναγνωρισμένες οργανώσεις παραγωγών.

Or. en

 

Τροπολογία  139

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 34 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 34α

 

Εθνικό δίκτυο

 

1. Τα κράτη μέλη δύνανται να θεσπίσουν ένα εθνικό δίκτυο οπωροκηπευτικών που θα περιλαμβάνει τις οργανώσεις παραγωγών, τις ενώσεις οργανώσεων παραγωγών και τις αρχές που ασχολούνται με την εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής.

 

2. Το δίκτυο χρηματοδοτείται από εισφορά 0,5%, κατά ανώτατο όριο, επί της συμμετοχής της Ένωσης στη χρηματοδότηση των επιχειρησιακών ταμείων.

 

3. Στόχος του εν λόγω δικτύου είναι η διαχείριση του δικτύου, η ανάλυση των μεταβιβάσιμων βέλτιστων πρακτικών και η συλλογή των σχετικών πληροφοριών, η διοργάνωση συνεδρίων και σεμιναρίων για τα άτομα που ασχολούνται με τη διαχείριση της εθνικής στρατηγικής, η υλοποίηση προγραμμάτων παρακολούθησης και αξιολόγησης της εθνικής στρατηγικής καθώς και η διεξαγωγή άλλων δραστηριοτήτων που προσδιορίζονται από την εθνική στρατηγική.

Or. en

 

Τροπολογία  140

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 35

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 35

Άρθρο 35

Εκχώρηση αρμοδιοτήτων

Εκχώρηση αρμοδιοτήτων

Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να εξασφαλίζεται αποτελεσματική, στοχοθετημένη και βιώσιμη στήριξη των οργανώσεων παραγωγών του τομέα των οπωροκηπευτικών, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 160 για να θεσπίσει διατάξεις σχετικά με:

Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να εξασφαλίζεται αποτελεσματική, στοχοθετημένη και βιώσιμη στήριξη των οργανώσεων παραγωγών του τομέα των οπωροκηπευτικών, ανατίθεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 160 για να θεσπίσει διατάξεις σχετικά με:

(α) τα επιχειρησιακά ταμεία και τα επιχειρησιακά προγράμματα, όσον αφορά:

(α) τα επιχειρησιακά ταμεία και τα επιχειρησιακά προγράμματα, όσον αφορά:

і) το προβλεπόμενο ποσό, τη χρηματοδότηση και χρήση των επιχειρησιακών ταμείων,

і) το προβλεπόμενο ποσό, τη χρηματοδότηση και χρήση των επιχειρησιακών ταμείων,

(ii) το περιεχόμενο, τη διάρκεια, την έγκριση και την τροποποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων,

(ii) το περιεχόμενο, τη διάρκεια, την έγκριση και την τροποποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων,

(iii) την επιλεξιμότητα των μέτρων, δράσεων ή δαπανών στο πλαίσιο επιχειρησιακού προγράμματος, καθώς και τις συμπληρωματικές εθνικές διατάξεις για το θέμα αυτό,

(iii) την επιλεξιμότητα των μέτρων, δράσεων ή δαπανών στο πλαίσιο επιχειρησιακού προγράμματος, τις διατάξεις που αφορούν τις επενδύσεις στις μεμονωμένες εκμεταλλεύσεις, καθώς και τις συμπληρωματικές εθνικές διατάξεις για το θέμα αυτό,

iv) τη σχέση μεταξύ επιχειρησιακών προγραμμάτων και προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης,

iv) τη σχέση μεταξύ επιχειρησιακών προγραμμάτων και προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης,

v) τα επιχειρησιακά προγράμματα ενώσεων οργανώσεων παραγωγών,

v) τα επιχειρησιακά προγράμματα ενώσεων οργανώσεων παραγωγών,

 

(va) τις ειδικές διατάξεις που εφαρμόζονται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι ενώσεις οργανώσεων παραγωγών αντικαθιστούν, εν όλω ή εν μέρει, τα μέλη τους για τη διαχείριση, τη μεταχείριση, την εφαρμογή και την υποβολή των επιχειρησιακών προγραμμάτων·

(β) τη δομή και το περιεχόμενο του εθνικού πλαισίου και της εθνικής στρατηγικής,

(β) τη δομή και το περιεχόμενο του εθνικού πλαισίου και της εθνικής στρατηγικής,

(γ) την ενωσιακή χρηματοδοτική συνδρομή, όσον αφορά:

(γ) την ενωσιακή χρηματοδοτική συνδρομή, όσον αφορά:

і) τη βάση υπολογισμού της ενωσιακής χρηματοδοτικής συνδρομής, και ιδίως της αξίας της παραγωγής που διαθέτει στο εμπόριο μια οργάνωση παραγωγών,

і) τη βάση υπολογισμού της ενωσιακής χρηματοδοτικής συνδρομής, και ιδίως της αξίας της παραγωγής που διαθέτει στο εμπόριο μια οργάνωση παραγωγών,

(ii) τις εφαρμοστέες περιόδους αναφοράς για τον υπολογισμό της ενίσχυσης,

(ii) τις εφαρμοστέες περιόδους αναφοράς για τον υπολογισμό της ενίσχυσης,

(iii) τις μειώσεις των δικαιωμάτων χρηματοδοτικής συνδρομής σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης,

(iii) τις μειώσεις των δικαιωμάτων χρηματοδοτικής συνδρομής σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης,

iv) την παροχή προκαταβολών και τη σύσταση και κατάπτωση εγγυήσεων σε περίπτωση προκαταβολών,

iv) την παροχή προκαταβολών και τη σύσταση και κατάπτωση εγγυήσεων σε περίπτωση προκαταβολών,

 

