Menettely : 2011/0281(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B7-0080/2013

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0080/2013

Keskustelut :

PV 12/03/2013 - 14
CRE 12/03/2013 - 14
PV 13/03/2013 - 6
CRE 13/03/2013 - 6

Äänestykset :

PV 13/03/2013 - 8.8
CRE 13/03/2013 - 8.8
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2013)0085

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI TOIMIELINTEN VÄLISTEN NEUVOTTELUJEN ALOITTAMISESTA JA VALTUUTUKSESTA NEUVOTTELUIHIN
PDF 849kWORD 1978k
11.2.2013
PE503.601v02-00
 
B7-0080/2013

työjärjestyksen 70 artiklan 2 kohdan ja 70 a artiklan mukaisesti


ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä (YMJ-asetus) (COM(2011)0626 – C7‑0339/2011 – (COM (2012)0535 – C7‑0310/2012 – 2011/0281(COD) – 2013/2529(RSP))


Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta (*)
(*) Neuvotteluryhmä: Puheenjohtaja, esittelijät ja varjoesittelijät

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä (YMJ-asetus) (COM(2011)0626 – C7 2011/0281 – 2011/0281(COD)) (COM(2012)0535 – C7 0310/2012 – 2011/0281(COD)2013/2529(RSP))    
B7‑0080/2013

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan ehdotuksen,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 70 artiklan 2 kohdan ja 70 a artiklan,

–   huomauttaa, että lainsäädäntöehdotuksessa esitetyt rahoituspuitteet ovat lainsäädäntövallan käyttäjän kannalta vain ohjeelliset eikä niitä voida vahvistaa, ennen kuin vuosien 2014–2020 monivuotista rahoituskehystä koskevasta asetusehdotuksesta on päästy sopimukseen;

päättää aloittaa toimielinten väliset neuvottelut seuraavan valtuutuksen perusteella:

VALTUUTUS

 

Tarkistus  1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 a viite (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen lausunnon1,

 

____________________

 

1 EUVL C … / Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

Or. en

 

Tarkistus  2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 a viite (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

ottaa huomioon alueiden komitean lausunnon1,

 

____________________

 

1 EUVL C 225, 27.7.2012

Or. en

 

Tarkistus  3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(1) Komission Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle antamassa tiedonannossa ”Yhteinen maatalouspolitiikka vuoteen 2020: Ruoka, luonnonvarat ja alueiden käyttö – miten hallita tulevat haasteet?” vahvistetaan vuoden 2013 jälkeisen yhteisen maatalouspolitiikan mahdolliset haasteet, tavoitteet ja suuntaviivat. Tästä tiedonannosta käydyn keskustelun perusteella YMP olisi uudistettava ja uudistuksen olisi tultava voimaan 1 päivästä tammikuuta 2014. Uudistuksen olisi katettava kaikki YMP:n pääinstrumentit, mukaan lukien maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (YMJ-asetus) […] annettu neuvoston asetus (EU) N:o [KOM(2010)799]. Uudistuksen laajuuden vuoksi on aiheellista kumota asetus (EY) N:o [KOM(2010)799] ja korvata se uudella YMJ-asetuksella. Uudistuksessa olisi myös mahdollisuuksien mukaan yhdenmukaistettava, virtaviivaistettava ja yksinkertaistettava säännöksiä, erityisesti niitä, jotka koskevat useampaa kuin yhtä maataloussektoria, muun muassa varmistamalla, että komissio voi hyväksyä muita kuin toimenpiteiden keskeisiä osia delegoitujen säädösten avulla.

(1) Komission Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle antamassa tiedonannossa "Yhteinen maatalouspolitiikka vuoteen 2020: Ruoka, luonnonvarat ja alueiden käyttö – miten hallita tulevat haasteet?" vahvistetaan vuoden 2013 jälkeisen yhteisen maatalouspolitiikan mahdolliset haasteet, tavoitteet ja suuntaviivat. Tästä tiedonannosta käydyn keskustelun perusteella YMP olisi uudistettava ja uudistuksen olisi tultava voimaan 1 päivästä tammikuuta 2014. Uudistuksen olisi katettava kaikki YMP:n pääinstrumentit, mukaan lukien maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (YMJ-asetus) annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1234/2007. Muutosten laajuuden vuoksi on aiheellista kumota asetus (EY) N:o 1234/2007 ja korvata se uudella YMJ-asetuksella. Uudistuksessa olisi myös mahdollisuuksien mukaan yhdenmukaistettava, virtaviivaistettava ja yksinkertaistettava säännöksiä, erityisesti niitä, jotka koskevat useampaa kuin yhtä maataloussektoria, muun muassa varmistamalla, että komissio voi hyväksyä muita kuin toimenpiteiden keskeisiä osia delegoitujen säädösten avulla. Lisäksi uudistuksessa olisi jatkettava aikaisempien uudistuksien pyrkimystä kohti parempaa kilpailukykyä ja markkinasuuntautuneisuutta.

Or. en

 

Tarkistus  4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 a) Tämän asetuksen täytäntöönpanon olisi oltava johdonmukainen elintarviketurvaa koskevan unionin poliittisen kehyksen (COM(2010)0127) kehitysyhteistyöhön liittyvien tavoitteiden kanssa, ja sen täytäntöönpanossa olisi pyrittävä erityisesti varmistamaan, että YMP:n toimien toteuttaminen ei vaaranna elintarvikkeiden tuotantokapasiteettia ja pitkän aikavälin elintarviketurvaa kehitysmaissa eikä näiden väestöjen kykyä ruokkia itsensä, ja noudatettava samalla Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 208 artiklan mukaisia unionin kehitysyhteistyöpolitiikan tavoitteita.

Or. en

 

Tarkistus  5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 b) Yhteisen maatalouspolitiikan yhtenä päätavoitteena olisi oltava elintarviketurvan ja elintarvikkeiden omavaraisuuden varmistaminen jäsenvaltioissa, mikä merkitsee, että tarvitaan sääntelyä ja jakelujärjestelmiä, joiden avulla maat ja alueet voivat kehittää tuotantoaan siten, että ne pystyvät täyttämään tarpeensa mahdollisimman hyvin. Lisäksi on välttämätöntä tasapainottaa elintarvikeketjun voimasuhteita tuottajien hyväksi.

Or. en

 

Tarkistus  6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(2) On erityisen tärkeää, että komissio toteuttaa valmistelutyön aikana asianmukaisia kuulemisia, myös asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

(2) Tällä asetuksella vahvistetun järjestelmän moitteettoman toiminnan varmistamiseksi komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti tämän asetuksen tiettyjen, muiden kuin keskeisten osien täydentämiseksi tai muuttamiseksi. Olisi syytä määritellä osat, joiden suhteen kyseistä toimivaltaa voidaan harjoittaa, samoin kuin edellytykset, joita kyseiseen säädösvallan siirtoon on sovellettava. On erityisen tärkeää, että komissio toteuttaa valmistelutyön aikana asianmukaisia kuulemisia, myös asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

Or. en

 

Tarkistus  7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(3) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (perussopimus) 43 artiklan 3 kohdan mukaisesti neuvosto hyväksyy hintojen, maksujen, tukien ja määrällisten rajoitusten vahvistamiseen liittyvät toimenpiteet. Tässä asetuksessa olisi silloin, kun perussopimuksen 43 artiklan 3 kohtaa sovelletaan, mainittava selkeyden vuoksi erikseen, että neuvosto hyväksyy toimenpiteet kyseisen kohdan perusteella.

Poistetaan.

Or. en

 

Tarkistus  8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(4) Tämän asetuksen olisi sisällettävä kaikki yhteisen markkinajärjestelyn keskeiset osat. Hintojen, maksujen, tukien ja määrällisten rajoitusten vahvistaminen liittyy joissakin tapauksissa erottamattomasti mainittuihin keskeisiin osiin.

(4) Tämän asetuksen olisi sisällettävä kaikki yhteisen markkinajärjestelyn keskeiset osat. Hintojen, maksujen, tukien ja määrällisten rajoitusten vahvistaminen liittyy yleisesti erottamattomasti mainittuihin keskeisiin osiin.

Or. en

 

Tarkistus  9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 a) Olisi otettava huomioon Euroopan komission tulevalle yhteiselle maatalouspolitiikalle asettamat tavoitteet, jotka koskevat luonnonvarojen kestävää hoitoa, elintarviketurvaa, maatalouden harjoittamista kaikilla unionin alueilla, tasapainoista aluekehitystä, unionin koko maataloustuotannon kilpailukykyä ja YMP:n yksinkertaistamista.

Or. en

 

Tarkistus  10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 b kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 b) On erityisen tärkeää yksinkertaistaa yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanoon liittyviä hallinnollisia sääntöjä maataloustuottajien kannalta, mutta tämä ei saa merkitä perusteiden liiallista yhdenmukaistamista, jossa ei oteta huomioon paikallisia ja alueellisia erityispiirteitä.

Or. en

 

Tarkistus  11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(7) Tässä asetuksessa ja muissa perussopimuksen 43 artiklan nojalla annetuissa säädöksissä viitataan yhdistetyn nimikkeistön tuotteiden kuvaukseen ja viittauksiin nimikkeisiin ja alanimikkeisiin. Yhteisen tullitariffin nimikkeistöön tehtävät muutokset voivat edellyttää teknisiä mukautuksia kyseisiin asetuksiin. Komission olisi voitava toteuttaa täytäntöönpanotoimenpiteitä tällaisten mukautusten tekemiseksi. Maataloustuotteisiin käytettävän yhteisen tullitariffin nimikkeistön mukautusmenettelystä 5 päivänä helmikuuta 1979 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 234/79, jossa tällä hetkellä säädetään tällaisesta toimivallasta, olisi selkeyden ja yksinkertaisuuden vuoksi kumottava, ja kyseinen toimivalta olisi sisällytettävä tähän asetukseen.

(7) Tässä asetuksessa viitataan yhdistetyn nimikkeistön tuotteiden kuvaukseen ja viittauksiin nimikkeisiin ja alanimikkeisiin. Yhteisen tullitariffin nimikkeistöön tehtävät muutokset voivat edellyttää teknisiä mukautuksia tähän asetukseen. Komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti. Maataloustuotteisiin käytettävän yhteisen tullitariffin nimikkeistön mukautusmenettelystä 5 päivänä helmikuuta 1979 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 234/79, jossa tällä hetkellä säädetään tällaisesta toimivallasta, olisi selkeyden ja yksinkertaisuuden vuoksi kumottava, ja uusi mukauttamismenettely olisi sisällytettävä tähän asetukseen.

Or. fr

 

Tarkistus  12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(11) Hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan erityispiirteiden huomioon ottamiseksi komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti tiettyjä säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat markkinointivuosien vahvistamista kyseisille tuotteille.

Poistetaan.

Or. fr

 

 

Tarkistus  13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(12 a) Julkista interventiota markkinoilla olisi käytettävä hätäkeinona vain silloin, kun tavoitteena on vakauttaa äärimmäinen hintojen epävakaus, joka johtuu väliaikaisesta liikakysynnästä Euroopan markkinoilla. Sitä ei saisi käyttää rakenteellisen liikatuotannon vakauttamiseen.

Or. en

 

Tarkistus  14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(13) Selkeyden ja avoimuuden vuoksi säännöksille olisi luotava yhteinen rakenne säilyttäen samalla kullakin alalla noudatettava politiikka. Tästä syystä on aiheellista tehdä ero viitehintojen ja interventiohintojen välillä ja määritellä viimeksi mainitut erityisesti täsmentämällä, että ainoastaan julkista interventiota koskevat interventiohinnat vastaavat WTO:n maataloussopimuksen liitteessä 3 olevan 8 kohdan ensimmäisessä virkkeessä tarkoitettuja sovellettuja säänneltyjä hintoja (hintaerotuki). Tässä yhteydessä olisi ymmärrettävä, että markkinainterventiot voivat olla julkisia interventioita tai muita interventioita, joissa ei käytetä ennakolta vahvistettuja hintatietoja.

(13) Selkeyden ja avoimuuden vuoksi säännöksille olisi luotava yhteinen rakenne säilyttäen samalla kullakin alalla noudatettava politiikka. Tästä syystä on aiheellista tehdä ero viitehintojen ja interventiohintojen välillä ja määritellä viimeksi mainitut erityisesti täsmentämällä, että ainoastaan julkista interventiota koskevat interventiohinnat vastaavat WTO:n maataloussopimuksen liitteessä 3 olevan 8 kohdan ensimmäisessä virkkeessä tarkoitettuja sovellettuja säänneltyjä hintoja (hintaerotuki). Olisi myös ymmärrettävä, että markkinainterventiot voivat olla julkisia interventioita ja yksityisen varastoinnin tukea tai muita interventioita, joissa ei käytetä kokonaisuudessaan tai osittain ennakolta vahvistettuja hintatietoja.

Or. en

 

Tarkistus  15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(14) Käytännön ja edellisistä yhteisistä markkinajärjestelyistä saadun kokemuksen perusteella interventiojärjestelmän olisi oltava kunkin asianomaisen alan tarpeiden mukaan käytettävissä tiettyinä aikoina vuodesta, ja sen olisi kyseisinä aikoina oltava pysyvästi avoinna tai se olisi avattava markkinahinnoista riippuen.

(14) Käytännön ja edellisistä yhteisistä markkinajärjestelyistä saadun kokemuksen perusteella julkisen interventiojärjestelmän olisi oltava kunkin asianomaisen alan tarpeiden mukaan käytettävissä ja pysyvästi avoinna tai se olisi avattava markkinahinnoista riippuen aina, kun tähän on ilmeinen tarve.

Or. en

 

Tarkistus  16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(16) Tässä asetuksessa olisi säädettävä mahdollisuudesta myydä julkisessa interventiossa ostetut tuotteet. Tällaiset toimenpiteet olisi toteutettava siten, että vältetään markkinahäiriöt ja varmistetaan tavaroiden tasapuolinen saanti ja ostajien tasapuolinen kohtelu.

(16) Tässä asetuksessa olisi säädettävä mahdollisuudesta myydä julkisessa interventiossa ostetut tuotteet. Tällaiset toimenpiteet olisi toteutettava siten, että vältetään markkinahäiriöt ja varmistetaan tavaroiden tasapuolinen saanti ja ostajien tasapuolinen kohtelu sekä mahdollistetaan tuotteiden asettaminen käytettäviksi unionin vähävaraisimmille henkilöille suunnatussa elintarvikkeiden jakeluohjelmassa.

Or. en

 

Tarkistus  17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(16 a) Naudanliha-, sianliha- sekä lampaan- ja vuohenliha-aloilla sovellettavia unionin ruhojen luokitteluasteikkoja tarvitaan hintojen seurantaan ja interventiojärjestelyjen soveltamiseen kyseisillä aloilla. Lisäksi ne edistävät markkinoiden avoimuuden parantamista koskevan tavoitteen saavuttamista.

Or. en

 

Tarkistus  18

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 b kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(16 b) Yksityiseen varastointiin myönnettävällä tuella olisi pyrittävä vakauttamaan markkinoita ja varmistamaan kohtuullinen elintaso maatalousväestölle. Tukea olisi siis myönnettävä markkinahintoihin liittyvien indikaattorien perusteella sekä vastauksena erityisen vaikeisiin markkinatilanteisiin ja erityisesti sellaisiin tilanteisiin, joilla on merkittävä vaikutus maataloustuottajien voittomarginaaleihin.

Or. en

 

Tarkistus  19

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 22 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(22) Jotta eri tuotteiden tarjontamuodot voitaisiin yhtenäistää markkinoiden avoimuuden, hintojen seurannan sekä julkisten interventioiden ja yksityisen varastoinnin muodossa toteutettavien markkinoiden interventiojärjestelmien parantamiseksi, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti tiettyjä säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat naudanliha-, sianliha- sekä lampaan- ja vuohenliha-aloilla sovellettavia unionin luokitteluasteikkoja.

(22) Jotta eri tuotteiden tarjontamuodot voitaisiin yhtenäistää markkinoiden avoimuuden, hintojen seurannan sekä julkisten interventioiden ja yksityisen varastoinnin muodossa toteutettavien markkinoiden interventiojärjestelmien parantamiseksi sekä unionissa todettujen erityispiirteiden ja teknisen kehityksen ja alakohtaisten vaatimusten huomioon ottamiseksi komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä naudanliha-, sianliha- sekä lampaan- ja vuohenliha-aloilla sovellettavien unionin luokitteluasteikkojen mukauttamiseksi ja päivittämiseksi.

Or. en

 

Tarkistus  20

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(23 a) Nykyisten markkinoiden hallintavälineiden vahvistamiseksi ja täydentämiseksi sekä niiden sujuvan toiminnan varmistamiseksi olisi otettava käyttöön väline, joka perustuu yksityisten toimitusten hallintaan ja eri markkinatoimijoiden väliseen koordinointiin. Merkittävän markkinakoon omaavilla tuottajaorganisaatioilla olisi oltava mahdollisuus vetää tuote markkinoilta markkinointivuoden aikana tämän välineen avulla.

Or. en

 

Tarkistus  21

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 23 b kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(23 b) Jotta vältetään se, että välineellä olisi YMP:n tavoitteiden vastaisia vaikutuksia tai että se häiritsisi sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä sen toimintaa ja aktivointia koskevien sääntöjen vahvistamiseksi. Lisäksi sen varmistamiseksi, että väline on yhteensopiva unionin lainsäädännön kanssa, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti tiettyjä säädösvallan siirron nojalla annettavia säädöksiä, jotka koskevat sen rahoitukseen liittyviä sääntöjä, myös tapauksissa, jossa se katsoo tarpeelliseksi myöntää yksityisen varastoinnin tukea.

Or. en

 

Tarkistus  22

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 25 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(25) Lapsia olisi kannustettava kuluttamaan hedelmiä ja vihanneksia sekä maitotuotteita muun muassa lisäämällä pysyvästi hedelmien ja vihannesten osuutta lasten ruokavaliossa vaiheessa, jossa heidän ruokailutottumuksensa muotoutuvat. Sen vuoksi olisi edistettävä unionin tukea, jolla rahoitetaan tai osarahoitetaan tällaisten tuotteiden toimittamista oppilaitoksissa oleville lapsille.

(25) Lasten kannustamiseksi omaksumaan terveelliset ruokailutottumukset heitä olisi rohkaistava kuluttamaan hedelmiä ja vihanneksia sekä maitotuotteita muun muassa lisäämällä pysyvästi hedelmien ja vihannesten osuutta lasten ruokavaliossa vaiheessa, jossa heidän ruokailutottumuksensa muotoutuvat. Sen vuoksi olisi edistettävä unionin tukea, jolla rahoitetaan tai osarahoitetaan tällaisten tuotteiden toimittamista oppilaitoksissa, esikouluissa ja muissa koulun opetussuunnitelman ulkopuolista toimintaa tarjoavissa laitoksissa oleville lapsille. Näillä ohjelmilla olisi myös edistettävä YMP:n tavoitteiden täyttymistä, joita ovat muun muassa maataloudesta saatavien ansioiden paraneminen, markkinoiden vakauttaminen sekä elintarvikkeiden saatavuuden varmistaminen myös tulevaisuudessa.

Or. en

 

Tarkistus  23

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 26 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(26) Kyseisten järjestelmien moitteettoman budjettihallinnon varmistamiseksi kullekin järjestelmälle olisi vahvistettava aiheelliset säännökset. Unionin tukea ei pitäisi käyttää korvaamaan olemassa olevien kansallisten kouluhedelmäjärjestelmien rahoitusta. Talousarviorajoitusten vuoksi jäsenvaltioiden olisi kuitenkin voitava korvata oma rahoitusosuutensa järjestelmässä yksityiseltä sektorilta saatavilla rahoitusosuuksilla. Kouluhedelmäjärjestelmän tehostamiseksi jäsenvaltioiden olisi säädettävä liitännäistoimenpiteistä, joihin jäsenvaltiot voisivat myöntää kansallista tukea.

(26) Kyseisten järjestelmien moitteettoman budjettihallinnon varmistamiseksi kullekin järjestelmälle olisi vahvistettava aiheelliset säännökset. Unionin tukea ei pitäisi käyttää korvaamaan olemassa olevien hedelmien, vihannesten ja maitotuotteiden kulutusta kouluissa koskevien kansallisten ohjelmien rahoitusta. Talousarviorajoitusten vuoksi jäsenvaltioiden olisi kuitenkin voitava korvata oma rahoitusosuutensa mahdollisissa hedelmien ja vihannesten kulutusta kouluissa koskevissa ohjelmissa yksityiseltä sektorilta saatavilla rahoitusosuuksilla. Hedelmien ja vihannesten kulutusta kouluissa koskevien ohjelmiensa tehostamiseksi jäsenvaltioiden olisi säädettävä liitännäistoimenpiteistä, joihin jäsenvaltiot voisivat myöntää kansallista tukea.

Or. en

 

Tarkistus  24

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 27 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(27) Lasten terveellisten ruokailutottumusten edistämiseksi, unionin varojen tehokkaan ja kohdennetun käytön varmistamiseksi ja järjestelmää koskevan tietoisuuden lisäämiseksi komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti tiettyjä säädösvallan siirron nojalla annettavia kouluhedelmäjärjestelmään liittyviä delegoituja säädöksiä, jotka koskevat seuraavaa: tuotteet, joille ei voida myöntää tukea kyseisestä järjestelmästä; järjestelmän kohderyhmästä; kansallisista tai alueellisista strategioista, joita jäsenvaltioiden on laadittava tukea saadakseen, liitännäistoimenpiteet mukaan lukien; tuen hakijoiden hyväksyminen ja valinta; objektiivisista perusteista tuen jakamiseksi jäsenvaltioiden kesken, tuen alustavasta jakautumisesta jäsenvaltioiden kesken ja menettelystä tuen uudelleenjakamiseksi jäsenvaltioiden kesken saatujen hakemusten perusteella; tukikelpoisista kustannuksista, mukaan lukien mahdollisuus vahvistaa tällaisille kustannuksille enimmäismäärä; ja järjestelmään osallistuvien jäsenvaltioiden velvollisuus tiedottaa unionin asemasta järjestelmän tukijana.

(27) Sen varmistamiseksi, että ohjelman täytäntöönpano täyttää tehokkaasti sille asetetut tavoitteet, unionin varojen tehokkaan ja kohdennetun käytön varmistamiseksi ja tukiohjelmaa koskevan tietoisuuden lisäämiseksi komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti tiettyjä säädösvallan siirron nojalla annettavia hedelmien ja vihannesten kulutusta kouluissa koskeviin ohjelmiin liittyviä delegoituja säädöksiä, jotka koskevat seuraavaa tuotteet, joille ei voida myöntää tukea kyseisestä järjestelmästä; järjestelmän kohderyhmästä; kansallisista tai alueellisista strategioista, joita jäsenvaltioiden on laadittava tukea saadakseen, liitännäistoimenpiteet mukaan lukien; tuen hakijoiden hyväksyminen ja valinta; tuen alustavan jakautumisen lisäperusteet ja menettely tuen uudelleenjakamiseksi jäsenvaltioiden kesken saatujen hakemusten perusteella; tukikelpoisista kustannuksista, mukaan lukien mahdollisuus vahvistaa tällaisille kustannuksille enimmäismäärä; seuranta ja arviointi; ja niiden edellytysten vahvistaminen, joiden mukaan jäsenvaltiot huolehtivat tukiohjelmaan osallistumisensa julkistamisesta ja tiedottavat unionin asemasta järjestelmän tukijana.

Or. en

 

Tarkistus  25

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 28 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(28) Jotta voitaisiin ottaa huomioon maitotuotteiden kulutustottumusten kehitys ja maitotuotteiden markkinoiden innovaatiot ja kehitys, varmistaa, että soveltuvat tuensaajat ja hakijat ovat oikeutettuja tukeen ja edistää tietoisuutta tukijärjestelmästä, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti tiettyjä säädösvallan siirron nojalla annettavia koulumaitojärjestelmään liittyviä delegoituja säädöksiä, jotka koskevat seuraavaa: tuotteet, joille voidaan myöntää tukea kyseisestä järjestelmästä; kansalliset tai alueelliset strategiat, joita jäsenvaltioiden on laadittava tukea saadakseen, ja järjestelmän kohderyhmä; tuen myöntämisedellytykset; toimien toteutumisen takaavan vakuuden asettaminen, jos tuesta maksetaan ennakko; seuranta ja arviointi; ja oppilaitoksille asetettu edellytys tiedottaa unionin asemasta järjestelmän tukijana.

(28) Jotta voitaisiin varmistaa, että ohjelman täytäntöönpano täyttää tehokkaasti sille asetetut tavoitteet ja varmistaa, että soveltuvat tuensaajat ja hakijat ovat oikeutettuja tukeen ja jotta edistetään tietoisuutta tukijärjestelmästä, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti tiettyjä säädösvallan siirron nojalla annettavia koulumaitojärjestelmään liittyviä delegoituja säädöksiä, jotka koskevat seuraavaa: tuotteet, joille voidaan myöntää tukea kyseisestä järjestelmästä; kansalliset tai alueelliset strategiat, joita jäsenvaltioiden on laadittava tukea saadakseen, ja järjestelmän kohderyhmä; tuen hakijoiden hyväksyminen ja valinta; tuen myöntämisedellytykset; toimien toteutumisen takaavan vakuuden asettaminen, jos tuesta maksetaan ennakko; seuranta ja arviointi; ja niiden edellytysten vahvistaminen, joiden mukaan jäsenvaltiot huolehtivat tukiohjelmaan osallistumisensa julkistamisesta ja tiedottavat unionin asemasta ohjelman tukijana.

Or. en

 

Tarkistus  26

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 28 a kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(28 a) Komission olisi harkittava sellaisten ohjelmien ehdottamista, joilla edistetään muiden kuin hedelmien ja vihannesten ja maitotuotteiden kulutusta kouluissa.

Or. en

 

Tarkistus  27

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 29 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(29) Humalan tuottajaorganisaatioita koskeva tukijärjestelmä on käytössä vain yhdessä jäsenvaltiossa. Joustavuuden lisäämiseksi ja kyseisen alan lähestymistavan yhdenmukaistamiseksi muiden alojen kanssa kyseinen tukijärjestelmä olisi lakkautettava, mutta tuottajaorganisaatioita voitaisiin tukea maaseudun kehittämistoimenpiteistä.

Poistetaan.

Or. en

 

Tarkistus  28

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 31 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(31) Jotta voidaan varmistaa, että oliiviöljyn ja syötäväksi tarkoitettujen oliivien toimijaorganisaatioiden osalta säädetty tuki täyttää oliiviöljyn ja syötäväksi tarkoitettujen oliivien tuotannon laadun parantamista koskevan tavoitteensa ja että oliiviöljyn ja syötäväksi tarkoitettujen oliivien toimijaorganisaatiot noudattavat velvollisuuksiaan, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti tiettyjä säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat edellytyksiä toimijaorganisaatioiden hyväksymiseksi kyseisen tukijärjestelmän soveltamista varten ja tällaisen hyväksynnän keskeyttämiseksi tai peruuttamiseksi; toimenpiteitä, joille voidaan myöntää unionin rahoitusta; unionin rahoituksen jakautumista erityisiin toimenpiteisiin; toimia ja kustannuksia, joihin ei voida myöntää unionin rahoitusta; ja toimintaohjelmien valintaa ja hyväksymistä sekä vakuuden asettamisen edellyttämistä.

(31) Jotta voidaan varmistaa, että oliiviöljyn ja syötäväksi tarkoitettujen oliivien toimijaorganisaatioiden osalta säädetty tuki täyttää oliiviöljyn ja syötäväksi tarkoitettujen oliivien tuotannon laadun parantamista koskevan tavoitteensa ja että oliiviöljyn ja syötäväksi tarkoitettujen oliivien tuottajaorganisaatiot tai toimialakohtaiset organisaatiot noudattavat velvollisuuksiaan, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti tiettyjä säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat edellytyksiä toimijaorganisaatioiden hyväksymiseksi kyseisen tukijärjestelmän soveltamista varten ja tällaisen hyväksynnän epäämiseksi, keskeyttämiseksi tai peruuttamiseksi; tarkempia tietoja toimenpiteistä, joille voidaan myöntää unionin rahoitusta; unionin rahoituksen jakautumista erityisiin toimenpiteisiin; toimia ja kustannuksia, joihin ei voida myöntää unionin rahoitusta; ja toimintaohjelmien valintaa ja hyväksymistä sekä vakuuden asettamisen edellyttämistä.

Or. en

 

Tarkistus  29

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 32 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(32) Tässä asetuksessa tehdään ero toisaalta hedelmien ja vihannesten, joihin kuuluvat kaupan pidettävät hedelmät ja vihannekset sekä jalostukseen tarkoitetut hedelmät ja vihannekset, ja toisaalta hedelmä- ja vihannesjalosteiden välillä. Tuottajaorganisaatioita, toimintaohjelmia ja unionin taloudellista tukea koskevia sääntöjä sovelletaan ainoastaan hedelmiin ja vihanneksiin ja yksinomaan jalostukseen tarkoitettuihin hedelmiin ja vihanneksiin.

(32) Tässä asetuksessa tehdään ero toisaalta hedelmien ja vihannesten, joihin kuuluvat kaupan tuoretuotteina pidettävät hedelmät ja vihannekset sekä jalostukseen tarkoitetut hedelmät ja vihannekset, ja toisaalta hedelmä- ja vihannesjalosteiden välillä.

Or. en

 

Tarkistus  30

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 33 a kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(33 a) Hedelmä- ja vihannesalan toimintaohjelmien paremman tehokkuuden ja erityisesti kriisien ehkäisemis- ja hallintatoimenpiteiden varmistamiseksi ne on annettava markkinoilla merkittävän koon omaavien rakenteiden täytäntöönpantaviksi. On siis tärkeää, että tuottajaorganisaatioiden yhdistyksiä rohkaistaan esittämään ja johtamaan toimintaohjelmia ja kriisien ehkäisemis- ja hallintatoimenpiteitä kokonaisuudessaan tai osittain.

Or. en

 

Tarkistus  31

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 35 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(35) Kaikissa jäsenvaltioissa olisi myönnettävä tukea tuottajaryhmien perustamiseen kaikilla aloilla osana maaseudun kehittämispolitiikkaa, joten hedelmä- ja vihannesalan erityistuki olisi lakkautettava.

(35) Kaikissa jäsenvaltioissa olisi myönnettävä tukea tuottajaryhmien perustamiseen kaikilla aloilla osana maaseudun kehittämispolitiikkaa, joten hedelmä- ja vihannesalan tuottajaryhmien perustamisen erityistuki olisi lakkautettava. Tällä tuella ei saisi vääristää viljelijöiden ja heidän tuottajaorganisaatioidensa tasapuolisia toimintaedellytyksiä sisämarkkinoilla.

Or. en

 

Tarkistus  32

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 40 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(40) Kansallisten tukiohjelmien yhtenä tärkeimpänä tukikelpoisena toimenpiteenä olisi oltava unionin viinien menekinedistäminen ja markkinointi kolmansissa maissa. Määrärahoja olisi edelleen myönnettävä rakenneuudistukseen ja uusiin lajikkeisiin siirtymiseen, koska nämä toimet vaikuttavat alaan positiivisesti. Tukea olisi myönnettävä myös alalla tehtäviin investointeihin, joilla pyritään parantamaan yritysten taloudellista suorituskykyä sinällään. Sivutuotteiden tislaustuen olisi oltava niiden jäsenvaltioiden käytettävissä, jotka haluavat käyttää tällaista välinettä viinin laadun varmistamiseen samalla ympäristöä suojellen.

(40) Kansallisten tukiohjelmien yhtenä tärkeimpänä tukikelpoisena toimenpiteenä olisi oltava unionin viinien menekinedistäminen ja markkinointi unionissa ja kolmansissa maissa. Myös tutkimus- ja kehittämistoimille olisi myönnettävä tukea ottaen huomioon niiden merkityksen Euroopan viininviljelyalan kilpailukyvylle. Määrärahoja olisi edelleen myönnettävä rakenneuudistukseen ja uusiin lajikkeisiin siirtymiseen, koska nämä toimet vaikuttavat alaan positiivisesti. Tukea olisi myönnettävä myös alalla tehtäviin investointeihin, joilla pyritään parantamaan yritysten taloudellista suorituskykyä sinällään. Sivutuotteiden tislaustuen olisi oltava niiden jäsenvaltioiden käytettävissä, jotka haluavat käyttää tällaista välinettä viinin laadun varmistamiseen samalla ympäristöä suojellen.

Or. en

 

Tarkistus  33

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 42 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(42) Säännökset, jotka koskevat viininviljelijöille myönnettävää tukea myöntämällä jäsenvaltioiden vahvistamia tukioikeuksia, on muutettu lopullisiksi. Sen vuoksi ainoa tällainen tuki, jota voidaan myöntää, on tuki, josta jäsenvaltiot päättävät viimeistään 1 päivänä joulukuuta 2011 asetuksen (EU) N:o [KOM(2010)799] 137 artiklan nojalla ja kyseisessä säännöksessä vahvistetuin edellytyksin.

Poistetaan.

Or. en

 

Tarkistus  34

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 43 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(43) Jotta voidaan varmistaa, että viinialan tukiohjelmien tavoitteet saavutetaan ja että unionin varoja käytetään kohdennetusti, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti tiettyjä säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat seuraavaa: jotka liittyvät vastuuseen menoista päivän, jona tukiohjelmat vastaanotetaan ja jona tukiohjelmiin tehdään muutoksia sekä niiden soveltamisen alkamispäivän välisenä aikana; jotka koskevat tukitoimenpiteiden tukikelpoisuuskriteereitä, tukikelpoisten menojen ja toimien tyyppiä, tukeen kelpaamattomia toimenpiteitä ja toimenpidekohtaista tuen enimmäistasoa; jotka liittyvät tukiohjelmien muuttamiseen sen jälkeen, kun ne ovat tulleet sovellettaviksi; jotka liittyvät ennakkomaksuja koskeviin vaatimuksiin ja kynnyksiin, mukaan lukien vaatimus vakuudesta, jos tuesta maksetaan ennakko; säännöt, jotka sisältävät yleisiä säännöksiä ja määritelmiä tukiohjelmien soveltamiseksi; joiden tarkoituksena on välttää tukitoimenpiteiden väärinkäyttö ja hankkeiden kaksinkertainen rahoitus; säännöt, joiden mukaan tuottajien on poistettava markkinoilta viiniyttämisen sivutuotteet, ylimääräisen hallintotaakan välttämiseksi kyseiseen velvollisuuteen myönnettävät poikkeukset sekä tislaajien vapaaehtoista sertifiointia koskevat säännökset; säännöt, joissa vahvistetaan vaatimukset, joihin jäsenvaltioiden on sitouduttava tukitoimenpiteiden täytäntöönpanemiseksi, sekä rajoitukset johdonmukaisuuden varmistamiseksi tukitoimenpiteiden soveltamisalan kanssa; säännöt, jotka koskevat tuensaajille suoritettavia maksuja, mukaan lukien vakuutusedustajien välityksellä suoritettavat maksut.

(43) Jotta voidaan varmistaa, että viinialan tukiohjelmien tavoitteet saavutetaan ja että unionin varoja käytetään kohdennetusti, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti tiettyjä säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat seuraavaa: jotka liittyvät vastuuseen menoista päivän, jona tukiohjelmat vastaanotetaan ja jona tukiohjelmiin tehdään muutoksia sekä niiden soveltamisen alkamispäivän välisenä aikana; jotka koskevat tukitoimenpiteiden tukikelpoisuuskriteereitä, tukikelpoisten menojen ja toimien tyyppiä, tukeen kelpaamattomia toimenpiteitä ja toimenpidekohtaista tuen enimmäistasoa; jotka liittyvät tukiohjelmien muuttamiseen sen jälkeen, kun ne ovat tulleet sovellettaviksi; jotka liittyvät ennakkomaksuja koskeviin vaatimuksiin ja kynnyksiin, mukaan lukien vaatimus vakuudesta, jos tuesta maksetaan ennakko; joiden tarkoituksena on välttää tukitoimenpiteiden väärinkäyttö ja hankkeiden kaksinkertainen rahoitus; säännöt, joiden mukaan tuottajien on poistettava markkinoilta viiniyttämisen sivutuotteet, ylimääräisen hallintotaakan välttämiseksi kyseiseen velvollisuuteen myönnettävät poikkeukset sekä tislaajien vapaaehtoista sertifiointia koskevat säännökset; säännöt, joissa vahvistetaan vaatimukset, joihin jäsenvaltioiden on sitouduttava tukitoimenpiteiden täytäntöönpanemiseksi, sekä rajoitukset johdonmukaisuuden varmistamiseksi tukitoimenpiteiden soveltamisalan kanssa; säännöt, jotka koskevat tuensaajille suoritettavia maksuja, mukaan lukien vakuutusedustajien välityksellä suoritettavat maksut.

Or. en

 

Tarkistus  35

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 44 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(44) Mehiläishoidolle on ominaista tuotantoedellytysten ja -tasojen monimuotoisuus sekä taloudellisten toimijoiden hajaannus ja epäyhtenäisyys niin tuotannon kuin kaupan pitämisen vaiheissa. Lisäksi varroapunkin lisääntyminen viime vuosina useissa jäsenvaltioissa ja tämän tuholaisen hunajantuotannolle aiheuttamat vaikeudet edellyttävät, että unionin toimia jatketaan, sillä varroapunkkia ei voida kokonaan hävittää ja se on käsiteltävä sallituilla tuotteilla. Näissä olosuhteissa ja mehiläistuotteiden tuotannon ja kaupan pitämisen kehittämiseksi unionissa alalle on tarpeen laatia joka kolmas vuosi kansalliset ohjelmat mehiläishoitotuotteiden tuotannon ja kaupan pitämisen yleisten edellytysten parantamiseksi. Unionin olisi osallistuttava kyseisten kansallisten ohjelmien rahoitukseen.

(44) Mehiläishoidolle on ominaista tuotantoedellytysten ja -tasojen monimuotoisuus sekä taloudellisten toimijoiden hajaannus ja epäyhtenäisyys niin tuotannon kuin kaupan pitämisen vaiheissa. Lisäksi tiettyjen mehiläispesiin kohdistuvien vaarojen yleistyminen ja erityisesti varroapunkin lisääntyminen viime vuosina useissa jäsenvaltioissa ja tämän tuholaisen hunajantuotannolle aiheuttamat vaikeudet edellyttävät, että unionin koordinoituja toimia osana eurooppalaista eläinlääkintäpolitiikkaa jatketaan, sillä varroapunkkia ei voida kokonaan hävittää ja se on käsiteltävä sallituilla tuotteilla. Näissä olosuhteissa ja mehiläisten terveyden parantamiseksi sekä mehiläistuotteiden tuotannon ja kaupan pitämisen kehittämiseksi unionissa alalle on tarpeen laatia joka kolmas vuosi kansalliset ohjelmat mehiläishoitotuotteiden tuotannon ja kaupan pitämisen yleisten edellytysten parantamiseksi. Unionin olisi osallistuttava kyseisten kansallisten ohjelmien rahoitukseen.

Or. en

 

Tarkistus  36

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 45 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(45) Mehiläishoitoon myönnettävien unionin varojen kohdennetun käytön varmistamiseksi komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti tiettyjä säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat toimenpiteitä, jotka voivat sisältyä mehiläishoito-ohjelmaan, kansallisten ohjelmien sisältöön liittyviä velvollisuuksia koskevia sääntöjä, niiden laatimista ja asiaan liittyviä tutkimuksia sekä edellytyksiä unionin rahoitusosuuden jakamiseksi kullekin osallistujajäsenvaltiolle.

(45) Mehiläishoitoon myönnettävien unionin varojen kohdennetun käytön varmistamiseksi komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti tiettyjä säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat toimenpiteiden yksityiskohtia, jotka voivat sisältyä mehiläishoito-ohjelmaan, kansallisten ohjelmien sisältöön liittyviä velvollisuuksia koskevia sääntöjä, niiden laatimista ja asiaan liittyviä tutkimuksia sekä edellytyksiä unionin rahoitusosuuden jakamiseksi kullekin osallistujajäsenvaltiolle.

Or. en

 

Tarkistus  37

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 48 a kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(48 a) Kansallisten tukiohjelmien yhtenä tärkeimpänä tukikelpoisena toimenpiteenä olisi oltava unionin maataloustuotteiden menekinedistäminen ja markkinointi unionissa ja kolmansissa maissa.

