Procedūra : 2011/0281(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B7-0080/2013

Pateikti tekstai :

B7-0080/2013

Debatai :

PV 12/03/2013 - 14
CRE 12/03/2013 - 14
PV 13/03/2013 - 6
CRE 13/03/2013 - 6

Balsavimas :

PV 13/03/2013 - 8.8
CRE 13/03/2013 - 8.8
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2013)0085

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO DĖL TARPINSTITUCINIŲ DERYBŲ PRADĖJIMO IR ĮGALIOJIMŲ
PDF 998kWORD 3478k
11.2.2013
PE503.601v02-00
 
B7-0080/2013

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 70 straipsnio 2 dalį ir 70a straipsnį


dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas (Vieno BRO reglamentas) (COM(2011) 0626 – C7‑0339/2011 – (COM(2012) 0535 – C7‑0310/2012 – 2011/0281(COD) – 2013/2529(RSP))


Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas (*)
(*) Derybų grupė: pirmininkas, pranešėjas ir šešėliniai pranešėjai

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento sprendimo dėl tarpinstitucinių derybų dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas (Vieno BRO reglamentas), pradėjimo ir įgaliojimų (COM(2011) 0626 – C7‑2011/0281 – 2011/0281(COD)) (COM(2012) 0535 – C7‑0310/2012 – 2011/0281(COD) 2013/2529(RSP))    
B7‑0080/2013

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pasiūlymą,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 70 straipsnio 2 dalį ir 70a straipsnį,

–   kadangi pasiūlyme dėl teisėkūros procedūra priimamo akto nurodytas finansinis paketas yra tik nuoroda teisėkūros institucijai ir negali būti nustatomas, kol nebus pasiektas susitarimas dėl pasiūlymo dėl reglamento, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa,

nusprendžia pradėti tarpinstitucines derybas remdamasis šiais įgaliojimais:

ĮGALIOJIMAI

 

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento

3 a nurodomoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

atsižvelgdami į Audito Rūmų nuomonę1,

 

____________________

 

1 OL C ... (nuomonė dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje)

Or. en

 

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento

4 a nurodomoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę1,

 

____________________

 

1 OL C 225, 2012 7 27.

Or. en

 

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1) Komisijos komunikate Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „BŽŪP artėjant 2020 m. Su aprūpinimu maistu, gamtos ištekliais ir teritorine pusiausvyra susijusių būsimų uždavinių sprendimas“ nustatyti galimi bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP), kuri bus įgyvendinama po 2013 m., uždaviniai, tikslai ir kryptys. Atsižvelgiant į debatų dėl to komunikato rezultatus, BŽŪP reformą reikėtų pradėti įgyvendinti 2014 m. sausio 1 d. Ši reforma turėtų apimti visas pagrindines BŽŪP priemones, įskaitant [...] Tarybos reglamentą (ES) Nr. [COM(2010)799], kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio rinkų organizavimas ir specialiosios tam tikriems žemės ūkio produktams taikomos nuostatos (vieno bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą). Atsižvelgiant į reformos mastą, tikslinga panaikinti Reglamentą (ES) Nr. [COM(2010)799] ir jį pakeisti nauju Vieno bendro žemės ūkio produktų rinkos organizavimo (BRO) reglamentu. Įgyvendinant reformą taip pat turėtų būti kiek įmanoma suderintos, racionalizuotos ir supaprastintos politikos nuostatos, visų pirma tos nuostatos, kurios taikomos keliems žemės ūkio sektoriams; tai būtų galima pasiekti, be kita ko, užtikrinant, kad Komisija deleguotaisiais aktais galėtų priimti neesmines tų priemonių nuostatas;

(1) Komisijos komunikate Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „BŽŪP artėjant 2020 m. Su aprūpinimu maistu, gamtos ištekliais ir teritorine pusiausvyra susijusių būsimų uždavinių sprendimas“ nustatyti galimi bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP), kuri bus įgyvendinama po 2013 m., uždaviniai, tikslai ir kryptys. Atsižvelgiant į debatų dėl to komunikato rezultatus, BŽŪP reformą reikėtų pradėti įgyvendinti 2014 m. sausio 1 d. Ši reforma turėtų apimti visas pagrindines BŽŪP priemones, įskaitant Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“). Atsižvelgiant į reformos mastą, tikslinga panaikinti Reglamentą (EB) Nr. 1234/2007 ir jį pakeisti nauju Vieno BRO reglamentu. Įgyvendinant reformą taip pat turėtų būti kiek įmanoma suderintos, racionalizuotos ir supaprastintos politikos nuostatos, visų pirma tos nuostatos, kurios taikomos keliems žemės ūkio sektoriams; tai būtų galima pasiekti, be kita ko, užtikrinant, kad Komisija deleguotaisiais aktais galėtų priimti neesmines tų priemonių nuostatas. Be to, reforma turi tęsti ankstesnių reformų kursą siekiant didesnio konkurencingumo ir rinkos orientavimo;

Or. en

 

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento

1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1a) įgyvendinant šį reglamentą reikėtų vadovautis Sąjungos aprūpinimo maistu politikos programos (COM(2010) 127) vystomojo bendradarbiavimo tikslais, ypač siekiant užtikrinti, kad naudojant BŽŪP priemones nebūtų kenkiama besivystančių šalių maisto gamybos pajėgumams, ilgalaikiam apsirūpinimo maistu saugumui ir tų šalių gyventojų galimybėms prasimaitinti, kartu laikantis Sąjungos vystomojo bendradarbiavimo politikos tikslų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 208 straipsnį;

Or. en

 

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento

1 b konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1b) vienas iš pagrindinių bendros žemės ūkio politikos tikslų turėtų būti užtikrinti valstybių narių apsirūpinimo maistu saugumą ir savarankiškumą, o tai reiškia, kad gamybos srityje reikalingos reguliavimo ir paskirstymo sistemos, leidžiančios šalims ir regionams vystyti savo gamybą tokiu būdu, kad jos galėtų kuo daugiau patenkinti savo poreikius. Be to, ypač svarbu gamintojų naudai išlyginti jėgų pusiausvyrą maisto gamybos grandinėje;

Or. en

 

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2) ypač svarbu, kad Komisija, atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama tuos aktus, konsultuotųsi su atitinkamais asmenimis, įskaitant ekspertus. Rengdama ir sudarydama deleguotuosius aktus, Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų laiku, tuo pačiu metu ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai;

(2) siekiant užtikrinti tinkamą šiuo reglamentu nustatytos tvarkos veikimą, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kad Komisija galėtų papildyti ar iš dalies keisti tam tikras neesmines šio reglamento nuostatas. Reikėtų patikslinti nuostatas, kurioms šie įgaliojimai gali būti taikomi, ir įgaliojimų suteikimo sąlygas. Ypač svarbu, kad Komisija, atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama tuos aktus, konsultuotųsi su atitinkamais asmenimis, įskaitant ekspertus. Ruošdama ir rengdama deleguotuosius aktus Komisija turėtų užtikrinti, kad susiję dokumentai būtų tuo pačiu metu tinkamai persiųsti Europos Parlamentui ir Tarybai;

Or. en

 

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3) pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 43 straipsnio 3 dalį (toliau – Sutartis) Taryba patvirtina kainų, rinkliavų, pagalbos ir kiekybinių apribojimų nustatymo priemones. Siekiant aiškumo, tuo atveju, kai taikoma Sutarties 43 straipsnio 3 dalis, šiame reglamente turėtų būti aiškiai nurodyta, kad Taryba priims priemones vadovaudamasi minėta nuostata;

Išbraukta.

Or. en

 

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4) į šį reglamentą turėtų būti įtrauktos visos pagrindinės vieno BRO nuostatos. Nustatant kainas, rinkliavas, pagalbą ir kiekybinius apribojimus tam tikrais atvejais būtinai atsižvelgiama į šias pagrindines nuostatas;

(4) į šį reglamentą turėtų būti įtrauktos visos pagrindinės Vieno BRO nuostatos. Apskritai, nustatant kainas, rinkliavas, pagalbą ir kiekybinius apribojimus būtinai atsižvelgiama į šias pagrindines nuostatas;

Or. en

 

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl reglamento

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a) reikėtų atsižvelgti į Europos Komisijos nustatytus būsimos bendros žemės ūkio politikos tikslus tvaraus gamtos išteklių valdymo, apsirūpinimo maistu saugumo, žemės ūkio veiklos visoje Europoje, proporcingo regionų vystymosi, Europos Sąjungos ūkių konkurencingumo ir BŽŪP supaprastinimo srityse;

Or. en

 

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl reglamento

5 b konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5b) ūkininkams ypač svarbu, kad būtų supaprastintos administracinės bendros žemės ūkio politikos įgyvendinimo taisyklės, tačiau nebūtų pernelyg standartizuoti kriterijai, kuriuos taikant neatsižvelgiama į specifinius vietos ir regioninius ypatumus;

Or. en

 

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7) šiame reglamente ir kituose pagal Sutarties 43 straipsnį priimtuose teisės aktuose daroma nuoroda į Kombinuotosios nomenklatūros produktų aprašymą ir jos pozicijas bei subpozicijas. Iš dalies pakeitus Bendrojo muitų tarifo nomenklatūrą gali reikėti techniškai priderinti tuos reglamentus. Komisija turėtų būti įgaliota priimti įgyvendinimo priemones, kuriomis tie reglamentai būtų priderinami. Siekiant aiškumo ir paprastumo turėtų būti panaikintas 1979 m. vasario 5 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 234/79 dėl žemės ūkio produktams taikomos Bendrojo muitų tarifo nomenklatūros patikslinimo tvarkos, kuriame numatyti tokie įgaliojimai, o tie įgaliojimai turėtų būti įtraukti į dabartinį reglamentą;

(7) šiame reglamente daroma nuoroda į Kombinuotosios nomenklatūros produktų aprašymą ir jos pozicijas bei subpozicijas. Iš dalies pakeitus Bendrojo muitų tarifo nomenklatūrą gali reikėti techniškai priderinti šį reglamentą. Pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti aktus. Siekiant aiškumo ir paprastumo turėtų būti panaikintas 1979 m. vasario 5 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 234/79 dėl žemės ūkio produktams taikomos Bendrojo muitų tarifo nomenklatūros patikslinimo tvarkos, kuriame numatyti tokie įgaliojimai, o naują patikslinimo tvarką reikėtų įtraukti į dabartinį reglamentą;

Or. fr

 

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11) siekiant atsižvelgti į vaisių ir daržovių, taip pat perdirbtų vaisių ir daržovių sektorių ypatumus, Komisija turėtų būti įgaliota pagal Sutarties 290 straipsnį priimti tam tikrus teisės aktus, kuriais nustatomi tų produktų prekybos metai;

Išbraukta.

Or. fr

 

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl reglamento

12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(12a) valstybės intervenciją į rinką reikėtų vykdyti kaip kraštutinę priemonę tik siekiant stabilizuoti per didelį kainų svyravimą dėl laikinos perteklinės paklausos Europos rinkoje. Valstybės intervencija neturėtų būti naudojamasi kaip struktūrinio gamybos pertekliaus stabilizavimo priemone;

Or. en

 

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl reglamento

13 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13) siekiant aiškumo ir skaidrumo nuostatos turėtų turėti bendrą struktūrą, tačiau kartu turėtų būti tęsiama kiekviename sektoriuje vykdoma politika. Todėl referencines kainas reikėtų atskirti nuo intervencinių kainų, o pastarąsias apibrėžti, visų pirma, aiškiai nurodant, kad tik valstybės intervencijos atveju taikomos intervencinės kainos atitinka taikomas nustatytas kainas, nurodytas PPO susitarimo dėl žemės ūkio 3 priedo 8 dalies pirmajame sakinyje (t. y. pagal kainų skirtumą nustatoma parama). Šiomis aplinkybėmis turėtų būti laikoma, kad intervencija į rinką gali būti valstybės intervencija arba kitokia intervencija, kurią vykdant netaikomi ex-ante nustatyti kainų rodikliai;

(13) siekiant aiškumo ir skaidrumo nuostatos turėtų turėti bendrą struktūrą, tačiau kartu turėtų būti tęsiama kiekviename sektoriuje vykdoma politika. Todėl referencines kainas reikėtų atskirti nuo intervencinių kainų, o pastarąsias apibrėžti, visų pirma, aiškiai nurodant, kad tik valstybės intervencijos atveju taikomos intervencinės kainos atitinka taikomas nustatytas kainas, nurodytas PPO susitarimo dėl žemės ūkio 3 priedo 8 dalies pirmajame sakinyje (t. y. pagal kainų skirtumą nustatoma parama). Taip pat turėtų būti laikoma, kad intervencija į rinką gali būti valstybės intervencija ir parama privačiam sandėliavimui arba kitokia intervencija, kurią vykdant iš dalies ar visiškai netaikomi ex-ante nustatyti kainų rodikliai;

Or. en

 

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14) atsižvelgiant į tvarką, kuri taikyta laikantis ankstesnio bendro rinkų organizavimo principų ir įgytą patirtį, prireikus kiekviename sektoriuje intervencijos sistemą turėtų būti galima taikyti tam tikrais metų laikotarpiais, kuriais ji turėtų būti taikoma nuolat arba pradedama taikyti atsižvelgiant į rinkos kainas;

(14) atsižvelgiant į tvarką, kuri taikyta laikantis ankstesnio bendro rinkų organizavimo principų, ir įgytą patirtį, turėtų būti galima kiekviename sektoriuje taikyti valstybės intervencijos sistemą arba pradėti ją taikyti nuolat, atsižvelgiant į rinkos kainas, kai tik yra akivaizdus jos taikymo poreikis;

Or. en

 

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16) šiame reglamente turėtų būti numatyta galimybė realizuoti vykdant valstybės intervenciją supirktus produktus. Tokių priemonių turėtų būti imtasi taip, kad būtų išvengta rinkos sutrikimų ir kad būtų užtikrintos vienodos galimybės įsigyti prekių bei vienodos pirkėjų teisės;

(16) šiame reglamente turėtų būti numatyta galimybė realizuoti vykdant valstybės intervenciją supirktus produktus. Tokių priemonių turėtų būti imamasi taip, kad būtų išvengta rinkos sutrikdymų, kad būtų užtikrintos vienodos galimybės įsigyti prekių ir vienodas požiūris į pirkėjus, ir kad būtų galima skirti produktus maisto skirstymo labiausiai nepasiturintiems Sąjungos asmenims programai;

Or. en

 

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl reglamento

16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(16a) Sąjungos skerdenų klasifikavimo skalės galvijienos, kiaulienos, avienos ir ožkienos sektoriuose yra labai svarbios kainų registravimui ir intervencinių priemonių taikymui tuose sektoriuose. Be to, jos padeda didinti rinkos skaidrumą;

Or. en

 

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl reglamento

16 b konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(16b) teikiant paramą privačiam sandėliavimui, turi būti siekiama jos tikslų – stabilizuoti rinkas ir padėti užtikrinti tinkamą žemės ūkiu besiverčiančios bendruomenės gyvenimo lygį. Todėl ši priemonė turėtų būti pradėta taikyti ne tik atsižvelgiant į rodiklius, susijusius su rinkos kaina, bet taip pat reaguojant į ypač sudėtingą ekonominę padėtį rinkose, visų pirma padėtį, darančią didelę įtaką ūkininkų pelno maržoms;

Or. en

 

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl reglamento

22 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(22) siekiant standartizuoti įvairių produktų pateikimą ir taip padidinti rinkos skaidrumą, pagerinti kainų registravimą ir rinkos intervencinių priemonių – valstybės intervencijos ir privataus sandėliavimo – taikymą, Komisija turėtų būti įgaliota pagal Sutarties 290 straipsnį priimti tam tikrus teisės aktus, kuriais nustatomos galvijienos, kiaulienos, avienos ir ožkienos sektoriuose taikytinos Sąjungos skerdenų klasifikavimo skalės;

(22) siekiant standartizuoti įvairių produktų pateikimą ir taip padidinti rinkos skaidrumą, pagerinti kainų registravimą ir rinkos intervencinių priemonių – valstybės intervencijos ir privataus sandėliavimo – taikymą, taip pat siekiant atsižvelgti į Sąjungos ypatumus, technikos raidą ir sektorių poreikius, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti aktus, kad būtų pritaikytos ir atnaujintos galvijienos, kiaulienos, avienos ir ožkienos sektoriuose taikytinos Sąjungoje naudojamos skerdenų klasifikavimo skalės;

Or. en

 

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl reglamento

23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(23a) siekiant stiprinti ir papildyti dabartines rinkų valdymo priemones ir užtikrinti sklandų jų veikimą, reikėtų įgyvendinti priemonę, grindžiamą privačiu pasiūlos valdymu ir įvairių ūkio subjektų koordinavimu. Ši priemonė pripažintoms tinkamo rinkos dydžio gamintojų organizacijų asociacijoms turėtų suteikti galimybę prekybos metais pašalinti produktą iš rinkos;

Or. en

 

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl reglamento

23 b konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(23b) kad ši priemonė neturėtų BŽŪP tikslams priešingo poveikio ar nekenktų sklandžiam vidaus rinkos veikimui, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti aktus, kuriais būtų nustatytos taisyklės dėl šios priemonės veikimo ir pradėjimo ją taikyti. Be to, siekiant užtikrinti, kad ši priemonė būtų suderinama su Sąjungos teisės aktais, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti aktus, susijusius su šios priemonės finansavimo taisyklėmis, įskaitant atvejus, kuriais, Komisijos manymu, turėtų būti teikiama parama privačiam sandėliavimui;

Or. en

 

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl reglamento

25 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(25) reikėtų skatinti vaikus vartoti vaisius, daržoves ir pieno produktus, be kitų priemonių, nuolat didinant vaisių ir daržovių dalį vaikų mityboje tuo metu, kai formuojasi jų mitybos įpročiai. Todėl reikėtų skatinti skirti Sąjungos pagalbą, kuria visiškai arba taikant bendro finansavimo principą finansuojamas tokių produktų tiekimas vaikams mokymo įstaigose;

(25) skatinant vaikus įgyti sveikos mitybos įpročius, reikėtų juos raginti vartoti vaisius, daržoves ir pieno produktus, be kitų priemonių, nuolat didinant vaisių ir daržovių dalį vaikų mityboje tuo metu, kai formuojasi jų mitybos įpročiai. Todėl reikėtų skatinti skirti Sąjungos pagalbą, kuria visiškai arba taikant bendro finansavimo principą finansuojamas tokių produktų tiekimas vaikams mokymo įstaigose, ikimokyklinio ugdymo ir kitose užklasinio ugdymo įstaigose. Šios programos dabar ir ateityje padės siekti BŽŪP tikslų, įskaitant ūkių pajamų didinimą, rinkų stabilizavimą ir tiekimo saugumą;

Or. en

 

Pakeitimas  23

Pasiūlymas dėl reglamento

26 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(26) siekiant užtikrinti patikimą tų programų biudžeto valdymą, reikėtų nustatyti atitinkamas kiekvienos programos nuostatas. Sąjungos pagalba neturėtų pakeisti esamų nacionalinių vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programų finansavimo. Atsižvelgiant į biudžeto apribojimus, valstybėms narėms vis dėlto turėtų būti suteikta galimybė savo finansinį įnašą į tokias programas pakeisti privačiojo sektoriaus įnašais. Kad vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programa būtų veiksminga, valstybės narės turėtų numatyti papildomas priemones, už kurias jos galėtų skirti nacionalinę pagalbą;

(26) siekiant užtikrinti patikimą tų programų biudžeto valdymą, reikėtų nustatyti atitinkamas kiekvienos programos nuostatas. Sąjungos pagalba neturėtų pakeisti esamų nacionalinių vaisių, daržovių ir pieno produktų vartojimo skatinimo mokyklose programų finansavimo. Atsižvelgiant į biudžeto apribojimus, valstybėms narėms vis dėlto turėtų būti suteikta galimybė savo finansinį įnašą į tokias nacionalines vaisių ir daržovių vartojimo skatinimo mokyklose programas pakeisti privačiojo sektoriaus įnašais. Kad vaisių ir daržovių vartojimo skatinimo mokyklose programa būtų veiksminga, valstybės narės turėtų numatyti papildomas priemones, už kurias jos galėtų skirti nacionalinę pagalbą;

Or. en

 

Pakeitimas  24

Pasiūlymas dėl reglamento

27 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(27) siekiant skatinti vaikų sveikos mitybos įpročius, užtikrinti veiksmingą bei tikslingą Europos fondų naudojimą ir skleisti informaciją apie šią programą, Komisija turėtų būti įgaliota pagal Sutarties 290 straipsnį priimti tam tikrus teisės aktus, kuriais reglamentuojama vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programa, visų pirma nuostatos, susijusios su produktais, kurie neatitinka programos reikalavimų; programos tiksline grupe; nacionalinėmis arba regioninėmis strategijomis, kurias, norėdamos gauti pagalbą, turi parengti valstybės narės, įskaitant papildomas priemones; pagalbos paraiškų teikėjų tvirtinimu ir atranka; objektyviais pagalbos paskirstymo valstybėms narėms kriterijais; preliminariu pagalbos paskirstymu valstybėms narėms ir pagalbos perskirstymo valstybėms narėms atsižvelgiant į gautas paraiškas metodu; pagalbos skyrimo reikalavimus atitinkančiomis išlaidomis, įskaitant galimybę nustatyti tokių išlaidų bendrą viršutinę ribą, ir reikalavimu, kad dalyvaujančios valstybės narės viešai skelbtų, jog programa yra subsidijuojama;

(27) siekiant užtikrinti, kad programa būtų veiksmingai įgyvendinama, siekiant nustatytų jos tikslų, užtikrinti veiksmingą bei tikslingą Europos fondų naudojimą ir skleisti informaciją apie šią pagalbos programą, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti tam tikrus aktus, kuriais reglamentuojama vaisių ir daržovių vartojimo skatinimo mokyklose programa, visų pirma nuostatos, susijusios su produktais, kurie neatitinka programos reikalavimų, programos tiksline grupe, nacionalinėmis arba regioninėmis strategijomis, kurias, norėdamos gauti pagalbą, turi parengti valstybės narės, įskaitant papildomas priemones, pagalbos paraiškų teikėjų tvirtinimu ir atranka, papildomais preliminaraus pagalbos paskirstymo kriterijais ir pagalbos perskirstymo valstybėms narėms atsižvelgiant į gautas paraiškas metodu, pagalbos skyrimo reikalavimus atitinkančiomis išlaidomis, įskaitant galimybę nustatyti tokių išlaidų bendrą viršutinę ribą, stebėsena ir vertinimu bei sąlygų, kuriomis valstybės narės viešai skelbia informaciją apie savo dalyvavimą pagalbos programoje ir viešai skelbia, kad programa yra subsidijuojama Sąjungos lėšomis, nustatymu;

Or. en

 

Pakeitimas  25

Pasiūlymas dėl reglamento

28 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(28) siekiant atsižvelgti į kintančias pieno produktų vartojimo tendencijas ir pieno produktų rinkos naujoves ir pokyčius, užtikrinti, kad atitinkami pagalbos gavėjai ir pareiškėjai įgytų teisę gauti pagalbą, ir skleisti informaciją apie pagalbos schemą, Komisija turėtų būti įgaliota pagal Sutarties 290 straipsnį priimti tam tikrus teisės aktus, kuriais reglamentuojama pieno vartojimo skatinimo mokyklose programa, visų pirma nuostatos dėl programos reikalavimus atitinkančių produktų; nacionalinių arba regioninių strategijų, kurias, norėdamos gauti pagalbą, turi parengti valstybės narės, ir programos tikslinės grupės; pagalbos skyrimo sąlygų; užstato, kuriuo užtikrinamas įsipareigojimų vykdymas, kai mokamas pagalbos avansas, pateikimo; stebėsenos bei vertinimo ir reikalavimo, kad mokymo įstaigos praneštų apie tai, jog programa yra subsidijuojama;

(28) siekiant užtikrinti programos veiksmingumą siekiant jos nustatytų tikslų, užtikrinti, kad atitinkami pagalbos gavėjai ir pareiškėjai įgytų teisę gauti pagalbą, ir skleisti informaciją apie pagalbos programą, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti tam tikrus aktus, kuriais reglamentuojama pieno vartojimo skatinimo mokyklose programa, visų pirma nuostatos dėl programos reikalavimus atitinkančių produktų, nacionalinių arba regioninių strategijų, kurias, norėdamos gauti pagalbą, turi parengti valstybės narės, ir programos tikslinės grupės, pagalbos paraiškų teikėjų tvirtinimo ir atrankos, pagalbos skyrimo sąlygų, užstato, kuriuo užtikrinamas įsipareigojimų vykdymas, kai mokamas pagalbos avansas, pateikimo, stebėsenos ir vertinimo, sąlygų, kuriomis valstybės narės viešai skelbia informaciją apie savo dalyvavimą pagalbos programoje ir viešai skelbia, kad programa yra subsidijuojama Sąjungos lėšomis, nustatymo;

Or. en

 

Pakeitimas  26

Pasiūlymas dėl reglamento

28 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(28a) Komisija turėtų apsvarstyti, ar reikėtų pateikti pasiūlymą dėl programų, pagal kurias būtų skatinamas ne vien pieno, vaisių ir daržovių produktų vartojimas mokyklose;

Or. en

 

Pakeitimas  27

Pasiūlymas dėl reglamento

29 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(29) pagalbos kanapių augintojų organizacijoms schema taikoma tik vienoje valstybėje narėje. Siekiant sudaryti lankstesnes sąlygas ir suderinti šiame sektoriuje taikomą metodą su kituose sektoriuose taikomais metodais, pagalbos schema turėtų būti daugiau nebetaikoma, o paliekama galimybė gamintojų organizacijas remti pagal kaimo plėtros priemones;

Išbraukta.

Or. en

 

Pakeitimas  28

Pasiūlymas dėl reglamento

31 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(31) siekiant užtikrinti, kad alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių sektoriaus ūkio subjektų organizacijoms teikiama pagalba atitiktų savo tikslą – pagerinti alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių produkcijos kokybę ir užtikrinti, kad alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių sektoriaus ūkio subjektų organizacijos laikytųsi savo įpareigojimų, Komisija turėtų būti įgaliota pagal Sutarties 290 straipsnį priimti tam tikrus teisės aktus, kuriais nustatomos ūkio subjektų organizacijų, kurioms bus taikoma pagalbos schema, patvirtinimo sąlygos ir tokio patvirtinimo galiojimo sustabdymo arba panaikinimo sąlygos; Sąjungos finansavimo reikalavimus atitinkančios priemonės; Sąjungos finansavimo skyrimas konkrečioms priemonėms; Sąjungos finansavimo reikalavimų neatitinkanti veikla bei išlaidos; darbo programų atrankos bei tvirtinimo tvarka ir reikalavimas pateikti užstatą;

(31) siekiant užtikrinti, kad alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių sektoriaus ūkio subjektų organizacijoms teikiama pagalba atitiktų savo tikslą – pagerinti alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių produkcijos kokybę ir užtikrinti, kad alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių sektoriaus gamintojų organizacijos ar tarpšakinės organizacijos laikytųsi savo įpareigojimų, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti tam tikrus aktus, kuriais nustatomos gamintojų organizacijų ar tarpšakinių organizacijų, kurioms bus taikoma pagalbos schema, patvirtinimo sąlygos ir tokio patvirtinimo galiojimo sustabdymo, panaikinimo arba atsisakymo jį suteikti sąlygos, išsamiai apibūdintos Sąjungos finansavimo reikalavimus atitinkančios priemonės, Sąjungos finansavimo skyrimas konkrečioms priemonėms, Sąjungos finansavimo reikalavimų neatitinkanti veikla bei išlaidos, darbo programų atrankos bei tvirtinimo tvarka ir reikalavimas pateikti užstatą;

Or. en

 

Pakeitimas  29

Pasiūlymas dėl reglamento

32 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(32) šiame reglamente vaisiai ir daržovės, kurie apima parduoti skirtus vaisius bei daržoves ir perdirbti skirtus vaisius ir daržoves, atskiriami nuo perdirbtų vaisių ir daržovių. Su gamintojų organizacijomis, veiklos programomis ir Sąjungos finansine pagalba susijusios taisyklės taikomos tik vaisiams ir daržovėms, taip pat tik perdirbti skirtiems vaisiams ir daržovėms;

(32) šiame reglamente vaisiai ir daržovės, kurie apima parduoti kaip šviežius produktus skirtus vaisius bei daržoves ir perdirbti skirtus vaisius ir daržoves, atskiriami nuo perdirbtų vaisių ir daržovių;

Or. en

 

Pakeitimas  30

Pasiūlymas dėl reglamento

33 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(33a) siekiant užtikrinti didesnį vaisių ir daržovių sektoriaus veiklos programų, ypač krizių prevencijos ir valdymo priemonių, veiksmingumą, jas turėtų įgyvendinti tinkamo rinkos dydžio subjektai. Todėl svarbu skatinti gamintojų organizacijų asociacijas teikti ir valdyti visas veiklos programas, krizių prevencijos ir valdymo priemones ar jų dalį;

Or. en

 

Pakeitimas  31

Pasiūlymas dėl reglamento

35 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(35) visų sektorių gamintojų grupių kūrimąsi visose valstybėse narėse reikėtų remti pagal kaimo plėtros politiką, todėl speciali parama vaisių ir daržovių sektoriui turėtų būti nutrauktą;

(35) visų sektorių gamintojų grupių kūrimąsi visose valstybėse narėse reikėtų remti pagal kaimo plėtros politiką, todėl speciali parama jų kūrimui vaisių ir daržovių sektoriuje turėtų būti nutraukta. Ši parama neturėtų iškreipti vienodų ūkininkų ir gamintojų organizacijų veiklos sąlygų vidaus rinkoje;

Or. en

 

Pakeitimas  32

Pasiūlymas dėl reglamento

40 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(40) viena pagrindinių nacionalinių paramos programų priemonių turėtų būti Sąjungos vynų pardavimo skatinimas ir prekyba jais trečiosiose valstybėse. Atsižvelgiant į restruktūrizavimo ir konversijos veiklos teigiamą struktūrinį poveikį vyno sektoriui, šią veiklą ir toliau reikėtų finansuoti. Be to, parama turėtų būti teikiama investicijoms į vyno sektorių, kuriomis siekiama gerinti įmonių ekonominius rezultatus. Parama šalutiniams produktams distiliuoti turėtų būti teikiama valstybėms narėms, kurios šia priemone norėtų pasinaudoti siekdamos užtikrinti vyno kokybę ir kartu tausoti aplinką;

(40) viena pagrindinių nacionalinių paramos programų priemonių turėtų būti Sąjungos vynų pardavimo skatinimas ir prekyba jais Sąjungoje ir trečiosiose valstybėse. Atsižvelgiant į šių programų svarbą Europos vyno sektoriaus konkurencingumui, taip pat reikėtų teikti paramą moksliniams tyrimams ir vystymo priemonėms. Atsižvelgiant į restruktūrizavimo ir konversijos veiklos teigiamą struktūrinį poveikį vyno sektoriui, šią veiklą ir toliau reikėtų finansuoti. Be to, parama turėtų būti teikiama investicijoms į vyno sektorių, kuriomis siekiama gerinti įmonių ekonominius rezultatus. Parama šalutiniams produktams distiliuoti turėtų būti teikiama valstybėms narėms, kurios šia priemone norėtų pasinaudoti siekdamos užtikrinti vyno kokybę ir kartu tausoti aplinką;

Or. en

 

Pakeitimas  33

Pasiūlymas dėl reglamento

42 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(42) nuostatos dėl paramos vynmedžių augintojams teikimo suteikiant teisę gauti išmoką, kaip nuspręsta valstybių narių, pripažintos galutinėmis. Todėl galima teikti tik tokią paramą, dėl kurios iki 2011 m. gruodžio 1 d. nusprendžia valstybės narės pagal Reglamento (ES) Nr. [COM(2010)799] 137 straipsnį ir pagal toje nuostatoje numatytas sąlygas;

Išbraukta.

Or. en

 

Pakeitimas  34

Pasiūlymas dėl reglamento

43 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(43) siekiant užtikrinti, kad vyno sektoriaus paramos programos atitiktų savo tikslus ir kad būtų tikslingai naudojami Europos fondai, Komisija turėtų būti įgaliota pagal Sutarties 290 straipsnį priimti tam tikrus teisės aktus, kuriais nustatomos taisyklės, susijusios su atsakomybe už išlaidas, patirtas nuo dienos, kurią paramos programos gaunamos arba keičiamos, iki dienos, kurią jos gali būti pradėtos taikyti; paramos priemonių atitikties reikalavimams kriterijais, paramos skyrimo reikalavimus atitinkančių išlaidų ir veiksmų rūšimis, paramos skyrimo reikalavimų neatitinkančiomis priemonėmis ir didžiausiu kiekvienai priemonei taikomu paramos dydžiu; jau pradėtų taikyti paramos programų pakeitimais; reikalavimais, pagal kuriuos būtų teikiama išankstinė išmoka, ir tos išmokos ribiniais dydžiais, įskaitant reikalavimą išankstinės išmokos atveju pateikti užstatą; įgyvendinant paramos programas taikomomis bendrosiomis nuostatomis ir apibrėžtimis; siekiu išvengti netinkamo paramos priemonių naudojimo ir dvigubo projektų finansavimo; gamintojų įpareigojimu pašalinti vyno gamybos šalutinius produktus, šio įpareigojimo išimtimis, siekiant išvengti papildomos administracinės naštos, ir nuostatomis dėl savanoriško distiliatorių sertifikavimo; paramos priemonių įgyvendinimo reikalavimų, taikomų valstybėms narėms, ir apribojimų, kuriais užtikrinamas derėjimas su paramos priemonių taikymo sritimi, nustatymu; išmokomis paramos gavėjams, įskaitant per draudimo tarpininkus mokamas išmokas;

(43) siekiant užtikrinti, kad vyno sektoriaus paramos programos atitiktų savo tikslus ir kad būtų tikslingai naudojami Europos fondai, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti tam tikrus aktus, kuriais nustatomos taisyklės, susijusios su atsakomybe už išlaidas, patirtas nuo dienos, kurią paramos programos gaunamos arba keičiamos, iki dienos, kurią jos gali būti pradėtos taikyti, paramos priemonių atitikties reikalavimams kriterijais, paramos skyrimo reikalavimus atitinkančių išlaidų ir veiksmų rūšimis, paramos skyrimo reikalavimų neatitinkančiomis priemonėmis ir didžiausiu kiekvienai priemonei taikomu paramos dydžiu, jau pradėtų taikyti paramos programų pakeitimais, reikalavimais, pagal kuriuos būtų teikiama išankstinė išmoka, ir tos išmokos ribiniais dydžiais, įskaitant reikalavimą išankstinės išmokos atveju pateikti užstatą, siekiu išvengti netinkamo paramos priemonių naudojimo ir dvigubo projektų finansavimo, gamintojų įpareigojimu pašalinti vyno gamybos šalutinius produktus, šio įpareigojimo išimtimis, siekiant išvengti papildomos administracinės naštos, ir nuostatomis dėl savanoriško distiliatorių sertifikavimo, paramos priemonių įgyvendinimo reikalavimų, taikomų valstybėms narėms, ir apribojimų, kuriais užtikrinamas derėjimas su paramos priemonių taikymo sritimi, nustatymu, išmokomis paramos gavėjams, įskaitant per draudimo tarpininkus mokamas išmokas;

Or. en

 

Pakeitimas  35

Pasiūlymas dėl reglamento

44 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(44) bitininkystei būdinga gamybos sąlygų ir produktyvumo įvairovė, taip pat gamybos ir prekybos veiklą vykdančių ūkio subjektų išsisklaidymas ir įvairovė. Be to, atsižvelgiant į pastaraisiais metais keliose valstybėse narėse išplitusią varozę ir į dėl tos ligos kilusias su medaus gamyba susijusias problemas, veiksmų vis dar turi būti imamasi Sąjungos lygmeniu, nes varozės negalima visiškai išnaikinti ir ji turi būti gydoma naudojant patvirtintus produktus. Atsižvelgiant į tokias aplinkybes ir siekiant pagerinti bitininkystės produktų gamybą ir prekybą jais Sąjungoje, kas trejus metus turėtų būti rengiamos tam sektoriui skirtos nacionalinės programos, kurių tikslas – pagerinti bendras bitininkystės produktų gamybos ir prekybos jais sąlygas. Šias nacionalines programas turėtų iš dalies finansuoti Sąjunga;

(44) bitininkystei būdinga gamybos sąlygų ir produktyvumo įvairovė, taip pat gamybos ir prekybos veiklą vykdančių ūkio subjektų išsisklaidymas ir įvairovė. Be to, atsižvelgiant į pastaraisiais metais keliose valstybėse narėse padidėjusį tam tikro pobūdžio bičių šeimų susirgimų skaičių, ypač išplitusią varozę, ir į dėl tos ligos kilusias su medaus gamyba susijusias problemas, Sąjunga toliau turi vykdyti suderintus veiksmus, įgyvendinama Europos Sąjungos veterinarijos politiką, nes varozės negalima visiškai išnaikinti ir ji turi būti gydoma naudojant patvirtintus produktus. Atsižvelgiant į tokias aplinkybes ir siekiant pagerinti bičių sveikatą ir bitininkystės produktų gamybą ir prekybą jais Sąjungoje, kas trejus metus turėtų būti rengiamos tam sektoriui skirtos nacionalinės programos, kurių tikslas – pagerinti bendras bitininkystės produktų gamybos ir prekybos jais sąlygas. Šias nacionalines programas turėtų iš dalies finansuoti Sąjunga;

Or. en

 

Pakeitimas  36

Pasiūlymas dėl reglamento

45 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(45) siekiant užtikrinti, kad bitininkystei skirtos Sąjungos lėšos būtų naudojamos tikslingai, Komisija turėtų būti įgaliota pagal Sutarties 290 straipsnį priimti tam tikrus teisės aktus, kuriais nustatomos priemonės, kurios gali būti įtrauktos į bitininkystės programas; su nacionalinių programų turiniu susijusių įpareigojimų taisyklės, tų programų kūrimo ir susijusių tyrimų taisyklės, taip pat Sąjungos finansinio įnašo skyrimo kiekvienai dalyvaujančiai valstybei narei sąlygos;

(45) siekiant užtikrinti, kad bitininkystei skirtos Sąjungos lėšos būtų naudojamos tikslingai, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti tam tikrus aktus, kuriais nustatomos išsamiai apibūdintos priemonės, kurios gali būti įtrauktos į bitininkystės programas; su nacionalinių programų turiniu susijusių įpareigojimų taisyklės, tų programų kūrimo ir susijusių tyrimų taisyklės, taip pat Sąjungos finansinio įnašo skyrimo kiekvienai dalyvaujančiai valstybei narei sąlygos;