(iv α) τις ειδικές διατάξεις που εφαρμόζονται στην χρηματοδότηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων των ενώσεων οργανώσεων παραγωγών, και ειδικότερα εκείνες που αφορούν τα ανώτατα όρια που αναφέρονται στο άρθρο 32, παράγραφος 2,

(δ) μέτρα πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων, όσον αφορά:

(δ) μέτρα πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων, όσον αφορά:

і) την επιλογή των μέτρων πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων,

і) την επιλογή των μέτρων πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων,

(ii) τον ορισμό της απόσυρσης από την αγορά,

(ii) τους όρους υπό τους οποίους η απόσυρση από την αγορά έχει ενεργοποιηθεί,

(iii) τους προορισμούς των προϊόντων που αποσύρονται,

(iii) τους προορισμούς των προϊόντων που αποσύρονται,

iv) τη μέγιστη στήριξη για τις αποσύρσεις από την αγορά,

iv) τη μέγιστη στήριξη για τις αποσύρσεις από την αγορά,

v) προηγούμενες κοινοποιήσεις στην περίπτωση αποσύρσεων από την αγορά,

v) προηγούμενες κοινοποιήσεις στην περίπτωση αποσύρσεων από την αγορά,

vi) τον υπολογισμό του όγκου της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο στην περίπτωση αποσύρσεων,

vi) τον υπολογισμό του όγκου της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο στην περίπτωση αποσύρσεων,

(vii) την εμφάνιση του ευρωπαϊκού εμβλήματος στις συσκευασίες των προϊόντων που προορίζονται για δωρεάν διανομή,

(vii) την εμφάνιση του ευρωπαϊκού εμβλήματος στις συσκευασίες των προϊόντων που προορίζονται για δωρεάν διανομή,

(viii) τους όρους για τους αποδέκτες των προϊόντων που αποσύρονται,

(viii) τους όρους για τους αποδέκτες των προϊόντων που αποσύρονται,

(ix) τους ορισμούς της πρώιμης συγκομιδής και της μη συγκομιδής,

 

(x) τους όρους εφαρμογής της πρώιμης συγκομιδής και της μη συγκομιδής,

(x) τους όρους εφαρμογής της πρώιμης συγκομιδής και της μη συγκομιδής,

(xi) τους στόχους της ασφάλισης της συγκομιδής,

(xi) τους όρους εφαρμογής της ασφάλισης της συγκομιδής,

(xii) τον ορισμό του δυσμενούς καιρικού φαινομένου,

 

(xiii) τους όρους παροχής στήριξης για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών σύστασης ταμείων αλληλοβοήθειας,

(xiii) τους όρους παροχής στήριξης για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών σύστασης ταμείων αλληλοβοήθειας,

(ε) την ενωσιακή χρηματοδοτική συνδρομή, όσον αφορά:

(ε) την ενωσιακή χρηματοδοτική συνδρομή, όσον αφορά:

і) τον βαθμό οργάνωσης των παραγωγών,

і) τον βαθμό οργάνωσης των παραγωγών,

(ii) τις τροποποιήσεις των επιχειρησιακών προγραμμάτων,

(ii) τις τροποποιήσεις των επιχειρησιακών προγραμμάτων,

(iii) τις μειώσεις των δικαιωμάτων χρηματοδοτικής συνδρομής σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής των αιτήσεων χρηματοδοτικής συνδρομής,

(iii) τις μειώσεις των δικαιωμάτων χρηματοδοτικής συνδρομής σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής των αιτήσεων χρηματοδοτικής συνδρομής,

iv) τη σύσταση, αποδέσμευση και κατάπτωση εγγυήσεων σε περίπτωση προκαταβολών,

iv) τη σύσταση, αποδέσμευση και κατάπτωση εγγυήσεων σε περίπτωση προκαταβολών,

v) το μέγιστο ποσοστό της επιστροφής από την Ένωση της εθνικής χρηματοδοτικής συνδρομής.

v) το μέγιστο ποσοστό της επιστροφής από την Ένωση της εθνικής χρηματοδοτικής συνδρομής.

Or. en

 

Τροπολογία  141

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 38

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 38

Άρθρο 38

Συμβατότητα και συνοχή

Συμβατότητα και συνοχή

1. Τα προγράμματα στήριξης πρέπει να συμβιβάζονται με το ενωσιακό δίκαιο και να συνάδουν με τις δραστηριότητες, τις πολιτικές και τις προτεραιότητες της Ένωσης.

1. Τα προγράμματα στήριξης πρέπει να συμβιβάζονται με το ενωσιακό δίκαιο και να συνάδουν με τις δραστηριότητες, τις πολιτικές και τις προτεραιότητες της Ένωσης.

2. Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για τα προγράμματα στήριξης και εξασφαλίζουν ότι διαθέτουν εσωτερική συνοχή, καταρτίζονται και εφαρμόζονται κατά αντικειμενικό τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική κατάσταση των οικείων παραγωγών και την ανάγκη να αποφευχθεί η αδικαιολόγητα άνιση μεταχείριση των παραγωγών.

2. Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για τα προγράμματα στήριξης και εξασφαλίζουν ότι διαθέτουν εσωτερική συνοχή, καταρτίζονται και εφαρμόζονται κατά αντικειμενικό τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική κατάσταση των οικείων παραγωγών και την ανάγκη να αποφευχθεί η αδικαιολόγητα άνιση μεταχείριση των παραγωγών.

3. Δεν χορηγείται στήριξη για:

3. Δεν χορηγείται στήριξη για:

(α) ερευνητικά έργα και μέτρα στήριξης των ερευνητικών έργων με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 43 παράγραφος 3 στοιχεία δ) και ε)·

 

(β) μέτρα τα οποία περιλαμβάνονται στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης των κρατών μελών δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

(β) μέτρα τα οποία περιλαμβάνονται στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης των κρατών μελών δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Or. en

 

Τροπολογία  142

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 39

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 39

Άρθρο 39

Υποβολή προγραμμάτων στήριξης

Υποβολή προγραμμάτων στήριξης

1. Κάθε κράτος μέλος παραγωγής που αναφέρεται στο παράρτημα IV υποβάλλει στην Επιτροπή σχέδιο πενταετούς προγράμματος στήριξης που περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα από τα επιλέξιμα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 40.