Or. en

 

Tarkistus  38

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 50 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(50) Jotta taattaisiin, että kaikki tuotteet ovat laadultaan virheettömiä, aitoja ja myyntikelpoisia, ja rajoittamatta elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 28 päivänä tammikuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002 soveltamista, edellä mainitussa komission tiedonannossa suunniteltu kaupan pitämisen yleinen perusvaatimus olisi asianmukainen tuotteille, joihin ei sovelleta ala- tai tuotekohtaisia kaupan pitämisen vaatimuksia. Jos tällaiset tuotteet ovat jonkin tapauskohtaisesti sovellettavan kansainvälisen standardin mukaisia, kyseiset tuotteet olisi katsottava kaupan pitämisen yleisvaatimuksen mukaisiksi.

(50) Jotta taattaisiin, että kaikki tuotteet ovat laadultaan virheettömiä, aitoja ja myyntikelpoisia, ja rajoittamatta elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 28. päivänä tammikuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002 soveltamista, edellä mainitussa komission tiedonannossa suunniteltu kaupan pitämisen yleinen perusvaatimus olisi asianmukainen tuotteille, joihin ei sovelleta ala- tai tuotekohtaisia kaupan pitämisen vaatimuksia. Jos tällaiset tuotteet ovat jonkin tapauskohtaisesti sovellettavan kansainvälisen standardin mukaisia, kyseiset tuotteet olisi katsottava kaupan pitämisen yleisvaatimuksen mukaisiksi. Unionin lainsäädäntöä ja sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa rajoittamatta jäsenvaltioille olisi kuitenkin jätettävä toimivalta antaa tai pitää voimassa niitä aloja tai tuotteita koskevia kansallisia säännöksiä, joihin sovelletaan kaupan pitämisen yleistä vaatimusta, tai niitä aloja tai tuotteita koskevia säännöksiä, joihin sovelletaan erityisiä kaupan pitämisen vaatimuksia, niiden osatekijöiden osalta, joita ei nimenomaisesti yhdenmukaisteta tällä asetuksella.

Or. en

 

Tarkistus  39

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 53 a kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(53 a) Kaupan pitämisen vaatimukset olisi selkeästi eriteltävä pakollisiin sääntöihin ja vapaaehtoisiin varattuihin ilmaisuihin. Vapaaehtoisten varattujen ilmaisujen olisi edelleen oltava kaupan pitämisen vaatimusten tavoitteita tukevia, ja tästä syystä niiden soveltamisala olisi rajattava perussopimuksen liitteessä I lueteltuihin tuotteisiin.

Or. en

 

Tarkistus  40

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 53 b kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(53 b) Tämän asetuksen tavoitteiden ja selkiyttämisen vuoksi nykyisiä vapaaehtoisia varattuja ilmaisuja olisi vastedes säänneltävä tällä asetuksella.

Or. en

 

Tarkistus  41

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 54 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(54) Ottaen huomioon kuluttajien tarve saada riittäviä ja avoimia tuotetietoja olisi oltava mahdollista määritellä maataloustuotannon paikka tapauskohtaisesti asianmukaisella maantieteellisellä tasolla ottaen samalla huomioon joidenkin alojen erityispiirteet varsinkin jalostettujen maataloustuotteiden osalta.

(54) Ottaen huomioon kuluttajien tarve saada riittäviä ja avoimia tuotetietoja olisi oltava mahdollista määritellä maataloustuotannon paikka tapauskohtaisesti asianmukaisella maantieteellisellä tasolla unohtamatta kuitenkaan sitä, että puutteelliset ja väärät tiedot voivat vaikuttaa asianomaisen alueen talous- ja tuotantorakenteisiin, ottaen samalla huomioon joidenkin alojen alueelliset erityispiirteet varsinkin jalostettujen maataloustuotteiden osalta.

Or. en

 

Tarkistus  42

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 56 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(56) On aiheellista säätää kolmansista maista tuotaviin tuotteisiin sovellettavista erityissäännöistä sikäli kuin kolmansissa maissa voimassa olevat kansalliset säännökset antavat perusteet poiketa kaupan pitämisen vaatimuksista, jos niiden vastaavuus unionin lainsäädännön kanssa voidaan taata.

(56) On aiheellista säätää perussopimuksen 43 artiklan 2 kohdassa vahvistettua tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen hyväksytyistä kolmansista maista tuotaviin tuotteisiin sovellettavista erityissäännöistä, joissa määritetään edellytykset, joilla tuontituotteiden katsotaan noudattavan unionin kaupan pitämisen vaatimuksia vastaavalla tasolla ja joiden ansiosta voidaan toteuttaa poikkeustoimenpiteitä säännöistä, joiden mukaan näiden tuotteiden kaupan pitämiseen sovelletaan näitä vaatimuksia. On myös aiheellista laatia säännöt, jotka koskevat kaupan pitämisen vaatimusten soveltamista unionista vietäviin tuotteisiin.

Or. en

 

Tarkistus  43

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 58 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(58) Markkinatilanteen muutoksiin reagoimiseksi alojen erityispiirteet huomioon ottaen komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti tiettyjä säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat säädöksiä, joilla vahvistetaan tai muutetaan kaupan pitämisen yleisvaatimukseen liittyviä edellytyksiä tai poiketaan niistä, ja vaatimuksenmukaisuutta koskevia sääntöjä.

(58) Markkinatilanteen muutoksiin reagoimiseksi alojen erityispiirteet huomioon ottaen komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti tiettyjä säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla vahvistetaan kaupan pitämisen yleisvaatimukseen liittyviä yksityiskohtaisia sääntöjä ja joilla muutetaan kaupan pitämisen yleisvaatimukseen liittyviä edellytyksiä tai poiketaan niistä, ja vaatimuksenmukaisuutta koskevia sääntöjä.

Or. en

 

Tarkistus  44

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 61 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(61) Unionin ja eräiden kolmansien maiden välisen kaupan erityispiirteiden sekä eräiden maataloustuotteiden ja kunkin alan erityisluonteen huomioon ottamiseksi komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti tiettyjä säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat kuhunkin kaupan pitämisen vaatimukseen sovellettavaa sallittua poikkeamaa, jonka ylittyessä koko tuote-erä olisi katsottava vaatimuksen vastaiseksi, ja sääntöjä sellaisten edellytysten määrittelemiseksi, joilla tuontituotteiden katsotaan noudattavan unionin kaupan pitämisen vaatimuksia vastaavalla tasolla ja joiden ansiosta voidaan toteuttaa toimenpiteitä niistä säännöistä poikkeamiseksi, joiden mukaan tuotteita voidaan pitää unionissa kaupan ainoastaan kyseisten vaatimusten mukaisesti, ja joissa vahvistetaan säännöt, jotka koskevat kaupan pitämisen vaatimusten soveltamista unionista vietäviin tuotteisiin.

(61) Eräiden maataloustuotteiden ja kunkin alan erityisluonteen huomioon ottamiseksi komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti tiettyjä säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat kuhunkin kaupan pitämisen vaatimukseen sovellettavaa sallittua poikkeamaa, jonka ylittyessä koko tuote-erä olisi katsottava vaatimuksen vastaiseksi.

Or. en

 

Tarkistus  45

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 69 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(69) Jotta voitaisiin ottaa huomioon rajatulla maantieteellisellä alueella tapahtuvan tuotannon erityispiirteet, varmistaa tuotteiden laatu ja jäljitettävyys ja turvata tuottajien tai toimijoiden lailliset oikeudet tai oikeutetut edut, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti tiettyjä säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat maantieteellisen alueen rajaamista koskevia periaatteita ja rajatulla maantieteellisellä alueella tapahtuvaan tuotantoon liittyviä määritelmiä, rajoituksia ja poikkeuksia; edellytyksiä, joilla tuote-eritelmiin voi sisältyä lisävaatimuksia; hakijatyyppejä, jotka voivat hakea suojaa alkuperänimitykselle tai maantieteelliselle merkinnälle; menettelyjä, joita on noudatettava haettaessa alkuperänimityksen tai maantieteellisen merkinnän suojaa, mukaan lukien alustavat kansalliset menettelyt, komission suorittama hakemuksen tutkiminen, vastaväitemenettelyt sekä suojattujen alkuperänimitysten tai suojattujen maantieteellisten merkintöjen muuttamista tai peruuttamista koskeva menettely; rajat ylittävää suojaa koskeviin hakemuksiin sovellettavia menettelyjä; kolmannessa maassa sijaitsevia maantieteellisiä alueita koskeviin hakemuksiin sovellettavia menettelyjä; päivämäärää, josta alkaen suoja on voimassa; menettelyjä, jotka liittyvät tuote-eritelmien muutoksiin; ja päivämäärää, jona muutos tulee voimaan.

(69) Jotta voitaisiin ottaa huomioon rajatulla maantieteellisellä alueella tapahtuvan tuotannon erityispiirteet, varmistaa tuotteiden laatu ja jäljitettävyys ja turvata tuottajien tai toimijoiden lailliset oikeudet tai oikeutetut edut, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti tiettyjä säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat maantieteellisen alueen rajaamista koskevia täydentäviä yksityiskohtia ja rajatulla maantieteellisellä alueella tapahtuvaan tuotantoon liittyviä rajoituksia ja poikkeuksia; edellytyksiä, joilla tuote-eritelmiin voi sisältyä lisävaatimuksia; hakijatyyppejä, jotka voivat hakea suojaa alkuperänimitykselle tai maantieteelliselle merkinnälle; menettelyjä, joita on noudatettava haettaessa alkuperänimityksen tai maantieteellisen merkinnän suojaa, mukaan lukien alustavat kansalliset menettelyt, komission suorittama hakemuksen tutkiminen, vastaväitemenettelyt sekä suojattujen alkuperänimitysten tai suojattujen maantieteellisten merkintöjen muuttamista tai peruuttamista koskeva menettely; rajat ylittävää suojaa koskeviin hakemuksiin sovellettavia menettelyjä; kolmannessa maassa sijaitsevia maantieteellisiä alueita koskeviin hakemuksiin sovellettavia menettelyjä; päivämäärää, josta alkaen suoja on voimassa; menettelyjä, jotka liittyvät tuote-eritelmien muutoksiin; ja päivämäärää, jona muutos tulee voimaan.

Or. en

 

Tarkistus  46

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 70 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(70) Jotta voidaan varmistaa asianmukainen suoja ja se, ettei talouden toimijoille ja toimivaltaisille viranomaisille aiheudu haittaa tämän asetuksen soveltamisesta ennen 1 päivää elokuuta 2009 suojan saaneiden viinien nimitysten osalta, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti tiettyjä säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat suojattua nimitystä koskevien rajoitusten vahvistamista ja siirtymäsääntöjä, jotka liittyvät viinien nimityksiin, jotka jäsenvaltiot ovat hyväksyneet alkuperänimityksinä tai maantieteellisinä merkintöinä ennen 1 päivää elokuuta 2009, alustavaan kansalliseen menettelyyn, ennen tiettyä päivämäärää markkinoille saatettuihin tai etiketöityihin viineihin ja tuote-eritelmän muutoksiin.

Poistetaan.

Or. en

 

Tarkistus  47

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 74 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(74) Jotta voidaan varmistaa käytössä olevien merkintäkäytäntöjen sekä merkintöjä ja esillepanoa koskevien horisontaalisten sääntöjen noudattaminen, ottaa huomioon viinialan erityispiirteet, taata sertifiointi-, hyväksymis- ja tarkastusmenettelyjen tehokkuus, toimijoiden oikeutetut edut sekä se, ettei talouden toimijoille aiheudu haittaa, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti tiettyjä säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat poikkeuksellisia olosuhteita, jotka oikeuttavat jättämään pois viittauksen suojattuun alkuperänimitykseen tai suojattuun maantieteelliseen merkintään, muiden kuin tässä asetuksessa säädettyjen merkintöjen esillepanoa ja käyttöä, eräitä pakollisia merkintöjä, vapaaehtoisia merkintöjä ja esillepanoa, tarpeellisia toimenpiteitä, jotka koskevat alkuperänimityksellä tai maantieteellisellä merkinnällä varustettujen viinien merkintöjä ja esillepanoa silloin kun asianomainen alkuperänimitys tai maantieteellinen merkintä on asianmukaisten vaatimusten mukainen, ennen 1 päivää elokuuta 2009 markkinoille saatettua ja etiketöityä viiniä sekä merkintöjä ja esillepanoa koskevia poikkeuksia.

(74) Jotta voidaan varmistaa käytössä olevien merkintäkäytäntöjen sekä merkintöjä ja esillepanoa koskevien horisontaalisten sääntöjen noudattaminen, ottaa huomioon viinialan erityispiirteet, taata sertifiointi-, hyväksymis- ja tarkastusmenettelyjen tehokkuus, toimijoiden oikeutetut edut sekä se, ettei talouden toimijoille aiheudu haittaa, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti tiettyjä säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat poikkeuksellisia olosuhteita, jotka oikeuttavat jättämään pois viittauksen suojattuun alkuperänimitykseen tai suojattuun maantieteelliseen merkintään; muiden kuin tässä jaksossa säädettyjen merkintöjen esillepanoa ja käyttöä, eräitä pakollisia merkintöjä, vapaaehtoisia merkintöjä ja esillepanoa, tarpeellisia toimenpiteitä, jotka koskevat alkuperänimityksellä tai maantieteellisellä merkinnällä varustettujen viinien merkintöjä ja esillepanoa silloin, kun asianomainen alkuperänimitys tai maantieteellinen merkintä on asianmukaisten vaatimusten mukainen, ennen 1 päivää elokuuta 2009 markkinoille saatettua ja etiketöityä viiniä sekä vientituotteiden merkintöjä ja esillepanoa koskevia poikkeuksia.

Or. en

 

 

Tarkistus  48

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 77 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(77) On aiheellista määritellä tietyt viininvalmistusmenetelmät ja viinintuotantoon liittyvät rajoitukset, jotka koskevat erityisesti viinin leikkaamista ja tietynlaisen kolmansista maista peräisin olevan rypäleen puristemehun, viinirypälemehun ja tuoreiden rypäleiden käyttöä. Kansainväliset vaatimukset täyttääkseen komission olisi pääsääntöisesti nojauduttava Kansainvälisen viinijärjestön (OIV) suosittelemiin viininvalmistusmenetelmiin.

(77) On aiheellista määritellä tietyt viininvalmistusmenetelmät ja viinintuotantoon liittyvät rajoitukset, jotka koskevat erityisesti viinin leikkaamista ja tietynlaisen kolmansista maista peräisin olevan rypäleen puristemehun, viinirypälemehun ja tuoreiden rypäleiden käyttöä. Kansainväliset vaatimukset täyttääkseen komission olisi ehdotuksia tehdessään pääsääntöisesti nojauduttava Kansainvälisen viinijärjestön (OIV) suosittelemiin viininvalmistusmenetelmiin.

Or. en

 

Tarkistus  49

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 82 a kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(82 a) Taloudellisista, sosiaalisista ja ympäristöä koskevista syistä sekä perinteisten viininviljelyalueiden aluepoliittisista syistä ja eurooppalaisten viininviljelytuotteiden monimuotoisuuden, maineen ja laadun vaatimuksia pidemmälle menevistä syistä viininviljelyalan nykyinen istutusoikeuksien järjestelmä on syytä pitää voimassa ainakin vuoteen 2030.

Or. en

 

Tarkistus  50

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 83 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(83) Sokeriyritysten ja sokerijuurikkaan viljelijöiden oikeuksien ja velvollisuuksien kohtuullisen tasapainon varmistamiseksi tarvitaan erityisiä välineitä vielä kiintiöjärjestelmän päättymisen jälkeenkin. Sen vuoksi olisi vahvistettava näiden välisiä sopimuksia koskevat vakiosäännökset.

(83) Sokerialalla sokeriyritysten ja sokerijuurikkaan viljelijöiden oikeuksien ja velvollisuuksien kohtuullisen tasapainon varmistamiseksi tarvitaan erityisiä välineitä. Sen vuoksi olisi vahvistettava näiden välisiä sopimuksia koskevat vakiosäännökset.

Or. en

 

Tarkistus  51

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 84 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(84) Jotta voidaan ottaa huomioon sokerialan erityispiirteet ja kaikkien osapuolten edut, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti tiettyjä säädösvallan siirron nojalla annettavia säädöksiä, jotka koskevat tällaisia sopimuksia, erityisesti sokerijuurikkaan osto-, toimitus-, haltuunotto- ja maksuehtojen osalta.

(84) Jotta voidaan ottaa huomioon sokerialan erityispiirteet ja kaikkien osapuolten edut, olisi laadittava tiettyjä sääntöjä, jotka koskevat tällaisia sopimuksia, erityisesti sokerijuurikkaan osto-, toimitus-, haltuunotto- ja maksuehtojen osalta.

Or. en

 

Tarkistus  52

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 84 a kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(84 a) Jotta sokerijuurikkaan viljelijät voivat saattaa päätökseen mukautumisensa sokerialan vuoden 2006 perusteelliseen uudistukseen ja jatkaa tuolloin käynnistettyjä pyrkimyksiään kilpailukyvyn parantamiseksi, nykyistä kiintiöjärjestelmää olisi jatkettava markkinointivuoden 2019/2020 loppuun saakka. Komissiolle olisi siksi annettava valtuudet osoittaa tuotantokiintiöitä jäsenvaltioille, jotka luopuivat kaikista kiintiöistään vuonna 2006.

Or. en

 

Tarkistus  53

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 84 b kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(84 b) Euroopan sokerimarkkinoilla havaittujen merkittävien ja toistuvien jännitteiden vuoksi tarvitaan mekanismi, jonka avulla kiintiöiden ulkopuolinen sokeri vapautetaan sisämarkkinoille niin pitkäksi aikaa kuin on tarpeen soveltamalla samoja ehtoja kuin kiintiösokeriin. Tämän mekanismin avulla olisi myös sallittava tulliton lisätuonti, jotta varmistetaan riittävän raaka-aineen saatavuus unionin sokerimarkkinoilla ja säilytetään näiden markkinoiden rakenteellinen tasapaino.

Or. en

 

Tarkistus  54

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 84 c kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(84 c) Koska kiintiöjärjestelmä poistuu lopullisesti vuonna 2020, komission olisi toimitettava ennen 1 päivää heinäkuuta 2018 parlamentille ja neuvostolle kertomus asianmukaisista toimenpiteistä kiintiöjärjestelmän lakkauttamiseksi ja alan tulevaisuudesta vuonna 2020 tapahtuvan kiintiöiden poistamisen jälkeen, ja kertomukseen olisi sisällyttävä kaikki tarvittavat ehdotukset koko alan valmistautumiseksi vuoden 2020 jälkeiseen aikaan. Komission olisi myös toimitettava 31. päivään joulukuuta 2014 mennessä kertomus unionin sokerialan toimitusketjun toiminnasta.

Or. en

 

Tarkistus  55

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 85 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(85) Tuottajaorganisaatioilla ja niiden liitoilla voi olla tärkeä rooli tarjonnan keskittämisessä ja parhaiden käytänteiden edistämisessä. Toimialakohtaisilla organisaatioilla voi olla merkittävä asema toimitusketjun toimijoiden välisen vuoropuhelun ja parhaiden käytänteiden edistämisessä sekä markkinoiden avoimuuden lisäämisessä. Tällaisten tietyt alat kattavien organisaatioiden ja niiden liittojen määrittelyä ja hyväksyntää koskevia voimassaolevia sääntöjä olisi sen vuoksi yhdenmukaistettava, virtaviivaistettava ja laajennettava, jotta voidaan säätää pyynnöstä annettavasta hyväksynnästä EU:n lainsäädännössä kaikkien alojen osalta vahvistettujen perussääntöjen nojalla.

(85) Tuottajaorganisaatioilla ja niiden liitoilla voi olla tärkeä rooli tarjonnan keskittämisessä, kaupan pitämisen parantamisessa, arvoketjun epätasapainon korjaamisessa sekä parhaiden käytänteiden edistämisessä ja erityisesti perussopimuksen 39 artiklan tavoitteiden saavuttamisessa, mitä tulee varsinkin tuottajien tulojen vakauttamiseen, tarjoamalla jäsentensä käyttöön riskinhallintavälineitä, parantamalla kaupan pitämistä, keskittämällä tarjontaa ja neuvottelemalla sopimuksia, vahvistaen näin tuottajien neuvotteluvaltaa.

Or. en

 

Tarkistus  56

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 85 a kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(85 a) Toimialakohtaisilla organisaatioilla voi olla merkittävä asema toimitusketjun toimijoiden välisen vuoropuhelun ja parhaiden käytänteiden edistämisessä sekä markkinoiden avoimuuden lisäämisessä.

Or. en

 

Tarkistus  57

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 85 b kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(85 b) Tällaisten tietyt alat kattavien tuottajaorganisaatioiden, niiden liittojen ja toimialakohtaisten organisaatioiden määrittelyä ja hyväksyntää koskevia voimassaolevia sääntöjä olisi sen vuoksi yhdenmukaistettava, virtaviivaistettava ja laajennettava, jotta voidaan säätää pyynnöstä annettavasta hyväksynnästä tässä asetuksessa kaikkien alojen osalta vahvistettujen perussääntöjen nojalla. On erityisen tärkeää, että unionin säännöstössä vahvistetuilla tuottajaorganisaatioiden hyväksyntää ja asemaa koskeville perusteilla varmistetaan, että nämä tahot perustetaan maanviljelijöiden aloitteesta ja että viljelijät määrittävät demokraattisesti organisaation yleisen politiikan sekä tekevät päätökset sen sisäisestä toiminnasta.

Or. en

 

Tarkistus  58

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 87 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(87) Elävien kasvien, naudan- ja vasikanlihan, sianlihan, lampaan- ja vuohenlihan sekä munien ja siipikarjanlihan osalta olisi säädettävä mahdollisuudesta toteuttaa tiettyjä toimenpiteitä, jotka helpottavat tarjonnan mukauttamista markkinoiden tarpeisiin ja jotka voivat edistää markkinoiden vakauttamista ja kohtuullisen elintason varmistamista alalla toimivalle maatalousväestölle.

(87) Olisi säädettävä mahdollisuudesta toteuttaa tiettyjä toimenpiteitä, jotka helpottavat tarjonnan mukauttamista markkinoiden tarpeisiin ja jotka voivat edistää markkinoiden vakauttamista ja kohtuullisen elintason varmistamista alalla toimivalle maatalousväestölle.

Or. en

 

Tarkistus  59

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 88 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(88) Jotta rohkaistaisiin tuottajaorganisaatioita, niiden liittoja ja toimialakohtaisia organisaatioita toteuttamaan toimia, joilla helpotetaan tarjonnan mukauttamista markkinoiden vaatimuksiin, lukuun ottamatta markkinoilta poistamiseen liittyviä toimia, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti tiettyjä säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat elävien kasvien, naudan- ja vasikanlihan, sianlihan, lampaan- ja vuohenlihan, munien ja siipikarjanlihan aloja koskevia toimenpiteitä, joilla pyritään parantamaan laatua sekä tuotannon, jalostuksen ja kaupan pitämisen organisointia, helpottamaan markkinahintojen kehityksen seurantaa ja mahdollistamaan käytettävien tuotantokeinojen tuntemuksen perusteella lyhyen ja pitkän aikavälin ennusteiden laatiminen.

(88) Jotta rohkaistaisiin tuottajaorganisaatioita, niiden liittoja ja toimialakohtaisia organisaatioita toteuttamaan toimia, joilla helpotetaan tarjonnan mukauttamista markkinoiden vaatimuksiin, lukuun ottamatta markkinoilta poistamiseen liittyviä toimia, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti tiettyjä säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla pyritään parantamaan laatua sekä tuotannon, jalostuksen ja kaupan pitämisen organisointia, helpottamaan markkinahintojen kehityksen seurantaa ja mahdollistamaan käytettävien tuotantokeinojen tuntemuksen perusteella lyhyen ja pitkän aikavälin ennusteiden laatiminen.

Or. en

 

Tarkistus  60

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 90 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(90) Muodollisia kirjallisia sopimuksia koskevan unionin lainsäädännön puuttuessa jäsenvaltiot voivat omien sopimusoikeudellisten järjestelmiensä mukaisesti asettaa kyseisten sopimusten käyttämisen pakolliseksi, kunhan se tapahtuu unionin oikeuden mukaisesti ja siten, että varmistetaan erityisesti sisämarkkinoiden ja yhteisen markkinajärjestelyn moitteeton toiminta. Toissijaisuusperiaatteen mukaisesti ja koska tilanteet vaihtelevat suuresti eri puolilla unionia, tällainen päätös olisi jätettävä jäsenvaltioille. Maito- ja maitotuotealan sopimusten vähimmäisvaatimusten varmistamiseksi ja sisämarkkinoiden asianmukaisen toiminnan turvaamiseksi tällaisten sopimusten käyttöä koskevat perusedellytykset olisi kuitenkin vahvistettava unionin tasolla. Koska joidenkin meijeriosuuskuntien perussääntöön saattaa sisältyä vaikutukseltaan vastaavia sääntöjä, nämä osuuskunnat olisi yksinkertaisuuden vuoksi vapautettava sopimuksen laatimista koskevasta velvoitteesta. Jotta varmistetaan valitun järjestelmän tehokkuus, sitä olisi sovellettava myös silloin, kun välittäjäosapuolet keräävät maidon tuottajilta ja toimittavat sen jalostajille.

Poistetaan.

Or. en

 

Tarkistus  61

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 90 a kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(90 a) Edes perustiedot sisältävien kirjallisten, ennen toimitusta laadittujen muodollisten sopimusten käyttö ei ole yleistä. Tällaisilla sopimuksilla voidaan kuitenkin auttaa vahvistamaan toimijoiden vastuuta esimerkiksi maidon tuotantoketjun ollessa kyseessä ja lisätä tietoisuutta siitä, että on tarpeen ottaa markkinasignaalit paremmin huomioon, parantaa hinnan välittymistä ja mukauttaa tarjonta paremmin kysyntään, sekä auttaa välttämään tiettyjä sopimattomia kaupallisia menettelyitä.

Or. en

 

Tarkistus  62

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 90 b kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(90 b) Tällaisia sopimuksia koskevan unionin lainsäädännön puuttuessa jäsenvaltioiden olisi voitava omien sopimusoikeudellisten järjestelmiensä mukaisesti asettaa kyseisten sopimusten käyttäminen pakolliseksi, kunhan se tapahtuu unionin oikeuden mukaisesti ja erityisesti siten, että varmistetaan sisämarkkinoiden ja yhteisen markkinajärjestelyn moitteeton toiminta. Koska sopimusoikeus vaihtelee suuresti eri puolilla unionia, tällainen päätös olisi toissijaisuusperiaate huomioon ottaen jätettävä jäsenvaltioille. Toimituksiin tietyllä alueella olisi sovellettava yhtäläisiä edellytyksiä. Jos jäsenvaltio päättää, että jokaisen sen alueella tapahtuvan toimituksen tuottajalta jalostajalle on kuuluttava osapuolten välisen kirjallisen sopimuksen piiriin, tämän velvoitteen olisi sen vuoksi koskettava myös muista jäsenvaltioista tulevia toimituksia, mutta sen ei tarvitse koskea toimituksia muihin jäsenvaltioihin. Toissijaisuusperiaatteen mukaisesti jäsenvaltioiden olisi voitava päättää siitä, edellytetäänkö, että ensiostaja tekee tuottajalle kirjallisen tarjouksen tällaisen sopimuksen tekemisestä.

Or. en

 

Tarkistus  63

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 91 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(91) Tuotannon järkiperäisen kehityksen varmistamiseksi ja siten maidontuottajien kohtuullisen elintason takaamiseksi tuottajien neuvotteluvoimaa jalostajiin nähden olisi vahvistettava, jotta lisäarvo jakautuisi toimitusketjussa tasaisemmin. Yhteisen maatalouspolitiikan tavoitteiden saavuttamiseksi olisi hyväksyttävä perussopimuksen 42 artiklan ja 43 artiklan 2 kohdan mukaisesti säännös, jolla maidontuottajien muodostamien tuottajaorganisaatioiden tai niiden liittojen sallitaan neuvotella meijerin kanssa joidenkin tai kaikkien jäsentensä tuotantoa koskevista sopimusehdoista, myös hinnoista. Maitomarkkinoiden tehokkaan kilpailun säilyttämiseksi tätä mahdollisuutta olisi sovellettava asianmukaisin määrällisin rajoituksin.

Poistetaan.

Or. en

 

Tarkistus  64

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 91 a kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(91 a) Tuotannon toteuttamiskelpoisen kehityksen varmistamiseksi ja tuottajien kohtuullisen elintason takaamiseksi tuottajien neuvotteluvoimaa mahdollisiin ostajiin nähden olisi vahvistettava, jotta lisäarvo jakautuisi toimitusketjussa tasaisemmin. Yhteisen maatalouspolitiikan tavoitteiden saavuttamiseksi olisi hyväksyttävä perussopimuksen 42 artiklan ja 43 artiklan 2 kohdassa vahvistettua tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen säännös, jolla maidontuottajien muodostamien tuottajaorganisaatioiden tai niiden liittojen sallitaan neuvotella yhteisesti ostajan kanssa joidenkin tai kaikkien jäsentensä tuotantoa koskevista sopimusehdoista, myös hinnoista, jotta ostajat eivät vaatisi tuotantokustannuksia alhaisempia hintoja. Kyseistä säännöstä olisi kuitenkin sovellettava vain sellaisiin tuottajaorganisaatioihin, jotka hakevat hyväksyntää ja saavat sen. Säännöstä ei myöskään saisi soveltaa osuuskuntiin. Lisäksi olemassa olevat kansallisen lainsäädännön mukaisesti hyväksytyt tuottajaorganisaatiot olisi tosiasiallisesti hyväksyttävä tämän asetuksen mukaisesti.

Or. en

 

Tarkistus  65

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 91 b kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(91 b) Koska suojatuilla alkuperänimityksillä ja suojatuilla maantieteellisillä merkinnöillä on suuri merkitys erityisesti haavoittuvassa asemassa oleville maaseutualueille ja jotta voidaan varmistaa erityisesti suojatulla alkuperänimityksellä tai suojatulla maantieteellisellä merkinnällä varustettujen juustojen lisäarvo ja laadun säilyminen ja koska maidon kiintiöjärjestelmä on poistumassa käytöstä, jäsenvaltioiden olisi voitava soveltaa sääntöjä, joilla säännellään tällaisten tietyllä maantieteellisellä alueella tuotettujen juustojen tarjontaa. Sääntöjen olisi katettava kyseisen juuston koko tuotanto, ja sääntöjen pyytäjän olisi oltava toimialakohtainen organisaatio, tuottajaorganisaatio tai maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta 20 päivänä maaliskuuta 2006 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 510/2006 määritelty ryhmittymä. Tällaisen pyynnön olisi saatava tukea suurelta maidontuottajien enemmistöltä, joka edustaa suurinta osaa kyseiseen juustoon käytettävästä maitomäärästä, ja toimialakohtaisten organisaatioiden ja ryhmittymien tapauksessa sen olisi saatava tukea juustontuottajien suurelta enemmistöltä, joka edustaa suurinta osaa kyseisen juuston tuotannosta. Lisäksi näihin sääntöihin olisi sovellettava tiukkoja ehtoja, jotta erityisesti vältetään vahingoittamasta tuotteiden kauppaa muilla markkinoilla ja suojellaan vähemmistöjen oikeuksia. Jäsenvaltioiden olisi välittömästi julkaistava hyväksytyt säännöt ja ilmoitettava niistä komissiolle, varmistettava säännölliset tarkastukset ja kumottava säännöt, jos ne eivät ole tämän asetuksen mukaisia.

Or. en

 

Tarkistus  66

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 91 c kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(91 c) Maitokiintiöt lakkautetaan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 nojalla suhteellisen lyhyen ajan kuluessa tämän asetuksen voimaantulon jälkeen. Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 kumoamisen jälkeen asiaa koskevien säännösten soveltamista olisi jatkettava järjestelmän voimassaolon päättymiseen saakka.

Or. en

 

Tarkistus  67

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 91 d kappale (uusi)

 

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(91 d) Päätökseen maitokiintiöistä luopumiseen liittyi sitoutuminen, jolla varmistetaan "pehmeä lasku" maito- ja maitotuotealan osalta. Maito- ja maitotuotealan sopimussuhteista annettu asetus (EU) N:o°261/20121 on ensimmäinen askel tähän suuntaan, ja sitä on täydennettävä muilla säännöksillä. Tämän osalta on annettava komissiolle valtuudet myöntää tukea maidontuottajille, jotka vapaaehtoisesti vähentävät tuotantoaan maito- ja maitotuotemarkkinoiden vakavassa epätasapainotilanteessa, sekä määrätä samassa suhteessa maksuja maidontuottajille, jotka saman ajanjakson aikana lisäävät tuotantoaan.

 

____________________

 

1 EUVL L 94, 30.3.2012, s. 38.

Or. en

 

Tarkistus  68

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 93 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(93) Jotta voidaan varmistaa, että tuottajaorganisaatioiden, tuottajaorganisaatioiden liittojen, toimialakohtaisten organisaatioiden ja toimijaorganisaatioiden tavoitteet ja vastuut määritellään selkeästi niiden toimien tehokkuuden parantamiseksi, kunkin alan erityispiirteiden huomioon ottamiseksi sekä kilpailusääntöjen noudattamisen ja yhteisen markkinajärjestelyn asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti tiettyjä säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat seuraaviin seikkoihin liittyviä sääntöjä: erityistavoitteet, joihin tällaiset organisaatiot ja liitot voivat pyrkiä, joihin niiden on pyrittävä tai joihin niiden ei tule pyrkiä, mukaan lukien poikkeukset tässä asetuksessa luetelluista tavoitteista; tällaisten organisaatioiden ja liittojen perussäännöt, hyväksyminen, rakenne, oikeushenkilöllisyys, jäsenyys, koko, vastuuvelvollisuus ja toimet sekä hyväksynnän seuraukset, hyväksynnän peruuttaminen ja sulautumiset; kansainväliset organisaatiot ja liitot; organisaatioiden tai liittojen suorittama toimien ulkoistaminen ja teknisten apuvälineiden käyttöön antaminen; organisaatioiden ja liittojen kaupan pidettävän tuotannon vähimmäismäärä tai -arvo; organisaatioiden sääntöjen soveltamisalan laajentaminen muihin kuin jäseniin ja muiden kuin jäsenten velvollisuus maksaa jäsenmaksuja, mukaan lukien luettelo tiukemmista tuotantosäännöistä, joiden soveltamisalaa voidaan laajentaa, edustavuutta koskevat lisävaatimukset, asianomaiset talousalueet, mukaan lukien komission suorittama tutkiminen niiden määritelmän osalta, vähimmäisajanjaksot, joiden ajan sääntöjen olisi oltava voimassa ennen niiden soveltamisalan laajentamista, henkilöt tai organisaatiot, joihin sääntöjä tai maksuja voidaan soveltaa, ja olosuhteet, joissa komissio voi vaatia, että sääntöjen soveltamisalan laajentaminen tai pakolliset maksut evätään tai peruutetaan.

(93) Jotta voidaan varmistaa, että tuottajaorganisaatioiden, tuottajaorganisaatioiden liittojen, toimialakohtaisten organisaatioiden ja toimijaorganisaatioiden tavoitteet ja vastuut määritellään selkeästi niiden toimien tehokkuuden parantamiseksi, kunkin alan erityispiirteiden huomioon ottamiseksi sekä kilpailusääntöjen noudattamisen ja yhteisen markkinajärjestelyn asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti tiettyjä säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat seuraaviin seikkoihin liittyviä sääntöjä: erityistavoitteet, joihin tällaiset organisaatiot ja liitot voivat pyrkiä, joihin niiden on pyrittävä tai joihin niiden ei tule pyrkiä, ja jotka tarvittaessa on lisättävä tässä asetuksessa lueteltuihin tavoitteisiin; muiden kuin tuottajaorganisaatioiden perussäännöt, tiettyjen alojen tuottajaorganisaatioiden perussääntöihin sovellettavat erityisehdot, tällaisten organisaatioiden ja liittojen rakenne, oikeushenkilöllisyys, jäsenyys, koko, vastuuvelvollisuus ja toimet sekä hyväksynnän seuraukset, hyväksynnän peruuttaminen ja sulautumiset; kansainväliset organisaatiot ja liitot, mukaan lukien hallinnollisen avun tarjoamista koskevat säännöt rajat ylittävässä yhteistyössä; organisaatioiden tai liittojen suorittaman toimien ulkoistamisen ja teknisten apuvälineiden käyttöön antamisen edellytykset; organisaatioiden ja liittojen kaupan pidettävän tuotannon vähimmäismäärä tai -arvo; organisaatioiden sääntöjen soveltamisalan laajentaminen muihin kuin jäseniin ja muiden kuin jäsenten velvollisuus maksaa jäsenmaksuja, mukaan lukien luettelo tiukemmista tuotantosäännöistä, joiden soveltamisalaa voidaan laajentaa, edustavuutta koskevat lisävaatimukset, asianomaiset talousalueet, mukaan lukien komission suorittama tutkiminen niiden määritelmän osalta, vähimmäisajanjaksot, joiden ajan sääntöjen olisi oltava voimassa ennen niiden soveltamisalan laajentamista, henkilöt tai organisaatiot, joihin sääntöjä tai maksuja voidaan soveltaa, ja olosuhteet, joissa komissio voi vaatia, että sääntöjen soveltamisalan laajentaminen tai pakolliset maksut evätään tai peruutetaan; sopimusjärjestelmien täytäntöönpanoa koskevat erityisedellytykset sekä erityiset määrät, joista voidaan käydä sopimusneuvotteluja.

Or. en

 

Tarkistus  69

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 94 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(94) Sisämarkkinat edellyttävät kauppajärjestelmän käyttöönottoa unionin ulkorajoilla. Kauppajärjestelmän olisi sisällettävä tuontitulli- ja vientitukijärjestelmä, ja sen olisi periaatteessa vakautettava unionin markkinat. Kauppajärjestelmän olisi perustuttava Uruguayn kierroksen monenvälisissä kauppaneuvotteluissa ja kahdenvälisissä sopimuksissa tehtyihin sitoumuksiin.

(94) Sisämarkkinat edellyttävät kauppajärjestelmän käyttöönottoa unionin ulkorajoilla. Kauppajärjestelmän olisi sisällettävä tuontitulli- ja vientitukijärjestelmä, ja sen olisi periaatteessa vakautettava unionin markkinat aiheuttamatta häiriöitä kehitysmaiden markkinoilla. Kauppajärjestelmän olisi perustuttava Uruguayn kierroksen monenvälisissä kauppaneuvotteluissa ja kahdenvälisissä sopimuksissa tehtyihin sitoumuksiin.

Or. en

 

Tarkistus  70

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 94 a kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(94 a) Kansainvälisten sopimusten täytäntöönpano ei kuitenkaan saa poistaa vastavuoroisuuden periaatetta erityisesti tullien, terveyden, kasvinterveyden, ympäristön ja eläinten hyvinvoinnin osalta; lisäksi se on toteutettava noudattaen tiukasti tulohintaa, erityisiä lisätulleja ja tasoitusmaksuja koskevia mekanismeja.

Or. en

 

Tarkistus  71

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 96 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(96) Kaupan ja markkinoiden kehityksen sekä asianomaisten markkinoiden tarpeiden huomioon ottamiseksi ja tarvittaessa tuonnin ja viennin seuraamista varten komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti tiettyjä säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat niiden alojen tuotteita koskevaa luetteloa, joilta edellytetään tuonti- tai vientitodistusta, ja tapauksia ja tilanteita, joissa tuonti- tai vientitodistusta ei edellytetä.

(96) Kaupan ja markkinoiden kehityksen sekä asianomaisten markkinoiden tarpeiden huomioon ottamiseksi ja tarvittaessa tuonnin ja viennin seuraamista varten komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti tiettyjä säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat niiden alojen tuotteita koskevan luettelon muuttamista ja täydentämistä, joilta edellytetään tuonti- tai vientitodistusta, ja tapauksia ja tilanteita, joissa tuonti- tai vientitodistusta ei edellytetä.

Or. en

 

Tarkistus  72

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 100 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(100) Tulohintajärjestelmän tehokkuuden varmistamiseksi komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti tiettyjä säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla säädetään, että tarkastuksiin sisällytetään tullausarvon vertaaminen johonkin toiseen arvoon kuin yksikköarvoon.