Or. en

 

Pakeitimas  37

Pasiūlymas dėl reglamento

48 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(48a) viena iš pagrindinių nacionalinių paramos programų priemonių turėtų būti Sąjungos žemės ūkio produktų pardavimo skatinimas ir prekyba jais Sąjungoje ir trečiosiose šalyse;

Or. en

 

Pakeitimas  38

Pasiūlymas dėl reglamento

50 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(50) siekiant užtikrinti, kad visi produktai būtų geros ir tinkamos prekinės kokybės, ir nepažeidžiant 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 178/2002, nustatančio maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiančio Europos maisto saugos tarnybą ir nustatančio su maisto saugos klausimais susijusias procedūras, minėtame Komisijos komunikate numatytas pagrindinis bendrasis prekybos standartas turėtų būti taikomas produktams, kuriems netaikomi konkretiems sektoriams arba produktams skirti prekybos standartai. Kai tokie produktai atitinka taikytiną atitinkamą tarptautinį standartą, jie turėtų būti laikomi atitinkančiais bendrąjį prekybos standartą;

(50) siekiant užtikrinti, kad visi produktai būtų geros ir tinkamos prekinės kokybės, ir nepažeidžiant 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 178/2002, nustatančio maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiančio Europos maisto saugos tarnybą ir nustatančio su maisto saugos klausimais susijusias procedūras, minėtame Komisijos komunikate numatytas pagrindinis bendrasis prekybos standartas turėtų būti taikomas produktams, kuriems netaikomi konkretiems sektoriams arba produktams skirti prekybos standartai. Kai tokie produktai atitinka taikytiną atitinkamą tarptautinį standartą, jie turėtų būti laikomi atitinkančiais bendrąjį prekybos standartą. Tačiau nepažeidžiant Sąjungos teisės aktų ir netrukdant sklandžiam vidaus rinkos veikimui, valstybėms narėms turėtų būti palikta galimybė priimti ar toliau taikyti nacionalines nuostatas, susijusias su sektoriais ar produktais, kurie reglamentuojami taikant bendrąjį prekybos standartą, arba sektoriais ar produktais, kurie reglamentuojami taikant konkrečius prekybos standartus, tuo atveju, kai nuostatos nėra aiškiai suderintos su šiuo reglamentu;

Or. en

 

Pakeitimas  39

Pasiūlymas dėl reglamento

53 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(53a) prekybos standartai turėtų būti aiškiai suskirstyti į privalomas taisykles ir neprivalomus nustatytuosius terminus. Neprivalomais nustatytaisiais terminais turėtų būti toliau skatinama parama prekybos standartų tikslams, todėl į šių nuorodų taikymo sritį turėtų patekti tik Sutarčių I priede išvardyti produktai;

Or. en

 

Pakeitimas  40

Pasiūlymas dėl reglamento

53 b konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(53b) atsižvelgiant į šio reglamento tikslus ir siekiant aiškumo, esamus neprivalomus nustatytuosius terminus reikėtų reglamentuoti šiuo reglamentu;

Or. en

 

Pakeitimas  41

Pasiūlymas dėl reglamento

54 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(54) atsižvelgiant į vartotojų poreikį gauti tinkamą ir skaidrią informaciją apie produktą, kiekvienu atskiru atveju turėtų būti įmanoma nustatyti atitinkamo geografinio lygmens ūkininkavimo vietą, kartu atsižvelgiant į kai kurių sektorių, visų pirma perdirbtų žemės ūkio produktų sektoriaus, ypatumus;

(54) atsižvelgiant į vartotojų poreikį gauti tinkamą ir skaidrią informaciją apie produktą, kiekvienu atskiru atveju turėtų būti įmanoma nustatyti atitinkamo geografinio lygmens ūkininkavimo vietą, taip pat atsižvelgiant į tai, kad neišsami ir neteisinga informacija gali daryti įtaką atitinkamos teritorijos ekonomikai ir gamybai, kartu atsižvelgiant į kai kurių sektorių, visų pirma perdirbtų žemės ūkio produktų sektoriaus, regioninius ypatumus;

Or. en

 

Pakeitimas  42

Pasiūlymas dėl reglamento

56 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(56) reikėtų numatyti specialias iš trečiųjų valstybių importuojamiems produktams taikomas taisykles, jei trečiosiose valstybėse galiojančiomis nacionalinėmis nuostatomis leidžiama nukrypti nuo prekybos standartų ir jei užtikrinamas tų nuostatų lygiavertiškumas Sąjungos teisės aktams;

(56) reikėtų numatyti specialias pagal Sutarties 43 straipsnio 2 dalyje nustatytą įprastą teisėkūros procedūrą priimamas iš trečiųjų valstybių importuojamiems produktams taikomas taisykles, kuriomis apibrėžiama, kokiomis sąlygomis laikoma, kad importuojami produktai atitinka reikiamą Sąjungos reikalavimų lygį prekybos standartų srityje, ir leidžiama taikyti priemones, kuriomis nukrypstama nuo taisyklių, pagal kurias produktai Sąjungoje turi būti parduodami tik laikantis šių standartų. Taip pat reikėtų nustatyti prekybos standartų taikymo iš Sąjungos eksportuojamiems produktams taisykles;

Or. en

 

Pakeitimas  43

Pasiūlymas dėl reglamento

58 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(58) siekiant reaguoti į padėties rinkoje pokyčius ir atsižvelgiant į kiekvieno sektoriaus ypatumus, Komisija turėtų būti įgaliota pagal Sutarties 290 straipsnį priimti tam tikrus teisės aktus, kuriais priimami arba keičiami su bendruoju prekybos standartu susiję reikalavimai arba leidžiama nuo jų nukrypti, arba priimamos atitikties tam standartui taisyklės;

(58) siekiant reaguoti į padėties rinkoje pokyčius ir atsižvelgiant į kiekvieno sektoriaus ypatumus, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti tam tikrus aktus, kuriais priimamos išsamios taisyklės dėl bendrų prekybos standartų, taip pat keičiami su bendruoju prekybos standartu susiję reikalavimai arba leidžiama nuo jų nukrypti, arba priimamos atitikties tam standartui taisyklės;

Or. en

 

Pakeitimas  44

Pasiūlymas dėl reglamento

61 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(61) siekiant atsižvelgti į Sąjungos prekybos su tam tikromis trečiosiomis valstybėmis ypatumus, kai kurių žemės ūkio produktų savitumą ir kiekvieno sektoriaus ypatumus, Komisija turėtų būti įgaliota pagal Sutarties 290 straipsnį priimti tam tikrus teisės aktus, kuriais nustatomas kiekvienam prekybos standartui taikomas leistinas nuokrypis, kurį viršijus visa produktų partija laikoma neatitinkančia standarto, ir taisyklės, kuriomis apibrėžiama, kokiomis sąlygomis laikoma, kad importuojamų produktų atitiktis Sąjungos reikalavimams dėl prekybos standartų yra lygiavertė ir kuriomis leidžiama taikyti priemones, kuriomis nukrypstama nuo taisyklių, kad produktai Sąjungoje būtų parduodami tik pagal tokius standartus, taip pat nustatomos prekybos standartų taikymo iš Sąjungos eksportuojamiems produktams taisyklės;

(61) siekiant atsižvelgti į kai kurių žemės ūkio produktų savitumą ir kiekvieno sektoriaus ypatumus, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti tam tikrus aktus, kuriais nustatomas kiekvienam prekybos standartui taikomas leistinas nuokrypis, kurį viršijus visa produktų partija laikoma neatitinkančia standarto;

Or. en

 

Pakeitimas  45

Pasiūlymas dėl reglamento

69 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(69) siekiant atsižvelgti į gamybos konkrečioje geografinėje vietovėje ypatumus, užtikrinti produktų kokybę bei atsekamumą ir gamintojų ar ūkio subjektų teisėtas teises ar interesus, Komisija turėtų būti įgaliota pagal Sutarties 290 straipsnį priimti tam tikrus teisės aktus, kuriais nustatomi konkrečios geografinės vietovės ribų nustatymo principai ir su gamyba konkrečioje geografinėje vietovėje susijusios apibrėžtys, apribojimai ir leidžiančios nukrypti nuostatos; sąlygos, pagal kurias į produktų specifikacijas gali būti įtraukti papildomi reikalavimai; produktų specifikacijos sudedamosios dalys; pareiškėjų, galinčių teikti kilmės vietos nuorodos arba geografinės nuorodos apsaugos paraišką, tipus; tvarką, kuri turi būti taikoma kilmės vietos nuorodos arba geografinės nuorodos apsaugos paraiškai, įskaitant preliminarias nacionalines procedūras, Komisijos atliekamą tikrinimą, prieštaravimo procedūrą, saugomos kilmės vietos nuorodos ar saugomos geografinės nuorodos keitimo, panaikinimo ir nuorodos tipo pakeitimo procedūrą; kelių valstybių paraiškoms taikoma tvarką; tvarką, taikomą su trečiosios valstybės geografinėmis vietovėmis susijusioms paraiškoms; datą, nuo kurios nuoroda saugoma; su produkto specifikacijų pakeitimais susijusią tvarką ir dieną, kurią pakeitimas įsigalioja;

(69) siekiant atsižvelgti į gamybos konkrečioje geografinėje vietovėje ypatumus, užtikrinti produktų kokybę bei atsekamumą ir gamintojų ar ūkio subjektų teisėtas teises ar interesus, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti tam tikrus aktus, kuriais nustatomos papildomos išsamios taisyklės, susijusios su konkrečios geografinės vietovės ribų nustatymu, ir su gamyba konkrečioje geografinėje vietovėje susiję apribojimai ir leidžiančios nukrypti nuostatos, sąlygos, pagal kurias į produktų specifikacijas gali būti įtraukti papildomi reikalavimai, produktų specifikacijos sudedamosios dalys, pareiškėjų, galinčių teikti kilmės vietos nuorodos arba geografinės nuorodos apsaugos paraišką, tipai, tvarka, kuri turi būti taikoma kilmės vietos nuorodos arba geografinės nuorodos apsaugos paraiškai, įskaitant preliminarias nacionalines procedūras, Komisijos atliekamas tikrinimas, prieštaravimo procedūra, saugomos kilmės vietos nuorodos ar saugomos geografinės nuorodos keitimo, panaikinimo ir nuorodos tipo pakeitimo procedūra, kelių valstybių paraiškoms taikoma tvarka, tvarka, taikoma su trečiosios valstybės geografinėmis vietovėmis susijusioms paraiškoms; data, nuo kurios nuoroda saugoma; su produkto specifikacijų pakeitimais susijusi tvarka ir diena, kurią pakeitimas įsigalioja;

Or. en

 

Pakeitimas  46

Pasiūlymas dėl reglamento

70 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(70) siekiant užtikrinti tinkamą apsaugą ir kad šio reglamento nuostatų dėl vynų pavadinimų, kuriems apsauga suteikta prieš 2009 m. rugpjūčio 1 d., taikymas nekenktų ūkio subjektams ir kompetentingoms institucijoms, Komisija turėtų būti įgaliota pagal Sutarties 290 straipsnį priimti tam tikrus teisės aktus, kuriais nustatomi su saugomu pavadinimu susiję patvirtinimo apribojimai ir pereinamojo laikotarpio nuostatos, susijusios su vynų pavadinimais, kuriuos valstybės narės prieš 2009 m. rugpjūčio 1 d. pripažino kaip kilmės vietos nuorodas arba geografines nuorodas; preliminarios nacionalinės procedūros; vynais, pateiktais rinkai arba paženklintais iki konkrečios datos, ir produkto specifikacijų pakeitimais;

Išbraukta.

Or. en

 

Pakeitimas  47

Pasiūlymas dėl reglamento

74 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(74) siekiant užtikrinti atitiktį esamai ženklinimo tvarkai ir su ženklinimu bei pateikimu susijusioms horizontalioms taisyklėms, taip pat atsižvelgti į vyno sektoriaus ypatumus, užtikrinti sertifikavimo, patvirtinimo ir tikrinimo procedūrų veiksmingumą bei teisėtus ūkio subjektų interesus ir siekiant, kad nebūtų pakenkta ūkio subjektams, Komisija turėtų būti įgaliota pagal Sutarties 290 straipsnį priimti tam tikrus teisės aktus, kuriais nustatomos išskirtinės aplinkybės, kuriomis leidžiama nenurodyti terminų „saugoma kilmės vietos nuoroda“ arba „saugoma geografinė nuoroda“, taip pat kuriais reglamentuojamas ženklinimo duomenų, išskyrus numatytuosius šiame reglamente, pateikimas ir naudojimas, nustatomi tam tikri privalomi duomenys bei neprivalomi duomenys ir pateikimas, taip pat kuriais nustatomos būtinos vynų, kuriems suteikta kilmės vietos nuoroda ar geografinė nuoroda ir kurių atitinkama kilmės vietos nuoroda ar geografinė nuoroda atitinka būtinus reikalavimus, ženklinimo bei pateikimo priemonės ir kuriais reglamentuojamas vynas, pateiktas rinkai ir paženklintas prieš 2009 m. rugpjūčio 1 d., taip pat kuriais numatomos nuo ženklinimo ir pateikimo reikalavimų leidžiančios nukrypti nuostatos;

(74) siekiant užtikrinti atitiktį esamai ženklinimo tvarkai ir su ženklinimu bei pateikimu susijusioms horizontalioms taisyklėms, taip pat atsižvelgti į vyno sektoriaus ypatumus, užtikrinti sertifikavimo, patvirtinimo ir tikrinimo procedūrų veiksmingumą bei teisėtus ūkio subjektų interesus ir siekiant, kad nebūtų pakenkta ūkio subjektams, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti tam tikrus aktus, kuriais nustatomos išskirtinės aplinkybės, kuriomis leidžiama nenurodyti terminų „saugoma kilmės vietos nuoroda“ arba „saugoma geografinė nuoroda“, taip pat kuriais reglamentuojamas ženklinimo duomenų, išskyrus numatytuosius šiame reglamente, pateikimas ir naudojimas, nustatomi tam tikri privalomi duomenys bei neprivalomi duomenys ir pateikimas, taip pat kuriais nustatomos būtinos vynų, kuriems suteikta kilmės vietos nuoroda ar geografinė nuoroda ir kurių atitinkama kilmės vietos nuoroda ar geografinė nuoroda atitinka būtinus reikalavimus, ženklinimo bei pateikimo priemonės ir kuriais reglamentuojamas vynas, pateiktas rinkai ir paženklintas prieš 2009 m. rugpjūčio 1 d., taip pat kuriais numatomos nuo eksportuojamų produktų ženklinimo ir pateikimo reikalavimų leidžiančios nukrypti nuostatos;

Or. en

 

Pakeitimas  48

Pasiūlymas dėl reglamento

77 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(77) reikėtų nustatyti tam tikrus vynininkystės metodus ir vyno gamybos apribojimus, visų pirma susijusius su kupažavimu ir tam tikrų rūšių vynuogių misos, vynuogių sulčių ir šviežių vynuogių iš trečiųjų valstybių naudojimu. Kad užtikrintų atitiktį tarptautiniams standartams, Komisija, nustatydama papildomus vynininkystės metodus, turėtų paprastai remtis Tarptautinės vynuogių ir vyno organizacijos (angl. International Organisation of Vine and Wine, OIV) rekomenduojamais vynininkystės metodais;

(77) reikėtų nustatyti tam tikrus vynininkystės metodus ir vyno gamybos apribojimus, visų pirma susijusius su kupažavimu ir tam tikrų rūšių vynuogių misos, vynuogių sulčių ir šviežių vynuogių iš trečiųjų valstybių naudojimu. Kad užtikrintų atitiktį tarptautiniams standartams, Komisija, teikdama pasiūlymus dėl papildomų vynininkystės metodų, turėtų paprastai remtis Tarptautinės vynuogių ir vyno organizacijos (angl. International Organisation of Vine and Wine, OIV) rekomenduojamais vynininkystės metodais;

Or. en

 

Pakeitimas  49

Pasiūlymas dėl reglamento

82 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(82a) dėl ekonominių, socialinių ir aplinkosaugos priežasčių, taip pat atsižvelgiant į teritorijų planavimo kaimo vietovėse, kuriose tradiciškai auginamos vynuogės, politiką ir siekiant daugiau, nei tik reikalavimas išlaikyti Europos vyno produktų įvairovę, gerą vardą ir kokybę, dabartinė vyno sektoriuje taikoma sodinimo teisių sistema turėtų būti išlaikyta bent iki 2030 m.;

Or. en

 

Pakeitimas  50

Pasiūlymas dėl reglamento

83 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(83) deramai cukraus gamybos įmonių ir cukrinių runkelių augintojų teisių ir įpareigojimų pusiausvyrai užtikrinti po to, kai pasibaigs kvotų sistemos galiojimas, vis tiek bus reikalingos specialios priemonės. Todėl turėtų būti nustatytos tipinės jų susitarimus reglamentuojančios nuostatos;

(83) deramai cukraus gamybos įmonių ir cukrinių runkelių augintojų teisių ir įpareigojimų pusiausvyrai užtikrinti cukraus sektoriuje reikalingos specialios priemonės. Todėl turėtų būti nustatytos tipinės jų susitarimus reglamentuojančios nuostatos;

Or. en

 

Pakeitimas  51

Pasiūlymas dėl reglamento

84 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(84) siekiant atsižvelgti į cukraus sektoriaus ypatumus ir visų suinteresuotųjų šalių interesus, Komisija turėtų būti įgaliota pagal Sutarties 290 straipsnį dėl tokių susitarimų, visų pirma dėl runkelių pirkimą, tiekimą, perėmimą ir atsiskaitymą už juos reglamentuojančių sąlygų, priimti tam tikrus teisės aktus;

(84) siekiant atsižvelgti į cukraus sektoriaus ypatumus ir visų suinteresuotųjų šalių interesus, turėtų būti nustatytos taisyklės dėl tokių susitarimų, visų pirma dėl runkelių pirkimą, tiekimą, perėmimą ir atsiskaitymą už juos reglamentuojančių sąlygų;

Or. en

 

Pakeitimas  52

Pasiūlymas dėl reglamento

84 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(84a) siekiant sudaryti sąlygas runkelių augintojams visiškai prisitaikyti prie radikalios cukraus sektoriuje įgyvendintos 2006 m. reformos ir toliau stengtis išlaikyti konkurencingumą, kaip jie tai darė nuo reformos pradžios, dabartinę kvotų sistemą reikėtų taikyti iki 2019–2020 prekybos metų pabaigos. Todėl Komisijai reikėtų leisti skirstyti gamybos kvotas valstybėms narėms, 2006 m. atsisakiusioms visų savo kvotų;

Or. en

 

Pakeitimas  53

Pasiūlymas dėl reglamento

84 b konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(84b) dėl Europos cukraus rinkoje jaučiamos didelės ir nuolatinės įtampos reikia sukurti mechanizmą, kuriuo, kol tai būtina, nekvotinis cukrus būtų pateikiamas į vidaus rinką tokiomis pačiomis sąlygomis, kokios taikomos kvotiniam cukrui. Šiuo mechanizmu tuo pat metu turėtų būti leidžiamas papildomas importas taikant nulinį muitą, siekiant užtikrinti pakankamą žaliavų kiekį Sąjungos cukraus rinkoje ir išlaikyti struktūrinę šios rinkos pusiausvyrą;

Or. en

 

Pakeitimas  54

Pasiūlymas dėl reglamento

84 c konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(84c) atsižvelgiant į tai, kad kvotų sistema galutinai bus panaikinta 2020 m., Komisija iki 2018 m. liepos 1 d. Parlamentui ir Tarybai turėtų pateikti ataskaitą apie tinkamas procedūras, susijusias su dabartinių cukraus kvotų susitarimų nutraukimu ir dėl sektoriaus ateities 2020 m. panaikinus kvotas, kartu su kitais pasiūlymais, kurie reikalingi siekiant paruošti visą sektorių laikotarpiui po 2020 m. Iki 2014 m. gruodžio 31 d. Komisija taip pat turėtų pateikti ataskaitą apie tiekimo grandinės Sąjungos cukraus sektoriuje veikimą;

Or. en

 

Pakeitimas  55

Pasiūlymas dėl reglamento

85 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(85) gamintojų organizacijos ir jų asociacijos gali padėti koncentruoti pasiūlą ir skleisti gerąją patirtį. Tarpšakinės organizacijos gali labai padėti sudaryti sąlygas tiekimo grandinės šalių dialogui, taip pat skleisti gerąją patirtį ir užtikrinti rinkos skaidrumą. Todėl šiuo metu galiojančios tokių organizacijų ir jų asociacijų apibrėžimo ir pripažinimo taisyklės, taikomos tam tikriems sektoriams, turėtų būti suderintos, racionalizuotos ir išplėstos taip, kad pagal ES teisės normas tokios organizacijos ir jų asociacijos, pateikusios prašymą, būtų pripažįstamos visuose sektoriuose;

(85) gamintojų organizacijos ir jų asociacijos gali padėti koncentruoti pasiūlą, skatinti pardavimus, atkurti pusiausvyrą vertės grandinėje ir skleisti gerąją patirtį, ypač siekiant įgyvendinti Sutarties 39 straipsnyje nurodytus tikslus, visų pirma tikslą stabilizuoti gamintojų pajamas, inter alia, suteikiant galimybes šių organizacijų nariams naudotis rizikos valdymo priemonėmis, gerinant prekybą, koncentruojant pasiūlą, derantis dėl sutarčių ir taip stiprinant gamintojų derybinę galią;

Or. en

 

Pakeitimas  56

Pasiūlymas dėl reglamento

85 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(85a) tarpšakinės organizacijos gali atlikti svarbų vaidmenį sudarant sąlygas tiekimo grandinės šalių dialogui, taip pat skleidžiant gerąją patirtį ir užtikrinant rinkos skaidrumą;

Or. en

 

Pakeitimas  57

Pasiūlymas dėl reglamento

85 b konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(85b) todėl šiuo metu galiojančias gamintojų organizacijų, jų asociacijų ir tarpšakinių organizacijų apibrėžimo ir pripažinimo taisykles, taikomas tam tikriems sektoriams, reikėtų suderinti, racionalizuoti ir išplėsti taip, kad būtų sudaryta galimybė pripažinimui pateikus prašymą pagal šiuo reglamentu reglamentuojamus įstatus visuose sektoriuose. Ypač svarbu pagal Bendrijos teisės aktus nustatytais gamintojų organizacijų pripažinimo ir įstatų kriterijais užtikrinti, kad šios organizacijos būtų steigiamos ūkininkų, demokratiškai nustatančių bendrą organizacijos politiką ir priimančių sprendimus dėl jos vidaus veikimo, iniciatyva;

Or. en

 

Pakeitimas  58

Pasiūlymas dėl reglamento

87 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(87) gyvų augalų, galvijienos, kiaulienos, avienos ir ožkienos, kiaušinių ir paukštienos sektoriuose turėtų būti numatyta galimybė priimti tam tikras priemones, kurios padėtų lengviau pritaikyti pasiūlą prie rinkos poreikių ir kartu galėtų padėti stabilizuoti rinkas bei užtikrinti deramą žemės ūkiu besiverčiančios bendruomenės gyvenimo lygį;

(87) turėtų būti numatyta galimybė priimti tam tikras priemones, kurios padėtų lengviau pritaikyti pasiūlą prie rinkos poreikių ir kartu galėtų padėti stabilizuoti rinkas bei užtikrinti deramą žemės ūkiu besiverčiančios bendruomenės gyvenimo lygį;

Or. en

 

Pakeitimas  59

Pasiūlymas dėl reglamento

88 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(88) siekiant paskatinti gamintojų organizacijas, jų asociacijas ir tarpšakines organizacijas imtis veiksmų, kuriais pasiūla būtų lengviau pritaikyta prie rinkos poreikių, išskyrus veiksmus, susijusius su pašalinimu iš rinkos, Komisija turėtų būti įgaliota pagal Sutarties 290 straipsnį priimti tam tikrus teisės aktus, kuriais nustatomos gyvų augalų, galvijienos, kiaulienos, avienos ir ožkienos, triušienos, kiaušinių ir paukštienos sektorių priemonės, kuriomis siekiama gerinti kokybę; skatinti geriau organizuoti gamybą, perdirbimą ir prekybą, sudaryti palankesnes sąlygas registruoti rinkos kainų tendencijas ir, atsižvelgiant į taikomus gamybos būdus, padėti nustatyti trumpalaikes ir ilgalaikes prognozes;

(88) siekiant paskatinti gamintojų organizacijas, jų asociacijas ir tarpšakines organizacijas imtis veiksmų, kuriais pasiūla būtų lengviau pritaikyta prie rinkos poreikių, išskyrus veiksmus, susijusius su pašalinimu iš rinkos, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti tam tikrus aktus, kuriais siekiama gerinti kokybę, skatinti geriau organizuoti gamybą, perdirbimą ir prekybą, sudaryti palankesnes sąlygas registruoti rinkos kainų tendencijas ir, atsižvelgiant į taikomus gamybos būdus, padėti nustatyti trumpalaikes ir ilgalaikes prognozes;

Or. en

 

Pakeitimas  60

Pasiūlymas dėl reglamento

90 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(90) Sąjungos teisės aktais nereglamentuojamos oficialios raštiškos sutartys, todėl valstybės narės, laikydamosi savo sutarčių teisės, gali nustatyti, kad tokios sutartys būtų privalomos su sąlyga, kad bus laikomasi Sąjungos teisės, visų pirma reikalavimo užtikrinti tinkamą vidaus rinkos veikimą ir bendrą rinkos organizavimą. Kadangi padėtis Sąjungos valstybėse narėse skiriasi, laikantis subsidiarumo principo, šis klausimas turėtų būti paliktas spręsti valstybėms narėms. Tačiau pieno ir pieno produktų sektoriuje siekiant užtikrinti, kad tokios sutartys atitiktų deramus būtinuosius standartus, taip pat siekiant užtikrinti tinkamą vidaus rinkos veikimą ir bendrą rinkos organizavimą, tam tikros pagrindinės tokių sutarčių naudojimo sąlygos turėtų būti nustatytos Sąjungos lygmeniu. Kadangi kai kurie pieno kooperatyvai į savo įstatus gali įtraukti panašaus poveikio taisykles, paprastumo sumetimais reikalavimas sudaryti sutartį jiems neturėtų būti taikomas. Siekiant užtikrinti, kad tokia sistema būtų veiksminga, ji turėtų būti taikoma ir tuo atveju, kai iš ūkininkų pieną surenka ir perdirbimo įmonėms pristato tarpininkai;

Išbraukta.

Or. en

 

Pakeitimas  61

Pasiūlymas dėl reglamento

90 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(90a) nepopuliaru naudoti prieš pristatymą sudaromas oficialias raštiškas sutartis, kuriose aptariami pagrindiniai aspektai. Tačiau tokios sutartys gali padėti padidinti ūkio subjektų atsakomybę (tokia praktika taikoma pieno produktų sektoriuje), didinti informuotumą, susijusį su būtinybe labiau atsižvelgti į rinkos signalus, gerinti kainų perkėlimą ir pritaikyti pasiūlą prie paklausos, taip pat padėti užkirsti kelią tam tikrai nesąžiningai komercinei veiklai;

Or. en

 

Pakeitimas  62

Pasiūlymas dėl reglamento

90 b konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(90b) kadangi Sąjungos teisės aktais tokios sutartys nėra reglamentuojamos, valstybėms narėms reikėtų leisti savo sutarčių teisės sistemose nustatyti, kad privaloma naudoti tokias sutartis, jei laikomasi Sąjungos teisės ir, visų pirma, nekliudoma tinkamam vidaus rinkos veikimui ir bendram rinkos organizavimui. Kadangi padėtis sutarčių teisės srityje visoje Sąjungos skiriasi, laikantis subsidiarumo principo šis klausimas turėtų būti paliktas spręsti valstybėms narėms. Vienodas sąlygas reikėtų taikyti visiems atitinkamoje teritorijoje pristatomiems produktams. Todėl, jei valstybė narė nusprendžia, kad dėl visų produktų, kuriuos jos teritorijoje ūkininkas pristato perdirbimo įmonei, turi būti sudaroma raštiška šalių sutartis, ši pareiga taip pat turėtų būti taikoma ir iš kitų valstybių narių pristatomiems produktams, tačiau nebūtina šią pareigą taikyti į kitas valstybės nares pristatomiems produktams. Pagal subsidiarumo principą valstybėms narėms reikėtų leisti nuspręsti, ar reikalauti, kad pirmasis supirkėjas ūkininkams pateiktų raštišką pasiūlymą sudaryti tokią sutartį;

Or. en

 

Pakeitimas  63

Pasiūlymas dėl reglamento

91 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(91) siekiant užtikrinti racionalią gamybos plėtrą, o kartu ir deramą pieno sektoriaus ūkininkų gyvenimo lygį, turėtų būti padidinta jų galia derybose su perdirbimo įmonėmis, kad pridėtinė vertė tiekimo grandinėje būtų tinkamiau paskirstyta. Todėl siekiant įgyvendinti šiuos BŽŪP tikslus, pagal Sutarties 42 straipsnį ir 43 straipsnio 2 dalį turėtų būti priimta nuostata, kad gamintojų organizacijos, kurias sudaro pieno sektoriaus ūkininkai ar jų asociacijos, galėtų su pieninėmis derėtis dėl visai jų narių produkcijai ar jos daliai taikytinų sutarčių sąlygų, įskaitant kainas. Siekiant išsaugoti veiksmingą konkurenciją pieno rinkoje, šiai galimybei turėtų būti taikomi tinkami kiekybiniai apribojimai;

Išbraukta.

Or. en

 

Pakeitimas  64

Pasiūlymas dėl reglamento

91 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(91a) siekiant užtikrinti perspektyvią gamybos plėtrą ir deramą ūkininkų gyvenimo lygį, reikėtų stiprinti jų derybinę galią lyginant su potencialiais supirkėjais, kad tiekimo grandinėje būtų sąžiningiau paskirstyta pridėtinė vertė. Siekiant įgyvendinti šiuos bendros žemės ūkio politikos tikslus, pagal 42 straipsnį ir vykdant Sutarties 43 straipsnio 2 dalyje nustatytą įprastą teisėkūros procedūrą reikėtų priimti taisykles, kuriomis remdamosi gamintojų organizacijos, kurias sudaro tik ūkininkai ar jų asociacijos, galėtų derėtis dėl bet kokių visai jų narių produkcijai ar jos daliai taikytinų sutarčių sąlygų, įskaitant kainas, kad supirkėjai negalėtų nustatyti žemesnių už gamybos sąnaudas kainų. Tačiau šios taisyklės turėtų būti taikomos tik gamintojų organizacijoms, pateikusioms prašymą jas pripažinti ir gavusioms tokį pripažinimą. Be to, šios taisyklės neturėtų būti taikomos kooperatyvams. Taip pat reikėtų pagal nacionalinę teisę pripažįstamas veikiančias gamintojų organizacijas de facto pripažinti pagal šį reglamentą;

Or. en

 

Pakeitimas  65

Pasiūlymas dėl reglamento

91 b konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(91b) atsižvelgiant į saugomos kilmės vietos nuorodos (SKVN) ir saugomos geografinės nuorodos (SGN) svarbą, ypač pažeidžiamose kaimo vietovėse, siekiant užtikrinti pridėtinę vertę ir visų pirma išsaugoti sūrių, kuriems taikoma SKVN ir SGN, kokybę, ir atsižvelgiant į tai, kad pieno kvotų sistema greitai nustos galioti, valstybėms narėms turėtų būti leidžiama taikyti taisykles, kuriomis būtų reguliuojama tokio sūrio, pagaminto nustatytoje geografinėje vietovėje, pasiūla. Taisyklės turėtų būti taikomos visai atitinkamo sūrio gamybai ir jas nustatyti turėtų prašyti tarpšakinė organizacija, gamintojų organizacija ar grupė, kaip nustatyta 2006 m. kovo 20 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos. Tokį prašymą turėtų paremti didžioji pieno gamintojų, kurie pagamina didžiąją dalį šiam sūriui pagaminti naudojamo pieno kiekio, dalis, o tarpšakinių organizacijų ar grupių atveju – didžioji sūrio gamintojų, pagaminančių didžiąją to sūrio dalį, dalis. Be to, šios taisyklės turėtų būti nustatomos pagal griežtas sąlygas, ypač siekiant nepakenkti prekybai produktais kitose rinkose ir apsaugoti mažumų teises. Valstybės narės turėtų nedelsdamos paskelbti priimtas taisykles ir pranešti apie jas Komisijai, užtikrinti nuolatinius patikrinimus ir panaikinti taisykles, jei nesilaikoma reikalavimų;

Or. en

 

Pakeitimas  66

Pasiūlymas dėl reglamento

91 c konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(91c) pagal Reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, įsigaliojus šiam reglamentui netrukus nebebus taikoma pieno kvotų sistema. Panaikinus Reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, atitinkamos nuostatos turėtų būti toliau taikomos iki šios sistemos galiojimo pabaigos;

Or. en

 

Pakeitimas  67

Pasiūlymas dėl reglamento

91 d konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(91d) priėmus sprendimą panaikinti pieno kvotas, kartu įsipareigota palaipsniui panaikinti kvotas pieno ir pieno produktų sektoriuje. Reglamentas (ES) Nr. 261/20121, susijęs su sutartiniais santykiais pieno ir pieno produktų sektoriuje, yra pirmasis svarbus žingsnis šia kryptimi, taip pat reikia priimti kitus teisės aktus. Pieno ir pieno produktų rinkos pusiausvyros sutrikimų atveju reikėtų įgalioti Komisiją teikti pagalbą pieno gamintojams, kurie savo noru sumažina gamybos apimtį, ir apmokestinti pieno gamintojus, kurie tuo pačiu laikotarpiu gamybos apimtį tokia pat dalimi padidina;

 

____________________

 

1 OL L 94, 2012 3 30, p. 38.

Or. en

 

Pakeitimas  68

Pasiūlymas dėl reglamento

93 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(93) siekiant užtikrinti, kad gamintojų organizacijų, gamintojų organizacijų asociacijų, tarpšakinių organizacijų ir ūkio subjektų organizacijų tikslai bei užduotys būtų aiškiai apibrėžti ir kad taip būtų padidintas tokių organizacijų ir asociacijų veiklos veiksmingumas, siekiant atsižvelgti į kiekvieno sektoriaus ypatumus ir užtikrinti, kad nebūtų iškreipta konkurencija, taip pat siekiant užtikrinti sklandų bendrą rinkos organizavimą, Komisija turėtų būti įgaliota pagal Sutarties 290 straipsnį priimti tam tikrus teisės aktus, kuriais nustatomos taisyklės dėl: konkrečių tikslų, kurių gali, turi arba neturi siekti tokios organizacijos ir asociacijos (įskaitant, šiame reglamente išvardytų tikslų išimtis), tokių organizacijų ir asociacijų įstatų, pripažinimo, struktūros, teisinio statuso, narystės, dydžio, atskaitomybės ir veiklos, taip pat pripažinimo poveikio, pripažinimo panaikinimo ir susijungimo; tarptautinių organizacijų ir asociacijų; užsakomosios veiklos ir organizacijų ar asociacijų techninių priemonių teikimo; minimalaus organizacijų ir asociacijų tinkamos parduoti produkcijos kiekio arba vertės; organizacijų tam tikrų taisyklių taikymo ne tik jų nariams ir ne narių mokamo privalomo narystės mokesčio, įskaitant griežtesnių gamybos taisyklių, kurių taikymas gali būti išplėstas, sąrašą, papildomus reikalavimus dėl atstovaujamumo, susijusias ekonomines zonas (įskaitant Komisijos atliekamą jų apibrėžimo tikrinimą), trumpiausius laikotarpius, kuriuos taisyklės turėtų galioti prieš jų taikymo išplėtimą, asmenis ar organizacijas, kuriems taisyklės gali būti taikomos arba iš kurių gali būti reikalaujama mokėti įnašus, ir sąlygas, kuriomis Komisija gali reikalauti, kad būtų atsisakyta leisti išplėsti taisyklių taikymą arba mokėti privalomus įnašus arba toks taisyklių taikymo išplėtimas ar privalomų įnašų mokėjimas būtų panaikintas;

(93) siekiant užtikrinti, kad gamintojų organizacijų, gamintojų organizacijų asociacijų, tarpšakinių organizacijų ir ūkio subjektų organizacijų tikslai bei užduotys būtų aiškiai apibrėžti ir kad taip būtų padidintas tokių organizacijų ir asociacijų veiklos veiksmingumas, siekiant atsižvelgti į kiekvieno sektoriaus ypatumus ir užtikrinti, kad nebūtų iškreipta konkurencija, taip pat siekiant užtikrinti sklandų bendrą rinkos organizavimą, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti tam tikrus aktus, kuriais nustatomos taisyklės dėl: konkrečių tikslų, kurių gali, turi arba neturi siekti tokios organizacijos ir asociacijos ir kurie prireikus gali būti pridėti prie šiame reglamente išvardytų tikslų, organizacijų, išskyrus gamintojų organizacijas, įstatų, konkrečias sąlygas, kurios tam tikruose sektoriuose taikomos gamintojų organizacijų įstatams, tokių organizacijų ir asociacijų struktūros, teisinio statuso, narystės, dydžio, atskaitomybės ir veiklos, taip pat pripažinimo poveikio, pripažinimo panaikinimo ir susijungimo; tarptautinių organizacijų ir asociacijų, įskaitant taisykles dėl administracinės pagalbos teikimo tarptautinio bendradarbiavimo atveju; užsakomosios veiklos sąlygų ir organizacijų ar asociacijų techninių priemonių teikimo; minimalaus organizacijų ir asociacijų tinkamos parduoti produkcijos kiekio arba vertės; organizacijų tam tikrų taisyklių taikymo ne tik jų nariams ir ne narių mokamo privalomo narystės mokesčio, įskaitant griežtesnių gamybos taisyklių, kurių taikymas gali būti išplėstas, sąrašą, papildomus reikalavimus dėl atstovaujamumo, susijusias ekonomines zonas (įskaitant Komisijos atliekamą jų apibrėžimo tikrinimą), trumpiausius laikotarpius, kuriuos taisyklės turėtų galioti prieš jų taikymo išplėtimą, asmenis ar organizacijas, kuriems taisyklės gali būti taikomos arba iš kurių gali būti reikalaujama mokėti įnašus, ir sąlygas, kuriomis Komisija gali reikalauti, kad būtų atsisakyta leisti išplėsti taisyklių taikymą arba mokėti privalomus įnašus arba toks taisyklių taikymo išplėtimas ar privalomų įnašų mokėjimas būtų panaikintas; sutarčių sistemų įgyvendinimo konkrečių sąlygų ir konkrečių kiekių, dėl kurių gali būti deramasi pagal sutartis;