1. Κάθε κράτος μέλος παραγωγής που αναφέρεται στο παράρτημα IV υποβάλλει στην Επιτροπή σχέδιο πενταετούς προγράμματος στήριξης που περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα από τα επιλέξιμα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 40.

 

1α. Τα μέτρα στήριξης στο πλαίσιο των προγραμμάτων στήριξης καταρτίζονται στο γεωγραφικό επίπεδο το οποίο τα κράτη μέλη θεωρούν το πιο ενδεδειγμένο. Πριν από την υποβολή στην Επιτροπή από το κράτος μέλος, το πρόγραμμα στήριξης αποτελεί αντικείμενο διαβούλευσης με τις αρμόδιες αρχές και τους οργανισμούς στο κατάλληλο εδαφικό επίπεδο.

 

1β. Κάθε κράτος μέλος υποβάλλει ένα μόνον σχέδιο προγράμματος στήριξης στο οποίο μπορεί να λαμβάνονται υπόψη οι περιφερειακές ιδιαιτερότητες.

2. Τα προγράμματα στήριξης αρχίζουν να ισχύουν τρεις μήνες μετά την υποβολή τους στην Επιτροπή.

2. Τα προγράμματα στήριξης αρχίζουν να ισχύουν τρεις μήνες μετά την υποβολή τους στην Επιτροπή.

Ωστόσο, εάν η Επιτροπή διαπιστώσει, με εκτελεστική πράξη, ότι το υποβληθέν πρόγραμμα στήριξης δεν πληροί τους κανόνες του παρόντος τμήματος, ενημερώνει σχετικά το κράτος μέλος. Στην περίπτωση αυτή, το κράτος μέλος υποβάλλει αναθεωρημένο πρόγραμμα στήριξης στην Επιτροπή. Το αναθεωρημένο πρόγραμμα στήριξης αρχίζει να ισχύει δύο μήνες μετά την κοινοποίησή του, εκτός αν παραμένει μη συμβατό, οπότε εφαρμόζεται το παρόν εδάφιο.

Ωστόσο, εάν η Επιτροπή διαπιστώσει, με εκτελεστική πράξη, ότι το υποβληθέν πρόγραμμα στήριξης δεν πληροί τους κανόνες του παρόντος τμήματος, ενημερώνει σχετικά το κράτος μέλος. Στην περίπτωση αυτή, το κράτος μέλος υποβάλλει αναθεωρημένο πρόγραμμα στήριξης στην Επιτροπή. Το αναθεωρημένο πρόγραμμα στήριξης αρχίζει να ισχύει δύο μήνες μετά την κοινοποίησή του, εκτός αν παραμένει μη συμβατό, οπότε εφαρμόζεται το παρόν εδάφιο.

3. Η παράγραφος 2 εφαρμόζεται τηρουμένων των αναλογιών στις τροποποιήσεις των προγραμμάτων στήριξης που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη.

3. Η παράγραφος 2 εφαρμόζεται τηρουμένων των αναλογιών στις τροποποιήσεις των προγραμμάτων στήριξης που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη.

Or. en

 

Τροπολογία  143

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 39 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 39α

 

Περιεχόμενο των προγραμμάτων στήριξης

 

Τα προγράμματα στήριξης περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 

(α) λεπτομερή περιγραφή των προτεινόμενων μέτρων καθώς και ποσοτικά προσδιορισμένους στόχους,

 

(β) τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων που διεξήχθησαν,

 

(γ) μια αξιολόγηση των αναμενόμενων τεχνικών, οικονομικών, οικολογικών και κοινωνικών επιπτώσεων,

 

(δ) χρονοδιάγραμμα για την εκτέλεση των μέτρων,

 

(ε) γενικό δημοσιονομικό πίνακα με τους πόρους που διατίθενται και την προβλεπόμενη ενδεικτική κατανομή των πόρων μεταξύ των μέτρων σύμφωνα με τα ανώτατα όρια που προβλέπονται στο παράρτημα IV,

 

στ) τα κριτήρια και τους ποσοτικούς δείκτες που θα χρησιμοποιηθούν για την επιτήρηση και αξιολόγηση καθώς και τα μέτρα που θα αναληφθούν για να εξασφαλισθεί ότι τα προγράμματα υποστήριξης υλοποιούνται κατάλληλα και αποτελεσματικά, και

 

(ζ) τον ορισμό των αρμοδίων αρχών και θεσμών που θα είναι υπεύθυνοι για την υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος στήριξης.

Or. en

 

Τροπολογία  144

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 40

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 40

Άρθρο 40

Επιλέξιμα μέτρα

Επιλέξιμα μέτρα

Τα προγράμματα στήριξης μπορούν να περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

Τα προγράμματα στήριξης μπορούν να περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

(α) στήριξη στο πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης σύμφωνα με το άρθρο 42·

 

(β) προώθηση, σύμφωνα με το άρθρο 43·

(β) προώθηση, σύμφωνα με το άρθρο 43·

(γ) αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων σύμφωνα με το άρθρο 44·

(γ) αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων σύμφωνα με το άρθρο 44·

(δ) πρώιμο τρύγο σύμφωνα με το άρθρο 45·

(δ) πρώιμο τρύγο σύμφωνα με το άρθρο 45·

(ε) ταμεία αλληλοβοήθειας σύμφωνα με το άρθρο 46·

(ε) ταμεία αλληλοβοήθειας σύμφωνα με το άρθρο 46·

στ) ασφάλιση της συγκομιδής σύμφωνα με το άρθρο 47·

στ) ασφάλιση της συγκομιδής σύμφωνα με το άρθρο 47·

(ζ) επενδύσεις σύμφωνα με το άρθρο 48·

(ζ) επενδύσεις σύμφωνα με το άρθρο 48·

η) απόσταξη υποπροϊόντων σύμφωνα με το άρθρο 49·

η) απόσταξη υποπροϊόντων σύμφωνα με το άρθρο 49·

 

ηα) έρευνα και ανάπτυξη σύμφωνα με το άρθρο 43α·

 

(ηβ) πρόγραμμα στήριξης για παραγωγή οίνου σε απότομες πλαγιές, σύμφωνα με το άρθρο 44α.