(100) Tulohintajärjestelmän tehokkuuden varmistamiseksi komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti tiettyjä säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla säädetään, että tarkastuksiin sisällytetään tullausarvon vertaaminen yksikköarvoon tai tarvittaessa tullausarvon vertaaminen kiinteään tuontiarvoon. Tullausarvon vertaaminen ei saisi johtaa vähennysmenetelmään, jolla vähennettäisiin erityisten lisätullien soveltamista tai vältettäisiin se.

Or. en

 

Tarkistus  73

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 103 a kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(103 a) Jotta helpotetaan biopohjaisen talouden kehitystä ja kasvua sekä estetään muutoin unionin biopohjaisten teollisuustuotteiden markkinoihin mahdollisesti kohdistuvat haitalliset vaikutukset, olisi toteutettava toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että biopohjaisten teollisuustuotteiden tuottajien saatavilla on varmasti maatalouden raaka-aineita maailmanlaajuisesti kilpailukykyisin hinnoin. Kun maatalouden raaka-aineita tuodaan tuontitullitta unioniin käytettäväksi biopohjaisten teollisuustuotteiden valmistamiseen, olisi toteutettava toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että raaka-aineet käytetään ilmoitettuun tarkoitukseen.

Or. en

 

Tarkistus  74

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 105 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(105) Tullijärjestelmä mahdollistaa luopumisen kaikista muista suojatoimenpiteistä unionin ulkorajoilla. Sisämarkkina- ja tullimekanismi voi kuitenkin poikkeuksellisissa olosuhteissa osoittautua riittämättömäksi. Unionin olisi tällöin voitava viipymättä toteuttaa kaikki tarvittavat toimenpiteet, jotta unionin markkinat eivät jäisi ilman suojaa mahdollisesti aiheutuvia häiriöitä vastaan. Tällaisten toimenpiteiden olisi oltava unionin kansainvälisten sitoumusten mukaisia.

(105) Tullijärjestelmä mahdollistaa luopumisen kaikista muista suojatoimenpiteistä unionin ulkorajoilla. Sisämarkkina- ja tullimekanismi voi kuitenkin poikkeuksellisissa olosuhteissa osoittautua riittämättömäksi. Unionin olisi tällöin voitava viipymättä toteuttaa kaikki tarvittavat toimenpiteet, jotta unionin markkinat eivät jäisi ilman suojaa mahdollisesti aiheutuvia häiriöitä vastaan. Tällaisten toimenpiteiden olisi oltava unionin kansainvälisten sitoumusten mukaisia sekä tuettava kehityspolitiikan johdonmukaisuutta.

Or. en

 

Tarkistus  75

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 107 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(107) Unionin osallistuminen tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien tiettyjen tuotteiden kansainväliseen kauppaan olisi voitava turvata säätämällä mahdollisuudesta myöntää kolmansiin maihin suuntautuvalle viennille unionin hintojen ja maailmanmarkkinahintojen väliseen erotukseen perustuvaa WTO-sitoumusten mukaista vientitukea. Tuettuun vientiin olisi sovellettava arvoon ja määrään perustuvia rajoituksia.

(107) Unionin hintojen ja maailmanmarkkinahintojen väliseen erotukseen perustuva WTO-sitoumusten mukainen vientituki kolmansiin maihin suuntautuvalle viennille olisi säilytettävä tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien tiettyjen tuotteiden kriisinhallintavälineenä vastavuoroisuuden periaatteen mukaisesti, kunnes kyseisen välineen tulevaisuudesta on päätetty WTO:ssa. Vientitukia koskevan budjettikohdan määräksi olisi siksi alustavasti asetettava nolla. Kun vientitukia käytetään, niihin olisi sovellettava arvoon ja määrään perustuvia rajoituksia, ja ne eivät saisi vaarantaa kehitysmaiden maatalousalojen ja talouksien kehitystä.

Or. en

 

Tarkistus  76

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 120 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(120) Perussopimuksen 42 artiklan mukaisesti maataloustuotteiden tuotantoon ja kauppaan sovelletaan perussopimuksen kilpailumääräyksiä vain siltä osin kuin perussopimuksen 43 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti ja niissä määrättyä menettelyä noudattaen unionin lainsäädännössä määritetään.

(120) Perussopimuksen 42 artiklan mukaisesti maataloustuotteiden tuotantoon ja kauppaan sovelletaan perussopimuksen kilpailumääräyksiä vain siltä osin kuin perussopimuksen 43 artiklan 2 kohdan mukaisesti ja niissä määrättyä menettelyä noudattaen unionin lainsäädännössä määritetään.

Or. en

 

Tarkistus  77

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 121 a kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(121 a) Unionin kilpailulainsäädännön täytäntöönpanossa olisi otettava paremmin huomioon maatalousalan erityispiirteet, jotta erityisesti varmistetaan, että tuottajaorganisaatioille, tuottajaorganisaatioiden liitoille ja toimialakohtaisille organisaatioille annetut tehtävät voidaan täyttää asianmukaisesti ja tehokkaasti.

Or. en

 

Tarkistus  78

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 121 b kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(121 b) Tämän asetuksen kilpailuoikeutta koskevien säännösten yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi ja sisämarkkinoiden sujuvan toiminnan edistämiseksi komission on koordinoitava kansallisten kilpailuviranomaisten toimia. Tätä tarkoitusta varten komissio julkaisee suuntaviivat ja hyviä käytäntöjä koskevat oppaat kansallisten kilpailuviranomaisten sekä maatalousalan ja maatalouselintarvikealan yritysten avuksi.

Or. en

 

Tarkistus  79

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 122 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(122) Sellaisten viljelijä- tai tuottajaorganisaatioiden tai niiden liittojen asemaan, jotka pyrkivät tuottamaan tai pitämään kaupan maataloustuotteitaan yhteisesti tai käyttämään yhteisiä tiloja, olisi sovellettava erityistä lähestymistapaa, jollei tällaisella yhteisellä toiminnalla estetä kilpailua tai vaaranneta perussopimuksen 39 artiklan tavoitteiden saavuttamista.

(122) Sellaisten tuottajaorganisaatioiden tai niiden liittojen asemaan, jotka pyrkivät tuottamaan tai pitämään kaupan maataloustuotteitaan yhteisesti tai käyttämään yhteisiä tiloja, olisi sovellettava erityistä lähestymistapaa, jollei tällaisella yhteisellä toiminnalla estetä kilpailua. Näiden organisaatioiden sopimukset, päätökset ja yhdenmukaistetut menettelytavat on erityisesti katsottava tarpeellisiksi perussopimuksen 39 artiklassa tarkoitettujen YMP:n tavoitteiden toteuttamiselle, eikä perussopimuksen 101 artiklan 1 kohtaa sovelleta näihin sopimuksiin, ellei niillä poisteta kilpailua. Tässä tapauksessa on sovellettava asetuksen (EY) N:o 1/2003 2 artiklassa säädettyjä menettelyjä ja kaikissa kilpailun välttämiseksi käynnistetyissä menettelyissä todistustaakka kuuluu siitä syyttävälle osapuolelle tai viranomaiselle.

 

____________________

 

1 EUVL L 1, 4.1.2003, s. 1.

Or. en

 

Tarkistus  80

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 124 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(124) Kansallisen tuen myöntäminen vaarantaisi sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan. Maataloustuotteisiin olisi sen vuoksi pääsääntöisesti sovellettava valtiontukea koskevia perussopimuksen määräyksiä. Tietyissä tilanteissa olisi sallittava poikkeuksia. Tällaisia poikkeuksia sovellettaessa komission olisi voitava laatia luettelo nykyisistä, uusista tai ehdotetuista kansallisista tuista, annettava jäsenvaltioille aiheellisia huomautuksia ja ehdotettava sopivia toimenpiteitä.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Or. en

 

Tarkistus  81

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 129 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(129) Jäsenvaltioiden olisi voitava myöntää edelleenkin kansallisia pähkinätukia, kuten asetuksen (EY) N:o 73/2009 120 artiklassa nykyisin säädetään, jotta lievennettäisiin unionin aiemman pähkinätukijärjestelmän tuotannosta irrottamisen vaikutuksia. Koska mainittu asetus on kumottava, kyseisistä kansallisista tuista olisi selkeyden vuoksi säädettävä tässä asetuksessa.

(129) Jäsenvaltioiden olisi voitava myöntää edelleenkin kansallisia pähkinätukia, kuten asetuksen (EY) N:o 73/2009 120 artiklassa säädetään, jotta lievennettäisiin unionin aiemman pähkinätukijärjestelmän tuotannosta irrottamisen vaikutuksia. Koska mainittu asetus on kumottava, kyseisistä kansallisista tuista olisi selkeyden vuoksi säädettävä tässä asetuksessa.

Or. en

 

Tarkistus  82

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 131 a kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(131 a) Maatalouden kirjanpidon tietoverkon keräämät tiedot olisi otettava huomioon laadittaessa tutkimuksia, joilla pyritään ehkäisemään kriisejä maatalouden eri aloilla, koska ne ilmentävät tilojen tehokkuutta. Näiden tietojen olisi oltava hyödyllinen väline kriisien ehkäisyssä ja hallinnassa.

Or. en

 

Tarkistus  83

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 133 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(133) Jotta voitaisiin reagoida tehokkaasti markkinahäiriöiden uhkiin, jotka johtuvat sisäisillä tai ulkoisilla markkinoilla esiintyvistä merkittävistä hintojen nousuista tai laskuista tai muista markkinoihin vaikuttavista tekijöistä, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti tiettyjä säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat asianomaisen alan osalta tarvittavia toimenpiteitä, mukaan lukien tarvittaessa toimenpide, jolla laajennetaan tai muutetaan tässä asetuksessa säädettyjen muiden toimenpiteiden soveltamisalaa, kestoa tai muita näkökohtia tai jolla keskeytetään tuontitullit kokonaan tai osittain tiettyjen määrien ja/tai kausien osalta.

(133) Jotta voitaisiin reagoida tehokkaasti markkinahäiriöihin, jotka johtuvat sisäisillä tai ulkoisilla markkinoilla esiintyvistä merkittävistä hintojen nousuista tai laskuista tai tuotantokustannusten huomattavasta noususta tai muista markkinoihin vaikuttavista tekijöistä, jos tilanne todennäköisesti jatkuu tai heikkenee entisestään, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti tiettyjä säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat asianomaisen alan osalta tarvittavia toimenpiteitä, mukaan lukien tarvittaessa toimenpide, jolla laajennetaan tai muutetaan tässä asetuksessa säädettyjen muiden toimenpiteiden soveltamisalaa, kestoa tai muita näkökohtia tai jolla keskeytetään tuontitullit kokonaan tai osittain tiettyjen määrien ja/tai kausien osalta.

Or. en

 

Tarkistus  84

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 135 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(135) Yrityksiä, jäsenvaltioita ja/tai kolmansia maita voidaan vaatia toimittamaan tiedonantoja tämän asetuksen soveltamiseksi, maataloustuotteiden markkinoiden seuraamiseksi, analysoimiseksi ja hallinnoimiseksi, markkinoiden avoimuuden varmistamiseksi sekä YMP:n toimenpiteiden moitteettoman toiminnan ja tarkistamisen, valvonnan, seurannan, arvioimisen ja tilintarkastamisen varmistamiseksi sekä kansainvälisten sopimusten täytäntöönpanemiseksi, mukaan lukien kyseisten sopimusten mukaiset ilmoitusvaatimukset. Yhdenmukaistetun, virtaviivaistetun ja yksinkertaistetun lähestymistavan varmistamiseksi komissiolle olisi siirrettävä valta toteuttaa kaikki tiedonantoihin liittyvät tarvittavat toimenpiteet. Komission olisi tällöin otettava huomioon tietotarpeet ja mahdollisten tietolähteiden välinen synergia.

(135) Yrityksiä, jäsenvaltioita ja/tai kolmansia maita voidaan vaatia toimittamaan tiedonantoja tämän asetuksen soveltamiseksi, maataloustuotteiden markkinoiden seuraamiseksi, analysoimiseksi ja hallinnoimiseksi, markkinoiden avoimuuden varmistamiseksi sekä YMP:n toimenpiteiden moitteettoman toiminnan ja tarkistamisen, valvonnan, seurannan, arvioimisen ja tilintarkastamisen varmistamiseksi sekä kansainvälisten sopimusten täytäntöönpanemiseksi, mukaan lukien kyseisten sopimusten mukaiset ilmoitusvaatimukset. Yhdenmukaistetun, virtaviivaistetun ja yksinkertaistetun lähestymistavan varmistamiseksi komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti tiettyjä säädöksiä, jotka koskevat tiedonantoihin liittyviä tarvittavia toimenpiteitä. Komission olisi tällöin otettava huomioon tietotarpeet ja mahdollisten tietolähteiden välinen synergia sekä valvottava sen periaatteen noudattamista, jonka mukaan henkilötietoja ei saa myöhemmin käsitellä tietojen keruun alkuperäisen tarkoituksen kanssa yhteensopimattomalla tavalla, kuten Euroopan tietosuojavaltuutettu suositteli 14. joulukuuta 2011 antamassaan lausunnossa1.

 

____________________

 

1 EUVL C 35, 9.2.2012, s. 1.

Or. en

 

Tarkistus  85

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 137 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(137) Sovelletaan yksilöiden suojelua henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaata liikkuvuutta koskevaa unionin lainsäädäntöä, erityisesti yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 95/46/EY ja yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18 päivänä joulukuuta 2000 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 45/2001.

(137) Sovelletaan yksilöiden suojelua henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaata liikkuvuutta koskevaa unionin lainsäädäntöä, erityisesti yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 95/46/EY1 ja yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18 päivänä joulukuuta 2000 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 45/20012.

 

_____________________

 

1 EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31.

 

2 EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1.

Or. en

 

Tarkistus  86

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 139 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(139) Jotta siirtyminen asetuksessa (EU) N:o [KOM(2010)799] säädetyistä järjestelyistä tässä asetuksessa säädettyihin järjestelyihin olisi joustava, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti tiettyjä säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat yritysten saavutettujen oikeuksien ja oikeutettujen odotusten suojaamiseksi tarvittavia toimenpiteitä.

(139) Jotta siirtyminen asetuksessa (EY) N:o 1234/2007 säädetyistä järjestelyistä tässä asetuksessa säädettyihin järjestelyihin olisi joustava, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti tiettyjä säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat yritysten saavutettujen oikeuksien ja oikeutettujen odotusten suojaamiseksi tarvittavia toimenpiteitä.

Or. en

 

Tarkistus  87

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 140 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(140) Kiireellisen menettelyn käyttö olisi varattava poikkeuksellisiin tapauksiin, joissa on välttämätöntä reagoida tehokkaasti markkinahäiriöiden uhkiin, tai jos markkinat häiriintyvät. Kiireellisen menettelyn valinta olisi perusteltava, ja tapaukset, joissa kiireellistä menettelyä olisi käytettävä, olisi täsmennettävä.

(140) Kiireellistä menettelyä olisi käytettävä, jotta voitaisiin reagoida tehokkaasti tiettyihin markkinahäiriöihin, ja tuholaisten, eläin- ja kasvitautien, eläinten tai kasvien terveyden riskeistä johtuvan kuluttajien luottamuksen menettämisen torjumiseksi tai erityisten ongelmien ratkaisemiseksi.

Or. en

 

Tarkistus  88

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 143 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(143) Komission olisi hyväksyttävä välittömästi sovellettavia täytäntöönpanosäädöksiä, jos tämä on tarpeen asianmukaisesti perustelluissa erittäin kiireellisissä tapauksissa, jotka liittyvät unionin suojatoimenpiteiden toteuttamiseen, muuttamiseen tai kumoamiseen, jalostusmenettelyn taikka sisäisen tai ulkoisen jalostusmenettelyn käytön keskeyttämiseen, jotta markkinatilanteeseen voitaisiin reagoida tarvittaessa välittömästi, ja erityisten ongelmien kiireelliseen ratkaisemiseen, jos tällainen välitön toiminta on ongelmien ratkaisemiseksi tarpeen.

(143) Komission olisi hyväksyttävä välittömästi sovellettavia täytäntöönpanosäädöksiä, jos tämä on tarpeen asianmukaisesti perustelluissa erittäin kiireellisissä tapauksissa, jotka liittyvät unionin suojatoimenpiteiden toteuttamiseen, muuttamiseen tai kumoamiseen, jalostusmenettelyn taikka sisäisen tai ulkoisen jalostusmenettelyn käytön keskeyttämiseen, jotta markkinatilanteeseen voitaisiin reagoida tarvittaessa välittömästi.

Or. en

 

Tarkistus  89

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 143 a kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(143 a) Olisi hyväksyttävä turvatoimenpiteitä erityisesti silloin, kun kolmansista maista tuodut maataloustuotteet eivät takaa elintarvikkeiden turvallisuutta tai jäljitettävyyttä eivätkä täytä sisämarkkinoita varten laadittuja kaikkia terveyttä, ympäristöä ja eläinten hyvinvointia koskevia edellytyksiä, kun ilmenee markkinakriisejä tai kun havaitaan puutteita, jotka koskevat hintoihin, määriin tai aikatauluun liittyviä vientitodistusten ehtoja. Maataloustuotteiden tuontia koskevien ehtojen noudattamisen valvontaa olisi harjoitettava reaaliajassa unionin tuontia koskevan yhdennetyn järjestelmän kautta.

Or. en

 

Tarkistus  90

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 146 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(146) Asetuksen (EU) N:o [KOM(2010)799] mukaisesti useiden alakohtaisten toimenpiteiden, kuten maitokiintiöiden, sokerikiintiöiden ja muiden sokerialan toimenpiteiden ja viiniköynnösten istutusrajoitusten sekä eräiden valtiontukien voimassaoloaika päättyy kohtuullisen ajan kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta. Asetuksen (EU) N:o [KOM(2010)799] kumoamisen jälkeen asiaa koskevien säännösten soveltamista olisi jatkettava kyseisten järjestelmien voimassaolon päättymiseen asti.

Poistetaan.

Or. en

 

Tarkistus  91

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 147 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(147) Jotta varmistettaisiin joustava siirtyminen asetuksessa (EU) N:o [KOM(2010)799] säädetyistä järjestelyistä tämän asetuksen säännöksiin, komissiolle olisi annettava valtuudet vahvistaa siirtymätoimenpiteitä.

Poistetaan.

Or. fr

 

Tarkistus  92

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 149 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(149) Kun kyseessä ovat maito- ja maitotuotealan sopimussuhteet, tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat perusteltuja maitoalan markkinoiden nykyisen taloudellisen tilanteen ja toimitusketjun rakenteen kannalta. Sen vuoksi niitä olisi sovellettava riittävän kauan (sekä ennen maitokiintiöiden lakkauttamista että sen jälkeen), jotta niiden vaikutukset olisivat mahdollisimman tehokkaita. Toimenpiteiden kauaskantoisuuden vuoksi niiden olisi kuitenkin oltava luonteeltaan tilapäisiä, ja niitä olisi arvioitava uudelleen. Komission olisi laadittava kertomukset, joissa se tarkastelee maitomarkkinoiden kehitystä ja erityisesti yhteistuotantosopimusten tekemiseksi tuottajille tarjottavia kannustimia ja jotka se toimittaa viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2014 ja 31 päivänä joulukuuta 2018,

(149) Kun kyseessä ovat maito- ja maitotuotealan sopimussuhteet, tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat perusteltuja maitoalan markkinoiden nykyisen taloudellisen tilanteen ja toimitusketjun rakenteen kannalta. Sen vuoksi niitä olisi sovellettava riittävän kauan (sekä ennen maitokiintiöiden lakkauttamista että sen jälkeen), jotta niiden vaikutukset olisivat mahdollisimman tehokkaita. Toimenpiteiden kauaskantoisuuden vuoksi niiden olisi kuitenkin oltava luonteeltaan tilapäisiä, ja niitä olisi arvioitava uudelleen sen selvittämiseksi, miten ne ovat toimineet ja olisiko niiden soveltamista jatkettava. Komission olisi laadittava kertomukset, joissa se tarkastelee maitomarkkinoiden kehitystä ja erityisesti yhteistuotantosopimusten tekemiseksi tuottajille tarjottavia kannustimia ja jotka se toimittaa viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2014 ja 31 päivänä joulukuuta 2018,

Or. en

 

Tarkistus  93

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 150 a kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(150 a) Kansainvälisten markkinoiden kehitys, maailman väestönkasvu sekä kohtuuhintaisten elintarvikkeiden unionin väestölle tarjoamisen strateginen luonne tulevat mullistamaan ympäristön, jossa eurooppalainen maanviljely kehittyy. Näin ollen komission on esitettävä Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään neljän vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta kertomus markkinoiden kehityksestä sekä maatalousmarkkinoiden hallintavälineiden tulevaisuudesta. Kertomuksessa on arvioitava nykyisten markkinoiden hallinnan välineiden riittävyyttä uudessa kansainvälisessä tilanteessa sekä tarvittaessa mahdollisuutta perustaa strategisia varastoja. Siihen on liitettävä tarvittavat ehdotukset unionin pitkän ajanjakson strategiaksi perussopimuksen 39 artiklan tavoitteiden täyttämiseksi.

Or. en

 

Tarkistus  94

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa määritellyt maataloustuotteet jaetaan seuraaviin, liitteessä I lueteltuihin aloihin:

2. Edellä 1 kohdassa määritellyt maataloustuotteet jaetaan seuraaviin, tämän asetuksen liitteessä I lueteltuihin aloihin:

Or. en

 

Tarkistus  95

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta – j alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

j) hedelmä- ja vihannesjalosteet, liitteessä I oleva X osa;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Or. en

 

Tarkistus  96

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta – m alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

m) elävät kasvit, liitteessä I oleva XIII osa;

m) elävät puut ja muut elävät kasvit, sipulit, juuret ja niiden kaltaiset tuotteet, leikkokukat ja leikkovihreä, liitteessä I oleva XIII osa;

Or. en

 

Tarkistus  97

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta – u alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

u) etyylialkoholi, liitteessä I oleva XXI osa;

u) maatalousperäinen etyylialkoholi, liitteessä I oleva XXI osa;

Or. en

 

Tarkistus  98

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta – v alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

v) mehiläishoito, liitteessä I oleva XXII osa;

v) mehiläistuotteet, liitteessä I oleva XXII osa;

Or. en

 

Tarkistus  99

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3. Ottaen huomioon riisialan erityispiirteet siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 161 artiklan mukaisesti liitteessä II olevassa I osassa esitettyjen riisialaa koskevien määritelmien saattamiseksi ajan tasalle.

Poistetaan.

Or. en

 

Tarkistus  100

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 4 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a. Tässä asetuksessa "epäsuotuisilla sääoloilla" tarkoitetaan luonnonmullistukseen rinnastettavissa olevia epäsuotuisia sääoloja, kuten hallaa, rakeita, jäätä, sadetta tai kuivuutta, jotka tuhoavat tai vähentävät yli 30 prosenttia viljelijän keskimääräisestä vuosituotannosta. Keskimääräinen vuosituotanto lasketaan edellisen kolmivuotisvuoden tai edelliseen viisivuotiskauteen perustuvan kolmen vuoden keskimääräisen vuosituotannon perusteella, lukuun ottamatta suurinta ja pienintä määrää.

Or. en

 

Tarkistus  101

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 4 b kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

4 b. Tässä asetuksessa 'kestävän tuotannon kehittyneillä järjestelmillä', 'kestävän tuotannon kehittyneillä menetelmillä' ja 'kestävän tuotannon kehittyneillä toimenpiteillä' tarkoitetaan maatalouskäytäntöjä, jotka ovat edistyneempiä kuin asetuksessa (EU) N:o [...] (horisontaalinen YMP-asetus) säädetyt täydennettävät ehdot ja joita kehitetään jatkuvasti luonnonmukaisten ravintoaineiden, veden kiertokulun ja energiavirtojen hallitsemiseksi, jotta vähennetään ympäristöhaittoja ja uusiutumattomien varojen haaskausta ja säilytetään viljelykasvien, karjan ja luonnon monimuotoisuuden korkea taso tuotantojärjestelmissä.

Or. en

 

Tarkistus  102

Ehdotus asetukseksi

4 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

Komissio voi mukauttaa tarvittaessa yhdistetyn nimikkeistön muutosten johdosta täytäntöönpanosäädöksillä tuotteiden kuvausta ja viittauksia yhdistetyn nimikkeistön nimikkeisiin ja alanimikkeisiin tässä asetuksessa tai muissa perussopimuksen 43 artiklan nojalla annetuissa säädöksissä. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 162 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 160 artiklan mukaisesti tarvittaessa yhdistetyn nimikkeistön muutosten johdosta tuotteiden kuvausta ja viittauksia mukauttamiseksi yhdistetyn nimikkeistön nimikkeisiin ja alanimikkeisiin tässä asetuksessa.

Or. en

 

Tarkistus  103

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

a) tietyn vuoden 1 päivästä tammikuuta 31 päivään joulukuuta banaanialalla;

a) tietyn vuoden 1 päivästä tammikuuta 31 päivään joulukuuta hedelmä ja vihannesalalla, hedelmä- ja vihannesjalosteiden alalla ja banaanialalla;

Or. en

 

Tarkistus  104

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Ottaen huomioon hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan erityispiirteet siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 160 artiklan mukaisesti kyseisten tuotteiden markkinointivuosien vahvistamiseksi.

Poistetaan.

Or. en

 

Tarkistus  105

Ehdotus asetukseksi

7 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

7 artikla

7 artikla

Viitehinnat

Viitehinnat

Vahvistetaan seuraavat viitehinnat:

1. Tämän asetuksen II osan I osaston I luvun ja V osan I luvun soveltamiseksi vahvistetaan seuraavat viitehinnat:

a) vilja-alalla 101,31 euroa tonnilta; viitehinta koskee purkamatonta varastoon toimitettua tuotetta tukkuportaassa;

a) vilja-alalla 101,31 euroa tonnilta; viitehinta koskee purkamatonta varastoon toimitettua tuotetta tukkuportaassa;

b) paddy- eli raakariisin osalta 150 euroa tonnilta vakiolaadulle sellaisena kuin se määritellään liitteessä III olevassa A kohdassa; viitehinta koskee purkamatonta varastoon toimitettua tuotetta tukkuportaassa;

b) paddy- eli raakariisin osalta 150 euroa tonnilta vakiolaadulle sellaisena kuin se määritellään liitteessä III olevassa A kohdassa; viitehinta koskee purkamatonta varastoon toimitettua tuotetta tukkuportaassa;

c) liitteessä III olevassa B kohdassa määritellyn vakiolaatuisen, pakkaamattoman sokerin osalta, vapaasti tehtaalla:

c) liitteessä III olevassa B kohdassa määritellyn vakiolaatuisen, pakkaamattoman sokerin osalta, vapaasti tehtaalla:

i) valkoinen sokeri: 404,4 euroa/tonni;

i) valkoinen sokeri: 404,4 euroa/tonni;

ii) raakasokeri: 335,2 euroa/tonni;

ii) raakasokeri: 335,2 euroa/tonni;

d) naudanliha-alalla 2 224 euroa tonnilta urospuolisten nautojen laatuluokkaan R3 kuuluville ruhoille 18 artiklan 8 kohdan a alakohdan mukaisen unionin täysikasvuisten nautaeläinten ruhojen luokitteluasteikon mukaisesti;

d) naudanliha-alalla 2 224 euroa tonnilta urospuolisten nautojen laatuluokkaan R3 kuuluville ruhoille 9 a artiklan mukaisen unionin täysikasvuisten nautaeläinten ruhojen luokitteluasteikon mukaisesti;

e) maito- ja maitotuotealalla:

e) maito- ja maitotuotealalla:

i) 246,39 euroa 100 kilogrammalta voita;

i) 246,39 euroa 100 kilogrammalta voita;

ii) 169,80 euroa 100 kilogrammalta rasvatonta maitojauhetta;

ii) 169,80 euroa 100 kilogrammalta rasvatonta maitojauhetta;

f) sianlihan osalta 1 509,39 euroa tonnilta sikojen vakiolaatuisille ruhoille, jotka on määritelty painon ja vähärasvaisen lihan osuuden perusteella 18 artiklan 8 kohdan mukaisen unionin sianruhojen luokitteluasteikon mukaisesti seuraavasti:

f) sianlihan osalta 1 509,39 euroa tonnilta sikojen vakiolaatuisille ruhoille, jotka on määritelty painon ja vähärasvaisen lihan osuuden perusteella 9 a artiklan mukaisen unionin sianruhojen luokitteluasteikon mukaisesti seuraavasti:

i) ruhot, joiden paino on vähintään 60 kilogrammaa mutta alle 120 kilogrammaa: luokka E;

i) ruhot, joiden paino on vähintään 60 kilogrammaa mutta alle 120 kilogrammaa: luokka E;

ii) ruhot, joiden paino on vähintään 120 kilogrammaa mutta enintään 180 kilogrammaa: luokka R.

ii) ruhot, joiden paino on vähintään 120 kilogrammaa mutta enintään 180 kilogrammaa: luokka R.

 

f a) oliiviöljyalalla:

 

i) 2 388 euroa tonnilta ekstra-neitsytoliiviöljyn osalta;

 

ii) 2 295 euroa tonnilta neitsytoliiviöljyn osalta;

 

iii) 1 524 euroa tonnilta sellaisen oliivilamppuöljyn osalta, jonka vapaiden happojen aste on 2; määrästä vähennetään 36,70 euroa tonnilta kutakin vapaiden happojen lisäastetta kohden.

 

1 a. Viitehinnat on tarkistettava säännöllisesti objektiivisten kriteerien perusteella, nimittäin tuotannon kehityksen, tuotantokustannusten ja erityisesti tuotantopanosten ja markkinoiden kehityksen perusteella. Tarvittaessa viitehinnat on päivitettävä perussopimuksen 43 artiklan 2 kohdassa vahvistettua tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen.

 

Tarkistusten väliajat voivat vaihdella tuoteluokittain, ja niissä otetaan huomioon kunkin tuoteluokan hintavaihtelumalli.

Or. en

 

Tarkistus  106

Ehdotus asetukseksi

9 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

Tukikelpoisten tuotteiden alkuperä

Tukikelpoisten tuotteiden alkuperä

Tuotteiden, joihin voidaan soveltaa julkisia interventio-ostoja tai joille myöntää yksityisen varastoinnin tukea, on oltava peräisin unionista. Lisäksi jos ne on saatu viljelykasveista, kyseisten viljelykasvien on oltava korjattu unionissa ja jos ne on saatu maidosta, kyseisen maidon on oltava tuotettu unionissa.

Tuotteiden, joihin voidaan soveltaa julkisia interventio-ostoja tai joille myöntää yksityisen varastoinnin tukea, on oltava peräisin unionista. Lisäksi jos ne on saatu viljelykasveista, kyseisten viljelykasvien on oltava korjattu unionissa ja jos kyse on eläintuotteista, koko tuotantoprosessin on oltava tapahtunut unionissa.

Or. en

 

Tarkistus  107

Ehdotus asetukseksi

9 a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

9 a artikla

 

Unionin asteikot ja tarkastukset

 

1. Ruhojen luokittelua koskevia unionin asteikkoja sovelletaan liitteessä III a vahvistettujen sääntöjen mukaisesti seuraavilla aloilla:

 

a) täysikasvuisten nautaeläinten ruhoista saatu naudanliha;

 

b) muiden sikojen kuin siitossikojen ruhoista saatu sianliha.

 

Lampaan- ja vuohenliha-alalla jäsenvaltiot voivat soveltaa unionin lampaanruhojen luokitteluasteikkoa liitteessä III a olevan C kohdan sääntöjen mukaisesti.

 

2. Täysikasvuisten nautaeläinten ja lampaiden ruhojen luokittelua koskevat paikalla tehtävät tarkastukset suorittaa unionin puolesta unionin tarkastuskomitea, joka koostuu komission asiantuntijoista ja jäsenvaltioiden nimeämistä asiantuntijoista. Komitea antaa komissiolle ja jäsenvaltioille kertomuksen tehdyistä tarkastuksista.

 

Unioni vastaa tehdyistä tarkastuksista johtuvista kustannuksista.

Or. en

 

Tarkistus  108

Ehdotus asetukseksi

10 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

10 artikla

10 artikla

Julkiseen interventioon hyväksyttävät tuotteet

Julkiseen interventioon hyväksyttävät tuotteet

Julkista interventiota sovelletaan seuraaviin tuotteisiin tässä jaksossa säädetyin edellytyksin sekä komission 18 ja 19 artiklan mukaisesti antamilla delegoiduilla säädöksillä ja/tai täytäntöönpanosäädöksillä määrittämien vaatimusten ja edellytysten mukaisesti:

Julkista interventiota sovelletaan seuraaviin tuotteisiin tässä jaksossa säädetyin edellytyksin sekä komission 18 ja 19 artiklan mukaisesti antamilla delegoiduilla säädöksillä ja/tai täytäntöönpanosäädöksillä mahdollisesti määrittämien ylimääräisten vaatimusten ja edellytysten mukaisesti:

a) tavallinen vehnä, ohra ja maissi;

a) tavallinen vehnä, durumvehnä, durra, ohra ja maissi;

b) paddy- eli raakariisi;

b) paddy- eli raakariisi;

c) CN-koodien 0201 10 00 ja 0201 20 20–0201 20 50 tuore tai jäähdytetty naudanliha;

c) CN-koodien 0201 10 00 ja 0201 20 20‑0201 20 50 tuore tai jäähdytetty naudanliha;

d) hyväksytyssä yrityksessä suoraan ja yksinomaan lehmänmaidosta tuotetusta pastöroidusta kermasta suoraan ja yksinomaan unionissa tuotettu voi, jonka voirasvapitoisuus on vähintään 82 painoprosenttia ja vesipitoisuus enintään 16 painoprosenttia;

d) hyväksytyssä yrityksessä suoraan ja yksinomaan lehmänmaidosta tuotetusta pastöroidusta kermasta suoraan ja yksinomaan unionissa tuotettu voi, jonka voirasvapitoisuus on vähintään 82 painoprosenttia ja vesipitoisuus enintään 16 painoprosenttia;

e) ensiluokkainen rasvaton maitojauhe, joka on tehty hyväksytyssä yrityksessä unionissa sumutusmenetelmällä lehmänmaidosta ja jonka valkuaisainepitoisuus on vähintään 34,0 painoprosenttia rasvattomasta kuiva-aineesta.

e) ensiluokkainen rasvaton maitojauhe, joka on tehty hyväksytyssä yrityksessä unionissa sumutusmenetelmällä lehmänmaidosta ja jonka valkuaisainepitoisuus on vähintään 34,0 painoprosenttia rasvattomasta kuiva-aineesta.

Or. en

 

Tarkistus  109

Ehdotus asetukseksi

10 a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

10 a artikla

 

Strategiset varastot

 

Markkinoiden vakavan epätasapainon ehkäisemiseksi ja karja-alan jatkuvuuden varmistamiseksi perustetaan karjan rehun raaka-aineiden strategisia varastoja.

 

Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 160 artiklan mukaisesti ensimmäisessä kohdassa tarkoitettujen strategisten varastojen perustamiseksi ja niiden moitteettoman toiminnan varmistamiseksi.

Or. en

 

Tarkistus  110

Ehdotus asetukseksi

11 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

11 artikla

11 artikla

Julkiset interventiojaksot

Julkiset interventiojaksot

Julkinen interventio on mahdollista seuraavasti:

Julkinen interventio on mahdollista 10 artiklassa tarkoitetuille tuotteille läpi vuoden.

a) tavallisen vehnän, ohran ja maissin osalta 1 päivästä marraskuuta 31 päivään toukokuuta;

 

b) paddy- eli raakariisin osalta 1 päivästä huhtikuuta 31 päivään heinäkuuta;

 

c) naudan- ja vasikanlihan osalta koko markkinointivuoden ajan;

 

d) voin ja rasvattoman maitojauheen osalta 1 päivästä maaliskuuta 31 päivään elokuuta.

 

Or. en

 

Tarkistus  111

Ehdotus asetukseksi

12 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

12 artikla

12 artikla

Julkisen intervention aloittaminen ja lopettaminen

Julkisen intervention aloittaminen ja lopettaminen

1. Edellä 11 artiklassa tarkoitettujen jaksojen aikana julkinen interventio

1. Julkinen interventio

a) on avoinna tavalliselle vehnälle, voille ja rasvattomalle maitojauheelle;

a) on avoinna tavalliselle vehnälle, voille ja rasvattomalle maitojauheelle;

b) voidaan avata ohralle, maissille ja paddy- eli raakariisille (mukaan lukien tietyt paddy- eli raakariisin lajikkeet tai tyypit) komission toimesta täytäntöönpanosäädöksillä markkinatilanteen sitä vaatiessa. Nämä täytäntöönpanosäännökset hyväksytään 162 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen;

b) avataan durumvehnälle, durralle, ohralle, maissille ja paddy- eli raakariisille (mukaan lukien tietyt paddy- eli raakariisin lajikkeet tai tyypit) komission toimesta täytäntöönpanosäädöksillä markkinatilanteen sitä vaatiessa. Nämä täytäntöönpanosäännökset hyväksytään 162 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen;

c) voidaan avata naudan- ja vasikanlihalle komission toimesta muilla täytäntöönpanosäädöksillä, jos 18 artiklan 8 kohdan mukaisesti vahvistetun unionin ruhojen luokitteluasteikon perusteella noteerattu keskimääräinen markkinahinta jossakin jäsenvaltiossa tai jonkin jäsenvaltion jollakin alueella on 19 artiklan a alakohdan mukaisesti vahvistetun edustavan ajanjakson ajan alle 1 560 euroa tonnilta.

c) avataan naudan- ja vasikanlihalle komission toimesta muilla ilman 162 artiklan 2 tai 3 kohdan soveltamista hyväksytyillä täytäntöönpanosäädöksillä, jos 9 a artiklan mukaisesti vahvistetun unionin ruhojen luokitteluasteikon perusteella noteerattu keskimääräinen markkinahinta jossakin jäsenvaltiossa tai jonkin jäsenvaltion jollakin alueella on 19 artiklan a alakohdan mukaisesti määritellyn edustavan ajanjakson ajan alle 90 prosenttia 7 artiklan 1 kohdan d alakohdassa vahvistetusta viitehinnasta.

2. Komissio voi lopettaa naudan- ja vasikanliha-alan julkisen intervention täytäntöönpanosäädöksillä, jos 1 kohdan c alakohdassa säädetyt edellytykset eivät 19 artiklan a alakohdan mukaisesti vahvistetun edustavan ajanjakson aikana enää täyty.

2. Komissio lopettaa naudan- ja vasikanliha-alan julkisen intervention ilman 162 artiklan 2 tai 3 kohdan soveltamista hyväksytyillä täytäntöönpanosäädöksillä, jos 1 kohdan c alakohdassa säädetyt edellytykset eivät 19 artiklan a alakohdan mukaisesti vahvistetun edustavan ajanjakson aikana enää täyty.

Or. en

 

Tarkistus  112

Ehdotus asetukseksi

13 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

13 artikla

13 artikla

Ostaminen kiinteään hintaan tai tarjouskilpailumenettelyllä

Ostaminen kiinteään hintaan tai tarjouskilpailumenettelyllä

1. Kun julkinen interventio on 12 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti avoinna, ostaminen tapahtuu kullakin 11 artiklassa tarkoitetulla jaksolla kiinteään hintaan seuraavissa rajoissa:

1. Kun julkinen interventio on 12 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti avoinna, ostaminen tapahtuu kullakin 11 artiklassa tarkoitetulla jaksolla 14 artiklan 2 kohdassa vahvistettuun kiinteään hintaan seuraavissa rajoissa:

a) tavallisen vehnän osalta 3 miljoonaa tonnia;

a) tavallisen vehnän osalta 3 miljoonaa tonnia;

b) voin osalta 30 000 tonnia;

b) voin osalta 70 000 tonnia;

c) rasvattoman maitojauheen osalta 109 000 tonnia.

c) rasvattoman maitojauheen osalta 109 000 tonnia.

2. Kun julkinen interventio on 12 artiklan 1 kohdan mukaisesti avoinna, ostaminen tapahtuu enimmäisostohinnan määrittämiseksi tarjouskilpailumenettelyllä

2. Kun julkinen interventio on 12 artiklan 1 kohdan mukaisesti avoinna, ostaminen tapahtuu enimmäisostohinnan määrittämiseksi tarjouskilpailumenettelyllä

a) tavallisen vehnän, voin ja rasvattoman maitojauheen osalta 1 kohdassa tarkoitettujen rajojen ylittymisen jälkeen;

a) tavallisen vehnän, voin ja rasvattoman maitojauheen osalta 1 kohdassa tarkoitettujen rajojen ylittymisen jälkeen;

b) ohran, maissin, paddy- eli raakariisin sekä naudan- ja vasikanlihan osalta.

b) durumvehnän, durran, ohran, maissin, paddy- eli raakariisin sekä naudan- ja vasikanlihan osalta.