Or. en

 

Pakeitimas  69

Pasiūlymas dėl reglamento

94 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(94) bendroji rinka apima prekybos prie Sąjungos išorės sienų sistemą. Pagal šią prekybos sistemą turėtų būti numatyti importo muitai ir eksporto grąžinamosios išmokos, o ji pati iš esmės turėtų stabilizuoti Sąjungos rinką. Prekybos sistema turėtų būti grindžiama dvišaliuose susitarimuose numatytais įsipareigojimais ir įsipareigojimais, prisiimtais daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde;

(94) bendroji rinka apima prekybos prie Sąjungos išorės sienų sistemą. Pagal šią prekybos sistemą turėtų būti numatyti importo muitai ir eksporto grąžinamosios išmokos, o ji pati iš esmės turėtų stabilizuoti Sąjungos rinką, nekenkdama besivystančių šalių rinkoms. Prekybos sistema turėtų būti grindžiama dvišaliuose susitarimuose numatytais įsipareigojimais ir įsipareigojimais, prisiimtais daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde;

Or. en

 

Pakeitimas  70

Pasiūlymas dėl reglamento

94 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(94a) tačiau įgyvendinant tarptautinius susitarimus nereikėtų pamiršti abipusiškumo principo, ypač kalbant apie tarifus, sveikatą, augalų sveikatą, aplinką ir gyvūnų gerovę, be to, šiuos susitarimus reikėtų vykdyti užtikrinant griežtą įvežimo kainų, papildomų konkrečių muitų ir kompensacinių mokesčių mechanizmų laikymąsi;

Or. en

 

Pakeitimas  71

Pasiūlymas dėl reglamento

96 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(96) siekiant atsižvelgti į prekybos ir padėties rinkoje raidą, atitinkamų rinkų poreikius ir siekiant prireikus vykdyti importo arba eksporto stebėseną, Komisija turėtų būti įgaliota pagal Sutarties 290 straipsnį priimti tam tikrus teisės aktus, kuriais būtų nustatytas sąrašas sektorių produktų, kuriems būtina importo arba eksporto licencija, taip pat išvardyti atvejai ir situacijos, kai pateikti importo arba eksporto licenciją nebūtina;

(96) siekiant atsižvelgti į prekybos ir padėties rinkoje raidą, atitinkamų rinkų poreikius ir siekiant prireikus vykdyti importo arba eksporto stebėseną, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti tam tikrus aktus, kuriais būtų iš dalies keičiamas ir papildomas sąrašas sektorių produktų, kuriems būtina importo arba eksporto licencija, taip pat išvardyti atvejai ir situacijos, kai pateikti importo arba eksporto licenciją nebūtina;

Or. en

 

Pakeitimas  72

Pasiūlymas dėl reglamento

100 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(100) siekiant užtikrinti įvežimo kainų sistemos veiksmingumą, Komisija turėtų būti įgaliota pagal Sutarties 290 straipsnį priimti tam tikrus teisės aktus, kuriais numatoma galimybė tikrinti, ar muitinė vertė atitinka kitą vertę nei vieneto kaina;

(100) siekiant užtikrinti įvežimo kainų sistemos veiksmingumą, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti tam tikrus aktus, kuriais numatoma galimybė tikrinti, ar muitinė vertė atitinka vieneto vertę, arba, prireikus, tikrinti, ar muitinė vertė atitinka vienodo dydžio importo vertę. Muitinė vertė jokiu būdu negali būti tikrinama taikant dedukcinį metodą, pagal kurį būtų galima sumažinti papildomus konkrečius muitus arba jų netaikyti;

Or. en

 

Pakeitimas  73

Pasiūlymas dėl reglamento

103 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(103a) siekiant skatinti bioekonomikos plėtrą ir augimą ir užkirsti kelią neigiamam poveikiui Sąjungos biologinių pramoninių produktų rinkai, kuris gali atsirasti priešingu atveju, reikėtų imtis priemonių siekiant užtikrinti, kad biologinių pramoninių produktų gamintojai turėtų prieigą prie saugių žemės ūkio žaliavų atsargų pasaulinėmis konkurencinėmis kainomis. Jei žemės ūkio žaliavos, skirtos biologinių pramoninių produktų gamybai, importuojamos į Sąjungą be importo tarifų, reikėtų imtis priemonių siekiant užtikrinti, kad žaliavos būtų naudojamos nurodytu tikslu;

Or. en

 

Pakeitimas  74

Pasiūlymas dėl reglamento

105 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(105) muitų sistema suteikia galimybę atsisakyti visų kitų apsaugos priemonių prie Sąjungos išorės sienų. Vidaus rinka ir muitų mechanizmas išskirtinėmis aplinkybėms galėtų pasirodyti netinkami. Tokiais atvejais, kad Sąjungos rinka neliktų be apsaugos nuo galimų sutrikimų, Sąjungai turėtų būti suteikta galimybė nedelsiant imtis visų būtinų priemonių. Tokios priemonės turėtų atitikti tarptautinius Sąjungos įsipareigojimus;

(105) muitų sistema suteikia galimybę atsisakyti visų kitų apsaugos priemonių prie Sąjungos išorės sienų. Vidaus rinka ir muitų mechanizmas išskirtinėmis aplinkybėms galėtų pasirodyti netinkami. Tokiais atvejais, kad Sąjungos rinka neliktų be apsaugos nuo galimų sutrikdymų, Sąjungai turėtų būti suteikta galimybė nedelsiant imtis visų būtinų priemonių. Tokios priemonės turėtų atitikti tarptautinius Sąjungos įsipareigojimus ir jos vystomojo bendradarbiavimo politiką;

Or. en

 

Pakeitimas  75

Pasiūlymas dėl reglamento

107 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(107) nuostatomis dėl eksporto į trečiąsias valstybes grąžinamųjų išmokų, kurios grindžiamos kainų Sąjungoje ir pasaulinėje rinkoje skirtumu ir neviršija Sąjungos įsipareigojimais PPO nustatytų ribų, skyrimo turėtų būti užtikrinamas Sąjungos dalyvavimas tarptautinėje prekyboje tam tikrais produktais, kuriems taikomas šis reglamentas. Subsidijuojamam eksportui turėtų būti taikomi vertės ir kiekio apribojimai;

(107) eksporto į trečiąsias valstybes grąžinamosios išmokos, kurios grindžiamos kainų Sąjungoje ir pasaulinėje rinkoje skirtumu ir neviršija įsipareigojimais PPO nustatytų ribų, turėtų būti išlaikytos kaip krizės valdymo priemonė tam tikrų produktų atveju, kurie patenka į šio reglamento taikymo sritį, kol PPO bus nuspręsta dėl šios priemonės ateities, remiantis abipusiškumo principu. Todėl eksporto grąžinamųjų išmokų biudžeto išlaidų kategorija laikinai turėtų būti lygi nuliui. Naudojamoms eksporto grąžinamosioms išmokoms turėtų būti taikomi vertės ir kiekio apribojimai, ir jomis nereikėtų kliudyti besivystančių šalių žemės ūkio sektoriaus ir ekonomikos plėtrai;

Or. en

 

Pakeitimas  76

Pasiūlymas dėl reglamento

120 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(120) pagal Sutarties 42 straipsnį su konkurencija susijusios Sutarties nuostatos taikomos žemės ūkio produktų gamybai ir prekybai jais tik tiek, kiek nustatyta Sąjungos teisės aktuose pagal Sutarties 43 straipsnio 2 bei 3 dalis ir laikantis jose nustatytos tvarkos;

(120) pagal Sutarties 42 straipsnį su konkurencija susijusios Sutarties nuostatos taikomos žemės ūkio produktų gamybai ir prekybai jais tik tiek, kiek nustatyta Sąjungos teisės aktuose pagal Sutarties 43 straipsnio 2 dalį ir laikantis jose nustatytos tvarkos;

Or. en

 

Pakeitimas  77

Pasiūlymas dėl reglamento

121 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(121a) konkurencijos srityje taikomose Sąjungos įgyvendinimo taisyklėse reikėtų labiau atsižvelgti į žemės ūkio sektoriaus ypatumus, visų pirma siekiant užtikrinti, kad būtų galima teisingai ir veiksmingai įgyvendinti gamintojų organizacijoms, gamintojų organizacijų asociacijoms ir tarpšakinėms organizacijoms patikėtus uždavinius;

Or. en

 

Pakeitimas  78

Pasiūlymas dėl reglamento

121 b konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(121b) siekdama užtikrinti vienodą šio reglamento nuostatų, susijusių su konkurencijos teise, taikymą ir taip padėti užtikrinti sklandų vidaus rinkos veikimą, Komisija turėtų koordinuoti įvairių nacionalinių konkurencijos institucijų veiklą. Todėl Komisija turėtų skelbti gaires ir gerosios patirties vadovus, skirtus padėti įvairioms nacionalinėms konkurencijos institucijoms ir žemės ūkio bei žemės ūkio produktų sektoriaus subjektams;

Or. en

 

Pakeitimas  79

Pasiūlymas dėl reglamento

122 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(122) ūkininkų ar gamintojų organizacijoms arba jų asociacijoms, kurių tikslas – bendra žemės ūkio produktų gamyba ar prekyba jais arba bendros infrastruktūros naudojimas, reikėtų taikyti ypatingą tvarką, nebent tokia bendra veikla užkirstų kelią konkurencijai arba trukdytų siekti Sutarties 39 straipsnyje numatytų tikslų;

(122) gamintojų organizacijoms arba jų asociacijoms, kurių tikslas – bendra žemės ūkio produktų gamyba ar prekyba jais, arba bendros infrastruktūros naudojimas, reikėtų taikyti ypatingą tvarką, nebent tokia bendra veikla užkirstų kelią konkurencijai. Ypač svarbu, kad šių organizacijų susitarimai, sprendimai ir suderinti veiksmai turėtų būti laikomi būtinais Sutarties 39 straipsnyje nustatytiems BŽŪP tikslams pasiekti, ir kad Sutarties 101 straipsnio 1 dalis nebūtų taikoma šiems susitarimams, nebent tai užkirstų kelią konkurencijai. Tokiu atveju reikėtų taikyti Reglamento (EB) Nr. 1/20031 2 straipsnyje nustatytas procedūras ir, vykdant bet kokias dėl konkurencijos pašalinimo pradėtas procedūras, prievolė pateikti įrodymus turėtų tekti dėl konkurencijos pašalinimo besiskundžiančiai šaliai ar institucijai;

 

____________________

 

1 OL L 1, 2003 1 4, p. 1.

Or. en

 

Pakeitimas  80

Pasiūlymas dėl reglamento

124 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(124) nacionalinės pagalbos skyrimas sukeltų pavojų tinkamam bendrosios rinkos veikimui. Todėl žemės ūkio produktams paprastai taikomos valstybės pagalbos skyrimą reglamentuojančios Sutarties nuostatos. Tam tikrais atvejais turėtų būti leidžiama taikyti išimtis. Kai tokios išimtys taikomos, Komisijai turėtų būti suteikta galimybė sudaryti esamų, naujų ar siūlomų nacionalinės pagalbos rūšių sąrašą, pateikti valstybėms narėms atitinkamas pastabas ir pasiūlyti tinkamas priemones;

(124) nacionalinės pagalbos skyrimas sukeltų pavojų tinkamam vidaus rinkos veikimui. Todėl žemės ūkio produktams paprastai taikomos valstybės pagalbos skyrimą reglamentuojančios Sutarties nuostatos. Tam tikrais atvejais turėtų būti leidžiama taikyti išimtis. Kai tokios išimtys taikomos, Komisijai turėtų būti suteikta galimybė sudaryti esamų, naujų ar siūlomų nacionalinės pagalbos rūšių sąrašą, pateikti valstybėms narėms atitinkamas pastabas ir pasiūlyti tinkamas priemones;

Or. en

 

Pakeitimas  81

Pasiūlymas dėl reglamento

129 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(129) siekiant sumažinti ankstesnės Sąjungos paramos už riešutus atsiejimo poveikį, valstybėms narėms turėtų būti leidžiama ir toliau už riešutus skirti nacionalines išmokas, kaip šiuo metu numatyta Reglamento (EB) Nr. 73/2009 120 straipsnyje. Kadangi tas reglamentas turi būti panaikintas, siekiant aiškumo, nacionalinės išmokos turėtų būti numatytos šiame reglamente;

(129) siekiant sumažinti ankstesnės Sąjungos paramos už riešutus atsiejimo poveikį, valstybėms narėms turėtų būti leidžiama ir toliau už riešutus skirti nacionalines išmokas, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 73/2009 120 straipsnyje. Kadangi tas reglamentas turi būti panaikintas, siekiant aiškumo, nacionalinės išmokos turėtų būti numatytos šiame reglamente;

Or. en

 

Pakeitimas  82

Pasiūlymas dėl reglamento

131 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(131a) rengiant studijas ir mokslinius tyrimus krizių prevencijos skirtinguose žemės ūkio sektoriuose tikslais reikėtų atsižvelgti į ūkių apskaitos duomenų tinklo surinktus duomenis, kadangi jie atspindi ūkių veiklą. Šie duomenys turėtų būti naudingas krizių prevencijos ir valdymo įrankis;

Or. en

 

Pakeitimas  83

Pasiūlymas dėl reglamento

133 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(133) siekiant efektyviai ir veiksmingai reaguoti į didelio kainų kilimo ar kritimo vidaus ar išorės rinkose ar kitų rinką veikiančių veiksnių sukeltą rinkos sutrikdymo pavojų, Komisija turėtų būti įgaliota pagal Sutarties 290 straipsnį priimti tam tikrus teisės aktus, kuriais atitinkamam sektoriui nustatomos būtinos priemonės, įskaitant, jei būtina, priemonę, kurią taikant išplečiama arba pakeičiama kitų šiame reglamente numatytų priemonių taikymo sritis, trukmė ar kiti aspektai, arba visiškai ar iš dalies sustabdomas importo muitų taikymas, įskaitant jų taikymą tam tikriems kiekiams ir (arba) laikotarpiams;

(133) siekiant efektyviai ir veiksmingai reaguoti į didelio kainų kilimo ar kritimo vidaus ar išorės rinkose ar kitų rinką veikiančių veiksnių sukeltą rinkos sutrikdymą arba didelį gamybos kainų padidėjimą, kai manoma, kad tokia padėtis tęsis arba dar pablogės, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti tam tikrus aktus, kuriais atitinkamam sektoriui nustatomos būtinos priemonės, įskaitant, jei būtina, priemonę, kurią taikant išplečiama arba pakeičiama kitų šiame reglamente numatytų priemonių taikymo sritis, trukmė ar kiti aspektai, arba visiškai ar iš dalies sustabdomas importo muitų taikymas, įskaitant jų taikymą tam tikriems kiekiams ir (arba) laikotarpiams;

Or. en

 

Pakeitimas  84

Pasiūlymas dėl reglamento

135 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(135) gali būti reikalaujama, kad šio reglamento taikymo, žemės ūkio produktų rinkos stebėsenos, analizės ir valdymo, rinkos skaidrumo užtikrinimo, tinkamo BŽŪP priemonių veikimo užtikrinimo, BŽŪP priemonių tikrinimo, kontrolės, stebėsenos, vertinimo ir audito tikslais, taip pat tarptautinių susitarimų įgyvendinimo tikslais, įskaitant tuose susitarimuose numatytus pranešimo reikalavimus, įmonės, valstybės narės ir (arba) trečiosios valstybės pateiktų pranešimus. Siekiant užtikrinti, kad būtų taikoma suderinta, racionalesnė ir paprastesnė metodika, Komisija turėtų būti įgaliota priimti visas su pranešimais susijusias būtinas priemones. Imdamasi tokių veiksmų ji turėtų atsižvelgti į duomenų poreikius ir galimų duomenų šaltinių sinergiją;

(135) gali būti reikalaujama, kad šio reglamento taikymo, žemės ūkio produktų rinkos stebėsenos, analizės ir valdymo, rinkos skaidrumo užtikrinimo, tinkamo BŽŪP priemonių veikimo užtikrinimo, BŽŪP priemonių tikrinimo, kontrolės, stebėsenos, vertinimo ir audito tikslais, taip pat tarptautinių susitarimų įgyvendinimo tikslais, įskaitant tuose susitarimuose numatytus pranešimo reikalavimus, įmonės, valstybės narės ir (arba) trečiosios valstybės pateiktų pranešimus. Siekiant užtikrinti, kad būtų taikoma suderinta, racionalesnė ir paprastesnė metodika, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti tam tikrus aktus dėl su pranešimais susijusių būtinų priemonių. Imdamasi tokių veiksmų ji turėtų atsižvelgti į duomenų poreikius ir galimų duomenų šaltinių sinergiją ir užtikrinti, kad būtų laikomasi principo, pagal kurį asmens duomenys neturi būti toliau tvarkomi su jų pradinio rinkimo tikslu nesuderinamu būdu, kaip nurodė Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas savo 2011 m. gruodžio 14 d. nuomonėje1;

 

____________________

 

1 OL C 35, 2012 2 9, p. 1.

Or. en

 

Pakeitimas  85

Pasiūlymas dėl reglamento

137 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(137) yra taikytini Sąjungos teisės aktai, reglamentuojantys asmenų apsaugą tvarkant asmens duomenis ir laisvą tokių duomenų judėjimą, visų pirma 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo;

(137) yra taikytini Sąjungos teisės aktai, reglamentuojantys asmenų apsaugą tvarkant asmens duomenis ir laisvą tokių duomenų judėjimą, visų pirma 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo1 ir 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo2;

 

_____________________

 

1 OL L 281, 1995 11 23, p. 31.

 

2 OL L 8, 2001 1 12, p. 1.

Or. en

 

Pakeitimas  86

Pasiūlymas dėl reglamento

139 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(139) siekiant užtikrinti sklandų perėjimą nuo Reglamente (ES) Nr. [COM(2010)799] numatytų priemonių prie šiame reglamente nustatytų priemonių, Komisija turėtų būti įgaliota pagal Sutarties 290 straipsnį priimti tam tikrus teisės aktus, kuriais nustatomos būtinos priemonės, visų pirma priemonės, būtinos apsaugoti įmonių įgytas teises ir teisėtus lūkesčius;

(139) siekiant užtikrinti sklandų perėjimą nuo Reglamente (EB) Nr. 1234/2007 numatytų priemonių prie šiame reglamente nustatytų priemonių, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti tam tikrus aktus, kuriais nustatomos būtinos priemonės, visų pirma priemonės, būtinos apsaugoti įmonių įgytas teises ir teisėtus lūkesčius;

Or. en

 

Pakeitimas  87

Pasiūlymas dėl reglamento

140 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(140) skubos tvarka turėtų būti taikoma išskirtiniais atvejais, jei pasirodytų, kad tai yra būtina siekiant efektyviai ir veiksmingai reaguoti į rinkos sutrikdymo pavojų arba rinkos sutrikimų atvejais. Skubos tvarka turėtų būti taikoma pagrįstai ir turėtų būti tiksliai įvardyti jos taikymo atvejai;

(140) skubos tvarka turėtų būti taikoma siekiant efektyviai ir veiksmingai reaguoti į tam tikrą rinkos sutrikdymą ir kovojant su kenkėjais, gyvūnų ir augalų ligomis, vartotojų pasitikėjimo praradimu dėl pavojaus visuomenės, gyvūnų ar augalų sveikatai, arba siekiant išspręsti specifines problemas;

Or. en

 

Pakeitimas  88

Pasiūlymas dėl reglamento

143 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(143) tinkamai pagrįstais atvejais, kai tai būtina dėl neišvengiamų skubos priežasčių, Komisija turėtų priimti nedelsiant taikomus įgyvendinimo aktus, kuriais priimamos, keičiamos arba atšaukiamos Sąjungos apsaugos priemonės, sustabdomas laikinojo įvežimo ar išvežimo perdirbti tvarkos taikymas, jei tai būtina norint nedelsiant reaguoti į padėtį rinkoje, ir skubiai sprendžiamos konkrečios problemos, kai tokie neatidėliotini veiksmai būtini problemoms spręsti;

(143) tinkamai pagrįstais atvejais, kai tai būtina dėl neišvengiamų skubos priežasčių, Komisija turėtų priimti nedelsiant taikomus įgyvendinimo aktus, kuriais priimamos, keičiamos arba atšaukiamos Sąjungos apsaugos priemonės, sustabdomas laikinojo įvežimo ar išvežimo perdirbti tvarkos taikymas, jei tai būtina norint nedelsiant reaguoti į padėtį rinkoje;

Or. en

 

Pakeitimas  89

Pasiūlymas dėl reglamento

143 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(143a) reikėtų nustatyti apsaugos priemones, ypač kai iš trečiųjų šalių importuojamais žemės ūkio produktais negalima užtikrinti apsirūpinimo maistu saugumo arba jų atveju negalima užtikrinti maisto atsekamumo, arba jie neatitinka visų sveikatos, aplinkosaugos ir gyvūnų gerovės sąlygų, nustatytų vidaus rinkai, kai rinkoms iškyla krizės grėsmė arba jei nustatomi trūkumai dėl kainų, kiekio ar terminų sąlygų, nurodytų importo sertifikatuose. Žemės ūkio produktų importui nustatytų sąlygų atitikties stebėjimą reikėtų vykdyti pasitelkiant integruotą į Sąjungą importuojamų produktų stebėsenos realiuoju laiku sistemą;

Or. en

 

Pakeitimas  90

Pasiūlymas dėl reglamento

146 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(146) po to, kai įsigalios šis reglamentas, pagal Reglamentą (ES) Nr. [COM(2010)799] per pagrįstą laikotarpį nustos galioti kelios sektoriams skirtos priemonės, įskaitant su pieno kvotomis, cukraus kvotomis ir kitomis cukraus sektoriaus priemonėmis susijusias priemones, vynuogių sodinimo apribojimai, taip pat tam tikrų rūšių valstybės pagalba. Panaikinus Reglamentą (ES) Nr. [COM(2010)799], atitinkamos nuostatos ir toliau turėtų būti taikomos iki susijusių schemų galiojimo pabaigos;

Išbraukta.

Or. en

 

Pakeitimas  91

Pasiūlymas dėl reglamento

147 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(147) siekiant užtikrinti sklandų perėjimą nuo Reglamente (ES) Nr. [COM(2010)799] numatytos tvarkos prie šio reglamento nuostatų taikymo, Komisija turėtų būti įgaliota priimti pereinamojo laikotarpio priemones;

Išbraukta.

Or. fr

 

Pakeitimas  92

Pasiūlymas dėl reglamento

149 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(149) reglamente nustatytos priemonės, susijusios su sutartiniais santykiais pieno ir pieno produktų sektoriuose, yra pagrįstos atsižvelgiant į dabartines pieno rinkos ekonomines aplinkybes ir tiekimo grandinės struktūrą. Tačiau, kad tos priemonės padarytų visą galimą poveikį, jos turėtų būti pakankamai ilgos trukmės (taikomos prieš pieno kvotų panaikinimą ir po jo). Tačiau, atsižvelgiant į jų platų pobūdį, jos vis dėlto turėtų būti laikinos ir persvarstomos. Komisija turėtų priimti pieno rinkos pokyčių ataskaitas, kuriose visų pirma būtų aptariamos galimos ūkininkams skirtos paskatos sudaryti bendros gamybos susitarimus; ataskaitos turi būti pateiktos iki atitinkamai 2014 m. birželio 30 d. ir 2018 m. gruodžio 31 d.,

(149) reglamente nustatytos priemonės, susijusios su sutartiniais santykiais pieno ir pieno produktų sektoriuose, yra pagrįstos atsižvelgiant į dabartines pieno rinkos ekonomines aplinkybes ir tiekimo grandinės struktūrą. Tačiau, kad tos priemonės padarytų visą galimą poveikį, jos turėtų būti pakankamai ilgos trukmės (taikomos prieš pieno kvotų panaikinimą ir po jo). Tačiau, atsižvelgiant į jų platų pobūdį, jos vis dėlto turėtų būti laikinos ir persvarstomos, siekiant įvertinti jų veikimą ir nustatyti, ar jos turėtų būti toliau taikomos. Komisija turėtų priimti pieno rinkos pokyčių ataskaitas, kuriose visų pirma būtų aptariamos galimos ūkininkams skirtos paskatos sudaryti bendros gamybos susitarimus; ataskaitos turi būti pateiktos iki atitinkamai 2014 m. birželio 30 d. ir 2018 m. gruodžio 31 d.;

Or. en

 

Pakeitimas  93

Pasiūlymas dėl reglamento

150 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(150a) tarptautinės rinkos tendencijos, didėjantis pasaulio gyventojų skaičius ir strateginis požiūris į Sąjungoje žmonėms maisto pagrįstomis kainomis tiekimą turės didelį poveikį Europos žemės ūkio vystymosi sąlygoms, todėl Komisija ne vėliau kaip per ketverius metus nuo šio reglamento įsigaliojimo Parlamentui ir Tarybai turėtų pateikti ataskaitą apie rinkų tendencijas ir žemės ūkio rinkos valdymo priemonių ateitį. Šioje ataskaitoje reikėtų vertinti esamų rinkos valdymo priemonių tinkamumą atsižvelgiant į naujas tarptautines sąlygas ir, prireikus, nagrinėti galimybę kaupti strategines atsargas. Kartu su ataskaita reikėtų pateikti pasiūlymus, kurie būtų naudingi rengiant ilgalaikę Sąjungos strategiją, kad būtų įgyvendinti Sutarties 39 straipsnyje nustatyti tikslai;

Or. en

 

Pakeitimas  94

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. 1 dalyje apibrėžti žemės ūkio produktai suskirstomi į šiuos I priede išvardytus sektorius:

2. 1 dalyje apibrėžti žemės ūkio produktai suskirstomi į tokius šio reglamento I priede išvardytus sektorius:

Or. en

 

Pakeitimas  95

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 dalies j punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

j) perdirbtų vaisių ir daržovių, I priedo X dalis;

j) perdirbtų vaisių ir daržovių produktų, I priedo X dalis;

Or. en

 

Pakeitimas  96

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 dalies m punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

m) gyvų augalų, I priedo XIII dalis;

m) gyvų medžių ir kitų augalų, svogūnėlių, šaknų ir kitų panašių augalų dalių, skintų gėlių ir dekoratyvinių žalumynų, I priedo XIII dalis;

Or. en

 

Pakeitimas  97

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 dalies u punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

u) etilo alkoholio, I priedo XXI dalis;

u) žemės ūkio kilmės etilo alkoholio, I priedo XXI dalis;

Or. en

 

Pakeitimas  98

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 dalies v punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

v) bitininkystės produktų, I priedo XXII dalis;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. en

 

Pakeitimas  99

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Atsižvelgiant į ryžių sektoriaus ypatumus Komisija įgaliojama priimti deleguotuosius aktus pagal 160 straipsnį, kuriais atnaujinamos su ryžių sektoriumi susijusios apibrėžtys, nustatytos II priedo I dalyje.

Išbraukta.

Or. en

 

Pakeitimas  100

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 4 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a. Šiame reglamente žalingi oro reiškiniai – tai meteorologinės sąlygos, kurias galima prilyginti gaivalinei nelaimei, t. y. šalnai, krušai, ledui, lietui arba sausrai, dėl kurių daugiau kaip 30 proc. sunaikinama arba sumažėja atitinkamo ūkininko produkcija, palyginti su metiniu produkcijos vidurkiu. Šis metinis produkcijos vidurkis apskaičiuojamas remiantis ankstesnių trejų metų duomenimis arba trejų metų vidurkiu, apskaičiuotu remiantis ankstesnių penkerių metų duomenimis, neįtraukiant geriausių ir prasčiausių duomenų.

Or. en

 

Pakeitimas  101

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 4 b dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4b. Šiame reglamente terminai „pažangios tausios gamybos sistemos“, „pažangūs tausios gamybos metodai“ ir „pažangios tausios gamybos priemonės“ reiškia žemės ūkio praktiką, kuri viršija reikalavimus dėl kompleksinės paramos, nustatytus Reglamente (ES) Nr. [...] (horizontalusis BŽŪP reglamentas), ir kuri nuolat vystoma siekiant gerinti natūralių mitybinių medžiagų, vandens ciklų ir energijos srautų valdymą taip, kad būtų sumažinta žala aplinkai ir neatsinaujinančių išteklių eikvojimas, taip pat gamybos sistemose išsaugoti aukšto lygio pasėliai, gyvuliai ir gamtos įvairovė.

Or. en

 

Pakeitimas  102

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tais atvejais, kai tai būtina dėl Kombinuotosios nomenklatūros pakeitimų, gali įgyvendinimo aktais priderinti šiame reglamente ir kituose pagal Sutarties 43straipsnį priimtuose teisės aktuose pateiktus produktų aprašymus ir nuorodas į Kombinuotosios nomenklatūros pozicijas bei subpozicijas. Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 162 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Tais atvejais, kai tai būtina dėl Kombinuotosios nomenklatūros pakeitimų, pagal 160 straipsnį Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kad būtų priderinti šiame reglamente pateikti produktų aprašymai ir nuorodos į Kombinuotosios nomenklatūros pozicijas bei subpozicijas.

Or. en

 

Pakeitimas  103

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) nuo atitinkamų metų sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. – bananų sektoriuje;

a) nuo atitinkamų metų sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. – vaisių ir daržovių, perdirbtų vaisių ir daržovių bei bananų sektoriuje;

Or. en

 

Pakeitimas  104

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio antra pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Atsižvelgiant į vaisių ir daržovių, taip pat perdirbtų vaisių ir daržovių sektorių ypatumus, Komisija įgaliojama pagal 160 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomi tų produktų prekybos metai.

Išbraukta.

Or. en

 

Pakeitimas  105

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7 straipsnis

7 straipsnis

Referencinės kainos

Referencinės kainos

Nustatomos šios referencinės kainos:

1. Taikant I skyriaus I antraštinės dalies II dalį ir I skyriaus V dalį, nustatomos šios referencinės kainos:

a) grūdų sektoriaus produktų kaina, susijusi su didmeninės prekybos etapu prieš iškraunant į sandėlį pristatytas prekes – 101,31 EUR už toną;

a) grūdų sektoriaus produktų kaina, susijusi su didmeninės prekybos etapu prieš iškraunant į sandėlį pristatytas prekes – 101,31 EUR už toną;

b) standartinės kokybės, kaip apibrėžta III priedo A punkte, žaliavinių ryžių kaina, susijusi su didmeninės prekybos etapu prieš iškraunant į sandėlį pristatytas prekes – 150 EUR už toną;

b) standartinės kokybės, kaip apibrėžta III priedo A punkte, žaliavinių ryžių kaina, susijusi su didmeninės prekybos etapu prieš iškraunant į sandėlį pristatytas prekes – 150 EUR už toną;

c) standartinės kokybės, kaip apibrėžta III priedo B punkte, iš fabriko tiekiamo nefasuoto cukraus kaina:

c) standartinės kokybės, kaip apibrėžta III priedo B punkte, iš fabriko tiekiamo nefasuoto cukraus kaina:

i) baltojo cukraus – 404,4 EUR už toną;

i) baltojo cukraus – 404,4 EUR už toną;

ii) žaliavinio cukraus – 335,2 EUR už toną.

ii) žaliavinio cukraus – 335,2 EUR už toną.

d) galvijienos sektoriuje suaugusių galvijų patinų R3 klasės, kaip nurodyta pagal 18 straipsnio 8 dalį nustatytoje Sąjungos suaugusių galvijų skerdenų klasifikavimo skalėje, skerdenų kaina – 2 224 EUR už toną;

d) galvijienos sektoriuje suaugusių galvijų patinų R3 klasės, kaip nurodyta pagal 9a straipsnį nustatytoje Sąjungos suaugusių galvijų skerdenų klasifikavimo skalėje, skerdenų kaina – 2 224 EUR už toną;

e) pieno ir pieno produktų sektoriuje kaina:

e) pieno ir pieno produktų sektoriuje kaina:

i) sviesto – 246,39 EUR už 100 kg;

i) sviesto – 246,39 EUR už 100 kg;

ii) nugriebto pieno miltelių – 169,80 EUR už 100 kg;

ii) nugriebto pieno miltelių – 169,80 EUR už 100 kg;

f) kiaulienos sektoriuje standartinės kokybės, apibrėžtos pagal svorį ir raumeningumą, kaip nurodyta pagal 18 straipsnio 8 dalį nustatytoje Sąjungos kiaulių skerdenų klasifikavimo skalėje, kiaulių skerdenų kaina – 1 509,39 EUR už toną:

f) kiaulienos sektoriuje standartinės kokybės, apibrėžtos pagal svorį ir raumeningumą, kaip nurodyta pagal 9a straipsnį nustatytoje Sąjungos kiaulių skerdenų klasifikavimo skalėje, kiaulių skerdenų kaina – 1 509,39 EUR už toną:

i) E klasės skerdenų, sveriančių nuo 60 kg iki mažiau kaip 120 kg;

i) E klasės skerdenų, sveriančių nuo 60 kg iki mažiau kaip 120 kg;

ii) R klasės skerdenų, sveriančių nuo 120 kg iki 180 kg.

ii) R klasės skerdenų, sveriančių nuo 120 kg iki 180 kg;

 

fa) alyvuogių aliejaus sektoriuje:

 

i) ypač gryno alyvuogių aliejaus – 2388 EUR už toną;

 

ii) gryno alyvuogių aliejaus – 2295 EUR už toną;

 

iii) paprastojo alyvuogių aliejaus, kuriame laisvųjų riebalų rūgščių kiekis lygus dviems laipsniams – 1524 EUR už toną, šią sumą už kiekvieną papildomą rūgštingumo laipsnį mažinant 36,70 EUR už toną.

 

1a. Referencinės kainos peržiūrimos reguliariais laiko tarpais remiantis objektyviais kriterijais, visų pirma gamybos, gamybos sąnaudų, ypač gamybos išteklių sąnaudų pokyčiais ir rinkos tendencijomis. Prireikus referencinės kainos atnaujinamos taikant Sutarties 43 straipsnio 2 dalyje nustatytą įprastą teisėkūros procedūrą.

 

Įvairių produktų kategorijų peržiūrai gali būti nustatomi skirtingi laiko tarpai ir atsižvelgiama į kiekvienos produktų kategorijos kintamumo modelius.

Or. en

 

Pakeitimas  106

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Reikalavimus atitinkančių produktų kilmė

Reikalavimus atitinkančių produktų kilmė

Supirkimo taikant valstybės intervenciją reikalavimus arba paramos privačiam sandėliavimui reikalavimus atitinka tik Sąjungos kilmės produktai. Be to, jei tai grūdų produktai, tų grūdų derlius turi būti nuimtas Sąjungoje, o jei tai pieno produktai, tas pienas turi būti pagamintas Sąjungoje.

Supirkimo taikant valstybės intervenciją reikalavimus arba paramos privačiam sandėliavimui reikalavimus atitinka tik Sąjungos kilmės produktai. Be to, jei tai grūdų produktai, tų grūdų derlius turi būti nuimtas Sąjungoje, o jei tai gyvūniniai produktai, visas gamybos procesas turi būti vykdytas Sąjungoje.

Or. en

 

Pakeitimas  107

Pasiūlymas dėl reglamento

9 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

9a straipsnis

 

Sąjungos skalės ir patikros

 

1. Sąjungos skerdenų klasifikavimo skalės pagal IIIa priede nustatytas taisykles taikomos šiuose sektoriuose:

 

a) galvijienos – suaugusių galvijų skerdenos;

 

b) kiaulienos – kiaulių, išskyrus veisimui naudotas kiaules, skerdenos.

 

Avienos ir ožkienos sektoriuose valstybės narės Sąjungos avių skerdenų klasifikavimo skalę gali taikyti pagal IIIa priedo C punkte nustatytas taisykles.

 

2. Sąjungos tikrinimo komitetas, sudarytas iš Komisijos ekspertų ir valstybių narių paskirtų ekspertų, Sąjungos vardu vykdo patikras vietoje, susijusias su suaugusių galvijų ir avių skerdenų klasifikavimu. Šis komitetas praneša Komisijai ir valstybėms narėms apie atliktus patikrinimus.

 

Sąjunga padengia atliktų patikrų išlaidas.

Or. en

 

Pakeitimas  108

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

10 straipsnis

10 straipsnis

Valstybės intervencijos reikalavimus atitinkantys produktai

Valstybės intervencijos reikalavimus atitinkantys produktai

Valstybės intervencija taikoma toliau nurodytiems produktams, jeigu jie atitinka šiame skirsnyje nustatytas sąlygas ir kitas sąlygas bei reikalavimus, kuriuos pagal 18 ir 19 straipsnius deleguotaisiais aktais ir (arba) įgyvendinimo aktais turi nustatyti Komisija:

Valstybės intervencija taikoma toliau nurodytiems produktams, laikantis šiame skirsnyje nustatytų sąlygų ir galimų kitų papildomų sąlygų bei reikalavimų, kuriuos pagal 18 ir 19 straipsnius deleguotaisiais aktais ir (arba) įgyvendinimo aktais gali nustatyti Komisija:

a) paprastiesiems kviečiams, miežiams ir kukurūzams;

a) paprastiesiems kviečiams, kietiesiems kviečiams, sorgams, miežiams ir kukurūzams;

b) žaliaviniams ryžiams;

b) žaliaviniams ryžiams;

c) šviežiai arba atšaldytai galvijų mėsai, kurios KN kodai yra 0201 10 00 ir nuo 0201 20 20 iki 0201 20 50;

c) šviežiai arba atšaldytai galvijų mėsai, kurios KN kodai yra 0201 10 00 ir nuo 0201 20 20 iki 0201 20 50;

d) sviestui, pagamintam tiesiogiai ir tik iš pasterizuotos grietinėlės, kuri gauta tiesiogiai ir tik iš karvės pieno, patvirtintoje Sąjungos įmonėje; pieno riebalų kiekis svieste ne mažesnis kaip 82 % masės, o vandens kiekis – ne didesnis kaip 16 % masės;

d) sviestui, pagamintam tiesiogiai ir tik iš pasterizuotos grietinėlės, kuri gauta tiesiogiai ir tik iš karvės pieno, patvirtintoje Sąjungos įmonėje; pieno riebalų kiekis svieste ne mažesnis kaip 82 % masės, o vandens kiekis – ne didesnis kaip 16 % masės;

e) aukščiausios kokybės nugriebto pieno milteliams, kurie patvirtintoje Sąjungos įmonėje pagaminti iš karvės pieno purškimo būdu ir kurių baltymų kiekis ne mažesnis kaip 34,0 % neriebalinės sausosios medžiagos masės.

e) aukščiausios kokybės nugriebto pieno milteliams, kurie patvirtintoje Sąjungos įmonėje pagaminti iš karvės pieno purškimo būdu ir kurių baltymų kiekis ne mažesnis kaip 34,0 % neriebalinės sausosios medžiagos masės.