Or. en

 

Τροπολογία  145

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 42

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 42

διαγράφεται

Καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης και στήριξη στους αμπελοκαλλιεργητές

 

Τα προγράμματα στήριξης μπορούν να περιλαμβάνουν την παροχή στήριξης στους αμπελοκαλλιεργητές μόνο με τη μορφή παροχής δικαιωμάτων ενίσχυσης σύμφωνα με απόφαση που λαμβάνουν τα κράτη έως την 1η Δεκεμβρίου 2012 δυνάμει του άρθρου 137 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [COM(2010)799] και με τους όρους που προβλέπει το εν λόγω άρθρο.

 

Or. en

 

Τροπολογία  146

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 43

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 43

Άρθρο 43

Προώθηση στις τρίτες χώρες

Προώθηση

1. Η στήριξη δυνάμει του παρόντος άρθρου καλύπτει μέτρα ενημέρωσης ή προώθησης σε τρίτες χώρες για τους ενωσιακούς οίνους και, συνεπώς, βελτιώνει την ανταγωνιστικότητά τους στις εν λόγω χώρες.

1. Η στήριξη δυνάμει του παρόντος άρθρου καλύπτει μέτρα ενημέρωσης ή προώθησης πρωτίστως σε τρίτες χώρες, αλλά και στην εσωτερική αγορά, για τους ενωσιακούς οίνους και, συνεπώς, βελτιώνει την ανταγωνιστικότητά τους στις εν λόγω χώρες.

2. Τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 αφορούν οίνους με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη ή οίνους με ένδειξη της οινοποιήσιμης ποικιλίας αμπέλου.

2. Τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 αφορούν οίνους με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη ή οίνους με ένδειξη της οινοποιήσιμης ποικιλίας αμπέλου.

3. Τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορούν να συνίστανται σε:

3. Τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορούν να συνίστανται σε:

(α) δημόσιες σχέσεις, προώθηση ή διαφήμιση, ιδίως εκείνες που τονίζουν τα πλεονεκτήματα των ενωσιακών προϊόντων, κυρίως από πλευράς ποιότητας, ασφάλειας των τροφίμων ή προστασίας του περιβάλλοντος·

(α) δημόσιες σχέσεις, προώθηση ή διαφήμιση, ιδίως εκείνες που τονίζουν τα πλεονεκτήματα των ενωσιακών προϊόντων, κυρίως από πλευράς ποιότητας, ασφάλειας των τροφίμων ή περιβαλλοντικών προτύπων·

(β) συμμετοχή σε εκδηλώσεις, εμποροπανηγύρεις ή εκθέσεις διεθνούς σημασίας·

(β) συμμετοχή σε εκδηλώσεις, εμποροπανηγύρεις ή εκθέσεις διεθνούς σημασίας·

(γ) ενημερωτικές εκστρατείες, ιδίως για τα ενωσιακά συστήματα που αφορούν τις ονομασίες προέλευσης, τις γεωγραφικές ενδείξεις και τη βιολογική παραγωγή·

(γ) ενημερωτικές εκστρατείες, ιδίως για τα ενωσιακά συστήματα που αφορούν τις ονομασίες προέλευσης, τις γεωγραφικές ενδείξεις και τη βιολογική παραγωγή·

(δ) μελέτες νέων αγορών, αναγκαίες για τη διεύρυνση των εμπορικών διεξόδων·

(δ) μελέτες νέων αγορών, αναγκαίες για τη διεύρυνση των εμπορικών διεξόδων·

(ε) μελέτες για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των μέτρων ενημέρωσης και προώθησης.

(ε) μελέτες για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των μέτρων ενημέρωσης και προώθησης.

4. Η ενωσιακή συνεισφορά στις δραστηριότητες προώθησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν υπερβαίνει το 50% των επιλέξιμων δαπανών.

4. Η ενωσιακή συνεισφορά στις δραστηριότητες προώθησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν υπερβαίνει το 50% των επιλέξιμων δαπανών.

Or. en

 

Τροπολογία  147

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 43 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 43α

 

Έρευνα και ανάπτυξη

 

Η στήριξη της έρευνας και ανάπτυξης επιτρέπει τη χρηματοδότηση ερευνητικών δράσεων που προσανατολίζονται κυρίως στη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, του αντίκτυπου της παραγωγής στο περιβάλλον και της υγειονομικής ασφάλειας στον αμπελοοινικό τομέα.

Or. en

 

Τροπολογία  148

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 43 β (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 43β

 

Ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών στον τομέα προηγμένων συστημάτων βιώσιμης παραγωγής

 

1. Η στήριξη στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου καλύπτει μέτρα στήριξης της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά τα προηγμένα συστήματα βιώσιμης παραγωγής και, συνεπώς, επιτρέπει στους γεωργούς να αποκτήσουν νέες ικανότητες.