Erityisissä ja asianmukaisesti perustelluissa olosuhteissa komissio voi rajoittaa täytäntöönpanosäädöksillä tarjouskilpailumenettelyt johonkin jäsenvaltioon tai jonkin jäsenvaltion johonkin alueeseen, tai jollei 14 artiklan 2 kohdasta muuta johdu, määrittää julkisen intervention ostohinnat jollekin jäsenvaltiolle tai jonkin jäsenvaltion jollekin alueelle keskimääräisten tilastoitujen markkinahintojen perusteella. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 162 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Erityisissä ja asianmukaisesti perustelluissa olosuhteissa komissio voi rajoittaa täytäntöönpanosäädöksillä tarjouskilpailumenettelyt johonkin jäsenvaltioon tai jonkin jäsenvaltion johonkin alueeseen, tai jollei 14 artiklan 2 kohdasta muuta johdu, määrittää julkisen intervention ostohinnat jollekin jäsenvaltiolle tai jonkin jäsenvaltion jollekin alueelle keskimääräisten tilastoitujen markkinahintojen perusteella. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 162 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en

 

Tarkistus  113

Ehdotus asetukseksi

14 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

14 artikla

14 artikla

Julkisen intervention hinnat

Julkisen intervention hinnat

1. Julkisen intervention hinta tarkoittaa

1. Julkisen intervention hinta tarkoittaa

a) hintaa, jolla tuotteet on ostettava julkisessa interventiossa, silloin kun se tapahtuu kiinteään hintaan; tai

a) hintaa, jolla tuotteet on ostettava julkisessa interventiossa, silloin kun se tapahtuu kiinteään hintaan; tai

b) enimmäishintaa, jolla julkiseen interventioon hyväksytyt tuotteet voidaan ostaa, silloin kun se tapahtuu tarjouskilpailulla.

b) enimmäishintaa, jolla julkiseen interventioon hyväksytyt tuotteet voidaan ostaa, silloin kun se tapahtuu tarjouskilpailulla.

2. Julkisen intervention hinnan tason

2. Julkisen intervention hinnan tason

a) on tavallisen vehnän, ohran, maissin, paddy- eli raakariisin ja rasvattoman maitojauheen osalta vastattava 7 artiklassa vahvistettuja vastaavia viitehintoja, kun kyse on kiinteään hintaan tapahtuvista ostoista, eikä se saa ylittää vastaavia viitehintoja, kun kyse on tarjouskilpailulla tapahtuvista ostoista;

a) on tavallisen vehnän, durumvehnän, durran, ohran, maissin, paddy- eli raakariisin ja rasvattoman maitojauheen osalta vastattava 7 artiklassa vahvistettuja vastaavia viitehintoja, kun kyse on kiinteään hintaan tapahtuvista ostoista, eikä se saa ylittää vastaavia viitehintoja, kun kyse on tarjouskilpailulla tapahtuvista ostoista;

b) on voin osalta vastattava 90:tä prosenttia 7 artiklassa vahvistetusta viitehinnasta, kun kyse on kiinteään hintaan tapahtuvista ostoista, eikä se saa ylittää 90:tä prosenttia viitehinnasta, kun kyse on tarjouskilpailulla tapahtuvista ostoista;

b) on voin osalta vastattava 90:tä prosenttia 7 artiklassa vahvistetusta viitehinnasta, kun kyse on kiinteään hintaan tapahtuvista ostoista, eikä se saa ylittää 90:tä prosenttia viitehinnasta, kun kyse on tarjouskilpailulla tapahtuvista ostoista;

c) on naudan- ja vasikanlihan osalta vastattava enintään 12 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettua hintaa.

c) on naudan- ja vasikanlihan osalta vastattava enintään 90 prosenttia 7 artiklan 1 kohdan d alakohdassa vahvistetusta viitehinnasta.

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen julkisen intervention hintojen on tavallisen vehnän, ohran, maissin ja paddy- eli raakariisin osalta oltava riippumattomia laadullisista syistä johtuvista hinnankorotuksista tai -alennuksista. Ottaen lisäksi huomioon tarve varmistaa, että tuotanto suunnataan tiettyihin paddy- eli raakariisin lajikkeisiin, siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 160 artiklan mukaisesti julkisen intervention hintaan tehtävien korotusten ja alennusten vahvistamiseksi.

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen julkisen intervention hintojen on tavallisen vehnän, durumvehnän, durran, ohran, maissin ja paddy- eli raakariisin osalta oltava riippumattomia laadullisista syistä johtuvista hinnankorotuksista tai -alennuksista.

Or. en

 

Tarkistus  114

Ehdotus asetukseksi

15 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

15 artikla

15 artikla

Julkisesta interventiosta tapahtuvaa poistamista koskevat yleiset periaatteet

Julkisesta interventiosta tapahtuvaa poistamista koskevat yleiset periaatteet

Julkisessa interventiossa ostetut tuotteet on poistettava siten, että

1. Julkisessa interventiossa ostetut tuotteet on poistettava siten, että

a) vältetään markkinahäiriöt;

a) vältetään markkinahäiriöt;

b) varmistetaan tuotteiden tasapuolinen saanti ja ostajien tasapuolinen kohtelu; ja

b) varmistetaan tuotteiden tasapuolinen saanti ja ostajien tasapuolinen kohtelu; ja

c) noudatetaan perussopimuksen 218 artiklan mukaisesti tehdyistä sopimuksista johtuvia sitoumuksia.

c) noudatetaan perussopimuksen 218 artiklan mukaisesti tehdyistä sopimuksista johtuvia sitoumuksia.

Tuotteet voidaan poistaa asettamalla ne käytettäviksi asetuksessa (EU) N:o […] vahvistetussa unionin vähävaraisimmille henkilöille suunnatussa elintarvikkeiden jakeluohjelmassa, jos kyseisessä ohjelmassa niin säädetään. Tällaisten tuotteiden kirjanpitoarvon on tällaisessa tapauksessa vastattava 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua asiaankuuluvaa vahvistettua julkisen intervention hintaa.

2. Tuotteet voidaan poistaa asettamalla ne käytettäviksi asetuksessa (EU) N:o […] vahvistetussa unionin vähävaraisimmille henkilöille suunnatussa elintarvikkeiden jakeluohjelmassa. Tällaisten tuotteiden kirjanpitoarvon on tällaisessa tapauksessa vastattava 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua asiaankuuluvaa vahvistettua julkisen intervention hintaa.

 

2 a. Komissio julkistaa vuosittain edellytykset, joiden mukaan julkiset interventiovarastot on poistettu edellisenä vuotena.

Or. en

 

Tarkistus  115

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Seuraavien tuotteiden yksityiseen varastointiin voidaan myöntää tukea tässä jaksossa säädetyin edellytyksin sekä komission 17 ja 19 artiklan mukaisesti antamilla delegoiduilla säädöksillä ja/tai täytäntöönpanosäädöksillä hyväksymien vaatimusten ja edellytysten mukaisesti:

Seuraavien tuotteiden yksityiseen varastointiin voidaan myöntää tukea tässä jaksossa säädetyin edellytyksin sekä komission 17 ja 19 artiklan mukaisesti antamilla delegoiduilla säädöksillä ja/tai täytäntöönpanosäädöksillä hyväksymien lisävaatimusten ja -edellytysten mukaisesti:

Or. en

 

Tarkistus  116

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

b) oliiviöljy;

b) oliiviöljy ja syötäväksi tarkoitetut oliivit;

Or. en

 

Tarkistus  117

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – e a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

e a) juustot.

Or. en

 

Tarkistus  118

Ehdotus asetukseksi

17 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

17 artikla

17 artikla

Tuen myöntämisedellytykset

Tuen myöntämisedellytykset

1. Siirretään komissiolle valta antaa tarvittaessa markkinoiden avoimuuden takaamiseksi delegoituja säädöksiä 160 artiklan mukaisesti sellaisten edellytysten vahvistamiseksi, joiden mukaisesti se voi päättää myöntää yksityisen varastoinnin tukea 16 artiklassa luetelluille tuotteille ottaen huomioon asianomaisten tuotteiden osalta tilastoidut keskimääräiset unionin markkinahinnat ja viitehinnat tai tarpeen reagoida erityisen vaikeaan markkinatilanteeseen tai alan taloudelliseen kehitykseen yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa.

1. Siirretään komissiolle valta antaa tarvittaessa markkinoiden avoimuuden takaamiseksi delegoituja säädöksiä 160 artiklan mukaisesti sellaisten edellytysten vahvistamiseksi, joiden mukaisesti se voi päättää myöntää yksityisen varastoinnin tukea 16 artiklassa luetelluille tuotteille ottaen huomioon:

 

a) asianomaisten tuotteiden osalta tilastoidut keskimääräiset unionin markkinahinnat ja viitehinnat sekä tuotantokustannukset ja/tai

 

b) tarpeen reagoida nopeasti erityisen vaikeaan markkinatilanteeseen tai alan taloudelliseen kehitykseen, joista toinen tai molemmat voivat vaikuttaa merkittävällä tavalla tuottajien voittomarginaaleihin yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa ja/tai;

 

b a) tiettyjen alojen erityisluonteen tai tuotannon kausittainen luonne tietyissä jäsenvaltioissa.

2. Komissio voi päättää täytäntöönpanosäädöksillä myöntää yksityisen varastoinnin tukea 16 artiklassa luetelluille tuotteille ottaen huomioon tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetut edellytykset. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 162 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

2. Komissio voi päättää täytäntöönpanosäädöksillä myöntää yksityisen varastoinnin tukea 16 artiklassa luetelluille tuotteille ottaen huomioon tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetut edellytykset. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 162 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

3. Komissio vahvistaa 16 artiklassa säädetyn yksityisen varastoinnin tuen ennakolta täytäntöönpanosäädöksillä tai tarjouskilpailumenettelyillä. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 162 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

3. Komissio vahvistaa 16 artiklassa säädetyn yksityisen varastoinnin tuen ennakolta täytäntöönpanosäädöksillä tai tarjouskilpailumenettelyillä. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 162 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

4. Komissio voi rajoittaa täytäntöönpanosäädöksillä yksityisen varastoinnin tuen myöntämistä tai vahvistaa yksityisen varastoinnin tuen tilastoitujen keskimääräisten markkinahintojen perusteella jäsenvaltiota tai jäsenvaltion aluetta kohden. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 162 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

4. Komissio voi rajoittaa täytäntöönpanosäädöksillä yksityisen varastoinnin tuen myöntämistä tai vahvistaa yksityisen varastoinnin tuen tilastoitujen keskimääräisten markkinahintojen ja hakijoiden voittomarginaalien perusteella jäsenvaltiota tai jäsenvaltion aluetta kohden. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 162 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en

 

Tarkistus  119

Ehdotus asetukseksi

II osa – I osasto – I luku – 3 a jakso (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

3 A JAKSO

 

väliaikaiseen markkinoilta poistamiseen liittyvien toimien koordinoiminen

 

17 a artikla

 

Väliaikaiseen markkinoilta poistamiseen liittyvien toimien koordinoiminen

 

1. Markkinoiden voimakkaiden epätasapainotilojen estämiseksi tai markkinoiden toiminnan palauttamiseksi normaaliksi vakavan häiriön tapauksessa tämän asetuksen 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tuottajaorganisaatioiden liitot, jotka katsotaan edustaviksi tämän asetuksen 110 artiklassa tarkoitetulla tavalla, voivat ottaa käyttöön ja aktivoida järjestelmän jäsentensä väliaikaista markkinoilta poistamista koskevien toimien koordinoimiseksi.

 

Näitä säännöksiä sovelletaan rajoittamatta tämän asetuksen IV osan soveltamista eivätkä ne kuulu perussopimuksen 101 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan.

 

2. Kun tuottajaorganisaatioiden liitto tekee päätöksen järjestelmän aktivoimisesta, sitä sovelletaan kaikkiin sen jäseniin.

 

3. Järjestelmä rahoitetaan:

 

a) jäsenorganisaatioiden ja/tai tuottajaorganisaatioiden liiton omilla maksuosuuksilla ja tarvittaessa

 

b) 8 artiklassa tarkoitetulla unionin rahoitustuella komission 18 artiklan 9 a kohdan c alakohdan nojalla määrittämin edellytyksin. Unionin tuki voi olla enintään 50 prosenttia kokonaiskustannuksista

 

4. Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 160 artiklan mukaisesti, jotta varmistetaan järjestelmän täytäntöönpanon yhteensopivuus YMP:n tavoitteiden kanssa sekä se, että täytäntöönpano ei haittaa sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa.

Or. en

 

Tarkistus  120

Ehdotus asetukseksi

II osa – I osasto – I luku – 4 jakso – otsikko

 

Komission teksti

Tarkistus

4 JAKSO

4 JAKSO

JULKISTA INTERVENTIOTA JA YKSITYISEN VARASTOINNIN TUKEA KOSKEVAT YHTEISET SÄÄNNÖKSET

JULKISTA INTERVENTIOTA, YKSITYISEN VARASTOINNIN JA VÄLIAIKAISEN MARKKINOILTA POISTAMISEN KOORDINOINTIJÄRJESTELMÄN TUKEA KOSKEVAT YHTEISET SÄÄNNÖKSET

Or. en

 

Tarkistus  121

Ehdotus asetukseksi

18 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

18 artikla

18 artikla

Siirretty säädösvalta

Siirretty säädösvalta

1. Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 160 artiklan mukaisesti tämän artiklan 2–9 kohdassa lueteltujen toimenpiteiden säätämiseksi.

1. Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 160 artiklan mukaisesti tämän artiklan 2–9 kohdassa lueteltujen toimenpiteiden säätämiseksi.

2. Komissio voi eri alojen erityispiirteet huomioon ottaen vahvistaa delegoiduilla säädöksillä vaatimukset ja edellytykset, jotka julkiseen interventioon ostettavien ja yksityisen varastoinnin tuen järjestelmässä varastoitavien tuotteiden on täytettävä tässä asetuksessa vahvistettujen vaatimusten lisäksi. Kyseisten vaatimusten ja edellytysten tavoitteena on varmistaa ostettujen ja varastoitujen tuotteiden tukikelpoisuus ja laatu laaturyhmien, laatuluokkien, luokkien, määrien, pakkausten, merkintöjen, enimmäisiän, säilytyksen sekä tuotteita koskevan sen vaiheen osalta, johon julkisen intervention hintaa ja yksityisen varastoinnin tukea sovelletaan.

2. Komissio voi eri alojen erityispiirteet huomioon ottaen vahvistaa delegoiduilla säädöksillä vaatimukset ja edellytykset, jotka julkiseen interventioon ostettavien ja yksityisen varastoinnin tuen järjestelmässä varastoitavien tuotteiden on täytettävä tässä asetuksessa vahvistettujen vaatimusten lisäksi. Kyseisten vaatimusten ja edellytysten tavoitteena on varmistaa ostettujen ja varastoitujen tuotteiden tukikelpoisuus ja laatu laaturyhmien, laatuluokkien, luokkien, määrien, pakkausten, merkintöjen, enimmäisiän, säilytyksen sekä tuotteita koskevan sen vaiheen osalta, johon julkisen intervention hintaa ja yksityisen varastoinnin tukea sovelletaan.

3. Komissio voi vilja- ja paddy- eli raakariisialojen erityispiirteet huomioon ottaen vahvistaa delegoiduilla säädöksillä 14 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut laadullisista syistä sovellettavat hinnankorotukset tai -alennukset tavallisen vehnän, ohran, maissin ja paddy- eli raakariisin ostojen ja myyntien osalta.

3. Komissio voi vilja- ja paddy- eli raakariisialojen erityispiirteet huomioon ottaen vahvistaa delegoiduilla säädöksillä 14 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut laadullisista syistä sovellettavat hinnankorotukset tai -alennukset tavallisen vehnän, durumvehnän, durran, ohran, maissin ja paddy- eli raakariisin ostojen ja myyntien osalta.

 

3 a. Kun otetaan huomioon joidenkin jäsenvaltioiden tai niiden alueiden tiettyjen tilojen erityinen kausiluontoisuus ja/tai erityisluonne, komissio voi asettaa delegoiduilla säädöksillä erilaisia objektiivisia ehtoja ja määrääviä tekijöitä, joiden perusteella voidaan käynnistää yksityinen varastointi.

4. Komissio voi naudan- ja vasikanliha-alan erityispiirteet huomioon ottaen antaa delegoiduilla säädöksillä säännöt, jotka koskevat maksajavirastojen velvollisuutta leikkauttaa naudanliha kokonaisuudessaan luuttomaksi haltuunoton jälkeen ja ennen varastoon viemistä.

4. Komissio voi naudan- ja vasikanliha-alan erityispiirteet huomioon ottaen antaa delegoiduilla säädöksillä säännöt, jotka koskevat maksajavirastojen velvollisuutta leikkauttaa naudanliha kokonaisuudessaan luuttomaksi haltuunoton jälkeen ja ennen varastoon viemistä.

5. Ottaen huomioon unionin interventiovarastoihin liittyvät erilaiset tilanteet ja varmistaen toimijoiden asianmukaisen pääsyn julkiseen interventioon komissio vahvistaa delegoiduilla säädöksillä

5. Ottaen huomioon unionin interventiovarastoihin liittyvät erilaiset tilanteet ja varmistaen toimijoiden asianmukaisen pääsyn julkiseen interventioon komissio vahvistaa delegoiduilla säädöksillä

a) vaatimukset, jotka interventiovarastojen on täytettävä kyseisessä järjestelmässä ostettavien tuotteiden osalta, varastointipaikkojen vähimmäisvarastointikapasiteettia koskevat säännöt ja sellaiset tekniset vaatimukset, jotka liittyvät haltuun otettujen tuotteiden pitämiseen hyvässä kunnossa ja poistamiseen varastointijakson lopussa;

a) vaatimukset, jotka interventiovarastojen on täytettävä kyseisessä järjestelmässä ostettavien tuotteiden osalta, varastointipaikkojen vähimmäisvarastointikapasiteettia koskevat säännöt ja sellaiset tekniset vaatimukset, jotka liittyvät haltuun otettujen tuotteiden pitämiseen hyvässä kunnossa ja poistamiseen varastointijakson lopussa;

b) säännöt, jotka liittyvät jäsenvaltioiden varastoihin jääneiden pienten määrien myyntiin, joka on toteutettava niiden vastuulla soveltamalla samoja menettelyjä kuin mitä unioni soveltaa; ja säännöt sellaisten määrien asettamisesta suoramyyntiin, joita ei ole mahdollista pakata uudelleen tai joiden laatu on heikentynyt;

b) säännöt, jotka liittyvät jäsenvaltioiden varastoihin jääneiden pienten määrien myyntiin, joka on toteutettava niiden vastuulla soveltamalla samoja menettelyjä kuin mitä unioni soveltaa; ja säännöt sellaisten määrien asettamisesta suoramyyntiin, joita ei ole mahdollista pakata uudelleen tai joiden laatu on heikentynyt;

c) säännöt, jotka liittyvät tuotteiden varastointiin niistä vastuussa olevassa jäsenvaltiossa tai sen ulkopuolella ja tällaisten tuotteiden kohteluun tullien ja minkä tahansa YMP:n mukaisesti myönnettävän tai kannettavan määrän suhteen.

c) säännöt, jotka liittyvät tuotteiden varastointiin niistä vastuussa olevassa jäsenvaltiossa tai sen ulkopuolella ja tällaisten tuotteiden kohteluun tullien ja minkä tahansa YMP:n mukaisesti myönnettävän tai kannettavan määrän suhteen.

 

c a) edellytykset, joiden mukaisesti voidaan päättää yksityisen varastointisopimuksen kattamien tuotteiden saattamisesta uudelleen markkinoille tai poistamisesta;

6. Ottaen huomioon tarve varmistaa, että yksityisen varastoinnin tuella saadaan toivottu markkinavaikutus, komissio

6. Ottaen huomioon tarve varmistaa, että yksityisen varastoinnin tuella saadaan toivottu markkinavaikutus, komissio

a) vahvistaa delegoiduilla säädöksillä toimenpiteitä maksettavan tuen määrän alentamiseksi silloin, kun varastoitu määrä on sopimuksen alaista määrää pienempi;

a) vahvistaa delegoiduilla säädöksillä toimenpiteitä maksettavan tuen määrän alentamiseksi silloin, kun varastoitu määrä on sopimuksen alaista määrää pienempi;

b) voi vahvistaa delegoiduilla säädöksillä edellytyksiä ennakon myöntämiselle.

b) voi vahvistaa delegoiduilla säädöksillä edellytyksiä ennakon myöntämiselle.

7. Ottaen huomioon julkiseen interventioon tai yksityiseen varastointiin osallistuvien toimijoiden oikeudet ja velvollisuudet komissio voi antaa delegoiduilla säädöksillä sääntöjä, jotka koskevat

7. Ottaen huomioon julkiseen interventioon tai yksityiseen varastointiin osallistuvien toimijoiden oikeudet ja velvollisuudet komissio voi antaa delegoiduilla säädöksillä sääntöjä, jotka koskevat

a) tavaroiden tasapuolisen saannin ja toimijoiden tasapuolisen kohtelun varmistavien tarjouskilpailumenettelyjen käyttöä;

a) tavaroiden tasapuolisen saannin ja toimijoiden tasapuolisen kohtelun varmistavien tarjouskilpailumenettelyjen käyttöä;

b) toimijoiden kelpoisuusedellytyksiä;

b) toimijoiden kelpoisuusedellytyksiä;

c) velvoitetta asettaa vakuus, jolla taataan, että toimijoiden velvollisuudet täytetään.

c) velvoitetta asettaa vakuus, jolla taataan, että toimijoiden velvollisuudet täytetään.

 

7 a. Ottaen huomioon teknisen kehityksen ja alojen tarpeet siirretään komissiolle valta antaa 160 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla mukautetaan ja päivitetään liitteessä III a vahvistettuja säännöksiä, jotka koskevat täysikasvuisten nautaeläinten ruhojen, sianruhojen ja lampaanruhojen luokittelua, tunnistamista ja tarjontamuotoa.

 

7 b. Ottaen huomioon eri tuotteiden tarjontamuotojen yhtenäistämisen tarpeen markkinoiden avoimuuden, hintojen seurannan sekä tapauksen mukaan naudanliha-, sianliha- ja lampaanliha-aloilla julkisten interventioiden ja yksityisen varastoinnin muodossa toteutettavien markkinoiden interventiojärjestelmien parantamiseksi siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä:

 

a) vahvistetaan säännöt, jotka koskevat ruhojen luokittelua (myös automaattisia menetelmiä käytettäessä), esillepanoa, vähärasvaisen lihan osuutta, tunnistamista, punnitsemista ja merkitsemistä;

 

b) vahvistetaan säännöt unionin keskihintojen laskemiseksi ja toimijoiden velvollisuudet toimittaa naudan-, sian- ja lampaanruhoja koskevia tietoja, jotka liittyvät erityisesti markkinoihin ja edustaviin hintoihin.

 

7 c. Ottaen huomioon unionin erityispiirteet siirretään komissiolle valta hyväksyä delegoituja säädöksiä poikkeusten tekemiseksi säännöksistä erityisesti, kun:

 

a) säädetään poikkeuksista, joita jäsenvaltio myöntää teurastamoille, joissa teurastetaan vähän nautaeläimiä;

 

b) sallitaan jäsenvaltioiden olla soveltamatta sianruhojen luokitteluasteikkoa ja käyttää painon ja vähärasvaisen lihan osuuden lisäksi muita arviointiperusteita.

 

7 d. Ottaen huomioon tarpeen varmistaa, että unionin tarkastuskomitea täyttää tavoitteensa, siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä komitean tehtävistä ja kokoonpanosta.

8. Ottaen huomioon tarve yhtenäistää eri tuotteiden tarjontamuodot markkinoiden avoimuuden, hintojen seurannan sekä julkisten interventioiden ja yksityisen varastoinnin muodossa toteutettavien markkinoiden interventiojärjestelmien parantamiseksi komissio voi delegoiduilla säädöksillä vahvistaa unionin ruhojen luokitteluasteikot seuraavilla aloilla:

 

a) naudan- ja vasikanliha;

 

b) sianliha;

 

c) lampaan- ja vuohenliha.

 

9. Ottaen huomioon tarve varmistaa, että ruhot luokitellaan tarkasti ja luotettavasti, komissio voi delegoiduilla säädöksillä säätää komission asiantuntijoista ja jäsenvaltioiden nimeämistä asiantuntijoista koostuvan unionin komitean toteuttamasta, ruhoihin jäsenvaltioissa sovellettavan luokittelun uudelleentarkastelusta. Kyseisissä säännöksissä voidaan säätää, että unioni vastaa uudelleentarkastelusta johtuvista kustannuksista.

 

Or. en

 

Tarkistus  122

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 9 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

9 a. Ottaen huomioon tarve varmistaa väliaikaiseen markkinoilta poistamiseen liittyvien toimien koordinointijärjestelmän moitteeton toiminta siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä, joilla se vahvistaa seuraavat vaatimukset, jotka järjestelmän on täytettävä:

 

a) yleiset aktivointia ja toimintaa koskevat edellytykset;

 

b) vaatimukset, jotka tuottajaorganisaatioiden liittojen on täytettävä sen täytäntöönpanemiseksi;

 

c) järjestelmän rahoitukseen sovellettavat säännöt, erityiset edellytykset, joiden mukaan komissio päättää yhteisön yksityisen varastoinnin tuen myöntämisestä tai myöntämättä jättämisestä tuottajaorganisaatioiden liitoille;

 

d) säännöt, joilla varmistetaan, että järjestelmän aktivointi ei pysäytä tavanomaisesti saatavilla olevien tuotteiden liian suurta prosentuaalista osuutta.

Or. en

 

 

Tarkistus  123

Ehdotus asetukseksi

19 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

19 artikla

19 artikla

Täytäntöönpanovallan käyttäminen tarkastelumenettelyä noudattaen

Täytäntöönpanovallan käyttäminen tarkastelumenettelyä noudattaen

Komissio vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä tarvittavat toimenpiteet tämän luvun yhdenmukaiseksi soveltamiseksi unionissa. Mainitut säännöt voivat koskea erityisesti seuraavia seikkoja:

Komissio vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä tarvittavat toimenpiteet tämän luvun yhdenmukaiseksi soveltamiseksi unionissa. Mainitut säännöt voivat koskea erityisesti seuraavia seikkoja:

a) edustavat ajanjaksot, markkinat ja markkinahinnat, jotka ovat tarpeen tämän luvun soveltamiseksi;

a) edustavat ajanjaksot, markkinat, markkinahinnat ja voittomarginaalien kehitys, jotka ovat tarpeen tämän luvun soveltamiseksi;

b) menettelyt ja edellytykset, jotka koskevat julkisessa interventiossa ostettavien tuotteiden toimitusta, tarjoajan vastuulla olevia kuljetuskustannuksia ja maksajavirastojen toteuttamaa tuotteiden haltuunottoa ja maksamista;

b) menettelyt ja edellytykset, jotka koskevat julkisessa interventiossa ostettavien tuotteiden toimitusta, tarjoajan vastuulla olevia kuljetuskustannuksia ja maksajavirastojen toteuttamaa tuotteiden haltuunottoa ja maksamista;

c) luuttomaksi leikkaamiseen liittyvät eri toimet naudan- ja vasikanliha-alalla;

c) luuttomaksi leikkaamiseen liittyvät eri toimet naudan- ja vasikanliha-alalla;

d) lupa varastointiin sen jäsenvaltion alueen ulkopuolella, jossa tuotteet on ostettu ja varastoitu;

d) lupa varastointiin sen jäsenvaltion alueen ulkopuolella, jossa tuotteet on ostettu ja varastoitu;

e) julkisessa interventiossa ostettujen tuotteiden myyntiä tai poistamista koskevat edellytykset, jotka liittyvät erityisesti myyntihintoihin, varastosta poistamisen edellytyksiin ja varastosta poistettujen tuotteiden myöhempään käyttöön tai määräpaikkaan, mukaan lukien sellaisia tuotteita koskevat menettelyt, jotka on asetettu käytettäviksi unionin vähävaraisimmille henkilöille suunnatussa elintarvikkeiden jakeluohjelmassa, mukaan lukien jäsenvaltioiden väliset siirrot;

e) julkisessa interventiossa ostettujen tuotteiden myyntiä tai poistamista koskevat edellytykset, jotka liittyvät erityisesti myyntihintoihin, varastosta poistamisen edellytyksiin ja varastosta poistettujen tuotteiden myöhempään käyttöön tai määräpaikkaan, mukaan lukien sellaisia tuotteita koskevat menettelyt, jotka on asetettu käytettäviksi unionin vähävaraisimmille henkilöille suunnatussa elintarvikkeiden jakeluohjelmassa, mukaan lukien jäsenvaltioiden väliset siirrot;

f) jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen ja hakijoiden välisten sopimusten tekeminen ja sisältö;

f) jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen ja hakijoiden välisten sopimusten tekeminen ja sisältö;

g) yksityiseen varastointiin asettaminen ja siinä pitäminen sekä varastosta poistaminen;

g) yksityiseen varastointiin asettaminen ja siinä pitäminen sekä varastosta poistaminen;

h) yksityisen varastoinnin kesto ja edellytykset, joita on noudatettava sopimuksissa mainittuja aikoja pidennettäessä tai lyhennettäessä;

h) yksityisen varastoinnin kesto ja edellytykset, joita on noudatettava sopimuksissa mainittuja aikoja pidennettäessä tai lyhennettäessä;

i) edellytykset, joiden mukaisesti voidaan päättää yksityisen varastointisopimuksen kattamien tuotteiden saattamisesta uudelleen markkinoille tai poistamisesta;

 

j) kiinteään hintaan tapahtuvissa ostoissa tai yksityisen varastoinnin kiinteähintaisen tuen myöntämisessä noudatettaviin menettelyihin liittyvät säännöt;

j) kiinteään hintaan tapahtuvissa ostoissa tai yksityisen varastoinnin kiinteähintaisen tuen myöntämisessä noudatettaviin menettelyihin liittyvät säännöt;

k) tarjouskilpailumenettelyjen käyttö julkisen intervention ja yksityisen varastoinnin yhteydessä erityisesti seuraavien seikkojen osalta:

k) tarjouskilpailumenettelyjen käyttö julkisen intervention ja yksityisen varastoinnin yhteydessä erityisesti seuraavien seikkojen osalta:

i) tarjousten jättäminen ja hakemusta tai tarjousta koskeva vähimmäismäärä; ja

i) tarjousten jättäminen ja hakemusta tai tarjousta koskeva vähimmäismäärä; ja

ii) tarjousten valinta varmistaen, että etusijalle asetetaan unionille edullisimmat tarjoukset, kuitenkin siten, että sopimus voidaan aina jättää tekemättä.

ii) tarjousten valinta varmistaen, että etusijalle asetetaan unionille edullisimmat tarjoukset, kuitenkin siten, että sopimus voidaan aina jättää tekemättä.

 

k a) luokiteltujen ruhojen merkintää koskevat käytännön säännöt;

 

k b) naudan-, sian- ja lampaanruhoihin sovellettavien unionin luokitteluasteikkojen täytäntöönpano erityisesti seuraavien seikkojen osalta:

 

i) luokitustulosten ilmoittaminen;

 

ii) tarkastukset, tarkastuskertomukset ja seurantatoimet;

 

k c) unionin tarkastuskomitean unionin puolesta suorittamia täysikasvuisten nautaeläinten ja lampaiden ruhojen luokittelua ja hintaselvityksiä koskevat paikalla tehtävät tarkastukset;

 

k d) käytännön menettelytavat, joiden avulla komissio laskee naudan-, sian- ja lampaanruhojen painotetun unionin keskihinnan;

 

k e) menettelyt, joiden avulla jäsenvaltiot määrittävät täysikasvuisten nautaeläinten ja lampaiden ruhojen osalta asianmukaisesti pätevät luokittelijat.

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 162 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 162 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en

 

Tarkistus  124

Ehdotus asetukseksi

II osa – I osasto – II luku – 1 jakso

 

Komission teksti

Tarkistus

1 JAKSO

1 JAKSO

ELINTARVIKKEIDEN SAANTIA PARANTAVAT JÄRJESTELMÄT

ELINTARVIKKEIDEN SAANTIA JA LASTEN RUOKAILUTOTTUMUKSIA PARANTAVAT OHJELMAT

 

20 a artikla

 

Kohderyhmä

 

Tukiohjelmat, joilla pyritään parantamaan elintarvikkeiden saantia ja lasten ruokailutottumuksia, on suunnattu lapsille, jotka käyvät säännöllisesti jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten hallinnoimissa tai tunnustamissa ensimmäisen ja toisen asteen oppilaitoksissa ja päiväkodeissa, esikouluissa sekä muissa koulun ulkopuolisissa laitoksissa.

Or. en

 

Tarkistus  125

Ehdotus asetukseksi

II osa – 1 osasto – 2 luku – 1 jakso – 1 alajakso – otsikko

 

Komission teksti

Tarkistus

1 ALAJAKSO

1 ALAJAKSO

KOULUHEDELMÄJÄRJESTELMÄ

KOULUHEDELMÄ- JA VIHANNESOHJELMA

Or. en

 

Tarkistus  126

Ehdotus asetukseksi

21 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

21 artikla

21 artikla

Tuki hedelmä- ja vihannestuotteiden, hedelmä- ja vihannesjalostetuotteiden sekä banaanituotteiden toimittamiseen lapsille

Tuki hedelmä- ja vihannestuotteiden, hedelmä- ja vihannesjalosteiden sekä banaanituotteiden toimittamiseen lapsille

1. Unionin tukea myönnetään komission 22 ja 23 artiklan mukaisesti antamilla delegoiduilla säädöksillä ja täytäntöönpanosäädöksillä määritellyin edellytyksin

1. Unionin tukea myönnetään komission 22 ja 23 artiklan mukaisesti antamilla delegoiduilla säädöksillä ja täytäntöönpanosäädöksillä määritellyin edellytyksin

a) hedelmä- ja vihannesalan, hedelmä- ja vihannesjalostealan sekä banaanialan tuotteiden toimittamiseen lapsille kouluihin, mukaan lukien päiväkodit, esikoulut sekä alemman ja ylemmän perusasteen oppilaitokset; ja

a) hedelmä- ja vihannesalan, hedelmä- ja vihannesjalostealan sekä banaanialan tuotteiden toimittamiseen lapsille 20 a artiklassa tarkoitettuihin laitoksiin; sekä

b) eräisiin asiaan liittyviin logistiikka-, jakelu-, laitteisto-, mainonta-, seuranta- ja arviointikustannuksiin sekä liitännäistoimenpiteisiin.

b) eräisiin asiaan liittyviin logistiikka-, jakelu-, laitteisto-, mainonta-, seuranta- ja arviointikustannuksiin sekä liitännäistoimenpiteisiin.

2. Jäsenvaltioiden, jotka haluavat osallistua järjestelmään, on laadittava etukäteen järjestelmän täytäntöönpanoa varten kansallisen tai alueellisen tason strategia. Niiden on myös säädettävä liitännäistoimenpiteistä, jotka ovat tarpeen järjestelmän tehokkuuden kannalta.

2. Jäsenvaltioiden, jotka haluavat osallistua ohjelmaan, on laadittava etukäteen sen täytäntöönpanoa varten kansallisen tai alueellisen tason strategia. Niiden on myös säädettävä liitännäistoimenpiteistä, jotka voivat käsittää tietoja toimista, joilla parannetaan tietämystä terveellisestä ruokavaliosta, paikallisista elintarvikeketjuista ja ruoan haaskaamisen välttämisestä, jotka ovat tarpeen ohjelman tehokkuuden kannalta.

3. Jäsenvaltion on strategiaansa laatiessaan laadittava luettelo hedelmä- ja vihannesalan, hedelmä- ja vihannesjalostealan sekä banaanialan tuotteista, jotka voivat saada tukea sen järjestelmästä. Luetteloon ei saa kuitenkaan sisällyttää tuotteita, jotka on suljettu pois komission delegoiduilla säädöksillä 22 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti toteuttamilla toimenpiteillä. Jäsenvaltioiden on valittava tuotteensa objektiivisten kriteerien perusteella, joihin voivat kuulua kausiluonteisuus, tuotteiden saatavuus tai ympäristönäkökohdat. Tässä yhteydessä jäsenvaltiot voivat asettaa etusijalle unionista peräisin olevat tuotteet.

3. Jäsenvaltion on strategiaansa laatiessaan laadittava luettelo hedelmä- ja vihannesalan, hedelmä- ja vihannesjalostealan sekä banaanialan tuotteista, jotka voivat saada tukea sen järjestelmästä. Luetteloon ei saa kuitenkaan sisällyttää tuotteita, jotka on suljettu pois komission delegoiduilla säädöksillä 22 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti toteuttamilla toimenpiteillä. Jäsenvaltioiden on valittava tuotteensa objektiivisten kriteerien perusteella, joihin voivat kuulua terveys- ja ympäristöhyödyt, kausiluonteisuus, vaihtelevuus tai tuotteiden saatavuus, ja annettava etusija paikallisille elintarvikeketjuille. Tässä yhteydessä jäsenvaltioiden on asettava etusijalle unionista peräisin olevat tuotteet.

4. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun unionin tuen on täytettävä seuraavat vaatimukset:

4. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun unionin tuen on täytettävä seuraavat vaatimukset:

a) se saa olla enintään 150 miljoonaa euroa kouluvuotta kohden; tai

a) se saa olla enintään 150 miljoonaa euroa kouluvuotta kohden; tai

b) se saa olla enintään 75 prosenttia 1 kohdassa tarkoitetuista toimituskustannuksista ja muista asiaan liittyvistä kustannuksista tai enintään 90 prosenttia tällaisista kustannuksista vähemmän kehittyneillä alueilla ja perussopimuksen 349 artiklassa tarkoitetuilla syrjäisimmillä alueilla;

b) se saa olla enintään 75 prosenttia 1 kohdassa tarkoitetuista toimituskustannuksista ja muista asiaan liittyvistä kustannuksista tai enintään 90 prosenttia tällaisista kustannuksista vähemmän kehittyneillä alueilla perussopimuksen 349 artiklassa tarkoitetuilla syrjäisimmillä alueilla ja pienillä Egeanmeren saarilla asetuksen (EY) N:o 1405/2006 1 artiklan 2 kohdan määritelmän mukaisesti; tai

c) se ei saa kattaa muita kustannuksia kuin 1 kohdassa tarkoitetut toimituskustannukset ja muut asiaan liittyvät kustannukset.

c) se ei saa kattaa muita kustannuksia kuin 1 kohdassa tarkoitetut toimituskustannukset ja muut asiaan liittyvät kustannukset.

 

4 a. Edellä 1 kohdassa säädettyä unionin tukea jaetaan jäsenvaltioille objektiivisten perusteiden mukaisesti suhteessa siihen, kuinka paljon 20 a artiklassa määritellyissä kouluissa on 6–10-vuotiaita lapsia. Ohjelmaan osallistuvat jäsenvaltiot saavat kuitenkin kukin vähintään 175 000 euroa unionin tukea. Niiden on haettava unionin tukea vuosittain strategiansa mukaisesti. Komissio päättää jäsenvaltioiden hakemusten perusteella tuen lopullisesta jakautumisesta käytettävissä olevien talousarviomäärärahojen rajoissa.

5. Edellä 1 kohdassa säädettyä unionin tukea ei saa käyttää korvaamaan olemassa olevien kansallisten kouluhedelmäjärjestelmien tai muiden hedelmiä sisältävien koulujakelujärjestelmien rahoitusta. Jos jäsenvaltiolla kuitenkin on jo järjestelmä, joka olisi tämän artiklan nojalla oikeutettu unionin tukeen, ja se aikoo laajentaa tai tehostaa sitä, myös järjestelmän kohderyhmän, keston tai tukikelpoisten tuotteiden osalta, unionin tukea voidaan myöntää edellyttäen, että 4 kohdan b alakohdan mukaisia rajoja noudatetaan unionin tuen koko kansallisesta rahoitusosuudesta muodostaman osuuden osalta. Tässä tapauksessa jäsenvaltion on ilmoitettava täytäntöönpanostrategiassaan, miten se aikoo laajentaa tai tehostaa järjestelmäänsä.