Or. en

 

Pakeitimas  109

Pasiūlymas dėl reglamento

10 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

10a straipsnis

 

Strateginės atsargos

 

Siekiant išvengti didelio rinkos pusiausvyros sutrikimo ir užtikrinti tęstinumą gyvulininkystės sektoriuose, numatomos strateginės žaliavų, skirtų gyvulių pašarams, atsargos.

 

Pagal 160 straipsnį Komisija priima deleguotuosius aktus, siekdama nustatyti pirmoje dalyje nurodytas strategines atsargas ir užtikrinti, kad šių atsargų sistema veiktų tinkamai.

Or. en

 

Pakeitimas  110

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

11 straipsnis

11 straipsnis

Valstybės intervencijos laikotarpiai

Valstybės intervencijos laikotarpiai

Valstybės intervencija taikoma:

Valstybės intervencija visus metus taikoma produktams, išvardytiems10 straipsnyje.

a) paprastiesiems kviečiams, miežiams ir kukurūzams – nuo lapkričio 1 d. iki gegužės 31 d.;

 

b) žaliaviniams ryžiams – nuo balandžio 1 d. iki liepos 31 d.;

 

c) galvijienai – visus prekybos metus;

 

d) sviestui ir nugriebto pieno milteliams – nuo kovo 1 d. iki rugpjūčio 31 d.

 

Or. en

 

Pakeitimas  111

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

12 straipsnis

12 straipsnis

Valstybės intervencijos taikymo pradžia ir pabaiga

Valstybės intervencijos taikymo pradžia ir pabaiga

1. 11 straipsnyje nurodytais laikotarpiais valstybės intervencija:

1. Valstybės intervencija:

a) taikoma paprastiesiems kviečiams, sviestui ir nugriebto pieno milteliams;

a) taikoma paprastiesiems kviečiams, sviestui ir nugriebto pieno milteliams;

b) įgyvendinimo aktais Komisijos gali būti pradėta taikyti miežiams, kukurūzams ir žaliaviniams ryžiams (įskaitant konkrečių veislių arba rūšių žaliavinius ryžius), jei to reikia atsižvelgiant į padėtį rinkoje. Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 162 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą;

b) įgyvendinimo aktais Komisija pradeda taikyti kietiesiems kviečiams, sorgams, miežiams, kukurūzams ir žaliaviniams ryžiams (įskaitant konkrečių veislių arba rūšių žaliavinius ryžius), jei to reikia atsižvelgiant į padėtį rinkoje. Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 162 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą;

c) kitais įgyvendinimo aktais Komisijos gali būti pradėta taikyti galvijienos sektoriuje, jeigu pagal 19 straipsnio a punktą nustatytu tipiniu laikotarpiu valstybėje narėje arba jos regione vidutinė galvijienos rinkos kaina, užregistruota remiantis pagal 18 straipsnio 8 dalį nustatyta Sąjungos suaugusių galvijų skerdenų klasifikavimo skale, yra mažesnė nei 1 560 EUR už toną.

c) kitais įgyvendinimo aktais, priimtais netaikant 162 straipsnio 2 ar 3 dalies, Komisija pradeda taikyti galvijienos sektoriuje, jeigu pagal 19 straipsnio a punktą nustatytu tipiniu laikotarpiu valstybėje narėje arba jos regione vidutinė galvijienos rinkos kaina, užregistruota remiantis pagal 9a straipsnį nustatyta Sąjungos skerdenų klasifikavimo skale, yra mažesnė nei 90 % referencinės kainos, nustatytos 7 straipsnio 1 dalies d punkte.

2. Komisija gali įgyvendinimo aktais baigti valstybės intervencijos taikymą galvijienos sektoriuje, jeigu pagal 19 straipsnio a punktą nustatytu tipiniu laikotarpiu nebetenkinamos 1 dalies c punkte numatytos sąlygos.

2. Komisija įgyvendinimo aktais, priimtais netaikant 162 straipsnio 2 ar 3 dalies, baigia valstybės intervencijos taikymą galvijienos sektoriuje, jeigu pagal 19 straipsnio a punktą nustatytu tipiniu laikotarpiu nebetenkinamos 1 dalies c punkte numatytos sąlygos.

Or. en

 

Pakeitimas  112

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

13 straipsnis

13 straipsnis

Supirkimas nustatyta kaina arba konkurso būdu

Supirkimas nustatyta kaina arba konkurso būdu

1. Kai valstybės intervencija pradedama taikyti pagal 12 straipsnio 1 dalies a punktą, produktai superkami nustatyta kaina, neviršijant šių kiekvienam 11 straipsnyje nurodytam laikotarpiui nustatytų ribų:

1. Kai valstybės intervencija pradedama taikyti pagal 12 straipsnio 1 dalies a punktą, produktai superkami 14 straipsnio 2 dalyje nustatyta kaina, neviršijant šių kiekvienam 11 straipsnyje nurodytam laikotarpiui nustatytų ribų:

a) paprastieji kviečiai – 3 mln. tonų;

a) paprastieji kviečiai – 3 mln. tonų;

b) sviesto – 30 000 tonų;

b) sviesto – 70 000 tonų;

c) nugriebto pieno miltelių – 109 000 tonų.

c) nugriebto pieno miltelių – 109 000 tonų.

2. Kai valstybės intervencija pradedama taikyti pagal 12 straipsnio 1 dalį, produktai superkami konkurso būdu nustatant didžiausią supirkimo kainą:

2. Kai valstybės intervencija pradedama taikyti pagal 12 straipsnio 1 dalį, produktai superkami konkurso būdu nustatant didžiausią supirkimo kainą:

a) paprastųjų kviečių, sviesto ir nugriebto pieno miltelių, kai viršijamos 1 dalyje nurodytos ribos,

a) paprastųjų kviečių, sviesto ir nugriebto pieno miltelių, kai viršijamos 1 dalyje nurodytos ribos,

b) miežių, kukurūzų, žaliavinių ryžių ir galvijienos.

b) kietųjų kviečių, sorgų, miežių, kukurūzų, žaliavinių ryžių ir galvijienos.

Ypatingomis ir tinkamai pagrįstomis aplinkybėmis Komisija įgyvendinimo aktais gali apriboti konkursą, kad jis būtų taikomas tik vienai valstybei narei ar jos regionui arba, atsižvelgdama į 14 straipsnio 2 dalį, nustatyti taikant valstybės intervenciją vykdomo supirkimo kainas kiekvienai valstybei narei arba jos regionui pagal užregistruotas vidutines rinkos kainas. Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 162 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Ypatingomis ir tinkamai pagrįstomis aplinkybėmis Komisija įgyvendinimo aktais gali apriboti konkursą, kad jis būtų taikomas tik vienai valstybei narei ar jos regionui arba, atsižvelgdama į 14 straipsnio 2 dalį, nustatyti taikant valstybės intervenciją vykdomo supirkimo kainas kiekvienai valstybei narei arba jos regionui pagal užregistruotas vidutines rinkos kainas. Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 162 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Or. en

 

Pakeitimas  113

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

14 straipsnis

14 straipsnis

Valstybės intervencinės kainos

Valstybės intervencinės kainos

1. Valstybės intervencine kaina laikoma:

1. Valstybės intervencine kaina laikoma:

a) kaina, kuria taikant valstybės intervenciją superkami produktai (kai superkama nustatyta kaina), arba

a) kaina, kuria taikant valstybės intervenciją superkami produktai (kai superkama nustatyta kaina), arba

b) didžiausia kaina, kuria galima supirkti valstybės intervencijos reikalavimus atitinkančius produktus (kai superkama konkurso būdu).

b) didžiausia kaina, kuria galima supirkti valstybės intervencijos reikalavimus atitinkančius produktus (kai superkama konkurso būdu).

2. Valstybės intervencinių kainų lygis:

2. Valstybės intervencinių kainų lygis:

a) paprastųjų kviečių, miežių, kukurūzų, žaliavinių ryžių ir nugriebto pieno miltelių kaina turi atitikti 7 straipsnyje nustatytas atitinkamas referencines kainas, jei produktai superkami nustatyta kaina, ir neturi viršyti atitinkamų referencinių kainų, jei produktai superkami konkurso būdu;

a) paprastųjų kviečių, kietųjų kviečių, sorgų, miežių, kukurūzų, žaliavinių ryžių ir nugriebto pieno miltelių kaina turi atitikti 7 straipsnyje nustatytas atitinkamas referencines kainas, jei produktai superkami nustatyta kaina, ir neturi viršyti atitinkamų referencinių kainų, jei produktai superkami konkurso būdu;

b) sviesto kaina turi būti lygi 90 % pagal 7 straipsnį nustatytos referencinės kainos, jei produktai superkami nustatyta kaina, ir neturi viršyti 90 % referencinės kainos, jei produktai superkami konkurso būdu;

b) sviesto kaina turi būti lygi 90 % pagal 7 straipsnį nustatytos referencinės kainos, jei produktai superkami nustatyta kaina, ir neturi viršyti 90 % referencinės kainos, jei produktai superkami konkurso būdu;

c) galvijienos kaina neturi viršyti 12 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytos kainos.

c) galvijienos kaina neturi viršyti 90 % referencinės kainos, nustatytos 7 straipsnio 1 dalies d punkte.

3. 1 ir 2 dalyse nurodytomis valstybės intervencinėmis kainomis netrukdoma didinti arba mažinti paprastųjų kviečių, miežių, kukurūzų ir žaliavinių ryžių kainų dėl jų kokybės. Be to, atsižvelgiant į poreikį užtikrinti, kad gamyba būtų orientuojama į tam tikrų veislių žaliavinius ryžius, Komisija įgaliojama pagal 160 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kuriais padidinama arba sumažinama valstybės intervencinė kaina.

3. 1 ir 2 dalyse nurodytomis valstybės intervencinėmis kainomis netrukdoma didinti arba mažinti paprastųjų kviečių, kietųjų kviečių, sorgų, miežių, kukurūzų ir žaliavinių ryžių kainų dėl jų kokybės.

Or. en

 

Pakeitimas  114

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

15 straipsnis

15 straipsnis

Taikant valstybės intervenciją supirktų produktų realizavimo bendrieji principai

Taikant valstybės intervenciją supirktų produktų realizavimo bendrieji principai

Taikant valstybės intervenciją supirkti produktai realizuojami taip, kad:

1. Taikant valstybės intervenciją supirkti produktai realizuojami taip, kad:

a) būtų išvengta bet kokio rinkos sutrikimo,

a) būtų išvengta bet kokio rinkos sutrikdymo,

b) būtų užtikrintos vienodos galimybės įsigyti prekių ir lygios pirkėjų teisės, ir

b) būtų užtikrintos vienodos galimybės įsigyti prekių ir lygios pirkėjų teisės, ir

c) būtų laikomasi pagal Sutarties 218 straipsnį sudarytais susitarimais nustatytų įpareigojimų.

c) būtų laikomasi pagal Sutarties 218 straipsnį sudarytais susitarimais nustatytų įpareigojimų.

Produktai gali būti realizuojami suteikiant galimybes juos naudoti pagal Reglamente (ES) Nr. [...] nustatytą maisto paskirstymo labiausiai nepasiturintiems Sąjungos asmenims programą, jei pagal tą programą numatyta tokia galimybė. Tokiu atveju tų produktų apskaitinė vertė atitinka 14 straipsnio 2 dalyje nurodytos atitinkamos nustatytos valstybės intervencinės kainos lygį.

2. Produktai gali būti realizuojami suteikiant galimybes juos naudoti pagal Reglamente (ES) Nr. [...] nustatytą maisto paskirstymo labiausiai nepasiturintiems Sąjungos asmenims programą. Tokiu atveju tų produktų apskaitinė vertė atitinka 14 straipsnio 2 dalyje nurodytos atitinkamos nustatytos valstybės intervencinės kainos lygį.

 

2a. Kiekvienais metais Komisija viešai skelbia informaciją apie sąlygas, kuriomis praėjusiais metais buvo parduotos viešosios intervencinės atsargos.

Or. en

 

Pakeitimas  115

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio pirma pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jei laikomasi šiame skirsnyje nustatytų sąlygų ir kitų sąlygų bei reikalavimų, kuriuos pagal 17–19 straipsnius deleguotaisiais aktais ir (arba) įgyvendinimo aktais nustato Komisija, parama privačiam sandėliavimui gali būti skiriama už šiuos produktus:

Laikantis šiame skirsnyje nustatytų sąlygų ir kitų papildomų sąlygų bei reikalavimų, kuriuos pagal 17–19 straipsnius deleguotaisiais aktais ir (arba) įgyvendinimo aktais nustato Komisija, parama privačiam sandėliavimui gali būti skiriama už šiuos produktus:

Or. en

 

Pakeitimas  116

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) alyvuogių aliejų;

b) alyvuogių aliejų ir valgomąsias alyvuoges;

Or. en

 

Pakeitimas  117

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio e a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ea) sūrius.

Or. en

 

Pakeitimas  118

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

17 straipsnis

17 straipsnis

Paramos skyrimo sąlygos

Paramos skyrimo sąlygos

1. Kai tai būtina siekiant rinkos skaidrumo, Komisija įgaliojama pagal 160 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kad nustatytų sąlygas, kuriomis ji gali nuspręsti skirti paramą privačiam 16 straipsnyje išvardytų produktų sandėliavimui, atsižvelgdama į atitinkamų produktų vidutines užregistruotas Sąjungos rinkos kainas ir referencines kainas arba į poreikį reaguoti į ypač sudėtingą padėtį rinkoje arba ekonominius sektoriaus pokyčius vienoje ar keliose valstybėse narėse.

1. Kai tai būtina siekiant rinkos skaidrumo, pagal 160 straipsnį Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kad nustatytų sąlygas, kuriomis ji gali nuspręsti skirti paramą privačiam 16 straipsnyje išvardytų produktų sandėliavimui, atsižvelgdama į:

 

a) atitinkamų produktų vidutines užregistruotas Sąjungos rinkos kainas, referencines kainas ir gamybos sąnaudas, ir (arba)

 

b) į poreikį laiku reaguoti į ypač sudėtingą padėtį rinkoje arba ekonominius pokyčius, kai dėl padėtis arba (ir) pokyčiai daro didelį poveikį gamintojų pelno maržoms sektoriuje vienoje ar keliose valstybėse narėse, ir (arba)

 

ba) tam tikrų sektorių išskirtinį pobūdį ar gamybos sezoniškumą tam tikrose valstybėse narėse.

2. Komisija įgyvendinimo aktais gali nuspręsti skirti paramą privačiam 16 straipsnyje išvardytų produktų sandėliavimui, atsižvelgdama į šio straipsnio 1 dalyje nurodytas sąlygas. Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 162 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

2. Komisija įgyvendinimo aktais gali nuspręsti skirti paramą privačiam 16 straipsnyje išvardytų produktų sandėliavimui, atsižvelgdama į šio straipsnio 1 dalyje nurodytas sąlygas. Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 162 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

3. Komisija įgyvendinimo aktais nustato 16 straipsnyje numatytą paramą privačiam sandėliavimui iš anksto arba konkurso būdu. Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 162 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

3. Komisija įgyvendinimo aktais nustato 16 straipsnyje numatytą paramą privačiam sandėliavimui iš anksto arba konkurso būdu. Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 162 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

4. Komisija įgyvendinimo aktais gali apriboti paramos privačiam sandėliavimui teikimą arba pagal užregistruotas vidutines rinkos kainas nustatyti paramos privačiam sandėliavimui dydį kiekvienai valstybei narei arba jos regionui. Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 162 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

4. Komisija įgyvendinimo aktais gali apriboti paramos privačiam sandėliavimui teikimą arba pagal užregistruotas vidutines rinkos kainas ir pareiškėjo pelno maržas nustatyti paramos privačiam sandėliavimui dydį kiekvienai valstybei narei arba jos regionui. Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 162 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Or. en

 

Pakeitimas  119

Pasiūlymas dėl reglamento

II dalies I antraštinės dalies I skyriaus 3 a skirsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3A SKIRSNIS

 

LAIKINO PAŠALINIMO IŠ RINKOS VEIKSMŲ KOORDINAVIMAS

 

17a straipsnis

 

Laikino pašalinimo iš rinkos veiksmų koordinavimas

 

1. Siekdamos užkirsti kelią dideliam rinkos pusiausvyros sutrikimui arba atkurti įprastą rinkos veikimą tuo atveju, kai yra didelių sutrikimų, gamintojų organizacijų asociacijos, priskiriamos vienam iš šio reglamento 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų sektorių ir laikomos atstovaujančiomis pagal šio reglamento 110 straipsnį, gali įdiegti ir taikyti savo narių valdomą laikino pašalinimo iš rinkos koordinavimo sistemą.

 

Šios nuostatos taikomos nepažeidžiant šio reglamento IV dalies ir nepatenka į Sutarties 101 straipsnio 1 dalies taikymo sritį.

 

2. Jeigu gamintojų organizacijų asociacija nusprendžia pradėti taikyti šią sistemą, ji taikoma visiems jos nariams.

 

3. Ši sistema finansuojama:

 

a) finansiniais įnašais, kuriuos moka asociacijai priklausančios organizacijos ir (arba) prireikus pati gamintojų organizacijų asociacija;

 

b) 8 straipsnyje nurodytos Sąjungos finansinės pagalbos lėšomis, laikantis 18 straipsnio 9a dalies c punktu Komisijos nustatytų sąlygų, Sąjungos pagalba jokiu būdu negali viršyti 50 % visų išlaidų.

 

4. Pagal 160 straipsnį Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais užtikrinama, kad ši sistema būtų taikoma laikantis BŽŪP tikslų ir ją taikant nebūtų trukdoma sklandžiam vidaus rinkos veikimui.

Or. en

 

Pakeitimas  120

Pasiūlymas dėl reglamento

II dalies I antraštinės dalies I skyriaus 4 skirsnio antraštinė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4 SKIRSNIS

4 SKIRSNIS

VALSTYBĖS INTERVENCIJOS IR PARAMOS PRIVAČIAM SANDĖLIAVIMUI BENDROSIOS NUOSTATOS

VALSTYBĖS INTERVENCIJOS, PARAMOS PRIVAČIAM SANDĖLIAVIMUI IR LAIKINO PAŠALINIMO IŠ RINKOS KOORDINAVIMO SISTEMOS BENDROSIOS NUOSTATOS

Or. en

 

Pakeitimas  121

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

18 straipsnis

18 straipsnis

Deleguotieji įgaliojimai

Deleguotieji įgaliojimai

1. Komisija įgaliojama pagal 160 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kuriais numatomos šio straipsnio 2–9 dalyse išvardytos priemonės.

1. Komisija įgaliojama pagal 160 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kuriais numatomos šio straipsnio 2–9 dalyse išvardytos priemonės.

2. Atsižvelgdama į skirtingų sektorių ypatumus, Komisija deleguotaisiais aktais gali nustatyti reikalavimus ir sąlygas, kuriuos kartu su šiame reglamente nustatytais reikalavimais turi atitikti produktai, superkami taikant valstybės intervenciją ir sandėliuojami pagal paramos privačiam sandėliavimui skyrimo sistemą. Šiais reikalavimais ir sąlygomis siekiama užtikrinti supirktų ir sandėliuojamų produktų atitiktį reikalavimams ir kokybę, atsižvelgiant į kokybės grupes, kokybės klases, kategorijas, kiekius, pakuotes, ženklinimą, didžiausią amžių, konservavimą, produktų, kuriems taikoma valstybės intervencinė kaina ir parama privačiam sandėliavimui, gamybos etapą.

2. Atsižvelgdama į skirtingų sektorių ypatumus, Komisija deleguotaisiais aktais gali nustatyti reikalavimus ir sąlygas, kuriuos kartu su šiame reglamente nustatytais reikalavimais turi atitikti produktai, superkami taikant valstybės intervenciją ir sandėliuojami pagal paramos privačiam sandėliavimui skyrimo sistemą. Šiais reikalavimais ir sąlygomis siekiama užtikrinti supirktų ir sandėliuojamų produktų atitiktį reikalavimams ir kokybę, atsižvelgiant į kokybės grupes, kokybės klases, kategorijas, kiekius, pakuotes, ženklinimą, didžiausią amžių, konservavimą, produktų, kuriems taikoma valstybės intervencinė kaina ir parama privačiam sandėliavimui, gamybos etapą.

3. Atsižvelgdama į grūdų ir žaliavinių ryžių sektorių ypatumus, Komisija deleguotaisiais aktais gali dėl 14 straipsnio 3 dalyje nurodytų kokybės priežasčių padidinti arba sumažinti paprastųjų kviečių, miežių, kukurūzų ir žaliavinių ryžių supirkimo ir pardavimo kainas.

3. Atsižvelgdama į grūdų ir žaliavinių ryžių sektorių ypatumus, Komisija deleguotaisiais aktais gali dėl 14 straipsnio 3 dalyje nurodytų kokybės priežasčių padidinti arba sumažinti paprastųjų kviečių, kietųjų kviečių, sorgų, miežių, kukurūzų ir žaliavinių ryžių supirkimo ir pardavimo kainas.

 

3a. Atsižvelgiant į tam tikrų ūkių ypatingą sezoniškumą ir (arba) specifinį pobūdį kai kuriose valstybėse narėse arba regionuose, Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomos įvairios objektyvios sąlygos ir pagrindiniai veiksniai, kurių atveju gali prireikti privataus sandėliavimo.

4. Atsižvelgdama į galvijienos sektoriaus ypatumus, Komisija deleguotaisiais aktais gali priimti taisykles, susijusias su mokėjimo agentūrų įpareigojimu užtikrinti, kad visa perimta galvijiena prieš atiduodant sandėliuoti būtų iškaulinėta.

4. Atsižvelgdama į galvijienos sektoriaus ypatumus, Komisija deleguotaisiais aktais gali priimti taisykles, susijusias su mokėjimo agentūrų įpareigojimu užtikrinti, kad visa perimta galvijiena prieš atiduodant sandėliuoti būtų iškaulinėta.

5. Atsižvelgdama į įvairias intervencinių atsargų sandėliavimo Sąjungoje aplinkybes ir siekdama užtikrinti, kad ūkio subjektai galėtų tinkamai pasinaudoti valstybės intervencija, Komisija deleguotaisiais aktais priima:

5. Atsižvelgdama į įvairias intervencinių atsargų sandėliavimo Sąjungoje aplinkybes ir siekdama užtikrinti, kad ūkio subjektai galėtų tinkamai pasinaudoti valstybės intervencija, Komisija deleguotaisiais aktais priima:

a) reikalavimus, kuriuos turi atitikti produktų, supirktinų taikant valstybės intervenciją, intervencinio sandėliavimo vietos; taisykles, susijusias su mažiausiu sandėliavimo vietų sandėliavimo pajėgumu, ir techninius perimtų produktų geros būklės palaikymo ir jų realizavimo pasibaigus sandėliavimo laikotarpiui reikalavimus;

a) reikalavimus, kuriuos turi atitikti produktų, supirktinų taikant valstybės intervenciją, intervencinio sandėliavimo vietos; taisykles, susijusias su mažiausiu sandėliavimo vietų sandėliavimo pajėgumu, ir techninius perimtų produktų geros būklės palaikymo ir jų realizavimo pasibaigus sandėliavimo laikotarpiui reikalavimus;

b) taisykles, susijusias su valstybėse narėse likusių mažų sandėliuojamų kiekių pardavimu, kurį pavedama vykdyti valstybėms narėms taikant tą pačią tvarką, kokią taiko Sąjunga, ir produktų, kurių nebegalima perpakuoti arba kurių kokybė suprastėjusi, kiekių tiesioginio pardavimo taisykles;

b) taisykles, susijusias su valstybėse narėse likusių mažų sandėliuojamų kiekių pardavimu, kurį pavedama vykdyti valstybėms narėms taikant tą pačią tvarką, kokią taiko Sąjunga, ir produktų, kurių nebegalima perpakuoti arba kurių kokybė suprastėjusi, kiekių tiesioginio pardavimo taisykles;

c) produktų sandėliavimo už juos atsakingoje valstybėje narėje arba už jos ribų taisykles ir muitų bei visų kitų pagal BŽŪP skirtinų arba surinktinų sumų taikymo tokiems produktams taisykles.

c) produktų sandėliavimo už juos atsakingoje valstybėje narėje arba už jos ribų taisykles ir muitų bei visų kitų pagal BŽŪP skirtinų arba surinktinų sumų taikymo tokiems produktams taisykles;

 

ca) sąlygas, pagal kurias gali būti nuspręsta, kad produktai, kuriems taikomos privataus sandėliavimo sutartys, gali būti pakartotinai parduodami arba kitaip realizuojami.

6. Atsižvelgdama į poreikį užtikrinti pageidaujamą paramos privačiam sandėliavimui poveikį rinkai, Komisija deleguotaisiais aktais:

6. Atsižvelgdama į poreikį užtikrinti pageidaujamą paramos privačiam sandėliavimui poveikį rinkai, Komisija deleguotaisiais aktais:

a) priima priemones, kuriomis mokėtina pagalbos suma sumažinama tais atvejais, kai sandėliuojamas kiekis mažesnis nei sutartyje nurodytas kiekis;

a) priima priemones, kuriomis mokėtina pagalbos suma sumažinama tais atvejais, kai sandėliuojamas kiekis mažesnis nei sutartyje nurodytas kiekis;

b) gali nustatyti sąlygas, kuriomis skiriama išankstinė išmoka.

b) gali nustatyti sąlygas, kuriomis skiriama išankstinė išmoka.

7. Atsižvelgdama į ūkio subjektų, kurie naudojasi valstybės intervencijos arba privataus sandėliavimo priemonėmis, teises ir pareigas, Komisija deleguotaisiais aktais gali priimti taisykles, susijusias su:

7. Atsižvelgdama į ūkio subjektų, kurie naudojasi valstybės intervencijos arba privataus sandėliavimo priemonėmis, teises ir pareigas, Komisija deleguotaisiais aktais gali priimti taisykles, susijusias su:

a) konkurso tvarkos, kuria užtikrinamos vienodos galimybės įsigyti prekių ir lygios ūkio subjektų teisės, taikymu;

a) konkurso tvarkos, kuria užtikrinamos vienodos galimybės įsigyti prekių ir lygios ūkio subjektų teisės, taikymu;

b) ūkio subjektų atitiktimi reikalavimams;

b) ūkio subjektų atitiktimi reikalavimams;

c) įpareigojimu pateikti užstatą, kuriuo užtikrinamas ūkio subjektų įpareigojimų vykdymas.

c) įpareigojimu pateikti užstatą, kuriuo užtikrinamas ūkio subjektų įpareigojimų vykdymas.

 

7a. Atsižvelgiant į technikos raidą ir sektorių poreikius, Komisijai pagal 160 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl IIIa priede pateiktų nuostatų, susijusių su suaugusių galvijų skerdenų, kiaulių skerdenų ir avių skerdenų klasifikavimu, nustatymu ir pateikimu, pritaikymo ir atnaujinimo.

 

7b. Atsižvelgiant į poreikį standartizuoti skirtingų produktų pateikimą ir taip padidinti rinkos skaidrumą, pagerinti kainų registravimą ir rinkos intervencinių priemonių – valstybės intervencijos ir privataus sandėliavimo – taikymą, jei taikoma, galvijienos, kiaulienos ir avienos sektoriuose, Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais:

 

a) nustatomos skerdenų klasifikavimo, rūšiavimo (įskaitant rūšiavimą taikant automatines priemones), pateikimo, raumeningumo nustatymo, identifikavimo ir svėrimo bei žymėjimo nuostatos,

 

b) nustatomos vidutinių Sąjungos kainų apskaičiavimo taisyklės ir ūkio subjektų įsipareigojimai teikti informaciją apie jaučių, kiaulių ir avių skardenas, visų pirma susijusią su šių skerdenų rinkos ir tipinėmis kainomis.

 

7c. Atsižvelgiant į specifines Sąjungoje pasitaikančias ypatybes, Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomos nukrypti leidžiančios nuostatos, visų pirma:

 

a) nukrypti leidžiančios nuostatos, kurias valstybės narės gali taikyti skerdykloms, kuriose skerdžiama nedaug galvijų;

 

b) nuostatos, suteikiančios teisę valstybėms narėms netaikyti rūšiavimo skalės kiaulių skerdenų klasifikavimui ir naudoti vertinimo kriterijus kartu su svorio ir numanomo raumeningumo nustatymo kriterijais.

 

7d. Atsižvelgiant į poreikį užtikrinti, kad Sąjungos tikrinimo komitetas įgyvendintų savo tikslus, Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomos jo pareigos ir sudėtis.

8. Atsižvelgdama į poreikį standartizuoti įvairių produktų pateikimą ir taip padidinti rinkos skaidrumą, pagerinti kainų registravimą ir rinkos intervencinių priemonių – valstybės intervencijos ir paramos privačiam sandėliavimui – taikymą, Komisija deleguotaisiais aktais gali patvirtinti Sąjungos skerdenų klasifikavimo skales, taikytinas šiuose sektoriuose:

 

a) galvijienai;

 

b) kiaulienos;

 

c) avienos ir ožkienos.

 

9. Atsižvelgdama į poreikį užtikrinti skerdenų klasifikavimo tikslumą ir patikimumą, Komisija deleguotaisiais aktais gali numatyti skerdenų klasifikavimo valstybėse narėse peržiūrą, kurią atlieka Sąjungos komitetas, sudarytas iš Komisijos ekspertų ir valstybių narių paskirtų ekspertų. Tomis nuostatomis gali būti numatyta, kad Sąjunga padengia tokios peržiūros išlaidas.

 

Or. en

 

Pakeitimas  122

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 9 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

9a. Atsižvelgiant į būtinybę užtikrinti tinkamą laikino pašalinimo iš rinkos koordinavimo sistemos veikimą, Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomi reikalavimai, kuriuos turi atitikti ši sistema, visų pirma:

 

a) bendrąsias pradėjimo taikyti ir veikimo sąlygas;

 

b) reikalavimus, kuriuos turi įgyvendinti gamintojų organizacijų asociacijos, siekdamos taikyti sistemą;

 

c) sistemos finansavimo taisykles, ypač sąlygas, kuriomis Komisija nusprendžia, ar Bendrijos finansavimas, skiriamas kaip pagalba privačiam sandėliavimui, gali būti skiriamas gamintojų organizacijų asociacijoms;

 

d) taisykles, leidžiančias užtikrinti, kad pradėjus taikyti šią sistemą nebūtų įšaldyta pernelyg didelė paprastai turimų produktų dalis.

Or. en

 

 

Pakeitimas  123

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

19 straipsnis

19 straipsnis

Įgyvendinimo įgaliojimai pagal nagrinėjimo procedūrą

Įgyvendinimo įgaliojimai pagal nagrinėjimo procedūrą

Komisija įgyvendinimo aktais priima būtinas priemones, kuriomis siekiama užtikrinti, kad šis skyrius būtų vienodai taikomas visoje Sąjungoje. Tos taisyklės visų pirma gali būti susijusios su:

Komisija įgyvendinimo aktais priima būtinas priemones, kuriomis siekiama užtikrinti, kad šis skyrius būtų vienodai taikomas visoje Sąjungoje. Tos taisyklės visų pirma gali būti susijusios su:

a) tipiniais laikotarpiais, rinkomis ir rinkos kainomis, kurie būtini taikant šį skyrių;

a) tipiniais laikotarpiais, rinkomis, rinkos kainomis ir pelno maržų tendencijomis, kurie būtini taikant šį skyrių;

b) taikant valstybės intervenciją supirktinų produktų pristatymo tvarka ir sąlygomis, pasiūlymo teikėjui tenkančiomis transporto išlaidomis, produktų perėmimu, kurį vykdo mokėjimo agentūros, ir mokėjimu;

b) taikant valstybės intervenciją supirktinų produktų pristatymo tvarka ir sąlygomis, pasiūlymo teikėjui tenkančiomis transporto išlaidomis, produktų perėmimu, kurį vykdo mokėjimo agentūros, ir mokėjimu;

c) įvairiomis operacijomis, susijusiomis su iškaulinėjimo procesu galvijienos sektoriuje;

c) įvairiomis operacijomis, susijusiomis su iškaulinėjimo procesu galvijienos sektoriuje;

d) bet kokiu leidimu sandėliuoti už valstybės narės, kurioje produktai supirkti ir sandėliuojami, teritorijos ribų;

d) bet kokiu leidimu sandėliuoti už valstybės narės, kurioje produktai supirkti ir sandėliuojami, teritorijos ribų;

e) taikant valstybės intervenciją supirktų produktų pardavimo arba realizavimo sąlygomis, visų pirma susijusiomis su pardavimo kainomis, išvežimu iš sandėlių sąlygomis, tolesniu iš intervencinių atsargų paimtų produktų naudojimu arba paskirtimi, įskaitant tvarką, susijusią su produktais, kurie gali būti naudojami pagal maisto paskirstymo labiausiai nepasiturintiems Sąjungos asmenims programą, įskaitant vienos valstybės narės kitai perduodamus produktus;

e) taikant valstybės intervenciją supirktų produktų pardavimo arba realizavimo sąlygomis, visų pirma susijusiomis su pardavimo kainomis, išvežimu iš sandėlių sąlygomis, tolesniu iš intervencinių atsargų paimtų produktų naudojimu arba paskirtimi, įskaitant tvarką, susijusią su produktais, kurie gali būti naudojami pagal maisto paskirstymo labiausiai nepasiturintiems Sąjungos asmenims programą, įskaitant vienos valstybės narės kitai perduodamus produktus;

f) valstybės narės kompetentingos institucijos ir pareiškėjų sutarčių sudarymu ir turiniu;

f) valstybės narės kompetentingos institucijos ir pareiškėjų sutarčių sudarymu ir turiniu;

g) produktų atidavimu į privačius sandėlius, laikymu juose ir išvežimu iš jų;

g) produktų atidavimu į privačius sandėlius, laikymu juose ir išvežimu iš jų;

h) privataus sandėliavimo laikotarpio trukme ir sąlygomis, pagal kurias tokie sutartyse nustatyti laikotarpiai gali būti sutrumpinti arba pratęsti;

h) privataus sandėliavimo laikotarpio trukme ir sąlygomis, pagal kurias tokie sutartyse nustatyti laikotarpiai gali būti sutrumpinti arba pratęsti;

i) sąlygomis, pagal kurias gali būti nuspręsta, kad produktai, kuriems taikomos privataus sandėliavimo sutartys, gali būti pakartotinai parduodami arba kitaip realizuojami;

 

j) taisyklėmis, susijusiomis su tvarka, kuri turi būti taikoma superkant produktus nustatyta kaina arba skiriant paramą privačiam sandėliavimui už nustatytą kainą;

j) taisyklėmis, susijusiomis su tvarka, kuri turi būti taikoma superkant produktus nustatyta kaina arba skiriant paramą privačiam sandėliavimui už nustatytą kainą;

k) konkurso tvarkos taikymu valstybės intervencijai ir privačiam sandėliavimui, visų pirma susijusios su:

k) konkurso tvarkos taikymu valstybės intervencijai ir privačiam sandėliavimui, visų pirma susijusios su:

i) pasiūlymų arba konkurso paraiškų teikimu ir mažiausiu paraiškoje arba pasiūlyme nurodytinu kiekiu,

i) pasiūlymų arba konkurso paraiškų teikimu ir mažiausiu paraiškoje arba pasiūlyme nurodytinu kiekiu,

ii) pasiūlymų atranka, kuria užtikrinama, kad pirmenybė būtų teikiama Sąjungai naudingiausiems pasiūlymams, nenustatant įsipareigojimo sudaryti sutartį.

ii) pasiūlymų atranka, kuria užtikrinama, kad pirmenybė būtų teikiama Sąjungai naudingiausiems pasiūlymams, nenustatant įsipareigojimo sudaryti sutartį.

 

ka) klasifikuotų skerdenų žymėjimo praktinėmis taisyklėmis;

 

kb) Sąjungos jaučių, kiaulių ir avių skerdenų klasifikavimo skalių taikymu, visų pirma, susijusiu su:

 

i) informavimu apie klasifikavimo rezultatus,

 

ii) patikrų ir patikrinimų ataskaitomis ir tolesniais veiksmais;

 

kc) Sąjungos tikrinimo komiteto Sąjungos vardu vykdomomis patikromis vietoje, susijusiomis su suaugusių galvijų ir avių skerdenų klasifikavimu ir pranešimu apie jų kainas;

 

kd) Komisijos vykdomo jaučių, kiaulių ir avių skerdenų vidutinių kainų Sąjungos pagal svorį skaičiavimo praktinėmis taisyklėmis;

 

ke) procedūromis, pagal kurias valstybės narės nustato suaugusių galvijų ir avių skerdenų kvalifikuotus vertintojus.

Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 162 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 162 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Or. en

 

Pakeitimas  124

Pasiūlymas dėl reglamento

II dalies I antraštinės dalies II skyriaus 1 skirsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1 skirsnis

1 skirsnis

GALIMYBIŲ GAUTI MAISTO PRODUKTŲ GERINIMO SISTEMOS

GALIMYBIŲ GAUTI MAISTO PRODUKTŲ IR VAIKŲ MITYBOS ĮPROČIŲ GERINIMO PROGRAMOS

 

20a straipsnis

 

Tikslinė grupė

 

Pagalbos programos, kuriomis siekiama gerinti galimybes gauti maisto produktų ir vaikų mitybos įpročius, yra skirtos vaikams, kurie nuolat lanko pradinio ar vidurinio mokymo įstaigas, taip pat darželius, ikimokyklinio ugdymo įstaigas ir kitas užklasinio ugdymo įstaigas, administruojamas ar pripažintas valstybės narės kompetentingų institucijų.

Or. en

 

Pakeitimas  125

Pasiūlymas dėl reglamento

II dalies I antraštinės dalies II skyriaus 1 skirsnio 1 poskirsnio antraštinė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1 POSKIRSNIS

1 POSKIRSNIS

Vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programa

Vaisių ir daržovių vartojimo skatinimo mokyklose programa

Or. en

 

Pakeitimas  126

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

21 straipsnis

21 straipsnis

Pagalba tiekti vaisių ir daržovių, perdirbtų vaisių bei daržovių ir bananų produktus vaikams

Vaisių ir daržovių, perdirbtų vaisių ir daržovių bei bananų produktų teikimo vaikams pagalba

1. Laikantis sąlygų, kurias deleguotaisiais aktais ir įgyvendinimo aktais pagal 22 ir 23 straipsnius nustatys Komisija, Sąjungos pagalba skiriama:

1. Laikantis sąlygų, kurias deleguotaisiais aktais ir įgyvendinimo aktais pagal 22 ir 23 straipsnius nustatys Komisija, Sąjungos pagalba skiriama:

a) vaisių ir daržovių, perdirbtų vaisių bei daržovių ir bananų sektorių produktams tiekti vaikams į mokymo įstaigas, įskaitant vaikų lopšelius, kitas ikimokyklines įstaigas, pradines ir vidurines mokyklas, ir

a) vaisių ir daržovių, perdirbtų vaisių ir daržovių bei bananų sektorių produktų tiekimo vaikams į įstaigas, nurodytas 20a straipsnyje, ir

b) tam tikroms susijusioms logistikos ir platinimo, įrangos, informacijos skleidimo, stebėsenos, vertinimo ir papildomų priemonių išlaidoms padengti.

b) tam tikroms susijusioms logistikos ir platinimo, įrangos, informacijos skleidimo, stebėsenos, vertinimo ir papildomų priemonių išlaidoms padengti.