 

2. Τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 εφαρμόζονται σε προηγμένα συστήματα αμπελουργίας και οινοπαραγωγής τα οποία αυξάνουν την εδαφική κάλυψη, μειώνουν αισθητά τη χρήση φυτοφαρμάκων και χημικών λιπασμάτων ή αυξάνουν την ποικιλότητα των ειδών και τα οποία υπερβαίνουν τις απαιτήσεις περί πολλαπλής συμμόρφωσης που προβλέπονται στον Τίτλο VI του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.[…] (οριζόντιος κανονισμός σχετικά με την ΚΓΠ).

 

3. Τα μέτρα τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορούν να συμπεριλαμβάνουν:

 

(α) την επιλογή, την περιγραφή και τη δημοσίευση βέλτιστων πρακτικών στον τομέα των προηγμένων βιώσιμων οινολογικών πρακτικών·

 

(β) την επιμόρφωση στον γεωργικό τομέα και την ενίσχυση των ικανοτήτων σε σχέση με τα προηγμένα συστήματα βιώσιμης γεωργίας.

Or. en

 

Τροπολογία  149

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 44

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 44

Άρθρο 44

Αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων

Αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων

1. Στόχος των μέτρων αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των αμπελουργών.

1. Στόχος των μέτρων αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των αμπελουργών.

2. Η αναδιάρθρωση και η μετατροπή αμπελώνων χρηματοδοτούνται σύμφωνα με το παρόν άρθρο μόνο εάν τα κράτη μέλη υποβάλουν απογραφή του οικείου δυναμικού παραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 102 παράγραφος 3.

2. Η αναδιάρθρωση και η μετατροπή αμπελώνων χρηματοδοτούνται σύμφωνα με το παρόν άρθρο μόνο εάν τα κράτη μέλη υποβάλουν απογραφή του οικείου δυναμικού παραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 102 παράγραφος 3.

3. Η στήριξη για αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων μπορεί να καλύπτει μόνο μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες δραστηριότητες:

3. Η στήριξη για αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων μπορεί να καλύπτει μόνο μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες δραστηριότητες:

(α) τη μετατροπή ποικιλίας, συμπεριλαμβανομένου του επανεμβολιασμού·

(α) τη μετατροπή ποικιλίας, συμπεριλαμβανομένου του επανεμβολιασμού·

(β) τη μετεγκατάσταση αμπελώνων·

(β) τη μετεγκατάσταση αμπελώνων·

(γ) βελτιώσεις των τεχνικών διαχείρισης των αμπελώνων.

(γ) βελτιώσεις των τεχνικών διαχείρισης των αμπελώνων.

 

γα) μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων·

 

(γβ) επαναφύτευση για λόγους υγείας, όταν δεν διατίθεται τεχνική λύση για τη διάσωση της παραγωγής.

Δεν παρέχεται στήριξη για την κανονική ανανέωση των αμπελώνων που προσεγγίζουν το τέλος της φυσικής τους ζωής.

Δεν παρέχεται στήριξη για την κανονική ανανέωση των αμπελώνων που προσεγγίζουν το τέλος της φυσικής τους ζωής, δηλ. την επαναφύτευση της ίδιας ποικιλίας στον ίδιο αμπελώνα και με τις ίδιες οινοποιητικές μεθόδους.

 

Τα κράτη μέλη δύνανται να ορίσουν περαιτέρω προδιαγραφές, ιδίως όσον αφορά την ηλικία των αμπελώνων που αντικαθίστανται.

4. Η στήριξη για αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων μπορεί να λαμβάνει μόνο τις ακόλουθες μορφές:

4. Η στήριξη για βελτίωση των συστημάτων οινοπαραγωγής και για αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων μπορεί να λαμβάνει μόνο τις ακόλουθες μορφές:

(α) αποζημίωση των παραγωγών για τις απώλειες εισοδήματος τις οποίες έχουν υποστεί λόγω της εφαρμογής του μέτρου·

(α) αποζημίωση των παραγωγών για τις απώλειες εισοδήματος τις οποίες έχουν υποστεί λόγω της εφαρμογής του μέτρου·

(β) συμβολή στο κόστος της αναδιάρθρωσης και της μετατροπής.

(β) συμβολή στο κόστος της αναδιάρθρωσης και της μετατροπής.

5. Η αποζημίωση των παραγωγών για τις απώλειες εισοδήματος όπως αναφέρεται στην παράγραφο 4 στοιχείο α) μπορεί να καλύπτει έως και το 100% της σχετικής απώλειας και μπορεί να λάβει μία από τις ακόλουθες μορφές:

5. Η αποζημίωση των παραγωγών για τις απώλειες εισοδήματος όπως αναφέρεται στην παράγραφο 4 στοιχείο α) μπορεί να καλύπτει έως και το 100% της σχετικής απώλειας και μπορεί να λάβει μία από τις ακόλουθες μορφές:

(α) κατά παρέκκλιση από το μέρος ΙΙ τίτλος Ι κεφάλαιο ΙΙΙ τμήμα V υποτμήμα II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [COM(2010)799] σχετικά με το μεταβατικό καθεστώς δικαιωμάτων φύτευσης, την επιτρεπόμενη συνύπαρξη των παλαιών και νέων αμπελώνων έως το τέλος του μεταβατικού καθεστώτος για μέγιστη περίοδο η οποία δεν υπερβαίνει τα τρία έτη·

(α) κατά παρέκκλιση από το μέρος ΙΙ τίτλος Ι κεφάλαιο ΙΙΙ τμήμα V υποτμήμα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 σχετικά με το μεταβατικό καθεστώς δικαιωμάτων φύτευσης, την επιτρεπόμενη συνύπαρξη των παλαιών και νέων αμπελώνων έως το τέλος του μεταβατικού καθεστώτος για μέγιστη περίοδο η οποία δεν υπερβαίνει τα τρία έτη·

(β) οικονομική αποζημίωση.

(β) οικονομική αποζημίωση.