5. Edellä 1 kohdassa säädettyä unionin tukea ei saa käyttää korvaamaan olemassa olevien kansallisten kouluhedelmä- ja vihannesohjelmien tai muiden hedelmiä tai vihanneksia sisältävien koulujakeluohjelmien rahoitusta. Jos jäsenvaltiolla kuitenkin on jo järjestelmä, joka olisi tämän artiklan nojalla oikeutettu unionin tukeen, ja se aikoo laajentaa tai tehostaa sitä, myös järjestelmän kohderyhmän, keston tai tukikelpoisten tuotteiden osalta, unionin tukea voidaan myöntää edellyttäen, että 4 kohdan b alakohdan mukaisia rajoja noudatetaan unionin tuen koko kansallisesta rahoitusosuudesta muodostaman osuuden osalta. Tässä tapauksessa jäsenvaltion on ilmoitettava täytäntöönpanostrategiassaan, miten se aikoo laajentaa tai tehostaa järjestelmäänsä.

6. Jäsenvaltiot voivat myöntää unionin tuen lisäksi kansallista tukea 152 artiklan mukaisesti.

6. Jäsenvaltiot voivat myöntää unionin tuen lisäksi kansallista tukea 152 artiklan mukaisesti.

7. Unionin kouluhedelmäjärjestelmä ei saa rajoittaa unionin lainsäädännön mukaisten erillisten kansallisten kouluhedelmäjärjestelmien soveltamista.

7. Unionin kouluhedelmä- ja vihannesohjelma ei saa rajoittaa unionin lainsäädännön mukaisten erillisten kansallisten kouluhedelmä- ja vihannesohjelmien soveltamista.

8. Unioni voi yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta annetun asetuksen (EU) N:o […] 6 artiklan mukaisesti rahoittaa myös tiedotus-, seuranta- ja arviointitoimenpiteitä, jotka liittyvät kouluhedelmäjärjestelmään, mukaan lukien toimet, joilla pyritään lisäämään yleistä tietoisuutta siitä, sekä asiaan liittyviä verkottumistoimenpiteitä.

8. Unioni voi yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta annetun asetuksen (EU) N:o […] 6 artiklan mukaisesti rahoittaa myös tiedotus-, seuranta- ja arviointitoimenpiteitä, jotka liittyvät kouluhedelmä- ja vihannesohjelmaan, mukaan lukien toimet, joilla pyritään lisäämään yleistä tietoisuutta siitä, sekä asiaan liittyviä verkottumistoimenpiteitä.

 

8 a. Ohjelmaan osallistuvien jäsenvaltioiden on elintarvikkeiden jakelupaikoissa julkistettava tukiohjelmaan osallistumisensa ja tiedotettava unionin asemasta ohjelman tukijana.

Or. en

 

Tarkistus  127

Ehdotus asetukseksi

22 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

22 artikla

22 artikla

Siirretty säädösvalta

Siirretty säädösvalta

1. Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 160 artiklan mukaisesti tämän artiklan 2–4 kohdassa lueteltujen toimenpiteiden säätämiseksi.

1. Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 160 artiklan mukaisesti tämän artiklan 2–4 kohdassa lueteltujen toimenpiteiden säätämiseksi.

2. Ottaen huomioon tarve edistää lasten terveellisiä ruokailutottumuksia komissio voi antaa delegoiduilla säädöksillä sääntöjä

2. Ottaen huomioon tarpeen varmistaa, että ohjelman täytäntöönpano täyttää tehokkaasti sille asetetut tavoitteet komissio voi antaa delegoiduilla säädöksillä sääntöjä

a) tuotteista, joille ei voida myöntää tukea kyseisestä järjestelmästä ottaen huomioon ravitsemukselliset näkökohdat;

a) tuotteista, joille ei voida myöntää tukea kyseisestä järjestelmästä ottaen huomioon ravitsemukselliset näkökohdat;

b) järjestelmän kohderyhmästä;

b) järjestelmän kohderyhmästä;

c) kansallisista tai alueellisista strategioista, joita jäsenvaltioiden on laadittava tukea saadakseen, liitännäistoimenpiteet mukaan lukien;

c) kansallisista tai alueellisista strategioista, joita jäsenvaltioiden on laadittava tukea saadakseen, liitännäistoimenpiteet mukaan lukien;

d) tuen hakijoiden hyväksymisestä ja valinnasta.

d) tuen hakijoiden hyväksymisestä ja valinnasta.

3. Ottaen huomioon tarve varmistaa unionin varojen tehokas ja kohdennettu käyttö komissio voi antaa delegoiduilla säädöksillä sääntöjä

3. Ottaen huomioon tarve varmistaa unionin varojen tehokas ja kohdennettu käyttö komissio voi antaa delegoiduilla säädöksillä sääntöjä

a) objektiivisista perusteista tuen jakamiseksi jäsenvaltioiden kesken, tuen alustavasta jakautumisesta jäsenvaltioiden kesken ja menettelystä tuen uudelleenjakamiseksi jäsenvaltioiden kesken saatujen hakemusten perusteella;

a) tuen alustavan jakautumisen lisäperusteista ja menettelystä tuen uudelleenjakamiseksi jäsenvaltioiden kesken saatujen hakemusten perusteella;

b) tukikelpoisista kustannuksista, mukaan lukien mahdollisuus vahvistaa tällaisille kustannuksille enimmäismäärä;

b) tukikelpoisista kustannuksista, mukaan lukien mahdollisuus vahvistaa tällaisille kustannuksille enimmäismäärä;

c) seurannasta ja arvioinnista.

c) seurannasta ja arvioinnista.

4. Ottaen huomioon tarve edistää järjestelmää koskevaa tietoisuutta komissio voi delegoiduilla säädöksillä edellyttää osallistuvia jäsenvaltioita tiedottamaan unionin asemasta järjestelmän tukijana.

4. Ottaen huomioon tarve edistää tukiohjelmaa koskevaa tietoisuutta komissio voi delegoiduilla säädöksillä vahvistaa edellytykset, joiden mukaan jäsenvaltiot varmistavat tukiohjelmaan osallistumisensa julkistamisen ja tiedottavat unionin asemasta ohjelman tukijana.

Or. en

 

Tarkistus  128

Ehdotus asetukseksi

23 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

23 artikla

23 artikla

Täytäntöönpanovallan käyttäminen tarkastelumenettelyä noudattaen

Täytäntöönpanovallan käyttäminen tarkastelumenettelyä noudattaen

Komissio voi vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä kaikki tarvittavat toimenpiteet, jotka koskevat tämän alajakson soveltamista ja erityisesti

Komissio vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä tarvittavat toimenpiteet, jotka koskevat tämän alajakson soveltamista:

a) tuen lopullista jakautumista osallistuvien jäsenvaltioiden kesken käytettävissä olevien talousarviomäärärahojen rajoissa;

a) tuen lopullista jakautumista osallistuvien jäsenvaltioiden kesken käytettävissä olevien talousarviomäärärahojen rajoissa;

b) tukihakemuksia ja maksuja;

b) tukihakemuksia ja maksuja;

c) järjestelmän julkistamiseen liittyviä menetelmiä sekä siihen liittyviä verkottumistoimenpiteitä.

c) järjestelmän julkistamiseen liittyviä menetelmiä sekä siihen liittyviä verkottumistoimenpiteitä.

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 162 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 162 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en

 

Tarkistus  129

Ehdotus asetukseksi

24 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

24 artikla

24 artikla

Maitotuotteiden toimittaminen lapsille

Tuki maidon ja maitotuotteiden toimittamiseen lapsille

1. Unionin tukea myönnetään tiettyjen maito- ja maitotuotealan tuotteiden toimittamiseen lapsille kouluihin.

1. Unionin tukea myönnetään komission 25 ja 26 artiklan mukaisesti antamilla delegoiduilla säädöksillä ja täytäntöönpanosäädöksillä määritellyin edellytyksin CN-koodien 0401, 0403, 0404 90 ja 0406 tai CN-koodin 2202 90 alaisuuteen kuuluvien maidon ja maitotuotteiden toimittamiseen lapsille 20 a artiklassa tarkoitettuihin kouluihin.

2. Jäsenvaltioiden, jotka haluavat osallistua järjestelmään, on laadittava etukäteen sen täytäntöönpanoa varten kansallisen tai alueellisen tason strategia.

2. Jäsenvaltioiden, jotka haluavat osallistua järjestelmään, on laadittava etukäteen sen täytäntöönpanoa varten kansallisen tai alueellisen tason strategia. Niiden on myös säädettävä liitännäistoimenpiteistä, jotka voivat käsittää tietoja toimista, joilla parannetaan tietämystä terveellisestä ruokavaliosta, paikallisista elintarvikeketjuista ja ruoan haaskaamisen välttämisestä, jotka ovat tarpeen ohjelman tehokkuuden kannalta.

 

2 a. Jäsenvaltion on strategiaansa laatiessaan laadittava luettelo maidosta ja maitotuotteista, jotka voivat saada tukea sen ohjelmasta, komission 25 artiklan nojalla hyväksymien sääntöjen mukaisesti.

 

2 b. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua unionin tukea ei saa käyttää korvaamaan olemassa olevien kansallisten maito- ja maitotuoteohjelmien tai muiden maitoa tai maitotuotteita sisältävien koulujakeluohjelmien rahoitusta. Jos jäsenvaltiolla kuitenkin on jo ohjelma, joka olisi tämän artiklan nojalla oikeutettu unionin tukeen, ja se aikoo laajentaa tai tehostaa sitä myös ohjelman kohderyhmän, keston tai tukikelpoisten tuotteiden osalta, unionin tukea voidaan myöntää. Tässä tapauksessa jäsenvaltion on ilmoitettava täytäntöönpanostrategiassaan, miten se aikoo laajentaa tai tehostaa järjestelmäänsä.

3. Jäsenvaltiot voivat myöntää unionin tuen lisäksi kansallista tukea 152 artiklan mukaisesti.

3. Jäsenvaltiot voivat myöntää unionin tuen lisäksi kansallista tukea 152 artiklan mukaisesti.

 

3 a. Unionin maito- ja maitotuoteohjelma ei saa rajoittaa unionin lainsäädännön mukaisten maidon ja maitotuotteiden kulutusta edistävien erillisten kansallisten maito- ja maitotuoteohjelmien soveltamista.

4. Neuvosto hyväksyy kaikille maidoille myönnettävän unionin tuen vahvistamiseen liittyvät toimenpiteet perussopimuksen 43 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

 

5. Edellä 1 kohdassa säädettyä unionin tukea myönnetään enintään 0,25 litralta maitoekvivalenttia lasta kohden koulupäivässä.

5. Edellä 1 kohdassa säädettyä unionin tukea myönnetään enintään 0,25 litralta maitoekvivalenttia lasta kohden koulupäivässä.

 

5 a. Ohjelmaan osallistuvien jäsenvaltioiden on elintarvikkeiden jakelupaikoissa julkistettava tukiohjelmaan osallistumisensa ja tiedotettava unionin asemasta ohjelman tukijana.

Or. en

 

Tarkistus  130

Ehdotus asetukseksi

25 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

25 artikla

25 artikla

Siirretty säädösvalta

Siirretty säädösvalta

1. Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 160 artiklan mukaisesti tämän artiklan 2–4 kohdassa lueteltujen toimenpiteiden säätämiseksi.

1. Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 160 artiklan mukaisesti tämän artiklan 2–4 kohdassa lueteltujen toimenpiteiden säätämiseksi.

2. Ottaen huomioon maitotuotteiden kulutustottumusten kehitys ja maitotuotteiden markkinoiden innovaatiot ja kehitys sekä ravitsemukselliset näkökohdat komissio määrittelee delegoiduilla säädöksillä tuotteet, joille voidaan myöntää tukea kyseisestä järjestelmästä, ja vahvistaa sääntöjä kansallisista tai alueellisista strategioista, joita jäsenvaltioiden on laadittava tukea saadakseen, sekä järjestelmän kohderyhmästä.

2. Ottaen huomioon tarpeen varmistaa, että ohjelman täytäntöönpano täyttää tehokkaasti sille asetetut tavoitteet komissio voi antaa delegoiduilla säädöksillä sääntöjä

 

a) tuotteista, joille voidaan myöntää tukea kyseisestä ohjelmasta, 24 artiklan 1 kohdan säännösten mukaisesti ja ottaen huomioon ravitsemukselliset näkökohdat;

 

b) järjestelmän kohderyhmästä;

 

c) kansallisista tai alueellisista strategioista, joita jäsenvaltioiden on laadittava tukea saadakseen, liitännäistoimenpiteet mukaan lukien;

 

d) tuen hakijoiden hyväksymisestä ja valinnasta;

 

e) seurannasta ja arvioinnista.

3. Komissio vahvistaa delegoiduilla säädöksillä tuen myöntämisen edellytykset ottaen huomioon tarve varmistaa, että soveltuvat tuensaajat ja hakijat ovat oikeutettuja tukeen.

3. Komissio vahvistaa delegoiduilla säädöksillä tuen myöntämisen edellytykset ottaen huomioon tarve varmistaa, että soveltuvat tuensaajat ja hakijat ovat oikeutettuja tukeen.

Ottaen huomioon tarve varmistaa, että hakijat noudattavat velvollisuuksiaan, komissio vahvistaa delegoiduilla säädöksillä toimenpiteitä, jotka koskevat toimien toteutumisen takaavan vakuuden asettamista, jos tuesta maksetaan ennakko.

Ottaen huomioon tarve varmistaa, että hakijat noudattavat velvollisuuksiaan, komissio vahvistaa delegoiduilla säädöksillä toimenpiteitä, jotka koskevat toimien toteutumisen takaavan vakuuden asettamista, jos tuesta maksetaan ennakko.

4. Ottaen huomioon tarve edistää tukijärjestelmää koskevaa tietoisuutta komissio voi delegoiduilla säädöksillä edellyttää, että oppilaitokset tiedottavat unionin asemasta järjestelmän tukijana.

4. Ottaen huomioon tarve edistää tukiohjelmaa koskevaa tietoisuutta komissio voi delegoiduilla säädöksillä vahvistaa edellytykset, joiden mukaan jäsenvaltiot varmistavat tukiohjelmaan osallistumisensa julkistamisen ja tiedottavat unionin asemasta ohjelman tukijana.

Or. en

 

Tarkistus  131

Ehdotus asetukseksi

26 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

26 artikla

26 artikla

Täytäntöönpanovallan käyttäminen tarkastelumenettelyä noudattaen

Täytäntöönpanovallan käyttäminen tarkastelumenettelyä noudattaen

Komissio voi vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä kaikki tarvittavat toimenpiteet, jotka koskevat erityisesti

Komissio voi vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä tarvittavat toimenpiteet, jotka liittyvät tämän alajakson soveltamiseen ja koskevat:

a) menettelyjä, joilla varmistetaan tukikelpoisen enimmäismäärän noudattaminen;

a) menettelyjä, joilla varmistetaan tukikelpoisen enimmäismäärän noudattaminen;

b) hakijoiden, tukihakemusten ja maksujen hyväksyntää;

b) tukihakemuksia ja maksuja;

c) järjestelmän julkistamiseen liittyviä menetelmiä.

c) ohjelman julkistamiseen liittyviä menetelmiä;

 

c a) tuen myöntämistä kaikentyyppisille maito- ja maitotuotteille ottaen huomioon tarve kannustaa riittävästi maitotuotteiden toimittamista 20 a artiklassa tarkoitettuihin laitoksiin.

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 162 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 162 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en

 

Tarkistus  132

Ehdotus asetukseksi

26 a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

26 a artikla

 

Koulujen oliiviöljyä ja syötäväksi tarkoitettuja oliiveja koskeva ohjelma

 

Komissio ehdottaa ...* mennessä samanlaista ohjelmaa kuin jolla edistetään meijerituotteiden sekä hedelmien ja vihannesten kulutusta kouluissa. Jäsenvaltiot päättävät vapaaehtoisesti liittymisestä tähän ohjelmaan, ja ne voivat näin hyötyä samanlaisesta EU:n rahoituksesta kuin nykyisissä ohjelmissa.

 

__________________

 

* Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, joka on vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta.

Or. en

 

Tarkistus  133

Ehdotus asetukseksi

27 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

27 artikla

27 artikla

Tuki toimijaorganisaatioille

Oliiviöljyn ja syötäväksi tarkoitettujen oliivien alaa tukevat ohjelmat

1. Unioni rahoittaa 109 artiklassa määriteltyjen toimijaorganisaatioiden kolmivuotisia toimintaohjelmia yhdellä tai useammalla seuraavista aloista:

1. Unioni rahoittaa 106 artiklan mukaisesti hyväksyttyjen tuottajaorganisaatioiden tai 108 artiklan mukaisesti hyväksyttyjen toimialakohtaisten organisaatioiden kolmivuotisia toimintaohjelmia yhdellä tai useammalla seuraavista aloista:

 

-a) oliiviöljyn ja syötäväksi tarkoitettujen oliivien alan seuranta ja hallinnointi;

a) oliivinviljelyn ympäristövaikutusten parantaminen;

a) oliivinviljelyn ympäristövaikutusten parantaminen;

 

a a) oliivinviljelyn kilpailukyvyn parantaminen nykyaikaistamisen rakenteiden uudistamisen avulla;

b) oliiviöljyn ja syötäväksi tarkoitettujen oliivien tuotannon laadun parantaminen;

b) oliiviöljyn ja syötäväksi tarkoitettujen oliivien tuotannon laadun parantaminen;

c) oliiviöljyn ja syötäväksi tarkoitettujen oliivien jäljitettävyysjärjestelmä sekä laadun varmentaminen ja suojaaminen, erityisesti loppukuluttajille myytävien oliiviöljyjen laadun tarkkailu kansallisten viranomaisten valvonnassa.

c) oliiviöljyn ja syötäväksi tarkoitettujen oliivien jäljitettävyysjärjestelmä sekä laadun varmentaminen ja suojaaminen, erityisesti loppukuluttajille myytävien oliiviöljyjen laadun tarkkailu kansallisten viranomaisten valvonnassa;

 

c a) tiedottaminen tuottajaorganisaatioiden ja toimialakohtaisten organisaatioiden toimista oliiviöljyn ja syötäväksi tarkoitettujen oliivien laadun parantamiseksi.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin toimintaohjelmiin maksettava unionin rahoitus on

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin toimintaohjelmiin maksettava unionin rahoitus on

a) 11 098 000 euroa vuodessa Kreikalle;

a) 11 098 000 euroa vuodessa Kreikalle;

b) 576 000 euroa vuodessa Ranskalle; ja

b) 576 000 euroa vuodessa Ranskalle; sekä

c) 35 991 000 euroa vuodessa Italialle.

c) 35 991 000 euroa vuodessa Italialle.

 

2 a. Muut kuin 2 kohdassa luetellut jäsenvaltiot voivat käyttää viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista säännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen [XXXX/XXXX] 14 artiklan mukaisen rahoituksen rajan salliman rahoituksen kokonaan tai osittain 1 kohdassa tarkoitettujen toimintaohjelmien rahoittamiseen.

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin toimintaohjelmiin myönnettävä unionin rahoitusosuuden enimmäismäärä on samansuuruinen kuin jäsenvaltioiden pidättämät määrät. Tukikelpoisiin kustannuksiin myönnettävä enimmäisrahoitus on

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin toimintaohjelmiin myönnettävä unionin rahoitusosuuden enimmäismäärä on samansuuruinen kuin jäsenvaltioiden pidättämät määrät. Tukikelpoisiin kustannuksiin myönnettävä enimmäisrahoitus on

a) 75 prosenttia 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuilla aloilla toteutettavien toimien osalta;

a) 75 prosenttia 1 kohdan -a , a ja a a alakohdassa tarkoitetuilla aloilla toteutettavien toimien osalta;

b) 75 prosenttia käyttöomaisuuteen liittyvien investointien ja 50 prosenttia 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla alalla toteutettavien muiden toimien osalta;

b) 75 prosenttia käyttöomaisuuteen liittyvien investointien ja 50 prosenttia 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla alalla toteutettavien muiden toimien osalta;

c) 75 prosenttia sellaisten toimintaohjelmien osalta, joita toteuttavat hyväksytyt toimijaorganisaatiot vähintään kahdesta tuottajajäsenvaltiosta ainakin kolmessa kolmannessa maassa tai ei-tuottajajäsenvaltiossa 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetuilla aloilla, ja 50 prosenttia muiden näillä aloilla toteutettavien toimien osalta.

c) 75 prosenttia sellaisten toimintaohjelmien osalta, joita toteuttavat hyväksytyt toimijaorganisaatiot vähintään kahdesta tuottajajäsenvaltiosta ainakin kolmessa kolmannessa maassa tai ei-tuottajajäsenvaltiossa 1 kohdan c ja c a alakohdassa tarkoitetuilla aloilla, ja 50 prosenttia muiden näillä aloilla toteutettavien toimien osalta.

Jäsenvaltio myöntää lisärahoitusta, jonka määrä voi olla enintään 50 prosenttia kustannuksista, jotka eivät saa unionin rahoitusta.

Jäsenvaltio myöntää lisärahoitusta, jonka määrä voi olla enintään 50 prosenttia kustannuksista, jotka eivät saa unionin rahoitusta.

Or. en

 

Tarkistus  134

Ehdotus asetukseksi

28 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

28 artikla

28 artikla

Siirretty säädösvalta

Siirretty säädösvalta

1. Ottaen huomioon tarve varmistaa, että 27 artiklassa säädetty tuki täyttää oliiviöljyn ja syötäväksi tarkoitettujen oliivien tuotannon laadun parantamista koskevat tavoitteensa, siirretään komissiolle 160 artiklan mukaisesti valta antaa delegoituja säädöksiä, jotka koskevat

1. Ottaen huomioon tarve varmistaa, että 27 artiklassa säädetty tuki täyttää oliiviöljyn ja syötäväksi tarkoitettujen oliivien tuotannon laadun parantamista koskevat tavoitteensa, siirretään komissiolle 160 artiklan mukaisesti valta antaa delegoituja säädöksiä, jotka koskevat

a) edellytyksiä toimijaorganisaatioiden hyväksymiseksi tukijärjestelmän soveltamista varten ja tällaisen hyväksynnän keskeyttämiseksi tai peruuttamiseksi;

 

b) toimenpiteitä, joihin voidaan myöntää unionin rahoitusta;

b) tarkempia tietoja toimenpiteistä, joihin voidaan myöntää unionin rahoitusta;

c) unionin rahoituksen jakautumista erityisiin toimenpiteisiin;

c) unionin rahoituksen jakautumista erityisiin toimenpiteisiin;

d) toimia ja kustannuksia, joihin ei voida myöntää unionin rahoitusta;

d) toimia ja kustannuksia, joihin ei voida myöntää unionin rahoitusta;

e) toimintaohjelmien valintaa ja hyväksymistä.

e) toimintaohjelmien valintaa ja hyväksymistä.

2. Ottaen huomioon tarve varmistaa, että toimijat noudattavat velvollisuuksiaan, siirretään komissiolle 160 artiklan mukaisesti valta antaa delegoituja säädöksiä, joilla edellytetään vakuuden asettamista, jos tuesta maksetaan ennakko.

2. Ottaen huomioon tarve varmistaa, että toimijat noudattavat velvollisuuksiaan, siirretään komissiolle 160 artiklan mukaisesti valta antaa delegoituja säädöksiä, joilla edellytetään vakuuden asettamista, jos tuesta maksetaan ennakko.

Or. en

 

Tarkistus  135

Ehdotus asetukseksi

30 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

30 artikla

30 artikla

Toimintarahastot

Toimintarahastot

1. Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot voivat perustaa toimintarahaston. Toimintarahastoa rahoitetaan

1. Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot ja/tai niiden liitot voivat perustaa 3–5-vuotisen toimintarahaston. Toimintarahastoa rahoitetaan

a) jäsenten tai tuottajaorganisaation omilla maksuosuuksilla;

a) maksuosuuksilla, joista vastaavat:

 

i) tuottajaorganisaation jäsenet ja/tai tuottajaorganisaatiot itse; tai

 

ii) tuottajaorganisaatioiden liitot jäsentensä kautta.

b) unionin taloudellisella tuella, jota voidaan myöntää tuottajaorganisaatioille niiden ehtojen ja edellytysten mukaisesti, jotka vahvistetaan komission 35 ja 36 artiklan mukaisesti antamissa delegoiduissa säädöksissä ja täytäntöönpanosäädöksissä.

b) unionin taloudellisella tuella, jota voidaan myöntää tuottajaorganisaatioille tai niiden liitoille, jos liitot esittävät, johtavat ja suorittavat toimintaohjelmia tai osittaisia toimintaohjelmia, niiden ehtojen ja edellytysten mukaisesti, jotka vahvistetaan komission 35 ja 36 artiklan mukaisesti antamissa delegoiduissa säädöksissä ja täytäntöönpanosäädöksissä.

2. Toimintarahastosta voi rahoittaa ainoastaan jäsenvaltioille toimitettuja ja niiden hyväksymiä toimintaohjelmia.

2. Toimintarahastosta voi rahoittaa ainoastaan jäsenvaltioille toimitettuja ja niiden hyväksymiä toimintaohjelmia.

Or. en

 

Tarkistus  136

Ehdotus asetukseksi

31 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

31 artikla

31 artikla

Toimintaohjelmat

Toimintaohjelmat

1. Hedelmä- ja vihannesalan toimintaohjelmilla on oltava vähintään kaksi 106 artiklan c alakohdassa tarkoitetuista tai seuraavista tavoitteista:

1. Hedelmä- ja vihannesalan toimintaohjelmilla on oltava vähintään kaksi 106 artiklan c alakohdassa tarkoitetuista tai kaksi seuraavista tavoitteista:

a) tuotannonsuunnittelu;

a) tuotannonsuunnittelu;

b) tuotteiden laadun parantaminen;

b) tuotteiden laadun parantaminen riippumatta siitä, ovatko kyseessä tuoretuotteet vai jalosteet;

c) tuotteiden kaupallisen arvon lisääminen;

c) tuotteiden kaupallisen arvon lisääminen;

d) tuotteiden menekin edistäminen riippumatta siitä, ovatko kyseessä tuoretuotteet vai jalosteet;

d) tuotteiden menekin edistäminen riippumatta siitä, ovatko kyseessä tuoretuotteet vai jalosteet;

e) ympäristötoimenpiteet ja ympäristöystävälliset tuotantomenetelmät, myös luonnonmukainen maatalous;

e) ympäristötoimenpiteet erityisesti vesialalla ja ympäristöystävälliset tuotanto-, käsittely-, valmistus- ja jalostusmenetelmät, myös luonnonmukainen maatalous ja integroitu tuotanto;

f) kriisinehkäisy ja -hallinta.

f) kriisinehkäisy ja -hallinta.

Toimintaohjelmat on toimitettava jäsenvaltioiden hyväksyttäväksi.

Toimintaohjelmat on toimitettava jäsenvaltioiden hyväksyttäväksi.

 

1 a. Tuottajaorganisaatioiden liitot voivat toimia jäsentensä puolesta toimintaohjelmien hallinnoinnissa, käsittelyssä, suorittamisessa ja esittämisessä.

 

Liitto voi myös esittää osittaisen toimintaohjelman, joka koostuu toimista, jotka jäseninä olevat tuottajaorganisaatiot ovat yksilöineet toimintaohjelmissaan mutta eivät ole toteuttaneet. Osittaisiin toimintaohjelmiin sovelletaan samoja sääntöjä kuin muihin toimintaohjelmiin, ja niitä tarkastellaan yhdessä jäseninä olevien tuottajaorganisaatioiden toimintaohjelmien kanssa.

 

Tätä varten jäsenvaltioiden on varmistettava, että:

 

a) osittaisten toimintaohjelmien toimet rahoitetaan kokonaan jäseninä olevien tuottajaorganisaatioiden toimintavaroista maksetuilla maksuosuuksilla;

 

b) toimet ja vastaavat maksuosuudet luetellaan kunkin osallistuvan tuottajaorganisaation toimintaohjelmassa; ja

 

c) kaksinkertaista rahoitusta ei ole.

2. Edellä 1 kohdan f alakohdassa tarkoitetulla kriisinehkäisyllä ja -hallinnalla on pyrittävä välttämään hedelmä- ja vihannesmarkkinoilla esiintyvät kriisit ja ratkaisemaan ne seuraavin toimenpitein:

2. Edellä 1 kohdan f alakohdassa tarkoitetulla kriisinehkäisyllä ja -hallinnalla on pyrittävä välttämään hedelmä- ja vihannesmarkkinoilla esiintyvät kriisit ja ratkaisemaan ne seuraavin toimenpitein:

a) markkinoiltapoisto;

a) tuotannon ja kulutuksen ennakointi ja seuranta;

b) hedelmien ja vihannesten korjaaminen raakana tai korjaamatta jättäminen;

b) investoinnit, joiden avulla voidaan tehostaa markkinoille saatettavien määrien hallintaa;

c) menekinedistäminen ja tiedotus;

c) koulutustoimenpiteet, parhaiden käytäntöjen vaihto ja rakenteellinen valmiuksien parantaminen;

d) koulutustoimenpiteet;

d) menekinedistäminen ja tiedotus kriisin estämiseksi tai sen aikana;

e) satovakuutus;

e) sijoitusrahastojen perustamisesta aiheutuvien hallinnollisten kustannusten tukeminen;

f) sijoitusrahastojen perustamisesta aiheutuvien hallinnollisten kustannusten tukeminen.

f) raivaustuki hedelmätarhojen uudistamiseksi;

 

g) markkinoiltapoisto myös tuottajaorganisaatioiden jalostamien tuotteiden osalta;

 

h) hedelmien ja vihannesten korjaaminen raakana tai korjaamatta jättäminen;

 

i) satovakuutus.

Enintään kolmannes toimintaohjelman menoista saa liittyä kriisinehkäisy- ja -hallintatoimenpiteisiin, kolmannessa alakohdassa tarkoitettu pääoman takaisinmaksu ja korko mukaan lukien.

Enintään 40 prosenttia toimintaohjelman menoista saa liittyä kriisinehkäisy ja -hallintatoimenpiteisiin, neljännessä alakohdassa tarkoitettu pääoman takaisinmaksu ja korko mukaan lukien.

 

Satovakuutustoimenpiteet kattavat toimet, joilla edistetään tuottajien tulojen takaamista ja tuottajaorganisaatioille ja/tai niiden jäsenille aiheutuvien kaupallisten tappioiden kattamista silloin, kun näihin tuloihin vaikuttavat luonnonkatastrofit, sääolosuhteet, taudit tai tuholaiset. Tuensaajien on osoitettava, että he ovat toteuttaneet tarvittavat riskienehkäisytoimenpiteet.

Tuottajaorganisaatiot voivat ottaa kriisinehkäisy- ja kriisinhallintatoimenpiteiden rahoittamiseksi kaupallisin ehdoin myönnettäviä lainoja. Siinä tapauksessa pääoman takaisinmaksu ja lainoista perittävä korko voivat muodostaa osan toimintaohjelmasta, ja sille voidaan siten myöntää 32 artiklan mukaista unionin taloudellista tukea. Kriisinehkäisyn ja -hallinnan erityistoimet on rahoitettava joko tällaisin lainoin tai suoraan mutta ei molempia käyttäen.

Tuottajaorganisaatiot voivat ottaa kriisinehkäisy- ja kriisinhallintatoimenpiteiden rahoittamiseksi kaupallisin ehdoin myönnettäviä lainoja. Siinä tapauksessa pääoman takaisinmaksu ja lainoista perittävä korko voivat muodostaa osan toimintaohjelmasta, ja sille voidaan siten myöntää 32 artiklan mukaista unionin taloudellista tukea. Kriisinehkäisyn ja ‑hallinnan erityistoimet voidaan rahoittaa joko tällaisin lainoin ja/tai suoraan tuottajaorganisaatioiden toimesta.

 

2 a. Tässä jaksossa tarkoitetaan:

 

a) "raakana korjaamisella" markkinoille kelpaamattomien tuotteiden korjaamista kokonaan tai osittain tietyllä alueella ennen tavanomaisen sadonkorjuun alkua; asianomaiset tuotteet eivät voi olla ennen raakana korjaamista vaurioituneita sääolosuhteiden, tautien tai muiden syiden vuoksi;

 

b) "korjaamatta jättämisellä" tilannetta, jossa alueen kaupallinen tuotanto jätetään paikoilleen kokonaan tai osittain normaalin tuotantokierron aikana; tuotteiden hävittämistä sääolosuhteiden tai taudin vuoksi ei pidetä korjaamatta jättämisenä.

3. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että

3. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että

a) toimintaohjelmat sisältävät vähintään kaksi ympäristötointa; tai

a) toimintaohjelmat sisältävät vähintään kaksi ympäristötointa; tai

b) toimintaohjelmien menoista vähintään 10 prosentilla katetaan ympäristötoimia.

b) toimintaohjelmien menoista vähintään 10 prosentilla katetaan ympäristötoimia.

Ympäristötoimien on oltava Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun asetuksen (EU) N:o […] 29 artiklan 3 kohdassa maatalouden ympäristötuille vahvistettujen vaatimusten mukaisia.

Ympäristötoimien on oltava Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun asetuksen (EU) N:o […] 29 artiklan 3 kohdassa maatalouden ympäristötuille vahvistettujen vaatimusten mukaisia.

Kun vähintään 80 prosenttia tuottajaorganisaation kaikista tuottajajäsenistä on sitoutunut yhteen tai useampaan samanlaiseen Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun asetuksen (EU) N:o […] 29 artiklan 3 kohdassa säädettyyn maatalouden ympäristösitoumukseen, on kukin näistä sitoumuksista laskettava ensimmäisen alakohdan a alakohdassa tarkoitetuksi ympäristötoimeksi.

Kun vähintään 80 prosenttia tuottajaorganisaation kaikista tuottajajäsenistä on sitoutunut yhteen tai useampaan samanlaiseen Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun asetuksen (EU) N:o […] 29 artiklan 3 kohdassa säädettyyn maatalouden ympäristösitoumukseen, on kukin näistä sitoumuksista laskettava ensimmäisen alakohdan a alakohdassa tarkoitetuksi ympäristötoimeksi.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuille ympäristötoimille myönnettävällä tuella on katettava toimesta aiheutuvia lisäkustannuksia ja tulon menetyksiä.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuille ympäristötoimille myönnettävällä tuella on katettava toimesta aiheutuvia lisäkustannuksia ja tulon menetyksiä.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että ympäristöpaineita lisäävät investoinnit ovat sallittuja vain, jos on otettu käyttöön tehokkaat järjestelyt ympäristön suojaamiseksi näiltä paineilta.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että ympäristöpaineita lisäävät investoinnit ovat sallittuja vain, jos on otettu käyttöön tehokkaat järjestelyt ympäristön suojaamiseksi näiltä paineilta.

Or. en

 

Tarkistus  137

Ehdotus asetukseksi

32 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

32 artikla

32 artikla

Unionin taloudellinen tuki

Unionin taloudellinen tuki

1. Unionin taloudellisen tuen määrä on yhtä suuri kuin 30 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen tosiasiallisesti suoritettujen maksuosuuksien määrä, ja se on rajoitettu 50 prosenttiin tosiasiallisesti aiheutuneista menoista.

1. Unionin taloudellisen tuen määrä on yhtä suuri kuin 30 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen tosiasiallisesti suoritettujen maksuosuuksien määrä, ja se on rajoitettu 50 prosenttiin tosiasiallisesti aiheutuneista menoista tai 75 prosenttiin, kun on kyse syrjäisimmistä alueista.

2. Unionin taloudellinen tuki on rajoitettu 4,1 prosenttiin kunkin tuottajaorganisaation kaupan pidetyn tuotannon arvosta.

2. Unionin taloudellinen tuki on rajoitettu 4,1 prosenttiin kunkin tuottajaorganisaation ja/tai sen liiton kaupan pidettyjen tuoreiden tai jalostettujen tuotteiden arvosta.

Prosenttiosuutta voidaan kuitenkin korottaa 4,6 prosenttiin kaupan pidetyn tuotannon arvosta edellyttäen, että määrä, joka ylittää 4,1 prosenttia kaupan pidetyn tuotannon arvosta, käytetään yksinomaan kriisinehkäisy- ja kriisinhallintatoimenpiteisiin.

Prosenttiosuutta voidaan kuitenkin korottaa 4,6 prosenttiin tuottajaorganisaation kaupan pidettyjen tuoreiden tai jalostettujen tuotteiden arvosta edellyttäen, että määrä, joka ylittää 4,1 prosenttia kaupan pidettyjen tuoreiden tai jalostettujen tuotteiden arvosta, käytetään yksinomaan kriisinehkäisy- ja kriisinhallintatoimenpiteisiin.

 

Kun on kyse tuottajaorganisaatioiden liitoista, prosenttiosuutta voidaan korottaa 5 prosenttiin liiton tai sen jäsenten kaupan pidettyjen tuoreiden tai jalostettujen tuotteiden arvosta edellyttäen, että määrä, joka ylittää 4,1 prosenttia kaupan pidettyjen tuoreiden tai jalostettujen tuotteiden arvosta, käytetään yksinomaan kyseisen tuottajaorganisaatioiden liiton jäsentensä puolesta täytäntöön panemiin kriisinehkäisy- ja kriisinhallintatoimenpiteisiin.

3. Edellä 1 kohdassa säädettyä 50 prosentin enimmäismäärää korotetaan tuottajaorganisaation pyynnöstä 60 prosenttiin, kun kyse on toimintaohjelmasta tai sen osasta, joka täyttää vähintään yhden seuraavista edellytyksistä:

3. Edellä 1 kohdassa säädettyä 50 prosentin enimmäismäärää korotetaan tuottajaorganisaation pyynnöstä 60 prosenttiin, kun kyse on toimintaohjelmasta tai sen osasta, joka täyttää vähintään yhden seuraavista edellytyksistä:

a) sen jättää useampi unionin tuottajaorganisaatio, joka harjoittaa eri jäsenvaltioissa kansainvälistä toimintaa;

a) sen jättää useampi unionin tuottajaorganisaatio, joka harjoittaa eri jäsenvaltioissa kansainvälistä toimintaa;

b) sen jättää yksi tai useampi tuottajaorganisaatio, joka harjoittaa toimialakohtaisesti toteutettavia toimia;

b) sen jättää yksi tai useampi tuottajaorganisaatio, joka harjoittaa toimialakohtaisesti toteutettavia toimia;

c) se koskee yksinomaan tukea neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 soveltamisalaan kuuluville luonnonmukaisesti tuotetuille tuotteille;

c) se koskee yksinomaan tukea neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 soveltamisalaan kuuluville luonnonmukaisesti tuotetuille tuotteille;

d) se on ensimmäinen toimintaohjelma, jonka jättää hyväksytty tuottajaorganisaatio, joka on sulautunut toiseen hyväksyttyyn tuottajaorganisaatioon;

d) se on ensimmäinen toimintaohjelma, jonka jättää hyväksytty tuottajaorganisaatio, joka on sulautunut toiseen hyväksyttyyn tuottajaorganisaatioon;

 

d a) ohjelman esittävät useat hyväksytyt tuottajaorganisaatiot, jotka ovat perustaneet myyntiä varten yhteisen tytäryhtiön;

e) se on ensimmäinen toimintaohjelma, jonka hyväksytty tuottajaorganisaatioiden liitto jättää;

e) se on ensimmäinen toimintaohjelma, jonka hyväksytty tuottajaorganisaatioiden liitto jättää;

f) sen jättää tuottajaorganisaatio jäsenvaltiossa, jossa tuottajaorganisaatiot pitävät kaupan alle 20:tä prosenttia hedelmien ja vihannesten tuotannosta;

f) sen jättää tuottajaorganisaatio jäsenvaltiossa, jossa tuottajaorganisaatiot pitävät kaupan alle 20:tä prosenttia hedelmien ja vihannesten tuotannosta;

g) sen jättää tuottajaorganisaatio jollakin perussopimuksen 349 artiklassa tarkoitetuista syrjäisimmistä alueista;

g) sen jättää tuottajaorganisaatio jollakin perussopimuksen 349 artiklassa tarkoitetuista syrjäisimmistä alueista tai asetuksen (EY) N:o 1405/2006 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuilla pienillä Egeanmeren saarilla.

h) se kattaa ainoastaan erityistuen toimille, joiden tarkoituksena on edistää hedelmien ja vihannesten kulutusta oppilaitoksissa olevien lasten keskuudessa.