2. Programoje pageidaujančios dalyvauti valstybės narės nacionaliniu arba regionų lygmeniu parengia programos įgyvendinimo išankstinę strategiją. Jos taip pat numato papildomas priemones, kurių reikia, kad programa būtų veiksminga.

2. Programoje pageidaujančios dalyvauti valstybės narės nacionaliniu arba regionų lygmeniu parengia išankstinę jos įgyvendinimo strategiją. Jos taip pat numato papildomas priemones, kurios gali apimti informavimą apie sveikos mitybos švietimo priemones, vietos maisto grandines ir kovą su maisto švaistymu ir kurių reikia, kad programa būtų veiksminga.

3. Rengdamos strategijas valstybės narės sudaro vaisių ir daržovių, perdirbtų vaisių bei daržovių ir bananų sektorių produktų, kurie tenkina atitinkamų jų programų reikalavimus, sąrašą. Tačiau į šį sąrašą neįtraukiami produktai, kurie buvo pašalinti iš sąrašo Komisijos deleguotaisiais aktais pagal 22 straipsnio 2 dalies a punktą patvirtintomis priemonėmis. Valstybės narės atrenka produktus remdamosi objektyviais kriterijais, įskaitant, pavyzdžiui, sezoniškumą, galimybę gauti tam tikrų produktų ar aplinkosaugos aspektus. Atsižvelgdamos į tai, valstybės narės gali teikti pirmenybę Sąjungos kilmės produktams.

3. Rengdamos strategijas valstybės narės sudaro vaisių ir daržovių, perdirbtų vaisių bei daržovių ir bananų sektorių produktų, kurie tenkina atitinkamų jų programų reikalavimus, sąrašą. Tačiau į šį sąrašą neįtraukiami produktai, kurie buvo pašalinti iš sąrašo Komisijos deleguotaisiais aktais pagal 22 straipsnio 2 dalies a punktą patvirtintomis priemonėmis. Valstybės narės atrenka produktus remdamosi objektyviais kriterijais, kurie taip pat gali apimti naudą sveikatai ir aplinkai, sezoniškumą, įvairovę ar galimybę gauti tam tikrų produktų, pirmenybę teikiant vietos maisto grandinėms. Atsižvelgdamos į tai, valstybės narės teikia pirmenybę Sąjungos kilmės produktams.

4. 1 dalyje nurodyta Sąjungos pagalba neturi:

4. 1 dalyje nurodyta Sąjungos pagalba neturi:

a) viršyti 150 mln. EUR per vienerius mokslo metus nei

a) viršyti 150 mln. EUR per vienerius mokslo metus,

b) viršyti 75 % 1 dalyje nurodytų tiekimo ir susijusių išlaidų arba 90 % tokių išlaidų mažiau išsivysčiusiuose regionuose ir Sutarties 349 straipsnyje nurodytuose atokiausiuose regionuose, nei

b) viršyti 75 % 1 dalyje nurodytų tiekimo ir susijusių išlaidų arba 90 % tokių išlaidų mažiau išsivysčiusiose teritorijose, esančiose Sutarties 349 straipsnyje nurodytuose atokiausiuose regionuose, taip pat mažosiose Egėjo jūros salose, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1405/2006 1 straipsnio 2 dalyje,

c) dengti kitų išlaidų nei 1 dalyje nurodytos tiekimo ir susijusios išlaidos.

c) dengti kitų išlaidų nei 1 dalyje nurodytos tiekimo ir susijusios išlaidos.

 

4a. 1 dalyje nurodyta Sąjungos pagalba kiekvienai valstybei narei teikiama atsižvelgiant į objektyvius kriterijus, pagrįstus šešerių–dešimties metų vaikų, besimokančių 20a straipsnyje nurodytose įstaigose, dalimi. Tačiau kiekviena programoje dalyvaujanti valstybė narė gauna ne mažesnę kaip 175 000 EUR Sąjungos pagalbos sumą. Kiekvienais metais valstybės narės Sąjungos pagalbos prašo remdamosi savo strategijomis. Gavusi valstybių narių paraiškas, Komisija priima sprendimą dėl galutinio lėšų paskirstymo atsižvelgdama į turimus biudžeto asignavimus.

5. 1 dalyje numatyta Sąjungos pagalba negali būti naudojama esamų vaisių vartojimo skatinimo mokyklose nacionalinių programų ar kitų tiekimo mokykloms programų, pagal kurias tiekiami ir vaisiai, finansavimui pakeisti. Tačiau, jeigu valstybėje narėje jau įgyvendinama programa, atitinkanti pagal šį straipsnį teikiamos Sąjungos pagalbos reikalavimus, ir ketinama tą programą išplėsti arba padaryti ją veiksmingesnę, be kita ko, programos tikslinės grupės, jos trukmės ar programos reikalavimus atitinkančių produktų atžvilgiu, Sąjungos pagalba gali būti teikiama, jeigu laikomasi 4 dalies b punkte nurodytų apribojimų, susijusių su bendrąjį nacionalinį finansavimą sudarančia Sąjungos pagalbos dalimi. Tokiu atveju valstybė narė savo įgyvendinimo strategijoje nurodo, kaip ji ketina pratęsti savo programą ar padaryti ją veiksmingesnę.

5. 1 dalyje numatyta Sąjungos pagalba negali būti naudojama esamų vaisių ir daržovių vartojimo skatinimo mokyklose nacionalinių programų ar kitų tiekimo mokykloms programų, pagal kurias tiekiami vaisiai ir daržovės, finansavimui pakeisti. Tačiau, jeigu valstybėje narėje jau įgyvendinama programa, atitinkanti pagal šį straipsnį teikiamos Sąjungos pagalbos reikalavimus, ir ketinama tą programą išplėsti arba padaryti ją veiksmingesnę, be kita ko, programos tikslinės grupės, jos trukmės ar programos reikalavimus atitinkančių produktų atžvilgiu, Sąjungos pagalba gali būti teikiama, jeigu laikomasi 4 dalies b punkte nurodytų apribojimų, susijusių su bendrąjį nacionalinį finansavimą sudarančia Sąjungos pagalbos dalimi. Tokiu atveju valstybė narė savo įgyvendinimo strategijoje nurodo, kaip ji ketina pratęsti savo programą ar padaryti ją veiksmingesnę.

6. Valstybės narės gali, be Sąjungos pagalbos, skirti nacionalinę pagalbą pagal 152 straipsnį.

6. Valstybės narės gali, be Sąjungos pagalbos, skirti nacionalinę pagalbą pagal 152 straipsnį.

7. Sąjungos vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programa neturėtų trukdyti įgyvendinti Sąjungos teisę atitinkančių atskirų vaisių vartojimo skatinimo mokyklose nacionalinių programų.

7. Sąjungos vaisių ir daržovių vartojimo skatinimo mokyklose programa neturėtų trukdyti įgyvendinti Sąjungos teisę atitinkančių atskirų vaisių ir daržovių vartojimo skatinimo mokyklose nacionalinių programų.

8. Pagal Reglamento (ES) Nr. [...] dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos 6 straipsnį Sąjunga taip pat gali finansuoti informavimo, stebėsenos ir vertinimo priemones, susijusias su vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programa, įskaitant geresnį visuomenės informavimą apie programą ir susijusias ryšių palaikymo priemones.

8. Pagal Reglamento (ES) Nr. [...] dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos 6 straipsnį Sąjunga taip pat gali finansuoti informavimo, stebėsenos ir vertinimo priemones, susijusias su vaisių ir daržovių vartojimo skatinimo mokyklose programa, įskaitant geresnį visuomenės informavimą apie programą ir susijusias ryšių palaikymo priemones.

 

8a. Programoje dalyvaujančios valstybės narės maisto paskirstymo vietose viešai skelbia informaciją apie savo dalyvavimą pagalbos programoje ir nurodo, kad programą subsidijuoja Sąjunga.

Or. en

 

Pakeitimas  127

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

22 straipsnis

22 straipsnis

Deleguotieji įgaliojimai

Deleguotieji įgaliojimai

1. Komisija įgaliojama pagal 160 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kuriais numatomos šio straipsnio 2–4 dalyse išvardytos priemonės.

1. Komisija įgaliojama pagal 160 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kuriais numatomos šio straipsnio 2–4 dalyse išvardytos priemonės.

2. Atsižvelgdama į poreikį skatinti sveikos vaikų mitybos įpročius, Komisija deleguotaisiais aktais gali priimti taisykles, susijusias su:

2. Atsižvelgdama į poreikį užtikrinti programos veiksmingumą siekiant nustatytų jos tikslų, Komisija deleguotaisiais aktais gali priimti taisykles, susijusias su:

a) produktais, kurie neatitinka programos reikalavimų, atsižvelgiant į maistingumo aspektus;

a) produktais, kurie neatitinka programos reikalavimų, atsižvelgiant į maistingumo aspektus;

b) programos tiksline grupe;

b) programos tiksline grupe;

c) nacionalinėmis arba regioninėmis strategijomis, kurias, norėdamos gauti pagalbą, turi parengti valstybės narės, įskaitant papildomas priemones;

c) nacionalinėmis arba regioninėmis strategijomis, kurias, norėdamos gauti pagalbą, turi parengti valstybės narės, įskaitant papildomas priemones;

d) pagalbos paraiškų teikėjų tvirtinimu ir atranka.

d) pagalbos paraiškų teikėjų tvirtinimu ir atranka.

 

3. Atsižvelgdama į poreikį užtikrinti veiksmingą ir tikslingą Europos fondų naudojimą, Komisija deleguotaisiais aktais gali priimti taisykles, susijusias su:

3. Atsižvelgdama į poreikį užtikrinti veiksmingą ir tikslingą Europos fondų naudojimą, Komisija deleguotaisiais aktais gali priimti taisykles, susijusias su:

a) objektyviais pagalbos paskirstymo valstybėms narėms kriterijais, preliminariu pagalbos paskirstymu valstybėms narėms ir pagalbos perskirstymo valstybėms narėms metodu, atsižvelgiant į gautas paraiškas;

a) papildomais preliminaraus pagalbos paskirstymo valstybėms narėms kriterijais ir pagalbos perskirstymo valstybėms narėms metodu, atsižvelgiant į gautas pagalbos paraiškas;

b) pagalbos skyrimo reikalavimus atitinkančiomis išlaidomis, įskaitant galimybę nustatyti tokių išlaidų bendrą viršutinę ribą;

b) pagalbos skyrimo reikalavimus atitinkančiomis išlaidomis, įskaitant galimybę nustatyti tokių išlaidų bendrą viršutinę ribą;

c) stebėsena ir vertinimu.

c) stebėsena ir vertinimu.

4. Atsižvelgdama į poreikį skleisti informaciją apie programą, Komisija deleguotaisiais aktais gali reikalauti, kad programoje dalyvaujančios valstybės narės nurodytų, kad programa yra subsidijuojama.

4. Atsižvelgdama į poreikį skleisti informaciją apie programą, Komisija deleguotaisiais aktais gali nustatyti sąlygas, pagal kurias valstybės narės viešai skelbia informaciją apie savo dalyvavimą pagalbos programoje ir nurodo, kad programą subsidijuoja Sąjunga.

Or. en

 

Pakeitimas  128

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

23 straipsnis

23 straipsnis

Įgyvendinimo įgaliojimai pagal nagrinėjimo procedūrą

Įgyvendinimo įgaliojimai pagal nagrinėjimo procedūrą

Komisija įgyvendinimo aktais gali priimti visas būtinas priemones pagal šį poskirsnį, visų pirma susijusias su:

Komisija įgyvendinimo aktais gali priimti būtinas priemones pagal šį poskirsnį, susijusias su:

a) galutiniu pagalbos paskirstymu programoje dalyvaujančioms valstybėms narėms, atsižvelgiant į turimus biudžeto asignavimus;

a) galutiniu pagalbos paskirstymu programoje dalyvaujančioms valstybėms narėms, atsižvelgiant į turimus biudžeto asignavimus;

b) pagalbos paraiškomis ir išmokomis;

b) pagalbos paraiškomis ir išmokomis;

c) informacijos apie programą skleidimo metodais ir su ja susijusių ryšių palaikymo priemonėmis.

c) informacijos apie programą skleidimo metodais ir su ja susijusių ryšių palaikymo priemonėmis.

Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 162 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 162 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Or. en

 

Pakeitimas  129

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

24 straipsnis

24 straipsnis

Pieno produktų tiekimas vaikams

Pieno ir pieno produktų teikimo vaikams pagalba

1. Sąjungos pagalba skiriama tam tikriems pieno ir pieno produktų sektoriaus produktams tiekti vaikams į mokymo įstaigas.

1. Laikantis sąlygų, kurias pagal 25 ir 26 straipsnius deleguotaisiais aktais ir įgyvendinimo aktais turi nustatyti Komisija, Sąjungos pagalba skiriama pieno ir pieno produktų, kurių KN kodai yra 0401, 0403, 0404 90 ir 0406 arba KN kodas yra 2202 90, tiekimui vaikams į 20a straipsnyje nurodytas įstaigas.

2. Programoje pageidaujančios dalyvauti valstybės narės nacionaliniu arba regionų lygmeniu parengia išankstinę programos įgyvendinimo strategiją.

2. Programoje pageidaujančios dalyvauti valstybės narės nacionaliniu arba regionų lygmeniu parengia išankstinę programos įgyvendinimo strategiją. Jos taip pat numato papildomas priemones, kurios gali apimti informavimą apie sveikos mitybos švietimo priemones, vietos maisto grandines ir kovą su maisto švaistymu, kurių reikia, kad programa būtų veiksminga.

 

2a. Rengdamos strategijas valstybės narės sudaro pieno ir pieno produktų, kurie tenkina atitinkamų jų programų reikalavimus, sąrašą vadovaudamosi Komisijos pagal 25 straipsnį priimtomis taisyklėmis.

 

2b. 1 dalyje nurodyta Sąjungos pagalba negali būti naudojama esamų pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo mokyklose nacionalinių programų ar kitų tiekimo mokykloms programų, pagal kurias tiekiamas pienas ir pieno produktai, finansavimui pakeisti. Tačiau jeigu valstybėje narėje jau įgyvendinama programa, atitinkanti pagal šį straipsnį teikiamos Sąjungos pagalbos reikalavimus, ir ketinama tą programą išplėsti arba padaryti ją veiksmingesnę, be kita ko, programos tikslinės grupės, jos trukmės ar programos reikalavimus atitinkančių produktų atžvilgiu, Sąjungos pagalba gali būti teikiama. Tokiu atveju valstybė narė savo įgyvendinimo strategijoje nurodo, kaip ji ketina pratęsti savo programą ar padaryti ją veiksmingesnę.

3. Be Sąjungos pagalbos, valstybės narės gali skirti nacionalinę pagalbą pagal 152 straipsnį.

3. Be Sąjungos pagalbos, valstybės narės gali skirti nacionalinę pagalbą pagal 152 straipsnį.

 

3a. Sąjungos pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo mokyklose programa neturėtų trukdyti įgyvendinti Sąjungos teisę atitinkančių atskirų pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo mokyklose nacionalinių programų.

4. Sąjungos pagalbos, skiriamos už bet kurios rūšies pieną, nustatymo priemones priima Taryba pagal Sutarties 43 straipsnio 3 dalį.

 

5. 1 dalyje numatyta Sąjungos pagalba skiriama už didžiausią 0,25 litro pieno ekvivalento kiekį vienam vaikui per vieną mokslo dieną.

5. 1 dalyje numatyta Sąjungos pagalba skiriama už didžiausią 0,25 litro pieno ekvivalento kiekį vienam vaikui per vieną mokslo dieną.

 

5a. Programoje dalyvaujančios valstybės narės maisto paskirstymo vietose viešai skelbia informaciją apie savo dalyvavimą pagalbos programoje ir nurodo, kad programą subsidijuoja Sąjunga.

Or. en

 

Pakeitimas  130

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

25 straipsnis

25 straipsnis

Deleguotieji įgaliojimai

Deleguotieji įgaliojimai

1. Komisija įgaliojama pagal 160 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kuriais numatomos šio straipsnio 2–4 dalyse išvardytos priemonės.

1. Komisija įgaliojama pagal 160 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kuriais numatomos šio straipsnio 2–4 dalyse išvardytos priemonės.

2. Atsižvelgdama į kintančias pieno produktų vartojimo tendencijas ir pieno produktų rinkos naujoves ir pokyčius, taip pat į maistingumo aspektus, Komisija deleguotaisiais aktais nustato programos reikalavimus atitinkančius produktus ir priima taisykles, susijusias su nacionalinėmis arba regioninėmis strategijomis, kurias valstybės narės turi parengti, norėdamos gauti pagalbą, ir su programos tiksline grupe.

2. Atsižvelgdama į poreikį užtikrinti programos veiksmingumą siekiant nustatytų jos tikslų, Komisija deleguotaisiais aktais gali priimti taisykles, susijusias su:

 

a) produktais, kurie atitinka programos reikalavimus, laikantis 24 straipsnio 1 dalyje nustatytų nuostatų ir atsižvelgiant į maistingumo aspektus;

 

b) programos tiksline grupe;

 

c) nacionalinėmis arba regioninėmis strategijomis, kurias, norėdamos gauti pagalbą, turi parengti valstybės narės, įskaitant papildomas priemones;

 

d) pagalbos paraiškų teikėjų tvirtinimu ir atranka;

 

e) stebėsena ir vertinimu.

3. Atsižvelgdama į poreikį užtikrinti, kad atitinkami pagalbos gavėjai ir pareiškėjai įgytų teisę gauti pagalbą, Komisija deleguotaisiais aktais priima pagalbos skyrimo sąlygas.

3. Atsižvelgdama į poreikį užtikrinti, kad atitinkami pagalbos gavėjai ir pareiškėjai įgytų teisę gauti pagalbą, Komisija deleguotaisiais aktais priima pagalbos skyrimo sąlygas.

Atsižvelgdama į poreikį užtikrinti, kad pareiškėjai laikytųsi savo įpareigojimų, Komisija deleguotaisiais aktais priima priemones, susijusias su užstato, kuriuo užtikrinamas įsipareigojimų vykdymas pagalbos avanso mokėjimo atveju, pateikimu.

Atsižvelgdama į poreikį užtikrinti, kad pareiškėjai laikytųsi savo įpareigojimų, Komisija deleguotaisiais aktais priima priemones, susijusias su užstato, kuriuo užtikrinamas įsipareigojimų vykdymas pagalbos avanso mokėjimo atveju, pateikimu.

4. Atsižvelgdama į poreikį skleisti informaciją apie pagalbos schemą, Komisija deleguotaisiais aktais gali reikalauti, kad mokymo įstaigos nurodytų, kad programa yra subsidijuojama.

4. Atsižvelgdama į poreikį skleisti informaciją apie programą, Komisija deleguotaisiais aktais gali nustatyti sąlygas, kurių laikydamosi valstybės narės turi viešai skelbti informaciją apie savo dalyvavimą pagalbos programoje ir nurodyti, kad programą subsidijuoja Sąjunga.

Or. en

 

Pakeitimas  131

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

26 straipsnis

26 straipsnis

Įgyvendinimo įgaliojimai pagal nagrinėjimo procedūrą

Įgyvendinimo įgaliojimai pagal nagrinėjimo procedūrą

Komisija įgyvendinimo aktais gali priimti visas būtinas priemones, visų pirma susijusias su:

Komisija įgyvendinimo aktais gali priimti būtinas priemones pagal šį poskirsnį, susijusias su:

a) tvarka, kuria užtikrinama, kad nebūtų viršytas didžiausias pagalbos reikalavimus atitinkantis kiekis;

a) tvarka, kuria užtikrinama, kad nebūtų viršytas didžiausias pagalbos reikalavimus atitinkantis kiekis;

b) pareiškėjų, pagalbos paraiškų ir mokėjimų tvirtinimu;

b) pagalbos paraiškomis ir mokėjimais;

c) informacijos apie programą skleidimo būdais.

c) informacijos apie programą skleidimo būdais;

 

ca) pagalbos nustatymu visų rūšių pienui ir pieno produktams, atsižvelgiant į poreikį tinkamai skatinti tiekti pieno produktus į 20a straipsnyje nurodytas įstaigas.

Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 162 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 162 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Or. en

 

Pakeitimas  132

Pasiūlymas dėl reglamento

26 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

26a straipsnis

 

Alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių vartojimo mokyklose skatinimo programa

 

Iki ... Europos Komisija apsvarsto, ar reikėtų pateikti pasiūlymą dėl alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių programos, kuri būtų panaši į tas programas, pagal kurias skatinamas pieno, vaisių ir daržovių produktų vartojimas mokyklose. Valstybės narės gali pačios nuspręsti, ar prisijungti prie šios programos ir taip gauti Sąjungos finansavimą ta pačia tvarka, kaip ir galiojančių programų atveju.

 

__________________

 

* OL: įrašoma data – vieni metai nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

Or. en

 

Pakeitimas  133

Pasiūlymas dėl reglamento

27 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

27 straipsnis

27 straipsnis

Pagalba ūkio subjektų organizacijoms

Alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių sektoriaus paramos programos

1. Sąjunga finansuoja trejų metų darbo programas, kurias parengia 109 straipsnyje apibrėžtos ūkio subjektų organizacijos ir kurios įgyvendinamos vienoje ar keliose iš šių sričių:

1. Sąjunga finansuoja trejų metų darbo programas, kurias parengia pagal 106 straipsnį pripažintos gamintojų organizacijos arba pagal 108 straipsnį pripažintos tarpšakinės organizacijos ir kurios įgyvendinamos vienoje ar keliose iš šių sričių:

 

-a) alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių sektoriaus rinkos stebėsenos ir valdymo;

a) alyvmedžių auginimo poveikio aplinkai gerinimo;

a) alyvmedžių auginimo poveikio aplinkai gerinimo;

 

aa) alyvmedžių auginimo konkurencingumo didinimo pasitelkiant modernizavimą ir restruktūrizavimą;

b) alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių produkcijos kokybės gerinimo;

b) alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių produkcijos kokybės gerinimo;

c) atsekamumo sistemos taikymo, alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių kokybės sertifikavimo ir apsaugos, visų pirma galutiniams vartotojams parduodamo alyvuogių aliejaus kokybės stebėsenos pagal nacionalinių administracijų įgaliojimus.

c) atsekamumo sistemos taikymo, alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių kokybės sertifikavimo ir apsaugos, visų pirma galutiniams vartotojams parduodamo alyvuogių aliejaus kokybės stebėsenos pagal nacionalinių administracijų įgaliojimus;

 

ca) informacijos apie gamintojų organizacijų ar tarpšakinių organizacijų priimtas priemones siekiant pagerinti alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių kokybę skleidimo.

2. 1 dalyje nurodytoms darbo programoms skiriamas Sąjungos finansavimas yra:

2. 1 dalyje nurodytoms darbo programoms skiriamas Sąjungos finansavimas yra:

a) 11 098 000 EUR per metus Graikijai,

a) 11 098 000 EUR per metus Graikijai,

b) 576 000 EUR per metus Prancūzijai ir

b) 576 000 EUR per metus Prancūzijai ir

c) 35 991 000 EUR per metus Italijai.

c) 35 991 000 EUR per metus Italijai.

 

2a. Siekiant finansuoti 1 dalyje nurodytas darbo programas, valstybės narės, išskyrus 2 dalyje išvardytas valstybes nares, gali naudoti visą finansavimą arba jo dalį, kurį galima skirti laikantis ribų, nustatytų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento [XXXX/XXXX], kuriuo nustatomos ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės, 14 straipsnyje.

3. Didžiausias 1 dalyje nurodytoms darbo programoms skiriamas Sąjungos finansavimas yra lygus valstybių narių išlaikytoms sumoms. Didžiausias reikalavimus atitinkančių išlaidų finansavimas yra:

3. Didžiausias 1 dalyje nurodytoms darbo programoms skiriamas Sąjungos finansavimas yra lygus valstybių narių išlaikytoms sumoms. Didžiausias reikalavimus atitinkančių išlaidų finansavimas yra:

a) 75 % – 1 dalies a punkte nurodytų sričių veiklai;

a) 75 % – 1 dalies -a, a ir aa punktuose nurodytų sričių veiklai;

b) 75 % – investicijoms į ilgalaikį turtą ir 50 % – kitai 1 dalies b punkte nurodytos srities veiklai;

b) 75 % – investicijoms į ilgalaikį turtą ir 50 % – kitai 1 dalies b punkte nurodytos srities veiklai;

c) 75 % – darbo programoms, kurias ne mažiau kaip trijose trečiosiose valstybėse arba negaminančiose valstybėse narėse 1 dalies c punkte nurodytose srityse vykdo patvirtintos ūkio subjektų organizacijos iš ne mažiau kaip dviejų gaminančių valstybių narių, ir 50 % – kitai šių sričių veiklai.

c) 75 % – darbo programoms, kurias ne mažiau kaip trijose trečiosiose valstybėse arba negaminančiose valstybėse narėse 1 dalies c ir ca punktuose nurodytose srityse vykdo patvirtintos ūkio subjektų organizacijos iš ne mažiau kaip dviejų gaminančių valstybių narių, ir 50 % – kitai šių sričių veiklai.

Valstybės narės užtikrina papildomą finansavimą, kuriuo padengiama iki 50 % Sąjungos nefinansuojamų išlaidų.

Valstybės narės užtikrina papildomą finansavimą, kuriuo padengiama iki 50 % Sąjungos nefinansuojamų išlaidų.

Or. en

 

Pakeitimas  134

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

28 straipsnis

28 straipsnis

Deleguotieji įgaliojimai

Deleguotieji įgaliojimai

1. Atsižvelgiant į poreikį užtikrinti, kad 27 straipsnyje numatyta pagalba atitiktų savo tikslą – gerinti alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių produkcijos kokybę – Komisija įgaliojama pagal 160 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, susijusius su:

1. Atsižvelgiant į poreikį užtikrinti, kad 27 straipsnyje numatyta pagalba atitiktų savo tikslą – gerinti alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių produkcijos kokybę – Komisija įgaliojama pagal 160 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, susijusius su:

a) ūkio subjektų organizacijų patvirtinimo norint taikyti pagalbos schemą sąlygomis ir tokio patvirtinimo galiojimo sustabdymo ar panaikinimo sąlygomis;

 

b) Sąjungos finansavimo reikalavimus atitinkančiomis priemonėmis;

b) išsamiai apibūdintomis Sąjungos finansavimo reikalavimus atitinkančiomis priemonėmis;

c) Sąjungos finansavimo skyrimu konkrečioms priemonėms;

c) Sąjungos finansavimo skyrimu konkrečioms priemonėms;

d) Sąjungos finansavimo reikalavimų neatitinkančia veikla ir išlaidomis;

d) Sąjungos finansavimo reikalavimų neatitinkančia veikla ir išlaidomis;

e) darbo programų atranka ir tvirtinimu.

e) darbo programų atranka ir tvirtinimu.

2. Atsižvelgiant į poreikį užtikrinti, kad ūkio subjektai laikytųsi savo įpareigojimų, Komisija įgaliojama pagal 160 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kuriais reikalaujama pateikti užstatą išankstinės pagalbos išmokos mokėjimo atveju.

2. Atsižvelgiant į poreikį užtikrinti, kad ūkio subjektai laikytųsi savo įpareigojimų, Komisija įgaliojama pagal 160 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kuriais reikalaujama pateikti užstatą išankstinės pagalbos išmokos mokėjimo atveju.

Or. en

 

Pakeitimas  135

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

30 straipsnis

30 straipsnis

Veiklos fondai

Veiklos fondai

1. Vaisių ir daržovių sektoriaus gamintojų organizacijos gali įsteigti veiklos fondą. Fondas finansuojamas:

1. Vaisių ir daržovių sektoriaus gamintojų organizacijos ir (arba) jų asociacijos gali įsteigti trejų–penkerių metų veiklos fondą. Fondas finansuojamas: Fondas finansuojamas:

a) gamintojų organizacijos narių ar pačios gamintojų organizacijos finansiniais įnašais;

a) finansiniais įnašais, įneštais:

 

i) gamintojų organizacijos narių ir (arba) pačios gamintojų organizacijos arba

 

ii) gamintojų organizacijų asociacijų per šių asociacijų narius.

b) iš Sąjungos finansinės pagalbos, kuri gali būti teikiama gamintojų organizacijoms pagal deleguotuosiuose ir įgyvendinimo aktuose, kuriuos pagal 35 ir 36 straipsnius priima Komisija, nustatytas sąlygas.

b) iš Sąjungos finansinės pagalbos, kuri gali būti teikiama gamintojų organizacijoms arba jų asociacijoms, jei šios asociacijos teikia, valdo ir įgyvendina veiklos programą arba dalinę veiklos programą, pagal deleguotuosiuose ir įgyvendinimo aktuose, kuriuos pagal 35 ir 36 straipsnius priima Komisija, nustatytas sąlygas.

2. Veiklos fondai naudojami tik veiklos programoms, kurios buvo pateiktos valstybėms narėms ir jų patvirtintos, finansuoti.

2. Veiklos fondai naudojami tik veiklos programoms, kurios buvo pateiktos valstybėms narėms ir jų patvirtintos, finansuoti.

Or. en

 

Pakeitimas  136

Pasiūlymas dėl reglamento

31 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

31 straipsnis

31 straipsnis

Veiklos programos

Veiklos programos

1. Vaisių ir daržovių sektoriaus veiklos programomis turi būti siekiama dviejų ar daugiau 106 straipsnio c punkte nurodytų tikslų ar šių tikslų:

1. Vaisių ir daržovių sektoriaus veiklos programomis turi būti siekiama dviejų ar daugiau 106 straipsnio bendradarbiauti punkte nurodytų tikslų ar dviejų iš šių tikslų:

a) planuoti gamybą;

a) planuoti gamybą;

b) gerinti produktų kokybę;

b) gerinti šviežių arba perdirbtų produktų kokybę;

c) didinti produktų komercinę vertę;

c) didinti produktų komercinę vertę;

d) skatinti šviežių arba perdirbtų produktų pardavimą;

d) skatinti šviežių arba perdirbtų produktų pardavimą;

e) taikyti aplinkos apsaugos priemones ir aplinkai nekenksmingus gamybos būdus, įskaitant ekologinį ūkininkavimą;

e) taikyti aplinkos, ypač vandens apsaugos priemones ir aplinkai nekenksmingus gamybos, tvarkymo, apdirbimo ar perdirbimo būdus, įskaitant ekologinį ūkininkavimą ir integruotą gamybą;

 

f) užkirsti kelią krizėms ir jas valdyti.

f) užkirsti kelią krizėms ir jas valdyti.

Veiklos programos pateikiamos tvirtinti valstybėms narėms.

Veiklos programos pateikiamos tvirtinti valstybėms narėms.

 

1a. Gamintojų organizacijų asociacijos gali atstovauti savo nariams veiklos programų valdymo, tvarkymo, įgyvendinimo ir pateikimo tikslais.

 

Šios asociacijos taip pat gali teikti dalinę veiklos programą, kurią sudarytų joms priklausančių organizacijų veiklos programose nustatytos, bet neįgyvendintos priemonės. Šioms dalinėms veiklos programoms taikomos tokios pat taisyklės kaip ir kitoms veiklos programoms ir jos yra nagrinėjamos kartu su organizacijų narių veiklos programomis.

 

Šiuo tikslu valstybės narės užtikrina, kad:

 

a) dalinių veiklos programų taikomos priemonės būtų visiškai finansuojamos atitinkamai asociacijai priklausančių organizacijų įnašais ir kad lėšos būtų imamos iš šių organizacijų veiklos fondų;

 

b) priemonės ir atitinkami finansiniai įnašai būtų nustatyti kiekvienos asociacijai priklausančios organizacijos veiklos programoje;

 

c) nebūtų suteiktas dvigubas finansavimas.

2. Krizių prevencija ir valdymu, nurodytais 1 dalies f punkte, siekiama išvengti krizių vaisių ir daržovių rinkose arba jas įveikti; tai apima šias priemones:

2. Krizių prevencija ir valdymu, nurodytais 1 dalies f punkte, siekiama išvengti krizių vaisių ir daržovių rinkose arba jas įveikti; tai apima šias priemones:

a) pašalinimą iš rinkos;

a) gamybos bei vartojimo prognozes ir tolesnė veikla;

b) neprinokusių vaisių ir daržovių derliaus nuėmimą arba derliaus nenuėmimą;

b) investicijas, kurios padėtų veiksmingiau valdyti pateiktų į rinką produktų kiekius;

c) pardavimo skatinimą ir informavimą;

c) mokymo priemones, keitimąsi geriausia patirtimi ir organizuotą pajėgumų didinimą;

d) mokymo priemones;

d) skatinimą ir informavimą, vykdomą siekiant užkirsti kelią krizei arba krizės metu;

e) derliaus draudimą;

e) paramą tarpusavio pagalbos fondų steigimo administracinėms išlaidoms padengti;

f) paramą savitarpio fondų steigimo administracinėms išlaidoms padengti.

f) pagalbą išnaikinimui, siekiant pertvarkyti sodus;

 

g) pašalinimą iš rinkos, įskaitant gamintojų organizacijų perdirbtų produktų pašalinimą iš rinkos;

 

h) neprinokusių vaisių ir daržovių derliaus nuėmimą arba derliaus nenuėmimą;

 

i) derliaus draudimą.

Krizių prevencijos ir valdymo priemonių, įskaitant pagrindinės sumos grąžinimą ir palūkanas, kaip nurodyta trečioje pastraipoje, išlaidas sudaro ne daugiau nei trečdalis pagal veiklos programą patiriamų išlaidų.

Krizių prevencijos ir valdymo priemonių, įskaitant pagrindinės sumos grąžinimą ir palūkanas, kaip nurodyta ketvirtoje pastraipoje, išlaidas sudaro ne daugiau kaip 40 proc. pagal veiklos programą patiriamų išlaidų.

 

Į derliaus draudimo veiksmus įtrauktos priemonės, kuriomis padedama apsaugoti augintojų pajamas ir padengti gamintojų organizacijų ir (arba) jų narių patirtus komercinius nuostolius, kai pajamos pakinta dėl stichinių nelaimių, nepalankių oro sąlygų, ligų arba kenkėjų antplūdžių. Paramos gavėjai privalo įrodyti, kad jie ėmėsi reikalingų rizikos prevencijos priemonių.

Gamintojų organizacijos gali imti paskolas komercinėmis sąlygomis krizių prevencijos ir valdymo priemonėms finansuoti. Tuo atveju pagrindinės sumos grąžinimas ir šių paskolų palūkanos gali būti įtraukiami į veiklos programą ir todėl jiems pagal 32 straipsnį gali būti taikoma Sąjungos finansinė pagalba. Konkretūs veiksmai, susiję su krizių prevencija ir valdymu, finansuojami iš tokių paskolų arba tiesiogiai, bet ne abiem būdais.

Gamintojų organizacijos gali imti paskolas komercinėmis sąlygomis krizių prevencijos ir valdymo priemonėms finansuoti. Tuo atveju pagrindinės sumos grąžinimas ir šių paskolų palūkanos gali būti įtraukiami į veiklos programą ir todėl jiems pagal 32 straipsnį gali būti taikoma Sąjungos finansinė pagalba. Konkretūs veiksmai, susiję su krizių prevencija ir valdymu, gali būti finansuojami iš tokių paskolų ir (arba) tiesiogiai gamintojų organizacijų.

 

2a. Šiame skirsnyje:

 

a) neprinokusių vaisių ir daržovių derliaus nuėmimas – viso parduoti skirto netinkamų produktų derliaus ar jo dalies nuėmimas konkrečiame plote iki įprastinio derliaus nuėmimo pradžios. Atitinkami produktai iki nuėmimo neturi būti pažeisti dėl klimato sąlygų, ligų ar kitų veiksnių;

 

 

b) derliaus nenuėmimas – padėtis, kai visi komerciniai produktai arba jų dalis nerenkami tam tikroje vietovėje per įprastą auginimo ciklą. Produktų sunaikinimas dėl klimato sąlygų ar ligos nelaikomas derliaus nenuėmimu.

3. Valstybės narės užtikrina, kad:

3. Valstybės narės užtikrina, kad:

a) veiklos programose būtų numatyti du aplinkosaugos veiksmai ar daugiau arba

a) veiklos programose būtų numatyti du aplinkosaugos veiksmai ar daugiau arba

b) ne mažiau kaip 10 % išlaidų pagal veiklos programas tektų aplinkosaugos veiksmams.

b) ne mažiau kaip 10 % išlaidų pagal veiklos programas tektų aplinkosaugos veiksmams.

Aplinkosaugos veiksmai turi atitikti agrarinės aplinkosaugos išmokoms taikomus reikalavimus, nustatytus Reglamento (ES) Nr. [...] dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, 29 straipsnio 3 dalyje.

Aplinkosaugos veiksmai turi atitikti agrarinės aplinkosaugos išmokoms taikomus reikalavimus, nustatytus Reglamento (ES) Nr. [...] dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, 29 straipsnio 3 dalyje.

Jeigu ne mažiau kaip 80 % gamintojų organizacijos gamintojų narių turi vieną ar daugiau vienodų Reglamento (ES) Nr. [...] dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, 29 straipsnio 3 dalyje numatytų su agrarine aplinkosauga susijusių įsipareigojimų, tuomet kiekvienas iš šių įsipareigojimų laikomas aplinkosaugos veiksmu, kaip nurodyta pirmos pastraipos a punkte.

Jeigu ne mažiau kaip 80 % gamintojų organizacijos gamintojų narių turi vieną ar daugiau vienodų Reglamento (ES) Nr. [...] dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, 29 straipsnio 3 dalyje numatytų su agrarine aplinkosauga susijusių įsipareigojimų, tuomet kiekvienas iš šių įsipareigojimų laikomas aplinkosaugos veiksmu, kaip nurodyta pirmos pastraipos a punkte.

Iš paramos pirmoje pastraipoje nurodytiems aplinkosaugos veiksmams lėšų padengiamos su tokiu veiksmu susijusios papildomos išlaidos ir prarastos pajamos.