6. Η συνεισφορά της Ένωσης στις πραγματικές δαπάνες που συνδέονται με την αναδιάρθρωση και τη μετατροπή αμπελώνων δεν υπερβαίνει το 50% των δαπανών αυτών. Στις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές της Ένωσης η ενωσιακή συνεισφορά στις δαπάνες αναδιάρθρωσης και μετατροπής δεν υπερβαίνει το 75%.

6. Η συνεισφορά της Ένωσης στις πραγματικές δαπάνες που συνδέονται με την αναδιάρθρωση και τη μετατροπή αμπελώνων δεν υπερβαίνει το 50% των δαπανών αυτών. Στις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές της Ένωσης η ενωσιακή συνεισφορά στις δαπάνες αναδιάρθρωσης και μετατροπής δεν υπερβαίνει το 75%.

Or. en

 

Τροπολογία  150

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 44 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 44α

 

Πρόγραμμα ενίσχυσης για την οινοπαραγωγή σε περιοχές με απότομες πλαγιές

 

Τα μέτρα του προγράμματος ενίσχυσης για οινοπαραγωγή σε απότομες πλαγιές, καθορίζονται κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται μακροπρόθεσμα η οινοπαραγωγή σε πλαγιές με ένταση εργασίας, σε απότομες πλαγιές καθώς και σε αναβαθμίδες, βελτιώνοντας την ανταγωνιστικότητά τους.

 

Η ενίσχυση μπορεί να λάβει τη μορφή κατ’ αποκοπήν πληρωμής ανά εκτάριο που καθορίζεται από το οικείο κράτος μέλος ή πληρωμής που διαμορφώνεται ανάλογα με τον βαθμό κλίσης του εδάφους·

Or. en

 

Τροπολογία  151

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 45

                             

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 45

Άρθρο 45

Πρώιμος τρύγος

Πρώιμος τρύγος

1. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως πρώιμος τρύγος νοείται η ολική καταστροφή ή η απομάκρυνση των σταφυλιών που δεν έχουν ακόμη ωριμάσει και εκμηδενίζουν έτσι την απόδοση της σχετικής έκτασης.

1. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως πρώιμος τρύγος νοείται η ολική καταστροφή ή η απομάκρυνση των σταφυλιών που δεν έχουν ακόμη ωριμάσει και εκμηδενίζουν έτσι την απόδοση της σχετικής έκτασης.

 

Η εγκατάλειψη των σταφυλιών με εμπορική αξία στο κλήμα μετά το πέρας του κανονικού κύκλου παραγωγής (μη συγκομιδή) δεν εξομοιούται με την πρώιμη συγκομιδή.

2. Η στήριξη για πρώιμο τρύγο συμβάλλει στην αποκατάσταση της ισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στην αμπελοοινική αγορά της Ένωσης, ώστε να αποφεύγονται οι κρίσεις της αγοράς.

2. Η στήριξη για πρώιμο τρύγο συμβάλλει στην ποιοτική βελτίωση των σταφυλιών και στην αποκατάσταση της ισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στην αμπελοοινική αγορά της Ένωσης, ώστε να αποφεύγονται οι κρίσεις της αγοράς.

3. Η στήριξη για πρώιμο τρύγο μπορεί να χορηγείται ως αποζημίωση με τη μορφή κατ’ αποκοπή ενίσχυσης ανά εκτάριο που καθορίζεται από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.

3. Η στήριξη για πρώιμο τρύγο μπορεί να χορηγείται ως αποζημίωση με τη μορφή κατ’ αποκοπή ενίσχυσης ανά εκτάριο που καθορίζεται από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.

Η ενίσχυση δεν υπερβαίνει το 50% του συνόλου των άμεσων δαπανών καταστροφής ή απομάκρυνσης των σταφυλιών και της απώλειας εισοδήματος που προκύπτει από την εν λόγω καταστροφή ή απομάκρυνση.

Η ενίσχυση δεν υπερβαίνει το 50% του συνόλου των άμεσων δαπανών καταστροφής ή απομάκρυνσης των σταφυλιών και της απώλειας εισοδήματος που προκύπτει από την εν λόγω καταστροφή ή απομάκρυνση.

4. Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη θεσπίζουν σύστημα που βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια, ώστε να διασφαλίζεται ότι το μέτρο του πρώιμου τρύγου δεν οδηγεί στην αποζημίωση μεμονωμένων αμπελουργών καθ’ υπέρβαση των ανώτατων ορίων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 δεύτερο εδάφιο.

4. Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη θεσπίζουν σύστημα που βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια, ώστε να διασφαλίζεται ότι το μέτρο του πρώιμου τρύγου δεν οδηγεί στην αποζημίωση μεμονωμένων αμπελουργών καθ’ υπέρβαση των ανώτατων ορίων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 δεύτερο εδάφιο.

Or. en

 

Τροπολογία  152

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 47

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 47

Άρθρο 47

Ασφάλιση της συγκομιδής

Ασφάλιση της συγκομιδής

1. Η στήριξη για ασφάλιση της συγκομιδής συμβάλλει στην προστασία των εισοδημάτων των παραγωγών από απώλειες που οφείλονται σε φυσικές καταστροφές, δυσμενή καιρικά φαινόμενα, ασθένειες ή προσβολή από επιβλαβείς οργανισμούς.

1. Η στήριξη για ασφάλιση της συγκομιδής συμβάλλει στην προστασία των εισοδημάτων των παραγωγών και στην κάλυψη των απωλειών αγοράς που υπέστησαν οι οργανώσεις παραγωγών και/ή τα μέλη τους από απώλειες που οφείλονται σε φυσικές καταστροφές, δυσμενή καιρικά φαινόμενα, ασθένειες ή προσβολή από επιβλαβείς οργανισμούς.

 

Απαιτείται από τους δικαιούχους να αποδείξουν ότι έχουν λάβει τα αναγκαία μέτρα πρόληψης κινδύνων.