 

4. Edellä 1 kohdassa säädettyä 50 prosentin enimmäismäärää korotetaan 100 prosenttiin, kun on kyse markkinoilta poistettavista hedelmistä ja vihanneksista, joiden osuus on enintään 5 prosenttia kunkin tuottajaorganisaation kaupan pidetyn tuotannon määrästä ja jotka poistetaan markkinoilta

4. Edellä 1 kohdassa säädettyä 50 prosentin enimmäismäärää korotetaan 100 prosenttiin, kun on kyse markkinoilta poistettavista hedelmistä ja vihanneksista, joiden osuus on enintään 5 prosenttia kunkin tuottajaorganisaation kaupan pidetyn tuotannon määrästä ja jotka poistetaan markkinoilta

a) ilmaisjakeluna jäsenvaltioiden tätä tarkoitusta varten hyväksymille hyväntekeväisyysorganisaatioille tai -säätiöille niiden toimintaan sellaisten henkilöiden hyväksi, joita kansallisessa lainsäädännössä pidetään oikeutettuina valtion apuun erityisesti elämiseen tarvittavien varojen puutteellisuuden takia;

a) ilmaisjakeluna jäsenvaltioiden tätä tarkoitusta varten hyväksymille hyväntekeväisyysorganisaatioille tai -säätiöille niiden toimintaan sellaisten henkilöiden hyväksi, joita kansallisessa lainsäädännössä pidetään oikeutettuina valtion apuun erityisesti elämiseen tarvittavien varojen puutteellisuuden takia;

b) ilmaisjakeluna rangaistuslaitoksille, kouluille, oppilaitoksille ja lasten lomaleireille sekä jäsenvaltioiden nimeämille sairaaloille ja vanhainkodeille, jotka toteuttavat tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että näin jaetut määrät ovat niiden tavallisesti ostamien määrien lisänä.

b) ilmaisjakeluna rangaistuslaitoksille, kouluille, 20 a artiklassa tarkoitetuille laitoksille ja lasten lomaleireille sekä jäsenvaltioiden nimeämille sairaaloille ja vanhainkodeille, jotka toteuttavat tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että näin jaetut määrät ovat lisäys niiden tavallisesti ostamiin määriin.

Or. en

 

Tarkistus  138

Ehdotus asetukseksi

34 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

34 artikla

34 artikla

Toimintaohjelmien kansallinen säännöstö ja kansallinen strategia

Toimintaohjelmien kansallinen säännöstö ja kansallinen strategia

1. Jäsenvaltioiden on vahvistettava kansallinen säännöstö 31 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja ympäristötoimia koskevien yleisten edellytysten aikaansaamiseksi. Säännöstössä on edellytettävä erityisesti, että tällaisten toimien on täytettävä Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun asetuksen (EU) N:o […] asianomaiset vaatimukset, erityisesti sen 6 artiklassa säädetyt johdonmukaisuutta koskevat vaatimukset.

1. Jäsenvaltioiden on vahvistettava kansallinen säännöstö 31 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja ympäristötoimia koskevien yleisten edellytysten aikaansaamiseksi. Säännöstössä on edellytettävä erityisesti, että tällaisten toimien on täytettävä Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun asetuksen (EU) N:o […] asianomaiset vaatimukset, erityisesti sen 6 artiklassa säädetyt johdonmukaisuutta koskevat vaatimukset.

Jäsenvaltion on toimitettava kansallista säännöstöään koskeva ehdotuksensa komissiolle, joka voi täytäntöönpanosäädöksillä vaatia siihen muutoksia kolmen kuukauden kuluessa, jos se havaitsee, ettei ehdotus edistäisi niiden tavoitteiden saavuttamista, jotka on asetettu perussopimuksen 191 artiklassa ja seitsemännessä ympäristöä koskevassa unionin toimintaohjelmassa. Myös toimintaohjelmista rahoitettavien yksittäisten tilojen investointien on oltava mainittujen tavoitteiden mukaisia.

Jäsenvaltion on toimitettava kansallista säännöstöään koskeva ehdotuksensa komissiolle, joka voi muuta kuin 162 artiklan 2 tai 3 kohtaa soveltamalla annetuilla täytäntöönpanosäädöksillä vaatia siihen muutoksia kolmen kuukauden kuluessa, jos se havaitsee, ettei ehdotus edistäisi niiden tavoitteiden saavuttamista, jotka on asetettu perussopimuksen 191 artiklassa ja seitsemännessä ympäristöä koskevassa unionin toimintaohjelmassa. Myös toimintaohjelmista rahoitettavien yksittäisten tilojen investointien on oltava mainittujen tavoitteiden mukaisia.

2. Kunkin jäsenvaltion on laadittava hedelmä- ja vihannesmarkkinoilla toteutettaville kestäville toimintaohjelmille kansallinen strategia. Tällaiseen strategiaan kuuluvat erityisesti

2. Kunkin jäsenvaltion on laadittava hedelmä- ja vihannesmarkkinoilla toteutettaville kestäville toimintaohjelmille kansallinen strategia. Tällaiseen strategiaan kuuluvat erityisesti

a) tilanneanalyysi vahvuuksista, heikkouksista ja kehitysmahdollisuuksista;

a) tilanneanalyysi vahvuuksista, heikkouksista ja kehitysmahdollisuuksista;

b) perusteet valituille ensisijaisille toimille;

b) perusteet valituille ensisijaisille toimille;

c) toimintaohjelmien tavoitteet sekä välineet ja suoritusindikaattorit;

c) toimintaohjelmien tavoitteet sekä välineet ja suoritusindikaattorit;

d) toimintaohjelmien arviointi;

d) toimintaohjelmien arviointi;

e) tuottajaorganisaatioiden raportointivelvollisuudet.

e) tuottajaorganisaatioiden raportointivelvollisuudet.

Kansallisen strategian on sisällettävä myös 1 kohdassa tarkoitettu kansallinen säännöstö.

Kansallisen strategian on sisällettävä myös 1 kohdassa tarkoitettu kansallinen säännöstö.

3. Jäsenvaltioihin, joissa ei ole hyväksyttyjä tuottajaorganisaatioita, ei sovelleta 1 ja 2 kohtaa.

3. Jäsenvaltioihin, joissa ei ole hyväksyttyjä tuottajaorganisaatioita, ei sovelleta 1 ja 2 kohtaa.

Or. en

 

Tarkistus  139

Ehdotus asetukseksi

34 a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

34 a artikla

 

Kansallinen verkko

 

1. Jäsenvaltiot voivat perustaa kansallisen hedelmä- ja vihannesverkon, joka yhdistää kansallisen strategian täytäntöönpanoon osallistuvat tuottajaorganisaatiot, tuottajaorganisaatioiden liitot ja viranomaiset.

 

2. Verkko rahoitetaan perimällä enintään 0,5 prosentin maksu toimintarahastojen unionin rahoitusosuudesta.

 

3. Verkolla pyritään hallinnoimaan verkkoa, tarkastelemaan siirrettäviä hyviä käytäntöjä ja keräämään asianmukaisia tietoja, järjestämään konferensseja ja seminaareja kansallisen strategian hallinnoinnista vastaaville tahoille, toteuttamaan kansallisen strategian valvonta- ja arviointiohjelmia ja suorittamaan muita kansallisessa strategiassa eriteltyjä toimia.

Or. en

 

Tarkistus  140

Ehdotus asetukseksi

35 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

35 artikla

35 artikla

Siirretty säädösvalta

Siirretty säädösvalta

Ottaen huomioon tarve varmistaa hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatioille myönnetyn tuen tehokas, kohdennettu ja kestävä käyttö siirretään komissiolle 160 artiklan mukaisesti valta antaa delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan säännöt, jotka koskevat

Ottaen huomioon tarve varmistaa hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatioille myönnetyn tuen tehokas, kohdennettu ja kestävä käyttö siirretään komissiolle 160 artiklan mukaisesti valta antaa delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan säännöt, jotka koskevat

a) toimintarahastoja ja toimintaohjelmia ja jotka käsittelevät

a) toimintarahastoja ja toimintaohjelmia ja jotka käsittelevät

i) toimintarahastojen arvioituja määriä, rahoitusta ja käyttöä;

i) toimintarahastojen arvioituja määriä, rahoitusta ja käyttöä;

ii) toimintaohjelmien sisältöä, kestoa, hyväksymistä ja muuttamista;

ii) toimintaohjelmien sisältöä, kestoa, hyväksymistä ja muuttamista;

iii) toimintaohjelman toimenpiteiden, toimien tai menojen tukikelpoisuutta ja vastaavia täydentäviä kansallisia sääntöjä;

iii) toimintaohjelman toimenpiteiden, toimien tai menojen tukikelpoisuutta, yksittäisten tilojen investointeja koskevia sääntöjä ja vastaavia täydentäviä kansallisia sääntöjä;

iv) toimintaohjelmien ja maaseudun kehittämisohjelmien välistä suhdetta;

iv) toimintaohjelmien ja maaseudun kehittämisohjelmien välistä suhdetta;

v) tuottajaorganisaatioiden liittojen toimintaohjelmia;

v) tuottajaorganisaatioiden liittojen toimintaohjelmia;

 

v a) erityissääntöjä, jotka koskevat tapauksia, joissa tuottajaorganisaatioiden liitot toimivat kokonaan tai osittain jäsentensä puolesta toimintaohjelmien hallinnoinnissa, käsittelyssä, suorittamisessa ja esittämisessä;

b) kansallisen säännöstön ja kansallisen strategian rakennetta ja sisältöä;

b) kansallisen säännöstön ja kansallisen strategian rakennetta ja sisältöä;

c) unionin taloudellista tukea ja jotka käsittelevät

c) unionin taloudellista tukea ja jotka käsittelevät

i) unionin taloudellisen tuen laskentaperustetta, erityisesti tuottajaorganisaation kaupan pidetyn tuotannon arvoa;

i) unionin taloudellisen tuen laskentaperustetta, erityisesti tuottajaorganisaation kaupan pidetyn tuotannon arvoa;

ii) tuen laskennassa sovellettavia viitekausia;

ii) tuen laskennassa sovellettavia viitekausia;

iii) taloudellisen tuen osuuksien vähennyksiä tukihakemusten myöhässä jättämisen tapauksessa;

iii) taloudellisen tuen osuuksien vähennyksiä tukihakemusten myöhässä jättämisen tapauksessa;

iv) ennakkomaksujen suorittamista sekä vakuuksien asettamista ja menettämistä ennakkomaksujen tapauksessa;

iv) ennakkomaksujen suorittamista sekä vakuuksien asettamista ja menettämistä ennakkomaksujen tapauksessa;

 

iv a) erityissääntöjä, jotka koskevat tuottajaorganisaatioiden liittojen toimintaohjelmien rahoittamista, erityisesti 32 artiklan 2 kohdassa mainittuja enimmäismääriä;

d) kriisinehkäisy- ja kriisinhallintatoimenpiteitä ja jotka käsittelevät

d) kriisinehkäisy- ja kriisinhallintatoimenpiteitä ja jotka käsittelevät

i) kriisinehkäisy- ja kriisinhallintatoimenpiteiden valintaa;

i) kriisinehkäisy- ja kriisinhallintatoimenpiteiden valintaa;

ii) markkinoiltapoiston määritelmää;

ii) markkinoiltapoiston käynnistäviä edellytyksiä;

iii) markkinoilta poistettujen tuotteiden käyttötarkoituksia;

iii) markkinoilta poistettujen tuotteiden käyttötarkoituksia;

iv) markkinoiltapoiston enimmäistukea;

iv) markkinoiltapoiston enimmäistukea;

v) markkinoiltapoiston yhteydessä annettavia ennakkoilmoituksia;

v) markkinoiltapoiston yhteydessä annettavia ennakkoilmoituksia;

vi) kaupan pidetyn tuotannon määrän laskentaa markkinoiltapoiston tapauksessa;

vi) kaupan pidetyn tuotannon määrän laskentaa markkinoiltapoiston tapauksessa;

vii) EU:n tunnuksen merkitsemistä ilmaisjakeluun tarkoitettujen tuotteiden pakkauksiin;

vii) EU:n tunnuksen merkitsemistä ilmaisjakeluun tarkoitettujen tuotteiden pakkauksiin;

viii) markkinoilta poistettujen tuotteiden vastaanottajia koskevia edellytyksiä;

viii) markkinoilta poistettujen tuotteiden vastaanottajia koskevia edellytyksiä;

ix) raakana korjaamisen ja korjaamatta jättämisen määritelmiä;

 

x) raakana korjaamisen ja korjaamatta jättämisen soveltamisedellytyksiä;

x) raakana korjaamisen ja korjaamatta jättämisen soveltamisedellytyksiä;

xi) satovakuutuksen tavoitteita;

xi) satovakuutukseen sovellettavia täytäntöönpanoedellytyksiä;

xii) epäsuotuisan ilmastollisen tapahtuman määritelmää;

 

xiii) sijoitusrahastojen perustamisesta aiheutuvien hallinnollisten kustannusten tukemisen edellytyksiä;

xiii) sijoitusrahastojen perustamisesta aiheutuvien hallinnollisten kustannusten tukemisen edellytyksiä;

e) kansallista taloudellista tukea ja jotka käsittelevät

e) kansallista taloudellista tukea ja jotka käsittelevät

i) tuottajien järjestäytymisastetta;

i) tuottajien järjestäytymisastetta;

ii) toimintaohjelmien muutoksia;

ii) toimintaohjelmien muutoksia;

iii) taloudellisen tuen osuuksien vähennyksiä taloudellista tukea koskevien hakemusten myöhässä jättämisen tapauksessa;

iii) taloudellisen tuen osuuksien vähennyksiä taloudellista tukea koskevien hakemusten myöhässä jättämisen tapauksessa;

iv) vakuuksien asettamista, vapauttamista ja menettämistä ennakkomaksujen tapauksessa;

iv) vakuuksien asettamista, vapauttamista ja menettämistä ennakkomaksujen tapauksessa;

v) unionin korvauksen enimmäisosuutta kansallisen taloudellisen tuen osalta.

v) unionin korvauksen enimmäisosuutta kansallisen taloudellisen tuen osalta.

Or. en

 

Tarkistus  141

Ehdotus asetukseksi

38 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

38 artikla

38 artikla

Yhteensopivuus ja johdonmukaisuus

Yhteensopivuus ja johdonmukaisuus

1. Tukiohjelmien on oltava unionin lainsäädännön mukaisia ja johdonmukaisia unionin toimien, politiikkojen ja prioriteettien kanssa.

1. Tukiohjelmien on oltava unionin lainsäädännön mukaisia ja johdonmukaisia unionin toimien, politiikkojen ja prioriteettien kanssa.

2. Jäsenvaltiot ovat vastuussa tukiohjelmista, ja niiden on varmistettava, että tukiohjelmat ovat sisäisesti johdonmukaisia ja että ne laaditaan ja pannaan täytäntöön puolueettomasti ottaen huomioon asianomaisten tuottajien taloudellinen tilanne ja tarve välttää tuottajien perusteetonta eriarvoista kohtelua.

2. Jäsenvaltiot ovat vastuussa tukiohjelmista, ja niiden on varmistettava, että tukiohjelmat ovat sisäisesti johdonmukaisia ja että ne laaditaan ja pannaan täytäntöön puolueettomasti ottaen huomioon asianomaisten tuottajien taloudellinen tilanne ja tarve välttää tuottajien perusteetonta eriarvoista kohtelua.

3. Tukea ei myönnetä

3. Tukea ei myönnetä

a) tutkimushankkeisiin tai toimenpiteisiin tutkimushankkeiden tukemiseksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 43 artiklan 3 kohdan d ja e alakohdan soveltamista;

 

b) toimenpiteisiin, jotka sisältyvät Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun asetuksen (EU) […] mukaisiin jäsenvaltioiden maaseudun kehittämisohjelmiin.

b) toimenpiteisiin, jotka sisältyvät Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun asetuksen (EU) […] mukaisiin jäsenvaltioiden maaseudun kehittämisohjelmiin.

Or. en

 

Tarkistus  142

Ehdotus asetukseksi

39 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

39 artikla

39 artikla

Tukiohjelmien toimittaminen

Tukiohjelmien toimittaminen

1. Kunkin liitteessä IV luetellun tuottajajäsenvaltion on toimitettava komissiolle viisivuotista tukiohjelmaa koskeva ehdotus, joka sisältää vähintään yhden 40 artiklassa säädetyistä tukikelpoisista toimenpiteistä.

1. Kunkin liitteessä IV luetellun tuottajajäsenvaltion on toimitettava komissiolle viisivuotista tukiohjelmaa koskeva ehdotus, joka sisältää vähintään yhden 40 artiklassa säädetyistä tukikelpoisista toimenpiteistä.

 

1 a. Tukiohjelmien tukitoimenpiteet on laadittava jäsenvaltion sopivimmaksi katsomalla maantieteellisellä tasolla. Jäsenvaltion on kuultava tukiohjelmasta toimivaltaisia viranomaisia ja organisaatioita sopivalla alueellisella tasolla ennen sen esittämistä komissiolle.

 

1 b. Kukin jäsenvaltio voi toimittaa yhden tukiohjelmaehdotuksen, jossa voidaan ottaa huomioon alueelliset erityispiirteet.

2. Tukiohjelmaa voi soveltaa kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun se on toimitettu komissiolle.

2. Tukiohjelmaa voi soveltaa kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun se on toimitettu komissiolle.

Jos komissio kuitenkin toteaa täytäntöönpanosäädöksellä, että toimitettu tukiohjelma ei ole tässä jaksossa vahvistettujen sääntöjen mukainen, komissio ilmoittaa siitä asianomaiselle jäsenvaltiolle. Siinä tapauksessa jäsenvaltion on toimitettava komissiolle tarkistettu tukiohjelma. Tarkistettua tukiohjelmaa voi soveltaa kahden kuukauden kuluttua sen toimittamisesta, ellei se ole vieläkin yhteensopimaton, missä tapauksessa sovelletaan tätä alakohtaa.

Jos komissio kuitenkin toteaa täytäntöönpanosäädöksellä, että toimitettu tukiohjelma ei ole tässä jaksossa vahvistettujen sääntöjen mukainen, komissio ilmoittaa siitä asianomaiselle jäsenvaltiolle. Siinä tapauksessa jäsenvaltion on toimitettava komissiolle tarkistettu tukiohjelma. Tarkistettua tukiohjelmaa voi soveltaa kahden kuukauden kuluttua sen toimittamisesta, ellei se ole vieläkin yhteensopimaton, missä tapauksessa sovelletaan tätä alakohtaa.

3. Edellä olevaa 2 kohtaa sovelletaan soveltuvin osin jäsenvaltioiden toimittamien tukiohjelmien muutoksiin.

3. Edellä olevaa 2 kohtaa sovelletaan soveltuvin osin jäsenvaltioiden toimittamien tukiohjelmien muutoksiin.

Or. en

 

Tarkistus  143

Ehdotus asetukseksi

39 a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

39 a artikla

 

Tukiohjelmien sisältö

 

Tukiohjelmiin on sisällyttävä seuraavaa:

 

a) ehdotettujen toimenpiteiden yksityiskohtainen kuvaus ja määrälliset tavoitteet;

 

b) kuulemisten tulokset;

 

c) arvio ohjelman teknisistä, taloudellisista, sosiaalisista ja ympäristövaikutuksista;

 

d) toimenpiteiden täytäntöönpanon aikataulu;

 

e) yleinen rahoitusselvitys, josta ilmenevät käytettävät määrärahat ja määrärahojen alustava jakosuunnitelma toimenpiteiden välillä liitteessä IV esitettyjen enimmäismäärien rajoissa;

 

f) seurannassa ja arvioinnissa käytettävät perusteet ja määrälliset indikaattorit sekä tukiohjelman asianmukaisen ja tehokkaan täytäntöönpanon varmistamiseksi toteutettavat toimet; sekä

 

g) tukiohjelman täytäntöönpanosta vastaavat toimivaltaiset viranomaiset ja laitokset.

Or. en

 

Tarkistus  144

Ehdotus asetukseksi

40 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

40 artikla

40 artikla

Tukikelpoiset toimenpiteet

Tukikelpoiset toimenpiteet

Tukiohjelmat voivat sisältää vain yhden tai useampia seuraavista toimenpiteistä:

Tukiohjelmat voivat sisältää vain yhden tai useampia seuraavista toimenpiteistä:

a) 42 artiklan mukainen tilatukijärjestelmän tuki;

 

b) 43 artiklan mukainen menekinedistäminen;

b) 43 artiklan mukainen menekinedistäminen;

c) 44 artiklan mukaiset viinitilojen rakenneuudistus ja uusiin lajikkeisiin siirtyminen;

c) 44 artiklan mukaiset viinitilojen rakenneuudistus ja uusiin lajikkeisiin siirtyminen;

d) 45 artiklan mukainen rypäleiden korjaaminen raakana;

d) 45 artiklan mukainen rypäleiden korjaaminen raakana;

e) 46 artiklan mukaiset sijoitusrahastot;

e) 46 artiklan mukaiset sijoitusrahastot;

f) 47 artiklan mukainen satovakuutus;

f) 47 artiklan mukainen satovakuutus;

g) 48 artiklan mukaiset investoinnit;

g) 48 artiklan mukaiset investoinnit;

h) 49 artiklan mukainen sivutuotteiden tislaus.

h) 49 artiklan mukainen sivutuotteiden tislaus;

 

h a) 43 a artiklan mukainen tutkimus ja kehittäminen;

 

h b) 44 a artiklan mukainen jyrkkärinteisten alueiden viininviljelyn tukiohjelma.

Or. en

 

Tarkistus  145

Ehdotus asetukseksi

42 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

42 artikla

Poistetaan.

Tilatukijärjestelmä ja tuki viininviljelijöille

 

Tukiohjelmista voidaan tukea viininviljelijöitä ainoastaan myöntämällä tukioikeuksia, joista jäsenvaltiot päättävät viimeistään 1 päivänä joulukuuta 2012 asetuksen (EU) N:o [KOM(2010)799] 137 artiklan nojalla ja kyseisessä artiklassa vahvistetuin edellytyksin.

 

Or. en

 

Tarkistus  146

Ehdotus asetukseksi

43 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

43 artikla

43 artikla

Menekinedistäminen kolmansissa maissa

Menekinedistäminen

1. Tämän artiklan mukainen tuki kattaa kolmansissa maissa toteutettavat unionin viinejä koskevat tiedotus- ja menekinedistämistoimet, joilla parannetaan yhteisön viinien kilpailukykyä kyseisissä maissa.

1. Tämän artiklan mukainen tuki kattaa ennen kaikkea kolmansissa maissa ja sisämarkkinoilla toteutettavat unionin viinejä koskevat tiedotus- ja menekinedistämistoimet, joilla parannetaan unionin viinien kilpailukykyä.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja toimia sovelletaan viineihin, joilla on suojattu alkuperänimitys tai suojattu maantieteellinen merkintä tai joihin on merkitty rypälelajike.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja toimia sovelletaan viineihin, joilla on suojattu alkuperänimitys tai suojattu maantieteellinen merkintä tai joihin on merkitty rypälelajike.

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin toimiin voi kuulua ainoastaan

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin toimiin voi kuulua ainoastaan

a) PR-toimintaa ja menekinedistämistä tai mainontaa, jossa korostetaan erityisesti unionin tuotteiden hyviä ominaisuuksia, etenkin laatua, turvallisuutta tai ympäristöystävällisyyttä;

a) PR-toimintaa ja menekinedistämistä tai mainontaa, joissa korostetaan erityisesti unionin tuotteiden hyviä ominaisuuksia, etenkin laatua, turvallisuutta tai ympäristöä koskevia vähimmäisvaatimuksia;

b) osallistumista kansainvälisesti merkittäviin tapahtumiin, messuille tai näyttelyihin;

b) osallistumista kansainvälisesti merkittäviin tapahtumiin, messuille tai näyttelyihin;

c) tiedotuskampanjoita erityisesti unionin alkuperänimitysten, maantieteellisten merkintöjen ja luonnonmukaisen tuotannon järjestelmistä;

c) tiedotuskampanjoita erityisesti unionin alkuperänimitysten, maantieteellisten merkintöjen ja luonnonmukaisen tuotannon järjestelmistä;

d) uusia markkinoita koskevia laajempien markkinointimahdollisuuksien kannalta tarpeellisia tutkimuksia;

d) uusia markkinoita koskevia laajempien markkinointimahdollisuuksien kannalta tarpeellisia tutkimuksia;

e) tiedotus- ja menekinedistämistoimien tulosten arviointitutkimuksia.

e) tiedotus- ja menekinedistämistoimien tulosten arviointitutkimuksia.

4. Unionin rahoitusosuus 1 kohdassa tarkoitetuissa menekinedistämistoimissa on enintään 50 prosenttia tukikelpoisista menoista.

4. Unionin rahoitusosuus 1 kohdassa tarkoitetuissa menekinedistämistoimissa on enintään 50 prosenttia tukikelpoisista menoista.

Or. en

 

Tarkistus  147

Ehdotus asetukseksi

43 a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

43 a artikla

 

Tutkimus- ja kehittämistoiminta

 

Tutkimuksen ja kehittämisen edistämistoimilla rahoitetaan tutkimustoimintaa, jossa keskitytään erityisesti tuotteiden laadun parantamiseen ja tuotannon ympäristövaikutusten ja terveyden ja turvallisuuden tutkimiseen viinialalla.

Or. en

 

Tarkistus  148

Ehdotus asetukseksi

43 b artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

43 b artikla

 

Kestävän tuotannon kehittyneisiin järjestelmiin liittyvä parhaiden käytäntöjen vaihto

 

1. Tämän artiklan mukainen tuki kattaa toimenpiteet, joilla tuetaan kestävän tuotannon kehittyneitä järjestelmiä koskevien parhaiden käytäntöjen vaihtoa ja mahdollistetaan siten viljelijöiden uusien taitojen hankinta.

 

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä sovelletaan viininviljelyyn ja viinintuotantojärjestelmiin, jotka lisäävät maan kasvipeitteisyyttä, vähentävät huomattavasti torjunta-aineiden ja kemiallisten lannoitteiden käyttöä ja laajentavat viljeltävien lajikkeiden valikoimaa ja jotka ovat edistyneempiä kuin asetuksen (EU) N:o […] [horisontaalinen YMP-asetus] VI osastossa säädetyt täydennettävät vaatimukset.

 

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin toimenpiteisiin voi kuulua

 

a) kestävän viininviljelyn parhaiden käytäntöjen valikoiminen, kuvaileminen ja julkistaminen;

 

b) kestävän viljelyn kehittyneisiin järjestelmiin liittyvä maatalousalan koulutuksen tarjoaminen ja osaamisen kehittäminen.

Or. en

 

Tarkistus  149

Ehdotus asetukseksi

44 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

44 artikla

44 artikla

Viinitilojen rakenneuudistus ja uusiin lajikkeisiin siirtyminen

Viinitilojen rakenneuudistus ja uusiin lajikkeisiin siirtyminen

1. Viinitilojen rakenneuudistukseen ja uusiin lajikkeisiin siirtymiseen liittyvien toimenpiteiden tarkoituksena on parantaa viinintuottajien kilpailukykyä.

1. Viinitilojen rakenneuudistukseen ja uusiin lajikkeisiin siirtymiseen liittyvien toimenpiteiden tarkoituksena on parantaa viinintuottajien kilpailukykyä.

2. Viinitilojen rakenneuudistusta ja uusiin lajikkeisiin siirtymistä tuetaan, jos jäsenvaltiot toimittavat tuotantokykyään koskevan selvityksen 102 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

2. Viinitilojen rakenneuudistusta ja uusiin lajikkeisiin siirtymistä tuetaan, jos jäsenvaltiot toimittavat tuotantokykyään koskevan selvityksen 102 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

3. Viinitilojen rakenneuudistukseen ja uusiin lajikkeisiin siirtymiseen myönnettävä tuki voi kattaa ainoastaan yhden tai useamman seuraavista toimista:

3. Viinitilojen rakenneuudistukseen ja uusiin lajikkeisiin siirtymiseen myönnettävä tuki voi kattaa ainoastaan yhden tai useamman seuraavista toimista:

a) uusiin lajikkeisiin siirtyminen, joka voi tapahtua myös uudelleen varttamalla;

a) uusiin lajikkeisiin siirtyminen, joka voi tapahtua myös uudelleen varttamalla;

b) viinitilojen uudelleensijoittaminen;

b) viinitilojen uudelleensijoittaminen;

c) viinitilan hoitotekniikoiden parantaminen.

c) viinitilan hoitotekniikoiden parantaminen.

 

c a) torjunta-aineiden käytön vähentäminen;

 

c b) uudelleenistutus terveyssyistä, jos nykyisen tuotannon säilyttämiseen paikassa ei ole teknistä ratkaisua.

Tukea ei voida myöntää tavanomaiseen uudistamiseen yli-ikäisillä viinitiloilla.

Tukea ei voida myöntää tavanomaiseen uudistamiseen, toisin sanoen saman lajikkeen uudelleenistuttamiseen samalle lohkolle samaa viininviljelymenetelmää noudattaen yli-ikäisillä viinitiloilla.

 

Jäsenvaltiot voivat vahvistaa lisäedellytyksiä erityisesti korvattavien viinitarhojen iän osalta.

4. Tuki viinitilojen rakenneuudistukseen ja uusiin lajikkeisiin siirtymiseen voidaan myöntää ainoastaan seuraavilla tavoilla:

4. Tuki viinintuotantojärjestelmien parantamiseen, viinitilojen rakenneuudistukseen ja uusiin lajikkeisiin siirtymiseen voidaan myöntää ainoastaan seuraavilla tavoilla:

a) tuottajille toimenpiteen täytäntöönpanosta aiheutuvien tulonmenetysten korvaaminen;

a) tuottajille toimenpiteen täytäntöönpanosta aiheutuvien tulonmenetysten korvaaminen;

b) rakenneuudistuksesta ja uusiin lajikkeisiin siirtymisestä aiheutuviin kustannuksiin osallistuminen.

b) rakenneuudistuksesta ja uusiin lajikkeisiin siirtymisestä aiheutuviin kustannuksiin osallistuminen.

5. Kun kyseessä on 4 kohdan a alakohdassa tarkoitettu tuottajille toimenpiteen täytäntöönpanosta aiheutuvien tulonmenetysten korvaaminen, korvaus voi olla enintään 100 prosenttia asianomaisista menetyksistä, ja se voidaan myöntää toisella seuraavista tavoista:

5. Kun kyseessä on 4 kohdan a alakohdassa tarkoitettu tuottajille toimenpiteen täytäntöönpanosta aiheutuvien tulonmenetysten korvaaminen, korvaus voi olla enintään 100 prosenttia asianomaisista menetyksistä, ja se voidaan myöntää toisella seuraavista tavoista:

a) sen estämättä, mitä istutusoikeuksien siirtymäjärjestelyä koskevassa asetuksen (EU) N:o [KOM(2010)799] II osan I osaston III luvun V jakson II alajaksossa säädetään, vanhojen ja uusien viiniköynnösten samanaikaiselle esiintymiselle myönnetty lupa, joka voi olla voimassa enintään kolme vuotta kestävän siirtymäjärjestelyn päättymiseen saakka;

a) sen estämättä, mitä istutusoikeuksien siirtymäjärjestelyä koskevassa asetuksen (EY) N:o 1234/2007 II osan I osaston III luvun V jakson II alajaksossa säädetään, vanhojen ja uusien viiniköynnösten samanaikaiselle esiintymiselle myönnetty lupa, joka voi olla voimassa enintään kolme vuotta kestävän siirtymäjärjestelyn päättymiseen saakka;

b) taloudellinen korvaus.

b) taloudellinen korvaus.

6. Unionin rahoitusosuus rakenneuudistuksen ja uusiin lajikkeisiin siirtymisen todellisista kustannuksista voi olla enintään 50 prosenttia. Vähemmän kehittyneillä alueilla unionin rahoitusosuus rakenneuudistuksen ja uusiin lajikkeisiin siirtymisen kustannuksista voi olla enintään 75 prosenttia.

6. Unionin rahoitusosuus rakenneuudistuksen ja uusiin lajikkeisiin siirtymisen todellisista kustannuksista voi olla enintään 50 prosenttia. Vähemmän kehittyneillä alueilla unionin rahoitusosuus rakenneuudistuksen ja uusiin lajikkeisiin siirtymisen kustannuksista voi olla enintään 75 prosenttia.

Or. en

 

Tarkistus  150

Ehdotus asetukseksi

44 a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

44 a artikla

 

Jyrkkärinteisten alueiden viininviljelyn tukiohjelma

 

Jyrkkärinteisten alueiden viininviljelyn tukiohjelman toimenpiteillä turvataan vaativissa olosuhteissa rinnetarhoissa, jyrkkärinteisissä ja pengertarhoissa tapahtuva viininviljely pitkällä aikavälillä parantamalla sen kilpailukykyä.

 

Tuki voidaan myöntää kiinteämääräisenä hehtaaritukena, jonka asianomainen jäsenvaltio määrittää, tai mukautettuna tukena, joka määräytyy viljelyalueen rinteiden jyrkkyyden mukaan.

Or. en

 

Tarkistus  151

Ehdotus asetukseksi

45 artikla

                             

Komission teksti

Tarkistus

45 artikla

45 artikla

Rypäleiden korjaaminen raakana

Rypäleiden korjaaminen raakana

1. Tämän artiklan soveltamiseksi rypäleiden raakana korjaamisella tarkoitetaan raakojen rypäleterttujen hävittämistä tai poistamista kokonaan siten, että kyseiseltä alalta ei tule lainkaan satoa.

1. Tämän artiklan soveltamiseksi rypäleiden raakana korjaamisella tarkoitetaan raakojen rypäleterttujen hävittämistä tai poistamista kokonaan siten, että kyseiseltä alalta ei tule lainkaan satoa.

 

Kaupallisten rypäleiden korjaamatta jättämistä tavanomaisen tuotantosyklin lopussa ei pidetä raakana korjaamisena.

2. Rypäleiden raakana korjaamiseen myönnettävällä tuella pyritään palauttamaan tarjonnan ja kysynnän tasapaino unionin viinimarkkinoilla markkinakriisien ehkäisemiseksi.

2. Rypäleiden raakana korjaamiseen myönnettävällä tuella pyritään parantamaan rypäleiden laatua ja palauttamaan tarjonnan ja kysynnän tasapaino unionin viinimarkkinoilla markkinakriisien ehkäisemiseksi.

3. Tuki rypäleiden raakana korjaamiseen voidaan myöntää kiinteämääräisenä hehtaaritukena, jonka asianomainen jäsenvaltio määrittää.

3. Tuki rypäleiden raakana korjaamiseen voidaan myöntää kiinteämääräisenä hehtaaritukena, jonka asianomainen jäsenvaltio määrittää.

Tuki voi olla enintään 50 prosenttia rypäleterttujen hävittämisestä tai poistamisesta aiheutuvien suorien kustannusten ja tulonmenetysten summasta.

Tuki voi olla enintään 50 prosenttia rypäleterttujen hävittämisestä tai poistamisesta aiheutuvien suorien kustannusten ja tulonmenetysten summasta.

4. Asianomaisten jäsenvaltioiden on otettava käyttöön puolueettomiin perusteisiin perustuva järjestelmä varmistaakseen, ettei rypäleiden raakana korjaaminen johda siihen, että yksittäisen viinintuottajan saama korvaus ylittää 3 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetut enimmäismäärät.

4. Asianomaisten jäsenvaltioiden on otettava käyttöön puolueettomiin perusteisiin perustuva järjestelmä varmistaakseen, ettei rypäleiden raakana korjaaminen johda siihen, että yksittäisen viinintuottajan saama korvaus ylittää 3 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetut enimmäismäärät.

Or. en

 

Tarkistus  152

Ehdotus asetukseksi

47 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

47 artikla

47 artikla

Satovakuutus

Satovakuutus

1. Satovakuutukseen myönnettävällä tuella suojataan tuottajien tuloja silloin kun luonnonkatastrofit, epäsuotuisat sääolot, taudit tai tuholaiset vaikuttavat niihin.

1. Satovakuutukseen myönnettävällä tuella suojataan tuottajien tuloja ja tuottajaorganisaatioille ja/tai niiden jäsenille aiheutuvien kaupallisten tappioiden kattamista silloin kun luonnonkatastrofit, epäsuotuisat sääolot, taudit tai tuholaiset vaikuttavat niihin.

 

Tuensaajien on osoitettava, että he ovat toteuttaneet tarvittavat riskienehkäisytoimenpiteet.

2. Satovakuutusta varten voidaan myöntää tukea unionin taloudellisena tukena, joka saa olla enintään

2. Satovakuutusta varten voidaan myöntää tukea unionin taloudellisena tukena, joka saa olla enintään

a) 80 prosenttia vakuutusmaksuista, jotka tuottaja on maksanut luonnonkatastrofeihin rinnastettavien epäsuotuisten sääolojen aiheuttamien menetysten varalta;

a) 80 prosenttia vakuutusmaksuista, jotka tuottaja, tuottajaorganisaatio ja/tai osuuskunta on maksanut luonnonkatastrofeihin rinnastettavien epäsuotuisten sääolojen aiheuttamien menetysten varalta;

b) 50 prosenttia vakuutusmaksuista, jotka tuottaja on maksanut seuraavien varalta:

b) 50 prosenttia vakuutusmaksuista, jotka tuottaja on maksanut seuraavien varalta:

i) a alakohdassa tarkoitetut menetykset ja muut epäsuotuisien sääolojen aiheuttamat menetykset;

i) a alakohdassa tarkoitetut menetykset ja muut epäsuotuisien sääolojen aiheuttamat menetykset;

ii) eläinten, kasvitautien tai tuholaisten aiheuttamat menetykset.

ii) eläinten, kasvitautien tai tuholaisten aiheuttamat menetykset.

3. Satovakuutukseen voidaan myöntää tukea, jos asianomaiset vakuutuskorvaukset eivät korvaa tuottajalle yli sataa prosenttia tulonmenetyksistä ottaen huomioon muut korvaukset, joita tuottaja on mahdollisesti saanut muista vakuutettuun riskiin liittyvistä tukijärjestelmistä.

3. Satovakuutukseen voidaan myöntää tukea, jos asianomaiset vakuutuskorvaukset eivät korvaa tuottajalle yli sataa prosenttia tulonmenetyksistä ottaen huomioon muut korvaukset, joita tuottaja on mahdollisesti saanut muista vakuutettuun riskiin liittyvistä tukijärjestelmistä.

4. Satovakuutukseen myönnettävä tuki ei saa vääristää vakuutusmarkkinoiden kilpailua.

4. Satovakuutukseen myönnettävä tuki ei saa vääristää vakuutusmarkkinoiden kilpailua.

Or. en

 

Tarkistus  153

Ehdotus asetukseksi

48 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

48 artikla

48 artikla

Investoinnit

Investoinnit

1. Tukea voidaan myöntää sellaisille aineellisille tai aineettomille investoinneille viininvalmistuslaitteisiin, viininvalmistamojen infrastruktuuriin ja viinin kaupan pitämiseen, jotka parantavat yrityksen yleistä suorituskykyä ja koskevat yhtä tai useampaa seuraavista:

1. Tukea voidaan myöntää aineellisille tai aineettomille investoinneille viininvalmistuslaitteisiin, viininvalmistamojen infrastruktuuriin ja tislaamoihin sekä viinin kaupan pitämisen rakenteisiin ja välineisiin, mukaan lukien yhteismerkkien rekisteröinti. Näiden investointien tarkoituksena on oltava yrityksen yleisen suorituskyvyn parantaminen ja mukauttaminen markkinoiden vaatimuksiin sekä yrityksen kilpailukyvyn parantaminen sisämarkkinoilla ja kolmansissa maissa ja niiden on koskettava yhtä tai useampaa seuraavista:

a) liitteessä VI olevassa II osassa tarkoitettujen rypäletuotteiden tuotanto tai kaupan pitäminen;

a) liitteessä VI olevassa II osassa tarkoitettujen rypäletuotteiden tuotanto tai kaupan pitäminen;

b) liitteessä VI olevassa II osassa tarkoitettuihin tuotteisiin liittyvä uusien tuotteiden, prosessien tai teknologioiden kehittely.

b) liitteessä VI olevassa II osassa tarkoitettuihin tuotteisiin liittyvä uusien tuotteiden, prosessien tai teknologioiden kehittely.

 

b a) agronomisten ja kestävien kehittyneiden tuotantotoimenpiteiden kehittäminen;

 

b b) tislaamojen sivutuotteiden jalostaminen tai investoinnit, jotka auttavat lisäämään niiden energian säästämistä ja maailmanlaajuista energiatehokkuutta.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua enimmäistukea sovelletaan ainoastaan mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmästä 6 päivänä toukokuuta 2003 annetussa komission suosituksessa 2003/361/EY tarkoitettuihin mikroyrityksiin sekä pieniin ja keskisuuriin yrityksiin.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua enimmäistukea sovelletaan ainoastaan tuottajajärjestöihin ja mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmästä 6 päivänä toukokuuta 2003 annetussa komission suosituksessa 2003/361/EY tarkoitettuihin mikroyrityksiin sekä pieniin ja keskisuuriin yrityksiin.

Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä alakohdassa säädetään, enimmäistukea voidaan soveltaa kaikkiin yrityksiin perussopimuksen 349 artiklassa tarkoitetuilla syrjäisimmillä alueilla ja asetuksen (EY) N:o 1405/2006 1 artiklan 2 kohdassa määritellyillä Egeanmeren pienillä saarilla. Enimmäistuki-intensiteetti puolitetaan, kun on kyse suosituksen 2003/361/EY liitteessä olevan I osaston 2 artiklan 1 kohdan piiriin kuulumattomista yrityksistä, joiden palveluksessa on vähemmän kuin 750 työntekijää tai joiden liikevaihto on alle 200 miljoonaa euroa.

Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä alakohdassa säädetään, enimmäistukea voidaan soveltaa kaikkiin yrityksiin perussopimuksen 349 artiklassa tarkoitetuilla syrjäisimmillä alueilla ja asetuksen (EY) N:o 1405/2006 1 artiklan 2 kohdassa määritellyillä Egeanmeren pienillä saarilla. Enimmäistuki-intensiteetti puolitetaan, kun on kyse suosituksen 2003/361/EY liitteessä olevan I osaston 2 artiklan 1 kohdan piiriin kuulumattomista yrityksistä, joiden palveluksessa on vähemmän kuin 750 työntekijää tai joiden liikevaihto on alle 200 miljoonaa euroa.

Tukea ei saa myöntää vaikeuksissa oleville yrityksille, sellaisina kuin ne määritellään vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseksi ja niiden rakenteiden uudistamiseksi myönnettävää valtiontukea koskevissa yhteisön suuntaviivoissa.

Tukea ei saa myöntää vaikeuksissa oleville yrityksille, sellaisina kuin ne määritellään vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseksi ja niiden rakenteiden uudistamiseksi myönnettävää valtiontukea koskevissa yhteisön suuntaviivoissa.

3. Tukikelpoisiksi menoiksi ei lasketa asetuksen (EU) N:o [COM(2011)0615] 59 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja ei-tukikelpoisia kustannuksia.

3. Tukikelpoisiksi menoiksi ei lasketa asetuksen (EU) N:o [COM(2011)0615] 59 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja ei‑tukikelpoisia kustannuksia.

4. Unionin rahoitusosuuteen tukikelpoisista investointikustannuksista sovelletaan seuraavia tuen enimmäismääriä:

4. Unionin rahoitusosuuteen tukikelpoisista investointikustannuksista sovelletaan seuraavia tuen enimmäismääriä:

a) 50 prosenttia vähemmän kehittyneillä alueilla;

a) 50 prosenttia vähemmän kehittyneillä alueilla;

b) 40 prosenttia muilla kuin vähemmän kehittyneillä alueilla;

b) 40 prosenttia muilla kuin vähemmän kehittyneillä alueilla;

c) 75 prosenttia perussopimuksen 349 artiklassa tarkoitetuilla syrjäisimmillä alueilla;

c) 75 prosenttia perussopimuksen 349 artiklassa tarkoitetuilla syrjäisimmillä alueilla;

d) 65 prosenttia asetuksen (EY) N:o 1405/2006 1 artiklan 2 kohdassa määritellyillä Egeanmeren pienillä saarilla.

d) 65 prosenttia asetuksen (EY) N:o 1405/2006 1 artiklan 2 kohdassa määritellyillä Egeanmeren pienillä saarilla.

5. Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun tukeen sovelletaan asetuksen (EU) N:o [COM(2011)0615] 61 artiklaa soveltuvin osin.

5. Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun tukeen sovelletaan asetuksen (EU) N:o [COM(2011)0615] 61 artiklaa soveltuvin osin.

Or. en

 

Tarkistus  154

Ehdotus asetukseksi

49 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

49 artikla

49 artikla

Sivutuotteiden tislaus

Sivutuotteiden tislaus

1. Tukea voidaan myöntää viiniyttämisen sivutuotteiden vapaaehtoiseen tai pakolliseen tislaukseen, joka on suoritettu liitteessä VII olevan II osan D jaksossa säädettyjen edellytysten mukaisesti.

1. Tukea voidaan myöntää viiniyttämisen sivutuotteiden vapaaehtoiseen tai pakolliseen tislaukseen, joka on suoritettu liitteessä VII olevan II osan D jaksossa säädettyjen edellytysten mukaisesti.

Myönnettävän tuen määrä vahvistetaan tuotetun alkoholin tilavuusprosenttia ja hehtolitraa kohti. Tukea ei makseta tislattavissa sivutuotteissa olevalle alkoholimäärälle, joka ylittää 10 prosenttia tuotetun viinin sisältämästä alkoholimäärästä.

Myönnettävän tuen määrä vahvistetaan tuotetun alkoholin tilavuusprosenttia ja hehtolitraa kohti. Tukea ei makseta tislattavissa sivutuotteissa olevalle alkoholimäärälle, joka ylittää 10 prosenttia tuotetun viinin sisältämästä alkoholimäärästä.

 

1 b. Tuki maksetaan tislaajille, jotka jalostavat tislattavaksi toimitetut tuotteet raa'aksi alkoholiksi, jonka alkoholipitoisuus on vähintään 92 tilavuusprosenttia.

 

Jäsenvaltiot voivat määrittää tuen myöntämisen edellytykseksi sen, että edunsaaja on asettanut vakuuden.

2. Tuen enimmäismäärät perustuvat keräys- ja käsittelykustannuksiin, ja komissio vahvistaa ne 51 artiklan mukaisesti antamillaan täytäntöönpanosäädöksillä.

2. Tuen enimmäismäärät perustuvat keräys- ja käsittelykustannuksiin, ja komissio vahvistaa ne 51 artiklan mukaisesti antamillaan täytäntöönpanosäädöksillä.

 

2 a. Tukeen sisältyy kiinteämääräinen korvaus näiden tuotteiden keräyskustannuksista, joka siirretään tislaajalta tuottajalle, jos viimeksi mainittu vastaa kyseisistä kustannuksista.

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun tuetun tislauksen tuloksena tuotettu alkoholi on käytettävä kilpailun vääristymisen välttämiseksi yksinomaan teollisuudessa tai energiatarkoituksiin.

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun tuetun tislauksen tuloksena tuotettu alkoholi on käytettävä kilpailun vääristymisen välttämiseksi yksinomaan teollisuudessa tai energiatarkoituksiin.

 

3 a. Jotta tislaukseen ei myönnettäisi kaksinkertaista tukea, 3 kohdassa tarkoitetulle alkoholille ei myönnetä direktiivin 2009/28/EY 21 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua etuuskohtelua, jonka mukaan jätteistä tuotetulla biopolttoaineella katsotaan olevan kaksinkertainen painoarvo muihin biopolttoaineisiin nähden pyrittäessä uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian kokonaisloppukulutukselle liikenteessä asetettuun tavoitteeseen.

Or. en

 

Tarkistus  155

Ehdotus asetukseksi

50 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

50 artikla

50 artikla

Siirretty säädösvalta

Siirretty säädösvalta

Ottaen huomioon tarve varmistaa, että tukiohjelmien tavoitteet saavutetaan ja että EU:n varoja käytetään kohdennetusti, siirretään komissiolle 160 artiklan mukaisesti valta antaa delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan säännöt,

Ottaen huomioon tarve varmistaa, että tukiohjelmien tavoitteet saavutetaan ja että EU:n varoja käytetään kohdennetusti, siirretään komissiolle 160 artiklan mukaisesti valta antaa delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan säännöt,

a) jotka liittyvät vastuuseen menoista päivän, jona tukiohjelmat vastaanotetaan ja jona tukiohjelmiin tehdään muutoksia sekä niiden soveltamisen alkamispäivän välisenä aikana;

a) jotka liittyvät vastuuseen menoista päivän, jona tukiohjelmat vastaanotetaan ja jona tukiohjelmiin tehdään muutoksia sekä niiden soveltamisen alkamispäivän välisenä aikana;

b) jotka koskevat tukitoimenpiteiden tukikelpoisuuskriteereitä, tukikelpoisten menojen ja toimien tyyppiä, tukeen kelpaamattomia toimenpiteitä ja toimenpidekohtaista tuen enimmäistasoa;

b) jotka koskevat tukitoimenpiteiden tukikelpoisuuskriteereitä, tukikelpoisten menojen ja toimien tyyppiä, tukeen kelpaamattomia toimenpiteitä ja toimenpidekohtaista tuen enimmäistasoa;

c) jotka liittyvät tukiohjelmien muuttamiseen sen jälkeen, kun ne ovat tulleet sovellettaviksi;

c) jotka liittyvät tukiohjelmien muuttamiseen sen jälkeen, kun ne ovat tulleet sovellettaviksi;

d) jotka liittyvät ennakkomaksuja koskeviin vaatimuksiin ja kynnyksiin, mukaan lukien vaatimus vakuudesta, jos tuesta maksetaan ennakko;

d) jotka liittyvät ennakkomaksuja koskeviin vaatimuksiin ja kynnyksiin, mukaan lukien vaatimus vakuudesta, jos tuesta maksetaan ennakko;

e) jotka sisältävät yleisiä säännöksiä ja määritelmiä tämän jakson soveltamiseksi;

 

f) joiden tarkoituksena on välttää tukitoimenpiteiden väärinkäyttö ja hankkeiden kaksinkertainen rahoitus;

f) joiden tarkoituksena on välttää tukitoimenpiteiden väärinkäyttö ja hankkeiden kaksinkertainen rahoitus;

g) joiden mukaan tuottajien on poistettava markkinoilta viiniyttämisen sivutuotteet ja jotka koskevat ylimääräisen hallintotaakan välttämiseksi kyseiseen velvollisuuteen myönnettäviä poikkeuksia sekä tislaajien vapaaehtoista sertifiointia koskevia sääntöjä;

g) joiden mukaan tuottajien on poistettava markkinoilta viiniyttämisen sivutuotteet ja jotka koskevat ylimääräisen hallintotaakan välttämiseksi kyseiseen velvollisuuteen myönnettäviä poikkeuksia sekä tislaajien vapaaehtoista sertifiointia koskevia sääntöjä;

h) joissa vahvistetaan jäsenvaltioille tukitoimenpiteiden täytäntöönpanemiseksi vahvistetut vaatimukset sekä rajoitukset johdonmukaisuuden varmistamiseksi tukitoimenpiteiden soveltamisalan kanssa;

h) joissa vahvistetaan jäsenvaltioille tukitoimenpiteiden täytäntöönpanemiseksi vahvistetut vaatimukset sekä rajoitukset johdonmukaisuuden varmistamiseksi tukitoimenpiteiden soveltamisalan kanssa;

i) jotka koskevat tuensaajille suoritettavia maksuja ja vakuutusedustajien välityksellä suoritettavia maksuja, kun kyseessä on 47 artiklassa säädetty satovakuutukseen myönnettävä tuki.

i) jotka koskevat tuensaajille suoritettavia maksuja ja vakuutusedustajien välityksellä suoritettavia maksuja, kun kyseessä on 47 artiklassa säädetty satovakuutukseen myönnettävä tuki.

Or. en

 

Tarkistus  156

Ehdotus asetukseksi

52 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

52 artikla

52 artikla

Kansalliset ohjelmat ja rahoitus

Kansalliset ohjelmat ja rahoitus

1. Jäsenvaltio voi laatia mehiläishoitoalalle kansallisen ohjelman, joka kattaa kolmen vuoden ajanjakson.

1. Jäsenvaltio voi laatia mehiläishoitoalalle kansallisen ohjelman, joka kattaa kolmen vuoden ajanjakson. Ohjelma on kehitettävä läheisessä yhteistyössä mehiläishoitoalan edustavien organisaatioiden ja osuuskuntien kanssa.

2. Unionin rahoitusosuus mehiläishoito-ohjelmissa on enintään 50 prosenttia jäsenvaltiolle aiheutuvista menoista.

2. Unionin rahoitusosuus mehiläishoito-ohjelmissa on enintään 60 prosenttia jäsenvaltiolle aiheutuvista menoista.

3. Voidakseen päästä osalliseksi 2 kohdassa tarkoitetusta unionin rahoitusosuudesta jäsenvaltion on tehtävä tutkimus mehiläishoitoalan rakenteesta alueellaan sekä tuotannon että kaupan pitämisen osalta.

3. Voidakseen päästä osalliseksi 2 kohdassa tarkoitetusta unionin rahoitusosuudesta jäsenvaltion on perustettava luotettava tunnistamisjärjestelmä mehiläispesien mehiläiskannan säännöllistä laskentaa varten ja tehtävä tutkimus mehiläishoitoalan rakenteesta alueellaan sekä tuotannon että kaupan pitämisen osalta.

 

3 a. Seuraavat toimenpiteet voivat sisältyä mehiläishoito-ohjelmiin:

 

a) mehiläishoitajille ja mehiläishoitajien organisaatioille annettava tekninen apu;

 

b) mehiläisiä vaivaavien tuholaisten ja tautien, erityisesti varroapunkin, torjunta;

 

c) siirtohoidon järkeistäminen;

 

d) mehiläistuotteiden ominaisuuksia määrittävien laboratorioiden tukeminen, millä pyritään auttamaan mehiläishoitajia pitämään tuotteitaan kaupan ja nostamaan niiden arvoa;

 

e) unionin mehiläiskantojen seuranta ja tukitoimet kantojen elvyttämiseksi;

 

f) yhteistyö mehiläishoitoalaa ja mehiläistuotteita koskevan soveltavan tutkimuksen ohjelmien toteuttamiseen erikoistuneiden tahojen kanssa;

 

g) markkinoiden seuranta;

 

(h) tuotteiden laadun parantaminen niiden markkina-arvon parantamiseksi;

 

i) alkuperämaan pakollinen merkintä unioniin tuotuihin tai unionissa tuotettuihin mehiläistuotteisiin, ja jos kyseessä on seos tai tuote, jonka osat ovat eri alkuperää, kunkin alkuperämaan suhteellisen osuuden pakollinen merkintä.

 

3b. Jos viljelijä on myös mehiläishoitaja, mehiläishoito-ohjelmiin voi sisältyä myös seuraavat toimenpiteet:

 

a) varotoimenpiteet, mukaan lukien toimenpiteet mehiläisten terveyden parantamiseksi ja niihin kohdistuvien kielteisten vaikutusten vähentämiseksi käyttämällä vaihtoehtoja torjunta-aineille, biologisia torjuntamenetelmiä ja yhdennettyä tuholaistorjuntaa;

 

b) erityistoimenpiteet tilan kasviston monimuotoisuuden ja etenkin hunajakasvien lisäämiseksi mehiläishoitoa varten.

Or. en

 

Tarkistus  157

Ehdotus asetukseksi

53 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

53 artikla

53 artikla

Siirretty säädösvalta

Siirretty säädösvalta

Ottaen huomioon tarve varmistaa mehiläishoitoon myönnettyjen unionin varojen kohdennettu käyttö siirretään komissiolle 160 artiklan mukaisesti valta antaa delegoituja säädöksiä, jotka koskevat

Ottaen huomioon tarve varmistaa mehiläishoitoon myönnettyjen unionin varojen kohdennettu käyttö siirretään komissiolle 160 artiklan mukaisesti valta antaa delegoituja säädöksiä, jotka koskevat

a) toimenpiteitä, jotka voivat sisältyä mehiläishoito-ohjelmiin;

a) mehiläishoito-ohjelmiin sisällytettäviä toimenpiteitä koskevia lisävaatimuksia;

b) kansallisten ohjelmien laatimiseen ja sisältöön liittyviä sääntöjä ja 52 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja tutkimuksia; sekä

b) kansallisten ohjelmien laatimiseen ja sisältöön liittyviä sääntöjä ja 52 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja tutkimuksia; sekä

c) edellytyksiä unionin rahoitusosuuden jakamiseksi kullekin osallistujajäsenvaltiolle muun muassa unionin mehiläispesien kokonaismäärän perusteella.

c) edellytyksiä unionin rahoitusosuuden jakamiseksi kullekin osallistujajäsenvaltiolle muun muassa unionin mehiläispesien kokonaismäärän perusteella.

Or. en

 

Tarkistus  158

Ehdotus asetukseksi

II osa – I osasto – II luku – 5 a jakso (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a jakso

 

Humala-alan tuki

 

54 a artikla

 

Tuet tuottajaorganisaatioille

 

1. Unioni rahoittaa 106 artiklan mukaisesti tunnustetuille humala-alan tuottajaorganisaatioille maksettavan tuen 106 artiklan c alakohdan i), ii) ja iii) alakohdassa tarkoitettujen tavoitteiden rahoittamiseksi.

 

2. Edellä 1 kohdassa säädetyille tuottajaorganisaatioille maksettavan unionin vuotuisen rahoituksen määrä on Saksan osalta 2 277 000 euroa.

 

54 b artikla

 

Siirretty säädösvalta

 

Jotta varmistetaan, että tuella rahoitetaan 106 artiklassa tarkoitettuja tavoitteita, siirretään komissiolle 160 artiklan mukaisesti valta antaa delegoituja säädöksiä, jotka koskevat

 

a) tukihakemuksia, mukaan lukien määräaikoja ja saateasiakirjoja koskevat säännöt;

 

b) tukioikeutta, mukaan luettuina säännöt, jotka koskevat tukikelpoisia humalan viljelyaloja ja kullekin tuottajaorganisaatiolle maksettavien määrien laskentaa;

 

c) aiheettomasti suoritettujen maksujen yhteydessä sovellettavia seuraamuksia.

 

54 c artikla

 

Täytäntöönpanovalta

 

Komissio voi hyväksyä täytäntöönpanosäädöksillä kaikki tähän jaksoon liittyvät tarvittavat toimenpiteet, jotka koskevat

 

a) tuen maksamista;

 

b) tarkastuksia.

 

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 162 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en

 

Tarkistus  159

Ehdotus asetukseksi

55 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

55 artikla

55 artikla

Soveltamisala

Soveltamisala

Tässä jaksossa vahvistetaan säännöt, jotka koskevat kaupan pitämisen yleisvaatimusta sekä maataloustuotteiden kaupan pitämisen ala- ja/tai tuotekohtaisia vaatimuksia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta maataloustuotteisiin sovellettavien muiden säännösten sekä eläinlääkintä-, kasvinterveys- ja elintarvikealalla annettujen säännösten, joiden tarkoituksena on taata tuotteiden hygienia- ja terveysvaatimusten noudattaminen sekä eläinten, kasvien ja ihmisten terveyden suojelu, soveltamista.

Tässä jaksossa vahvistetaan säännöt, jotka koskevat kaupan pitämisen yleisvaatimusta sekä maataloustuotteiden kaupan pitämisen ala- ja/tai tuotekohtaisia vaatimuksia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta maataloustuotteisiin sovellettavien muiden säännösten sekä eläinlääkintä-, kasvinterveys- ja elintarvikealalla annettujen säännösten, joiden tarkoituksena on taata tuotteiden hygienia- ja terveysvaatimusten noudattaminen sekä eläinten, kasvien ja ihmisten terveyden suojelu, soveltamista. Nämä säännöt eritellään pakollisiin sääntöihin ja vapaaehtoisiin varattuihin ilmaisuihin.

Or. en

 

Tarkistus  160

Ehdotus asetukseksi

56 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

56 artikla

56 artikla

Kaupan pitämisen yleisvaatimuksen täyttyminen

Kaupan pitämisen yleisvaatimuksen täyttyminen

1. Tätä asetusta sovellettaessa tuote on kaupan pitämisen yleisvaatimuksen mukainen, jos se on laadultaan virheetön, aito ja myyntikelpoinen.

1. Tätä asetusta sovellettaessa tuote on kaupan pitämisen yleisvaatimuksen mukainen, jos se on laadultaan virheetön, aito ja myyntikelpoinen.

2. Maataloustuotteita, joille ei ole vahvistettu 3 alajaksossa ja neuvoston direktiiveissä 2000/36/EY, 2001/112/EY, 2001/113/EY, 2001/114/EY, 2001/110/EY ja 2001/111/EY tarkoitettuja kaupan pitämisen vaatimuksia ja jotka ovat valmiita myytäviksi tai toimitettaviksi loppukuluttajalle asetuksen (EY) N:o 178/2002 3 artiklan 7 kohdassa määritellyssä vähittäiskaupassa, voidaan pitää kaupan ainoastaan, jos ne ovat kaupan pitämisen yleisvaatimuksen mukaisia.

2. Maataloustuotteita, joille ei ole vahvistettu 3 alajaksossa ja neuvoston direktiiveissä 2000/36/EY, 2001/112/EY, 2001/113/EY, 2001/114/EY, 2001/110/EY ja 2001/111/EY tarkoitettuja kaupan pitämisen vaatimuksia ja jotka ovat valmiita myytäviksi tai toimitettaviksi loppukuluttajalle asetuksen (EY) N:o 178/2002 3 artiklan 7 kohdassa määritellyssä vähittäiskaupassa, voidaan pitää kaupan ainoastaan, jos ne ovat kaupan pitämisen yleisvaatimuksen mukaisia.

3. Kaupan pidettäväksi tarkoitettu tuote katsotaan kaupan pitämisen yleisvaatimuksen mukaiseksi, jos se on jonkin liitteessä V luetellun kansainvälisen organisaation vahvistaman standardin mukainen.

3. Kaupan pidettäväksi tarkoitettu tuote katsotaan kaupan pitämisen yleisvaatimuksen mukaiseksi, jos se on jonkin liitteessä V luetellun kansainvälisen organisaation vahvistaman standardin mukainen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta hygieniaan liittyvien, kaupallisten, eettisten tai muiden unionin lisävaatimusten soveltamista.

 

3 a. Tämä asetus ei estä jäsenvaltioita antamasta tai pitämästä voimassa kansallisia säännöksiä sellaisista kaupan pitämiseen liittyvistä näkökohdista, joita ei erikseen yhdenmukaisteta tällä asetuksella. Jäsenvaltiot voivat lisäksi antaa tai pitää voimassa kaupan pitämisen vaatimuksia koskevia kansallisia sääntöjä sellaisia aloja tai tuotteita varten, joihin sovelletaan kaupan pitämisen yleisvaatimusta, edellyttäen, että kyseiset säännöt ovat unionin oikeuden ja sisämarkkinoiden toimintaa koskevien sääntöjen mukaisia.

Or. en

 

Tarkistus  161

Ehdotus asetukseksi

57 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

57 artikla

57 artikla

Siirretty säädösvalta

Siirretty säädösvalta

Ottaen huomioon kunkin alan erityispiirteet ja tarve tarkastella markkinatilanteen muutoksia siirretään komissiolle 160 artiklan mukaisesti valta antaa delegoituja säädöksiä, joilla vahvistetaan tai muutetaan 56 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja kaupan pitämisen yleisvaatimukseen liittyviä edellytyksiä ja 56 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja vaatimuksenmukaisuutta koskevia sääntöjä tai poiketaan niistä.

1. Ottaen huomioon kunkin alan erityispiirteet ja tarve tarkastella markkinatilanteen muutoksia siirretään komissiolle 160 artiklan mukaisesti valta antaa delegoituja säädöksiä, joilla vahvistetaan kaupan pitämisen yleisvaatimukseen liittyviä yksityiskohtaisia sääntöjä ja muutetaan 56 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja kaupan pitämisen yleisvaatimukseen liittyviä edellytyksiä tai poiketaan niistä.

 

2. Komissio antaa 160 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 56 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun vaatimustenmukaisuuden täytäntöönpanon ja seurannan edellytyksiä, ottaen huomioon, että on vältettävä alentamasta kaupan pitämisen yleisvaatimusta siinä määrin, että eurooppalaisten tuotteiden laatu alkaa heikentyä.

Or. en

 

Tarkistus  162

Ehdotus asetukseksi

59 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

59 artikla

59 artikla

Vahvistaminen ja sisältö

Vahvistaminen ja sisältö

1. Ottaen huomioon kuluttajien odotukset ja tarve parantaa maataloustuotteiden tuotantoon ja kaupan pitämiseen liittyviä taloudellisia edellytyksiä ja maataloustuotteiden laatua siirretään komissiolle 160 artiklan mukaisesti valta antaa delegoituja säädöksiä, joilla vahvistetaan 55 artiklassa tarkoitettuja kaupan pitämisen vaatimuksia kaikissa kaupan pitämisen vaiheissa, kuten myös tällaisiin vaatimuksiin sovellettavia poikkeuksia ja vapautuksia, jotta voitaisiin mukautua jatkuvasti muuttuviin markkinaolosuhteisiin, kehittyvään kuluttajakysyntään ja kansainvälisten standardien kehitykseen sekä estää tuoteinnovoinnin jarruttaminen.

1. Ottaen huomioon kuluttajien odotukset ja tarve parantaa maataloustuotteiden tuotantoon ja kaupan pitämiseen liittyviä taloudellisia edellytyksiä ja maataloustuotteiden laatua siirretään komissiolle 160 artiklan mukaisesti valta antaa delegoituja säädöksiä, joilla vahvistetaan 55 artiklassa tarkoitettuja kaupan pitämisen vaatimuksia kaikissa kaupan pitämisen vaiheissa, kuten myös tällaisiin vaatimuksiin sovellettavia poikkeuksia ja vapautuksia vain tietyllä ajanjaksolla ja poikkeustapauksissa, jotta voitaisiin mukautua jatkuvasti muuttuviin markkinaolosuhteisiin, kehittyvään kuluttajakysyntään ja kansainvälisten standardien kehitykseen sekä estää tuoteinnovoinnin jarruttaminen.

 

Näin toteutetuista poikkeuksista tai vapautuksista ei saa seurata ylimääräisiä kuluja pelkästään maataloustuottajille.

 

1 a. Komission valtaa muuttaa poikkeuksia ja vapautuksia olemassa olevista kaupan pitämisen vaatimuksista ei sovelleta liitteeseen VII.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut kaupan pitämisen vaatimukset voivat koskea

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut kaupan pitämisen vaatimukset voivat koskea yhtä tai useita seuraavista:

a) määritelmiä, nimityksiä ja/tai myyntinimityksiä, jotka ovat muita kuin tässä asetuksessa säädettyjä, ja luetteloita ruhoista ja ruhonosista, joihin sovelletaan liitettä VI;

a) määritelmiä, nimityksiä ja/tai myyntinimityksiä, jotka ovat muita kuin tässä asetuksessa säädettyjä, ja luetteloita ruhoista ja ruhonosista, joihin sovelletaan liitettä VI, lukuun ottamatta viinialan tuotteita;

b) luokittelukriteereitä, kuten luokittelua, painoa, kokoluokittelua, ikää ja kategorioita;

b) luokittelukriteereitä, kuten luokittelua, painoa, kokoluokittelua, ikää ja kategorioita;

c) kasvilajiketta, eläinrotua tai kaupallista tyyppiä;

c) lajia, kasvilajiketta, eläinrotua tai kaupallista tyyppiä;

d) esillepanoa, myyntinimityksiä, kaupan pitämisen pakollisiin vaatimuksiin liittyviä päällysmerkintöjä, pakkaamista, pakkaamoihin sovellettavia sääntöjä, merkitsemistä, käärimistä, satovuotta ja tiettyjen termien käyttöä;

d) esillepanoa, myyntinimityksiä, kaupan pitämisen pakollisiin vaatimuksiin liittyviä päällysmerkintöjä, pakkaamista, pakkaamoihin sovellettavia sääntöjä, merkitsemistä, käärimistä, satovuotta ja tiettyjen termien käyttöä, lukuun ottamatta viinialan tuotteita;

e) ulkonäön, koostumuksen, lihakkuuden ja tuotteen ominaisuuksien kaltaisia kriteereitä;

e) ulkonäön, koostumuksen, lihakkuuden ja tuotteen ominaisuuksien kaltaisia kriteereitä;

f) tuotannossa käytettäviä aineita tai ainesosia mukaan lukien niiden määrä, puhtaus ja yksilöiminen;

f) tuotannossa käytettäviä aineita tai ainesosia mukaan lukien niiden määrä, puhtaus ja yksilöiminen;

g) maataloustuotannon ja tuotantomenetelmän tyyppiä mukaan lukien viininvalmistusmenetelmät ja niihin liittyvät hallinnolliset säännöt, sekä toimintakiertoa;

g) maataloustuotannon ja tuotantomenetelmän tyyppiä mukaan lukien agronomiset ja kestävän tuotannon kehittyneet järjestelmät ja niihin liittyvät hallinnolliset säännöt, sekä toimintakiertoa;

h) puristemehun ja viinin leikkaamista mukaan lukien näiden määritelmät, sekoittaminen ja rajoitukset;

 

i) säilytysmenetelmää ja -lämpötilaa;

i) säilytysmenetelmää ja -lämpötilaa;

j) maataloustuotannon paikkaa ja/tai alkuperää;

j) maataloustuotannon paikkaa ja/tai alkuperää;

k) keruutiheyttä, toimittamista, säilyttämistä ja käsittelyä;

k) keruutiheyttä, toimittamista, säilyttämistä ja käsittelyä;

l) tuottajan ja/tai teollisuuslaitoksen, jossa tuote on valmistettu tai käsitelty, tunnistamista tai rekisteröintiä;

l) tuottajan ja/tai teollisuuslaitoksen, jossa tuote on valmistettu tai käsitelty, tunnistamista tai rekisteröintiä;

m) vesipitoisuuden prosenttiosuutta;

m) vesipitoisuuden prosenttiosuutta;

n) eräiden aineiden ja/tai käytäntöjen käyttörajoituksia;

n) eräiden aineiden ja/tai käytäntöjen käyttörajoituksia;

o) erityiskäyttöä;

o) erityiskäyttöä;

p) kaupallisia asiakirjoja, saateasiakirjoja ja rekistereitä;

p) kaupallisia asiakirjoja, saateasiakirjoja ja rekistereitä;

q) varastointia, kuljetusta;

q) varastointia, kuljetusta;

r) varmentamismenettelyä;

r) varmentamismenettelyä;

s) edellytyksiä sellaisten tuotteiden myynnille, hallussapidolle, liikkuvuudelle ja käytölle, jotka eivät ole 1 kohdan nojalla määriteltyjen kaupan pitämisen vaatimusten ja/tai 60 artiklassa tarkoitettujen määritelmien, nimitysten ja myyntinimitysten mukaisia, sekä sivutuotteiden hävittämiselle;

s) edellytyksiä sellaisten tuotteiden myynnille, hallussapidolle, liikkuvuudelle ja käytölle, jotka eivät ole 1 kohdan nojalla määriteltyjen kaupan pitämisen vaatimusten ja/tai 60 artiklassa tarkoitettujen määritelmien, nimitysten ja myyntinimitysten mukaisia, sekä sivutuotteiden hävittämiselle;

t) määräaikoja.

t) määräaikoja.

3. Edellä olevan 1 kohdan nojalla määritellyt ala- tai tuotekohtaiset kaupan pitämisen vaatimukset vahvistetaan rajoittamatta maataloustuotteiden laatujärjestelmistä annetun asetuksen (EU) N:o [KOM(2010)733] IV osaston soveltamista ja ottaen huomioon

3. Edellä olevan 1 kohdan nojalla määritellyt ala- tai tuotekohtaiset kaupan pitämisen vaatimukset vahvistetaan rajoittamatta 65 a artiklassa ja liitteessä VII a tarkoitettuja vapaaehtoisia varattuja ilmaisuja koskevien säännösten soveltamista ja ottaen huomioon

a) asianomaisen tuotteen erityispiirteet;

a) asianomaisen tuotteen erityispiirteet;

b) tarve varmistaa edellytykset tuotteiden sujuvalle markkinoille saattamiselle;

b) tarve varmistaa edellytykset tuotteiden sujuvalle markkinoille saattamiselle;

c) kuluttajien tarve saada riittäviä ja avoimia tuotetietoja mukaan lukien maataloustuotannon paikka, joka on määriteltävä tapauskohtaisesti asianmukaisella maantieteellisellä tasolla;

c) tuottajien intressi ilmoittaa tuotteidensa ominaisuudet ja kuluttajien tarve saada riittäviä ja avoimia tuotetietoja mukaan lukien maataloustuotannon paikka, joka on määriteltävä tapauskohtaisesti asianmukaisella maantieteellisellä tasolla, sen jälkeen, kun on tehty vaikutustenarviointi, jossa otetaan erityisesti huomioon toimijoille aiheutuvat kustannukset ja hallinnollinen taakka sekä tuottajille ja loppukuluttajalle koituvat hyödyt;

d) menetelmät, joita käytetään tuotteiden fysikaalisten, kemiallisten ja aistinvaraisten ominaisuuksien määrittämiseen;

d) menetelmät, joita käytetään tuotteiden fysikaalisten, kemiallisten ja aistinvaraisten ominaisuuksien määrittämiseen;

e) kansainvälisten elinten hyväksymät standardisuositukset.

e) kansainvälisten elinten hyväksymät standardisuositukset.

 

e a) tarve säilyttää tuotteiden luonnolliset ja olennaiset ominaisuudet ja välttää muuttamasta merkittävästi asianomaisen tuotteen koostumusta;

 

e b) mahdolliset riskit siitä, että kuluttajia johdetaan harhaan hyvin vakiintuneiden tuotetta koskevien käsitysten ja vastaavien odotusten suhteen, sekä tällaisten riskien poistamiseen käytettävien tiedotusmenetelmien saatavuus ja käytettävyys.

Or. en

 

Tarkistus  163

Ehdotus asetukseksi

59 a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

59 a artikla

 

Hedelmä- ja vihannesalan tuotteiden kaupan pitämistä koskevat lisävaatimukset

 

1. Hedelmä- ja vihannesalan tuotteita, jotka on tarkoitettu myytäväksi tuoreena kuluttajille, voidaan pitää kaupan ainoastaan, jos alkuperämaa on ilmoitettu.

 

2. Edellä 59 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja kaupan pitämisen vaatimuksia ja hedelmiin ja vihanneksiin sekä hedelmä- ja vihannesjalostealaan sovellettavia kaupan pitämisen vaatimuksia sovelletaan kaikissa kaupan pitämisen vaiheissa, myös tuonnissa ja viennissä, ellei komissio toisin säädä, ja ne koskevat laatua, luokittelua, painoa, kokoa, pakkaamista, päällysmerkintöjä, varastointia, kuljetusta, tarjontamuotoa ja kaupan pitämistä.

 

3. Sellaisten hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostejalan tuotteiden haltija, joita hyväksytyt kaupan pitämisen vaatimukset koskevat, ei saa pitää niitä esillä myyntitarkoituksessa, saattaa myyntiin tai myydä, toimittaa tai pitää kaupan niitä jollakin muulla tavoin unionissa, elleivät ne ole mainittujen vaatimusten mukaisia, ja hän vastaa siitä, että näitä vaatimuksia noudatetaan.

 

4. Jäsenvaltioiden on hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta tarkastettava valikoivasti riskianalyysin perusteella, ovatko kyseiset tuotteet niitä koskevien kaupan pitämisen vaatimusten mukaisia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta niiden komission 160 artiklan mukaisesti mahdollisesti vahvistamien erityissäännösten soveltamista, jotka koskevat erityisesti vaatimustenmukaisuustarkastusten yhdenmukaista soveltamista jäsenvaltioissa. Nämä tarkastukset on kohdistettava tuotantoalueilta lähtöä edeltävään tuotteiden pakkaus- tai lastausvaiheeseen. Kolmansista maista peräisin olevien tuotteiden osalta tarkastukset on tehtävä ennen luovutusta vapaaseen liikkeeseen.

Or. en

 

Tarkistus  164

Ehdotus asetukseksi

59 b artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

59 b artikla

 

Humalan varmentaminen

 

1. Unionissa korjattuihin tai valmistettuihin humala-alan tuotteisiin on sovellettava varmentamismenettelyä.

 

2. Varmennustodistus voidaan antaa ainoastaan tuotteille, joiden laatu vastaa määrätylle kaupan pitämisen vaiheelle asetettuja vähimmäisvaatimuksia. Humalajauheelle, lupuliinipitoiselle humalajauheelle, humalauutteelle ja humalatuotteiden seoksille voidaan antaa varmennustodistus ainoastaan, jos näiden tuotteiden alfahappopitoisuus ei ole pienempi kuin sen humalan alfahappopitoisuus, josta ne on valmistettu.

 

3. Varmennustodistuksessa on ilmoitettava vähintään

 

a) humalan tuotantopaikka tai ‑paikat;

 

b) sadonkorjuuvuosi tai ‑vuodet; sekä

 

c) lajike tai lajikkeet.

 

4. Humala-alan tuotteita voidaan pitää kaupan tai viedä ainoastaan, jos niille on annettu 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitettu varmennustodistus.

 

Jos on kyse humala-alan tuontituotteista, 129 a artiklassa säädettyä todistusta pidetään varmennustodistusta vastaavana.

 

5. Siirretään komissiolle valta antaa 160 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla otetaan käyttöön 4 kohdasta poikkeavia toimenpiteitä:

 

a) tiettyjen kolmansien maiden kaupan vaatimusten täyttämiseksi; tai

 

b) tiettyjen erityiskäyttöön tarkoitettujen tuotteiden osalta.

 

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut toimenpiteet

 

a) eivät saa vaikuttaa varmennustodistuksen saaneiden tuotteiden tavanomaiseen kaupan pitämiseen;

 

b) toteutetaan varmistaen, että vältetään kaikenlaiset näitä tuotteita koskevat epäselvyydet.

Or. en

 

Tarkistus  165

Ehdotus asetukseksi

60 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

60 artikla

60 artikla

Määritelmät, nimitykset ja myyntinimitykset eräiden alojen ja tuotteiden osalta

Määritelmät, nimitykset ja myyntinimitykset eräiden alojen ja tuotteiden osalta

1. Liitteessä VI säädettyjä määritelmiä, nimityksiä ja myyntinimityksiä sovelletaan seuraaviin aloihin tai tuotteisiin:

1. Liitteessä VI säädettyjä määritelmiä, nimityksiä ja myyntinimityksiä sovelletaan seuraaviin aloihin tai tuotteisiin:

a) oliiviöljy ja syötäväksi tarkoitetut oliivit;

a) oliiviöljy ja syötäväksi tarkoitetut oliivit;

b) viini;

b) viini;

c) naudan- ja vasikanliha;

c) naudan- ja vasikanliha;

d) ihmisravinnoksi tarkoitetut maito ja maitotuotteet;

d) ihmisravinnoksi tarkoitetut maito ja maitotuotteet;

e) siipikarjanliha;

e) siipikarjanliha ja munat;

f) ihmisravinnoksi tarkoitetut levitettävät rasvat.

f) ihmisravinnoksi tarkoitetut levitettävät rasvat.

2. Liitteessä VI säädettyjä määritelmiä, nimityksiä tai myyntinimityksiä saa käyttää unionissa vain sellaisen tuotteen kaupan pitämiseksi, joka on kyseisessä liitteessä säädettyjen vastaavien vaatimusten mukainen.

2. Liitteessä VI säädettyjä määritelmiä, nimityksiä tai myyntinimityksiä saa käyttää unionissa vain sellaisen tuotteen kaupan pitämiseksi, joka on kyseisessä liitteessä säädettyjen vastaavien vaatimusten mukainen.

3. Ottaen huomioon tekninen kehitys ja tarve mukautua kehittyvään kuluttajakysyntään sekä tuoteinnovoinnin jarruttamisen estämiseksi siirretään komissiolle 160 artiklan mukaisesti valta antaa delegoituja säädöksiä, jotka koskevat liitteessä VI säädettyihin määritelmiin ja myyntinimityksiin tehtäviä muutoksia sekä poikkeuksia tai vapautuksia niistä.

3. Ottaen huomioon tekninen kehitys ja tarve mukautua kehittyvään kuluttajakysyntään sekä tuoteinnovoinnin jarruttamisen estämiseksi siirretään komissiolle 160 artiklan mukaisesti valta antaa delegoituja säädöksiä, jotka koskevat liitteessä VI säädettyihin määritelmiin ja myyntinimityksiin tehtäviä muutoksia sekä poikkeuksia tai vapautuksia niistä.