Iš paramos pirmoje pastraipoje nurodytiems aplinkosaugos veiksmams lėšų padengiamos su tokiu veiksmu susijusios papildomos išlaidos ir prarastos pajamos.

4. Valstybės narės užtikrina, kad investicijos, kurios didina neigiamą poveikį aplinkai, būtų leidžiamos tik tais atvejais, jei yra įdiegtos veiksmingos aplinkos apsaugos nuo tokio poveikio priemonės.

4. Valstybės narės užtikrina, kad investicijos, kurios didina neigiamą poveikį aplinkai, būtų leidžiamos tik tais atvejais, jei yra įdiegtos veiksmingos aplinkos apsaugos nuo tokio poveikio priemonės.

Or. en

 

Pakeitimas  137

Pasiūlymas dėl reglamento

32 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

32 straipsnis

32 straipsnis

Sąjungos finansinė pagalba

Sąjungos finansinė pagalba

1. Sąjungos finansinė pagalba yra lygi 30 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytų faktiškai sumokėtų finansinių įnašų sumai ir neviršija 50 % faktiškai patirtų išlaidų.

1. Sąjungos finansinė pagalba yra lygi 30 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytų faktiškai sumokėtų finansinių įnašų sumai ir neviršija 50 % faktiškai patirtų išlaidų arba 75 % – atokiausiuose regionuose.

2. Sąjungos finansinė pagalba neviršija 4,1 % kiekvienos gamintojų organizacijos parduodamos produkcijos vertės.

2. Sąjungos finansinė pagalba neviršija 4,1 % kiekvienos gamintojų organizacijos ir (arba) jų asociacijos parduodamų šviežių ar perdirbtų produktų vertės.

Tačiau tas procentinis dydis gali būti padidintas iki 4,6 % parduodamos produkcijos vertės, jei suma, viršijanti 4,1 % parduodamos produkcijos vertės, naudojama tik krizių prevencijos ir valdymo priemonėms.

Tačiau tas procentinis dydis gali būti padidintas iki 4,6 % gamintojų organizacijos parduodamų šviežių ar perdirbtų produktų vertės, jei suma, viršijanti 4,1 % parduodamų šviežių ar perdirbtų produktų vertės, naudojama tik krizių prevencijos ir valdymo priemonėms.

 

Gamintojų organizacijų asociacijų atveju tas procentinis dydis gali būti padidintas iki 5 % asociacijos arba jos narių parduodamų šviežių ar perdirbtų produktų vertės, jei suma, viršijanti 4,1 % parduodamų šviežių ar perdirbtų produktų vertės, naudojama tik norint užkirsti kelią krizėms ir taikant valdymo priemones, įgyvendinamas tos gamintojų organizacijų asociacijos jos narių vardu.

3. Gamintojų organizacijos prašymu 1 dalyje numatyta 50 % riba padidinama iki 60 % veiklos programai arba veiklos programos daliai, kai ji atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

3. Gamintojų organizacijos prašymu 1 dalyje numatyta 50 % riba padidinama iki 60 % veiklos programai arba veiklos programos daliai, kai ji atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

a) ją pateikia kelios Sąjungos gamintojų organizacijos, veikiančios skirtingose valstybėse narėse ir įgyvendinančios tarptautines schemas;

a) ją pateikia kelios Sąjungos gamintojų organizacijos, veikiančios skirtingose valstybėse narėse ir įgyvendinančios tarptautines schemas;

b) ją pateikia viena ar daugiau gamintojų organizacijų, dalyvaujančių tarpšakiniu pagrindu vykdomose schemose;

b) ją pateikia viena ar daugiau gamintojų organizacijų, dalyvaujančių tarpšakiniu pagrindu vykdomose schemose;

c) joje numatoma tik konkreti parama ekologiškų produktų gamybai, kuriai taikomas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007;

c) joje numatoma tik konkreti parama ekologiškų produktų gamybai, kuriai taikomas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007;

d) ji yra pirma programa, kurią pateikė pripažinta gamintojų organizacija, susijungusi su kita pripažinta gamintojų organizacija;

d) ji yra pirma programa, kurią pateikė pripažinta gamintojų organizacija, susijungusi su kita pripažinta gamintojų organizacija;

 

da) programą pateikė kelios pripažintos gamintojų organizacijos, priskiriamos bendram prekybos padaliniui;

e) ji yra pirma programa, kurią pateikė pripažinta gamintojų organizacijų asociacija;

e) ji yra pirma programa, kurią pateikė pripažinta gamintojų organizacijų asociacija;

f) ją pateikia valstybių narių, kuriose gamintojų organizacijos parduoda mažiau nei 20 % vaisių ir daržovių produkcijos, gamintojų organizacijos;

f) ją pateikia valstybių narių, kuriose gamintojų organizacijos parduoda mažiau nei 20 % vaisių ir daržovių produkcijos, gamintojų organizacijos;

g) ją pateikia viename iš Sutarties 349 straipsnyje nurodytų atokiausių regionų esanti gamintojų organizacija;

g) ją pateikia viename iš Sutarties 349 straipsnyje nurodytų atokiausių regionų arba mažosiose Egėjo jūros salose, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1405/2006 1 straipsnio 2 dalyje, esanti gamintojų organizacija;

h) ji apima tik konkrečią paramą veiksmams, kuriais mokymo įstaigose besimokantys vaikai skatinami vartoti vaisius ir daržoves.

 

4. 1 dalyje nurodyta 50 % riba padidinama iki 100 % tais atvejais, kai iš rinkos pašalinami vaisiai ir daržovės sudaro ne daugiau kaip 5 % kiekvienos gamintojų organizacijos parduodamos produkcijos kiekio ir yra realizuojami vienu iš šių būdų:

4. 1 dalyje nurodyta 50 % riba padidinama iki 100 % tais atvejais, kai iš rinkos pašalinami vaisiai ir daržovės sudaro ne daugiau kaip 5 % kiekvienos gamintojų organizacijos parduodamos produkcijos kiekio ir yra realizuojami vienu iš šių būdų:

a) nemokamai paskirstomi tam tikslui valstybių narių patvirtintoms labdaros organizacijoms ir fondams naudoti jų veikloje padedant asmenims, kurių teisė į valstybės paramą pripažįstama nacionalinės teisės aktais, visų pirma dėl to, kad jie stokoja pragyventi būtinų lėšų;

a) nemokamai paskirstomi tam tikslui valstybių narių patvirtintoms labdaros organizacijoms ir fondams naudoti jų veikloje padedant asmenims, kurių teisė į valstybės paramą pripažįstama nacionalinės teisės aktais, visų pirma dėl to, kad jie stokoja pragyventi būtinų lėšų;

b) nemokamai paskirstomi valstybių narių paskirtoms bausmių atlikimo įstaigoms, mokykloms, viešosioms mokymo įstaigoms ir vaikų atostogų stovykloms, taip pat ligoninėms ir senelių namams; valstybės narės imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad šitaip paskirstomi kiekiai papildytų tų įstaigų paprastai superkamus kiekius.

b) nemokamai paskirstomi valstybių narių paskirtoms bausmių atlikimo įstaigoms, mokykloms ir 20a straipsnyje nurodytoms įstaigoms bei vaikų atostogų stovykloms, taip pat ligoninėms ir senelių namams; valstybės narės imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad šitaip paskirstomi kiekiai papildytų tų įstaigų paprastai perkamus kiekius.

Or. en

 

Pakeitimas  138

Pasiūlymas dėl reglamento

34 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

34 straipsnis

34 straipsnis

Veiklos programų nacionalinė sistema ir nacionalinė strategija

Veiklos programų nacionalinė sistema ir nacionalinė strategija

1. Valstybės narės nustato nacionalinę sistemą, pagal kurią rengiamos su 31 straipsnio 3 dalyje nurodytais aplinkosaugos veiksmais susijusios bendrosios sąlygos. Šia sistema visų pirma turi būti užtikrinama, kad tokie veiksmai atitiktų atitinkamus Reglamento (ES) Nr. [...] dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, reikalavimus, visų pirma to reglamento 6 straipsnio reikalavimus dėl nuoseklumo.

1. Valstybės narės nustato nacionalinę sistemą, pagal kurią rengiamos su 31 straipsnio 3 dalyje nurodytais aplinkosaugos veiksmais susijusios bendrosios sąlygos. Šia sistema visų pirma turi būti užtikrinama, kad tokie veiksmai atitiktų atitinkamus Reglamento (ES) Nr. [...] dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, reikalavimus, visų pirma to reglamento 6 straipsnio reikalavimus dėl nuoseklumo.

Valstybės narės tokios sistemos projektą pateikia Komisijai, kuri įgyvendinimo aktais gali pareikalauti per tris mėnesius pakeisti projektą, jei ji nustato, kad tas projektas nepadeda siekti Sutarties 191 straipsnyje ir septintojoje Sąjungos aplinkosaugos veiksmų programoje nustatytų tikslų. Šių tikslų turi būti siekiama ir pagal veiklos programas remiamomis investicijomis į atskirus ūkius.

Valstybės narės tokios sistemos projektą pateikia Komisijai, kuri gali priimti įgyvendinimo aktus, netaikydama 162 straipsnio 2 ar 3 dalies ir pareikalaudama per tris mėnesius pakeisti projektą, jei ji nustato, kad tas projektas nepadeda siekti Sutarties 191 straipsnyje ir septintojoje Sąjungos aplinkosaugos veiksmų programoje nustatytų tikslų. Šių tikslų turi būti siekiama ir pagal veiklos programas remiamomis investicijomis į atskirus ūkius.

2. Kiekviena valstybė narė parengia nacionalinę tvarių veiklos programų vaisių ir daržovių rinkoje strategiją. Tokią strategiją sudaro:

2. Kiekviena valstybė narė parengia nacionalinę tvarių veiklos programų vaisių ir daržovių rinkoje strategiją. Tokią strategiją sudaro:

a) padėties analizė, įvertinant privalumus bei trūkumus ir vystymosi pajėgumus;

a) padėties analizė, įvertinant privalumus bei trūkumus ir vystymosi pajėgumus;

b) pasirinktų prioritetų pagrindimas;

b) pasirinktų prioritetų pagrindimas;

c) veiklos programų tikslai bei priemonės ir veiklos rodikliai;

c) veiklos programų tikslai bei priemonės ir veiklos rodikliai;

d) veiklos programų vertinimas;

d) veiklos programų vertinimas;

e) gamintojų organizacijoms nustatyti ataskaitų teikimo įpareigojimai.

e) gamintojų organizacijoms nustatyti ataskaitų teikimo įpareigojimai.

Nacionalinė strategija taip pat apima 1 dalyje nurodytą nacionalinę sistemą.

Nacionalinė strategija taip pat apima 1 dalyje nurodytą nacionalinę sistemą.

3. 1 ir 2 dalys netaikomos valstybėms narėms, kuriose nėra pripažintų gamintojų organizacijų.

3. 1 ir 2 dalys netaikomos valstybėms narėms, kuriose nėra pripažintų gamintojų organizacijų.

Or. en

 

Pakeitimas  139

Pasiūlymas dėl reglamento

34 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

34a straipsnis

 

Nacionalinis tinklas

 

1. Valstybės narės gali įsteigti nacionalinį vaisių ir daržovių tinklą, jungiantį gamintojų organizacijas, gamintojų organizacijų asociacijas ir institucijas, dalyvaujančias įgyvendinant nacionalinę strategiją.

 

2. Šis tinklas finansuojamas iš rinkliavos, kurią sudaro ne daugiau kaip 0,5 % Sąjungos dalies finansuojant veiklos lėšas.

 

3. Šio tinklo tikslas – valdyti tinklą, nagrinėti perduodamą gerąją patirtį ir rinkti atitinkamą informaciją, organizuoti konferencijas ir seminarus subjektams, dalyvaujantiems valdant nacionalinę strategiją, vykdyti programas, pagal kurias stebima ir vertinama nacionalinė strategija, ir vykdyti kitą nacionalinėje strategijoje nustatytą veiklą.

Or. en

 

Pakeitimas  140

Pasiūlymas dėl reglamento

35 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

35 straipsnis

35 straipsnis

Deleguotieji įgaliojimai

Deleguotieji įgaliojimai

Atsižvelgiant į poreikį užtikrinti veiksmingą, tikslingą ir tvarų vaisių ir daržovių sektoriaus gamintojų organizacijų rėmimą, Komisija įgaliojama pagal 160 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomos taisyklės dėl:

Atsižvelgiant į poreikį užtikrinti veiksmingą, tikslingą ir tvarų vaisių ir daržovių sektoriaus gamintojų organizacijų rėmimą, Komisija įgaliojama pagal 160 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomos taisyklės dėl:

a) veiklos fondų ir veiklos programų, susijusios su:

a) veiklos fondų ir veiklos programų, susijusios su:

i) numatomomis sumomis, veiklos fondų finansavimu ir naudojimu;

i) numatomomis sumomis, veiklos fondų finansavimu ir naudojimu;

ii) veiklos programų turiniu, trukme, tvirtinimu ir keitimu;

ii) veiklos programų turiniu, trukme, tvirtinimu ir keitimu;

iii) veiklos programos priemonių, veiksmų ar išlaidų atitiktimi reikalavimams ir atitinkamomis papildomomis nacionalinėmis taisyklėmis;

iii) veiklos programos priemonių, veiksmų ar išlaidų atitiktimi reikalavimams, taisyklėmis dėl investicijų į atskirus ūkius ir atitinkamomis papildomomis nacionalinėmis taisyklėmis;

iv) veiklos programų ir kaimo plėtros programų ryšiu;

iv) veiklos programų ir kaimo plėtros programų ryšiu;

v) gamintojų organizacijų asociacijų veiklos programomis;

v) gamintojų organizacijų asociacijų veiklos programomis;

 

va) konkrečiomis taisyklėmis, taikytinomis tais atvejais, kai gamintojų organizacijų asociacijos visiškai arba iš dalies atstovauja savo nariams veiklos programų valdymo, tvarkymo, įgyvendinimo ir pateikimo tikslais;

b) nacionalinės sistemos ir nacionalinės strategijos struktūros ir turinio;

b) nacionalinės sistemos ir nacionalinės strategijos struktūros ir turinio;

c) Sąjungos finansinės pagalbos, susijusios su:

c) Sąjungos finansinės pagalbos, susijusios su:

i) Sąjungos finansinės pagalbos dydžio apskaičiavimo pagrindu, visų pirma su gamintojų organizacijos parduodamos produkcijos verte;

i) Sąjungos finansinės pagalbos dydžio apskaičiavimo pagrindu, visų pirma su gamintojų organizacijos parduodamos produkcijos verte;

ii) pagalbai apskaičiuoti taikomais referenciniais laikotarpiais;

ii) pagalbai apskaičiuoti taikomais referenciniais laikotarpiais;

iii) dalies teisių gauti finansinę pagalbą praradimu, jei pagalbos paraiška pateikiama pavėluotai;

iii) dalies teisių gauti finansinę pagalbą praradimu, jei pagalbos paraiška pateikiama pavėluotai;

iv) išankstinių išmokų skyrimu ir užstato pateikimu ir negrąžinimu išankstinių išmokų mokėjimo atveju;

iv) išankstinių išmokų skyrimu ir užstato pateikimu ir negrąžinimu išankstinių išmokų mokėjimo atveju;

 

iva) konkrečiomis taisyklėmis, taikytinomis gamintojų organizacijų asociacijų veiklos programų finansavimui, ypač susijusiomis su 32 straipsnio 2 dalyje nurodytomis ribomis;

d) krizių prevencijos ir valdymo priemonių, susijusių su:

d) krizių prevencijos ir valdymo priemonių, susijusių su:

i) krizės prevencijos ir valdymo priemonių atranka;

i) krizės prevencijos ir valdymo priemonių atranka;

ii) pašalinimo iš rinkos sąvokos apibrėžimu;

ii) sąlygomis, kuriomis pradedamas vykdyti pašalinimas iš rinkos;

iii) iš rinkos pašalintų produktų paskirtimi;

iii) iš rinkos pašalintų produktų paskirtimi;

iv) didžiausiu paramos už pašalinimą iš rinkos dydžiu;

iv) didžiausiu paramos už pašalinimą iš rinkos dydžiu;

v) išankstinių pranešimų pašalinimo iš rinkos atvejais teikimu;

v) išankstinių pranešimų pašalinimo iš rinkos atvejais teikimu;

vi) parduotos produkcijos kiekio apskaičiavimu pašalinimo iš rinkos atvejais;

vi) parduotos produkcijos kiekio apskaičiavimu pašalinimo iš rinkos atvejais;

vii) Europos emblemos pateikimu ant nemokamai skirstomų produktų pakuotės;

vii) Europos emblemos pateikimu ant nemokamai skirstomų produktų pakuotės;

viii) sąlygomis, taikomomis iš rinkos pašalintų produktų gavėjams;

viii) sąlygomis, taikomomis iš rinkos pašalintų produktų gavėjams;

ix) neprinokusių vaisių ir daržovių derliaus nuėmimo arba derliaus nenuėmimo sąvokų apibrėžimu;

 

x) neprinokusių vaisių ir daržovių derliaus nuėmimo arba derliaus nenuėmimo sąlygomis;

x) neprinokusių vaisių ir daržovių derliaus nuėmimo arba derliaus nenuėmimo sąlygomis;

xi) derliaus draudimo tikslais;

xi) derliaus draudimui taikomomis įgyvendinimo sąlygomis;

xii) nepalankių oro sąlygų sąvokos apibrėžimu;

 

xiii) paramos savitarpio fondų steigimo administracinėms išlaidoms padengti sąlygomis;

xiii) paramos savitarpio fondų steigimo administracinėms išlaidoms padengti sąlygomis;

e) nacionalinės finansinės pagalbos, susijusios su:

e) nacionalinės finansinės pagalbos, susijusios su:

i) gamintojų organizacijų steigimosi lygiu;

i) gamintojų organizacijų steigimosi lygiu;

ii) veiklos programų keitimu;

ii) veiklos programų keitimu;

iii) dalies teisių gauti finansinę pagalbą praradimu, jei finansinės pagalbos paraiška pateikiama pavėluotai;

iii) dalies teisių gauti finansinę pagalbą praradimu, jei finansinės pagalbos paraiška pateikiama pavėluotai;

iv) užstato pateikimu, grąžinimu ir negrąžinimu išankstinių išmokų teikimo atveju;

iv) užstato pateikimu, grąžinimu ir negrąžinimu išankstinių išmokų teikimo atveju;

v) didžiausia nacionalinės finansinės pagalbos kompensavimo iš Sąjungos lėšų dalimi. Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 163 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

v) didžiausia nacionalinės finansinės pagalbos kompensavimo iš Sąjungos lėšų dalimi. Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 163 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Or. en

 

Pakeitimas  141

Pasiūlymas dėl reglamento

38 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

38 straipsnis

38 straipsnis

Atitiktis ir suderinamumas

Atitiktis ir suderinamumas

1. Paramos programos turi atitikti Sąjungos teisės aktus ir būti suderinamos su Sąjungos veikla, politika ir prioritetais.

1. Paramos programos turi atitikti Sąjungos teisės aktus ir būti suderinamos su Sąjungos veikla, politika ir prioritetais.

2. Valstybės narės yra atsakingos už paramos programas ir užtikrina, kad jos būtų darnios ir objektyviai rengiamos bei įgyvendinamos, atsižvelgiant į atitinkamų gamintojų ekonominę padėtį ir į tai, kad gamintojams neturi būti nepagrįstai taikomos nevienodos sąlygos.

2. Valstybės narės yra atsakingos už paramos programas ir užtikrina, kad jos būtų darnios ir objektyviai rengiamos bei įgyvendinamos, atsižvelgiant į atitinkamų gamintojų ekonominę padėtį ir į tai, kad gamintojams neturi būti nepagrįstai taikomos nevienodos sąlygos.

3. Parama neteikiama:

3. Parama neteikiama:

a) mokslinių tyrimų projektams ir mokslinių tyrimų projektų rėmimo priemonėms įgyvendinti, nepažeidžiant 43 straipsnio 3 dalies d ir e punktų;

 

b) priemonėms, įtrauktoms į valstybių narių kaimo plėtros programas pagal Reglamentą (ES) Nr. [...] dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, įgyvendinti.

b) priemonėms, įtrauktoms į valstybių narių kaimo plėtros programas pagal Reglamentą (ES) Nr. [...] dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, įgyvendinti.

Or. en

 

Pakeitimas  142

Pasiūlymas dėl reglamento

39 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

39 straipsnis

39 straipsnis

Paramos programų teikimas

Paramos programų teikimas

1. Kiekviena IV priede nurodyta valstybė narė gamintoja pateikia Komisijai penkerių metų paramos programos projektą, į kurį yra įtraukta bent viena 40 straipsnyje numatyta reikalavimus atitinkanti priemonė.

1. Kiekviena IV priede nurodyta valstybė narė gamintoja pateikia Komisijai penkerių metų paramos programos projektą, į kurį yra įtraukta bent viena 40 straipsnyje numatyta reikalavimus atitinkanti priemonė.

 

1a. Paramos programų pagalbos priemonės parengiamos tokiu geografiniu lygmeniu, kokį valstybės narės laiko tinkamiausiu. Prieš pateikdamos paramos programą Komisijai, valstybės narės dėl jos konsultuojasi su kompetentingomis institucijomis ir organizacijomis atitinkamu teritoriniu lygmeniu.

 

1b. Kiekviena valstybė narė pateikia vieną paramos programos projektą, kuriame galima atsižvelgti į regiono ypatumus.

2. Paramos programos taikomos praėjus trims mėnesiams nuo jų pateikimo Komisijai.

2. Paramos programos taikomos praėjus trims mėnesiams nuo jų pateikimo Komisijai.

Tačiau, jei Komisija įgyvendinimo aktu nustato, kad pateikta paramos programa neatitinka šiame skirsnyje nustatytų taisyklių, Komisija apie tai praneša valstybei narei. Tokiu atveju valstybė narė pateikia Komisijai pakeistą paramos programą. Pakeista paramos programa taikoma praėjus dviems mėnesiams po jos pateikimo Komisijai dienos, nebent joje vis dar būtų neatitikimų – tokiu atveju taikomos šios pastraipos nuostatos.

Tačiau, jei Komisija įgyvendinimo aktu nustato, kad pateikta paramos programa neatitinka šiame skirsnyje nustatytų taisyklių, Komisija apie tai praneša valstybei narei. Tokiu atveju valstybė narė pateikia Komisijai pakeistą paramos programą. Pakeista paramos programa taikoma praėjus dviems mėnesiams po jos pateikimo Komisijai dienos, nebent joje vis dar būtų neatitikimų – tokiu atveju taikomos šios pastraipos nuostatos.

3. Valstybių narių pateiktų paramos programų pakeitimams mutatis mutandis taikoma 2 dalis.

3. Valstybių narių pateiktų paramos programų pakeitimams mutatis mutandis taikoma 2 dalis.

Or. en

 

Pakeitimas  143

Pasiūlymas dėl reglamento

39 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

39a straipsnis

 

Paramos programų turinys

 

Paramos programas sudaro šie elementai:

 

a) išsamus siūlomų priemonių aprašas bei jomis siekiami kiekybiniai tikslai;

 

b) vykdytų konsultacijų rezultatai;

 

c) įvertinimas, kuriuo parodomas numatomas techninis, ekonominis, ekologinis ir socialinis poveikis;

 

d) priemonių įgyvendinimo tvarkaraštis;

 

e) bendra finansavimo lentelė, kurioje nurodomi skirtini ištekliai ir numatomas orientacinis išteklių skyrimas priemonėms laikantis IV priede nurodytų viršutinių ribų;

 

f) stebėsenai ir vertinimui taikytini kriterijai ir kiekybiniai rodikliai, taip pat veiksmai, kurių imtasi siekiant užtikrinti tinkamą ir veiksmingą paramos programų įgyvendinimą, ir

 

g) paskirtos kompetentingos valdžios institucijos ir įstaigos, atsakingos už paramos programų įgyvendinimą.

Or. en

 

Pakeitimas  144

Pasiūlymas dėl reglamento

40 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

40 straipsnis

40 straipsnis

Reikalavimus atitinkančios priemonės

Reikalavimus atitinkančios priemonės

Paramos programas gali sudaryti tik viena ar kelios toliau išvardytos priemonės:

Paramos programas gali sudaryti tik viena ar kelios toliau išvardytos priemonės:

a) bendrosios išmokos schemoje numatyta parama pagal 42 straipsnį;

 

b) pardavimo skatinimas pagal 43 straipsnį;

b) pardavimo skatinimas pagal 43 straipsnį;

c) vynuogynų restruktūrizavimas ir konversija pagal 44 straipsnį;

c) vynuogynų restruktūrizavimas ir konversija pagal 44 straipsnį;

d) neprinokusių vynuogių derliaus nuėmimas pagal 45 straipsnį;

d) neprinokusių vynuogių derliaus nuėmimas pagal 45 straipsnį;

e) savitarpio pagalbos fondai pagal 46 straipsnį;

e) savitarpio pagalbos fondai pagal 46 straipsnį;

f) derliaus draudimas pagal 47 straipsnį;

f) derliaus draudimas pagal 47 straipsnį;

g) investicijos pagal 48 straipsnį;

g) investicijos pagal 48 straipsnį;

h) šalutinių produktų distiliavimas pagal 49 straipsnį.

h) šalutinių produktų distiliavimas pagal 49 straipsnį;

 

ha) moksliniai tyrimai ir plėtra pagal 43a straipsnį;

 

hb) paramos programa vyno auginimui stačiuose šlaituose pagal 44a straipsnį.

Or. en

 

Pakeitimas  145

Pasiūlymas dėl reglamento

42 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

42 straipsnis

Išbraukta.

Bendrosios išmokos schema ir parama vynmedžių augintojams

 

Į paramos programas parama vynmedžių augintojams gali būti įtraukta tik kaip suteiktos teisės gauti išmokas, dėl kurių valstybės narės priima sprendimą iki 2012 m. gruodžio 1 d. pagal Reglamento (ES) Nr. [COM(2010)799] 137 straipsnį laikantis tame straipsnyje numatytų sąlygų.

 

Or. en

 

Pakeitimas  146

Pasiūlymas dėl reglamento

43 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

43 straipsnis

43 straipsnis

Trečiosiose valstybėse taikomos pardavimo skatinimo priemonės

Pardavimo skatinimo priemonės

1. Parama pagal šį straipsnį skiriama informavimo apie Sąjungos vynus trečiosiose valstybėse arba pardavimo skatinimo priemonėms, taip didinant jų konkurencingumą tose valstybėse.

1. Parama pagal šį straipsnį skiriama informavimo apie Sąjungos vynus pirmiausia trečiosiose valstybėse, taip pat ir vidaus rinkoje arba pardavimo skatinimo priemonėms taip didinant jų konkurencingumą.

2. 1 dalyje nurodytos priemonės taikomos vynams su saugoma kilmės vietos nuoroda arba saugoma geografine nuoroda, arba vynams su vyninės vynuogių veislės nuoroda.

2. 1 dalyje nurodytos priemonės taikomos vynams su saugoma kilmės vietos nuoroda arba saugoma geografine nuoroda, arba vynams su vyninės vynuogių veislės nuoroda.

3. 1 dalyje nurodytos priemonės gali būti tik:

3. 1 dalyje nurodytos priemonės gali būti tik:

a) viešųjų ryšių, pardavimo skatinimo arba reklamos priemonės, kuriomis visų pirma pabrėžiami Sąjungos produktų privalumai, ypač kokybės, maisto saugos arba aplinkosaugos atžvilgiu;

a) viešųjų ryšių, pardavimo skatinimo arba reklamos priemonės, kuriomis visų pirma pabrėžiami Sąjungos produktų privalumai, ypač kokybės, maisto saugos arba aplinkos standartų atžvilgiu;

b) dalyvavimas tarptautinės svarbos renginiuose, mugėse arba parodose;

b) dalyvavimas tarptautinės svarbos renginiuose, mugėse arba parodose;

c) informavimo kampanijos, ypač susijusios su Sąjungos sistemomis, taikomomis kilmės vietos bei geografinėms nuorodoms ir ekologinei gamybai;

c) informavimo kampanijos, ypač susijusios su Sąjungos sistemomis, taikomomis kilmės vietos bei geografinėms nuorodoms ir ekologinei gamybai;

d) naujų rinkų tyrimai, reikalingi prekybos rinkoms išplėsti;

d) naujų rinkų tyrimai, reikalingi prekybos rinkoms išplėsti;

e) tyrimai informavimo ir pardavimo skatinimo priemonių taikymo rezultatams įvertinti.

e) tyrimai informavimo ir pardavimo skatinimo priemonių taikymo rezultatams įvertinti.

4. Sąjungos parama 1 dalyje nurodytai pardavimo skatinimo veiklai neviršija 50 % reikalavimus atitinkančių išlaidų.

4. Sąjungos parama 1 dalyje nurodytai pardavimo skatinimo veiklai neviršija 50 % reikalavimus atitinkančių išlaidų.

Or. en

 

Pakeitimas  147

Pasiūlymas dėl reglamento

43 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

43a straipsnis

 

Moksliniai tyrimai ir plėtra

 

Pagalbos moksliniams tyrimams ir plėtrai lėšomis galima finansuoti mokslinių tyrimų veiksmus, kuriais visų pirma siekiama gerinti produktų kokybę, mažinti gamybos poveikį aplinkai ir didinti sveikatos saugumą vyno sektoriuje.

Or. en

 

Pakeitimas  148

Pasiūlymas dėl reglamento

43 b straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

43b straipsnis

 

Keitimasis geriausia patirtimi apie pažangias tausios gamybos sistemas

 

1. Parama pagal šį straipsnį apima priemones, kuriomis remiamas keitimasis geriausia patirtimi apie pažangias tausios gamybos sistemas, suteikiantis ūkininkams galimybes įgyti naujų žinių.

 

2. 1 dalyje minimos priemonės taikomos pažangioms vynuogių auginimo ir vyno gamybos sistemoms, kuriomis padidinama dirvožemio danga, žymiai sumažinamas pesticidų ir cheminių trąšų naudojimas bei padidinama veislių įvairovė ir kurios viršija kompleksinės paramos reikalavimus, numatytus Reglamento (ES) Nr. [...] [horizontalusis BŽŪP reglamentas] VI antraštinėje dalyje.

 

3. 1 dalyje nurodytos priemonės gali apimti:

 

a) geriausios patirties apie pažangų tausų vynuogių auginimą atranką, aprašymą ir skelbimą;

 

b) mokymų žemės ūkio srityje rengimą ir kompetencijos, susijusios su pažangiomis tvaraus ūkininkavimo sistemomis, stiprinimą.

Or. en

 

Pakeitimas  149

Pasiūlymas dėl reglamento

44 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

44 straipsnis

44 straipsnis

Vynuogynų restruktūrizavimas ir konversija

Vynuogynų restruktūrizavimas ir konversija

1. Vynuogynų restruktūrizavimui ir konversijai skirtų priemonių tikslas – padidinti vyno gamintojų konkurencingumą.

1. Vynuogynų restruktūrizavimui ir konversijai skirtų priemonių tikslas – padidinti vyno gamintojų konkurencingumą.

2. Vynuogynų restruktūrizavimui ir konversijai parama skiriama, jei valstybės narės, remdamosi 102 straipsnio 3 dalimi, pateikia savo gamybos pajėgumų sąrašą.

2. Vynuogynų restruktūrizavimui ir konversijai parama skiriama, jei valstybės narės, remdamosi 102 straipsnio 3 dalimi, pateikia savo gamybos pajėgumų sąrašą.

3. Parama vynuogynų restruktūrizavimui ir konversijai gali būti taikoma tik vienai ar kelioms iš toliau nurodytų veiklos rūšių:

3. Parama vynuogynų restruktūrizavimui ir konversijai gali būti taikoma tik vienai ar kelioms iš toliau nurodytų veiklos rūšių:

a) veislių konversijai, įskaitant skiepijimą;

a) veislių konversijai, įskaitant perskiepijimą;

b) vynuogynų vietos keitimui;

b) vynuogynų vietos keitimui;

c) vynuogynų valdymo metodikos patobulinimams.

c) vynuogynų valdymo metodikos patobulinimams;

 

ca) pesticidų naudojimo mažinimui;

 

cb) atsodinimui sanitariniais sumetimais, kai nėra techninių galimybių išsaugoti esamą produkciją.

Įprastam natūraliai pasenusių vynuogynų atnaujinimui parama neskiriama.

Įprastam natūraliai pasenusių vynuogynų atnaujinimui, t. y. tos pačios veislės atsodinimui tame pačiame žemės sklype pagal tą pačią vynuogių auginimo sistemą, parama neskiriama.

 

Valstybės narės gali nustatyti papildomas specifikacijas, ypač dėl keičiamų vynuogynų amžiaus.

4. Parama vynuogynų restruktūrizavimui ir konversijai gali būti tik tokia:

4. Parama vyno gamybos sistemų tobulinimui bei vynuogynų restruktūrizavimui ir konversijai gali būti tik tokia:

a) kompensacija augintojams už įgyvendinant priemonę prarastas pajamas;

a) kompensacija augintojams už įgyvendinant priemonę prarastas pajamas;

b) dalinis restruktūrizavimo ir konversijos išlaidų padengimas.

b) dalinis restruktūrizavimo ir konversijos išlaidų padengimas.

5. 4 dalies a punkte nurodyta kompensacija augintojams už prarastas pajamas galima padengti iki 100 % atitinkamų nuostolių ir ji gali būti vieno iš šių pavidalų:

5. 4 dalies a punkte nurodyta kompensacija augintojams už prarastas pajamas galima padengti iki 100 % atitinkamų nuostolių ir ji gali būti vieno iš šių pavidalų:

a) nepaisant Reglamento (ES) Nr. [COM(2010)799] II dalies I antraštinės dalies III skyriaus V skirsnio II poskirsnio, kuriame nustatoma pereinamojo laikotarpio sodinimo teisių tvarka, – ne ilgesniam kaip trejų metų laikotarpiui, iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, suteikiamas leidimas vienu metu auginti ir senus, ir naujus vynmedžius;

a) nepaisant Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 II dalies I antraštinės dalies III skyriaus V skirsnio II poskirsnio, kuriame nustatoma pereinamojo laikotarpio sodinimo teisių tvarka, – ne ilgesniam kaip trejų metų laikotarpiui, iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, suteikiamas leidimas vienu metu auginti ir senus, ir naujus vynmedžius;

b) finansinė kompensacija.

b) finansinė kompensacija.

6. Sąjungos lėšų, skiriamų faktinėms vynuogynų restruktūrizavimo ir konversijos išlaidoms padengti, suma neviršija 50 % tokių išlaidų. Mažiau išsivysčiusiuose regionuose Sąjungos lėšų, skiriamų restruktūrizavimo ir konversijos išlaidoms padengti, suma neviršija 75 %.

6. Sąjungos lėšų, skiriamų faktinėms vynuogynų restruktūrizavimo ir konversijos išlaidoms padengti, suma neviršija 50 % tokių išlaidų. Mažiau išsivysčiusiuose regionuose Sąjungos lėšų, skiriamų restruktūrizavimo ir konversijos išlaidoms padengti, suma neviršija 75 %.

Or. en

 

Pakeitimas  150

Pasiūlymas dėl reglamento

44 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

44a straipsnis

 

Paramos programa vyno auginimui stačiuose šlaituose

 

Priemonėmis, kurios yra vykdomos kaip paramos programos vyno auginimui stačiuose šlaituose dalis, siekiama užtikrinti vyno auginimą daug darbo reikalaujančiuose šlaituose, stačiuose šlaituose bei terasose ilgalaikiu laikotarpiu, stiprinant konkurencingumą šioje srityje.

 

Parama gali būti teikiama fiksuoto dydžio mokėjimo už hektarą, kurį nustato valstybė narė, pavidalu arba kintamo dydžio mokėjimu, kuris nustatomas pagal vietos statumą.

Or. en

 

Pakeitimas  151

Pasiūlymas dėl reglamento

45 straipsnis

                             

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

45 straipsnis

45 straipsnis

Neprinokusių vynuogių derliaus nuėmimas

Neprinokusių vynuogių derliaus nuėmimas

1. Šiame straipsnyje neprinokusių vynuogių derliaus nuėmimas – visiškas neprinokusių vynuogių kekių sunaikinimas arba pašalinimas, taip tam tikrame plote sunaikinant visą derlių.

1. Šiame straipsnyje neprinokusių vynuogių derliaus nuėmimas – visiškas neprinokusių vynuogių kekių sunaikinimas arba pašalinimas, taip tam tikrame plote sunaikinant visą derlių.

 

Prekybai skirtų vynuogių palikimas ant vynmedžių įprasto auginimo ciklo pabaigoje (derliaus nenuėmimas) neturi būti laikomas neprinokusių vynuogių derliaus nuėmimu.

2. Parama neprinokusių vynuogių derliui nuimti padeda atkurti pasiūlos ir paklausos pusiausvyrą Sąjungos vyno rinkoje ir taip išvengti rinkos krizių.

2. Parama neprinokusių vynuogių derliui nuimti padeda didinti vynuogių kokybę ir atkurti pasiūlos ir paklausos pusiausvyrą Sąjungos vyno rinkoje ir taip išvengti rinkos krizių.

3. Parama neprinokusių vynuogių derliui nuimti gali būti teikiama kaip fiksuoto dydžio kompensacinė išmoka už hektarą, o jos dydį nustato atitinkama valstybė narė.

3. Parama neprinokusių vynuogių derliui nuimti gali būti teikiama kaip fiksuoto dydžio kompensacinė išmoka už hektarą, o jos dydį nustato atitinkama valstybė narė.

Tokia išmoka neviršija 50 % vynuogių kekių sunaikinimo arba pašalinimo tiesioginių išlaidų ir dėl tokio sunaikinimo arba pašalinimo prarastų pajamų sumos.

Tokia išmoka neviršija 50 % vynuogių kekių sunaikinimo arba pašalinimo tiesioginių išlaidų ir dėl tokio sunaikinimo arba pašalinimo prarastų pajamų sumos.

4. Atitinkamos valstybės narės nustato objektyviais kriterijais grindžiamą sistemą siekdamos užtikrinti, kad taikant neprinokusių vynuogių derliaus nuėmimo priemonę atskiri vyno gamintojai negautų kompensacijos, viršijančios 3 dalies antroje pastraipoje nurodytą viršutinę ribą.

4. Atitinkamos valstybės narės nustato objektyviais kriterijais grindžiamą sistemą siekdamos užtikrinti, kad taikant neprinokusių vynuogių derliaus nuėmimo priemonę atskiri vyno gamintojai negautų kompensacijos, viršijančios 3 dalies antroje pastraipoje nurodytą viršutinę ribą.