2. Η στήριξη για ασφάλιση της συγκομιδής μπορεί να παρέχεται με τη μορφή ενωσιακής χρηματοδοτικής συνεισφοράς, η οποία δεν υπερβαίνει:

2. Η στήριξη για ασφάλιση της συγκομιδής μπορεί να παρέχεται με τη μορφή ενωσιακής χρηματοδοτικής συνεισφοράς, η οποία δεν υπερβαίνει:

(α) το 80% του κόστους των ασφαλίστρων που καταβάλλουν οι παραγωγοί για ασφάλιση έναντι ζημιών που προκαλούνται από δυσμενή καιρικά φαινόμενα τα οποία μπορούν να θεωρηθούν φυσικές καταστροφές·

(α) το 80% του κόστους των ασφαλίστρων που καταβάλλουν οι παραγωγοί, οι οργανώσεις παραγωγών και/ή οι συνεταιρισμοί για ασφάλιση έναντι ζημιών που προκαλούνται από δυσμενή καιρικά φαινόμενα τα οποία μπορούν να θεωρηθούν φυσικές καταστροφές·

(β) το 50% του κόστους των ασφαλίστρων που καταβάλλουν οι παραγωγοί για ασφάλιση έναντι:

(β) το 50% του κόστους των ασφαλίστρων που καταβάλλουν οι παραγωγοί για ασφάλιση έναντι:

і) απωλειών που αναφέρονται στο στοιχείο α) και άλλων απωλειών που προκαλούνται από δυσμενή κλιματικά φαινόμενα·

і) απωλειών που αναφέρονται στο στοιχείο α) και άλλων απωλειών που προκαλούνται από δυσμενή κλιματικά φαινόμενα·

(ii) ζημιών που προκαλούνται από ζώα, ασθένειες φυτών ή προσβολή από επιβλαβείς οργανισμούς.

(ii) ζημιών που προκαλούνται από ζώα, ασθένειες φυτών ή προσβολή από επιβλαβείς οργανισμούς.

3. Η στήριξη για την ασφάλεια συγκομιδής μπορεί να χορηγείται μόνο εάν οι σχετικές αποζημιώσεις δεν καλύπτουν πάνω από το 100% της απώλειας εισοδήματος, λαμβανομένων υπόψη τυχόν αποζημιώσεων που ενδεχομένως λαμβάνουν οι παραγωγοί από άλλα καθεστώτα ενίσχυσης σε σχέση με τους ασφαλιζόμενους κινδύνους.

3. Η στήριξη για την ασφάλεια συγκομιδής μπορεί να χορηγείται μόνο εάν οι σχετικές αποζημιώσεις δεν καλύπτουν πάνω από το 100% της απώλειας εισοδήματος, λαμβανομένων υπόψη τυχόν αποζημιώσεων που ενδεχομένως λαμβάνουν οι παραγωγοί από άλλα καθεστώτα ενίσχυσης σε σχέση με τους ασφαλιζόμενους κινδύνους.

4. Η στήριξη για ασφάλιση της συγκομιδής δεν στρεβλώνει τον ανταγωνισμό στην αγορά ασφαλιστικών προϊόντων.

4. Η στήριξη για ασφάλιση της συγκομιδής δεν στρεβλώνει τον ανταγωνισμό στην αγορά ασφαλιστικών προϊόντων.

Or. en

 

Τροπολογία  153

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 48

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 48

Άρθρο 48

Επενδύσεις

Επενδύσεις

1. Μπορεί να παρέχεται στήριξη για υλικές ή άυλες επενδύσεις σε εγκαταστάσεις μεταποίησης, σε υποδομές οινοποιίας και στην εμπορία οίνων, οι οποίες βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις των επιχειρήσεων και αφορούν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα:

1. Μπορεί να παρέχεται στήριξη για υλικές ή άυλες επενδύσεις σε εγκαταστάσεις μεταποίησης, σε υποδομές οινοποιίας και αποστακτήρια, καθώς και σε δομές και εργαλεία εμπορίας, συμπεριλαμβανομένης της καταχώρισης συλλογικών σημάτων. Οι εν λόγω επενδύσεις έχουν ως στόχο να βελτιώσουν τις συνολικές επιδόσεις των επιχειρήσεων και την προσαρμογή τους στις απαιτήσεις της αγοράς, καθώς και να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους στην εσωτερική αγορά και σε αγορές τρίτων χωρών, και αφορούν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα:

(α) την παραγωγή ή την εμπορία προϊόντων που αναφέρονται στο παράρτημα VΙ μέρος ΙΙ·

(α) την παραγωγή ή την εμπορία προϊόντων που αναφέρονται στο παράρτημα VΙ μέρος ΙΙ·

(β) την ανάπτυξη νέων προϊόντων, επεξεργασιών και τεχνολογιών που συνδέονται με τα προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα VΙ μέρος ΙΙ.

(β) την ανάπτυξη νέων προϊόντων, επεξεργασιών και τεχνολογιών που συνδέονται με τα προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα VΙ μέρος ΙΙ.

 

βα) την ανάπτυξη προηγμένων μέτρων αγρονομίας και βιώσιμης παραγωγής·

 

ββ) την επεξεργασία υποπροϊόντων των αποστακτηρίων ή επενδύσεις που συμβάλλουν στη βελτίωση της εξοικονόμησης ενέργειας και της συνολικής ενεργειακής τους απόδοσης.

2. Το μέγιστο ποσοστό της στήριξης κατά την παράγραφο 1 εφαρμόζεται μόνο στις πολύ μικρές, τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων.

2. Το μέγιστο ποσοστό της στήριξης κατά την παράγραφο 1 εφαρμόζεται μόνο σε οργανώσεις παραγωγών και στις πολύ μικρές, τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων.