Or. en

 

Tarkistus  166

Ehdotus asetukseksi

61 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

61 artikla

61 artikla

Sallitut poikkeamat

Sallitut poikkeamat

Kunkin alan erityispiirteet huomioon ottaen siirretään komissiolle 160 artiklan mukaisesti valta antaa delegoituja säädöksiä, joilla vahvistetaan kuhunkin vaatimukseen sovellettava sallittu poikkeama, jonka ylittyessä koko tuote-erää pidetään vaatimuksen vastaisena.

1. Kunkin alan erityispiirteet huomioon ottaen siirretään komissiolle 160 artiklan mukaisesti valta antaa delegoituja säädöksiä, joilla vahvistetaan kuhunkin vaatimukseen sovellettava sallittu poikkeama, jonka ylittyessä koko tuote-erää pidetään erityisen vaatimuksen vastaisena.

 

Tällä kynnysarvojen perusteella määritellyllä sallitulla poikkeamalla ei saa muuttaa tuotteen ominaispiirteitä, ja se voi koskea ainoastaan painoa, kokoa ja muita kriteerejä, joiden merkitys on vähäinen.

 

2. Jäsenvaltiot voivat antaa tai pitää voimassa muuta kansallista lainsäädäntöä tuotteista, joihin sovelletaan unionin kaupan pitämisen vaatimusta, edellyttäen, että kyseiset säännökset ovat unionin oikeuden ja etenkin tavaroiden vapaan liikkuvuuden periaatteen mukaisia.

Or. en

 

Tarkistus  167

Ehdotus asetukseksi

62 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

62 artikla

62 artikla

Viininvalmistusmenetelmät ja määritysmenetelmät

Viininvalmistusmenetelmät ja määritysmenetelmät

1. Tuotettaessa ja säilytettäessä liitteessä VI olevassa II osassa lueteltuja tuotteita unionissa saa käyttää vain niitä viininvalmistusmenetelmiä, jotka ovat sallittuja liitteen VII mukaisesti ja joista säädetään 59 artiklan 2 kohdan g alakohdassa ja 65 artiklan 2 ja 3 kohdassa.

1. Tuotettaessa ja säilytettäessä liitteessä VI olevassa II osassa lueteltuja tuotteita unionissa saa käyttää vain niitä viininvalmistusmenetelmiä, jotka ovat sallittuja liitteen VII mukaisesti ja joista säädetään 65 artiklan 2 ja 3 kohdassa.

Ensimmäistä alakohtaa ei sovelleta

Ensimmäistä alakohtaa ei sovelleta

a) viinirypälemehuun ja tiivistettyyn viinirypälemehuun;

a) viinirypälemehuun ja tiivistettyyn viinirypälemehuun;

b) viinirypälemehun valmistukseen tarkoitettuun rypäleen puristemehuun ja tiivistettyyn rypäleen puristemehuun.

b) viinirypälemehun valmistukseen tarkoitettuun rypäleen puristemehuun ja tiivistettyyn rypäleen puristemehuun.

Viininvalmistusmenetelmiä saa käyttää ainoastaan kyseisten tuotteiden asianmukaisen valmistuksen, säilytyksen tai jälkikäsittelyn varmistamiseksi.

Viininvalmistusmenetelmiä saa käyttää ainoastaan kyseisten tuotteiden asianmukaisen valmistuksen, säilytyksen tai jälkikäsittelyn varmistamiseksi.

Liitteessä VI olevassa II osassa luetellut tuotteet on tuotettava unionissa noudattaen liitteessä VII vahvistettuja sääntöjä.

Liitteessä VI olevassa II osassa luetellut tuotteet on tuotettava unionissa noudattaen liitteessä VII vahvistettuja sääntöjä.

Liitteessä VI olevassa II osassa lueteltuja tuotteita ei saa pitää unionissa kaupan, jos

Liitteessä VI olevassa II osassa lueteltuja tuotteita ei saa pitää unionissa kaupan, jos

a) ne on valmistettu viininvalmistusmenetelmällä, joka ei ole sallittu unionissa; tai

a) ne on valmistettu viininvalmistusmenetelmällä, joka ei ole sallittu unionissa; tai

b) ne on valmistettu viininvalmistusmenetelmällä, joka ei ole sallittu kansallisella tasolla; tai

b) ne on valmistettu viininvalmistusmenetelmällä, joka ei ole sallittu kansallisella tasolla; tai

c) ne eivät ole liitteessä VII vahvistettujen sääntöjen mukaisia.

c) ne eivät ole liitteessä VII vahvistettujen sääntöjen mukaisia.

 

Tuotteet, joita ei saa viidennen alakohdan mukaisesti pitää kaupan, on hävitettävä. Poiketen tästä säännöstä jäsenvaltiot voivat sallia, että tiettyjä sellaisia tuotteita, joiden ominaisuudet jäsenvaltiot määrittävät, voidaan käyttää tislaamoissa, etikkavalmistamoissa tai teollisuudessa, edellyttäen, että tämä lupa ei kannusta käyttämään viininvalmistusmenetelmiä, jotka eivät ole sallittuja.

2. Salliessaan 59 artiklan 2 kohdan g alakohdassa tarkoitetun viininvalmistusmenetelmän komissio

2. Tehdessään ehdotuksia 1 kohdassa tarkoitetun viininvalmistusmenetelmän sallimiseksi komissio

a) ottaa huomioon Kansainvälisen viinijärjestön OIV:n suosittelemat ja julkaisemat viininvalmistus- ja määritysmenetelmät ja sellaisten viininvalmistusmenetelmien, jotka eivät ole vielä sallittuja, koekäytön tulokset;

a) ottaa huomioon Kansainvälisen viinijärjestön OIV:n suosittelemat ja julkaisemat viininvalmistus- ja määritysmenetelmät ja sellaisten viininvalmistusmenetelmien, jotka eivät ole vielä sallittuja, koekäytön tulokset;

b) ottaa huomioon ihmisten terveyden suojelemisen;

b) ottaa huomioon ihmisten terveyden suojelemisen;

c) ottaa huomioon mahdolliset riskit siitä, että kuluttajia johdetaan harhaan odotusten ja käsitysten suhteen, sekä tällaisten riskien poistamiseen käytettävien tiedotusmenetelmien saatavuuden ja käytettävyyden;

c) ottaa huomioon mahdolliset riskit siitä, että kuluttajia johdetaan harhaan hyvin vakiintuneiden tuotetta koskevien käsitysten ja vastaavien odotusten suhteen, sekä tällaisten riskien poistamiseen käytettävien tiedotusmenetelmien saatavuuden ja käytettävyyden;

d) varmistaa, että viinin luonnolliset ja olennaiset ominaisuudet säilyvät eikä asianomaisen tuotteen koostumus muutu merkittävästi;

d) varmistaa, että viinin luonnolliset ja olennaiset ominaisuudet säilyvät eikä asianomaisen tuotteen koostumus muutu merkittävästi;

e) varmistaa, että ympäristöstä huolehtimisen osalta noudatetaan hyväksyttävää vähimmäistasoa;

e) varmistaa, että ympäristöstä huolehtimisen osalta noudatetaan hyväksyttävää vähimmäistasoa;

f) noudattaa viininvalmistusmenetelmiä koskevia yleisiä sääntöjä ja liitteessä VII vahvistettuja sääntöjä.

f) noudattaa viininvalmistusmenetelmiä koskevia yleisiä sääntöjä ja liitteessä VII vahvistettuja sääntöjä.

3. Tarvittaessa komissio vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä 59 artiklan 3 kohdan d alakohdassa tarkoitettuja menetelmiä liitteessä VI olevassa II osassa lueteltujen tuotteiden osalta. Kyseisten menetelmien on perustuttava asiaa koskeviin OIV:n suosittelemiin ja julkaisemiin menetelmiin, elleivät ne olisi tehottomia tai epäasianmukaisia tavoiteltuun oikeutettuun päämäärään nähden. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 162 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

3. Edellä 59 artiklan 3 kohdan d alakohdassa tarkoitetut menetelmät liitteessä VI olevassa II osassa lueteltujen tuotteiden osalta hyväksytään perussopimuksen 43 artiklan 2 kohdassa vahvistettua tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen. Kyseisten menetelmien on perustuttava asiaa koskeviin OIV:n suosittelemiin ja julkaisemiin menetelmiin, elleivät ne olisi tehottomia tai epäasianmukaisia tavoiteltuun unionin päämäärään nähden.

Siihen asti kun tällaiset säännöt vahvistetaan, käytetään asianomaisen jäsenvaltion sallimia menetelmiä.

Siihen asti kun säännökset vahvistetaan, käytetään asianomaisen jäsenvaltion sallimia menetelmiä ja sääntöjä.

Or. en

 

Tarkistus  168

Ehdotus asetukseksi

65 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

65 artikla

65 artikla

Eräitä tuotteita ja aloja koskevat kansalliset säännöt

Eräitä tuotteita ja aloja koskevat kansalliset säännöt

1. Sen estämättä, mitä 59 artiklan 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat antaa tai pitää voimassa levitettävien rasvojen laatutasoja koskevat kansalliset sääntönsä. Näissä säännöissä on sallittava laatutasojen arviointi erityisesti käytettyjä raaka-aineita, tuotteiden aistinvaraisia ominaisuuksia sekä fyysistä ja mikrobiologista säilyvyyttä koskevin perustein.

1. Sen estämättä, mitä 59 artiklan 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat antaa tai pitää voimassa levitettävien rasvojen laatutasoja koskevat kansalliset sääntönsä. Näissä säännöissä on sallittava laatutasojen arviointi erityisesti käytettyjä raaka-aineita, tuotteiden aistinvaraisia ominaisuuksia sekä fyysistä ja mikrobiologista säilyvyyttä koskevin perustein.

Ensimmäisessä alakohdassa säädettyä vaihtoehtoa hyödyntävien jäsenvaltioiden on varmistettava, että mainituissa kansallisissa säännöissä vahvistettuja perusteita noudattavien toisten jäsenvaltioiden tuotteissa voidaan syrjimättömällä tavalla käyttää ilmaisuja, joissa kyseisten perusteiden ilmoitetaan täyttyvän.

Ensimmäisessä alakohdassa säädettyä vaihtoehtoa hyödyntävien jäsenvaltioiden on varmistettava, että mainituissa kansallisissa säännöissä vahvistettuja perusteita noudattavien toisten jäsenvaltioiden tuotteissa voidaan syrjimättömällä tavalla käyttää ilmaisuja, joissa kyseisten perusteiden ilmoitetaan täyttyvän.

2. Jäsenvaltiot voivat rajoittaa joidenkin viininvalmistusmenetelmien käyttöä tai kieltää niiden käytön ja säätää tiukemmista säännöistä unionin lainsäädännössä sallituille, alueellaan tuotetuille viineille vahvistaakseen suojatulla alkuperänimityksellä tai suojatulla maantieteellisellä merkinnällä varustettujen viinien sekä kuohuviinien ja väkevien viinien olennaisten ominaisuuksien säilymistä.

2. Jäsenvaltiot voivat rajoittaa joidenkin viininvalmistusmenetelmien käyttöä tai kieltää niiden käytön ja säätää tiukemmista säännöistä unionin lainsäädännössä sallituille, alueellaan tuotetuille viineille vahvistaakseen suojatulla alkuperänimityksellä tai suojatulla maantieteellisellä merkinnällä varustettujen viinien sekä kuohuviinien ja väkevien viinien olennaisten ominaisuuksien säilymistä.

3. Jäsenvaltiot voivat sallia sellaisten viininvalmistusmenetelmien, jotka eivät ole sallittuja, koekäytön edellytyksin, jotka komissio vahvistaa delegoiduilla säädöksillä 4 kohdan mukaisesti.

3. Jäsenvaltiot voivat sallia sellaisten viininvalmistusmenetelmien, jotka eivät ole sallittuja, koekäytön edellytyksin, jotka komissio vahvistaa delegoiduilla säädöksillä 4 kohdan mukaisesti.

4. Ottaen huomioon tarve varmistaa moitteeton ja avoin soveltaminen siirretään komissiolle 160 artiklan mukaisesti valta antaa delegoituja säädöksiä, joissa täsmennetään edellytykset, jotka koskevat tämän artiklan 1, 2 ja 3 kohdan soveltamista ja tämän artiklan 3 kohdassa tarkoitetuin kokeellisin menetelmin saatujen tuotteiden hallussapitoa, liikkuvuutta ja käyttöä.

4. Ottaen huomioon tarve varmistaa moitteeton ja avoin soveltaminen siirretään komissiolle 160 artiklan mukaisesti valta antaa delegoituja säädöksiä, joissa täsmennetään edellytykset, jotka koskevat tämän artiklan 1, 2 ja 3 kohdan soveltamista ja tämän artiklan 3 kohdassa tarkoitetuin kokeellisin menetelmin saatujen tuotteiden hallussapitoa, liikkuvuutta ja käyttöä.

 

4 a. Jäsenvaltiot voivat antaa tai pitää voimassa kaupan pitämisen vaatimuksia aloja tai tuotteita varten edellyttäen, että kyseiset vaatimukset ovat unionin oikeuden mukaisia.

Or. en

 

Tarkistus  169

Ehdotus asetukseksi

II osa – II osasto – I luku – 1 jakso – 3 a alajakso (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a ALAJAKSO

 

VAPAAEHTOISET VARATUT ILMAISUT

 

65 a artikla

 

Soveltamisala

 

Otetaan käyttöön vapaaehtoisten varattujen ilmaisujen järjestelmä, jolla autetaan lisäarvoa tuovia ominaispiirteitä tai ominaisuuksia omaavien maataloustuotteiden tuottajia välittämään sisämarkkinoilla tietoa näistä ominaispiirteistä tai ominaisuuksista sekä tuetaan ja täydennetään erityisesti ala- ja tuotekohtaisia kaupan pitämisen vaatimuksia.

 

65 b artikla

 

Nykyiset vapaaehtoiset varatut ilmaisut

 

1. Tämän asetuksen liitteessä VII a luetellaan vapaaehtoiset varatut ilmaisut, jotka kuuluvat tähän järjestelmään tämän asetuksen voimaantulopäivänä, sekä säädökset, joissa vahvistetaan kyseiset ilmaisut ja niiden käyttöedellytykset.

 

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut vapaaehtoiset varatut ilmaisut pysyvät voimassa, jollei niitä muuteta tai peruta 65 c artiklan nojalla.

 

65 c artikla

 

Vapaaehtoisten varattujen ilmaisujen varaaminen, muuttaminen ja peruminen

 

Kuluttajien odotusten, tieteellisen ja teknisen tiedon kehityksen, markkinatilanteen sekä kaupan pitämisen vaatimusten ja kansainvälisten standardien kehityksen huomioon ottamiseksi siirretään komissiolle valta antaa 160 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla

 

a) varataan uusi vapaaehtoinen varattu ilmaisu ja vahvistetaan sen käyttöedellytykset;

 

b) muutetaan vapaaehtoisen varatun ilmaisun käyttöedellytyksiä; tai

 

c) perutaan vapaaehtoinen varattu ilmaisu.

 

65 d artikla

 

Uudet vapaaehtoiset varatut ilmaisut

 

1. Ilmaisua voidaan pitää vapaaehtoisena varattuna lisäilmaisuna vain, jos se täyttää seuraavat perusteet:

 

a) ilmaisun on alakohtaisesti tarkasteltuna liityttävä johonkin tuotteen ominaispiirteeseen taikka tuotannon tai jalostuksen ominaisuuteen sekä johonkin kaupan pitämisen vaatimukseen;

 

b) ilmaisun käytön on tuotava tuotteelle lisäarvoa vastaavanlaisiin tuotteisiin verrattuna; ja

 

c) tuotteen on oltava ollut markkinoille saatettuna siten, että a alakohdassa tarkoitettu ominaispiirre tai ominaisuus on eritelty kuluttajille useissa jäsenvaltioissa.

 

Komissio ottaa huomioon asiaan liittyvät kansainväliset standardit sekä jo käytössä olevat, asianomaisia tuotteita tai aloja koskevat varatut ilmaisut.

 

2. Tässä järjestelmässä ei varata vapaaehtoisia ilmaisuja, jotka kuvaavat tuotteen teknisiä ominaisuuksia pakollisten kaupan pitämisen vaatimusten täyttämistä varten ja joiden tarkoitus ei ole välittää kuluttajille tietoa näistä tuoteominaisuuksista.

 

3. Joidenkin alojen erityispiirteiden ja kuluttajien odotusten huomioon ottamiseksi siirretään komissiolle valta antaa 160 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä yksityiskohtaisista säännöistä, joilla asetetaan 1 kohdassa tarkoitettujen vapaaehtoisten varattujen lisäilmaisujen luomiseen liittyvät vaatimukset.

 

65 e artikla

 

Vapaaehtoisten varattujen ilmaisujen käyttörajoitukset

 

1. Vapaaehtoista varattua ilmaisua voidaan käyttää ainoastaan kuvaamaan tuotteita, jotka täyttävät sovellettavat käyttöedellytykset.

 

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, ettei tuotemerkinnöistä aiheudu sekaannusta vapaaehtoisten varattujen ilmaisujen kanssa.

 

3. Siirretään komissiolle valta antaa 160 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä vapaaehtoisten varattujen ilmaisujen käyttöä koskevista säännöistä.

Or. en

 

Tarkistus  170

Ehdotus asetukseksi

66 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

66 artikla

66 artikla

Yleiset säännökset

Yleiset säännökset

Ottaen huomioon unionin ja eräiden kolmansien maiden välisen kaupan erityispiirteet ja eräiden maataloustuotteiden erityisluonne siirretään komissiolle 160 artiklan mukaisesti valta antaa delegoituja säädöksiä, joissa määritellään edellytykset, joilla tuontituotteiden katsotaan noudattavan unionin kaupan pitämisen vaatimuksia vastaavalla tasolla ja joiden ansiosta voidaan poiketa 58 artiklasta, sekä vahvistetaan säännöt, jotka koskevat kaupan pitämisen vaatimusten soveltamista unionista vietäviin tuotteisiin.

Ottaen huomioon unionin ja eräiden kolmansien maiden välisen kaupan erityispiirteet, eräiden maataloustuotteiden erityisluonne ja tarve taata, ettei kuluttajia johdeta harhaan hyvin vakiintuneiden tuotetta koskevien käsitysten ja odotusten suhteen, perussopimuksen 43 artiklan 2 kohdassa vahvistettua tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen voidaan ottaa käyttöön toimenpiteitä, joissa määritellään edellytykset, joilla tuontituotteiden katsotaan noudattavan unionin kaupan pitämisen vaatimuksia vastaavalla tasolla sekä vahvistetaan säännöt, jotka koskevat kaupan pitämisen vaatimusten soveltamista unionista vietäviin tuotteisiin.

Or. en

 

Tarkistus  171

Ehdotus asetukseksi

67 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

67 artikla

67 artikla

Viinin tuontia koskevat erityissäännökset

Viinin tuontia koskevat erityissäännökset

1. Jollei perussopimuksen 218 artiklan nojalla tehdyissä sopimuksissa toisin määrätä, viinien alkuperänimityksiä, maantieteellisiä merkintöjä ja päällysmerkintöjä koskevia säännöksiä, jotka esitetään tämän luvun 2 jaksossa ja tämän asetuksen 60 artiklassa tarkoitetuissa määritelmissä, nimityksissä ja myyntinimityksissä, sovelletaan unioniin tuotaviin, CN-koodeihin 2009 61, 2009 69 ja 2204 kuuluviin tuotteisiin.

1. Jollei perussopimuksen 218 artiklan nojalla tehdyissä sopimuksissa toisin määrätä, viinien alkuperänimityksiä, maantieteellisiä merkintöjä ja päällysmerkintöjä koskevia säännöksiä, jotka esitetään tämän luvun 2 jaksossa ja tämän asetuksen 60 artiklassa tarkoitetuissa määritelmissä, nimityksissä ja myyntinimityksissä, sovelletaan unioniin tuotaviin, CN-koodeihin 2009 61, 2009 69 ja 2204 kuuluviin tuotteisiin.

2. Jollei perussopimuksen 218 artiklan mukaisesti tehdyissä sopimuksissa toisin määrätä, tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tuotteet on tuotettava OIV:n suosittelemien ja julkaisemien tai unionin tässä asetuksessa sallimien viininvalmistusmenetelmien mukaisesti.

2. Jollei perussopimuksen 218 artiklan mukaisesti tehdyissä sopimuksissa toisin määrätä, tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tuotteet on tuotettava unionin tässä asetuksessa sallimien viininvalmistusmenetelmien mukaisesti.

 

Tästä kohdasta poikkeavat toimenpiteet on hyväksyttävä perussopimuksen 43 artiklan 2 kohdassa vahvistettua tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen.

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden tuonnin edellytyksenä on

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden tuonnin edellytyksenä on

a) komission julkaisemaan luetteloon sisältyvän toimivaltaisen viranomaisen tuotteen alkuperämaassa antama todistus siitä, että 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja säännöksiä noudatetaan;

a) komission julkaisemaan luetteloon sisältyvän toimivaltaisen viranomaisen tuotteen alkuperämaassa antama todistus siitä, että 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja säännöksiä noudatetaan;

b) tuotteen alkuperämaan nimeämän elimen tai viranomaisen laatima määritystodistus, jos tuotteet on tarkoitettu suoraan ihmisravinnoksi.

b) tuotteen alkuperämaan nimeämän elimen tai viranomaisen laatima määritystodistus, jos tuotteet on tarkoitettu suoraan ihmisravinnoksi.

Or. en

 

Tarkistus  172

Ehdotus asetukseksi

67 a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

67 a artikla

 

Siirretty säädösvalta

 

Siirretään komissiolle valta antaa 160 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan

 

a) liitteessä VI säädettyjen määritelmien ja myyntinimitysten tulkinta- ja täytäntöönpanosäännöt;

 

b) säännöt, jotka koskevat kansallisia menettelyjä sellaisten viinituotteiden markkinoilta poistamiseksi ja hävittämiseksi, jotka eivät täytä tämän asetuksen vaatimuksia.

Or. en

 

Tarkistus  173

Ehdotus asetukseksi

68 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

68 artikla

68 artikla

Täytäntöönpanovallan käyttäminen tarkastelumenettelyä noudattaen

Täytäntöönpanovallan käyttäminen tarkastelumenettelyä noudattaen

Komissio voi vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä tarvittavat toimenpiteet, jotka koskevat tämän jakson soveltamista ja erityisesti

Komissio voi vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä tarvittavat toimenpiteet, jotka koskevat tämän jakson soveltamista ja

a) kaupan pitämisen yleisvaatimuksen täytäntöönpanoa;

 

b) liitteessä VI säädettyjen määritelmien ja myyntinimitysten täytäntöönpanoa;

 

c) luettelon laatimista liitteessä VI olevan III osan 5 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetuista maidosta ja maitotuotteista ja liitteessä VI olevan VI osan kuudennen kohdan a alakohdassa tarkoitetuista levitettävistä rasvoista niiden ohjeellisten luetteloiden perusteella, joissa olevia tuotteita jäsenvaltiot pitävät alueellaan kyseisiä säännöksiä vastaavina ja jotka jäsenvaltioiden on lähetettävä komissiolle;

c) luettelon laatimista liitteessä VI olevan III osan 5 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetuista maidosta ja maitotuotteista ja liitteessä VI olevan VI osan kuudennen kohdan a alakohdassa tarkoitetuista levitettävistä rasvoista niiden ohjeellisten luetteloiden perusteella, joissa olevia tuotteita jäsenvaltiot pitävät alueellaan kyseisiä säännöksiä vastaavina ja jotka jäsenvaltioiden on lähetettävä komissiolle;

d) ala- tai tuotekohtaisten kaupan pitämisen vaatimusten täytäntöönpanoa mukaan lukien yksityiskohtaiset säännöt, jotka koskevat näytteidenottoa ja tuotteiden koostumuksen määrittämiseksi käytettäviä menetelmiä;

d) ala- tai tuotekohtaisten kaupan pitämisen vaatimusten täytäntöönpanoa mukaan lukien yksityiskohtaiset säännöt, jotka koskevat näytteidenottoa ja tuotteiden koostumuksen määrittämiseksi käytettäviä menetelmiä;

e) sen määrittelyä, onko tuotteita käsitelty sallittujen viininvalmistusmenetelmien vastaisesti;

e) sen määrittelyä, onko tuotteita käsitelty sallittujen viininvalmistusmenetelmien vastaisesti;

f) sallitun poikkeaman vahvistamista;

f) sallitun poikkeaman vahvistamista;

g) edellä olevan 66 artiklan täytäntöönpanoa.

g) edellä olevan 66 artiklan täytäntöönpanoa.

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 162 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 162 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en

 

Tarkistus  174

Ehdotus asetukseksi

69 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

69 artikla

69 artikla

Soveltamisala

Soveltamisala

1. Tässä jaksossa vahvistettuja alkuperänimityksiä, maantieteellisiä merkintöjä ja perinteisiä merkintöjä koskevia sääntöjä sovelletaan liitteessä VI olevan II osan 1, 3–6, 8, 9, 11, 15 ja 16 kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin.

1. Tässä jaksossa vahvistettuja alkuperänimityksiä, maantieteellisiä merkintöjä ja perinteisiä merkintöjä koskevia sääntöjä sovelletaan liitteessä VI olevan II osan 1, 3–6, 8, 9, 11, 15 ja 16 kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen sääntöjen perustana on

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen sääntöjen perustana on

a) kuluttajien ja tuottajien oikeutettujen etujen suojelu;

a) kuluttajien ja tuottajien oikeutettujen etujen suojelu;

b) kyseisten tuotteiden sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan varmistaminen; ja

b) kyseisten tuotteiden sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan varmistaminen; sekä

c) laatutuotteiden tuotannon edistäminen ja kansallisten laatupoliittisten toimenpiteiden salliminen.

c) laatujärjestelmien mukaisesti tuotettujen tuotteiden tuotannon edistäminen ja kansallisten laatupoliittisten toimenpiteiden salliminen.

Or. en

 

Tarkistus  175

Ehdotus asetukseksi

70 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

70 artikla

70 artikla

Määritelmät

Määritelmät

1. Tässä jaksossa sovelletaan seuraavia määritelmiä:

1. Tässä jaksossa sovelletaan seuraavia määritelmiä:

a) ’alkuperänimityksellä’ tarkoitetaan alueen, tietyn paikan tai poikkeuksellisissa ja asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa maan nimeä, jota käytetään kuvaamaan 69 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua tuotetta, joka on seuraavien vaatimusten mukainen:

a) ’alkuperänimityksellä’ tarkoitetaan alueen, tietyn paikan tai poikkeuksellisissa ja asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa maan nimeä, jota käytetään kuvaamaan 69 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua tuotetta, joka on seuraavien vaatimusten mukainen:

i) tuotteen laatu ja ominaisuudet johtuvat olennaisesti tai yksinomaan tietystä maantieteellisestä ympäristöstä luontoineen ja inhimillisine tekijöineen;

i) tuotteen laatu ja ominaisuudet johtuvat olennaisesti tai yksinomaan tietystä maantieteellisestä ympäristöstä luontoineen ja inhimillisine tekijöineen;

ii) tuotteen tuotannossa käytetyt rypäleet tulevat yksinomaan kyseiseltä maantieteelliseltä alueelta;

ii) tuotteen tuotannossa käytetyt rypäleet tulevat yksinomaan kyseiseltä maantieteelliseltä alueelta;

iii) tuotanto tapahtuu kyseisellä maantieteellisellä alueella; ja

iii) tuotanto tapahtuu kyseisellä maantieteellisellä alueella; ja

iv) tuote on saatu Vitis vinifera -lajiin kuuluvista rypälelajikkeista;

iv) tuote on saatu Vitis vinifera ‑lajiin kuuluvista rypälelajikkeista;

b) ’maantieteellisellä merkinnällä’ tarkoitetaan alueen, tietyn paikan tai poikkeuksellisissa ja asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa maan nimeä, jota käytetään kuvaamaan 69 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua tuotetta, joka on seuraavien vaatimusten mukainen:

b) ’maantieteellisellä merkinnällä’ tarkoitetaan alueen, tietyn paikan tai poikkeuksellisissa ja asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa maan nimeä, jota käytetään kuvaamaan 69 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua tuotetta, joka on seuraavien vaatimusten mukainen:

i) sen erityinen laatu, maine tai muut ominaisuudet johtuvat kyseisestä maantieteellisestä alkuperästä;

i) sen erityinen laatu, maine tai muut ominaisuudet johtuvat kyseisestä maantieteellisestä alkuperästä;

ii) vähintään 85 prosenttia sen tuotannossa käytetyistä rypäleistä tulee yksinomaan kyseiseltä maantieteelliseltä alueelta;

ii) vähintään 85 prosenttia sen tuotannossa käytetyistä rypäleistä tulee yksinomaan kyseiseltä maantieteelliseltä alueelta;

iii) sen tuotanto tapahtuu kyseisellä maantieteellisellä alueella; sekä

iii) sen tuotanto tapahtuu kyseisellä maantieteellisellä alueella; sekä

iv) se on saatu Vitis vinifera -lajiin kuuluvista rypälelajikkeista tai Vitis vinifera -lajin ja muiden Vitis-suvun lajien välisestä risteytyksestä.

iv) se on saatu Vitis vinifera -lajiin kuuluvista rypälelajikkeista tai Vitis vinifera ‑lajin ja muiden Vitis-suvun lajien välisestä risteytyksestä.

 

1 a. Edellä 1 kohdan a alakohdan iii alakohdassa ja b alakohdan iii alakohdassa tarkoitetaan "tuotannolla" kaikkia toimia rypäleiden korjuusta viininvalmistusprosessin loppuunsaattamiseen, tuotannon jälkeisiä prosesseja lukuun ottamatta.

 

Edellä 1 kohdan b alakohdan ii alakohdan soveltamiseksi enintään 15 prosenttia rypäleistä voi olla peräisin rajatun maantieteellisen alueen ulkopuolelta, mutta kyseisen osuuden on oltava peräisin siitä jäsenvaltiosta tai kolmannesta maasta, jossa rajattu alue sijaitsee.

 

Poiketen siitä, mitä 1 kohdan a alakohdan iii alakohdassa ja b alakohdan iii alakohdassa säädetään, ja sillä edellytyksellä että 71 artiklan 2 kohdan eritelmässä niin mainitaan, suojatulla alkuperänimityksellä tai maantieteellisellä merkinnällä varustettu tuote voidaan valmistaa viiniksi

 

a) alueella, joka sijaitsee asianomaisen rajatun alueen välittömässä läheisyydessä;

 

b) alueella, joka sijaitsee samassa hallinnollisessa yksikössä tai viereisessä hallinnollisessa yksikössä, kansallisen lainsäädännön mukaisesti;

 

c) silloin kun kyseessä on rajat ylittävä alkuperänimitys tai maantieteellinen merkintä tai silloin kun kahden tai useamman jäsenvaltion välillä taikka yhden tai useamman jäsenvaltion ja yhden tai useamman kolmannen maan välillä on tehty valvontatoimenpiteitä koskeva sopimus, alueella, joka sijaitsee asianomaisen rajatun alueen välittömässä läheisyydessä.

 

Poiketen siitä, mitä 1 kohdan a alakohdan iii alakohdassa säädetään, ja sillä edellytyksellä että 71 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa eritelmässä niin mainitaan, tuote voidaan valmistaa suojatulla alkuperänimityksellä varustetuksi kuohuviiniksi tai helmeileväksi viiniksi asianomaisen rajatun alueen välittömässä läheisyydessä sijaitsevan alueen ulkopuolella, jos tällainen käytäntö oli olemassa ennen 1 päivää maaliskuuta 1986.

2. Tiettyjä perinteisesti käytettyjä nimiä pidetään alkuperänimityksinä, jos ne

2. Tiettyjä perinteisesti käytettyjä nimiä pidetään alkuperänimityksinä, jos ne

a) kuvaavat viiniä;

a) kuvaavat viiniä;

b) viittaavat maantieteelliseen nimeen;

b) viittaavat maantieteelliseen nimeen;

c) ovat 1 kohdan a alakohdan i–iv alakohdassa tarkoitettujen edellytysten mukaisia; ja

c) ovat 1 kohdan a alakohdan i‑iv alakohdassa tarkoitettujen edellytysten mukaisia; ja

d) käyvät läpi menettelyn, jossa myönnetään tässä alajaksossa säädetty alkuperänimityksen tai maantieteellisen merkinnän suoja.

d) käyvät läpi menettelyn, jossa myönnetään tässä alajaksossa säädetty alkuperänimityksen tai maantieteellisen merkinnän suoja.

3. Alkuperänimitykset ja maantieteelliset merkinnät, mukaan lukien kolmansissa maissa sijaitseviin maantieteellisiin alueisiin liittyvät nimitykset ja merkinnät, voidaan suojata unionissa tässä alajaksossa vahvistettujen sääntöjen mukaisesti.

3. Alkuperänimitykset ja maantieteelliset merkinnät, mukaan lukien kolmansissa maissa sijaitseviin maantieteellisiin alueisiin liittyvät nimitykset ja merkinnät, voidaan suojata unionissa tässä alajaksossa vahvistettujen sääntöjen mukaisesti.

Or. en

 

Tarkistus  176

Ehdotus asetukseksi

71 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

71 artikla

71 artikla

Suojahakemukset

Suojahakemukset

1. Hakemuksen, jolla haetaan nimelle suojaa alkuperänimityksenä tai maantieteellisenä merkintänä, on sisällettävä tekninen asiakirja, jossa on

1. Hakemuksen, jolla haetaan nimelle suojaa alkuperänimityksenä tai maantieteellisenä merkintänä, on sisällettävä tekninen asiakirja, jossa on

a) suojattava nimi;

a) suojattava nimi;

b) hakijan nimi ja osoite;

b) hakijan nimi ja osoite;

c) jäljempänä 2 kohdassa tarkoitettu eritelmä; ja

c) jäljempänä 2 kohdassa tarkoitettu eritelmä; ja

d) yhtenäinen asiakirja, jossa esitetään yhteenveto 2 kohdassa tarkoitetusta eritelmästä.

d) yhtenäinen asiakirja, jossa esitetään yhteenveto 2 kohdassa tarkoitetusta eritelmästä.

2. Eritelmän tarkoituksena on antaa asianomaisille osapuolille mahdollisuus tarkistaa alkuperänimitykseen tai maantieteelliseen merkintään liittyvät tuotantoedellytykset.

2. Eritelmän tarkoituksena on antaa asianomaisille osapuolille mahdollisuus tarkistaa alkuperänimitykseen tai maantieteelliseen merkintään liittyvät tuotantoedellytykset.

 

Tällaisessa tuote-eritelmässä on oltava vähintään

 

a) suojattava nimi;

 

b) viinin tai viinien kuvaus ja erityisesti

 

i) kun kyse on viineistä, joilla on alkuperänimitys, niiden tärkeimmät analyyttiset ja aistinvaraiset ominaisuudet;

 

ii) viineistä, joilla on maantieteellinen merkintä, niiden tärkeimmät analyyttiset ominaisuudet sekä arviointi tai ilmoitus niiden aistinvaraisista ominaisuuksista;

 

c) viinin tai viinien valmistuksessa mahdollisesti käytettävät erityiset viininvalmistusmenetelmät ja viinin tai viinien valmistusta koskevat rajoitukset;

 

d) asianomaisen maantieteellisen alueen rajaus;

 

e) enimmäistuotos hehtaaria kohden;

 

f) maininta rypälelajikkeesta tai ‑lajikkeista, joista viini tai viinit on saatu;

 

g) tiedot 70 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tai tapauksesta riippuen 70 artiklan 1 kohdan b alakohdan i alakohdassa esitettyjen vaatimusten täyttymisestä;

 

h) tuotteen, jolla on suojattu alkuperänimitys tai suojattu maantieteellinen merkintä, tuotantoa koskevat unionin tai kansallisessa lainsäädännössä vahvistetut vaatimukset tai, jos jäsenvaltiot niin säätävät, suojattua alkuperänimitystä tai suojattua maantieteellistä merkintää hallinnoivan organisaation vahvistamat vaatimukset;

 

i) tuote-eritelmää koskevien säännösten noudattamisen tarkistamisesta huolehtivien viranomaisten tai laitosten nimet, osoitteet ja erityistehtävät.

 

Toisen alakohdan h alakohdassa tarkoitettujen vaatimusten on oltava puolueettomia ja syrjimättömiä sekä unionin lainsäädännön mukaisia.

3. Jos suojahakemus koskee kolmannessa maassa sijaitsevaa maantieteellistä aluetta, sen on sisällettävä 1 ja 2 kohdassa säädettyjen tietojen lisäksi todiste siitä, että kyseinen nimitys on suojattu alkuperämaassaan.

3. Jos suojahakemus koskee kolmannessa maassa sijaitsevaa maantieteellistä aluetta, sen on sisällettävä 1 ja 2 kohdassa säädettyjen tietojen lisäksi todiste siitä, että kyseinen nimitys on suojattu alkuperämaassaan.

Or. en

 

Tarkistus  177

Ehdotus asetukseksi

73 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

73 artikla

73 artikla

Alustava kansallinen menettely

Alustava kansallinen menettely

1. Edellä olevan 71 artiklan mukaisiin hakemuksiin, jotka koskevat alkuperänimityksen tai maantieteellisen merkinnän suojaa unionista peräisin oleville viineille, sovelletaan alustavaa kansallista menettelyä.

1. Edellä olevan 71 artiklan mukaisiin hakemuksiin, jotka koskevat alkuperänimityksen tai maantieteellisen merkinnän suojaa unionista peräisin oleville viineille, sovelletaan alustavaa kansallista menettelyä.

 

1 a. Suojahakemus on jätettävä siinä jäsenvaltiossa, jonka alueelta alkuperänimitys tai maantieteellinen merkintä on peräisin.

 

Jäsenvaltion on tutkittava suojaa koskeva hakemus sen tarkistamiseksi, onko se tässä alajaksossa vahvistettujen edellytysten mukainen.

 

Jäsenvaltion on varmistettava hakemuksen asianmukainen julkaiseminen kansallisella tasolla ja vahvistettava julkaisemista seuraava, vähintään kahden kuukauden pituinen ajanjakso, jonka aikana ehdotetusta suojasta voidaan esittää vastaväitteitä kirjallisesti. Vastaväitteet on esitettävä perustellun lausuman muodossa ja niitä voivat esittää luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt, jotka asuvat jäsenvaltion alueella tai ovat sijoittuneet sen alueelle ja joiden oikeutettua etua asia koskee.

2. Jos jäsenvaltio katsoo, että alkuperänimitys tai maantieteellinen merkintä ei ole vaatimusten mukainen taikka että se on yhteensopimaton unionin lainsäädännön kanssa, sen on hylättävä hakemus.

2. Jos jäsenvaltio katsoo, että alkuperänimitys tai maantieteellinen merkintä ei ole tässä alajaksossa vahvistettujen edellytysten mukainen taikka että se on yhteensopimaton unionin lainsäädännön kanssa, sen on hylättävä hakemus.

3. Jos jäsenvaltio katsoo asiaankuuluvien vaatimusten täyttyvän, sen on toteutettava kansallinen menettely, jolla varmistetaan eritelmän asianmukainen julkaiseminen ainakin internetissä.

3. Jos jäsenvaltio katsoo tässä alajaksossa vahvistettujen edellytysten täyttyvän, sen on:

 

a) varmistettava 71 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetun tuote-eritelmän asianmukainen julkaiseminen ainakin internetissä;

 

b) toimitettava komissiolle suojahakemus, joka sisältää seuraavat tiedot:

 

i) hakijan nimi ja osoite;

 

ii) 71 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettu yhtenäinen asiakirja;

 

iii) jäsenvaltion ilmoitus siitä, että se katsoo hakijan jättämän hakemuksen olevan edellytysten mukainen; sekä

 

iv) viittaus a alakohdassa tarkoitettuun julkaisemiseen.

 

Ensimmäisen alakohdan b alakohdassa tarkoitetut tiedot on toimitettava jollakin unionin virallisista kielistä tai niiden mukana on oltava virallinen käännös jollekin kyseisistä virallisista kielistä.

Or. en

 

Tarkistus  178

Ehdotus asetukseksi

79 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

79 artikla

79 artikla

Suhde tavaramerkkeihin

Suhde tavaramerkkeihin

1. Jos alkuperänimitys tai maantieteellinen merkintä on suojattu tämän asetuksen mukaisesti, tavaramerkin, jonka käyttö kuuluu 80 artiklan 2 kohdan soveltamisalaan ja joka koskee jotain liitteessä VI olevassa II osassa lueteltuun luokkaan kuuluvaa tuotetta, rekisteröinti on evättävä, jos tavaramerkin rekisteröintihakemus on t