Or. en

 

Pakeitimas  152

Pasiūlymas dėl reglamento

47 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

47 straipsnis

47 straipsnis

Derliaus draudimas

Derliaus draudimas

1. Parama derliui apdrausti padeda apsaugoti augintojų pajamas, kai jos pakinta dėl stichinių nelaimių, nepalankių oro sąlygų, ligų arba kenkėjų antplūdžių.

1. Parama derliui apdrausti padeda apsaugoti augintojų pajamas ir padengti gamintojų organizacijų ir (arba) jų narių patirtus komercinius nuostolius, kai pajamos pakinta ar nuostoliai patiriami dėl stichinių nelaimių, nepalankių oro sąlygų, ligų arba kenkėjų antplūdžių.

 

Paramos gavėjai turi įrodyti, kad jie ėmėsi reikalingų rizikos prevencijos priemonių.

2. Parama derliui apdrausti gali būti skiriama kaip finansinis Sąjungos įnašas, neviršijantis:

2. Parama derliui apdrausti gali būti skiriama kaip finansinis Sąjungos įnašas, neviršijantis:

a) 80 % draudimo įmokų, kurias augintojai moka už draudimą nuo nuostolių, patirtų dėl stichinėms nelaimėms prilygstančių nepalankių oro sąlygų, sumos;

a) 80 % draudimo įmokų, kurias augintojai arba gamintojų organizacijos ir (arba) kooperatyvai moka už draudimą nuo nuostolių, patirtų dėl stichinėms nelaimėms prilygstančių nepalankių oro sąlygų, sumos;

b) 50 % draudimo įmokų, kurias augintojai moka už draudimą nuo toliau nurodytų dalykų, sumos:

b) 50 % draudimo įmokų, kurias augintojai moka už draudimą nuo toliau nurodytų dalykų, sumos:

i) nuo a punkte nurodytų nuostolių ir kitų nuostolių, kuriuos sukelia nepalankios oro sąlygos;

i) nuo a punkte nurodytų nuostolių ir kitų nuostolių, kuriuos sukelia nepalankios oro sąlygos;

ii) nuo gyvūnų, augalų ligų arba kenkėjų antplūdžių padarytų nuostolių.

ii) nuo gyvūnų, augalų ligų arba kenkėjų antplūdžių padarytų nuostolių.

3. Parama derliui apdrausti gali būti skiriama, jeigu atitinkamomis draudimo išmokomis gamintojams nekompensuojama daugiau kaip 100 % prarastų pajamų, atsižvelgiant į visas kompensacijas, kurias gamintojai galėjo būti gavę pagal kitas paramos schemas, susijusias su draudžiama rizika.

3. Parama derliui apdrausti gali būti skiriama, jeigu atitinkamomis draudimo išmokomis gamintojams nekompensuojama daugiau kaip 100 % prarastų pajamų, atsižvelgiant į visas kompensacijas, kurias gamintojai galėjo būti gavę pagal kitas paramos schemas, susijusias su draudžiama rizika.

4. Parama derliui apdrausti neturi iškreipti konkurencijos draudimo rinkoje.

4. Parama derliui apdrausti neturi iškreipti konkurencijos draudimo rinkoje.

Or. en

 

Pakeitimas  153

Pasiūlymas dėl reglamento

48 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

48 straipsnis

48 straipsnis

Investicijos

Investicijos

1. Parama gali būti teikiama investicijoms į perdirbimo įrenginių materialųjį ir nematerialųjį turtą, vyno gamybos infrastruktūrą ir prekybą vynu, kuriomis gerinami bendri įmonės ekonominiai rezultatai ir kurios yra susijusios su viena iš šių sričių:

1. Parama gali būti teikiama investicijoms į perdirbimo įrenginių materialųjį ir nematerialųjį turtą, vyno gamybos infrastruktūrą, distiliavimo gamyklas, taip pat prekybos struktūras ir priemones, įskaitant kolektyvinių ženklų registravimą. Šiomis investicijomis siekiama gerinti bendrus įmonės ekonominius rezultatus ir jos prisiderinimą prie rinkos poreikių, taip pat didinti konkurencingumą vidaus rinkoje bei trečiųjų šalių rinkose ir šios investicijos yra susijusios su viena iš šių sričių:

a) VI priedo II dalyje nurodytų vynuogių produktų gamyba arba prekyba jais;

a) VI priedo II dalyje nurodytų vynuogių produktų gamyba arba prekyba jais;

b) naujų produktų, procesų ir technologijų, susijusių su VI priedo II dalyje nurodytais produktais, kūrimu.

b) naujų produktų, procesų ir technologijų, susijusių su VI priedo II dalyje nurodytais produktais, kūrimu.

 

ba) pažangių agronominių ir tausių gamybos priemonių vystymu;

 

bb) distiliavimo gamyklų šalutinių produktų perdirbimu arba investicijomis, padedančiomis gerinti jų energijos taupymą ir bendrą energijos vartojimo efektyvumą.

2. Didžiausia paramos suma pagal 1 dalį skiriama tik labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms, kaip apibrėžta 2003 m. gegužės 6 d. Komisijos rekomendacijoje 2003/361/EB dėl labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių apibrėžimo.

2. Didžiausia paramos suma pagal 1 dalį skiriama tik gamintojų organizacijoms ir labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms, kaip apibrėžta 2003 m. gegužės 6 d. Komisijos rekomendacijoje 2003/361/EB dėl labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių apibrėžimo.

Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, didžiausia paramos suma gali būti skiriama visoms atokiausiuose regionuose, nurodytuose Sutarties 349 straipsnyje, ir mažosiose Egėjo jūros salose, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1405/2006 1 straipsnio 2 dalyje, įsisteigusioms įmonėms. Įmonėms, kurioms netaikoma Rekomendacijos 2003/361/EB priedo I antraštinės dalies 2 straipsnio 1 dalis ir kuriose dirba mažiau kaip 750 darbuotojų arba kurių apyvarta yra mažesnė nei 200 mln. EUR, didžiausias pagalbos intensyvumas mažinamas per pusę.

Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, didžiausia paramos suma gali būti skiriama visoms atokiausiuose regionuose, nurodytuose Sutarties 349 straipsnyje, ir mažosiose Egėjo jūros salose, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1405/2006 1 straipsnio 2 dalyje, įsisteigusioms įmonėms. Įmonėms, kurioms netaikoma Rekomendacijos 2003/361/EB priedo I antraštinės dalies 2 straipsnio 1 dalis ir kuriose dirba mažiau kaip 750 darbuotojų arba kurių apyvarta yra mažesnė nei 200 mln. EUR, didžiausias pagalbos intensyvumas mažinamas per pusę.

Parama neskiriama sunkumų turinčioms įmonėms, kaip apibrėžta Bendrijos gairėse dėl valstybės pagalbos sunkumus patiriančioms įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti.

Parama neskiriama sunkumų turinčioms įmonėms, kaip apibrėžta Bendrijos gairėse dėl valstybės pagalbos sunkumus patiriančioms įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti.

3. Reikalavimus atitinkančios išlaidos neapima reikalavimų neatitinkančių sąnaudų, nurodytų Reglamento (ES) Nr. [COM(2011)615] 59 straipsnio 3 dalyje.

3. Reikalavimus atitinkančios išlaidos neapima reikalavimų neatitinkančių sąnaudų, nurodytų Reglamento (ES) Nr. [COM(2011)615] 59 straipsnio 3 dalyje.

4. Didžiausia Sąjungos pagalbos dalis, susijusi su reikalavimus atitinkančioms investicijų išlaidomis, yra tokia:

4. Didžiausia Sąjungos pagalbos dalis, susijusi su reikalavimus atitinkančioms investicijų išlaidomis, yra tokia:

a) 50 % – mažiau išsivysčiusiuose regionuose;

a) 50 % – mažiau išsivysčiusiuose regionuose;

b) 40 % – kituose nei mažiau išsivystę regionai;

b) 40 % – kituose nei mažiau išsivystę regionai;

c) 75 % – Sutarties 349 straipsnyje nurodytuose atokiausiuose regionuose;

c) 75 % – Sutarties 349 straipsnyje nurodytuose atokiausiuose regionuose;

d) 65 % – mažosiose Egėjo jūros salose, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1405/2006 1 straipsnio 2 dalyje.

d) 65 % – mažosiose Egėjo jūros salose, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1405/2006 1 straipsnio 2 dalyje.

5. Reglamento (ES) Nr. [COM(2011)615] 61 straipsnis mutatis mutandis taikomas šio straipsnio 1 dalyje nurodytai paramai.

5. Reglamento (ES) Nr. [COM(2011)615] 61 straipsnis mutatis mutandis taikomas šio straipsnio 1 dalyje nurodytai paramai.

Or. en

 

Pakeitimas  154

Pasiūlymas dėl reglamento

49 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

49 straipsnis

49 straipsnis

Šalutinių produktų distiliavimas

Šalutinių produktų distiliavimas

1. Parama gali būti skiriama savanoriškam arba privalomam vyno gamybos šalutinių produktų distiliavimui, vykdomam pagal VII priedo II dalies D skirsnyje išdėstytas sąlygas.

1. Parama gali būti skiriama savanoriškam arba privalomam vyno gamybos šalutinių produktų distiliavimui, vykdomam pagal VII priedo II dalies D skirsnyje išdėstytas sąlygas.

Paramos suma nustatoma už pagaminto alkoholio tūrio proc. ir už pagaminto alkoholio hektolitrą. Jei alkoholio koncentracija distiliuoti skirtuose šalutiniuose produktuose viršija 10 % pagaminto vyno alkoholio koncentracijos, parama neskiriama. Didžiausia paramos suma skiriama atsižvelgiant į surinkimo ir perdirbimo sąnaudas;

Paramos suma nustatoma už pagaminto alkoholio tūrio proc. ir už pagaminto alkoholio hektolitrą. Jei alkoholio koncentracija distiliuoti skirtuose šalutiniuose produktuose viršija 10 % pagaminto vyno alkoholio koncentracijos, parama neskiriama. Didžiausia paramos suma skiriama atsižvelgiant į surinkimo ir perdirbimo sąnaudas;

 

1b. Parama išmokama distiliavimo gamykloms, kurios perdirba pateiktus produktus į gryna alkoholį, kurio alkoholio koncentracija yra mažiausiai 92 %.

 

Valstybės narės paramą gali teikti su sąlyga, kad gavėjas turi pateikti užstatą.

2. ją įgyvendinimo aktais pagal 51 straipsnį nustato Komisija.

2. ją įgyvendinimo aktais pagal 51 straipsnį nustato Komisija.

 

2a. Parama apima vienkartinę išmoką, skirtą kompensuoti išlaidas už šių produktų surinkimą, kurią distiliavimo gamykla turi pervesti gamintojui, jeigu susijusias išlaidas turi sumokėti pastarasis.

3. Alkoholis, gautas atliekant 1 dalyje nurodytą distiliavimą, už kurį skiriama parama, naudojamas tik pramonės ar energetikos tikslais, kad būtų išvengta konkurencijos iškraipymo.

3. Alkoholis, gautas atliekant 1 dalyje nurodytą distiliavimą, už kurį skiriama parama, naudojamas tik pramonės ar energetikos tikslais, kad būtų išvengta konkurencijos iškraipymo.

 

3a. Siekiant išvengti distiliavimo gamykloms skiriamos dvigubos paramos, 3 dalyje minimam alkoholiui nėra taikoma Direktyvos 2009/28/EB dėl iš atliekų gauto biokuro ir jo indėlio siekiant transporto srityje naudoti atsinaujinančių energijos šaltinių energiją 21 straipsnio 2 dalyje paminėta lengvata, pagal kurią šis alkoholis laikomas du kartus labiau prisidedantis prie šio tikslo nei kitų rūšių biodegalai.

Or. en

 

Pakeitimas  155

Pasiūlymas dėl reglamento

50 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

50 straipsnis

50 straipsnis

Deleguotieji įgaliojimai

Deleguotieji įgaliojimai

Atsižvelgiant į poreikį užtikrinti, kad paramos programos atitiktų savo tikslus ir kad Europos fondai būtų tikslingai naudojami, Komisija įgaliojama pagal 160 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomos taisyklės, susijusios su:

Atsižvelgiant į poreikį užtikrinti, kad paramos programos atitiktų savo tikslus ir kad Europos fondai būtų tikslingai naudojami, Komisija įgaliojama pagal 160 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomos taisyklės, susijusios su:

a) atsakomybe už išlaidas, patirtas nuo dienos, kurią paramos programos gaunamos arba keičiamos, iki dienos, kurią jos gali būti pradėtos taikyti;

a) atsakomybe už išlaidas, patirtas nuo dienos, kurią paramos programos gaunamos arba keičiamos, iki dienos, kurią jos gali būti pradėtos taikyti;

b) paramos priemonių atitikties reikalavimams kriterijais, paramos skyrimo reikalavimus atitinkančių išlaidų ir operacijų rūšimis, paramos skyrimo reikalavimų neatitinkančiomis priemonėmis ir didžiausiu kiekvienai priemonei taikomu paramos dydžiu;

b) paramos priemonių atitikties reikalavimams kriterijais, paramos skyrimo reikalavimus atitinkančių išlaidų ir operacijų rūšimis, paramos skyrimo reikalavimų neatitinkančiomis priemonėmis ir didžiausiu kiekvienai priemonei taikomu paramos dydžiu;

c) jau pradėtų taikyti paramos programų pakeitimais;

c) jau pradėtų taikyti paramos programų pakeitimais;

d) išankstinių išmokų reikalavimais ir jų ribiniais dydžiais, įskaitant reikalavimą išankstinės išmokos atveju pateikti užstatą;

d) išankstinių išmokų reikalavimais ir jų ribiniais dydžiais, įskaitant reikalavimą išankstinės išmokos atveju pateikti užstatą;

e) šio skirsnio tikslais taikomomis bendrosiomis nuostatomis ir apibrėžtimis;

 

f) siekiu išvengti netinkamo paramos priemonių naudojimo ir dvigubo projektų finansavimo;

f) siekiu išvengti netinkamo paramos priemonių naudojimo ir dvigubo projektų finansavimo;

g) gamintojų įpareigojimu pašalinti vyno gamybos šalutinius produktus, šio įpareigojimo išimtimis, kuriomis siekiama išvengti papildomos administracinės naštos, ir taisyklėmis, susijusiomis su savanorišku distiliatorių sertifikavimu;

g) gamintojų įpareigojimu pašalinti vyno gamybos šalutinius produktus, šio įpareigojimo išimtimis, kuriomis siekiama išvengti papildomos administracinės naštos, ir taisyklėmis, susijusiomis su savanorišku distiliatorių sertifikavimu;

h) paramos priemonių įgyvendinimo reikalavimų, taikomų valstybėms narėms, ir apribojimų, kuriais užtikrinamas derėjimas su paramos priemonių taikymo sritimi, nustatymu;

h) paramos priemonių įgyvendinimo reikalavimų, taikomų valstybėms narėms, ir apribojimų, kuriais užtikrinamas derėjimas su paramos priemonių taikymo sritimi, nustatymu;

i) išmokomis paramos gavėjams ir per draudimo tarpininkus teikiamomis išmokomis, kai teikiama 47 straipsnyje numatyta parama derliui apdrausti.

i) išmokomis paramos gavėjams ir per draudimo tarpininkus teikiamomis išmokomis, kai teikiama 47 straipsnyje numatyta parama derliui apdrausti.

Or. en

 

Pakeitimas  156

Pasiūlymas dėl reglamento

52 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

52 straipsnis

52 straipsnis

Nacionalinės programos ir finansavimas

Nacionalinės programos ir finansavimas

1. Valstybės narės gali parengti trejų metų nacionalines programas, taikomas bitininkystės produktų sektoriuje.

1. Valstybės narės gali parengti trejų metų nacionalines programas, taikomas bitininkystės produktų sektoriuje. Šios programos vystomos bendradarbiaujant su bitininkystės sektoriui atstovaujančiomis organizacijomis ir kooperatyvais.

2. Sąjungos įnašas į bitininkystės programas neviršija 50 % valstybių narių išlaidų.

2. Sąjungos įnašas į bitininkystės programas neviršija 60 % valstybių narių išlaidų.

3. Kad atitiktų 2 dalyje numatyto Sąjungos įnašo skyrimo sąlygas, valstybės narės turi atlikti bitininkystės produktų sektoriaus gamybos ir prekybos struktūros jų teritorijoje tyrimą.

3. Kad atitiktų 2 dalyje numatyto Sąjungos įnašo skyrimo sąlygas, valstybės narės sukuria patikimą avilių identifikavimo sistemą, kurią taikant būtų galima nuolat vykdyti bičių populiacijos surašymą, ir turi atlikti bitininkystės produktų sektoriaus gamybos ir prekybos struktūros jų teritorijoje tyrimą.

 

3a. Į bitininkystės programas gali būti įtrauktos šios priemonės:

 

a) techninė pagalba bitininkams ir jų organizacijoms;

 

b) kova su avilių kenkėjais ir ligomis, ypač varoze;

 

c) sezoninio pervežimo į naujas vietas racionalizavimas;

 

d) priemonės, skirtos remti bitininkystės produktų analizės laboratorijas, siekiant padėti bitininkams parduoti savo produktus ir didinti jų vertę;

 

e) Sąjungos bičių populiacijos stebėsena ir parama jos papildymui;

 

f) bendradarbiavimas su specializuotomis įstaigomis, vykdant bitininkystei ir bitininkystės produktams skirtų taikomųjų tyrimų programas;

 

g) rinkos stebėsena;

 

h) produktų kokybės gerinimas, siekiant didinti jų vertę rinkoje;

 

i) privalomas bitininkystės produktų, importuotų į Sąjungą arba joje pagamintų, ženklinimas nurodant kilmės šalį ir, mišinių arba skirtingos kilmės produktų atveju, privalomas ženklinimas, nurodant produkto dalį iš kiekvienos kilmės šalies.

 

3b. Jei ūkininkai taip pat yra ir bitininkai, į bitininkystės programas taip pat gali būti įtrauktos šios priemonės:

 

a) atsargumo priemonės, įskaitant bičių sveikatos gerinimo ir neigiamo poveikio joms mažinimo priemones, taikant alternatyvius būdus vietoj pesticidų naudojimo, biologinius kontrolės metodus ir integruotą kenkėjų kontrolę;

 

b) konkrečios priemonės, skirtos augalų įvairovės ūkyje, o ypač medingų augalų, didinimui bitininkystėje.

Or. en

 

Pakeitimas  157

Pasiūlymas dėl reglamento

53 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

53 straipsnis

53 straipsnis

Deleguotieji įgaliojimai

Deleguotieji įgaliojimai

Atsižvelgiant į poreikį užtikrinti, kad bitininkystei skirtos Sąjungos lėšos būtų naudojamos tikslingai, Komisija įgaliojama pagal 160 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, susijusius su:

Atsižvelgiant į poreikį užtikrinti, kad bitininkystei skirtos Sąjungos lėšos būtų naudojamos tikslingai, Komisija įgaliojama pagal 160 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, susijusius su:

a) priemonėmis, kurios gali būti įtrauktos į bitininkystės programas,

a) papildomais reikalavimais priemonėms, kurios gali būti įtrauktos į bitininkystės programas,

b) nacionalinių programų rengimo taisyklėmis, tų programų turiniu, taip pat su 52 straipsnio 3 dalyje nurodytais tyrimais ir

b) nacionalinių programų rengimo taisyklėmis, tų programų turiniu, taip pat su 52 straipsnio 3 dalyje nurodytais tyrimais ir

c) sąlygomis, pagal kurias kiekvienai programoje dalyvaujančiai valstybei narei, remiantis, inter alia, bendru Sąjungos avilių skaičiumi, skiriamas Sąjungos finansinis įnašas.

c) sąlygomis, pagal kurias kiekvienai programoje dalyvaujančiai valstybei narei, remiantis, inter alia, bendru Sąjungos avilių skaičiumi, skiriamas Sąjungos finansinis įnašas.

Or. en

 

Pakeitimas  158

Pasiūlymas dėl reglamento

II dalies I antraštinės dalies II skyriaus 5 a skirsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a skirsnis

 

Pagalba apynių sektoriuje

 

54a straipsnis

 

Pagalba gamintojų organizacijoms

 

1. Sąjunga padengia išmokas apynių sektoriaus gamintojų organizacijoms, pripažintoms pagal 106 straipsnį; išmokos skirtos 106 straipsnio c dalies i, ii arba iii punktuose nurodytiems tikslams finansuoti.

 

2. Sąjungos metinis finansavimas, skiriamas išmokoms 1 dalyje numatytoms gamintojų organizacijoms Vokietijoje, yra 2 277 000 EUR.

 

54b straipsnis

 

Deleguotieji įgaliojimai

 

Siekiant užtikrinti, kad pagalba būtų skiriama 106 straipsnyje numatytiems tikslams finansuoti, Komisijai pagal 160 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl:

 

 

a) paraiškų gauti pagalbą, įskaitant su terminais ir lydimaisiais dokumentais susijusias taisykles;

 

b) teisės gauti pagalbą, įskaitant taisykles, susijusias su pagalbos skyrimo reikalavimus atitinkančiais apynių plotais ir kiekvienai gamintojų organizacijai išmokėtinų sumų apskaičiavimu;

 

c) sankcijų, taikomų nepagrįstų išmokų atvejais.

 

54c straipsnis

 

Įgyvendinimo įgaliojimai

 

Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos būtinos su šiuo skirsniu susijusias priemonės dėl:

 

a) pagalbos mokėjimo;

 

b) patikrų ir tikrinimų.

 

Tie įgyvendinimo aktai priimamai pagal 162 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Or. en

 

Pakeitimas  159

Pasiūlymas dėl reglamento

55 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

55 straipsnis

55 straipsnis

Taikymo sritis

Taikymo sritis

Nepažeidžiant jokių kitų nuostatų, taikomų žemės ūkio produktams, taip pat veterinarijos, fitosanitarijos ir maisto sektoriuose priimtų nuostatų, kuriomis siekiama užtikrinti produktų atitiktį higienos ir sveikatos apsaugos standartams, taip pat apsaugoti gyvūnų, augalų ir žmonių sveikatą, šiame skirsnyje nustatomos žemės ūkio produktams skirto bendrojo prekybos standarto ir konkretiems sektoriams ir (arba) produktams skirtų prekybos standartų taikymo taisyklės.

Nepažeidžiant jokių kitų nuostatų, taikomų žemės ūkio produktams, taip pat veterinarijos, fitosanitarijos ir maisto sektoriuose priimtų nuostatų, kuriomis siekiama užtikrinti produktų atitiktį higienos ir sveikatos apsaugos standartams, taip pat apsaugoti gyvūnų, augalų ir žmonių sveikatą, šiame skirsnyje nustatomos žemės ūkio produktams skirto bendrojo prekybos standarto ir konkretiems sektoriams ir (arba) produktams skirtų prekybos standartų taikymo taisyklės. Šios taisyklės skirstomos į privalomas taisykles ir neprivalomus nustatytuosius terminus.

Or. en

 

Pakeitimas  160

Pasiūlymas dėl reglamento

56 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

56 straipsnis

56 straipsnis

Atitiktis bendrajam prekybos standartui

Atitiktis bendrajam prekybos standartui

1. Šiame reglamente produktas laikomas atitinkančiu bendrąjį prekybos standartą, jei jis yra geros ir tinkamos prekinės kokybės.

1. Šiame reglamente produktas laikomas atitinkančiu bendrąjį prekybos standartą, jei jis yra geros ir tinkamos prekinės kokybės.

2. Jei 3 poskirsnyje ir Tarybos direktyvose 2000/36/EB, 2001/112/EB, 2001/113/EB, 2001/114/EB, 2001/110/EB ir 2001/111/EB nurodyti prekybos standartai nenustatyti, žemės ūkio produktai, paruošti parduoti arba paskirstyti galutiniam vartotojui vykdant mažmeninę prekybą, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 178/2002 3 straipsnio 7 punkte, gali būti parduodami tik jei jie atitinka bendrąjį prekybos standartą.

2. Jei 3 poskirsnyje ir Tarybos direktyvose 2000/36/EB, 2001/112/EB, 2001/113/EB, 2001/114/EB, 2001/110/EB ir 2001/111/EB nurodyti prekybos standartai nenustatyti, žemės ūkio produktai, paruošti parduoti arba paskirstyti galutiniam vartotojui vykdant mažmeninę prekybą, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 178/2002 3 straipsnio 7 punkte, gali būti parduodami tik jei jie atitinka bendrąjį prekybos standartą.

3. Produktas laikomas atitinkančiu bendrąjį prekybos standartą, jei produktas, kuriuo ketinama prekiauti, atitinka taikytiną standartą, kurį prireikus priima kuri nors iš V priede nurodytų tarptautinių organizacijų.

3. Nepažeidžiant jokių papildomų higienos, prekybos, etikos ar bet kurioje kitoje srityje taikomų Sąjungos reikalavimų, produktas laikomas atitinkančiu bendrąjį prekybos standartą, jei produktas, kuriuo ketinama prekiauti, atitinka taikytiną standartą, kurį prireikus priima kuri nors iš V priede nurodytų tarptautinių organizacijų.

 

3a. Remiantis šiuo reglamentu valstybėms narėms neužkertamas kelias priimti ar toliau taikyti nacionalines nuostatas dėl prekybos aspektų, kurie nėra konkrečiai derinami pagal šį reglamentą. Be to, valstybės narės gali priimti ar toliau taikyti nacionalines taisykles, susijusias su prekybos standartais, taikomais sektoriams ar produktams, kuriems galioja bendrieji prekybos standartai, jeigu šios taisyklės atitinka Sąjungos teisės nuostatas ir vidaus rinkos veikimo taisykles.

Or. en

 

Pakeitimas  161

Pasiūlymas dėl reglamento

57 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

57 straipsnis

57 straipsnis

Deleguotieji įgaliojimai

Deleguotieji įgaliojimai

Atsižvelgiant į poreikį reaguoti į padėties rinkoje pokyčius ir į kiekvieno sektoriaus ypatumus, Komisija įgaliojama pagal 160 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kuriais priimami, keičiami su 56 straipsnio 1 dalyje nurodytu bendruoju prekybos standartu susiję reikalavimai ir 56 straipsnio 3 dalyje nurodytos su atitiktimi susijusios taisyklės arba nukrypstama nuo šių reikalavimų ir taisyklių.

1. Atsižvelgiant į poreikį reaguoti į padėties rinkoje pokyčius ir į kiekvieno sektoriaus ypatumus, Komisijai pagal 160 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais priimamos išsamios taisyklės dėl bendrojo rinkos standarto ir keičiami su 56 straipsnio 1 dalyje nurodytu bendruoju prekybos standartu susiję reikalavimai arba nukrypstama nuo šių reikalavimų.

 

2. Komisija pagal 160 straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais nustatomos 56 straipsnio 3 dalyje nurodytos atitikties įgyvendinimo ir kontrolės sąlygos, atsižvelgdama į būtinybę bendrojo prekybos standarto nešvelninti tiek, kad dėl to nukentėtų Europos produktų kokybė.

Or. en

 

Pakeitimas  162

Pasiūlymas dėl reglamento

59 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

59 straipsnis

59 straipsnis

Prekybos standartų nustatymas ir turinys

Prekybos standartų nustatymas ir turinys

1. Atsižvelgiant į vartotojų lūkesčius ir į poreikį gerinti žemės ūkio produktų gamybos ir prekybos ekonomines sąlygas, taip pat šių produktų kokybę, Komisija įgaliojama visais prekybos etapais pagal 160 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kurie susiję su 55 straipsnyje nurodytais prekybos standartais, taip pat kuriais leidžiama nukrypti nuo tokių standartų ir taikyti išimtis, siekiant prisitaikyti prie nuolatos kintančių rinkos sąlygų, naujų vartotojų poreikių, taip pat siekiant atsižvelgti į atitinkamų tarptautinių standartų pokyčius ir nekurti kliūčių produktų naujovėms.

1. Atsižvelgiant į vartotojų lūkesčius ir į poreikį gerinti žemės ūkio produktų gamybos ir prekybos ekonomines sąlygas, taip pat šių produktų kokybę, Komisija įgaliojama visais prekybos etapais pagal 160 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kurie susiję su 55 straipsnyje nurodytais prekybos standartais, taip pat kuriais leidžiama nukrypti nuo tokių standartų ir taikyti išimtis (tik ribotos trukmės laikotarpiu ir išimtiniais atvejais), siekiant prisitaikyti prie nuolatos kintančių rinkos sąlygų, naujų vartotojų poreikių, taip pat siekiant atsižvelgti į atitinkamų tarptautinių standartų pokyčius ir nekurti kliūčių produktų naujovėms.

 

Darant tokius nukrypimus ar išimtis neturi būti dengiamos papildomos išlaidos, kurias patiria tik ūkininkai.

 

1a. Tačiau Komisijos įgaliojimai keisti esamų prekybos standartų nukrypti leidžiančias nuostatas ir išimtis netaikomi VII priedui.

2. 1 dalyje nurodyti prekybos standartai gali apimti:

2. 1 dalyje nurodyti prekybos standartai gali apimti vieną ar kelis šiuos elementus:

a) apibrėžtis, pavadinimus ir (arba) prekinius pavadinimus, išskyrus nustatytuosius šiame reglamente, ir skerdenų bei jų dalių sąrašus, kuriems taikomas VI priedas;

a) apibrėžtis, pavadinimus ir (arba) prekinius pavadinimus, išskyrus nustatytuosius šiame reglamente, ir skerdenų bei jų dalių sąrašus, kuriems taikomas VI priedas, išskyrus vyno sektoriaus produktus;

b) klasifikavimo kriterijus, pavyzdžiui, skirstymo į klases, svorio, dydžio, amžiaus ir kategorijos;

b) klasifikavimo kriterijus, pavyzdžiui, skirstymo į klases, svorio, dydžio, amžiaus ir kategorijos;

c) augalų veislę ar gyvūnų rūšį arba prekinį tipą;

c) rūšį, augalų ar gyvūnų veislę arba prekinį tipą;

d) pateikimą, prekinius pavadinimus, su privalomais prekybos standartais susijusį ženklinimą, pakavimą, pakavimo centrams taikomas taisykles, žymėjimą, vyniojimą, derliaus metus ir konkrečių terminų vartojimą;

d) pateikimą, prekinius pavadinimus, su privalomais prekybos standartais susijusį ženklinimą, pakavimą, pakavimo centrams taikomas taisykles, žymėjimą, vyniojimą, derliaus metus ir konkrečių terminų vartojimą, išskyrus vyno sektoriaus produktus;

e) kriterijus, pavyzdžiui, išvaizdos, konsistencijos, raumeningumo, produkto savybių;

e) kriterijus, pavyzdžiui, išvaizdos, konsistencijos, raumeningumo, produkto savybių;

f) konkrečias gamyboje naudojamas medžiagas arba komponentus ar sudedamąsias dalis, įskaitant jų kiekybinę sudėtį, grynumą ir identifikavimo duomenis;

f) konkrečias gamyboje naudojamas medžiagas arba komponentus ar sudedamąsias dalis, įskaitant jų kiekybinę sudėtį, grynumą ir identifikavimo duomenis;

g) ūkininkavimo rūšį ir gamybos metodą, įskaitant vynininkystės metodus ir susijusias administracines taisykles, taip pat gamybos grandinę;

g) ūkininkavimo rūšį ir gamybos metodą, įskaitant agronomines bei pažangias tausios gamybos sistemas ir susijusias administracines taisykles, taip pat gamybos grandinę;

h) misos ir vyno kupažavimą, įskaitant jų apibrėžtis, maišymą ir jo apribojimus;

 

i) konservavimo metodą ir temperatūrą;

i) konservavimo metodą ir temperatūrą;

j) ūkininkavimo vietą ir (arba) kilmę;

j) ūkininkavimo vietą ir (arba) kilmę;

k) surinkimo, pristatymo, konservavimo ir tvarkymo periodiškumą;

k) surinkimo, pristatymo, konservavimo ir tvarkymo periodiškumą;

l) gamintojo ir (arba) pramoninio įrenginio, kuriame produktas paruoštas ar perdirbtas, identifikavimo ar registracijos duomenis;

l) gamintojo ir (arba) pramoninio įrenginio, kuriame produktas paruoštas ar perdirbtas, identifikavimo ar registracijos duomenis;

m) procentiniu dydžiu išreikštą vandens kiekį;

m) procentiniu dydžiu išreikštą vandens kiekį;

n) tam tikrų medžiagų ir (arba) metodų naudojimo apribojimus;

n) tam tikrų medžiagų ir (arba) metodų naudojimo apribojimus;

o) specialų naudojimą;

o) specialų naudojimą;

p) prekybos dokumentus, lydimuosius dokumentus ir tvarkytinus registrus;

p) prekybos dokumentus, lydimuosius dokumentus ir tvarkytinus registrus;

q) sandėliavimą, vežimą;

q) sandėliavimą, vežimą;

r) sertifikavimo tvarką;

r) sertifikavimo tvarką;

s) sąlygas, kuriomis reglamentuojamas produktų, neatitinkančių pagal 1 dalį priimtų prekybos standartų ir (arba) 60 straipsnyje nurodytų apibrėžčių, pavadinimų ir prekinių pavadinimų, realizavimas, laikymas, pateikimas į apyvartą ir naudojimas, taip pat šalutinių produktų likvidavimas;

s) sąlygas, kuriomis reglamentuojamas produktų, neatitinkančių pagal 1 dalį priimtų prekybos standartų ir (arba) 60 straipsnyje nurodytų apibrėžčių, pavadinimų ir prekinių pavadinimų, realizavimas, laikymas, pateikimas į apyvartą ir naudojimas, taip pat šalutinių produktų likvidavimas;

t) laiko terminus.

t) laiko terminus.

3. Pagal 1 dalį priimti konkretiems sektoriams arba produktams skirti prekybos standartai nustatomi nepažeidžiant Reglamento (ES) Nr. [COM(2010)733] dėl žemės ūkio produktų kokybės schemų IV antraštinės dalies ir jais atsižvelgiama į:

3. Pagal 1 dalį priimti konkretiems sektoriams arba produktams skirti prekybos standartai nustatomi nepažeidžiant nuostatų dėl 65a straipsnyje ir VIIa priede nurodytų neprivalomų nustatytųjų terminų ir atsižvelgiant į:

a) atitinkamo produkto ypatumus;

a) atitinkamo produkto ypatumus;

b) poreikį užtikrinti sklandaus tokių produktų tiekimo rinkai sąlygas;

b) poreikį užtikrinti sklandaus tokių produktų tiekimo rinkai sąlygas;

c) vartotojų suinteresuotumą gauti tinkamos ir skaidrios informacijos apie produktą, įskaitant ūkininkavimo vietą, kuri kiekvienu individualiu atveju turi būti nustatoma tinkamu geografiniu lygmeniu;

c) gamintojų suinteresuotumą pranešti savo produktų savybes ir vartotojų suinteresuotumą gauti tinkamos ir skaidrios informacijos apie produktą, įskaitant ūkininkavimo vietą, kuri kiekvienu individualiu atveju turi būti nustatoma tinkamu geografiniu lygmeniu, atlikus poveikio vertinimą, kuriame visų pirma būtų įvertintos ūkio subjektų išlaidos ir administracinė našta, taip pat gamintojų ir galutinių vartotojų nauda;

d) fizinėms, cheminėms bei organoleptinėms produktų savybėms nustatyti taikomus metodus;

d) fizinėms, cheminėms bei organoleptinėms produktų savybėms nustatyti taikomus metodus;

e) tarptautinių organizacijų priimtas tipines rekomendacijas.

e) tarptautinių organizacijų priimtas tipines rekomendacijas;

 

ea) būtinybę išsaugoti natūralias ir esmines produktų savybes ir išvengti didelių susijusio produkto sudėties pokyčių;

 

eb) galimą pavojų, kad vartotojai gali būti suklaidinti dėl nusistovėjusios nuomonės apie produktą ir atitinkamų lūkesčių, atsižvelgiant į tai, ar esama informacinių priemonių, kurios padėtų panaikinti tokį pavojų, ir ar galima jomis naudotis.

Or. en

 

Pakeitimas  163

Pasiūlymas dėl reglamento

59 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

59a straipsnis

 

Papildomi reikalavimai, taikomi vaisių ir daržovių sektoriaus produktų prekybai

 

1. Vaisių ir daržovių sektoriaus produktais, kuriuos ketinama parduoti vartotojams kaip šviežius produktus, gali būti prekiaujama tik jeigu yra nurodyta jų kilmės šalis.

 

2. 56 straipsnio 1 dalyje minimi prekybos standartai ir bet kokie vaisių ir daržovių bei apdorotų vaisių ir daržovių sektoriams taikomi standartai galioja kiekviename prekybos etape, įskaitant importą ir eksportą, nebent Komisijos yra nurodyta kitaip, ir apima kokybę, klasifikavimą, svorį, dydį, pakavimą, saugojimą, transportavimą, pristatymą ir prekybą.

 

3. Šviežių vaisių ir daržovių ir apdorotų vaisių ir daržovių sektorių produktų, kuriems taikomi prekybos standartai, savininkas negali šių produktų demonstruoti, siūlyti arba perduoti juos prekybai arba prekiauti jais Sąjungoje kitais būdais, nei numatyta šiais standartais, ir yra atsakingas už tokių standartų laikymąsi.

 

4. Nepažeisdamos jokių specialių nuostatų, kurias Komisija gali priimti pagal 160 straipsnį, visų pirma dėl nuoseklaus atitikties patikrų valstybėse narėse taikymo, valstybės narės vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose, remdamosi rizikos analize, pasirinktinai tikrina, ar atitinkami produktai atitinka tuos prekybos standartus. Šiais patikrinimais reikia sutelkti dėmesį ties etapu prieš išsiuntimą iš gamybos teritorijų, kai produktai yra supakuojami arba pakraunami. Jei produktai yra kilę iš trečiųjų šalių, patikrinimas turi būti atliktas prieš juos pateikiant į prekybą.

Or. en

 

Pakeitimas  164

Pasiūlymas dėl reglamento

59 b straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

59b straipsnis

 

Apynių sertifikavimas

 

1. Apynių sektoriaus produktams, surinktiems arba paruoštiems Sąjungoje, taikoma sertifikavimo procedūra.

 

2. Sertifikatai gali būti išduodami tik produktams, pasižymintiems bent minimaliomis kokybės charakteristikomis, kurios yra tinkamos kiekvienam prekybos etapui. Apynių miltelių, didesnio lupulino kiekio apynių miltelių, apynių ekstrakto ir sumaišytų apynių produktų atveju sertifikatas gali būti išduodamas tik tuomet, jeigu šių produktų sudėtyje esančios alfa rūgšties kiekis nėra mažesnis negu apyniuose, iš kurių jie paruošti.