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, το μέγιστο ποσοστό μπορεί να εφαρμόζεται σε όλες τις επιχειρήσεις για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές που αναφέρονται στο άρθρο 349 της Συνθήκης και για τα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1405/2006. Για επιχειρήσεις που δεν καλύπτονται από τον τίτλο Ι άρθρο 2 παράγραφος 1 του παραρτήματος της σύστασης 2003/361/ΕΚ και απασχολούν λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή έχουν κύκλο εργασιών μικρότερο των 200 εκατ. ευρώ, μειώνονται κατά το ήμισυ τα μέγιστα όρια της ενίσχυσης.

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, το μέγιστο ποσοστό μπορεί να εφαρμόζεται σε όλες τις επιχειρήσεις για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές που αναφέρονται στο άρθρο 349 της Συνθήκης και για τα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1405/2006. Για επιχειρήσεις που δεν καλύπτονται από τον τίτλο Ι άρθρο 2 παράγραφος 1 του παραρτήματος της σύστασης 2003/361/ΕΚ και απασχολούν λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή έχουν κύκλο εργασιών μικρότερο των 200 εκατ. ευρώ, μειώνονται κατά το ήμισυ τα μέγιστα όρια της ενίσχυσης.

Δεν παρέχεται στήριξη σε προβληματικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων.

Δεν παρέχεται στήριξη σε προβληματικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων.

3. Η επιλέξιμη δαπάνη αποκλείει τα μη επιλέξιμα έξοδα που αναφέρονται στο άρθρο 59 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [COM(2011)615].

3. Η επιλέξιμη δαπάνη αποκλείει τα μη επιλέξιμα έξοδα που αναφέρονται στο άρθρο 59 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [COM(2011)615].

4. Για τη συνεισφορά της Ένωσης ισχύουν τα εξής ανώτατα ποσοστά ενίσχυσης σε σχέση με τις επιλέξιμες επενδυτικές δαπάνες:

4. Για τη συνεισφορά της Ένωσης ισχύουν τα εξής ανώτατα ποσοστά ενίσχυσης σε σχέση με τις επιλέξιμες επενδυτικές δαπάνες:

(α) 50% στις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές,

(α) 50% στις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές,

(β) 40% σε άλλες περιοχές πλην λιγότερο αναπτυγμένων περιοχών,·

(β) 40% σε άλλες περιοχές πλην λιγότερο αναπτυγμένων περιοχών,·

(γ) 75% στις εξόχως απόκεντρες περιοχές που αναφέρονται στο άρθρο 349 της Συνθήκης,

(γ) 75% στις εξόχως απόκεντρες περιοχές που αναφέρονται στο άρθρο 349 της Συνθήκης,

(δ) 65% στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1405/2006.

(δ) 65% στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1405/2006.

5. Το άρθρο 61 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [COM(2011)615] εφαρμόζεται, τηρουμένων των αναλογιών, στη στήριξη που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

5. Το άρθρο 61 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [COM(2011)615] εφαρμόζεται, τηρουμένων των αναλογιών, στη στήριξη που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Or. en

 

Τροπολογία  154

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 49

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 49

Άρθρο 49

Απόσταξη υποπροϊόντων

Απόσταξη υποπροϊόντων

1. Μπορεί να παρέχεται στήριξη για την προαιρετική ή υποχρεωτική απόσταξη υποπροϊόντων οινοποίησης, που έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παράρτημα VII μέρος ΙΙ τμήμα Δ.

1. Μπορεί να παρέχεται στήριξη για την προαιρετική ή υποχρεωτική απόσταξη υποπροϊόντων οινοποίησης, που έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παράρτημα VII μέρος ΙΙ τμήμα Δ.

Το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται σε επί τις% κατ’ όγκον και ανά εκατόλιτρο παραγόμενης αλκοόλης. Δεν χορηγείται ενίσχυση για τον όγκο αλκοόλης που περιέχεται στα αποσταζόμενα υποπροϊόντα και υπερβαίνει το 10% του όγκου αλκοόλης που περιέχεται στον παραγόμενο οίνο.

Το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται σε επί τις% κατ’ όγκον και ανά εκατόλιτρο παραγόμενης αλκοόλης. Δεν χορηγείται ενίσχυση για τον όγκο αλκοόλης που περιέχεται στα αποσταζόμενα υποπροϊόντα και υπερβαίνει το 10% του όγκου αλκοόλης που περιέχεται στον παραγόμενο οίνο.

 

1β. Η ενίσχυση καταβάλλεται σε αποστακτήρια που μεταποιούν τα προϊόντα που παραδίδονται στην απόσταξη με σκοπό την παραγωγή ακατέργαστης αλκοόλης ελαχίστου αλκοολικού τίτλου 92% vol.

 

Τα κράτη μέλη μπορεί να θέσουν ως προϋπόθεση για την χορήγηση της ενίσχυσης την σύσταση εγγύησης από τον δικαιούχο.

2. Το μέγιστο ύψος της ενίσχυσης υπολογίζεται με βάση το κόστος συλλογής και μεταποίησης και καθορίζεται από την Επιτροπή με εκτελεστικές πράξεις δυνάμει του άρθρου 51.

2. Το μέγιστο ύψος της ενίσχυσης υπολογίζεται με βάση το κόστος συλλογής και μεταποίησης και καθορίζεται από την Επιτροπή με εκτελεστικές πράξεις δυνάμει του άρθρου 51.

 

2a. Η σχετική ενίσχυση περιλαμβάνει ένα κατ’ αποκοπήν ποσό για την αποζημίωση των εξόδων συλλογής των εν λόγω προϊόντων και το οποίο πρέπει να μεταβιβάζεται από το αποστακτήριο στον παραγωγό, εάν ο τελευταίος αναλαμβάνει τα σχετικά έξοδα.

3. Η αλκοόλη