 

3. Šiuose sertifikatuose nurodoma bent jau:

 

a) apynių auginimo vieta (vietos);

 

b) derliaus nuėmimo metai ir

 

c) rūšis arba rūšys.

 

4. Apynių sektoriaus produktais gali būti prekiaujama arba jie gali būti eksportuoti tik jeigu buvo išduotas 1, 2 ir 3 dalyse minimas sertifikatas.

 

Importuotų apynių sektoriaus produktų atveju, 129a straipsnyje minimas atestacijos dokumentas laikomas tolygus sertifikatui.

 

5. Komisijai pagal 160 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomos nuo 4 dalies nukrypstančios priemonės:

 

a) tam tikrų trečiųjų šalių prekybos reikalavimams patenkinti arba

 

b) gaminiams, kurie numatyti specifiniam vartojimui.

 

Pirmoje pastraipoje minimomis priemonėmis:

 

a) nepažeidžiama įprastinė prekyba produktais, kuriems buvo išduotas sertifikatas;

 

b) suteikiamos garantijos, kuriomis apsisaugojama nuo tokių produktų supainiojimo.

Or. en

 

Pakeitimas  165

Pasiūlymas dėl reglamento

60 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

60 straipsnis

60 straipsnis

Tam tikriems sektoriams ir produktams taikomos apibrėžtys, pavadinimai ir prekiniai pavadinimai

Tam tikriems sektoriams ir produktams taikomos apibrėžtys, pavadinimai ir prekiniai pavadinimai

1. VI priede pateiktos apibrėžtys, pavadinimai ir (arba) prekiniai pavadinimai taikomi šiems sektoriams arba produktams:

1. VI priede pateiktos apibrėžtys, pavadinimai ir (arba) prekiniai pavadinimai taikomi šiems sektoriams arba produktams:

a) alyvuogių aliejui ir valgomosioms alyvuogėms;

a) alyvuogių aliejui ir valgomosioms alyvuogėms;

b) vynui;

b) vynui;

c) galvijienai;

c) galvijienai;

d) žmonėms vartoti skirtam pienui ir pieno produktams;

d) žmonėms vartoti skirtam pienui ir pieno produktams;

e) paukštienai;

e) paukštienai ir kiaušiniams;

f) žmonėms vartoti skirtiems tepiesiems riebalams.

f) žmonėms vartoti skirtiems tepiesiems riebalams.

2. VI priede pateiktos apibrėžtys, pavadinimai arba prekiniai pavadinimai gali būti naudojami Sąjungoje tik prekiaujant produktais, kurie atitinka tame priede nustatytus atitinkamus reikalavimus.

2. VI priede pateiktos apibrėžtys, pavadinimai arba prekiniai pavadinimai gali būti naudojami Sąjungoje tik prekiaujant produktais, kurie atitinka tame priede nustatytus atitinkamus reikalavimus.

3. Atsižvelgiant į poreikį prisitaikyti prie naujų vartotojų poreikių bei techninės pažangos ir nekurti kliūčių produktų naujovėms, Komisija įgaliojama pagal 160 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kuriais keičiamos VI priede pateiktos apibrėžtys ir prekiniai pavadinimai, leidžiama nuo jų nukrypti arba taikyti su jais susijusias išimtis.

3. Atsižvelgiant į poreikį prisitaikyti prie naujų vartotojų poreikių bei techninės pažangos ir nekurti kliūčių produktų naujovėms, Komisija įgaliojama pagal 160 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kuriais keičiamos VI priede pateiktos apibrėžtys ir prekiniai pavadinimai, leidžiama nuo jų nukrypti arba taikyti su jais susijusias išimtis.

Or. en

 

Pakeitimas  166

Pasiūlymas dėl reglamento

61 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

61 straipsnis

61 straipsnis

Leistinas nuokrypis

Leistinas nuokrypis

Atsižvelgiant į kiekvieno sektoriaus ypatumus, Komisija įgaliojama pagal 160 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kuriais kiekvienam standartui nustatomas leistinas nuokrypis, kurį viršijus visa produktų partija laikoma neatitinkančia to standarto.

1. Atsižvelgiant į kiekvieno sektoriaus ypatumus, Komisija įgaliojama pagal 160 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kuriais kiekvienam konkrečiam standartui nustatomas leistinas nuokrypis, kurį viršijus visa produktų partija laikoma neatitinkančia to standarto.

 

Naudojantis šiuo leistinu nuokrypiu, kuris apibrėžtas remiantis tam tikromis ribinėmis vertėmis, nekeičiamos esminės produkto savybės ir jis taikomas tik svoriui, dydžiui ir kitiems nereikšmingiems kriterijams.

 

2. Valstybės narės gali priimti arba toliau taikyti papildomus nacionalinės teisės aktus dėl produktų, kuriems taikomas Sąjungos prekybos standartas, jei šie teisės aktai atitinka Sąjungos teisės nuostatas, ypač laisvo prekių judėjimo principą.

Or. en

 

Pakeitimas  167

Pasiūlymas dėl reglamento

62 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

62 straipsnis

62 straipsnis

Vynininkystės ir analizės metodai

Vynininkystės ir analizės metodai

1. VI priedo II dalyje išvardytiems produktams gaminti ir konservuoti Sąjungoje naudojami tik pagal VII priedą patvirtinti ir 59 straipsnio 2 dalies g punkte ir 65 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodyti vynininkystės metodai.

1. VI priedo II dalyje išvardytiems produktams gaminti ir konservuoti Sąjungoje naudojami tik pagal VII priedą patvirtinti ir 65 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodyti vynininkystės metodai.

Pirma pastraipa netaikoma:

Pirma pastraipa netaikoma:

a) vynuogių sultims ir koncentruotoms vynuogių sultims;

a) vynuogių sultims ir koncentruotoms vynuogių sultims;

b) vynuogių misai ir koncentruotai vynuogių misai, skirtoms vynuogių sultims gaminti.

b) vynuogių misai ir koncentruotai vynuogių misai, skirtoms vynuogių sultims gaminti.

Patvirtinti vynininkystės metodai naudojami tik siekiant užtikrinti, kad produktas būtų tinkamai rauginamas, konservuojamas ar rafinuojamas.

Patvirtinti vynininkystės metodai naudojami tik siekiant užtikrinti, kad produktas būtų tinkamai rauginamas, konservuojamas ar rafinuojamas.

VI priedo II dalyje išvardyti produktai gaminami Sąjungoje pagal VII priede nustatytas taisykles.

VI priedo II dalyje išvardyti produktai gaminami Sąjungoje pagal VII priede nustatytas taisykles.

VI priedo II dalyje išvardytais produktais Sąjungoje neprekiaujama tais atvejais, kai:

VI priedo II dalyje išvardytais produktais Sąjungoje neprekiaujama tais atvejais, kai:

a) jie pagaminti naudojant Sąjungoje nepatvirtintus vynininkystės metodus arba

a) jie pagaminti naudojant Sąjungoje nepatvirtintus vynininkystės metodus arba

b) jie pagaminti naudojant nepatvirtintus nacionalinius vynininkystės metodus, arba

b) jie pagaminti naudojant nepatvirtintus nacionalinius vynininkystės metodus, arba

c) jie neatitinka VII priede nustatytų taisyklių.

c) jie neatitinka VII priede nustatytų taisyklių.

 

Tokie prekybai netinkami produktai sunaikinami. Nukrypdamos nuo šios taisyklės, valstybės narės distiliavimo gamykloms ar acto gamykloms arba pramoniniais tikslais gali leisti naudoti tam tikrus produktus ir nustato jų savybes su sąlyga, kad šis leidimas netaptų paskata gaminti naudojant neleistinus vynininkystės metodus.

2. Leisdama naudoti 59 straipsnio 2 dalies g punkte nurodytus vynininkystės metodus, Komisija:

2. Teikdama pasiūlymus dėl leidimo naudoti 1 dalyje nurodytus vynininkystės metodus, Komisija:

a) remiasi OIV rekomenduojamais ir paskelbtais vynininkystės ir analizės metodais, taip pat dar nepatvirtintų vynininkystės metodų eksperimentinio naudojimo rezultatais;

a) atsižvelgia į OIV rekomenduojamus ir paskelbtus vynininkystės ir analizės metodus, taip pat dar nepatvirtintų vynininkystės metodų eksperimentinio naudojimo rezultatus;

b) atsižvelgia į žmonių sveikatos apsaugą;

b) atsižvelgia į žmonių sveikatos apsaugą;

c) atsižvelgia į pavojų, kad vartotojai gali būti suklaidinti dėl lūkesčių ir suvokimo, įvertindama, ar esama informacinių priemonių, kurios padėtų panaikinti tokį pavojų, ir ar galima jomis naudotis;

c) atsižvelgia į pavojų, kad vartotojai gali būti suklaidinti dėl tvirtai nusistovėjusios nuomonės apie produktą ir atitinkamų savo lūkesčių, įvertindama, ar esama informacinių priemonių, kurios padėtų panaikinti tokį pavojų, ir ar galima jomis naudotis;

d) leidžia išsaugoti natūralias esmines vyno savybes, labai nekeičiant atitinkamo produkto sudėties;

d) leidžia išsaugoti natūralias esmines vyno savybes, labai nekeičiant atitinkamo produkto sudėties;

e) užtikrina priimtiną būtiniausią aplinkos apsaugos lygį;

e) užtikrina priimtiną būtiniausią aplinkos apsaugos lygį;

f) laikosi vynininkystės metodams taikomų bendrųjų taisyklių ir VII priede nustatytų taisyklių.

f) laikosi vynininkystės metodams taikomų bendrųjų taisyklių ir VII priede nustatytų taisyklių.

3. Kai būtina, Komisija įgyvendinimo aktais priima VI priedo II dalyje išvardytiems produktams taikomus 59 straipsnio 3 dalies d punkte nurodytus metodus. Tie metodai grindžiami atitinkamais OIV rekomenduojamais ir paskelbtais metodais, išskyrus tuo atveju, jei, atsižvelgiant į siekiamą teisėtą tikslą, šie metodai būtų neveiksmingi arba netinkami. Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 162 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

3. VI priedo II dalyje išvardytiems produktams taikomi 59 straipsnio 3 dalies d punkte nurodyti metodai tvirtinami pagal įprastą teisėkūros procedūrą, nustatytą Sutarties 43 straipsnio 2 dalyje. Tie metodai grindžiami atitinkamais OIV rekomenduojamais ir paskelbtais metodais, išskyrus tuo atveju, jei, atsižvelgiant į Sąjungos siekiamą tikslą, šie metodai būtų neveiksmingi arba netinkami.

Kol bus priimtos šios taisyklės, naudojami tokie metodai, kuriuos leidžia naudoti atitinkama valstybė narė.

Kol bus priimtos šios nuostatos, naudojami tokie metodai ir taisyklės, kuriuos leidžia naudoti atitinkama valstybė narė.

Or. en

 

Pakeitimas  168

Pasiūlymas dėl reglamento

65 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

65 straipsnis

65 straipsnis

Tam tikriems produktams ir sektoriams taikomos nacionalinės taisyklės

Tam tikriems produktams ir sektoriams taikomos nacionalinės taisyklės

1. Nepaisydamos 59 straipsnio 1 dalies nuostatų, valstybės narės gali priimti arba toliau taikyti nacionalines taisykles, kuriomis nustatomi skirtingi tepiųjų riebalų kokybės lygiai. Pagal šias taisykles šiuos kokybės lygius leidžiama vertinti remiantis kriterijais, visų pirma susijusiais su naudotomis žaliavomis, produktų organoleptinėmis savybėmis ir jų fiziniu bei mikrobiologiniu stabilumu.

1. Nepaisydamos 59 straipsnio 1 dalies nuostatų, valstybės narės gali priimti arba toliau taikyti nacionalines taisykles, kuriomis nustatomi skirtingi tepiųjų riebalų kokybės lygiai. Pagal šias taisykles šiuos kokybės lygius leidžiama vertinti remiantis kriterijais, visų pirma susijusiais su naudotomis žaliavomis, produktų organoleptinėmis savybėmis ir jų fiziniu bei mikrobiologiniu stabilumu.

Šia pirmoje pastraipoje numatyta galimybe besinaudojančios valstybės narės užtikrina, kad tose nacionalinėse taisyklėse nustatytus kriterijus atitinkantiems kitų valstybių narių produktams apibūdinti galėtų būti nediskriminacinėmis sąlygomis vartojami terminai, kuriais nurodoma, jog tų kriterijų laikomasi.

Šia pirmoje pastraipoje numatyta galimybe besinaudojančios valstybės narės užtikrina, kad tose nacionalinėse taisyklėse nustatytus kriterijus atitinkantiems kitų valstybių narių produktams apibūdinti galėtų būti nediskriminacinėmis sąlygomis vartojami terminai, kuriais nurodoma, jog tų kriterijų laikomasi.

2. Valstybės narės gali apriboti arba uždrausti naudoti tam tikrus vynininkystės metodus ir numatyti griežtesnes taisykles jų teritorijoje gaminamiems ir pagal Sąjungos teisę patvirtintiems vynams, siekdamos geriau išsaugoti esmines vynų, kuriems suteikta saugoma kilmės vietos nuoroda arba saugoma geografinė nuoroda, ir putojančių vynų bei likerinių vynų savybes.

2. Valstybės narės gali apriboti arba uždrausti naudoti tam tikrus vynininkystės metodus ir numatyti griežtesnes taisykles jų teritorijoje gaminamiems ir pagal Sąjungos teisę patvirtintiems vynams, siekdamos geriau išsaugoti esmines vynų, kuriems suteikta saugoma kilmės vietos nuoroda arba saugoma geografinė nuoroda, ir putojančių vynų bei likerinių vynų savybes.

3. Komisijos pagal 4 dalį priimtuose deleguotuosiuose aktuose nustatytomis sąlygomis valstybės narės gali leisti eksperimentiniais tikslais naudoti nepatvirtintus vynininkystės metodus.

3. Komisijos pagal 4 dalį priimtuose deleguotuosiuose aktuose nustatytomis sąlygomis valstybės narės gali leisti eksperimentiniais tikslais naudoti nepatvirtintus vynininkystės metodus.

4. Siekiant užtikrinti tinkamą ir skaidrų taikymą, Komisija įgaliojama pagal 160 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kuriuose nurodomos šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalių taikymo sąlygos, taip pat sąlygos, kuriomis galima laikyti, pateikti į apyvartą ir naudoti produktus, gautus taikant šio straipsnio 3 dalyje nurodytus eksperimentinius metodus.

4. Siekiant užtikrinti tinkamą ir skaidrų taikymą, Komisija įgaliojama pagal 160 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kuriuose nurodomos šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalių taikymo sąlygos, taip pat sąlygos, kuriomis galima laikyti, pateikti į apyvartą ir naudoti produktus, gautus taikant šio straipsnio 3 dalyje nurodytus eksperimentinius metodus.

 

4a. Valstybės narės gali priimti ar toliau taikyti sektoriams ar produktams taikomus prekybos standartus, jei šios priemonės atitinka ES teisės nuostatas.

Or. en

 

Pakeitimas  169

Pasiūlymas dėl reglamento

II dalies II antraštinės dalies I skyriaus 1 skirsnio 3 a poskirsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a POSKIRSNIS

 

NEPRIVALOMI NUSTATYTIEJI TERMINAI

 

 

65a straipsnis

 

Taikymo sritis

 

Neprivalomų nustatytųjų terminų schema parengta siekiant padėti žemės ūkio produktų, dėl kurių savybių ar ypatumų užtikrinama pridėtinė vertė, gamintojams informuoti vidaus rinkos dalyvius apie šias savybes ir ypatumus, ypač siekiant paremti ir papildyti konkrečius prekybos standartus.

 

65b straipsnis

 

Esami neprivalomi nustatytieji terminai

 

1. Neprivalomi nustatytieji terminai, kuriems šio reglamento įsigaliojimo dieną buvo taikoma ši schema, pateikti šio reglamento VIIa priede kartu su teisės aktais, pagal kuriuos nustatyti minėti terminai ir jų taikymo sąlygos.

 

2. 1 dalyje nurodyti neprivalomi nustatytieji terminai su galimais pakeitimais galioja toliau, nebent jie būtų panaikinti remiantis 65c straipsniu.

 

65c straipsnis

 

Neprivalomų nustatytųjų terminų nustatymas, keitimas ir panaikinimas

 

Siekiant atsižvelgti į vartotojų lūkesčius, naujas mokslines ir technines žinias, padėtį rinkoje ir prekybos bei tarptautinių standartų pokyčius, Komisijai pagal 160 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kad:

 

a) nustatytų papildomą neprivalomą nustatytąjį terminą ir jo taikymo sąlygas;

 

b) iš dalies keistų neprivalomo nustatytojo termino taikymo sąlygas arba

 

c) panaikintų neprivalomą nustatytąjį terminą.

 

65d straipsnis

 

Papildomi neprivalomi nustatytieji terminai

 

1. Terminas gali būti vadinamas papildomu neprivalomu nustatytuoju terminu tik tuomet, jei jis atitinka šiuos kriterijus:

 

a) terminas susijęs su produkto savybėmis arba ūkininkavimo ar perdirbimo ypatumais, taip pat su prekybos standartu, kuris vertinamas atsižvelgiant į atskirų sektorių specifiką;

 

b) palyginti su panašaus tipo produktais, taikant šį terminą turi būti padidinama konkretaus produkto vertė ir

 

c) į rinką pateiktas produktas pasižymi a punkte nurodytomis ir keleto valstybių narių vartotojų atpažįstamomis savybėmis ar ypatumais.

 

Komisija atsižvelgia į visus atitinkamus tarptautinius standartus ir į esamus nustatytuosius terminus, kurie šiuo metu taikomi atitinkamiems produktams ar sektoriams.

 

2. Pagal šią schemą nenustatomi neprivalomi terminai, pagal kuriuos, siekiant įgyvendinti privalomus prekybos standartus, apibūdinamos techninės produktų savybės ir kurie nėra skirti vartotojui apie šias produktų savybes informuoti.

 

3. Siekiant atsižvelgti į konkrečių sektorių specifiką ir vartotojų lūkesčius, Komisijai pagal 160 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl išsamių taisyklių, susijusių su 1 dalyje nurodytų papildomų neprivalomų nustatytųjų terminų kūrimo reikalavimais.

 

65e straipsnis

 

Neprivalomų nustatytųjų terminų taikymo apribojimai

 

1. Neprivalomas nustatytasis terminas gali būti taikomas tik siekiant apibūdinti produktus, kurie atitinka galiojančias naudojimo sąlygas.

 

2. Valstybės narės imasi atitinkamų priemonių siekdamos užtikrinti, kad produktų ženklinimas nebūtų painiojamas su neprivalomais nustatytaisiais terminais.

 

3. Komisijai pagal 160 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl neprivalomų nustatytųjų terminų naudojimo taisyklių.

Or. en

 

Pakeitimas  170

Pasiūlymas dėl reglamento

66 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

66 straipsnis

66 straipsnis

Bendrosios nuostatos

Bendrosios nuostatos

Atsižvelgiant į Sąjungos prekybos su tam tikromis trečiosiomis valstybėmis ypatumus, taip pat į ypatingą kai kurių žemės ūkio produktų pobūdį, Komisija įgaliojama pagal 160 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomos sąlygos, kuriomis importuojamų produktų atitiktis Sąjungos reikalavimams dėl prekybos standartų yra lygiavertė, ir sąlygos, kuriomis leidžiama nukrypti nuo 58 straipsnio, taip pat nustatomos prekybos standartų taikymo iš Sąjungos eksportuojamiems produktams taisyklės.

Atsižvelgiant į Sąjungos prekybos su tam tikromis trečiosiomis valstybėmis ypatumus, taip pat į ypatingą kai kurių žemės ūkio produktų pobūdį ir būtinybę užtikrinti, kad vartotojai nebūtų suklaidinti dėl tvirtai nusistovėjusios nuomonės apie produktus ir atitinkamų jų lūkesčių, pagal įprastą teisėkūros procedūrą, nustatytą Sutarties 43 straipsnio 2 dalyje, gali būti priimamos priemonės siekiant nustatyti, kokiomis sąlygomis laikoma, kad importuojamų produktų atitiktis Sąjungos reikalavimams dėl prekybos standartų yra lygiavertė, taip pat nustatomos prekybos standartų taikymo iš Sąjungos eksportuojamiems produktams taisyklės.

Or. en

 

Pakeitimas  171

Pasiūlymas dėl reglamento

67 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

67 straipsnis

67 straipsnis

Specialiosios vyno importo nuostatos

Specialiosios vyno importo nuostatos

1. Išskyrus atvejus, kai pagal Sutarties 218 straipsnį sudarytuose susitarimuose nurodyta kitaip, nuostatos dėl kilmės vietos nuorodų, geografinių nuorodų ir vyno ženklinimo, nustatytos šio skyriaus 2 skirsnyje ir šio reglamento 60 straipsnyje nurodytose apibrėžtyse, pavadinimuose ir prekiniuose pavadinimuose, taikomos į Sąjungą importuojamiems produktams, kurių KN kodai yra 2009 61, 2009 69 ir 2204.

1. Išskyrus atvejus, kai pagal Sutarties 218 straipsnį sudarytuose susitarimuose nurodyta kitaip, nuostatos dėl kilmės vietos nuorodų, geografinių nuorodų ir vyno ženklinimo, nustatytos šio skyriaus 2 skirsnyje ir šio reglamento 60 straipsnyje nurodytose apibrėžtyse, pavadinimuose ir prekiniuose pavadinimuose, taikomos į Sąjungą importuojamiems produktams, kurių KN kodai yra 2009 61, 2009 69 ir 2204.

2. Išskyrus atvejus, kai pagal Sutarties 218 straipsnį sudarytuose susitarimuose nurodyta kitaip, šio straipsnio 1 dalyje nurodyti produktai gaminami laikantis OIV rekomenduojamų ir paskelbtų arba Sąjungos pagal šį reglamentą patvirtintų vynininkystės metodų.

2. Išskyrus atvejus, kai pagal Sutarties 218 straipsnį sudarytuose susitarimuose nurodyta kitaip, šio straipsnio 1 dalyje nurodyti produktai gaminami laikantis Sąjungos pagal šį reglamentą patvirtintų vynininkystės metodų.

 

Nuo šios dalies nukrypstančios priemonės priimamos pagal įprastą teisėkūros procedūrą, nustatytą Sutarties 43 straipsnio 2 dalyje.

3. Importuojant 1 dalyje nurodytus produktus, pateikiamas:

3. Importuojant 1 dalyje nurodytus produktus, pateikiamas:

a) sertifikatas, kuriuo patvirtinama atitiktis 1 ir 2 dalyse nurodytoms nuostatoms; jį produkto kilmės šalyje parengia kompetentinga įstaiga, įtraukta į Komisijos viešai skelbiamą sąrašą;

a) sertifikatas, kuriuo patvirtinama atitiktis 1 ir 2 dalyse nurodytoms nuostatoms; jį produkto kilmės šalyje parengia kompetentinga įstaiga, įtraukta į Komisijos viešai skelbiamą sąrašą;

b) produkto kilmės šalies paskirtos įstaigos ar padalinio parengtą produkto tinkamumo tiesiogiai žmonėms vartoti analizės ataskaitą.

b) produkto kilmės šalies paskirtos įstaigos ar padalinio parengtą produkto tinkamumo tiesiogiai žmonėms vartoti analizės ataskaitą.

Or. en

 

Pakeitimas  172

Pasiūlymas dėl reglamento

67 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

67a straipsnis

 

Deleguotieji įgaliojimai

 

Komisijai pagal 160 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kad nustatytų:

 

a) VI priede pateiktų apibrėžčių ir prekinių pavadinimų aiškinimo ir įgyvendinimo užtikrinimo taisykles;

 

b) nacionalinių procedūrų, susijusių su vyno produkcijos, kuri neatitinka šio reglamento reikalavimų, pašalinimo iš rinkos ir sunaikinimo, taisykles.

Or. en

 

Pakeitimas  173

Pasiūlymas dėl reglamento

68 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

68 straipsnis

68 straipsnis

Įgyvendinimo įgaliojimai pagal nagrinėjimo procedūrą

Įgyvendinimo įgaliojimai pagal nagrinėjimo procedūrą

Komisija įgyvendinimo aktais gali priimti visas būtinas su šiuo skirsniu susijusias priemones, visų pirma susijusias su:

Komisija įgyvendinimo aktais gali priimti visas būtinas su šiuo skirsniu susijusias priemones, susijusias su:

a) bendrojo prekybos standarto įgyvendinimu;

 

b) VI priede pateiktų apibrėžčių ir prekinių pavadinimų taikymu;

 

c) VI priedo III dalies 5 punkto antroje pastraipoje nurodyto pieno ir pieno produktų ir VI priedo VI dalies šeštos pastraipos a punkte nurodytų tepiųjų riebalų sąrašo, grindžiamo orientaciniais produktų sąrašais, kuriuos valstybės narės laiko savo teritorijose atitinkančiais tas nuostatas ir kuriuos jos siunčia Komisijai, sudarymu;

c) VI priedo III dalies 5 punkto antroje pastraipoje nurodyto pieno ir pieno produktų ir VI priedo VI dalies šeštos pastraipos a punkte nurodytų tepiųjų riebalų sąrašo, grindžiamo orientaciniais produktų sąrašais, kuriuos valstybės narės laiko savo teritorijose atitinkančiais tas nuostatas ir kuriuos jos siunčia Komisijai, sudarymu;

d) konkretiems sektoriams arba produktams skirtų prekybos standartų įgyvendinimu, įskaitant išsamias mėginių ėmimo taisykles ir produktų sudėčiai nustatyti skirtus analizės metodus;

d) konkretiems sektoriams arba produktams skirtų prekybos standartų įgyvendinimu, įskaitant išsamias mėginių ėmimo taisykles ir produktų sudėčiai nustatyti skirtus analizės metodus;

e) nustatymu, ar produktams buvo taikomos patvirtintų vynininkystės metodų neatitinkančios procedūros;

e) nustatymu, ar produktams buvo taikomos patvirtintų vynininkystės metodų neatitinkančios procedūros;

f) leistino nuokrypio nustatymu;

f) leistino nuokrypio nustatymu;

g) 66 straipsnio įgyvendinimu.

g) 66 straipsnio įgyvendinimu.

Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 162 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 162 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Or. en

 

Pakeitimas  174

Pasiūlymas dėl reglamento

69 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

69 straipsnis

69 straipsnis

Taikymo sritis

Taikymo sritis

1. Šiame skirsnyje nustatytos su kilmės vietos nuorodomis, geografinėmis nuorodomis ir tradiciniais terminais susijusios taisyklės taikomos VI priedo II dalies 1, 3–6, 8, 9, 11, 15 ir 16 punktuose nurodytiems produktams.

1. Šiame skirsnyje nustatytos su kilmės vietos nuorodomis, geografinėmis nuorodomis ir tradiciniais terminais susijusios taisyklės taikomos VI priedo II dalies 1, 3–6, 8, 9, 11, 15 ir 16 punktuose nurodytiems produktams.

2. 1 dalyje nurodytos taisyklės grindžiamos:

2. 1 dalyje nurodytos taisyklės grindžiamos:

a) vartotojų ir gamintojų teisėtų interesų apsauga;

a) vartotojų ir gamintojų teisėtų interesų apsauga;

b) atitinkamų produktų vidaus rinkos sklandaus veikimo užtikrinimu ir

b) atitinkamų produktų vidaus rinkos sklandaus veikimo užtikrinimu ir

c) kokybiškų produktų gamybos skatinimu taikant nacionalines kokybės politikos priemones.

c) produktų, kuriems taikomos kokybės schemos, gamybos skatinimu taikant nacionalines kokybės politikos priemones.

Or. en

 

Pakeitimas  175

Pasiūlymas dėl reglamento

70 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

70 straipsnis

70 straipsnis

Apibrėžtys

Apibrėžtys

1. Šiame skirsnyje vartojamų terminų apibrėžtys:

1. Šiame skirsnyje vartojamų terminų apibrėžtys:

a) kilmės vietos nuoroda – regiono, konkrečios vietovės arba, išimtiniais ir tinkamai pagrįstais atvejais, šalies pavadinimas, naudojamas apibūdinti 69 straipsnio 1 dalyje nurodytam produktui, atitinkančiam šiuos reikalavimus:

a) kilmės vietos nuoroda – regiono, konkrečios vietovės arba, išimtiniais ir tinkamai pagrįstais atvejais, šalies pavadinimas, naudojamas apibūdinti 69 straipsnio 1 dalyje nurodytam produktui, atitinkančiam šiuos reikalavimus:

i) produkto kokybę ir savybes iš esmės arba išimtinai lėmė tam tikra geografinė aplinka su jai būdingais gamtos ir žmogaus veiklos veiksniais;

i) produkto kokybę ir savybes iš esmės arba išimtinai lėmė tam tikra geografinė aplinka su jai būdingais gamtos ir žmogaus veiklos veiksniais;

ii) vynuogės, iš kurių pagamintas produktas, yra užaugintos tik toje geografinėje vietovėje;

ii) vynuogės, iš kurių pagamintas produktas, yra užaugintos tik toje geografinėje vietovėje;

iii) produktas gaminamas toje geografinėje vietovėje ir

iii) produktas gaminamas toje geografinėje vietovėje ir

iv) produktas pagamintas iš Vitis vinifera veislės vynmedžių vynuogių;

iv) produktas pagamintas iš Vitis vinifera veislės vynmedžių vynuogių;

b) geografinė nuoroda – nuoroda į regioną, konkrečią vietovę arba, išimtiniais ir tinkamai pagrįstais atvejais, į šalį, naudojama apibūdinti 69 straipsnio 1 dalyje nurodytam produktui, kuris atitinka šiuos reikalavimus:

b) geografinė nuoroda – nuoroda į regioną, konkrečią vietovę arba, išimtiniais ir tinkamai pagrįstais atvejais, į šalį, naudojama apibūdinti 69 straipsnio 1 dalyje nurodytam produktui, kuris atitinka šiuos reikalavimus:

i) jo specifinė kokybė, geras vardas ar kitos savybės yra susijusios su ta geografine kilme;

i) jo specifinė kokybė, geras vardas ar kitos savybės yra susijusios su ta geografine kilme;

ii) ne mažiau kaip 85 % produktui gaminti naudojamų vynuogių yra užaugintos tik toje geografinėje vietovėje;

ii) ne mažiau kaip 85 % produktui gaminti naudojamų vynuogių yra užaugintos tik toje geografinėje vietovėje;

iii) jis gaminamas toje geografinėje vietovėje ir

iii) jis gaminamas toje geografinėje vietovėje ir

iv) jis pagamintas iš Vitis vinifera rūšies arba iš rūšių, išvestų sukryžminus Vitis vinifera rūšis su kitomis Vitis genties rūšimis, vynmedžių vynuogių.

iv) jis pagamintas iš Vitis vinifera rūšies arba iš rūšių, išvestų sukryžminus Vitis vinifera rūšis su kitomis Vitis genties rūšimis, vynmedžių vynuogių.

 

1a. Taikant 1 dalies a punkto iii papunktį ir b punkto iii papunktį, „gamyba“ apima visus veiksmus nuo vynuogių derliaus nuėmimo iki vyno gamybos proceso užbaigimo, išskyrus visus procesus po pagaminimo.

 

Taikant 1 dalies b punkto ii papunktį, vynuogės, kurių daugiausia 15 proc. gali būti užauginta už nustatytų geografinės vietovės ribų, turi būti užaugintos valstybėje narėje ar trečiojoje valstybėje, kurioje yra nustatytų ribų vietovė.

 

Nukrypstant nuo 1 dalies a punkto iii papunkčio ir b punkto iii papunkčio ir jei taip numatyta 71 straipsnio 2 dalyje nurodytoje produkto specifikacijoje, iš produkto, kuriam suteikta saugoma kilmės vietos nuoroda arba saugoma geografinė nuoroda, gali būti daromas vynas:

 

a) vietovėje, kuri yra labai arti atitinkamos nustatytų ribų vietovės;

 

b) vietovėje, kuri yra tame pačiame administraciniame vienete ar kaimyniniame administraciniame vienete, kaip nurodyta nacionalinėje teisėje;

 

c) jeigu kilmės vietos nuoroda arba geografinė nuoroda yra tarpvalstybinė, arba jeigu dvi ar daugiau valstybių narių arba viena ar daugiau valstybių narių ir viena ar daugiau trečiųjų valstybių yra pasirašiusios susitarimą dėl kontrolės priemonių – vietovėje, esančioje labai arti atitinkamos nustatytų ribų vietovės.

 

Nukrypstant nuo 1 dalies a punkto iii papunkčio ir nuo šios dalies trečios pastraipos ir jei taip numatyta produkto specifikacijoje, nurodytoje 71 straipsnio 2 dalyje, iš produkto gali būti gaminamas putojantis vynas arba pusiau putojantis vynas su saugoma kilmės vietos nuoroda ne tik labai arti nustatytų ribų vietovės esančioje vietovėje, jei tokia praktika buvo taikoma iki 1986 m. kovo 1 d.

2. Tam tikri tradiciškai naudojami pavadinimai laikomi kilmės vietos nuoroda, kai:

2. Tam tikri tradiciškai naudojami pavadinimai laikomi kilmės vietos nuoroda, kai:

a) jie naudojami vynui pavadinti;

a) jie naudojami vynui pavadinti;

b) jais pateikiama nuoroda į geografinį pavadinimą;

b) jais pateikiama nuoroda į geografinį pavadinimą;

c) jie atitinka 1 dalies a punkto i–iv papunkčiuose nurodytus reikalavimus ir

c) jie atitinka 1 dalies a punkto i–iv papunkčiuose nurodytus reikalavimus ir

d) jiems taikoma šiame poskirsnyje nustatyta procedūra, pagal kurią saugomos kilmės vietos nuorodos ir geografinės nuorodos.

d) jiems taikoma šiame poskirsnyje nustatyta procedūra, pagal kurią saugomos kilmės vietos nuorodos ir geografinės nuorodos.

3. Kilmės vietos nuorodos ir geografinės nuorodos, įskaitant nuorodas, susijusias su trečiosiose valstybėse esančiomis geografinėmis vietovėmis, Sąjungoje saugomos pagal šiame poskirsnyje nustatytas taisykles.

3. Kilmės vietos nuorodos ir geografinės nuorodos, įskaitant nuorodas, susijusias su trečiosiose valstybėse esančiomis geografinėmis vietovėmis, Sąjungoje saugomos pagal šiame poskirsnyje nustatytas taisykles.

Or. en

 

Pakeitimas  176

Pasiūlymas dėl reglamento

71 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

71 straipsnis

71 straipsnis

Apsaugos paraiškos

Apsaugos paraiškos

1. Į pavadinimų kaip kilmės vietos nuorodų arba geografinių nuorodų apsaugos paraiškas įtraukiama techninė byla, kurioje pateikiami tokie duomenys:

1. Į pavadinimų kaip kilmės vietos nuorodų arba geografinių nuorodų apsaugos paraiškas įtraukiama techninė byla, kurioje pateikiami tokie duomenys:

a) saugotinas pavadinimas;

a) saugotinas pavadinimas;

b) pareiškėjo vardas, pavardė (arba pavadinimas) ir adresas;

b) pareiškėjo vardas, pavardė (arba pavadinimas) ir adresas;

c) 2 dalyje nurodyta produkto specifikacija ir

c) 2 dalyje nurodyta produkto specifikacija ir

d) bendrasis dokumentas, kuriame apibendrinama 2 dalyje nurodyta produkto specifikacija.

d) bendrasis dokumentas, kuriame apibendrinama 2 dalyje nurodyta produkto specifikacija.

2. Produkto specifikacija suinteresuotosioms šalims suteikia galimybę įvertinti atitinkamas produkto, kuriam suteikta kilmės vietos nuoroda arba geografinė nuoroda, gamybos sąlygas.

2. Produkto specifikacija suinteresuotosioms šalims suteikia galimybę įvertinti atitinkamas produkto, kuriam suteikta kilmės vietos nuoroda arba geografinė nuoroda, gamybos sąlygas.

 

Produkto specifikacijoje nurodoma bent ši informacija:

 

a) saugotinas pavadinimas;

 

b) vyno (vynų) aprašymas, visų pirma:

 

i) vynų su kilmės nuoroda atveju aprašomos jų esminės analitinės ir juslinės savybės;

 

ii) vynų su geografine nuoroda atveju aprašomos jų esminės analitinės savybės ir pateikiamas jų juslinių savybių vertinimas arba nuoroda;

 

c) kai tinkama, konkretūs vyno gamyboje naudoti vynininkystės metodai bei atitinkami vyno (vynų) gamybos apribojimai;

 

d) atitinkamos geografinės srities ribos;

 

e) didžiausias pelningumas vienam hektarui;

 

f) vyninių vynuogių, iš kurių pagamintas vynas (vynai), veislės arba veislių pavadinimai;

 

g) išsami informacija, patvirtinanti, kad buvo laikomasi 70 straipsnio 1 dalies a punkte arba tam tikrais atvejais 70 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktyje nurodytų reikalavimų;

 

h) visi taikytini reikalavimai, susiję su produkto, turinčio SKVN arba SGN, numatytą Sąjungos ar nacionalinės teisės aktuose arba, kai valstybės narės tai numato, organizacijos, kuri administruoja saugomą kilmės vietos nuorodą arba saugomą geografinę nuorodą, gamyba;

 

i) valdžios institucijų arba įstaigų, tikrinančių atitiktį produkto specifikacijos nuostatoms, pavadinimas ir adresas bei konkretūs jų uždaviniai.

 

2 dalies h punkte nurodyti reikalavimai privalo būti objektyvūs, nediskriminuojantys ir derėti su Sąjungos teise.

3. Kai pateikiama apsaugos paraiška yra susijusi su trečiosios valstybės geografine vietove, kartu su 1 ir 2 dalyse nurodytais duomenimis pateikiamas įrodymas, kad atitinkamas pavadinimas yra saugomas jo kilmės šalyje.

3. Kai pateikiama apsaugos paraiška yra susijusi su trečiosios valstybės geografine vietove, kartu su 1 ir 2 dalyse nurodytais duomenimis pateikiamas įrodymas, kad atitinkamas pavadinimas yra saugomas jo kilmės šalyje.

Or. en

 

Pakeitimas  177

Pasiūlymas dėl reglamento

73 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

73 straipsnis

73 straipsnis

Preliminari nacionalinė procedūra

Preliminari nacionalinė procedūra

1. 71 straipsnyje nurodytoms Sąjungos kilmės vynų kilmės vietos nuorodų arba geografinių nuorodų apsaugos paraiškoms taikoma preliminari nacionalinė procedūra.

1. 71 straipsnyje nurodytoms Sąjungos kilmės vynų kilmės vietos nuorodų arba geografinių nuorodų apsaugos paraiškoms taikoma preliminari nacionalinė procedūra.